LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te orum ifadesini içeren 346 kelime bulundu...

ayat-ı hırz / âyât-ı hırz

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olan âyet-i kerîmeler.

a'ni

 • Yani ben demek istiyorum ki (manasında).

ab-yari-i himmet / ab-yârî-i himmet

 • Korumak için yapılan yardım, himmet yardımı.

adem-i mes'uliyet

 • Mes'uliyetsizlik, sorumsuzluk.
 • Sorumsuzluk.

adem-i salabet / adem-i salâbet

 • Dinin emirlerini korumada ve uygulamadaki ciddiyetsizlik, gevşeklik.

afv-cuyem / afv-cûyem

 • Af diliyorum.

afvcuyem / afvcûyem

 • Af diliyorum.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

akval-i müfessirin / akvâl-i müfessirîn

 • Kur'ân-ı Kerimi tefsir edip yorumlayan âlimlerin görüşleri.

algı

 • (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, n

anakib / anâkib

 • (Tekili: Ankebut) Örümcekler.

ankeb

 • Erkek örümcek.

ankebet

 • (Çoğulu: Anâkıb) Dişi örümcek.

ankebut / ankebût / عنكبوت

 • Örümcek.
 • Örümcek.
 • Örümcek; Kur'ân'da 29. Sûre.
 • Örümcek.
 • Örümcek. (Arapça)

ankebut suresi

 • Kur'an-ı Kerimin yirmidokuzuncu suresidir. Mekkidir. (Allahtan başkasına güvenenlerin, dünyayı avlamak için kurdukları teşkilâtını bir örümcek ağına benzeten, örümcek meseli zikrolunan bir suredir.)

ankebutiye

 • Örümcekler.

ankut / ankût

 • Örümcek. Evcil, al kumru.

asabiyyet-i cahiliyye

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.

atıfet

 • Koruma, sevgi, Acıma. Şefkat. Esirgeme.
 • Hüsn-ü zan. Karşılıksız sevgi.

aydın

 • Aydınlık.
 • Açık, âşikâr, açıkça görünen.
 • Mübârek, mesut. Bilgili, okumuş, görgülü.Bugün bazı çevrelerde batı ilim ve felsefesini tahsil edip benimseyenlere de "aydın" denilmektedir. Aklı gözüne inmiş, yani herşeyi maddi ölçülerle yorumlamaya alışmış, kalbi maddeci felsefe ile

aziz-i mısır / azîz-i mısır / عَز۪يزِ مِصِرْ

 • Eski mısırda hazineden sorumlu kişi.

beyt-ül ankebut / beyt-ül ankebût

 • Örümcek yuvası.
 • Mc: Derme çatma yapılmış ev.
 • Dayanıksız ve kuvvetsiz şey.

beytü'l-ankebut

 • Örümcek evi, örümcek yuvası.

bi-ihtiyarem / bî-ihtiyarem

 • İradesizim, kendi irade ve ihtiyarımla hareket edemiyorum.

bilinç

 • Psk: İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali. Şuurun dereceleri vardır. Meselâ: Düşünüyorum ve düşündüğümü biliyorum, yine düşündüğümü bildiğimi de biliyorum ve hakeza. Şuurlu olma ruhun bir vasfıdır. Maddede şuu (Türkçe)

cebir hissedilme

 • Cebriye mezhebinin yorumununun görülmesi.

cemaat-i mükellefin / cemaat-i mükellefîn

 • Dinen sorumlu olanlar topluluğu.

cenah-ı himaye

 • Koruma kanadı.

cenah-ı himaye ve re'fet / cenâh-ı himaye ve re'fet

 • Koruma ve şefkatle muamele etme kanadı.

cenah-ı himayet

 • Koruma kanadı.

cerbeze

 • İşleri incelemek, anlamak kuvvetini, lüzumsuz yerlerde kullanmak, ukalâlık etmek, gereksiz aklî yorumlarda bulunmak. Hikmetin aşırısı.

cihad etmek

 • Allah için, kutsal değerleri korumak için savaşmak.

cinayet ve ictinadan himayet etmek

 • Kesilme ve mevyelerin toplanma teklikesine karşı korumak.

culah

 • Örümcek, ankebut. (Farsça)
 • Çulha, yâni dokuyucu, nessâc. (Farsça)

cülahek

 • Örümcek, ankebut. (Farsça)
 • Küçük dokumacı. (Farsça)

cünh

 • Koruma, esirgeme, himâye ve muhafaza etme.

cüvar

 • (Civâr) Yakınlık. Komşuluk.
 • Himâyet, korumak.
 • Riâyet.
 • Süt emen deve yavrusu.
 • Karga sesi.
 • Öküz avazı.

cuyem

 • (Cüsten, aramak mastarından "arıyorum, ararım" mânasınadır.) (Farsça)

daire-i teklif

 • Sorumluluk ve imtihan yeri.

dam-ı ankebut / dâm-ı ankebut

 • Örümcek ağı. Örümcek tuzağı. (Farsça)

dar-ı teklif ve mücahede

 • Sorumluluk ve mücadele yeri.

dar-ut-teklif / dâr-ut-teklîf

 • Kulların Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer. Dünyâ.

diriğ

 • Men'etmek, korumak, esirgemek. (Farsça)
 • Eyvâh, yazık. (Farsça)

dürr-i meknun / dürr-i meknûn

 • Korumalı parlak inci.

ebced

 • Arap harflerinin herbirisine rakam değeri verilerek yapılan yorum.

ef'al-i mükellefin / ef'âl-i mükellefîn

 • İslâm dîninde mükelleflerin (dînî vazîfeleri yerine getirmekle yükümlü, sorumlu kimselerin) yapmaları ve sakınmaları lâzım olan emirler ve yasaklar. Ahkâm-ı İslâmiyye (fıkıh bilgileri), din bilgileri.

ehl-i gayret ve hamiyet

 • Din, aile, millet, vatan gibi değerleri koruma duygusu ve gayretinde olanlar.

ehl-i tefsir

 • Kur'ân'ı yorumlayanlar, açıklayanlar.

ehyun

 • Örümcek, ankebut.

ekulü

 • Ben derim, ben söylüyorum (meâlinde.)

el-aman / el-amân

 • Aman diliyorum!

el-aman-guyem / el-aman-gûyem

 • Aman diliyorum.

emanet

 • Eminlik. İstikamet üzere bulunmak.
 • Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey.
 • Başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen.
 • Osmanlılar Devrinde ba

erbab-ı gaflet

 • Gaflette olanlar; Allah'ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz davrananlar.

eser-i himayet

 • Koruma, himaye etme eseri, belirtisi.

eser-i tefsir / eser-i tefsîr

 • Tefsîr eseri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

eshab-ı kehf / eshâb-ı kehf

 • Mağara arkadaşları; Îsâ aleyhisselâmdan sonra din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, hicret eden ve Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişi ile Kıtmîr adındaki köpekleri. Kur'ân-ı kerîm de Kehf sûresinde kıssaları uzun bildirilmektedir

eski hikmet

 • İlk dönem İslâm filozoflarının yorumları.

eşku

 • (şekâ. dan) şikâyet ediyorum (mealindedir).

eşratü's-saat / eşrâtü's-sâat

 • Kıyamet alâmetleri; kıyamet alâmetlerinin anlatıldığı ve yorumlandığı risale olan Beşinci Şua.

eteyemmenü

 • (Teyemmün. den) Ben kendimi teyemmün ediyorum (meâlindedir).

ev-kema kal

 • Söylediği gibi. Söylendiği gibi.
 • Hadis-i Şerifi lâfzı ile aynen nakletmekte bir hata olmuşsa, mes'uliyetten kurtulmak için bu kelâm söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metninde yanlışım varsa Peygamber (A.S.M.) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu kastediyorum" demektir.

eviy

 • Yerleşme. Yerine gelme. Koruma.

fa'l-i hayır / fâ'l-i hayır

 • Hayırlı iş, hayra yorumlanan iş.

fahişe

 • Ahlâksız ve hayâsız kadın. Namusunu korumayan kadın.
 • Allah'ın menettiği şey.
 • Zâniye. Kahbe.

farzıkifaye / farzıkifâye

 • Bazı müminlerin yapmasıyla sorumluluktan kurtulunan vazife.

füds

 • (Çoğulu: Fedese) Örümcek.

gayr-ı mes'ul

 • Mes'ul olmayan, sorumlu tutulmayan.

gayretullah

 • Allah'ın hak dinini koruma sıfatı.
 • Allahın gayreti, hakkı koruma sıfatı.

gaza ordusu / gazâ ordusu

 • Allahü teâlânın rızâsı için O'nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanı korumak için düşmanla savaşan müslüman askerler.

guyem / gûyem

 • Diyorum.

hadernak

 • Örümcek.

hadis-i muhkem / hadîs-i muhkem

 • Te'vîle (yoruma, açıklamağa) muhtaç olmayan hadîs-i şerîfler.

hadis-i müteşabih / hadîs-i müteşabih / hadîs-i müteşâbîh

 • Mânâsı açık olmayan ve yorumlanabilir olan hadîs-i şerif.
 • Te'vîle (açıklamaya, yorumlamaya) muhtâç olan hadîs-i şerîfler.

hakiki tabir / hakikî tâbir

 • Gerçek yorum.

hakkı himaye

 • Hakkı koruma.

halife-i şahsi / halife-i şahsî

 • Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtın şahsı, kendisi.

hama

 • Hıfzetmek, korumak.
 • Kovmak, defetmek.

hamiyet

 • Gayret.
 • Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.
 • İstinkâf etmek.
 • Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede
 • Din ve vatan gibi kutsal değerleri ve kendi yakınlarını koruma duygusu ve gayreti.
 • Din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusu.

hamiyet-füruş

 • Kendini beğenerek vatanı ve milleti koruma noktasında çok gayretli olduğunu iddia eden.

hamiyet-i aliye / hamiyet-i âliye

 • Din, millet gibi mukaddes değerleri en üst düzeyde koruma duygusu ve gayreti; millî onur ve haysiyet.

hamiyet-i cahiliye / hamiyet-i câhiliye

 • Câhillikten gelen ırkçılık gibi bâtıl inanışları koruma gayreti. (Farsça)
 • Cenab-ı Hakk'ın ve Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) nehyettiği ve hak dine uymayan eski ve kötü inançları muhafaza gayreti. (Farsça)

hamiyet-i diniye

 • Dinî hamiyet; dini korumak ve yüceltmek maksadıyla çalışma, dinden gelen yüce duygularla din uğruna fedakârlıkta bulunma.

hamiyet-i islamiye / hamiyet-i islâmiye

 • İslâmın değerlerini koruma ve sahip çıkma gayreti.

hamiyetçilik

 • Din gibi mukaddes değerleri ve kendi vatan, aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayreti içinde oluş.

hamiyetli

 • Din gibi mukaddes değerleri ve kendi aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayreti olan.

hamiyetperver

 • Din, millet gibi üstün değerleri koruma gayretinde olan.

hamiyetsizlik

 • Hamiyetsiz olma, mukaddes değerleri koruma duygusu ve gayreti içinde olmama.

hamiyyet

 • Din gibi mukaddes değerleri ve aile ve vatanı koruma duygusu ve gayreti.
 • Dîni, milleti himâye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tenbellik etmeyip, bütün kuvveti ile gayret etmektir.

harf-i atıf

 • Atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, "vav" gibi.

hars

 • Koruma. Muhafaza etmek. Hırz mânasınadır.
 • Sürme, koruma, ekme, kazanma.

hasanet

 • Bir yerin çok sağlam ve korunulacak tarzda olması.
 • Kadının kendisini haramdan koruması.

hazinedar / خزینه دار

 • Haznedar, hazinenin birinci derecede sorumlusu. (Arapça - Farsça)

helel

 • Örümcek ağı.
 • Korku.
 • Yağmur evveli.

hevai / hevâî

 • Uçarı, nefsine düşkün, sorumsuz.

hevamm

 • Böcekler, haşereler. Pire, tahta kurusu, bit, örümcek, yılan gibi, kışın gizlenip yazın meydana çıkan, insan ve hayvanın vücudundan beslenerek yaşayan, insana zararı dokunan (parazit yaşayan) küçük canlılır.

hicret

 • Bir yerden başka bir yere göç etmek.
 • Resûlullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye göç etmesi.
 • Müslüman bir kimsenin, dînini korumak için, kâfir memleketinden, İslâm memleketine göç etmesi.
 • İslâm memleketinde fitne ve kötülük bulunan bir yerden iyi bir yere

hıfz / حفظ / حِفْظْ

 • Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza.
 • Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur'an'ı ezberde tutmak.
 • Koruma, ezberleme, saklama.
 • Devâm etmek, yerine getirmek, gözetmek.
 • Ezberlemek.
 • Koruma, muhafaza etme.
 • Saklama, koruma, ezberleme.
 • Saklama, koruma, ezber.
 • Koruma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Ezberleme. (Arapça)
 • Hıfzetmek: (Arapça)
 • Ezberlemek. (Arapça)
 • Korumak. (Arapça)
 • Koruma.

hıfz u himaye

 • Koruma ve esirgeme.

hıfz u himayet / hıfz u himâyet

 • Muhafaza etme ve koruma.

hıfz u vikaye

 • Muhafaza etme ve koruma.

hıfz ve inayet-i ilahiye / hıfz ve inayet-i ilâhiye

 • Allah'ın koruması ve yardımı.

hıfz-ı bekà

 • Kalıcılığı, devamlılığı koruma; varlığını koruyarak devam ettirme.

hıfz-ı emanet

 • Canı muhafaza etme.
 • Bırakılan emaneti koruma.

hıfz-ı gaybi / hıfz-ı gaybî

 • Gizli koruma.

hıfz-ı hayat

 • Hayatı koruma.

hıfz-ı ilahi / hıfz-ı ilâhî

 • Allah'ın koruması.

hıfz-ı ilahiye / hıfz-ı ilâhiye

 • Allah'ın koruması, himayesi.

hıfz-ı inayet / hıfz-ı inâyet / حِفْظِ عِنَايَتْ

 • Allahın yardım ile koruması.

hıfz-ı inayet ve himayet / hıfz-ı inâyet ve himâyet

 • Allah'ın yardım ve korumasıyla korunma.

hıfz-ı kur'ani / hıfz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın koruması, himayesi.

hıfz-ül lisan

 • Dili, günah ve lüzumsuz olan sözlerden korumak. Kötü ve fena sözlerden dilini muhafaza etmek. (İhtiyaçtan fazla söz söylememek mendubdur.)

hıfzetmek

 • Korumak.

hıfzıssıhha / حفظ الصحه

 • Sağlığı koruma.
 • (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
 • Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.
 • Sağlık koruma. (Arapça)

hikmet-i teklif

 • İnsanlara dünya hayatında bazı sorumlulukların yüklenmesinin hikmeti, imtihan gayesi.

hilm

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.

himaye / himâye / حمایه / حِمَايَه

 • Koruma. Korunma. Muzır şeylerden muhafaza etme.
 • Koruma.
 • Muhafaza etme, koruma.
 • Koruma, esirgeme. (Arapça)
 • Koruma.

himaye etme

 • Koruma.

himaye etmek

 • Korumak.

himaye-i rabbaniye

 • Her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın koruma ve himâyesi.

himayet / himâyet / حِمَايَتْ

 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma.

himayet damarı

 • Koruma mizacı, huyu.

himayet-i gaybi / himayet-i gaybî

 • Gaybî olarak koruma altında bulundurma.

himayet-i hıfz-ı ilahiye / himayet-i hıfz-ı ilâhiye

 • Allah'ın koruması ve kollaması.

himayet-i ilahiye / himayet-i ilâhiye

 • İlâhî koruma, muhafaza.

himayet-i rabbaniye / himâyet-i rabbâniye

 • Allah'ın koruma ve himâyesi.

himmet

 • Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.
 • Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi.
 • Tabiî şevk ve meyil ve heves.
 • Lütuf, yardım.

hıraset

 • Koruma.
 • Bekleme, bekçilik etme, muhafaza etme.

hırz

 • Koruma, saklama.

hırz ayetleri / hırz âyetleri

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olduğu bildirilen âyet-i kerîmeler.

hırz-ı can

 • Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak.
 • Ruhu koruma.

hırzıcan / hırzıcân

 • Canı gibi koruma.

hiss-i şefkat ve himaye / hiss-i şefkat ve himâye

 • Şefkat ve koruma hissi.

hiss-i selim

 • Selim his. Her çeşit zarar verebilecek olan, müsbet olmayan ve şerre giden şeylerden kendini koruma hissi.
 • Sağlam ve insanı yanıltmayan his.

hıyata

 • Hıfzetmek, korumak, muhafaza etmek.

hulefa / hulefâ

 • Halifeler; Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtlar.

huruf-u atıf

 • Atıf harfleri, bağlaçlar; (Ar. gr.) mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harfler; "vav, bel, fe" gibi.

ihraz

 • Nail olmak. Erişmek.
 • Kazanmak. Kesbetmek.
 • Birisini güzel bir surette korumak.

ihsan

 • (Hısn. dan) Sağlamlaştırmak. Tahkim etmek.
 • Zevcesini nâmahremden korumak. Kadın kendisini haramdan sakınmak.
 • Ehl-i azamet olmak.

ihtiras

 • (Hiraset. den) Kaçınmak, kendini korumak, muhafaza etmek.
 • Kesmek.

ihtiva

 • İçinde bulundurmak, içine almak, hâvi olmak, şâmil olmak. Bir şeyi toplamak ve korumak.

ihtiyaç / ihtiyâç

 • Ruh ve nafaka (yeme, içme, barınma) için ve bedeni sıkıntıdan korumak için lâzım olan şey.

ilanat müvezzii / ilânat müvezzii

 • İlânlardan, duyurulardan sorumlu olan, onları dağıtan.

imale / imâle

 • Meylettirmek, eğmek; bir tarafa yorumlamak.

in'isam

 • Muhafaza etme, koruma.

inayet ve hıfz-ı ilahi / inayet ve hıfz-ı ilâhî

 • Allah'ın özel yardımı ve koruması.

inayet-i şamile / inâyet-i şâmile

 • Herşeyi içine alan İlâhî yardım ve koruma.

irtimaz

 • Yerinden kaldırıp sıçratma.
 • Birini koruma, himâye etme.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

istifsar / istifsâr

 • Yorum isteme.

istihfaz

 • Hıfzetmek. Korumak. Muhafaza etmek. Bir şeyin muhafaza olunmasını birisinden rica etmek.

istihsan

 • Korunmak. Korumak, müdâfaa etmek, karşı koymak.
 • Sağlam bir yere kapanmak.

izade

 • Ailesini koruması için bir kimseye yardım etme.

kabil-i tabir

 • Yoruma açık, ifade edilebilir.

kabil-i tevil

 • Yoruma açık, yorumlanması mümkün.

katil-i ma'fuv

 • Can ve ırzını korumak için, tecavüze kalkanı öldüren kimse.

kefalet / kefâlet

 • Kefillik. Kefîl olmak. Bir kimsenin, borcunu ödememesi, taahhüdünü (verdiği sözü) yerine getirmemesi hâlinde onun yerine borcu ödemeği, sözü yerine getirme mes'ûliyetini (sorumluluğunu) alacaklıya karşı üzerine almak.

kefil / kefîl

 • Başkasına âit bir işi veya borcu üzerine alan, sorumluluğunu yüklenen kimse. Kefîle, dâmin de denir.

kerev

 • Örümcek, ankebut. (Farsça)

keri / kerî

 • Örümcek ağı. (Farsça)
 • Sağırlık, duymazlık, işitmezlik. (Farsça)

kila' / kilâ'

 • Saklamak, korumak.

kilaet

 • Korumak. Gözlemek. Muhafaza.

kıtmir / kıtmîr

 • Eshâb-ı Kehfin (Îsâ aleyhisselâmın dîninden olup, din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terkedip hicret eden Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişiden birinin köpeğinin adı.

kıyas-ı mukassim

 • Man: İki şıkkı bulunan ve her iki şıkkın neticesi aynı olan kıyas. (Sultan Mehmed Fatihin, babasına gönderdiği şu haber buna güzel bir numunedir. "Padişan sen isen ordunun başına geç; yok padişah ben isem, sana emrediyorum ordunun başına geç.")

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

kruvazör

 • Daha ziyade toplarla mücehhez açık denizlerde emniyeti te'min etmek ve konvoyları korumakla vazifeli süratli harp gemisi. (Fransızca)

kudsüman

 • Erkek örümcek.

kuş'am

 • (Çoğulu: Kaşâım) Yaşlı ihtiyar, koca kimse.
 • Belâ.
 • Arslan.
 • Sırtlan.
 • Örümcek.
 • Karınca yuvası.

laedri / laedrî

 • Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm.

layüs'el / lâyüs'el

 • Mes'uliyetsiz. Mes'ul tutulamaz. Sorumsuz.

layüsel / lâyüsel

 • Sorumsuz.

leşker-i gaza / leşker-i gazâ

 • Gazâ ordusu, savaşan askerler. Allahü teâlânın rızâsı için O'nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan müslümanlar.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

liberal

 • Ferdî hürriyet lehinde, hürriyete elverişli. Ferdî teşebbüs ve hürriyet haklarını korumak için en iyi vasıta, devletin salâhiyyetlerini mümkün olduğu kadar tahdid etmek fikri. Rusya'daki dinsiz sosyalistliğin zıddı. (Fransızca)

lüab-ı ankebut

 • Örümcek ağı.

mahfaza

 • Koruma kılıfı.

mahmiye

 • (Himâye. den) Bir şeyi koruma, muhafaza ve himâye etme.
 • (Muhâfazalı) büyük şehir.

mahz-ı inayet / mahz-ı inâyet

 • Yardımın ta kendisi, sırf yardım ve koruma.

manevi tefsir / mânevî tefsir

 • Kur'ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser.

medar-ı mes'ul

 • Sorumluluk sebebi.

medar-ı mes'uliyet / medâr-ı mes'uliyet / medâr-ı mes'ûliyet / مَدَارِ مَسْئُولِيَتْ

 • Mesuliyet, sorumluluk sebebi.
 • Sorumluluk sebebi.

medar-ı mesuliyet / medâr-ı mesuliyet

 • Bazı suçlardan sorumlu tutulma sebebi.

medar-ı teklif / medâr-ı teklif

 • Görev ve sorumluluk sebebi.

meded-hahem / meded-hâhem

 • Yardım istiyorum.

medet!

 • Yardım istiyorum.

megesgir

 • Örümcek ağı. (Farsça)

melekü'l-bihar

 • Denizlerden sorumlu melek.

melekü'l-cibal

 • Dağlardan sorumlu melek.

melekü'l-emtar

 • Yağmurdan sorumlu melek.

merhamet

 • (Rahm. den) Acımak, şefkat göstermek. Korumak, iyilik etmek. Biçârelere yardımda bulunmak. Esirgemek.

mes'ul / mes'ûl / مَسْئُولْ

 • Sorumlu.
 • Sorumlu.

mes'ul etmek

 • Sorumlu etmek.

mes'uliyet / mes'ûliyet / مَسْئُولِيَتْ

 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk.

mes'uliyet-i maneviye / mes'uliyet-i mâneviye

 • Mânevî sorumluluk.

mesul / mesûl

 • Sorumlu.

mesuliyet / mesûliyet / مسئوليت

 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk. (Arapça)

metanet / metânet

 • Dinin emirlerini korumadaki kararlılık, dayanıklılık.

mevk

 • Örümcek, ankebut.

midanem

 • Biliyorum. (Farsça)

muabbir / معبر

 • Rüya yorumcusu. (Arapça)

muahid / muâhid

 • Belli şartlar çerçevesinde antlaşma yapan.
 • Karşılıklı anlaşma sonucu olarak İslâm devletine cizye ödeyen ve buna karşılık koruma altına alınan Müslüman olmayan kimse.

muasame

 • Hıfzetmek, korumak.

mübareze-i hamiyet

 • Din, millet, vatan gibi değerleri korumak için gayretle verilen mücadele.

mucib-i mes'uliyet / mûcib-i mes'uliyet

 • Sorumluluk gerektiren.
 • Sorumluluk gerektiren.

müdafaa-i nefs

 • Kendini koruma. Nefsini müdafaa etme.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

müdür-ü mes'ul

 • Sorumlu müdür.

müevvil

 • Tevil eden, yorumlayan.

müfessir

 • Âyetleri tefsir eden, açıklayan, yorumlayan, yorumcu.
 • Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden, yorumlayan kimse.

müfessir-i azam / müfessir-i âzam

 • Büyük müfessir; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan kimse.

müfessir-i kur'an / müfessir-i kur'ân

 • Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden, mânâ bakımından yorumlayan kimse.

müfessirin / müfessirîn

 • Müfessirler, Kuranı açıklayıp yorumlayanlar.

müfessirin-i izam / müfessirîn-i izâm

 • Kur'ân'ı yorumlayan büyük tefsirciler.

muhacir / muhâcir

 • İslâmiyet'in başlangıcında, sırf müslüman oldukları için Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencelerine mâruz kalıp, dinlerini, îmânlarını korumak için, evlerini, mallarını ve mülklerini bırakarak Resûlullah efendimizin izni ile önce Habeşistan'a, son ra Medîne-i münevvereye hicret eden Mekkeli

muhafaza / muhâfaza / محافظه / مُحَافَظَه

 • Zarar ve ziyandan sakınıp korumak.
 • Himâye ve hıfzetmek. Gözetlemek.
 • Bir şeye devamlı olmak.
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Muhafaza etmek: Korumak, saklamak. (Arapça)
 • Muhafaza olunmak: Korunmak, saklanmak. (Arapça)
 • Koruma.

muhafaza etme

 • Koruma.

muhafaza etmek

 • Korumak, saklamak.

muhafaza-i ahiret / muhafaza-i âhiret

 • Âhireti koruma.

muhafaza-i gaybiye

 • Gaybî olarak koruma.

muhafaza-i hıfz

 • Allah'ın hıfzının koruması.

muhafaza-i ilahiye / muhafaza-i ilâhiye

 • İlâhî koruma; Allah'ın yardıma ve korunmaya muhtaç olan kullarını muhafaza etmesi, koruması.

muhafaza-i nefis

 • Kişinin kendisini ve canını koruması.

muhafaza-i şamil / muhafaza-i şâmil

 • Kapsamlı bir koruma.

muhafaza-i şamile / muhafaza-i şâmile

 • Kapsamlı bir koruma.

muhafız

 • Koruma, bekçi.

muhafızlık

 • Korumalık.

muhamat

 • Korumak.
 • Avukatlık etmek.
 • Birinden birşeyi def etmek.

muhareset

 • (Hirâset. den) Muhâfaza, koruma.

muhkemat / muhkemât

 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.

muhkemat-ı şeriat / muhkemât-ı şeriat

 • Kur'ân ve Hadisin yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık hükümleri, ifadeleri.

mükellef

 • Bir şeyi yapmaya ve yerine getirmeye mecbûr olan; Allahü teâlânın emir ve yasaklarından mes'ûl (sorumlu) olan; îmânı olan, âkil (akıllı) ve bâliğ (evlenme yaşına, ergenlik çağına ulaşmış) olan kimse.

mükellefin / mükellefîn

 • Yükümlüler, sorumlular.

mükellefiyet

 • Yükümlülük, sorumluluk.

mükellefiyet-i ubudiyet

 • Kulluğa ait yükümlülük, sorumluluk.

mülul

 • Dişi örümcek.

müraat

 • Riayet, saygı göstermek.
 • Korumak, hıfzetmek, saklamak.
 • Riayet etmek.
 • Bir şeyin akibetinin ne olacağını gözetmek. Söze kulak vermek.
 • Bir kimsenin hakkına riâyet eylemek.
 • Göz ucuyla bakmak.

müstemlekat nazırı / müstemlekât nâzırı

 • Sömürgelerden sorumlu bakan.

mütekellim-i vahde

 • Konuşan kimsenin yalnız kendine ait fiili gösteren kelimelerin sigasıdır. Baktım, görüyorum, gezmişim, oturacağım gibi.

müteşabihat-ı kur'aniye / müteşabihat-ı kur'âniye

 • Kur'an'da hükmü açık olmayan, yorumlanması gereken âyetler.

muvalat

 • Dostluk, karşılıklı sevgi. Yardım, koruma.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi, koruma, yardım.

müzaheret / müzâheret

 • Yardım etme, koruma, arka çıkma.
 • (Zahr. dan) Arkadan yardım etmek, korumak.
 • Koruma, yardım.

nemidanem

 • Bilmiyorum.

nemididem

 • Görmüyorum.

neva

 • Bir yerden bir yere nakletmek.
 • Hıfzetmek, korumak.
 • Sohbet etmek.

rahm

 • Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek.
 • Hısımlık, karabet, akrabalık.

re'fe

 • Esirgemek, korumak. Acımak. Şefkat etmek.

refet

 • Esirgeme, koruma, acıma, şefkat etme.

revnüma

 • (Ru-nüma) Zuhur eden, kendini gösteren. (Farsça)
 • Yüz görümlüğü. (Farsça)

riayet

 • İyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek.
 • Uymak, tâbi olmak.
 • Otlamak veya otlatmak.
 • Hıfzetmek, korumak.

ru-nüma

 • Yüz gösteren, meydana çıkan. (Farsça)
 • Yüz görümlüğü. (Farsça)

ruhum

 • Esirgemek, korumak, rahmet.

sahabet

 • Sâhib olma, sâhib çıkma.
 • Sohbetinde bulunmuş olma.
 • Yardım etme, koruma, arka olma.

salabet

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)

salabet-i diniye / salâbet-i diniye

 • Dinini ve dinin emirlerini korumak ve tatbik etmekteki ciddiyet ve sağlamlık.
 • Dinin emirlerini korumakta ve uygulamadaki ciddiyet.

salabet-i imaniye / salâbet-i imaniye

 • İman sağlamlığı; dinin emirlerini korumada ve uygulamada ciddiyet ve sağlamlık.

savn

 • Koruma, muhafaza, sıyanet.

saye / sâye / سَايَه

 • Gölge. (Farsça)
 • Mc: Himaye, sahip çıkma, koruma. (Farsça)
 • Muavenet, yardım. (Farsça)
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Gölge, koruma.

saye-hah

 • Koruma ve himaye isteyen.

saye-i muzlimane / sâye-i muzlimâne

 • Karanlık yapan gölge; kötü koruma.

seciye-i hamiyet

 • Din, vatan, aile gibi değerleri koruma duygusu, karakteri, tabiatı.

şefeka

 • Esirgemek, korumak.

sinn-i mükellefiyet

 • Dinî emir ve yasaklarla sorumlu olma yaşı.

sinn-i teklif

 • Sorumluluk yaşı.

sıyanet

 • Koruma veya korunma. Himaye veya muhafaza.
 • Koruma, muhafaza.

siyanet

 • Koruma, muhafaza, hıfz.
 • Koruma.

sıyanet / sıyânet / صيانت / صِيَانَتْ

 • Koruma. (Arapça)
 • Koruma.

sıyanet etmek / sıyânet etmek

 • Korumak.

sıyanet-i ilahi / sıyanet-i ilâhî

 • İlâhî koruma, muhafaza.

su'-i tefsir / sû'-i tefsîr / سُوءِ تَفْسِيرْ

 • Kötü yorumlama.

su-i te'vil / sû-i te'vil

 • Kötü yorumlama.

su-i tefsir / sû-i tefsir

 • Kötü ve yanlış yorumlama.
 • Yanlış ve hatalı yorum, kötüye yorumlama.

suver-i müteşabihe

 • Müteşâbih ifadeler; Kur'ân-ı Kerimde mânâsı kapalı olan ve yorumlara açık olan suretler, temsiller.

tabir / tâbir / تعبير

 • Deyim, söz, yorum, ifade, anlatım.
 • Açıklama, yorum.
 • Yorumlama. (Arapça)
 • Terim. (Arapça)

tabir etme

 • Yorumlama, açıklama.

tabirat / tâbirat / تعبيرات

 • Yorumlar. (Arapça)
 • Terimler. (Arapça)
 • Deyişler. (Arapça)

tabirsiz / tâbirsiz

 • Yorumsuz.

tahaffuz

 • Korumak, sakınmak. Kendini muhafaza etmek.
 • Barınmak.

tahbiye

 • Hıfzetmek, korumak.
 • Engel olmak, men'etmek.

tahmil / tahmîl / تحميل

 • Yükleme. (Arapça)
 • Sorumluluk verme. (Arapça)

tahris

 • Kendini hıfzetmek, kendini korumak.

taht-ı hıfz ve muhafaza

 • Koruma altına alıp kollama, kaydetme.

taht-ı taahhüd

 • Sorumluluk ve güvence altı.

takva

 • Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.

tar-ı ankebut / târ-ı ankebut

 • Örümcek ağı.

taraf

 • Yan, yön.
 • Yer, memleket, ülke. Kıt'a.
 • Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak.
 • Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

tasavün

 • Hıfzetmek, korumak.

te'vil / te'vîl / تأويل / تأویل / تَأْو۪يلْ

 • Bilinen anlamından başka bir anlamda yorumlama. Başka anlam verme.
 • Yorum.
 • Yorumlamak, açıklamak.
 • Ehl-i sünnet âlimlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden ve Eshâb-ı kirâmdan bildirdikleri tefsirlere (açıklamalara) bağlı kalarak âyet-i kerîmeleri açıklamak veya bu şekilde yapılan açıklamalar ve îzâhlar.
 • Yorum yapma.
 • Başka bir yorum getirme. (Arapça)
 • Te'vîl etmek: Başka bir yorum getirmek. (Arapça)
 • Görünürdeki ma'nâyı bırakıp başka bir ma'nâ vermek, yorumlama.
 • Yorumlama.

te'vilat / te'vilât

 • Teviller, yorumlar.

te'vilat-ı faside / te'vilât-ı fâside

 • Bozuk ve yanlış te'viller, yorumlar.

te'vilen

 • Yorum olarak.

te'vilkarane / te'vilkârâne

 • Aşırı yoruma giderek, saptırarak.

teahhüd

 • Hıfzetmek, korumak.
 • Uymak, tâbi olmak, riâyet etmek.

tecdid-i din

 • Dinin yenilenmesi, yeniden yorumlanması.

tedafüi / tedafüî

 • Kendini müdafaa etme ve koruma ile alâkalı.

tefasir / tefâsir / tefâsîr / تفاسير

 • Tefsirler, yorumlar.
 • Tefsirler, yorumlar. (Arapça)

tefe'ülen

 • Tefe'ül ederek; bir kitabı rastgele açarak uygun gelen yeri yorumlayarak.

tefsir / tefsîr / تفسير

 • Yorum, açıklama, âyetlerin izahı.
 • Örtülü bir şeyi açmak, yorumlamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in anlamını açıklayan bilim.
 • Yorumlama; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.
 • Yorum. (Arapça)
 • Tefsir edilmek: Yorumlanmak. (Arapça)
 • Tefsir etmek: Yorumlamak. (Arapça)

tefsir eden

 • Açıklayan, yorumlayan.

tefsir etmek

 • Açıklamak, yorumlamak.

tefsir olunan

 • Kur'ân âyetlerinin çeşitli yönleriyle yorumlanan.

tefsir-i kur'an / tefsir-i kur'ân

 • Kur'ân tefsiri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

tefsirat / tefsirât / تفسيرات

 • Tefsirler; açıklamalar, yorumlamalar.
 • Yorumlar. (Arapça)

tegafül

 • Gaflet etme, duyarsızlıklık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma.

tekalif / tekâlif

 • Yükümlülükler, sorumluluklar.

tekalif-i diniye / tekâlif-i diniye

 • Dinle ilgili sorumluluklar, dini yükümlülükler.

tekalif-i hayat / tekâlif-i hayat

 • Hayatla ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler.

tekalif-i hayatiye / tekâlif-i hayatiye

 • Hayatın yükümlülükleri, sorumlulukları.

tekalif-i ilahiye / tekâlif-i ilâhiye

 • Allah'ın yüklediği sorumluluklar.

tekellüfkarane / tekellüfkârâne

 • Gösteriş hevesiyle bir sorumluluğun altına girme, zoraki davranarak.

teklif

 • Yükümlülük, sorumluluk.

teklif etme

 • Yükleme, sorumlu tutma.

tene

 • Gövde, beden, cüsse, vücut. (Farsça)
 • Örümcek ağı. (Farsça)

tenide

 • Örümcek ağı. (Farsça)
 • Örülmüş, dokunmuş. (Farsça)

tente

 • Örümcek ağı. (Farsça)

terk-i dünya / terk-i dünyâ

 • Dünyâyı terk etmek.
 • Mübah (dinde izin verilen) şeylerin hepsini terk edip, yalnız, yaşamak için ve dînini korumak için zarûrî, lâzım olan mübahları kullanmak, yâni mübahların zarûret miktârından fazlasını terk etmek. Böyle terk-i dünyâ çok kıymetli ve faydalı ise de çok güçtür.
 • Haram

tesabuhat / tesabuhât

 • (Tekili: Tesâhub) Korumalar, sâhib olmalar.
 • Arkadaşlıklar.

tesahub

 • Sahip çıkma, benimseme.
 • Koruma.
 • Arkadaşlık etme.
 • Sahip çıkma; koruma.

tevcih / tevcîh / توجيه

 • Yöneltme, yönlendirme. (Arapça)
 • Yorumlama. (Arapça)
 • Rütbe verme. (Arapça)

tevekkül-ü tembelane / tevekkül-ü tembelâne

 • Tembelce tevekkülde bulunma; üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeden sonucu Allah'tan isteme.

tevfiz

 • Yetki ve sorumluluğu başkasına veya Allah'a havale etme.

tevil

 • Yorumlama, yorum; sözün ilk anlamını değil de ihtimal dahilinde bulunan başka anlamlarını (mecâzî) esas alarak yorumlama.

tevil-i ahar / tevil-i âhar

 • Diğer tevil, bir başka yorum.

tevil-i zayıf

 • Zayıf yorum.

tevilat / tevilât

 • Yorumlar.

tevilat-ı faside / tevilât-ı fâside

 • Bozuk ve yanlış yorumlar.

tevilsiz

 • Yorumsuz.

tevkim

 • Zelil etmek.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Hıfzetmek, korumak.

tezahür

 • Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.
 • Birbirini korumak, birbirine arka olmak.
 • Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.
 • Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


turuk-u tabir

 • İfade tarzları, yorum şekilleri.

uğursuzluk

 • Bir şeyi veya bir hâdiseyi şerre, kötülüğe yorumlamak.

uhde / عهده

 • Bir işi üzerine alma. Söz verme.
 • Ahidnâme. Bir kimsenin üstünde olan iş veya şey.
 • Mes'uliyet hududu.
 • Ric'at ve taalluk dâiresi.
 • Becerme, yapma.
 • Mes'uliyet, sorumluluk.
 • Sorumluluk.
 • Sorumluluk, söz verme.
 • Sorumluluk. (Arapça)

ulema-i ehl-i zahir / ulema-i ehl-i zâhir

 • Dış görünüşe göre yorum yapan âlimler.

va'z

 • Cemaati irşad amacıyla Kur'ân ve hadisleri yorumlayarak yapılan konuşma.

vakār / وَقَارْ

 • Haysiyetini koruma, ağırbaşlılık.

vazife-i hıfz

 • Hıfz etme, koruma görevi.

vebal

 • Günah, zarar, ziyan, şiddet, ağırlık, azap, doğru olmayan bir hareketin manevî sorumluluğu.

veli / velî / ولى

 • Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata.
 • Velâkin, fakat, amma.
 • Ermiş, velî. (Arapça)
 • Çocuktan sorumlu olan. (Arapça)

vesayet

 • Bir başkasının yardımı ve koruması altında bulunma.

vikaye / vikâye / وقایه

 • Koruma. Koruyuculuk. Sahib olma. Arka çıkma. Kayırma.
 • Tıb: Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma.
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Vikâye etmek: Korumak, esirgemek, kayırmak. (Arapça)

vikaye etmek

 • Korumak, arka çıkmak.

vıky

 • Hıfzetmek, korumak.

zabıta / zâbıta

 • Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis.
 • Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ.

zahir hamiyetperverlik / zâhir hamiyetperverlik

 • Sözde hamiyetperverlik; sadece sözde kalan vatan ve milleti koruma sevigisi.

zaptiye nazırı / zaptiye nâzırı

 • Emniyet ve güvenlikten sorumlu üst düzey memur, güvenlik subayı.

zıll

 • Gölge.
 • Perde.
 • Mc: Sahip çıkma, koruma, himaye etme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın