LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ornek ifadesini içeren 94 kelime bulundu...

adat-ı seniyye / âdât-ı seniyye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) örnek hal ve hareketleri.

ahlak-ı ahmediye / ahlâk-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ahlâkı; hareket, tavır, söz ve danışlarından ortaya çıkan örnek hareket ve davranış tarzı.

borsa

 • (Ticarette) Vasıfları belli ölçülere uyan yani standartlaştırılabilen malların örnekleri üzerinden alım satımının yapıldığı devlet kontrolü altında teşkilâtlanmış pazar yeri.

dünyevi haşir / dünyevî haşir

 • Büyük haşre örnek olarak bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

düstur

 • Umumi kaide. Kanun, nizam. (Farsça)
 • Örnek, nümune (Farsça)
 • Üslub. İzin, müsaade. (Farsça)
 • Mu'teber ve mu'temed kimse. (Farsça)
 • Destur. (Farsça)

ektad

 • Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar.
 • Misaller, temsiller, örnekler.

emsal / emsâl / امثال

 • Örnekler. (Arapça)
 • Benzerler. (Arapça)

emsile / امثله

 • (Tekili: Misâl) Misaller. Örnekler.
 • Arapçada fiil tasrifini gösteren kitap.
 • Misâller, örnekler.
 • Misaller, örnekler.
 • Misaller, örnekler.
 • Örnekler. (Arapça)

enmuzec / enmûzec

 • Nümune, misâl, örnek.
 • Örnek, model.
 • Örnek.
 • Nümune, örnek, model.

enmuzeç

 • Örnek, model.

enmuzec / enmûzec / انموزج

 • Örnek, numûne. (Arapça)

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

ezcümle / اَزْ جُمْلَه

 • Örnek olarak.

filmesel / فى المثل

 • Örneğin, örnekte olduğu gibi. (Arapça)

frenkmeşrebane / frenkmeşrebâne

 • Avrupa ahlâkını örnek alırcasına.

hadd-i te'dib

 • Bir suç işleyeni başkalarına örnek olacak şekilde cezalandırmak. Darp ve ta'zir gibi.

haliliye / halîliye

 • Allah'ın dostu (Halîlullah) ünvanına sahip olan Hz. İbrahim'in örnek alındığı yol.

hüsn-ü misal / hüsn-ü misâl

 • Güzel örnek.

ibda / ibdâ

 • Yoktan örneksiz yaratma.

ibda' ve ihtira' / ibdâ' ve ihtirâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

ihtira' ve ibda' / ihtirâ' ve ibdâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

iktida

 • Uymak, tâbi olmak. Birinin hareketini örnek alarak ona benzemeye çalışmak. İttiba etmek.

iktida edilme

 • Uyulma, örnek alınma.

ıktifaen

 • İzinden giderek, örnek tutarak, misal kabul ederek.

imtisal / imtisâl

 • Örnek kabul etme.

ism-i bedi' ve hakim / ism-i bedî' ve hakîm

 • Allah'ın örneksiz olarak, eşsiz bir şekilde yaratan, ismi ile her işini hikmetle yapan mânâsındaki ismi.

istimsal / istimsâl

 • Misal edinmek. Örnek tutmak.
 • Örnek alma.

istişhad / istişhâd / استشهاد

 • Kanıt gösterme. (Arapça)
 • Örnek verme. (Arapça)
 • İstişhâd yapmak örnek: Vermek. (Arapça)

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey

kar-nüma / kâr-nüma

 • Menfaat gösteren. (Farsça)
 • Usta çıkacak olan çırakların, ustalıklarını göstermek için yaptıkları örneklik iş. (Farsça)

mesel / مثل / مَثَلْ

 • Benzer, örnek.
 • Örnek, benzer, nümune.
 • Dokunaklı ve mânâlı söz.
 • Yararlı hikâye.
 • Delil, hüccet.
 • Örnek. (Arapça)
 • Özlü söz. (Arapça)
 • Öğretici hikaye. (Arapça)
 • Bir şeyin üzerine getirilen örnek.

mesela

 • Misal olarak, söz gelişi, şunun gibi, örnek tarzında.

meselen

 • Misâl ve örnek olarak. Söz gelişi. Meselâ.

meşk

 • Alıştırma, örnekleme.

misal / misâl / مِثَالْ

 • Örnek, benzer.
 • Masal.
 • Rüya, düş.
 • Bir şeyin benzer hali. Benzer. Örnek.
 • Düş. Rüya.
 • Ahlâk ve âdâbla ilgili kıssa ve hikâye.
 • Bir şeyin örneği ve sıfatı. Kısas.
 • Gr: İlk harfi harf-i illet olan (yani; elif, vav veyahut da yâ olan) fiil veya kelime.
 • Örnek. (Arapça)
 • Misal almak: Örnek almak. (Arapça)
 • Örnek, bir alem adı.
 • Benzer, örnek.
 • Örnek.

misal-i enseb / misâl-i enseb / مِثَالِ اَنْسَبْ

 • En uygun örnek.

misal-i latif / misal-i lâtif

 • Güzel ve hoş bir örnek, suret, şekil.

misal-i meşru / misâl-i meşru

 • Şeriata uygun timsal, örnek.

misal-i mücessem / misâl-i mücessem

 • Somut örnek.

misal-i musaggar

 • Küçültülmüş örnek.

misal-i musağğar / misâl-i musağğar / مِثَالِ مُصَغَّرْ

 • Küçültülmüş örnek.
 • Küçültülmüş örnek.

misal-i müşahhas / misâl-i müşahhas

 • Somut örnek, şahıs gibi somut hâle gelmiş misâl.

misal-i rahmet-i alem / misâl-i rahmet-i âlem / مِثَالِ رَحْمَتِ عَالَمْ

 • Aleme rahmet olan örnek.

misali / misâlî

 • Örnek olarak verilen.

model

 • Biçim, örnek, şekil. (Fransızca)
 • Resim yâhut heykel yapılırken bakarak benzetilmeğe çalışılan şey veyâ şahıs. (Fransızca)
 • Örnek, misal.

mukalled

 • (Kald. dan) Boynuna gerdanlık takılmış.
 • Padişah tarafından nişan takılan kimse.
 • (Taklid. den) Taklid edilen. Örnek tutulan. Misal alınan.

mukallidin / mukallidîn

 • (Tekili: Mukallid) Taklidçiler. Örnek ve misâl alanlar.
 • Takınanlar. Boyuna takanlar.

mukteda / muktedâ

 • Örnek alınan, kendisine uyulan.

mukteda-yı küll / muktedâ-yı küll

 • Herkesin her konuda uyduğu, örnek aldığı kişi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

muktedabih / muktedâbih

 • Kendisine uyulan, örnek alınan imam, önder.

muktefa

 • (Kafâ. dan) İzinden gidilmiş. Ardına düşülmüş. Misâl alınmış, örnek tutulmuş.

muktefi / muktefî

 • Ardından giden. İzinden giden. İktifâ eden. Misâl alan, örnek tutan.

müstensih / مُسْتَنْسِخْ

 • Bir yazıdan örnek çoğaltan.

müsül

 • (Tekili: Misal) Örnekler, misaller.

nazair

 • Nazire. Nazireler. Benzerler, örnekler.

nazir

 • Bir şeye benzemek üzere yapılan şey. Denk, eş, örnek. Benzeyen.
 • Edb: Bir şairin manzumesine, başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yapılan benzer.

nazire / nazîre / نَظ۪يرَه

 • Benzerini yapma maksadlı örnek.

nümudar

 • Görünen. (Farsça)
 • Nümune, örnek. (Farsça)

numune

 • Örnek.

nümune / nümûne / نمونه

 • Örnek, misâl, misal olarak gösterilen. Düstur ve misâl olacak şey. (Farsça)
 • Örnek.
 • Örnek.
 • Örnek, model.
 • Örnek.
 • Örnek. (Farsça)

numune / numûne / نُمُونَه

 • Örnek.

nümune-i ekber

 • En büyük örnek.

nümune-i ekber ve azam / nümune-i ekber ve âzam

 • Âzam çok büyük örnek.

nümune-i iktida

 • Örnek alınıp uyulacak nümune, model.

nümune-i imtisal / nümune-i imtisâl / nümûne-i imtisâl

 • Uyulacak örnek. Örnek alınacak model.
 • Örnek tutulacak şey.
 • Örnek alınacak model.
 • Örnek alınacak model, numune.

nümune-i kudsi / nümune-i kudsî

 • Kutsal örnek.

nümune-i misal / nümûne-i misâl

 • Örnek alınacak model.

nümune-misal

 • Örnek gibi.

nümunegah / nümûnegâh

 • Örneklerin bulunduğu yer.

nümuzec

 • Enmuzec. Örnek, nümune, misal.

nüsha-i musağğara

 • Küçültülmüş örnek.

peszinde / پس زنده

 • Geriye kalan, yaşayan son örnekler. (Farsça)

peygamber

 • İlâhî hakikatları insanlara bildirmek ve onlara örnek olmak üzere Allah tarafından tayin edilen, vahiy yoluyla sahip olduğu ilmini yaşayıp neşreden mübarek zatların umumî ismi.

şayan-ı misal / şâyân-ı misal

 • Örnek göstermeye lâyık.

selef

 • Sahabe ve tabiin gibi ilk örnek Müslüman nesil.

sermeşk

 • Talebenin öğrenmesi için yazılan örnek yazı. (Farsça)
 • Örnek, nümune.

siret-i nebevi / sîret-i nebevî

 • Sevgili Peygamberimizin örnek hayâtı, güzel ahlâkı.

temsil / temsîl

 • Bir şeyin aynısını veya mislini yapmak. Benzetmek. Teşbih etmek. Örnek, nümune söz.
 • Bir şeyin aynını ya da mislini yapmak, benzetmek.
 • Örnek, nümune, söz. Canlandırma, piyes.

temsil-i manevi / temsil-i mânevî

 • Mânevi örnek, benzetme.

temsilat / temsilât

 • (Tekili: Temsil) Temsiller, örnekler.

temsilat-ı maddiye / temsilât-ı maddiye

 • Maddî benzetmeler, örnekler.

temsillerin darbı

 • Benzetmelerin getirilmesi, örneklemelerin yapılması.

tenkilat / tenkilât

 • (Tekili: Tenkil) Örnek olacak biçimde cezâlandırmalar.
 • Düşmanları tepelemeler.
 • Uzaklaştırmalar.

timsal / timsâl

 • Sembol, örnek, nümune.

timsal-i mücessem / timsâl-i mücessem

 • Cisimleşmiş, maddî yapıya bürünmüş örnek, nümune.

timsal-i münevver

 • Nurlu örnek.

timsal-i müşahhas

 • Maddi yapı ve şahsiyet kazanmış nümune, somut örnek.

tip

 • Benzerlerinin ana vasıfları kendinde görülen ideal örnek, misal. (Türkçe)
 • Örnek, nümune.

tipik

 • Nümune, örnek olarak. Benzer. (Türkçe)

ümsüle

 • Örnek olarak verilen beyit. Misal olarak gösterilen mısra.

unmuzec / unmûzec / انموذج

 • Örnek. (Arapça)

üsve-i hasene / اُسْوَۀِ حَسَنَه

 • Güzel örnek.

üsvet

 • Beraberlik.
 • Halka reis olmak.
 • Dert ortağı. Sâdık arkadaş. Manevî tabib.
 • Nümune ve örnek tutulacak olan insan.

vakıa-i temsiliye

 • Örnek olay.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın