LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te onem ifadesini içeren 227 kelime bulundu...

a'sar / â'sâr

 • Asırlar, dönemler.

adem-i mübalat / adem-i mübâlât

 • Önemsememe, aldırış etmeme.

adileştirme / âdileştirme

 • Önemsiz hale getirme, sıradanlaştırma.

ahir / âhir

 • Son dönem.

ahir-i ömür / âhir-i ömür

 • Hayatın son dönemi.

akson

 • yun.Tıb: Sinir hücrelerinden çıkan uzantıların en önemlisi.

anatomi

 • Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. Tıbtaki önemi çok büyüktür.

asabiyet-i cahiliye

 • Cahiliye dönemi ırkçılığı.

asar-ı sabıka-i nuraniye / âsâr-ı sâbıka-i nuraniye

 • Geçmiş dönemlerde yazılan nurlu eserler, kitaplar.

asr-ı bedeviyet

 • Bedevîlik asrı, dönemi.

asr-ı nüzul-i furkan

 • Kur'an-ı Kerimin indiği dönem.

asr-ı pak-i muhammedi / asr-ı pâk-i muhammedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yaşadığı pâk ve temiz asır, dönem.

asr-ı saadet / asr-ı saâdet

 • Mutluluk asrı; Peygamberimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem.

asr-ı saadet ve tabiin / asr-ı saadet ve tâbiîn

 • Mutluluk asrı olan sahabe dönemi ve sahabelere tâbi olan bir sonraki dönem.

asr-ı sahabe / asr-ı sahâbe

 • Sahabelerin (r.a.) yaşadığı dönem.

asr-ı sıdk

 • Doğruluk asrı, sadakat dönemi.

asri / asrî

 • Zamanla ilgili, o döneme ait, modern, yeni tarz.

atf-ı ehemmiyet

 • Önem gösterme, ehemmiyet verme.

ayasofya

 • Şimdi müze olan önemli bir cami.

ayat-ı mühimme / âyât-ı mühimme

 • Önemli âyetler.

buhari / buharî

 • En önemli hadîs kitabının yazarı.

cahiliyye / câhiliyye

 • Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.

camiü'l-ezher üniversitesi / câmiü'l-ezher üniversitesi

 • Mısır'da bulunan, İslâm dünyasının en önemli ve en eski sayılan üniversitesi.

celcelitiye / celcelîtiye

 • Hazreti Ali radıyallahu anhın önemli bir eseri.

ciddi / ciddî / جدی

 • Ağırbaşlı. (Arapça)
 • Önemli. (Arapça)

cihangir

 • Dünyanın önemli bir bölümüne hükmeden, egemenliği altına alan.

cihazat-ı mühimme

 • Önemli cihazlar.

cuma / cumâ

 • Önemli bir namaz.

cüz'iyyat / cüz'iyyât / جزئيات

 • Küçük şeyler, önemsiz şeyler. (Arapça)

dava / dâva

 • Savunulan düşünce, hak talebi, önemli mesele.

derecat-ı refia ve mühimme / derecat-ı refîa ve mühimme

 • Çok yüce ve önemli dereceler.

derece-i ehemmiyet

 • Önem derecesi.

derece-i kıymet ve rağbet ve ehemmiyet

 • Kıymet, beğenilme ve önem derecesi.

devr

 • Devir, dönem, dönme, dolaşma, aktarma.

devr-i cumhuriyet

 • Cumhuriyet devri, dönemi.

devr-i istibdad

 • İstibdat devri, baskı ve zulüm dönemi.

devr-i istibdat

 • Baskı ve zulüm dönemi.

devr-i müşevveş

 • Karışık dönem.

devr-i sabık

 • Önceki dönem; Cumhuriyet Halk Partisi idaresi ve iktidar dönemi.

devre / دوره

 • (Çoğulu: Devrât) Dönüş dönme, dönem.
 • Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.
 • Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.
 • Dönem.
 • Dönem. (Arapça)

devre-i hükumet / devre-i hükûmet

 • Devlet olarak hükmetme dönemi.

devre-i istibdat

 • Zulüm ve zorbalık dönemi.

düstur-u azim / düstur-u azîm

 • Büyük ve önemli düstur, prensip.

ecir devri / ecîr devri

 • Sanayi Devrimiyle gelen işçilik dönemi.

edvar / edvâr

 • Devirler, dönemler.
 • Devirler, dönemler.

edvar-ı seb'a

 • Yedi devir, yedi dönem.

egosantrizm

 • Psk: Benmerkezcilik. Zihnî gelişmenin ilk çocukluk safhası. Bebek büyüyüp kendi varlığı ile başka varlıkları ayırmaya başladığı zamanlarda kendine has bir düşünce tarzı ile düşünür. Sanki dünyada en önemli varlık kendisi, herşey onun emrine ve isteğine hazır olmalı. Annesi, babası, diğer insanlar ve (Fransızca)

ehem

 • En önemli.

ehemm / اهم

 • En önemli.
 • En önemlisi. (Arapça)

ehemmiyet

 • Önem.
 • Değer, önem.

ehemmiyet verme

 • Önem verme.

ehemmiyet-i namütenahiye / ehemmiyet-i nâmütenâhiye

 • Sonsuz derecede ehemmiyetli, önemli.

ehemmiyet-i san'aviye

 • San'at bakımından önemlilik.

ehemmiyeti haiz / ehemmiyeti hâiz

 • Öneme sahip.

ehemmiyetkarane / ehemmiyetkârâne

 • Çok önem vererek.
 • Önem verircesine.

ehemmiyetle

 • Önemle.

ehemmiyetli

 • Önemli.

ehemmiyetsiz

 • Önemsiz.

ehemmiyetsizlik

 • Önemsizlik.

ehemmiyyet / اهميت

 • Önem. (Arapça)
 • Ehemmiyet atfetmek: Önem vermek, önemsemek. (Arapça)
 • Ehemmiyet kesb eylemek: Önem kazanmak. (Arapça)

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ehl-i medaris

 • Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarına mensup olanlar.

ehl-i tekke

 • Tekkeye giden ve oradaki zikirleri yapan kişiler; Osmanlı döneminde, sadece tasavvuf ve tarikat eğitimi verilen tekkelerde mânevî ilim tahsil edenler.

ehlifelsefe

 • Felsefeciler, felsefeye önem veren kimseler.

emanat-ı mukaddese / emânât-ı mukaddese

 • İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf,

emma ba'dü / emmâ ba'dü

 • Bundan sonra, asıl meseleye gelince mânâsında olup, söze başlarken kullanılan ve gelecek ifadenin büyük önemini bildiren söz.

emr-i mühimme

 • Önemli iş.

erkan-ı azime / erkân-ı azîme

 • Büyük ve önemli esaslar.

erkan-ı mühimme / erkân-ı mühimme

 • Bir topluluğun ileri gelenleri, önemli büyükleri; köşe taşları.

esas-ı mühim

 • Önemli esas.

esasat-ı mühimme

 • Önemli esaslar.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

eşhas-ı mühimme

 • Önemli kişiler.

esir devri

 • Feodalizm, sömürgecilik dönemi.

eski hikmet

 • İlk dönem İslâm filozoflarının yorumları.

esrar-ı mühimme / esrâr-ı mühimme

 • Önemli sırlar.

evail / evâil

 • İlk dönemler, başlangıçlar.

evrad-ı mühimme

 • Önemli virdler, zikirler.

ezmine-i selase / ezmine-i selâse

 • Üç dönem; geçmiş, bugün ve gelecek zaman.

fahrüddeveran

 • Yaşadığı ve kendisinden sonra gelen dönemlerin övünç kaynağı.

ferdiyet zamanı

 • Bireysellik dönemi; büyük velîlerin çıktığı zaman.

ferid-i devran / ferîd-i devrân

 • Bütün dönemlerin en seçkin kişisi.

fetret / فَتْرَتْ

 • Dînî teblîğin insanlara ulaşmadığı dönem.
 • İki dönem arasındaki boşluk zamanı.

fetret devri

 • Karanlık dönem, vahyin kesildiği mânevî buhran zamanı.

fetret-i mutlaka

 • İnsanlara, doğru ile yanlışı ayırt ettirecek hiçbir semâvî dinin hükmetmediği dönem.

fi zamanına / fî zamanına

 • İçinde bulunduğumuz dönemde, zamanda.

haiz-i ehemmiyet / hâiz-i ehemmiyet / حائز اهميت

 • Ehemmiyetli, mühim, önemli.
 • Önemli.

hakaret-i zahiriye

 • Görünürdeki basitlik, önemsizlik.

hakikat-i mühimme

 • Önemli gerçekler.

hakir / hakîr

 • İtibarsız, değersiz, önemsiz.
 • Aşağı, küçük, önemsiz.

hal-i alem / hal-i âlem

 • İçinde yaşanılan dönem.

halveti / halvetî

 • Gizliliğe önem veren bir tarikatın mensubu.

hamiyet

 • Din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusu.

hareket-i mühimme

 • Önemli hareket.

hatair

 • (Tekili: Hatire) Mühim işler, ehemmiyetli ve önemli ameller.

hatib-i devr-i zaman / hatib-i devr-i zamân

 • Bulunduğu dönemin hatibi.

hayati / hayatî

 • Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan.
 • Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel.
 • Hayatla ilgili, önemli.

hilafet-i abbasiye / hilâfet-i abbâsiye

 • Abbasi hâlifeliği; Abbasiler dönemi.

hin-i sabavet / hîn-i sabâvet

 • Çocukluk dönemi.

hisset

 • Önemsizlik, değersizlik.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

hükumet-i islamiye-i ömeriye / hükûmet-i islâmiye-i ömeriye

 • Hz. Ömer dönemindeki İslâmî hükûmet.

hurd

 • Küçük. Ufak. İnce. (Farsça)
 • Kırık. (Farsça)
 • Ehemmiyetsiz, önemsiz. (Farsça)

hürriyetin başı

 • Meşrûtiyet yönetiminin ilk ilân edildiği dönem.

hürriyetin başında

 • 1908'de Hürriyetin ilân edildiği zamanın ilk döneminde.

i'tizal

 • Mu'tezile mezhebinden olmak; akla ve sebeplere aşırı önem vererek, orta yol olan Ehl-i Sünnet inancından ayrılmak.

idare-i hazıra / idare-i hâzıra

 • İçinde bulunulan dönemdeki yönetim.

ihmal / ihmâl / اهمال

 • Boş verme, önem vermeme.
 • Önemsememe, savsaklatma. (Arapça)

ihtar-ı mühim

 • Önemli ikaz, uyarı.

ihtifalat-ı mühimme / ihtifâlât-ı mühimme

 • Önemli merasimler.

ihtimam

 • Özen gösterme, önem verme.

ihtiyac-ı zaman

 • Zamanın, dönemin ihtiyacı.

iki imam

 • Her dönemde bulunan ve manevî açıdan önderlik konumunda bulunan iki şahıs.

iki mekteb-i musibetin şehadetnamesi

 • Meşrutiyet ve hürriyet dönemlerine ait musibet sınavının diploması.

inhimal

 • İhmal etme, önem vermeme.
 • Mühlet alma.
 • Göz yaşı dökme.
 • Ciddi bir şekilde çalışma, uğraşma.

iptida-yı hürriyet

 • Hürriyetin başlangıcı; II.Meşrutiyetin ilânıyla başlayan dönem.

istihfaf / istihfâf

 • Hafife alma, önem vermeme, hor görme.

istikbar

 • (Kibr. den) Önemseme, ehemmiyet verme.
 • Kibir, gurur, enaniyet. Kendini büyük görme, mağrurluk.

itina ve ihtimam

 • Özen gösterme ve önem verme.

jöntürk

 • Osmanlıların son döneminde yaşayan yenilik sevdalısı gençler.

kadı

 • Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

kafiye-perestlik

 • Kafiye için mânâyı feda edecek derecede kafiyeye önem vermek, birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânâyı arka plâna atmak.

kaide-i mühimme

 • Önemli kural.

kalender

 • İbâdetlerin görünmesine önem vermeyen, herkese tatlı söyleyerek kalb kazanmağa çalışan, farzları yapmaya dikkat eden ve dünyâya düşkün olmayan kimse.

kanunperest

 • Kanun kuvvetine önem veren, kanuna saygılı.

kayd

 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kemal-i ehemmiyet / kemâl-i ehemmiyet

 • Tam ve mükemmel bir önem.

kenzülarş

 • Önemli bir bir dua.

kısm-ı mühim

 • Önemli bir kısım.

kıymet-i asliye

 • Aslındaki değer, önem.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutub

 • Önder, rehber; yaşadığı dönemin en büyük mürşidi.

kuvvetperest

 • Kuvvete önem verme.

lafızperest / lâfızperest

 • Kelimenin mânâsından çok, sözlerine önem veren ve kelimenin dış şekliyle çok meşgul olan kimse.

laki / lakî

 • (Lâkıy) İtibarsız ve değersiz, zelil kimse.
 • Önemsiz ve kıymetsiz şey.

latince

 • Eski Roma'da konuşulan ve bugünkü Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi dilleri doğurmuş olan ana dil ki, Hint-Avrupa dil âilesinin önemli bir kolu olan İtalik grubundandır.

liberal

 • Kişi hürriyetine önem veren.

lübane

 • (Çoğulu: Lübânât) Hâcet, ihtiyaç.
 • Önemli ve ehemmiyetli iş.

mahi-i tarik-ı fetret / mâhi-i tarik-ı fetret

 • Fetret dönemini ortadan kaldıran, yok eden.

maksud-u ehem

 • Çok önemli gaye.

maslahat

 • İş, emir, madde, keyfiyet, önemli iş.
 • Barış, dirlik-düzenlik.

mazi kıt'ası / mâzi kıt'ası

 • Geçmiş zaman ve dönemler.

mebde'-i zuhur

 • İlk olarak ortaya çıktığı dönem.

medaris / medâris

 • Medreseler, okullar; Osmanlı döneminde dinî eğitim veren yüksek öğretim kurumları.

mesail-i mühimme-i hakikiye / mesâil-i mühimme-i hakikiye

 • Gerçek önemli meseleler, konular.

meşair / meşâir

 • Hacı olmadan önce durulması gereken önemli yerler.
 • Hasseler, duygular.

mesele

 • Sorulup karşılığı istenen problem.
 • Önemli iş.

mesele-i mühimme

 • Önemli mesele.

meşihat-ı islamiye dairesi / meşihat-ı islâmiye dairesi

 • Osmanlı döneminde din alanında en yüksek makam olan kurum.

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

mevaki-i mühimme

 • Önemli mevkiler. Ehemmiyetli yerler.

muallakat / muallâkat

 • Asılı, takılı olan şeyler (mânâlar).
 • Câhiliye döneminde meşhur Arap şâirlerinin Kâbe'nin duvarına asılan meşhur şiirleri.

muamele-i mühimme

 • Önemli davranış.

muasır / muâsır

 • Çağdaş, aynı dönemde yaşayan.

mudga

 • Et parçası; embriyo; döllenmiş hücrenin, bütün organlar oluşuncaya kadar geçirdiği dönem.

mühim / مهم

 • Önemli.
 • Önemli.
 • Önemli.
 • Önemli. (Arapça)

mühimme / مهمه

 • Mühim, önemli.
 • Önemli. (Arapça)

mühimmi

 • Önemlisi.

mühimter

 • Ehemmiyetli ve çok önemli. (Farsça)

mühmelane / mühmelâne

 • Önem ve ehemmiyet vermeksizin, başdan savarcasına. (Farsça)

mukayyed

 • Kayıtlı, bağlı, bağlanmış.
 • Bir işe önem veren.
 • Kaybolmuş, deftere geçmiş.
 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.

mutezile / mûtezile

 • Akla haddinden fazla önem veren sapık bir mezhep.

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

naçiz / nâçiz / nâçîz / ناچيز

 • Değersiz, önemsiz.
 • Değersiz, önemsiz. (Farsça)

nahb

 • Yüksek sesle ağlama.
 • Önemli iş, mühim iş. Nezretmek, adamak.
 • Seri seyr.
 • Vakit, müddet. Ecel, ölüm, mevt.

nazar-ı ehemmiyet / نَظَرِاَهَمِّيَت

 • Önem vererek bakma.
 • Önemle dikkate alma.

nazar-ı ehemmiyete almak

 • Önem vererek gündeme almak.

nazar-ı inayet / nazar-ı inâyet

 • Önem ve özen ihtiva eden dikkatli bakış,.

nekahet / نقاهت

 • Hastalıktan sonraki tehlikeli geçiş dönemi. (Arapça)

netaic-i mühimme / netâic-i mühimme

 • Önemli sonuçlar.

nokta-i mühimme

 • Önemli nokta.

nukat-ı mühimme

 • Önemli noktalar.

nükte-i mühimme

 • Önemli ince nokta.

pencere-i mühimme

 • Önemli pencere.

rabıta-i hayatiye

 • Hayatî öneme sahip olan ve hayat veren bağ.

rükn

 • Bir şeyin en sağlam tarafı, temeli, direği.
 • Kolon, direk.
 • Önemli kimse.

rükn-ü mühim

 • Mühim bir rükün, esas, önemli şart.

safha

 • Devre, dönem.

şahsiyet devrinin yadigarı / şahsiyet devrinin yadigârı

 • Asil kişilerin yaşadığı dönemin hatırası.

sebeb-i mühim

 • Önemli sebep.

sekine / sekîne

 • Sakinlik, okuyana sakinlik veren önemli bir dua.

selef-i müçtehidin / selef-i müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kâbiliyetine sahip olan İslâmın ilk dönemlerinde yaşamış İslâm âlimleri.

seyyiat-ı sabıka

 • Geçmiş dönemlerde işlenen kötülük ve günahlar.

sırr-ı ehem

 • Çok önemli sır.

sırr-ı mühim

 • Önemli sır, hakikat.

sömestr

 • Okullarda bir ders yılının ayrıldığı iki dönemin herbiri. (Fransızca)

sure-i mekkiye / sûre-i mekkiye

 • Mekke döneminde nâzil olan, inen sûre.

suret-perestlik / sûret-perestlik

 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, ruhuna ve mânasına kıymet vermemek.
 • Resimlere meftuniyet.
 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, rûhuna va mânâsına kıymet vermemek.

suretperest / sûretperest

 • Dış görünüşe, fotoğraflara aşırı önem veren.

süyuti / süyûtî

 • Osmanlı dönemi medreselerinde okutulan tefsir metodu ile ilgili imam Suyûtî'nin "el-itkân fî ulûmi'l-Kur'ân" adlı eseri.

taaddüd-ü enbiya

 • Aynı dönemde birden fazla peygamberin olması.

tahşidat / tahşidât

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde fazla durma.

tahşidat-ı azime / tahşidat-ı azîme

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde çok fazla durma, yığınak yapma.

tarihi / tarihî

 • Tarihe geçmiş, oldukça önemli.

tehavün / tehâvün

 • Önemsememek, hafife almak, aldırış etmemek.

telaşi

 • Önem ve ehemmiyetini kaybetme.
 • Dağılma.
 • Telâş.

teşkilat-ı nuraniye ve mühimme / teşkilât-ı nuraniye ve mühimme

 • Nurlu ve önemli oluşum.

teşrifatçı

 • Önemli bir mekânda, gelenleri buyur eden.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


ulum-u medaris / ulûm-u medaris

 • Medreselerin ilimleri; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarında ders verilen ilimler.

ulum-u mühimme / ulûm-u mühimme

 • Önemli ve değerli ilimler.

ünvan-ı manidar / ünvan-ı mânidâr

 • Önemli makam ve isim.

üslub-perestlik / üslûb-perestlik

 • Kelâmın mâna ve maksada uygunluğuna değil de, ifade tarzının güzelliğine önem vermek.
 • Sözün mânâ ve maksada uygunluğuna değil de ifade tarzının güzelliğine önem verme.

üssü'l-esas-ı islamiyet / üssü'l-esas-ı islâmiyet

 • İslâmiyetin en önemli temeli.

vakıat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vakt-i tecrübe

 • Deneme vakti, imtihan dönemi.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

vazife-i mühimme

 • Önemli görev.

vukuat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

yunani / yunanî

 • Eski Yunanlılar döneminde çeşitli varlıklara ve tabiat olaylarına ilâhlık veren bâtıl dinlere mensup olan.

yunus aleyhisselam / yûnus aleyhisselâm

 • Musul yakınındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babasının ismi Metâ'dır. Yûnus aleyhisselâm Âsûr Devleti'nin başşehri ve önemli bir ticâret merkezi olan Nineve şehrinde doğdu.

zahid / zâhid

 • Din için dünyayı önemsemeyen.

zahidane / zâhidâne

 • Din için dünyayı önemsemeyen kimse gibi.

zahirperest / zâhirperest

 • Dış görünüşe önem veren.

zaman-ı cahiliye

 • Cahiliye dönemi.

zaman-ı cahiliyet

 • İslâmdan önceki küfür ve cehalet zamanı, dönemi.

zaman-ı fetret

 • İnsanlara peygamber gönderilmeyen mânevî buhran dönemi.

zaman-ı hal / zaman-ı hâl

 • İçinde bulunulan zaman dilimi (Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem.

zaman-ı istibdat

 • Baskı, zulüm dönemi.

zaman-ı meşrutiyet

 • Meşrutiyet dönemi.

zaman-ı saadet / zaman-ı saâdet

 • Saadet zamanı, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem olan asr-ı saadet dönemi.

zaman-ı sahabe / zaman-ı sahâbe

 • Sahabelerin yaşadığı dönem.

zaman-ı tereddüt ve evham

 • İnsanların şüpheye düştüğü ve kuruntulara kapıldığı dönem.

zamanın abdülkadiri

 • Yaşadığı dönemin Abdülkadir-i Geylânîsi olan.

zemherir / zemherîr

 • 22 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar olan şiddetli kış dönemi. Şiddetli ve yakıcı soğuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın