LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te oluk ifadesini içeren 110 kelime bulundu...

acur

 • Kabakgillerden bir hıyar cinsi. Üstü hafif olukludur. Bazıları tüylüce olur.

ahzab

 • (Tekili: Hizb) Hizbler, bölükler, kısımlar, gruplar.
 • Toprağı katı yer.
 • Kur'ânın kısımları. Hizbleri.

alay

 • (Ask.) 3-4 tabur piyade veya5 bölük süvari askerinden mürekkep kuvvet.
 • Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
 • Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
 • Fazla miktar, muhtelif ve müteaddit kişiler veya şeyler.
 • Beş bölük erden oluşan askerî topluluk.

ard

 • Buğday ve diğer tahıllardan öğütülen un. (Farsça)
 • Buğdayı değirmen taşına akıtan oluk. (Farsça)

asfer / اصفر

 • Sarı, uçuk benizli. Soluk.
 • Kızıl.
 • Islık çalan.
 • Bomboş şey.
 • Sarı. (Arapça)
 • Soluk benizli. (Arapça)

asrem

 • Kulağı sakat, hasta.
 • Ailesini geçindirmek için sıkıntı çeken (kimse).
 • Bölük bölük.

bad / bâd

 • Yel. Rüzgâr. Soluk. Nefes. (Farsça)

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

bahsan

 • Bozuk, soluk. (Farsça)
 • Salına salına yürüyen. (Farsça)
 • Kıyafeti bozuk, pejmürde. (Farsça)

batman

 • Eskiden kullanılan ve 8 kiloluk ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi.

berazik

 • Bölük, cemaat.

bevş

 • Her biri bir yerden gelmiş olan bir bölük cemaat.

bi-hanüman / bî-hanüman

 • Çoluk çocuksuz, yersiz yurtsuz. (Farsça)

çeki

 • Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü.

cemaat

 • Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük.
 • Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali.
 • Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbiri

çete

 • Bölük, birlik, takım. Bir reisin idaresi altında bulunan birlik.
 • Asker bölüğü, müfreze.
 • Çapulcu ve akıncı takımı.

dabie

 • Kişinin çoluk çocuğu.

dafef

 • Çoluk çocuğun fazla oluşu.
 • Şiddet.
 • Darlık.
 • Hâcet.
 • Acele etmek.

dem

 • Nefes. Soluk. (Farsça)
 • Ağız. (Farsça)
 • Nazar. (Farsça)
 • An, vakit, saat. (Farsça)
 • Koku. (Farsça)
 • Kibir, gurur. (Farsça)
 • Âli, yüksek. (Farsça)
 • Körük. (Farsça)
 • Kan,
 • Soluk, nefes.
 • Zaman, an.
 • Kan,
 • Soluk, nefes.
 • Zaman, an.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

dema

 • Her zaman. Vaktâki. (Farsça)
 • Soluk. Nefes. Hastalık sebebiyle tez tez solumak. (Farsça)
 • Ürpermek. (Farsça)
 • Dem. An. (Farsça)

ebabil

 • Dağ kırlangıcı. Kuş sürüsü. Sürüler, bölükler.

ebu laşey / ebu lâşey

 • Çoluk-çocuk gibi hiçbirşeyi olmayan.

efavic

 • (Tekili: Efvâc) Bölükler, takımlar, kısımlar.

efsürde

 • Soluk, donmuş, hissizleşmiş. (Farsça)

efvac / efvâc / افواج

 • (Tekili: Fevc) Cemaatler, takımlar, kısımlar, bölükler, grublar.
 • Bölükler. (Arapça)

ehl-i beyt

 • Ev ehli, evdeki çoluk çocuk. Daha ziyade Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) evine mensub olanlar bu isimle anılırlar.

ehtat

 • Bir bölük cemaat.

ektad

 • Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar.
 • Misaller, temsiller, örnekler.

emla'

 • (Tekili: Mele') Topluluklar, mele'ler, cemaatler, cemiyetler, bölükler, kalabalıklar.

enfas / enfâs / انفاس

 • (Tekili: Nefes) Nefesler. Soluklar.
 • Ruhlar. Canlar.
 • Cevherler.
 • Duâlar.
 • Nefesler, soluklar.
 • Nefesler, soluklar. (Arapça)

eşya' / eşyâ'

 • (Tekili: Şia) Bölükler, bölümler, kısımlar, neviler, fırkalar, tabakalar, cinsler, çeşitler. Cemaatler, cemiyetler, topluluklar.
 • Yardımcılar.

evbaş

 • Mahalle çapkını. Şahısların rezilleri.
 • Muhtelif yerlerden gelmiş, toplanmış bir cemaat, bir bölük.

evlad ü ıyal

 • Çoluk çocuk. Evlâdlar ve karısı.

evlad ü iyal / evlâd ü iyâl

 • Çoluk çocuk.

ezfile

 • Cemaat, topluluk, güruh, bölük.

fasıla / fâsıla

 • Bend. Kısım. Bölük. Durak.
 • Mevsim.
 • Mebhas.

fevc / فوج

 • Dalga. Bölük. İnsan kalabalığı. Cemaat. Takım.
 • Koşmak. Sür'at etmek.
 • İyi kokunun dağılıp yayılması.
 • Bölük, takım, cemaat.
 • Grup, cemaat, zümre. (Arapça)
 • Bölük, takım. (Arapça)

fırak / fırâk / فرق

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.
 • (Tekili: Fırka) Fırkalar, partiler.
 • Alaylar, bölükler.
 • Cennetler.
 • Ehl-i Sünnet cemaatından ayrılan mezhebler.
 • Fırkalar, partiler, bölükler.
 • Fırkalar, partiler. (Arapça)
 • Bölükler. (Arapça)
 • Zümreler. (Arapça)

fırka / فرقه

 • Parti. İnsan grubu. Kısım olmak ve ayrılmak. Bölük.
 • Tümen.
 • Cemâat, topluluk, bölük, grup.
 • Parti, bölük.
 • Parti. (Arapça)
 • Bölük. (Arapça)
 • Zümre. (Arapça)

fusul

 • (Tekili: Fasıl) Fasıllar. Mevsimler. Bölükler. Kısımlar.

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

güruh / gürûh / گروه / گُروُهْ

 • Bölük. Cemaat. Takım. Kısım. (Farsça)
 • Fevc. (Farsça)
 • Cemaat, bölük, takım, topluluk, çete.
 • Topluluk, zümre, bölük. (Farsça)
 • Cemaat, takım, bölük.

hazanlika

 • Soluk yüzlü, sararmış, solmuş. Hazân yüzlü. (Farsça)

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hıtabiyye

 • Rafizî taifesinden bir bölük cemaat.

hizb

 • Bölük, taraftar.
 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi sayfadan meydana gelen cüzlerinin dörtte biri olan beş sahife.

hizb-hizib

 • Kısım, bölük.
 • Taraftar.
 • Kur'ân cüzünün dörtte biri.

hums

 • Beş bölükten birisi. Beşte bir.

huzane

 • Kendileri sebebinden gam ve tasa çekilen çoluk çocuk.

iale

 • Çoluk çocuğun nafakasını te'min etme. Evlâd u iyâlin maişetini tedarik etme.
 • İyali çoğalmak, çoluk çocuğu artmak.

icmam

 • Atı soluklandırma, dinlendirme.
 • Biriktirme.

ictira'

 • (Cür'a. dan) Suyu soluk almadan birden içme.
 • Ağacı bir tutuşta kırma.

iftah

 • Seğirtme.
 • Sık nefes alma, hızlı hızlı soluk alma.

inbihar

 • Yorgunluktan dolayı nefes kesilip soluk soluğa kalma.

inşiab

 • Şubelendirme. Ayırma. Şubelere ayrılma.
 • Bölük bölük olma.
 • Dalbudak verme.

kerş

 • Karın.
 • İşkembe.
 • Topluluk, cemaat.
 • Kişinin çoluk çocuğu veya küçük evlâdı.

kıdde

 • Tarikat.
 • Bölük.

kısım

 • (Kısm) Bir parça, bölük, takım, kesim.
 • Kapalı avucunun alabildiği miktar.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

lift

 • Şalgam.
 • Parça, bölük.

ma'şer

 • Cemâat, müttehid cemâat. Birinin ehil veya iyâli. İns ve cin cemaatı.
 • Bölük, topluluk.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

mail / maîl

 • Ehil, iyal, çoluk çocuk.

meazib

 • (Tekili: Mi'zab) Oluklar. Su yolları.

meşari'

 • Caddeler. Doğru ve açık yollar.
 • Su akan oluklar.

meyazib

 • Oluklar. Su yolları.

mibvel

 • (Mibvele) Sidik kabı. Küçük abdest edilecek delikli taş veya oluk.

mifrak

 • (Çoğulu: Mefârik) Başın ortası (saçın bölük olduğu yerdir.)

mikdar

 • Parça. Kısım. Bölük.
 • Kıymet. Değer. Derece.

mizab

 • (Çoğulu: Meâzib) Oluk, su yolu.

muil / muîl

 • Evlâd ü iyâli, yâni çoluk çocuğu çok olan kimse.

münşaib

 • (Şa'b. dan) Şubelenen, dallanan, çatallanan, kollara ayrılan, ayrılmış. Bölük bölük, kol kol, kısım kısım olan.

mütemevvin

 • İyâline çok nafaka veren. Ailesine, çoluk çocuğuna iyi bakan.

nab

 • Katıksız, hâlis, saf. (Farsça)
 • Oluk. (Farsça)
 • Berrak. (Farsça)

navdan / navdân / nâvdan / ناودان

 • Oluk. (Farsça)
 • Oluk. (Farsça)

nefes

 • Soluk, üfürülen hava. Soluma, soluk verip alma.
 • Uzun söz.
 • Bolluk.
 • Hased etmek.
 • Edb: Bektaşi tekkelerinde okunan manzum söz.
 • Soluk.

nesem

 • Soluk ruh, nefes. Rahatı mucib hâlet.
 • Rüzgârın lâtif, hoş esmesi.

pare

 • Cüz, parça. Kesinti. (Farsça)
 • Para. Kuruşun kırkta biri. (Farsça)
 • Kur'an-ı Kerim'in otuz kısmından bir kısmı, bir cüz'ü. (Farsça)
 • Sayı, bölük. (Farsça)
 • "Parça" mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Meh-pâre : Ay parçası. (Farsça)
 • Güzel. Yek-pâre : Tek parça, bir parça. (Farsça)

pehnaver

 • Pek geniş. Pek açık. (Farsça)
 • Soluk, solmuş. (Farsça)

peride

 • Uçmuş. (Farsça)
 • Solmuş, soluk. (Farsça)

refez

 • Bölük bölük olan cemaat. (Çoğulu: Erfaz) Kap dibinde kalmış azıcık su.

samsame

 • Cemaat, topluluk.
 • Bölük.

şehik

 • Hıçkırıkla içini çekme.
 • Nefesi dışarı çıkarma. Soluk alma.
 • Nefesi dışarı çıkararak eşeğin anırması.

seriye

 • Askerî bölük.

sılame

 • (Çoğulu: Sılâmât) Bölük, cemaat, topluluk, fırka.

şu'be

 • Bölük, bölüm.
 • Dal, budak.
 • İkinci derecedeki kollar. Kol.

şuabat

 • (Tekili: Şu'be) Şubeler, kısımlar, takımlar, bölükler. Dallar.

sübat

 • (Tekili: Sübe) Cemaatler, bölükler.

sufret

 • Sarı renk, sarılık.
 • Beniz solukluğu.

sunbur

 • (Çoğulu: Sanâbir) Demirden veya kalaydan olan ibriğin emziği.
 • Havuzun çevresine yapılan lüle ve oluk.

tabur / طَابُورْ

 • Bölüklerden oluşan askerî birlik.
 • Dört bölükten meydana gelen askerî birlik.
 • Dört bölükten oluşan askeri birlik.

taife / tâife

 • Bölük, gurup.

tavaif / tavâif

 • (Tekili: Taife) Gruplar. Milletler, kavimler. Bölükler.
 • Guruplar, bölükler.

teb'ız

 • Bölmek, bölük bölük etmek, bir kısma ait etmek, parçalamak.

teb'iz

 • Bölmek. Bölük bölük etmek. Bir kısma ait etmek.

tedbir-i menzil / tedbîr-i menzil

 • İnsanın çoluk-çocuğuna karşı hareketlerinin nasıl olacağı ve ev idâresi ile ilgili husûslardan bahseden ilim.

tefcir

 • Yerden su kaynatıp akıtma.
 • Drenaj, oluk vs. gibi su yolları yaparak, bir yerde birikmiş olan suları akıtma işi.
 • Yarmak.

tektib

 • Askeri bölük bölük etmek, bölüklere ayırmak.
 • (Ketebe. den) Yazdırma.

telafif

 • Birbirine sarmaşmış bölük bölük nebatlar.
 • Büklümler, kıvrımlar.
 • Birbirine girmiş ve sarmaşmış vaziyette olma. Lif lif olma.

teneffüs / تنفس

 • Soluk alma, dinlenme.
 • (Nefes. den) Nefes, soluk alma. Dinlenme.
 • Tan yeri ağarma.
 • Deniz suyunun sahile vurması.
 • Üfürmek.
 • Okullarda ders araları verilen dinlenme.
 • Soluk alma. (Arapça)
 • Teneffüs edilmek: Soluk alınmak. (Arapça)
 • Teneffüs etmek: Soluk almak. (Arapça)
 • Tenemmüv etmek: Serpilmek, gelişip büyümek. (Arapça)

tenfis

 • (Çoğulu: Tenfisât) (Nefes. den) Nefeslendirme, soluklandırma, ferahlandırma.

teşa'ub

 • Perâkende ve kol kol olup bölükler ve şubeler sahibi olma.
 • Bozuk bir şeyin düzelmesi.
 • Iraklaşmak.

teşa'ubat / teşa'ubât

 • (Tekili: Teşa'ub) Şubeler. Bölük bölük, kısım kısım olmalar.

tesrib

 • (Sürub. dan) (Asker) gönderme, yollama.
 • Atı ve deveyi bölük bölük edip yollamak.

tusu'

 • Dokuz bölükte bir bölük.

ülüm

 • Bölük, takım, cemaat. (Farsça)

ze'a'

 • Bölükler, fırkalar.

zeferat

 • Soluk almalar.

zerd

 • Sarı. (Farsça)
 • Soluk, solgun. (Farsça)