LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te olay ifadesini içeren 747 kelime bulundu...

"icl" meselesi

 • Buzağı olayı. Bu olay İsrailoğullarının Firavun'dan kurtulup Sina Çölüne yerleştikleri zaman yaşandı. Bir ara Mûsa (a.s.) Tur Dağına çıkmış ve orada bir müddet kalmıştı. İsrailoğulları da bu esnâda altından bir buzağı yaptı ve ona tapmaya başladı.

abide

 • Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
 • Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
 • Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
 • Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

abraş

 • Alaca benekli at.
 • Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı.

adem-i vuku

 • Olayın meydana gelmemesi.

afaki hadisat / âfâkî hâdisât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen, kendi dışında cereyan eden olaylar.

afüvv

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Afvı çok olan, günâhlardan, hatâ ve kusurlardan dolayı cezâlandırmayan, günahları affedip amel defterinden silen.

afv-i anil ceraha

 • Huk: Kendisine cinayet yapılmış olan kimsenin, yaralanmadan dolayı malik olduğu kısas, diyet veya hükümet-i adl; yani, ehl-i vukufca tayin edilen diyet hakkını caniye bağışlamasıdır.

ağmaz

 • Kolay anlaşılmayan, pek derin.

agrar

 • (Tekili: Gırr) Tecrübesizler. Acemiler. Kolay aldananlar.

ahdas / ahdâs / احداث

 • Yeni olaylar. (Arapça)
 • Dertler. (Arapça)
 • Gençler. (Arapça)

ahkam-ı zımniye / ahkâm-ı zımniye

 • Açıkça söylenmeyip dolayısıyla anlatılan hükümler, esaslar.

ahmed-i bedevi / ahmed-i bedevî

 • (Seyyid) (Hi. 596-675) Mısır'ın en büyük velilerindendir. Hz. Ali neslinden gelir. Bir çok lâkabı vardır. Ona Afrika bedevileri tarzında (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı (el-Bedevi) deniyordu. 626 yılına doğru onda deruni bir tahavvül vukua geldi. Yedi kıraat üzere Kur'an okudu ve Şafii fıkhı t

alem-i misali / âlem-i misalî

 • Görüntüler âlemi; bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alem-i misaliye / âlem-i misaliye

 • Bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

amnezi

 • Psk. Hafıza kaybı, erken bunama, ihtiyarlık bunaması, histeri, beynin zedelenmesi gibi hâllerde meydana gelir. Hafıza kaybı kısmî veya umumi (genel) olabilir. Hasta, belli bir olaydan öncekini (retrofrat), yahut sonrakini (anterofrat) hiç hatırlamaz, yahut tamamen hafızasını kaybeder.

amyant

 • Kolayca bükülebilen, ateşe dayanıklı liflerden yapılmış bir çeşit asbest.

asan / âsân / آسان / آسَانْ

 • Kolay. Suhuletli. Yesir. (Farsça)
 • Bükülmüş ipin her katı. (Farsça)
 • Kolay.
 • Kolay.
 • Kolay. (Farsça)
 • Kolay.

asani / âsânî

 • Suhulet, kolaylık.

ashab-ı ress / ashâb-ı ress

 • Kur'anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet)

ayine

 • Ayna. Mir'ât. Kendisine tecelli ve aksedeni gösteren veya bildiren şey. (Ayna, ışığı aksettirip gösterdiğinden dolayı esmâ-i İlâhiyeyi de bize gösteren ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına âyinelik eden mevcudata da mecazen "âyine" denilmektedir.) (Farsça)
 • Vasıta ve mazhar mânasına da gelebilir.(Farsça)

azimet / azîmet

 • Kuvvetli irâde, istek, arzu. Haramlardan, dinde yasak edilen şeylerden sakınmakla berâber, mümkün olduğu kadar ruhsatlardan yâni dinde izin verilen kolaylıklardan uzak durup; evlâyı, en iyi olduğu bildirilenleri, nefse zor gelenleri yapmak; takvâ yol u.

babil / bâbil

 • Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.

babil kulesi / bâbil kulesi

 • Tevrat'ın rivayetine göre Hz. Nuh'un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı tamamlanamamış ve 72 dil burada meydana gelmiştir. (Buna "tebelb

bad / bâd

 • "Olsun, ola, olaydı" mânasına gelir ve kelimelerin sonuna getirilir. Meselâ: Aferin bâd : Aferin olsun. Çok yaşa. Afiyet bâd : Afiyet olsun. (Farsça)

badire / bâdire / بادره

 • Tehlikeli olay, felaket. (Arapça)

bahr-i sükun / bahr-i sükûn

 • (Lût Denizi) Sularının kesif ve dalgasızlığından dolayı bu isim verilmiştir.

bakir / bakîr

 • Yensiz gömlek.
 • Sığır sürüsü.
 • Karnı yavrusundan dolayı yarılan deve.

basit / basît / بسيط

 • Sade. (Arapça)
 • Kolay. (Arapça)

bedihiyat-ı hissi / bedihiyat-ı hissî

 • Hislerle açık bir şekilde idrak edilen nesneler, olaylar.

bedihiyyet

 • Açıklık. Kolayca anlaşılır ve görülür olmak.

behra

 • Ondan dolayı, ona binaen, onun için. (Farsça)

behrek

 • Yaralardan çıkan iltihap. (Farsça)
 • Çok çalışmaktan dolayı el ve ayak derilerinin sertleşmesi, nasırlaşması. (Farsça)

bela-yı siyah / belâ-yı siyâh

 • Kara belâ.
 • Mc: Acı olan olaylar, kötü hâdiseler.

ber-vech-i yesir

 • Kolaylıkla, kolayca.

bera / berâ

 • İçin, dolayı.

beray / berây

 • İçin, dolayı, binâen. (Arabçadaki "Li, li ecli" yerinde bir tâbirdir.) (Farsça)

bere

 • Tıb: Ezilme veya kılcal damarların kopması sonunda kanın, dokular içinde birikmesi ve bundan dolayı meydana gelen morluk. (Türkçe)

beşm

 • Çok yemekten dolayı midenin dolması.

bevz

 • Rutubetten dolayı yiyecek ve giyeceklerde meydana gelen yeşil renkte küf. (Farsça)
 • Ağacın, kök kısmına yakın olan yerleri. (Farsça)
 • Eşek arısı. (Farsça)

bilvasıta / bilvâsıta / بالواسطه

 • Dolaylı olarak. (Arapça)

binaberin / binâberin / بنابرین

 • Bunun üzerine, bu sebebe binâen, bundan dolayı. (Farsça)
 • Bundan dolayı, buna dayanarak. (Arapça - Farsça)

binaen / binâen

 • ...den dolayı, ...den ötürü.
 • ...den dolayı, bu sebepten. Mebni ve müstenid olarak. Dayanarak.

binaen ala zalik / binaen ala zâlik

 • Bunun üzerine, bundan dolayı.

binaenalahaza / binâenalâhaza / binâenalâhâzâ

 • Bundan dolayı. Buna binaen.
 • Bundan dolayı, bunun üzerine.
 • Bunun üzerine, bundan dolayı.

binaenaleyh / binâenaleyh / بناء عليه

 • Bundan dolayı, bunun üzerine.
 • Bundan dolayı.
 • Ondan dolayı, onun üzerine, şu halde.
 • Bunun üzerine, ondan dolayı.
 • Bu yüzden, bundan dolayı. (Arapça)

biselamet-il-emr

 • İşin kolaylıkla ve zahmetsiz yapılması.

biselameti'l-emr / biselâmeti'l-emr

 • İşin kolaylıkla ve kazasız belâsız yapılması.

bittariki'l-evla / bittarîki'l-evlâ

 • Daha kolay yolla, daha güçlü bir öncelikle.

büka-yi sürur / bükâ-yi sürûr

 • Sevinçten dolayı akan gözyaşı.

bun

 • Nihâyet, dip. (Farsça)
 • Kolay, suhûletli. (Farsça)
 • Rahim. (Farsça)
 • Temizlenmiş olan koyun bağırsağı. (Farsça)

burhan-ı inni / burhan-ı innî

 • Tümdengelim; eserden eseri yapana, olaylardan kanuna ulaştıran delil.

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

burhanü't-temanü / burhanü't-temânü

 • Kâinatta iki ilâh kabul edildiği takdirde, bunların birbirlerine engel olacakları ve dolayısıyla düzenin bozulacağından hareketle tevhide dair elde edilen delil.

cahb

 • (Çoğulu: Echibe) Ebücehil karpuzu.
 • Korkudan dolayı kederli olmak.

cahşe

 • Eşek sıpasının dişisi.
 • Çobanın eline dolayıp eğerdiği ip.

cami

 • İslâm mâbedi. İbadet yeri olan bina.
 • Cem'edici, toplayıcı, içine alan.
 • Cem'etmiş, toplamış bulunan, hâvi ve muhit olan.
 • Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâm bütün evvel ve âhir güzel isim ve ahlâkı kendisinde cem'ettiğinden dolayı ona verilen bir isimdir.
 • Ehl-

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

cenef

 • Hata ve cehilden dolayı haktan meyletmek.
 • Zulmetmek.

ceref

 • Bir kimsenin, kederden dolayı tükrüğünü yutkunup durması.

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

cesa

 • Bir kimsenin elinin, çalışmaktan dolayı iri ve katı olması.

ceva'

 • Geniş.
 • Hasta.
 • Kokmuş su.
 • Aşktan, gamdan veya tasadan dolayı kalbin yanması.

ceyar

 • Gadaptan ve açlıktan dolayı göğüste olan hararet.

çünki

 • Zira, şundan dolayı ki, şuna binaen ki, şu sebebden ki. (Farsça)

cüşa'

 • Çok yemekten dolayı genirmek.

cüz'i hadise-i şer'iye / cüz'î hâdise-i şer'iye

 • Şeriatın ferdî, bireysel meselesi, olayı.

dagas

 • Çok yemekten dolayı midenin dolması.

dakk

 • Vurmak.
 • Çekmek. Çok yemekten dolayı vücudun ağırlaşması.
 • Kapı çalma.

dakvan

 • Sütü çok içtiğinden dolayı bedeni ağırlaşan kuzu.

dar-ün nedve / dâr-ün nedve

 • Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (Sonradan Hz. Muhammed'e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.)

daras

 • Ekşi yemekten dolayı dişin kamaşması.

debub

 • Semizlik ve şişmanlığından dolayı yürüyemeyen deve.

deff

 • Yan, cenb.
 • Kolay.

deli'

 • Âsan yol, kolay olan yol.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

deluk

 • Dişleri kırılmış ve kütelmiş olan yaşlı deve.
 • Kınından çıkması kolay olan kılıç.

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

derr

 • İyi iş. İyilik. Mahz-ı hayır.
 • Zat, kimse. Hod. Nefs. Bir kimsenin zâtı.
 • Yüzün tazeliğinin, teravetinin hastalıktan dolayı gitmesinden sonra, iyi olup düzelmesi.

dest-keş

 • Gözleri görmeyen bir kimseyi ellerinden tutup dolaştıran. (Farsça)
 • Kazanç. Kâr. (Farsça)
 • Yay gibi elde kolaylıkla idare olunabilen şey. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)
 • Bir işten vazgeçen. (Farsça)

dimase

 • Yumuşak.
 • Asanlık, kolaylık.

dü'bub

 • Zayıf nesne.
 • Çirkin huylu, kısa boylu kimse.
 • Kolay yol.
 • Uzun at.
 • Karınca nevinden bir nev.
 • Hububattan bir cins.

dumur

 • Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek.
 • Bir yere izinsiz gitmek.

dun / dûn

 • Aşağı, alçak. Kolay. Zayıf. Gölgeli. Aşağılık. Altta, aşağıda.

dunehu hart-ül katat

 • "Elini dikenli ağaç üzerine çekmek, ondan daha kolay." meâlinde bir tabirdir.

ebced hesabı / ebced hesâbı

 • Her harfi bir rakamı gösteren arabî harflerle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesab sistemi. Hâdiselerin zamânının tesbiti ve hatırda daha kolay kalması için rakamları harf olan târih düşürme sanatı.

ebes

 • Çok süt içmekten dolayı midede ve karında meydana gelen şiş.

ebs

 • Sütü çok içmekten dolayı karnı şişmek.

ebu-t-turab

 • Hz. Alinin (R.A.) bir lâkabı. (Bu isim Hz. Ali Radiyallahu anh, toprak üzerine oturduğu veya yattığından dolayı tevâzuuna işareten Peygamber Efendimiz (A.S.M.) tarafından verilmiştir.)

ecl

 • İllet, sebeb, cihet. İçin, dolayı... den. Arabçada "Li" ilâve ederek kullanılır. Meselâ: Li-eclillâh : Allah için, Allah rızası için.

efekk

 • Zayıflıktan dolayı omuzu mafsaldan ayrılmış olan kimse.

efhem

 • Anlayışlı, kolay anlayan.

ehl-i işarat / ehl-i işârât

 • Çeşitli ifadeler ile geleceğe dair bazı haberleri dolaylı işaretler yoluyla aktaran âlimler.

ehven / اهون

 • Daha kolay.
 • Çok ucuz. (Arapça)
 • Çok kolay. (Arapça)

elhamdü lillahi ala kemali'l-iman / elhamdü lillâhi alâ kemâli'l-îmân

 • Mükemmel imandan dolayı Allah'a hamdolsun.

elhamdü lillahi ala ni'meti'l-iman / elhamdü lillâhi alâ ni'meti'l-iman

 • İman nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun.

elli dört farz

 • İslâm âlimlerinin, müslümanların hâtırlarında tutmalarını kolaylaştırmak için, öncelikle bilmeleri îcâbeden pek çok farzdan, Allahü teâlânın emirlerinden derledikleri elli dört tânesi.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

en-nur

 • Cenab-ı Hakk'ın her çeşit nurun Halik'ı olması ve onlara nur vermesi dolayısıyla bir ismi.

endar

 • Baştan geçen bir olay, vakıa, sergüzeşt, hikâye, kıssa. (Farsça)

enflasyon

 • Piyasaya gerektiğinden fazla kâğıt para çıkartmaktan dolayı paranın değeri düşüp fiyatların yükselmesi. (Fransızca)

engare

 • Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. (Farsça)
 • Hikâye, efsâne, roman, kıssa. (Farsça)
 • Başdan geçen bir olayı tekrarlama. (Farsça)
 • Hesap defteri. (Farsça)
 • Utanarak geri geri çekilme. (Farsça)

er'as

 • Zayıflığından veya yorulduğundan dolayı yab yab yürüyen kişi.

erek

 • Misvak ağacını çok yediğinden dolayı devenin karnı incinmek.

ermagan

 • Armağan, hediye. Bir kimseye bir işteki muvaffakiyetinden dolayı verilen hediye. (Farsça)

erş

 • Fesat, niza, ihtilaf, rüşvet.
 • Fışkırmak.
 • Tırmalamak.
 • Fık: Yaralanan veya kesilen bir uzuvdan dolayı verilmesi lâzım gelen diyet.

eshel / اسهل / اَسْهَلْ

 • Çok kolay, daha kolay, asan.
 • Daha kolay.
 • Daha kolay.
 • En kolay. (Arapça)
 • En kolay.

eshel-i tarik

 • En çıkar yol. En kolay ve kestirme olan yol.

eshel-i umur

 • İşlerin en kolayı.

eşk-i tarab

 • Sevinçten dolayı akan gözyaşı.

eşk-i teessür

 • Teessürden dolayı akan gözyaşı.

eyser

 • Sol taraf. Soldaki.
 • Pek kolay.

facia / fâcia / فاجعه

 • Musibet, çok acı veren olay.
 • Acıklı olay.
 • Acıklı olay. (Arapça)
 • Felaket. (Arapça)
 • Dram. (Arapça)

faciat / fâciât / فاجعات

 • Acıklı olaylar, facialar. (Arapça)
 • Felaketler. (Arapça)

faraziye

 • (Hipotez) Var sayma, kabul. Bir hâdiseyi, bir olayı açıklamak, bir düşünceyi isbat etmek için isbatı yapılmamış başka düşünceleri dayanak olarak alma. Müsbet ilimlerde araştırmanın bir merhalesini meydana getirir. İncelenen hâdiseyi açıklaması muhtemel olan faraziyeler düşünülür. Faraziyenin doğrulu

fasl-ı hitab / fasl-ı hitâb

 • Kolay, açık ve anlaşılır söz söyleme.

febinaen ala zalik / febinaen alâ zâlik

 • Buna binaen, bundan dolayı.

fec'

 • Bir kimsenin, musibetten dolayı elemli olması.
 • İncinmek.
 • Tasalı olmak, kederli ve hüzünlü oluş.

feci hadise / feci hâdise

 • Çok üzücü ve acıklı olay.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

felaket / felâket

 • Büyük zararlar veren olay.

feleği müsait

 • Talihi, bahtı ve şansı müsait; hedefe ulaşmada büyük kolaylıklara mazhar.

feltut

 • Küçüklüğünden dolayı iki tarafı gelip birleşmiyen elbise.

fened

 • Yalan söz.
 • İhtiyarlıktan dolayı aklın zayıflaması.

ferdi / ferdî

 • Kur'ân'ın işaret ettiği şahıs, olay veya şahs-ı manevîlerin her biri.

fetret / فترت

 • Aynı cinsten iki hâdise (olay) arasındaki kesinti devresi.
 • İki peygamber veya iki hükümdâr arasında peygambersiz ve hükümdârsız geçen zaman.
 • Duraklama. (Arapça)
 • İki olay arasındaki zaman. (Arapça)

fettah / fettâh

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına hayır kapılarını, dileklerine kavuşmak istiyen kullarına kapalı kapıları açan, peygamberlerini düşmanlarının elinden kurtarıp, memleketlerin fethini müyesser (kolay) kılan; evliyâsına (sevdiği kullarına) melekûtünün (gözle görülmeyen

fidye

 • Bir şeyin yerine geçmek üzere verilen bedel.
 • Çok yaşlı ve hasta olan kimsenin tutamadığı oruç, ölüm hastalığına yakalananın kılamadığı namaz, vefât etmiş kimsenin namaz ve oruç borçları için ve hacda, ihramlının hastalık özründen dolayı ihramın bâzı yasaklarını işlemesine karşılık vermesi ge

gamıza

 • Kolay anlaşılmayan, derin.
 • Kolay anlaşılmayan ince mes'ele. Derin.
 • Mâruf ve mütebeyyin olmayan hesab.

gamt

 • Çok yemekten dolayı midenin şişmesi.
 • Ağırlık olmak.

gamz

 • (Çoğulu: Gamuz) Göz yummak, gizli olmak, yumuşak muamele etmek.
 • Kolay görerek ihmal etmek.
 • Çukur yer.

gayya

 • Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. İçine düşenin kolay kolay kurtulamıyacağı korkunç yer.

gazr

 • (Gazâre) (Çoğulu: Gazâyir) Men etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Geçim kolaylığı, maişet genişliği.
 • Büyük çanak.

gazz

 • (Gadd) Utancından dolayı önüne bakmak.
 • Bir şeyin miktarını eksiltmek.
 • Hurmanın tomurcuğu.
 • Zerafet sâhibi.
 • Yeni buzağı.

geçmiş olsun makamı

 • Bir kişinin başına gelen sıkıntıdan dolayı "geçmiş olsun" deme konumu.

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

gerda-gird / gerdâ-gird

 • Fırdolayı. (Farsça)

gidişat

 • Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi, işlerin gidiş tarzı.

girda-gird

 • Fırdolayı, çepeçevre. (Farsça)

girdagird / girdâgird / گرداگرد

 • Çepeçevre, fırdolayı. (Farsça)

girye-i şadi / girye-i şâdî

 • Sevinçten dolayı olan ağlama. Sevinç gözyaşı.

grev

 • İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için, işlerini hep birlikte bırakmaları.İslâmiyette işçi hakları çok ciddi korunmakla beraber, grev ve benzeri hareketlere başvurulması istenmez. Çünki grev, millî gelire zarar verdiği gibi, sosyal grupları doğurmakla boğuşmalarına ve dolayısıyla da mill (Fransızca)

guful

 • Dikkatsizlikten veya şaşırmaktan dolayı bir işte hata yapma.

güvar

 • Hazmı kolay olan ve zaikaya hoş gelen, nefsin meylettiği şey.

güvarende

 • Hazmedilmesi kolay. (Farsça)

habat

 • Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz.
 • Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.

habc

 • Devenin ot yemekten dolayı karnının şişmesi.
 • Vurmak.

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.

hacıyatmaz

 • Dibindeki ağırlıktan dolayı yere ne şekilde bırakılırsa bırakılsın, dik bir durum alan oyuncak.
 • Mc: Zor durumlarda kendisini çabucak toparlamayı beceren kişi.

hadad

 • Mürekkep.
 • Nakış.
 • Akılsız, ahmak adam.
 • Kolay.

hadd-i şürb

 • Fık: Az veya çok miktarda şarap (alkollü içki) içilmesinden dolayı uygulanacak ceza.

hadisat / hâdisât / hâdisat / حادثات

 • Olaylar.
 • Olaylar.
 • Yeni olan şeyler, olaylar.
 • Olaylar. (Arapça)

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acibe / hâdisât-ı acîbe

 • Tuhaf, şaşırtıcı olaylar.
 • Şaşılacak, garib olaylar.

hadisat-ı alem / hâdisât-ı âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

hadisat-ı azime / hâdisât-ı azîme

 • Büyük olaylar.

hadisat-ı bereket / hâdisât-ı bereket

 • Bereket ile ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı cevviye / hâdisât-ı cevviye

 • Atmosferdeki olaylar.

hadisat-ı cevviye ve semaviye / hadisat-ı cevviye ve semâviye

 • Hava ve gök olayları.

hadisat-ı cüz'iye / hâdisât-ı cüz'iye

 • Ferdî hâdiseler, bireysel olaylar.

hadisat-ı dünyeviye / hâdisât-ı dünyeviye

 • Dünyada meydana gelen hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hadisat-ı hayatiye

 • Hayata ait olaylar.

hadisat-ı i'caziye / hâdisât-ı i'câziye

 • Mu'cize olaylar, harika haller.

hadisat-ı islamiye / hâdisât-ı islâmiye

 • İslâmla ilgili olaylar.

hadisat-ı istikbaliye / hâdisât-ı istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviye / hâdisât-ı istikbaliye-i dünyeviye

 • Gelecekte dünya üzerinde meydana gelecek olaylar.

hadisat-ı kainat / hâdisât-ı kâinat

 • Kâinatta meydana gelen olaylar.

hadisat-ı kevniye / hâdisât-ı kevniye

 • Yaratılışla ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı kevniye-i gaybiye / hâdisât-ı kevniye-i gaybiye

 • Maddî âlemde gelecekte meydana gelecek olan olaylar.

hadisat-ı maziye / hâdisât-ı maziye

 • Geçmişte meydana gelen olaylar.

hadisat-ı muhammediye / hâdisât-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) ile ilgili gelişen olaylar.

hadisat-ı müthişe / hâdisât-ı müthişe

 • Dehşet veren olaylar.

hadisat-ı risalet / hâdisât-ı risalet

 • Peygamberlikle ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı semaviye / hâdisât-ı semâviye

 • Gökte meydana gelen olaylar.

hadisat-ı zamaniye / hâdisât-ı zamaniye

 • Zamanın hâdiseleri, olayları.

hadise / hâdise / حادثه

 • Vakıa, olay.
 • Yeni olan, sonradan olan şey, olay.
 • (Çoğulu: Hâdisat, Havadis) Vâkıa, olay. Yeni bir şey, ilk defa olan. Haber.
 • Olay.
 • Olay. (Arapça)

hadise-i acibe-i cevviye / hâdise-i acîbe-i cevviye

 • Atmosferdeki şaşırtıcı olay, hâdise.

hadise-i adliye

 • Yargılama olayı.

hadise-i ahirzaman / hâdise-i âhirzaman

 • Âhirzaman hâdisesi, dünya hayatının kıyamete yakın son devresindeki meydana gelen olay.

hadise-i arziye

 • Yerle ilgili olay.

hadise-i azime / hâdise-i azîme

 • Büyük olay.

hadise-i bereket / hâdise-i bereket

 • Bereket hâdisesi, olayı.

hadise-i cevviye / hâdise-i cevviye

 • Hava olayı; yağmur, kar gibi.

hadise-i cüz'iye-i gaybiye

 • Görünmeyen küçük ve basit olay.

hadise-i dünyeviye / hâdise-i dünyeviye

 • Dünya ile ilgili olay.

hadise-i elime / hâdise-i elîme

 • Üzücü olay.

hadise-i ezeliye

 • Zaman üstü olay.

hadise-i gaybiye

 • Gayb aleminde gerçekleşen olay.

hadise-i harika / hâdise-i harika

 • Olağanüstü, hayranlık verici olay.

hadise-i hazıra

 • Şimdiki hadise, olay.

hadise-i ihanet / hâdise-i ihanet

 • İhanet olayı, haksız yere hakaret etme, aşağılama olayı.

hadise-i inayet / hâdise-i inâyet

 • Yardım, ihsan olayı.

hadise-i istikbaliye / hâdise-i istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hadise-i kudsiye

 • Kutsal olay.

hadise-i külliye / hâdise-i külliye

 • Küllî hadise; büyük ve kapsamlı hâdise, olay.

hadise-i kur'aniye / hâdise-i kur'âniye

 • Kur'ânî olay.

hadise-i misaliye

 • Misal âlemi ile ilgili olay.

hadise-i mu'cize / hâdise-i mu'cize

 • Mu'cize olan hadise, olay.

hadise-i mu'cizekarane / hâdise-i mu'cizekârâne

 • Mu'cizeli olay, olağanüstü , harika olay.

hadise-i muharrib / hâdise-i muharrib

 • Tahrip edici, yıkıcı olay.

hadise-i müthişe / hâdise-i müthişe

 • İnsanı hayrete ve dehşete düşüren olay.

hadise-i nevmiye / hâdise-i nevmiye

 • Uykuda meydana gelen olaylar.

hadise-i rahmet / hâdise-i rahmet

 • İlâhî şefkat, merhametin göründüğü yağmur olayı.

hadise-i ruhaniye / hâdise-i ruhaniye

 • Ruhlarla ilgili olay.

hadise-i şahsi

 • Şahsi olay.

hadise-i semaviye / hâdise-i semâviye

 • Gökle ilgili olay.

hadise-i şer'iye / hâdise-i şer'iye

 • Şeriatla ilgili olay.

hadise-i siyasiye / hâdise-i siyasiye

 • Siyasî olay.

hadise-i tarihiye

 • Tarihî olay, hâdise.

hadise-i umumiye

 • Geneli ilgilendiren ve her tarafı kuşatan olay.

hadise-i vahid / hadise-i vâhid

 • Tek bir olay.

hafi / hafî

 • Gizli. Açıkta olmayan. Saklı.
 • Fık: Sigasından dolayı değil, bir ârızadan dolayı mânası kapalı kalan lafız.

hakikat mesleği

 • Varlıkların ve olayların ardındaki gerçeği araştıran yol, Kur'ân yolu.

hakikat-i vakıa

 • Olayın gerçekliği.

halaat / halâat

 • Yüzsüzlük, utanmazlık, hayâsızlık.
 • Kötülüğünden dolayı ailesi ve cemaatı kendisinden ayrılan kimse.

hamas

 • Verem.
 • Yumuşaklıkla ve kolaylıkla bir şeyi çıkarmak.

hamer

 • Davarın arpa yemekten dolayı içinin ve ağzının kokması.

hamile / hamîle

 • Sıklığından dolayı birbirine girmiş olan ağaçlar.
 • Ağaç ve ot bitmiş kumlu yer.
 • Döşek çarşafı.

hanin

 • Fazla istekten dolayı inleyiş, şiddetli ağlayış. Sızlanmak.
 • Şevk ve arzu.

harak

 • Korkudan veya utanmaktan dolayı dehşet içinde kalmak.

haram li gayrihi / harâm li gayrihi

 • Aslı harâm olmayıp, sonradan hâsıl olan bir sebepten dolayı harâm olan şey.

haraz

 • Tasadan veya aşktan dolayı zayıflayan.

hasb

 • (Haseb) Birisinin sülâlesi cihetinden iftihar yolu ile saydığı iyilik. Mal, din, millet. Kerem, fiil ve amelde yüksek şeref, iyi iş, sâlih amel. Şeref, asalet, şan, kadr ve haysiyet.
 • Dolayı, cihetiyle, gereğince.
 • Göre, dolayı, için, cihetiyle.

hasb-el beşeriyye

 • İnsanlık hali olarak, insanlık dolayısıyla.

hasbel icab

 • (Hasb-el icâb) Durum icabı olarak, hâl ve durum iktiza ettiği için, durum dolayısıyla.

hasbel iktiza

 • (Hasb-el iktizâ) İktiza ettiği için, gerektiğinden dolayı.

hasbelbeşeriyye

 • İnsanlık dolayısıyla.

hasbelkader

 • Kaderden dolayı.

haseb

 • Dolayı, sebebi, gereği.

hasebiyle

 • Dolayısıyla, -den ötürü.

haşmet

 • (Hışmet) Kendisine tabi olanlardan dolayı, "haşem" den olan, büyüklük ve heybet. Tantana-i azamet. Hürmetten gelen çekinme.
 • Hiddet, kızgınlık.
 • Alçak gönüllülük.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hatem

 • Kırılmış olan şey.
 • Hayvanın çok yaşamaktan dolayı zayıf olması.

havadis / havâdis / حوادث

 • Olaylar, haberler.
 • Hâdiseler, olaylar, haber.
 • Yeni haberler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

havadis-i yevmiye / havâdîs-i yevmiye

 • Günlük hâdiseler, olaylar.

havamis-i süleymaniye

 • Tar: Süleymaniye Medresesini teşkil eden medreselerden beşinin müderrisine verilen ünvan. İlk zamanlarda havamis namı altında beş medrese ve beş aded de müderris bulunurken daha sonraları müderrislerin sayıları arttırılmış ve bundan dolayı "havamis" kelimesi de "hamise"ye kalbolunmuştur. Havamis med

havarık-ı ade / havarık-ı âde

 • Fevkalâde olaylar, hârika hâdiseler.

haya / hayâ

 • Utanma, âr, nâmus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.

hayran

 • Takdirkârlığından dolayı şaşa kalmış. Çok takdir etmiş. Çok beğenmiş.

hayta

 • Serseri, serkeş kimse.
 • Ask: Osmanlılarda görevli bir sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için de kullanılırdı. Sonraları düzenleri bozulduğunda eşkiyalığa başladılar; bundan dolayı "hayt

hedy

 • Cenab-ı Hakk'ın rızası için veya ihramda iken yapılması yasak olan herhangi bir fiili işlemekten dolayı kusurunu affettirmek ricasiyle, keffaret olarak Harem-i Şerif'e götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurban.

hemim / hemîm

 • Ağır ağır gitmek.
 • Otun tazeliğinden dolayı parlaması.

heni / henî

 • Hazmı kolay olan, faydalı ve sıhhate uygun.

heniyye

 • Kolaylık, sühulet.

hesab / hesâb

 • Öldükten sonra, dünyâda yaptıkları işlerden dolayı insanların sorguya çekilmesi.

hesab günü / hesâb günü

 • Öldükten sonra, dünyâda iken yapılan işlerden dolayı insanların sorguya çekilecekleri gün. Kıyâmet günü.

heşş

 • Gevrek, kolayca kırılabilir olan.
 • Keyifli, şen.

hevn

 • Kolaylık, sühulet.
 • Vakar. Teenni.
 • Sükunet. Sekine. Rıfk.
 • Ufak şey. Hor ve zelil olmak.

heyn

 • (Heyyin) Kolay. Rahat.
 • Vakar. Sükunet.

heyyin

 • Kolay, sühuletli.
 • Kolay.

hidayet / hidâyet

 • Doğru yolu gösterme, doğru, Allahü teâlânın râzı olduğu yolda bulunma.
 • Cenâb-ı Hakk'ın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsân etmesi ve kulun rızâsını kendi kazâ ve kaderine tâbi eylem

hidrofil

 • Suyu kolayca emen madde. (Fransızca)

hıffet

 • Hafiflik; kolaylık; Arapça'da kural olarak teleffuzu dile ağır gelen lâfızların kurallar çerçevesinde düzenlenerek kolaylık sağlama; Meselâ, kàle fiilinin aslı 'kavele' dir. Ancak söylemesi dile ağır geldiği için 'vav' harfi 'elif'e çevrilerek kàle denmiştir.

hikayat / hikâyât

 • Hikâyeler, olaylar.

hile-i şer'iyye / hîle-i şer'iyye

 • Şer'î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet'e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir durum bulununca o şeyi yapabilmek için kolay olan bir çâre aramak veya bu sûretle bulunan çıkış yolu.

hırk

 • Törpülemek.
 • Kızgınlıktan dolayı dişini gıcırdatmak.
 • Bir şeyi dürtmek.

hırka-i seadet / hırka-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ'b bin Züheyr'e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu hırka, İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Seâdet dâiresinde diğer kutsal emânetlerle birlikte muhâfaza edilmektedir.

hırt

 • Erkek keklik.
 • Hastalıktan dolayı, kesilmiş gibi parça parça olan bulaşık süt.

hırvani / hırvanî

 • Tar: Düz yakalı önü ilikli bir çeşit elbisedir. Şehzade Abdülmecid'in okumağa başlamasından dolayı yapılan törende, yakınlarının bu elbiseyi giymeleri istenmiş ve bu husus, devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'de tebliğ edilmişti.

hisab / hisâb

 • Öldükten sonra, dünyâda yaptıkları işlerden dolayı insanların sorguya çekilmesi.

hıyar-ı ayb

 • Bir şeyde mevcud olan bir kusurun akitten sonra meydana çıkmasından dolayı âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir.

hıyar-ı rü'yet

 • Bir şey hakkında görülmeden yapılan bir akitten dolayı, âkitlerden biri için görüldüğü zaman sabit olan muhayyerliktir.

hıyar-ı tağrir

 • Âkitlerden birinin diğer taraftan aldatılarak bir malı gabn-ı fâhiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır.

hoşgüvar / hoşgüvâr / خوش گوار

 • Hazmı kolay, tatlı, hoş, sindirici. (Farsça)
 • Leziz. (Farsça)
 • Hazmy kolay. (Farsça)

hubu'

 • Çocuğun ağlamaktan dolayı sesinin kesilmesi.

huduş

 • Kaşımaktan ve tırmalamaktan dolayı olan yara.

hükm-i müleffak

 • Helâl ve haram, emir ve yasak, ibâdet ve tâatte, belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, birkaç mezhebin hükümlerini karıştırarak kolayına geleni seçtiği hüküm.

hümma

 • (Çoğulu: Hümmeyât) Hastalıktan dolayı vücudda meydana gelen harâret.
 • Nöbetli hastalık.
 • Sıtma.

hümmeyat

 • (Tekili: Hümmâ) Hastalıktan dolayı vücutta meydana gelen şiddetli hararetler, ateşler.
 • Sıtmalar.
 • Nöbetli hastalıklar.

humret

 • Utanma duygusundan dolayı yanaklarda oluşan kızarıklık; utanma.

hürmet-i müsahere

 • Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendi

hüsn-ü bilgayr

 • Dolayısı ile, neticeleri ciheti ile güzel olan.
 • Dolayısıyla güzel.

hüveyna

 • Kolaylık, sühulet.

hüyyam

 • (Tekili: Hâim) Sevgiden dolayı şaşırmış olanlar.

hüzeyfe

 • Ensar-ı Kiramdandır. Hüzeyfe-i Yemanî de denir. Hz. Muhammmed (A.S.M.) ona münafıkları bildirdiğinden dolayı, Hz. Ömer (R.A.) onunla istişare eder ve Onun, namazını kılmadığı kimselerin namazında bulunmazdı. Çok takvalı ve istiğna sâhibi bir zat idi. İran'ın fethinde bulundu. (Hi: 35) de Dâr-ı Beka'

i'lal

 • Harf-i illetlerin kolaylık için başka harfe değiştirilmesine denir. ( ) nin ( ) olduğu gibi.

ibadet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.

ibham

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.

ibtizal / ibtizâl

 • Çokluktan dolayı değer kaybı.

ibtizaz

 • İhtiyacdan dolayı zillet ve hakaretlere tahammül etme.

idhimam

 • Siyah olmak.
 • Ekinin susuzluktan dolayı siyah görünmesi.

ıdla'

 • Çok yemekten dolayı midenin dolması ve hasta olmak.

idrihmam

 • İhtiyarlıktan dolayı zayıflayıp iş yapamamak.

ifrat-ı neşat

 • Sevinç coşkunluğu, sevinçten dolayı çoşma.

ihtilaf-ı meşreb / ihtilâf-ı meşreb

 • Bireysel tarzdan dolayı ortaya çıkan farklılık.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

ihtinak

 • (Hank. dan) Boğazın sıkılıp tıkanmasından dolayı nefes alamama. Boğulma.

ihtinak-ı rahm / ihtinâk-ı rahm

 • Eskiden, rahmin tıkanmasından dolayı olduğu sanılan ve kadınlarda görülen asabî bir hal ve hastalık.

ikşi'rar

 • Ürperme. Ürkmeden dolayı tüylerin diken diken kalkması ve derinin iğne iğne kabarması.

iksir

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile

illet-i ıztırari / illet-i ıztırarî

 • Mecburiyetten dolayı sebep gösterilen.

ilm-i husuli / ilm-i husûlî

 • Bir şeyi onun sûreti, görüntüsü zihinde bulunduğu müddetçe bilmek. O şeyin zihindeki sûreti yok olunca, o şey unutulur. Bundan dolayı ilm-i husûlî devamlı değildir.

iltihas

 • Açlık veya susuzluktan dolayı soluma.

iltisak-ı ecfan

 • Tıb : Ağrı ve sızıdan dolayı gözkapaklarının birbirine bitişmesi.

ima / îmâ / ایما

 • Dolayısıyle anlatma.
 • Dolaylı anlatım, işaret. (Arapça)
 • Îmâ etmek: İşaret etmek, göstermek. (Arapça)

ima eden

 • İşaret eden, dolaylı olarak ifade eden.

ima etme / imâ etme

 • Bir meseleyi dolaylı ve üstü kapalı olarak ifade etme.

ima-i gaybi / imâ-i gaybî

 • Gaybî yoldan dolaylı olarak bir hadiseye işaret etme.

imalar / îmalar

 • Dolaylı anlatımlar, göstermeler.

inbihar

 • Yorgunluktan dolayı nefes kesilip soluk soluğa kalma.

inni / innî

 • Tecrübe ile edinilen, olaylardan çıkarılan netice.

insan

 • (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denil

inşiras

 • (Soğuktan dolayı) el çatlama.

intibac

 • Hastalıktan dolayı vücutta hâsıl olan şişkinlik.

intidam

 • Kolayca ele geçme. Kolay bir şekilde elde etme.

intifah-ı batni / intifah-ı batnî

 • Karnın, gazların birikmesinden dolayı şişmesi.

irfak

 • Fayda vermek, işe yaramak. Kolaylık ve mülâyemetle tutmak.

irgan

 • Bir işi kolaylaştırma.

ırzal

 • Bağcıların arslan korkusundan dolayı ağaçların üzerinde yaptıkları yatak.
 • Avcıların, yatağında topladıkları kuru ot.

isaga

 • Kolaylıkla ve rahatlıkla yutulma.

isaga-i taam

 • Yemeğin kolaylıkla yutulması.

işarat-ı gaybiye / işârât-ı gaybiye

 • Geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaretler.

işba'

 • Doyurmak, açlığı gidermek. Doymak.
 • Fiz: Bir sıvının içinde, belli bir cisimden eriyebilecek en çok miktarın erimiş bulunması.
 • Edb: Arap nazmında, kafiye veya vezin zaruretinden dolayı kelimeye bir harf ilâve etme.

işgene

 • İhiyarlıktan veya kızgınlıktan dolayı yüzde hâsıl olan buruşukluk. (Farsça)

ishab

 • Çok söylemek.
 • Türlü şeylerden renk değiştirmek.
 • Bir şeye fazla tama' etmek.
 • Kuyu kazıp suyu bulamamak.
 • Zehirlenme veya hastalıktan dolayı renk değişmesi.
 • Kuzu, anasını emmek.
 • Duvarı başı boş salıvermek.

işkal / işkâl

 • Sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san'attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık.

ıskarta

 • Herhangi bir sebepten dolayı değerini kaybetmiş mal.

islav

 • Rus, Ukran, Beyaz Rus, Çek, Slovak, Leh, Sloven, Sırp, Hırvat ve Bulgar gibi milletlere, lisanlarındaki yakınlık dolayısıyla verilen ortak isim. (Fransızca)

işmam

 • Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek.
 • Kibirden dolayı başı dik yürümek.
 • Tecvidde: Bir harfe zamme veya kesre vermek ve bunu hafifçe hissettirmek. Harfin sesini genizden hissettirmek, biraz duyurmak, harfi çıtlatmak.

işrab

 • (Şürb. den) İçirme veya içirilme.
 • Bir maksadı açıktan değil de, dolayısıyla gösterme. Kapalı surette anlatma.

istiarat / istiârât

 • İstiareler; hakiki mânâ ile mecâzî mânâ arasındaki benzerlikten dolayı bir kelimenin mânâsını geçici olarak alıp başka bir kelime için kullanma san'atı.

istiare / istiâre

 • Hakiki mânâ ile mecâzi mânâ arasındaki benzerlikten dolayı bir kelimenin mânâsını geçici olarak alıp başka bir kelime için kullanma san'atı; "arslan" kelimesini "cesur adam" için kullanmak gibi.

iştibah

 • Şüphelenmek. Şüphe etmek.
 • Kolay fark olunmaz derecede benzemek.

istibdal-i müseccel

 • Lüzumuna hükmolunduğundan dolayı nakzı caiz olmayan istibdal.

istiğna-yı kemal / istiğnâ-yı kemâl / اِسْتِغْنَايِ كَمَالْ

 • Mükemmellikten dolayı hiçbir şeye ihtiyaç duymama.

istiğrak-ı ruhani / istiğrak-ı ruhanî

 • Tasavvufta Allah aşkından dolayı ruhen kendinden geçme hali.

istihal

 • Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak.
 • Kolaylık elde etmek.

istihaza

 • Kadın âdet görürken fazla kan gelmesi. (Rahimden değil de hastalıktan dolayı bir damardan gelip, tenâsül cihazı yolu ile akan kokusuz bir kandır. Buna "istihâza veya özür kanı" dendiği gibi, böyle bir kadına da "müstahâza" denir.)

istikak

 • Bitkilerin sık ve çok olmalarından dolayı birbirine dolaşık olmaları.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm
 • Ayrı ayrı olaylardan genel bir hüküm çıkarma.

istikra-ı tam / istikrâ-ı tam

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istikra-i tamm / istikrâ-i tâmm

 • Tam bir tümevarım, endüksiyon; parçalardan bütüne, fertlerden türlere, olaylardan kanunlara, ilimlerden kâinatın mükemmel olan düzen ve düzenliğine varma yöntemi.

istikra-i tamme / istikrâ-i tâmme

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istinbat / istinbât

 • Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.

istisar

 • Kolaylaşmak, kolay olmak.

istishal

 • Kolay saymak. Bir şeyi kolay addetmek.

istişmam

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.

ıtlak-ı lisan

 • Ağzına geleni söylemek. Çok serbest ve kolay konuşmak.

itnan

 • (Çocuk) hastalıkdan dolayı gelişememe.

kabbe / kâbbe

 • Hüzünden ve gamdan dolayı, hali kötü ve kalbi kırık olmak.

kabil-i inkisar

 • Kolaylıkla kırılabilir şeyler, kırılması kolay olan nesneler.

kafur / kâfur

 • Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
 • Cennette bir kaynak ismi.

kaht

 • Kıtlık. Kuraklık. Kuraklıktan dolayı mahsulün yetişmemesi.

kalem-i kudret

 • Varlıkların ve olayların düzenli olarak vücuda gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç.

kalem-i kudret ve kader

 • Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu olayların düzenli olarak meydana gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç ve ilim.

kalubela / kalûbelâ

 • Allahın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorması ve ruhların "evet" demeleri olayı.

kanun

 • Tabiat olaylarının bağlı olduğu değişmez kaide.

kasıf

 • Deve avazı.
 • Ağacın ince ve kuru olması.
 • Kırılması kolay olan şey.

katarat-ı şadi / katarat-ı şadî

 • Sevinç damlaları. Sevinçten dolayı akan gözyaşları.

kavm-i semud

 • Hz. Salih'in peygamber olarak gönderildiği fakat azgınlıklarından dolayı Allah'ın yok ettiği kavim.

kay

 • Kusma, istifrağ. Hastalıktan dolayı ağızdan çıkan hazmolmamış gıdâ maddesi.

kaza / kazâ

 • Zarar veren olay.

kelam-ı mecazi / kelâm-ı mecazî

 • Gerçek anlamında kullanılmayıp, aralarındaki ilgi, bağ ve benzerlikten dolayı başka anlamda kullanılan söz.

kemal-i suhulet / kemâl-i suhulet / kemâl-i suhûlet / كَمَالِ سُهُولَتْ

 • Tam ve eksiksiz bir kolaylık, kolayca.
 • Tam bir kolaylık.

kemal-i sür'at ve suhulet / kemâl-i sür'at ve suhulet

 • Tam bir hız ve kolaylık.

keş

 • Akılsız, kolay aldanır. Ahmak.

keşf-i evliya

 • Velilerin mânevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görmesi.

keşfiyat-ı sadıka

 • Doğru keşifler; manevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme.

kesret-i suhulet

 • Herşeyde kolaylığın bulunması.

keyfiyet

 • Nitelik, bir şeyin nasıl olması.
 • Bir olayın geçişi.
 • Madde, iş.

keylus

 • Hazmı kolay olan gıda.

kezz

 • Boğazına çıkana kadar yemek.
 • Çok yemekten dolayı ağırlaşmak.

kinai / kinâî

 • Maksadı, kapalı bir şekilde ve dolaylı olarak anlatan söz biçimi.

kinaiyat / kinâiyat

 • Bir şeyi temsille ve dolaylı olarak anlatan sözler.

kinaye / kinâye / كِنَايَه

 • Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.
 • Doğrudan doğruya değil, dolaylı anlam taşıyan söz.
 • Mânâyı dolayısıyla anlatan söz, üstü örtülü dokunaklı söz.
 • Dolaylı anlatma.

kinayeten

 • Hem gerçek, hem de mecâzi mânâya gelebilecek bir sözü mecaz yönüyle kullanmak suretiyle, maksadını kapalı bir şekilde, dolaylı anlatarak.

kine-i peleng

 • "Kaplan kini" : Kolay kolay sükunet bulmayan kin.

kinetik

 • Hareketle alâkalı. Hareket dolayısıyla meydana gelen, hareketli. (Fransızca)

kıssa / قصه

 • Anlatılan gerçek veya uydurma olay, hikâye.
 • Öykü, fıkra. (Arapça)
 • Olay. (Arapça)

kiza

 • Yemeği çok yemekten dolayı basan ağırlık.

kübreviyye

 • Evliyânın büyüklerinden Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Yaptığı bütün münâzaralarda gâlib geldiği için kübrâ (büyük) lakabıyla meşhur olmasından dolayı, bu yola Kübreviyye denmiştir.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kudumiyye

 • Uzak yoldan gelen bir büyük zâta, oranın halkı tarafından takdim edilen hediye.
 • Edb: Böyle bir vaziyetten dolayı yazılan kaside.

külah

 • Takke. Kalpak. Baş örtüsü.
 • Kazıkların toprağa girmesini kolaylaştırmak için uçlarına geçirilen huni şeklindeki demir gömlek.

kürbet-i gurbet

 • Gurbetten dolayı olan keder.

kürek cezası

 • Tanzimattan önce ve yelkencilik devrinde işledikleri ağır cürümden dolayı harp gemilerinden kürek çekmek üzere gemi hizmetine verilen kimseler. Bu gibiler, gemilerde kürek çektikleri için bu tâbir meydana gelmiştir.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutb

 • İşlerin görülmesine veya insanların doğru yolu bulmasına vâsıta kılınan büyük zât. Dünyâ işleri ve madde âlemindeki olaylarla alâkalı olana medâr kutbu (kutb-ül-aktâb), din ve irşâd işi ile vazîfeli kılınana irşâd kutbu denir.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

kutur

 • Pintiliğinden dolayı ailesini sıkıntı içinde bırakan adam.

la'c

 • (Çoğulu: Levâıc) Halecan etmek.
 • Acı vermek, elem vermek.
 • Yakmak.
 • Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.

lahik / lâhik

 • Namaza imâm ile berâber başladığı hâlde, kendisine uyku, gaflet veya benzeri bir sebebden dolayı abdest bozulması hâli ârız olup da (meydana gelip de) namazın tamâmını veya bir kısmını imâm ile kılamayan kimse.
 • Kavuşan, ulaşan, yetişen.

lahis

 • Susuzluk veya sıcaktan dolayı dilini çıkararak soluyan köpek.

laklaka

 • Leylek sesi.
 • Hareketten ve ıztıraptan dolayı çıkan ses.
 • Şiddetli ses ve galebe ile çağrışmak.
 • Boş ve mânasız söz.

laz

 • Doğu Karadeniz bölgesinde, bilhassa Rize dolaylarında yaşayan bir kavim.
 • Bu kavimden olan kimse.

lazistan

 • Lazlar'ın oturduğu bölge olan Rize dolayları. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rize sancağına verilen ad.

lehaa

 • Zayıflıktan dolayı âzâların sülpük ve sarkık olması.

lehef

 • Kaybolan bir şeyden dolayı müteessir olup üzülme.

lesa'

 • Kolayca çocuk doğurmak.

levh-i kaza ve kader / levh-i kazâ ve kader

 • Allah tarafından olacak bütün olayların belirlendiği ve yazıldığı Kazâ ve Kader Levhası.

leyte

 • "Keşke olsa idi. Ne olaydı" meâlinde olan huruf-u müşebbeh bir fiildir. İsimlerini nasbeder, (yâni, üstün okutur), haberini ref'eder (yâni ötre okutur).

leyyin-ül canib / leyyin-ül cânib

 • Görüşülmesi kolay, mütevâzi, kibirsiz kimse. Kanı sıcak insan.

li

 • Gr: Lâm harfinin esre ile okunuşu. Bir kelimenin başına geldiğinde, "için, dolayı, ötürü, yüzünden, sebebinden" gibi mânâlara gelir. Kendinden sonraki isimleri cerreder. Yerine göre muhtelif isimler alır. Lâm-üt-tahsis ve temellük gibi.

li-aynihi / li-aynihî

 • Kendisi ile bir. Aynı ile.
 • Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me'muruz. İmandaki hü

li-sebebin

 • Bir sebebe mebni olarak. Bir sebepten dolayı.

li-zalik

 • Bundan dolayı. Bundan ötürü.

liaynihi / liaynihî

 • Aynı, kendisi, bizzat, kendisinden dolayı.

lihaza

 • Bundan dolayı, buna binaen, bunun için.

lihikmetin

 • Bir hikmete mebni olarak. Bir hikmetten dolayı.

ma'lum

 • Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) bir nâmıdır. Onun geleceği, melekler, resuller ve nebiler tarafından mâlum olduğundan ve dünyaya teşriflerinden evvel kendilerinin ta'zim edilmesi ve ona intisab dileklerinden dolayı bu isim verilmiştir.
 • Bilinen, belli olan.

ma'n

 • Az miktar.
 • Kolay.

ma'na-yı işari / ma'nâ-yı işârî / مَعْنَايِ اِشَار۪ي

 • Dolaylı olarak işaret edilen ma'nâ.

macera-yı hayatiye

 • Hayat hikâyesi, yaşanan olaylar.

mahall-i tevarüd

 • Bir olay veya gelişmenin meydana geldiği yer.

mahbub-u ligayrihi / mahbub-u ligayrihî

 • Faydalarından veya başkası sebebi ile sevilen. Dolayısı ile sevilen.

mahrum

 • Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 • Malı bereket bulmaz olan bedbaht. Felâhtan nasibsiz olan.
 • İffetinden dolayı zengin zannedildiğinden sadakadan mahrum olan.

malul / malûl

 • Bir sebepten dolayı meydana gelen şey.

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • İsme dair mânâ. Bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak. Bir şey başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği veya sevdirdiği için olan mânâya da mânâ-yı harfî denir. Bir ağacı gölgesinden, zahirî görünüşünden, bize verdiği meyvesinden dolayı alâka gösterir ve seversek mânâ-yı ismî ile seviyoruz demektir. A

manga

 • Ask. Tek bir kumandanın kolaylıkla sevk ve idare edebileceği kadar erden kurulu küçük askerî birlik. (Yaklaşık olarak on erden kurulabilecek olan mangada birkaç makinalı tüfek veya tabanca ile avcı erleri bulunur.)
 • Savaş gemilerinde erlerin yattığı koğuş.

maznun

 • (Zann. dan) Zannolunmuş. Zan altında bulunan, kendisinden şüphe edilen.
 • Huk: Bir suç dolayısı ile sorguya çekilen kimse. Sanık.

measir / meâsir

 • Harika işler, unutulmaz olaylar.

mebni / mebnî

 • Yapılmış. Kurulmuş.
 • Bir şeye dayanan. Nazar ve itibâr ve isnad olunarak.
 • ... den dolayı... e binâen.
 • Gr: Son harfi harekesi değişmeyen kelime. Tasrife tâbi olmayan (fiil çekimine uğramıyan) kelime.
 • Yapılmış kurulmuş.
 • Bir şeye dayanan.
 • ...den dolayı.

mecl

 • Elin kabarması.
 • Balta gibi bir nesne tutmaktan veya çalışmaktan dolayı elin kabarıp nasırlanması.

med ve cezir

 • Denizlerdeki gel-git olayı.

medrese-i yusufiye

 • Hz. Yusuf'un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur'ân'a hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane.
 • Hz. Yusuf'un (A.S.) iftira, haksızlık ve zulüm ile hapiste kalmasından kinâye olarak, İmân ve Kur'an hizmetinden dolayı tevkif edilenlerin hapsedildiği yere verilen isim.

melekat-ı akliyye / melekât-ı akliyye

 • Tecrübe neticesi aklen bilinen kolaylık, tecrübeden doğan bilgililik.

meleke

 • Zihnin anlama, kavrama, hatırlama gibi özellikleri, tekrar tekrar yapmaktan dolayı kazanılan beceri.

menemen hadisesi / menemen hâdisesi

 • Menemen Olayı.

menzuf

 • Susuzluktan dolayı dili kurumuş kimse.
 • Kan kaybından dolayı dermansız ve güçsüz kalmış olan insan.

merga mergi / mergâ mergî

 • Hastalıktan dolayı umumi ölüm.

mermuze

 • Dolaylı anlatılan.

mesag

 • Açlık.
 • Geçmesi kolay olan.
 • İtibar, değer.
 • İzin. Müsaade. Ruhsat, cevaz.

meyasir

 • (Tekili: Meysur) Kolaylaştırılmış şeyler.

meydan dayağı

 • Eskiden askeri mekteblerle kışlalarda tatbik edilen cezalardan biridir. Meydanda tatbik edildiği için bu adı almıştır. Arkadaşını yaralamak, hoca ve zâbitine hakarette bulunmak gibi büyük kabahatlerden dolayı verilen bu dayak cezası, saf saf dizilen bütün talebelerin; asker ise kışladaki askerlerin

meysir

 • Meyser. Kolaylık yeri. Kolaylık.
 • Kumar. Arablar arasında ok ile oynanan kumar.
 • Kumar için kesilen hayvan.

meysur

 • Kolay. Kolay olmuş. Asan. Kolay kılınmış şey.

meysurat

 • (Tekili: Meysur ve Meysure) Kolaylatılmış şeyler. Asan edilmiş şeyler.

mücessime

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri, zâhir (görünen)mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının bulunduğunu, dolayısıyla madde ve cisim olduğunu iddiâ ederek doğru yoldan ayrılan bozuk fırka. Bu fırkaya müşe bbihe de denir.

müdhamme

 • Ağaçlarının ve nebatlarının çok ve taze olmaları dolayısıyla uzaktan koyu yeşil renkte görünen bahçe.

müdnef

 • Hastalıktan dolayı zayıflamış olan.

muharrem

 • Arabi ayların başı, birincisi.
 • Haram edilmiş olan.
 • Bu muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir.
 • Haram kılınmış, tahrim olunmuş.

muhaşşim

 • Keskinliği dolayısıyla sarhoş edici şey.

mühevvin

 • Kolaylaştıran.
 • Hiffet ve kolaylık gösteren. Kolaylaştıran.

mühtezz

 • (İhtizaz. dan) Sevinç ve neşeden dolayı oynayan.
 • Titreyen, ihtizaz eden.

mukadderat / mukadderât

 • Allah tarafından takdir olunmuş ileride meydana gelecek haller ve olaylar.

mukadderat-ı beşer

 • İnsanın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı beşeriye

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından insanlık için takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı hayatiye / mukadderât-ı hayatiye

 • Hayat boyu başa gelmesi takdir edilmiş olaylar.

mukadderat-ı nev-i beşer

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukır / mûkır

 • Yemişinin çokluğundan dolayı dalları sarkmış olan ağaç.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

müleffık

 • Telfik yapan. Belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, dört mezhebin hükümlerinden kolayına geleni yapıp karıştıran.

mülk-i habis / mülk-i habîs

 • Helâl yolla kazanılan mal ile, haram yolla kazanılan malın karışmasından meydana gelen ve birbirinden kolayca ayrılamayan mülk.

münasebetle

 • Dolayısıyla.

müptezel

 • çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz.

müsag

 • Kolay yutulmuş. Boğazdan kolaylıkla geçirilmiş.

musahale / musâhale

 • Kolaylaştırma.

müşahedat-ı beşeriye

 • İnsanların gözlemleri, şahit olduğu olaylar.

müsahele

 • İşi sıkı tutmayıp gevşeklik göstermek. Kolaylaştırarak, kıymet vermiyerek tutmak.
 • Kolaylık gösterme, kolaylaştırma.

müsahelekar / müsahelekâr

 • Kolaylık gösteren. (Farsça)
 • Kolay sanan. (Farsça)

müsahelekarlık / müsâhelekârlık

 • Kolaylık gösterme. (Arapça - Farsça - Türkçe)

müsbit

 • Hastalık ve yaralardan dolayı pek hâlsiz ve kuvvetsiz kalan.

müsebbeh

 • İhtiyarlıktan dolayı aklı giden kimse. Bunak.

müsehhil

 • Teshil eden, kolaylaştıran.
 • Kolaylaştıran.

müshil / مسهل

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.
 • Kolaylaştıran. (Arapça)
 • İshal edici. (Arapça)

musibet / musîbet

 • Başa gelen acı verici olay.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müşkil-pesend

 • Zorla beğenen. Her şeyi kolay kolay beğenmiyen. Zorlaştıran. (Farsça)

müşkil-pesendan / müşkil-pesendân

 • (Tekili: Müşkil- pesend) Herşeyi kolay kolay beğenmiyenler.

müşkil-üt tahsil

 • Elde edilmesi, tahsili zor olan. Kolay tahsil edilemeyen.

müşkilat-ı kur'aniye

 • Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen âyetler.

müsteshil

 • Kolay sayan.

müsteshilane / müsteshilâne

 • Kolay sayarcasına. (Farsça)

müsteyser

 • Hazır, kolaylanmış.

müsul

 • Hürmet ve saygıdan dolayı ayakta durma.

mutazallimane / mutazallimâne

 • (Zulm. den) Kendine yapılan zulüm ve haksızlıkdan dolayı sızlanan kimseye yakışır şekilde.

mutazallimin / mutazallimîn

 • (Tekili: Mutazallim) (Zulm. den) Sızlananlar. Kendilerine yapılan haksızlık ve zulümden dolayı şikâyet edenler. Tazallüm edenler.

mütebessil

 • Cesaret veya kızgınlıktan dolayı yüzünü ekşiten.

mütedair / mütedâir

 • Dolayı, alâkalı, üzerine, müteallik, için.
 • Dolayı, için, üzerine.

mütemayiz

 • Temayüz etmiş, ayrılmış olan.
 • İyiliğinden dolayı başkalarından ayrı olan.

müterennih

 • Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sallana sallana yürüyen.

müterettib

 • Terettüb eden. Sıralanmış, sıra ve tertibe girmiş.
 • Meydana gelen, icab eden.
 • Dolayı.

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükrederek.

mütevatir / mütevâtir

 • Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun bir olay hakkında verdikleri kesin haber.

mütevatir-i bilmana / mütevâtir-i bilmâna

 • Mânevî tevatür; yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir haberi, olayı veya hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak sûretiyle doğruluğunu tasdik etmesi.

müteyessir

 • (Yüsr. den) Kolaylıkla olabilen. Kolay yapılabilir. Yapılması kolay.

mütezahimin / mütezahimîn

 • (Tekili: Mütezahim) İzdihamdan dolayı birbirinin üstüne çıkanlar. Kalabalıktan sıkışanlar.

müyesser / مُيَسَّرْ

 • (Yüsr. den) Kolaylıkla olan, kolay gelen, âsân olan, nasib.
 • Kolay(ca nasip) kılınan.

müyesseriyet

 • Kolaylıkla elde etme.

müyessir

 • Kolay yapan, teshil eden, kolaylaştıran.

müzcad

 • Az şey, az.
 • Tam salih olmayan şey.
 • Defnetmesi ve sevketmesi kolay olan şey.

na-meysur

 • Ele geçirememiş. Elde edememiş. (Farsça)
 • İşi kolaylaştırılmış. (Farsça)

naci'

 • Hazmı kolay olan yiyecek.

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

nahun-be-dendan / nâhun-be-dendân

 • Hayretten veya kederden dolayı parmağını ısırmış olan. (Farsça)

nakarat

 • Çok sık tekrarlanmasından dolayı bıkkınlık veren söz.

naşi / nâşî / ناشى

 • Neş'et eden, yeniden vücuda gelen, yetişen, yetişmiş.
 • Delil, dolayı, ötürü, sebebiyle.
 • Geceleyin meydana gelip zâhir olan şey.
 • Yetişmiş oğlan veya kız.
 • Dolayı.
 • İleri gelen, kaynaklanan, dolayı. (Arapça)

nazar-ı maddi / nazar-ı maddî

 • Olayları ve varlıkları sadece dış görünüşüne göre değerlendirme.

nazar-ı sathi ve tebei / nazar-ı sathî ve tebei

 • Derine inmeyen yüzeysel ve dolaylı bakış.

nazar-ı tebei / nazar-ı tebeî

 • Dolaylı bakış, bir şeye bağlı kalarak başkalarına bakma.

nef'i / nef'î

 • Menfaat ile alâkalı, faydacı.
 • Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum - Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de 4. Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

nefs-i levvame / nefs-i levvâme

 • Kötü işlerden dolayı dâimâ kendini kınayan ve ayıplayan nefs.

nefta

 • (Nifta) (Çoğulu: Nefat) Çalışmaktan dolayı elde çıkan kabarcık.

nekam

 • (A, uzun okunur) Bir kimseyi kötü bir fiilinden dolayı şiddetle cezalandırmak. İntikam almak.

nüfaz

 • Ağaçtan veya başka birşeyden silkmekten ve hareket ettirmekten dolayı düşen nesne.

nükke

 • Zayıflıktan dolayı sesi çıkmayan deve.

nükte

 • Dolayısıyla anlaşılan ince mânâ, bir söz ve ibareden anlaşılan şey.
 • İyi düşünülmüş, ince anlamlı zarif söz.
 • Güzel mânâlı söz.
 • Derin düşünerek ve zihni yorarak ilmî, edebî veya başka bir söz ve yazıdan çıkarılan ince mânâ. Meselâ bu sözde bir nükte vardır, bu şiirin nüktelerini anlamak kolay değildir, denir.

perhüde

 • Saçmasapan söz, hezeyan. (Farsça)
 • Ateşten dolayı sararmış eşyâ. (Farsça)

ra'san

 • Yorgunluktan dolayı yab yab yürümek.

rabbi yessir vela tüassir / rabbi yessir velâ tüassir

 • Ey Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma, bana imdad eyle, yardım eyle (meâlinde).

ragad

 • Refah, genişlik, kolaylık.
 • Geçim kolaylığı.

raus

 • İhtiyarlıktan dolayı başını titreten kişi.

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

ravi / râvî

 • Rivâyet eden, nakleden; duyduğu veya gördüğü bir sözü, bir işi, bir olayı başkasına haber veren; Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini, metin (hadîs-i şerîfin kendisini) ve senedi (nakledenleri) ile birlikte nakleden hadîs âlimi.

refahet / رَفَاهَتْ

 • Geçimde kolaylık ve genişlik.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

resül-ür rahat

 • Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismidir. Kendisine tâbi olup onun getirdiği hakikatları tasdik ve iman ile insanlar büyük nimetlere ve rahatlara mazhar olduklarından kendisine bu isim verilmiştir. Ve kendisi buyurmuştur ki: "Ben dinin doğruluğu ve kolaylığı için peygamber gönderildim." ... İnsanlara e

revah

 • Öğleden akşama kadar olan vakit.
 • Bir şeyin tahsilinden dolayı gelen sürur ve şâdlık, neş'e.

riyazet

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.

ru'b

 • Korku, havf. Korkudan dolayı iş ve hareketten kesilmek. Korkutmak.
 • Kesmek.
 • Sihir, büyü, efsun.

ruhsat

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini
 • İzin, müsaade; kulların özürlerine binaen, kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru olan şeyler, yolculukta Ramazan orucunun tutulmaması gibi.
 • İslâmiyet'in, meşakkat ve zarûret gibi sebeblere bağlı olarak, ibâdetlerde ve diğer işlerde tanıdığı izin ve kolaylık; azîmetin zıttı.

ruzname / rûznâme

 • Günlük, olayların zaman sırasına göre yazıldığı defter, takvim.

sa'b-sehl

 • Zor-kolay.

şabaş

 • Alkış etme, alkışlama. Aferin deme. Bir hareketi güzel bulmaktan dolayı alkışlamak veya hediye vermek. (Farsça)

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl

 • Başa gelen belâ ve musîbetten dolayı feryad etmeden, insanlara şikâyette bulunmadan yapılan sabır, gösterilen tahammül.

sadedil / sâdedil

 • Kalb sâfi, derin mes'elelere aklı ermeyen insan. Temiz kalbli olup, kolayca aldatılabilen kimse. (Farsça)
 • Kolay aldanan.

saf-derunluk / sâf-derunluk

 • Kolay aldanma, saflık.

safahat-ı alem / safahât-ı âlem

 • Dünya olayları, dünyadaki gelişmeler.

safderun / sâfderun

 • Safi, içi temiz, kolay aldanabilen. (Farsça)
 • Kolay aldanan.

safderunane

 • Kalbi safi olanlara ve kolay aldananlara yakışır surette. (Farsça)

safdil / sâfdil

 • Saf, ahmak, bön, kolay aldatılan kimse. (Farsça)
 • Saf kalpli, kolay aldanan.

safdillik

 • Kolay aldanma.

saig

 • Boğazdan kolay ve hoş geçen yiyecek veya içecek.

saigan

 • Boğazdan kolayca geçerek.

samha

 • Kolaylık. Asânlık. Sühulet.

sarat

 • Suyun çok durmaktan dolayı renginin ve kokusunun değişmesi.

sebe

 • Yaşlılıktan dolayı bunamak.

secde-i şükür

 • Bir lütf-u İlâhîden dolayı veya bir musibetin izn-i İlâhi ile kaldırılmasından sonra hamd ve şükür için edilen secde.

secic

 • Asan, kolay.
 • Yumuşak yer.

seciye-i avra

 • Bir gözü kör olan seciye; olaylara sadece şahsî çıkar açısından veya sadece dünyevî açıdan bakan seciye, huy.

sedare

 • Sıcaklığın fazlalığından dolayı tenbelleşmek.

şedidü'ş-şekime / şedîdü'ş-şekîme

 • Başkasına kolay kolay boyun eğmeyen, inatçı.

şefkaten

 • Şefkatten dolayı, şefkat bakımından.

sehil / sehîl / سَهِلْ

 • Kolay.
 • Kolay.

sehl / سهل

 • Kolay.
 • Kolay.
 • Toprağı yumuşak düz yer.
 • Sâde.
 • Kolay.
 • Kolay. (Arapça)

sehl-i mümteni

 • İmkânsız birşeyi kolayca ifade etme.

sehl-i mümteni'

 • Edb: "Hem kolay, hem güç" mânasına bir tâbirdir. Yazılışı veya söylenişi kolay göründüğü hâlde taklidine kalkışınca, taklidi imkânsız eser demektir.

sehl-ül me'haz

 • Kolay olarak alıncak ve elde edilecek şey.

sehlen

 • Kolaylıkla, kolay surette.

sehlimümteni

 • Yazılması veya söylenmesi kolay görünen, ama denendiğinde zor olduğu anlaşılan eser.

sehlter

 • En kolay, çok kolay. (Farsça)

şekerriz

 • Pek tatlı, şeker saçan. (Farsça)
 • Sevinçten dolayı gelen gözyaşı. (Farsça)

selaset / selâset

 • Edb: Anlatıştaki kolaylık ve rahatlık. Açık, kolay, akıcı ve âhenkli ifade.
 • Sözün akıcılığı, ifadedeki ahenk, kolaylık ve akıcılık.

selis

 • Kolay, yumuşak.
 • Boyun eğmiş, bağlı.

semha

 • Kolaylık, sühulet.

şenak

 • Devenin yularını çekmek.
 • Çok yemekten mide dolmak.
 • Yaralamaktan dolayı alınan az diyet.

ser-be-ceyb

 • Kaderden, düşünceden veya hayâdan dolayı başını önüne eğmiş olan. (Farsça)

serab

 • Çölde, sıcak ve ışığın tesiriyle ilerde veya ufukta su ve yeşillik var gibi görünme olayı. Şaşkın hale gelme.

serencam / serencâm / سرانجام

 • Baştan geçen hâdise, olay.
 • Başa gelen olaylar.
 • Son. (Farsça)
 • Başa gelen olay. (Farsça)

sergüzeşt-i zalimane / sergüzeşt-i zâlimâne

 • Bir kimsenin yaptığı, yaşattığı zalimce olaylar, gaddarlıklar.

şerh

 • Açma, genişletme.
 • Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme.
 • Bir şeyi dilim dilim kesme.
 • Bollaştırma.
 • Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme.
 • Açıklanmış yazı, risale.

seriütteessür / serîütteessür

 • Çabuk ve kolay etkilenen.

sermest-i hayran

 • Hayranlıktan dolayı kendinden geçme.

serra

 • Kolaylık, rahatlık, genişlik.
 • Sevinçli oluş.
 • Bolluk.

şet'

 • Açlıktan veya hastalıktan dolayı acı duymak.

şeva

 • Kolay.
 • Vücut organları. (El, ayak gibi).
 • Malın kötüsü.

şeves

 • Gururdan dolayı göz ucuyla bakma.

sevg

 • Aşağı batmak. Suyun boğaza girmesi.
 • Kolay, âsan ve yumuşak olmak.

seyl-i şuunat / seyl-i şuûnât

 • Olayların, oluşumların akışı, seli.

şezr

 • Kızgınlık ve hiddetten dolayı gözucuyla bakmak.

silsile-i hadisat / silsile-i hâdisât

 • Meydana gelen olaylar zinciri.

sokrat

 • Eski bir Yunan Feylesofu. (M.Ö. 470-400) Vahdaniyete ve ruhun bakiliğine inanmış ve bu fikrini yaymağa çalışmış. "Dünyada yalnız bir şey öğrenebildim, o da hiç bir şey bilmediğimdir." sözü meşhurdur. Devrinin inanışına zıd fikirlerinden dolayı mahkemece kendisine idam kararı verilmiş, baldıran otunu

suada'

 • Sıkıntıdan dolayı uzun uzadıya solumak.
 • Ev ortası.

süda

 • Kendi kendine çobansız gezen hayvan.
 • Bir şeyi kendi kolayına bırakmak.

süheyl

 • Kolay, uygun ve yumuşak.
 • Semânın güney tarafında ve Yemenden daha iyi görülen bir yıldız adı. (Bunun için buna Süheyl-i Yemâni denir. Kuzey kutup yıldızının naziri, benzeridir.)
 • Kolay, uygun, yumuşak, bir yıldız.

suhulet / suhûlet

 • Kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık.

sühulet / sühûlet

 • Kolaylık. Kolaylık vasıtası.
 • Yavaşlık. Nâzik muamele.
 • Elverişli. Kullanışlı.
 • Paraca kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık, kolaylık aracı, yavaşlık, nazik muamele, elverişli, kullanışlı, paraca kolaylık.

suhulet / سهولت

 • Kolaylık.

sühulet / sühûlet / سهولت

 • Kolaylık. (Arapça)

suhulet / suhûlet / سُهُولَتْ

 • Kolaylık.

sühulet-bahş

 • Kolaylık veren. Kolay kullanılan. Pratik. (Farsça)

suhulet-i beyan / suhûlet-i beyân / سُهُولَتِ بَيَانْ

 • Açıklama kolaylığı.
 • Açıklamada kolaylık.

suhulet-i fevkalade / suhulet-i fevkalâde

 • Olağanüstü kolaylık.

suhulet-i intişar

 • Yayılmadaki kolaylık.

suhulet-i mutlak

 • Tam kolaylık.

suhulet-i mutlaka

 • Sınırsız kolaylık.

sühulet-i mutlaka

 • Sonsuz ve tam kolaylık.

suhulet-i mutlaka / suhûlet-i mutlaka / سُهُولَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz kolaylık.

suhulet-i rızık

 • Rızkın kolay elde edilmesi.

suhuletle / suhûletle

 • Kolayca, kolaylıkla.
 • Kolaylıkla.

suhuletli

 • Kolay.

şühus

 • Yüksek olmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak.
 • Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak.

şükreyleme

 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a teşekkürlerini sunma.

sünuh

 • (Çoğulu: Sünuhat) Çok düşünmeden akla ve kalbe gelen mânâ.
 • Zuhur etmek. Vaki olmak.
 • Sözü kinâye ve târiz ile söylemek.
 • Kolay olmak.
 • Birini güçlüğe düşürmek.

suret-i sehl ve basita

 • Kolay ve basit şekil, suret.

suret-i sehl ve basite / sûret-i sehl ve basite

 • Kolay ve basit şekil.

sutur-u hadisat / sutûr-u hâdisât

 • Sayısız olaylar satırları.

sütur-u hadisat-ı dehr / sütûr-u hâdisat-ı dehr

 • Zamanın, çağın olaylarının satırları.

şuun / şuûn / شئون

 • İşler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

şüun / şüûn / شئون

 • İşler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

şüunat / şüûnât / شئونات

 • Olaylar. (Arapça)

şüzuzat / şüzuzât

 • Kural dışı olaylar ve varlıklar.

ta'rik

 • Şaraba biraz su katmak.
 • Kovayı doldurmak.
 • Terletmek.
 • Hastalık veya perhizden dolayı zayıflamak.

ta'sib

 • İhata edip kaplamak, içine almak.
 • Bir kimsenin başına taç koymak.
 • Açlıktan dolayı karnını bağlamak.

ta'zir / ta'zîr

 • Siyaset.
 • Tehdit etmek.
 • Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek.
 • Lügatta red, icbar, tahkir, te'dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer'î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar, padişah) veya vekili tarafı
 • İslâm hukukunda hakkında belli bir ceza olmayan suçlardan dolayı uygulanan cezalar.
 • Red, icbar, tedib.

ta'zir-i te'dib

 • Âkıl bâliğ olduğu halde henüz mükellefiyet çağında bulunmayan bir çocuğun yaptığı bir suçtan dolayı hakkında te'dib ve ta'zib maksadıyla yapılan ta'zirdir.

ta'zir-i ukubet

 • Mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunup da şer'an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta'zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr-i müslim; hür ile âbid; erkek ile kadın olması müsavidir.

taaccüb-ü inşai / taaccüb-ü inşaî

 • Fiili ve kesin bir olayı göstermeyen ve taaccüb ifade eden söz.

tabu

 • (Polinezya dilinden) Var olduğu sanılan, mukaddes hususiyetlerinden dolayı dokunulamıyan. Uğursuz ve korkunç olan şey.

taglib / taglîb

 • Edb: Bir alâkadan dolayı bir kelimeyi, başka bir mânayı da içine alacak şekilde kullanma. Baba ile anaya "Ebeveyn" denilmesi gibi.
 • Bir ilgiden dolayı kelimeyi başka bir anlamı da içine alacak şekilde kullanma.

tağlib

 • Bir alâka ve ilgiden dolayı bir kelimeyi, başka bir mânâyı da içine alacak şekilde kullanma, ana-babaya ebeveyn denilmesi gibi.

tahfif

 • (Hıffet. den) Hafifletme, yükünü azaltma. Kolaylaştırma.
 • Lâyıkı vechiyle hürmet etmemek.
 • Maddî-manevî bir ızdırabı azaltmak.
 • Kelimelerin bazı harflerini terketmekle telâffuzunu kolaylaştırmak.

tahfifat / tahfifât

 • (Tekili: Tahfif) Hafifletmeler; yükünü eksiltmeler, kolaylaştırmalar.

tahfiz

 • Aşağı indirmek.
 • Asan etmek, kolaylaştırmak.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

tahşidat / tahşidât

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde fazla durma.

tahşidat-ı azime / tahşidat-ı azîme

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde çok fazla durma, yığınak yapma.

takvim

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.

tarih-i vuku

 • Bir olayın gerçekleşme tarihi.

tarizat-ı zımniye / târizat-ı zımniye

 • Üstü kapalı ve dolaylı ifadelerle saldırma, tenkit etme.

tark

 • Vurmak.
 • Dövmek.
 • Yünü ve pamuğu ağaçla vurmak.
 • Bulanık su.
 • İçine deve bevlettiğinden dolayı pislenmiş olan yağmur suyu.
 • Vücuttaki gevşeklik.

tas'ir

 • Kibirlenmekten dolayı karşısındakinin yüzüne bakmayıp, yüzünü çevirmek.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tasbih

 • Rüzgârdan dolayı otun kuruması.
 • Sütü su ile karıştırıp içirmek.

tasy

 • Sütü ve suyu çok içmekten dolayı vücudun ağırlaşması.
 • Süst olmak, zayıflamak.

tav'

 • İsteyerek uymak. Bir şeyi istekle yapmak. Muti' olmak.
 • Mer'anın genişliğinden dolayı davarın her tarafta otlamasının mümkün olması.

tazallüm-i hal / tazallüm-i hâl

 • Kendine yapılan bir hâlden, hareketten dolayı sızlanmak. Hâlinden şikâyet etmek.

te'nis-i ezhan

 • Zihinleri alıştırmak, anlayışı kolaylaştırmak.

tebai / tebaî

 • Hakiki maksat olmayıp dolayısıyla olan.
 • Başkasına uyarak.
 • Cüz'î olarak.

tebarekallah / tebarekâllah

 • "Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!" diyerek hayret taaccübü. Allah'ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm.

tebei / tebeî

 • Dolaylı, vasıtalı.
 • Asıl olmayan, dolaylı.

tebeiye / tebeîye

 • Dolaylı, başka bir şeye tabi olan.

tebellüd

 • Ağır, tembel olma.
 • Bir şeye tahassür ve teessüf etme. Pişmanlıktan dolayı "hay meded" diye ellerini birbirine çarpma.
 • Yere düşme.

tebrik

 • Bir kimseyi eriştiği bir iyilikten dolayı "Bârekellâh" diye sevincini bildirmek. Mübarekliğini, Cenab-ı Hakk'ın onu muvaffak kıldığını söyleyerek ta'ziz etmek.

tederdür

 • Katı deprenmek.
 • Gamdan ve korkudan dolayı kendinden geçmek.

teetti

 • Asan olmak, kolaylaşmak.
 • Beklemek, gözlemek.

tefadi

 • Bir kimseye "Sana ben feda olayım" demek.
 • Feda etmek.

tefe'ül

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.

tefessuh

 • Fasih olma. Anlaşılması kolay olma.

teganni / tegannî

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

teheyyün

 • Asan olmak, kolay olmak.

tehvin

 • (Hevn. den) Kolaylaştırma.
 • Ucuzlatma. Ucuzlatılma.
 • Alçaltma. Alçaltılma.
 • Cevr ve hakaret eylemek. Saymamak. Hakir görmek.
 • Kolay gösterme, küçük gösterme.
 • Kolaylaştırma.

tekbit

 • (Cihaz) Az olmak.
 • Asan olmak, kolay olmak.

telepati

 • Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum.

telfik

 • Helâl ve harâm, emir ve yasak, ibâdet ve tâatte, belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, mezheblerin hükümlerinden kolay olanı yapma ve karıştırma.

tematti

 • (Matiyy. den) Vücutta duyulan ağırlıktan dolayı gerinme.
 • Yürürken sallanmak.

temşiye

 • (Meşy. den) Yürütme, ilerleme.
 • Meydana gelmesini kolaylaştırma.

tenavül / tenâvül

 • Beslenme olayı.

terennüh

 • (Çoğulu: Terennühât) Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sendeliyerek yürüme.

terhim

 • Atmak.
 • Kolaylaştırmak, âsân etmek.
 • Deveyi sebepsiz kesmek.
 • Yumuşak ve ince etmek.
 • Bir ismi kısaltma.

tesahül

 • Kolay görerek ihmal etme, gevşeklik gösterme.

tesamuh

 • Hoş görme. Hoş görürlük. Birbirine kolaylık gösterme. Kayıtsız olma. Gaflet etmek.
 • İhmal etmek.

teşennün

 • Adamın ihtiyarlıktan dolayı derisinin buruşup kuruması.
 • Eskimek.

teshil / teshîl / تسهيل / تَسْه۪يلْ

 • (Çoğulu: Teshilât) Kolaylaştırma. Zorluğa âit şeyleri kaldırma.
 • Kolaylaştırma.
 • Kolaylaştırma.
 • Kolaylaştırma. (Arapça)
 • Teshîl etmek: Kolaylaştırmak. (Arapça)
 • Kolaylaştırma.

teshil etme

 • Kolaylaştırma.

teshil etmek

 • Kolaylaştırmak.

teshil-i muhabere

 • Haberleşmenin kolaylaşması.

teshilat / teshilât / teshîlât / تسهيلات

 • (Tekili: Teshil) Kolaylıklar.
 • Kolaylaştırmalar.
 • Kolaylaştırmalar.
 • Kolaylıklar. (Arapça)

teshilen

 • Kolay olmak üzere.

tesniye

 • Bir şeyi kolaylaştırma.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

tesvig

 • Cevaz verme.
 • Kolaylaştırma.
 • Tecavüz etmek, haddini aşmak.

teve'ur

 • Bir şeyin güçlenerek halli ve yenilmesi müşkil olması.
 • Bir hususta çetin zorlukla karşılaşmak.
 • Konuşanın çapraşık söylemesinden ve anlaşılmadığından dolayı, dinleyenin hayrette kalması.

tevfik / tevfîk

 • Allahü teâlânın kullarının işini, rızâsına muvâfık (uygun) kılması, şer (kötülük) yolunu kapayıp, hayır (iyilik) yolunu kolaylaştırması.

tevvab / tevvâb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına tövbe etme sebeblerini kolaylaştıran, şartlarına uygun tövbe edenlerin tövbesini kabûl eden.

teyessür

 • Kolaylıkla husule gelme.
 • Muvaffakiyet ve başarı ile bitme.

teysir

 • (Yüsr. den) Kolaylaştırma. Kolaylaştırılma.
 • Kolaylaştırma.

tıbak

 • Uyum, uygunluk. İki zıt olayın ortak özelliğini ifade sanatı.

tuyuf

 • (Tekili: Tayf) Korkudan dolayı karanlıkta görünen hayâller.
 • Uykuda iken görünen hayâller.

ukde

 • Düğüm, bağ.
 • Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat.
 • Ağaçlık yer.
 • Pelteklik, kekemelik.
 • Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.

ulum-u bedihiyyat / ulum-u bedihiyyât

 • Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler.

üsun

 • Suyun tad ve renginin değişmesi.
 • Bir kimse kuyuya girdiğinde buharından veya murdar kokulardan dolayı aklının gitmesi.

üveys-el karani / üveys-el karanî

 • Hz. Ebu Bekir ve Ömer (R.A.) devirlerinde Medine-i Münevvere'de çok hürmet gören ve Tabiînin büyüklerinden olup hadis-i şerif ile medh ü senâsı yapılan büyük bir veli. Peygamberimiz (A.S.M.) zamanında yaşamış ise de vâlidesine çok hürmetinden dolayı Peygamberimizle görüşememiş, fakat ona bütün ruh u

vadk

 • Yağmur damlamak.
 • Alışmak.
 • Yağmur.
 • Genişlik.
 • Kolaylaştırmak, yakın olmak.

vak'a / وقعه

 • Olay.
 • Olay. (Arapça)
 • Savaş. (Arapça)

vak'a-i ciğersuz / vak'a-i ciğersûz

 • Ciğer yakan vak'a, olay.

vak'a-yı bereket

 • Bereketle ilgili vakıa, olay.

vakayi

 • Olaylar, vakalar.

vakayi' / vakâyi' / وقایع

 • Olaylar. (Arapça)

vakıa / vâkıa / واقعه

 • Olay.
 • Olay. (Arapça)
 • Gerçek. (Arapça)

vakıa mutabakat / vâkıa mutabakat

 • Gerçekleşen olaylarla uygunluk.

vakıa mutabık / vâkıa mutabık

 • Gerçekleşen bir olayla uygunluk.

vakıa-i bereket

 • Bereketle ilgili vakıa, olay.

vakıa-i cüz'iye

 • Küçük ve ferdî bir olay.

vakıa-i ebediye

 • Sonsuz olay.

vakıa-i hayaliye

 • Hayâli olay.

vakıa-i kalbiye-i hayaliye

 • Kalb ile bağlantılı hayalî vak'a, olay.

vakıa-i meşhure

 • Meşhur, bilinen olay.

vakıa-i meşhure ve meşhude

 • Meşhur ve bilinen olay.

vakıa-i misaliye

 • Misâl âlemi ile ilgili olay.

vakıa-i müdafaa

 • Savunma olayı.

vakıa-i ruhaniye / vâkıa-i ruhaniye

 • Ruhanî ve mânevî âlemde müşahede edilen ve görülen olay.

vakıa-i sadıka / vâkıa-i sâdıka

 • Doğruluğundan şüphe edilmeyen olay, doğru rüya, keşif.

vakıa-i temsiliye

 • Örnek olay.

vakıat / vâkıât / واقعات

 • Olaylar, gerçekler.
 • Olaylar. (Arapça)

vakıat-ı hakikiye

 • Gerçek olaylar.

vakıat-ı hayat / vâkıât-ı hayat

 • Hayattaki olaylar.

vakıat-ı istikbaliye / vâkıat-ı istikbaliye

 • Gelecekteki hadiseler, olaylar.

vakıat-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye / vâkıât-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye

 • Ahiretle, kabir hayatıyla ve gelecekle ilgili olaylar.

vakıat-ı kat'iye / vakıât-ı kat'iye

 • Kesin olarak meydana gelen vakıalar, olaylar.

vakıat-ı kevniye / vâkıât-ı kevniye

 • Varlıklarla ilgili vakıalar, olaylar.

vakıat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vati

 • Yumuşak ve kolay olan şey. (Kuş tüyünden yapılmış yastık gibi)

vazife-i tefekküriye ve ubudiyet

 • Varlıklar ve olaylar üzerinde düşünüp Allah'ı tanıma ve Ona kullukta bulunma görevi.

vech-i ma / vech-i mâ

 • Bir sebepten dolayı.

vekayi / vekayî / vekâyi

 • Vakalar, olaylar.
 • Vak'alar, olaylar.

vekayi' / vekâyi' / وقایع

 • Olaylar. (Arapça)
 • Savaşlar. (Arapça)

vekayi-i alem / vekayi-i âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

vekayi-i mezkure / vekayi-i mezkûre

 • Anlatılan vakıalar, olaylar.

vekayi-i müsbete

 • Müsbet, olumlu olaylar.

vekayi-i risalet-meabiye / vekâyi-i risalet-meâbiye

 • Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) peygamberliğine ait olaylar, hadiseler.

vesile-i teshil ve takrib

 • Yakınlaştırma ve kolaylaştırma vesilesi.

vesile-i teshilat / vesile-i teshilât

 • Kolaylık vesilesi.

vesilesiyle

 • Dolayısıyla.

vesn

 • Hafif.
 • Uyku.
 • Uyku anında aklın gitmesi.
 • Uykudan dolayı kişiye ârız olan zayıflık.

vuku-u muayyen

 • Belirlenmiş olay.

vukuat / vukuât / vukûât / وقوعات

 • Meydana gelen olaylar.
 • Olaylar. (Arapça)
 • Polisiye olaylar. (Arapça)

vukuat-ı istikbaliye / vukuat-ı istikbâliye

 • Gelecekte meydana gelecek olaylar.

vukuat-ı maddiye ve maneviye / vukuat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve manevî olaylar, hadiseler.

vukuat-ı mazi / vukuat-ı mâzi

 • Geçmişteki olaylar.

vukuat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vukuat-ı süfyaniye

 • İslâm Deccalı olan Süfyan ile ilgili olaylar.

vukuat-ı tarihiye

 • Tarihî olaylar.

vukūat-ı tarihiye / vukūât-ı târîhiye / وُقُوعَاتِ تَارِخِيَه

 • Târihî olaylar.

vukuat-ı zamaniye

 • Zamanın olayları.

vukuat-ı zemin

 • Yeryüzündeki olaylar.

yesar

 • Sol, sol el.
 • Varlık, zenginlik.
 • Gençlik.
 • Bolluk.
 • Kolaylık.

yesaret

 • Zenginlik.
 • Kolaylık.

yeser

 • Kolaylık, sühulet.
 • Birinin sağ tarafından gelme.
 • Yün, ip gibi şeyleri bükme.

yesir / yesîr / یسير

 • Az şey, az, kalil.
 • Kumarbaz.
 • Kolay.
 • Kolay. (Arapça)

yessir

 • Kolaylaştır (meâlinde duâ).

yunani / yunanî

 • Eski Yunanlılar döneminde çeşitli varlıklara ve tabiat olaylarına ilâhlık veren bâtıl dinlere mensup olan.

yüsr / يُسْرْ / یسر

 • Kolaylık. Genişlik. Rahatlık. Zenginlik. Gına. Refah.
 • Kolaylık; zahmetsizlik.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık. (Arapça)
 • Zenginlik. (Arapça)

yüsr-ü din

 • Dindeki kolaylık.

yüsr-ü vahdet / يُسْرُ وَحْدَتْ

 • Birliğin kolaylığı; bir işin birinin idaresinde ve bir merkezde yapılmasının kolaylığı.
 • Birlikten gelen kolaylık.

yüsret

 • Kolaylık, sühulet. Rahat.

yusufiye medresesi

 • Hz. Yusuf'un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur'ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane.

yüsür

 • Kolaylık, sühulet, yüsr.

za

 • Zı harfinin bir adı. "Zâ-yı mu'ceme" de denir. Noktalı olduğundan dolayı " : tı" harfinden ayırdetmek için bu isim verilmiştir.

zabıtname / zabıtnâme

 • Olay yerinde ilgili kimselerin olayın oluş şeklini kaydettikleri kâğıt.

zahk

 • Hastalıktan dolayı tilkinin tüyü dökülüp derisi açılması.

zal'

 • Eğilmek, meyl etmek.
 • Dar olmak.
 • Davarın ağır yük getirmekten dolayı yürürken iki yanına eğilmesi.

zarr

 • Soğuktan dolayı suyun donması.

zeca'

 • Hüküm geçmek.
 • Kolaylık.

zelaka

 • (İzlâk - Zellâka) Fasâhat, kolaylık ve lisan inceliği, keskinlik. Nutkun güzel ve çabuk olması.

zelh

 • Bir ok atımı yer.
 • Islaklığından dolayı ayak kayan yer.

zemin-bus

 • (Saygı ve hürmetten dolayı) yeri öpme.

zemm-i zımni / zemm-i zımnî

 • Gizliden ayıplama, dolaylı kötüleme.

zeri'

 • Çabuk ve kolay olan.

zımn

 • İç taraf.
 • Maksad, gaye.
 • Açıktan söylenmeyip dolayısıyle anlatılan.
 • İç yüz, dolaylı anlatılan.

zımnen / ضمنا

 • Dolayısıyle.
 • Açıktan olmayarak, dolayısıyla, ima yolu ile. İçinden olarak.
 • Bu arada, dolayısıyla. (Arapça)

zımni / zımnî / ضمنى

 • Dolaylı, üstü kapalı. (Arapça)

zımnında

 • Açıkça olmayıp, dolayısıyla üstü kapalı olarak içinde var olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın