REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te olagan ifadesini içeren 72 kelime bulundu...

adatın harıkı / âdâtın hârıkı

 • Âdetlerin, kanunların olağanüstünü, bir mu'cize olarak gerçekleşmiş olanı.

adiyat / âdiyât

 • Alışılmış, olağan şeyler, günlük işler.

ahval-i adiye / ahvâl-i âdiye / احوال عادیه

 • Olağan haller.

asar-ı mu'cize / âsâr-ı mu'cize

 • Olağanüstü eserler, mu'cize eserler.

asar-ı mu'cizekarane / âsâr-ı mu'cizekârâne

 • Mu'cizeli eserler; olağanüstü eserler.

bedaat-i harika / bedâat-i harika

 • Harika, olağanüstü güzellik.

belağat-i harikulade / belâğat-i harikulâde

 • Olağanüstü söyleyiş güzelliği.

bihasebil'ade / bihasebil'âde

 • Âdet olduğu üzere, normalde, olağan şekilde.

camiiyet-i harikulade / câmiiyet-i hârikulâde

 • Olağanüstü câmiiyet, mânâ ve özellikçe kapsamlılık.

cesaret-i fevkalade / cesaret-i fevkalâde

 • Olağanüstü cesaret.

deha / dehâ

 • Olağanüstü zeka ve anlayış kabiliyeti.
 • Olağanüstü zeka sahibi kimse.
 • Olağanüstü zekâ sahibi.

deha-i nurani / dehâ-i nuranî

 • Olağanüstü zekâ ve akıl.

deha-yı fenni / dehâ-yı fennî

 • Eğitimini fen ve felsefeden almış olağanüstü akıl.

ehl-i istidraç

 • Kendilerine Allah tarafından bir takım olağanüstü hâl ve üstünlükler verilen günahkâr veya kâfir kişiler.

ehl-i keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hâl ve hareketler gösteren kimseler.

ehl-i keşif ve keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hal ve hareketlerin kendilerinde görüldüğü velî zâtlar ve mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

eşhas-ı harika

 • Harika, olağanüstü şahıslar.

eşya-yı harika

 • Olağanüstü şeyler.

ezvak-ı fevkalade / ezvâk-ı fevkalâde

 • Olağanüstü zevkler.

ferd-i fevkalade / ferd-i fevkalâde

 • Olağanüstü özelliklere sahip kişi.

fevkalaade / fevkalâade

 • Olağanüstü.

fevkalade / fevkalâde / فوق العاده / فَوْقَ الْعَادَه

 • Olağanüstü.
 • Âdetin üstünde, duyulmadık, görülmedik, olağanüstü.
 • Olağanüstü.
 • Olağanüstü, olağan dışı, alışılmışın ötesinde. (Arapça)
 • Olağan üstü.

hadise-i harika / hâdise-i harika

 • Olağanüstü, hayranlık verici olay.

hadise-i mu'cizekarane / hâdise-i mu'cizekârâne

 • Mu'cizeli olay, olağanüstü , harika olay.

harika / hârika

 • Olağanüstü, hayranlık veren.

harikulade / harikulâde / hârikulâde / خارق العاده

 • Olağanüstü, eşi görülmemiş.
 • Olağanüstü, hayranlık verici.
 • Olağanüstü. İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan âdet dışı şaşılacak iş.
 • Olağanüstü.
 • Olağanüstü. (Arapça)

harikuladelik / harikulâdelik

 • Olağanüstülük.

hassasiyet-i fevkalade / hassasiyet-i fevkalâde

 • Olağanüstü hassasiyet, duyarlılık.

havarik / havârik

 • Harikalar, olağanüstü haller.

havarık-ı hissiye / havârık-ı hissiye

 • Duyularla, hislerle idrak olunan veya duyulara hitap eden mu'cizeler, olağanüstü şeyler; ağacın konuşması, parmaklardan suyun akması gibi.

havariku'l-adat / havâriku'l-âdât

 • Olağanüstü şeyler.

i'caz-ı azime / i'câz-ı azîme

 • Azîm, büyük mu'cize; başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olma.

i'caz-ı kur'ani / i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cize olan özellikleri; Kur'ân'ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü özellikleri.

i'caz-ı san'at / i'câz-ı san'at

 • San'attaki olağanüstülük; burada bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan Kur'ân san'atının olağanüstülüğü kastedilmektedir.

i'cazvari / i'câzvâri

 • Mu'cizeli; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü olan.

iksir / iksîr / اكثير

 • Olağanüstü etkileri olan şurup. (Arapça)

inkişaf-ı fevkalade / inkişaf-ı fevkalâde

 • Olağanüstü bir şekilde ortaya çıkma, belirme.

irhas / irhâs

 • Bir peygamberden, peygamberliği bildirilmeden önce meydana gelen hârikulâde (olağanüstü) haller.

irhasat-ı mütenevvia / irhâsât-ı mütenevvia

 • Peygamberimizde (a.s.m.) peygamber olmadan önce görülen çeşitli olağanüstü hâller ve hâdiseler.

istidrac / istidrâc

 • İnkârcı veya günahkâr kimselere Cenâb-ı Hakkın verdiği olağanüstü özellikler.
 • Kâfir ve fâsıklarda görülen hârikulâde, olağanüstü haller.

istidraç

 • İnkârcı veya günahkâr kimselere Cenâb-ı Hakkın verdiği olağanüstü özellikler.

kanun-u deha / kanun-u dehâ

 • Dehâ kanunu; olağanüstü bir zekâ taşıyan ruh.

kemalat-ı fevkalade / kemâlât-ı fevkalâde

 • Olağanüstü, mükemmel özellikler.

kemalat-ı harika / kemâlât-ı harika

 • Olağanüstü üstün ve mükemmel özellikler.

keramat / kerâmât

 • Kerametler, velilerin olağanüstü işleri.
 • Kerametler; Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve fiiller.

keramat-ı evliya / kerâmât-ı evliya

 • Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarına sunduğu olağanüstü haller.

keramat-ı harika / kerâmât-ı harika

 • Allah'ın ikramı olan olağan üstü şeyler.

keramet / kerâmet / كرامت

 • Allah'ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl ve fiil.
 • Cömertlik, kerem. (Arapça)
 • Velîlerin gösterdikleri olağandışı hal. (Arapça)

keramet-i ahmediye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Allah'ın bir ikramı olarak, kendinde görülen olağanüstü hal ve hareketler.

keramet-i evliya

 • Evliyanın kerameti; Allah tarafından evliyaya ikram edilen olağanüstü hal.

keramet-i hizmet-i kur'aniye / keramet-i hizmet-i kur'ânîye

 • Kur'ân hizmetinin kerameti, olağanüstülüğü.

keramet-i kevniye

 • Maddî ve kişisel yapısının olağanüstü olması.

kerametli

 • Keramet sahibi; Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve durumu gösteren kimse.

keşf ü keramat / keşf ü kerâmât

 • Allah'ın bir ikramı olarak mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme ve olağanüstü hâllere mazhar olma.

kur'an'ın i'cazı / kur'ân'ın i'câzı

 • Kur'ân'ın mu'cizeliği, bir benzerini yapma konusunda başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olması.

kuvve-i maneviye-i harika / kuvve-i mâneviye-i harika

 • Olağanüstü mânevî güç.

maharet-i fevkalade / maharet-i fevkalâde

 • Olağanüstü beceri.

menşe-i mu'cizat / menşe-i mu'cizât

 • Olağanüstü şeylerin kaynağı.

meşahir-i mu'cizat / meşâhir-i mu'cizat

 • Meşhur mu'cizeler; Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan olağanüstü hallerin, mucizelerin meşhurları.

meyl-i harikulade / meyl-i harikulâde

 • Olağanüstü şeylere olan arzu, istek, eğilim.

mu'cizat / mu'cizât

 • Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü işler.
 • Mûcizeler. Allahü teâlânın peygamberlerine, peygamberliklerini isbât etmeleri için ihsân etmiş olduğu hârikulâde yâni âdet dışı (olağan üstü) hâller. Mûcize kelimesinin çokluk şeklidir.

mu'cize

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey.
 • Peygamberlerden aleyhimüsselâm peygamberliklerine delil olarak Allahü teâlânın izniyle meydana gelen hârikulâde (olağanüstü) haller.

mu'cizeli

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü bir şekilde olan.

mucize / mûcize

 • İnsanların benzerini yapmakta aciz kaldıkları olağanüstü iş.
 • İnsanların benzerini yapmakta aciz kaldıkları olağanüstü şey.

muvaffakiyet-i fevkalade / muvaffakiyet-i fevkalâde

 • Fevkalâde, olağanüstü bir başarı.

sahib-i menba-ı keramat ve hakikat / sahib-i menba-ı kerâmât ve hakikat

 • Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve özellikler ile gerçeklerin kaynağına sahip olan.

suhulet-i fevkalade / suhulet-i fevkalâde

 • Olağanüstü kolaylık.

teamül / teâmül

 • İş, muamele.
 • Bir yerde insanlar arasında olağan muamele.

tevafuk-u fevkalade / tevafuk-u fevkalâde

 • Olağanüstü uygunluk.

vaki / vâki

 • Vuku bulan, olan.
 • Olağan, olmuş, mevcut.

yek-çeşm deha / yek-çeşm dehâ

 • Tek gözlü olağanüstü zekâ ve akıl; Kur'ân'ın gösterdiği gerçekleri görmeyen ve sadece dünyevî maksatları gözeten zekâvet ve akıl.

zeka-i harika / zekâ-i harika

 • Olağanüstü zekâ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın