LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te okuma ifadesini içeren 190 kelime bulundu...

ab-gir

 • Suyun biriktiği yer, havuz. (Farsça)
 • Dokumacılıkta kullanılan fırça. (Farsça)

akmişe

 • (Tekili: Kumaş) Kumaşlar, dokumalar.

aleksi

 • yun.Tıb: Okuma kabiliyetinin kaybedilmesi.

ayn harfi

 • Kur'ân-ı kerîmde Ömer-ül-Fârûk'un radıyallahü anh namaz kıldırırken, ayakta okumayı bitirip, rükû'a eğildiği yeri gösteren işâret. Ayn harfi hep âyet-i kerîmelerin sonunda bulunmaktadır.

bezz

 • Keten veya pamuktan mamul dokuma.

cehr

 • Açıktan söyleme, açık olarak okuma.
 • Görünmek, zâhir olmak.
 • Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak.
 • Tecvid'de: Harf hareke ile okunduğu zaman, mahreçte aralık kalmıyarak nefesin akmayıp, küllisi veya ekserisi hapsolmuş bir şekilde sesin çıkmasına denir.

cehri / cehrî

 • Açıktan, alenî olarak, yüksek sesle söylemek, okumak.

cezm

 • (Cezim) Kat'î karar. Yemin. Kararlaştırmak.
 • Kesmek.
 • Niyet. Tahmin. Takdir.
 • İlzam.
 • İcâbe.
 • Gr: Arabçada kelime sonundaki harfi sâkin okumak. Kur'ân-ı Kerim okurken harfleri yerlerine vaz'edip mahrecinden çıkarırken tâne tâne, fesahat, beyan ve teenni ve

cihar

 • (Cehr. den) Sesle, sadâ ile ve alenen söyleme ve okuma.

culah / cûlâh / جولاه

 • Dokumacı. (Farsça)
 • Çulha. (Farsça)

cülahek

 • Örümcek, ankebut. (Farsça)
 • Küçük dokumacı. (Farsça)

cüllah / cüllâh / جلاه

 • Dokumacı, çulhacı. (Arapça)

cuşir

 • Dokumacı. (Farsça)

dafr

 • Saçı ve ona benzer şeyleri enlice örmek ve dokumak.
 • Vakarla yürümek.
 • Def'etmek, kovmak.

dehun

 • Hatırlama, ezber okuma. (Farsça)

destgah / destgâh / دستگاه

 • Tezgah. (Farsça)
 • Atölye. (Farsça)
 • Halı dokuma tezgahı. (Farsça)

dirase

 • Kitab okumak.
 • Elbiseyi eskitmek.
 • Gizli yol.
 • Harmanda buğday döğmek.
 • Uyuz olan deveyi katranlamak.

ecved-i mensucat

 • Dokumaların en iyisi.

efsun / efsûn

 • Fen yolu ile tecrübe edilmemiş maddeler ve Kur'ân-ı kerîmden olmayan, mânâsız yazılar kullanmak. Mânâsı bilinmeyen ve îmânın gitmesine sebeb olan şeyleri okumak.

ehl-i kıraat

 • Okuma yazma bilen.

ehl-i kıraat ve erbab-ı kitabet

 • Okuma yazma bilenler.

ehl-i kıraat ve kitabet

 • Okuma-yazma bilen kimseler.

el-fatiha

 • Kur'ân-ı Kerim'in birinci suresinin adı olup bu sureyi okumaya işâret için söylenir.

elhan / elhân

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mânâ bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp yükselterek, çeneyi oynatarak okumak. Lahn'in çokluk şeklidir.

ensac

 • Dokumalar.

ezan / ezân

 • Bildirmek. Namaz vakitlerini bildirmek, müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde belli olan Arabca kelimeleri sırası ile okumak.

ezan-ı cavk / ezân-ı cavk

 • Bir kaç müezzinin bir ezânı birlikte okumaları.

fatiha / fâtiha

 • Bir şeyin başlangıcı, ibtidası.
 • Mübaşeret. Başlamak.
 • Karar vermek.
 • Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade.
 • Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi.

fenn-i kıraat

 • Okuma bilgisi. Okumanın çeşitli usûllerini öğreten ilim dalı.
 • Okuma ilmi.

fenn-i kıraat ve fenn-i kitabet

 • Okuma ve yazma ilmi.

fiil

 • (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 • Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime. (Sarf bilgisinde geniş izahı vardır.) Türkçede; gelme, gitme, yazma, okuma, gezme gibi kelimelere de fiil denir. (Fi'l diye de yazılır.)

gunne

 • Genizden söylemek, sesi burnundan çıkarır gibi okumak. Burundan gelen ses. (Tecvidde harfin vasıflarındandır)

habk

 • Bükmek.
 • Sağlam yapmak.
 • İyi dokumak.

hafi okumak / hafî okumak

 • Namazda sessiz okumak. İmâmın öğlen, ikindi ve üç ve dört rek'atlı namazların üç ve dördüncü rek'atlarında sessiz okuması.

hafz

 • Aşırı olmama hali.
 • Refah ve ferahlık. Huzur ve rahat.
 • Yavaş yavaş mülayim yürüyüş, itidal. Alçak.
 • Kelimenin son harfini esre, yâni "i" diye okumak.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

handen

 • Okumak. (Farsça)

hatm

 • Kur'ân-ı kerîmi başından (Fâtiha sûresinden başlıyarak) sonuna (Nâs sûresine) kadar okumak.

hatm-i kur'ani / hatm-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın tamamını okumak, hatim yapmak.

hatm-i tehlil / hatm-i tehlîl

 • Yetmiş bin adet kelime-i tevhîd yâni "Lâ ilâhe illallah" okumak. Kelime-i tevhîde, kelime-i tayyibe de denir.

hatme / خَتْمَه

 • Belirli zikirleri okuma.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşi tarikatı mensublarının fikri ve nazarı mâsivadan tecerrüd ederek, topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları. (Farsça)

hatme-i muazzama-i muhammediye / خَتْمَۀِ مُعَظَّمَۀِ مُحَمَّدِيَه

 • Çok büyük bir zikir halkasında Peygamberimizin (asm) yaptığı şekilde belirli zikirleri okuma.

havk

 • Bâdruç otu.
 • Bez dokumak.

hayk

 • Sallanmak.
 • Dokumak.
 • Tesir etmek, etkilemek.

hece

 • (Hecâ) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 • Harfleri birer birer söyleyerek okuma.

hezreme

 • Sür'atle okumak. Sür'atli kelâm.

hezz

 • Hızlı okumak.
 • Süratli kesmek.

hilhal

 • (Çoğulu: Helâhil) Hallacın bezi iyi dokuması.
 • Seyrek kalbur.

hırvani / hırvanî

 • Tar: Düz yakalı önü ilikli bir çeşit elbisedir. Şehzade Abdülmecid'in okumağa başlamasından dolayı yapılan törende, yakınlarının bu elbiseyi giymeleri istenmiş ve bu husus, devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'de tebliğ edilmişti.

hitabet

 • Cemaate, topluluğa veya birisine karşı söz söylemek. Güzel ve faideli söz konuşmakla halka dinletmek. Güzel söz söyleme san'atı. Hutbe okuma. Nutuk irâdetmek.
 • Man: Makbul ve zannî mukaddemelerden terekküb eden kıyas.

hıyake

 • Dokumak.

hiyaket

 • Dokumacılık.

hodri meydan

 • "Kendine güvenen meydana çıksın!" mânâsında meydan okuma, kafa tutma.

ibtida-i kıraat / ibtidâ-i kıraat

 • İlk okuma. Okumaya başlama.

ichar

 • (Cehr. den) Sesle okuma.
 • Ortaya çıkarma, zuhur ettirme, meydana çıkarma, açıklama.

idgam / idgâm

 • Gizlemek.
 • Bir şeyi bir yere koymak.
 • Tecvidde: Aynı cinsten olan harfleri birbirine katarak iki def'a okumak. Şeddeli okumak veya yazılmak.
 • Birbirine benzeyen iki harfi bir yazıp şeddeli okuma.

ihtibak

 • Kumaş ve bez dokuma.

ikamet / ikâmet

 • Kâmet. Erkeklerin farz namaza başlamadan önce okuması sünnet olan ezâna benzer sözlerin ismi. Ezândan farkı fazla olarak "Hayyealelfelâh"dan sonra iki defâ "Namaz başladı" mânâsına olan "kad kâmet-issalâtü denir.
 • Oturmak, bir yerde kalmak.

ikmal-i nüsah / ikmâl-i nüsah

 • Çeşitli ilimlerle ilgili te'lif edilmiş olan belirli eserlerin okumasını tamamlama.

ilm

 • (İlim) Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya ihsan-ı Hak'la elde edilen malumat. Bilmek. İdrak etmek. (İlim, hakikatı bilmekten ibarettir. İlim, marifetten daha umumidir. Marifet, tefekkürle bilmek mânasına olmakla beraber, Cenab-ı Hakk'a nisbeti câiz olmaz. Gerek huzurî olsun (ilm-i İlâhî

imale / imâle / اماله

 • Bir tarafa meylettirmek. Bir tarafa eğmek.
 • Benzetmek.
 • Mal vermek.
 • Edb: Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.
 • Bir tarafa meylettirmek, bir tarafa eğmek.
 • Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.
 • Meylettirme, uzun okuma.
 • Kısa heceyi uzun okuma. (Arapça)

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

inkisar

 • Kırılma. Gücenme.
 • Beddua ve lânet okuma.
 • Şikeste olma.

inşad / inşâd

 • Edb: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme.
 • Arayıp soruşturma.
 • Birisini hicvetme.
 • Kayıp olan bir şeyi haber verme.
 • Şiir şeklinde okuma.
 • Şiir okuma.

intisac

 • (Nesc. den) Doku peyda eylemek. Doku, nesic hâsıl olmak.
 • Mensucat gibi iki taraftan çizgili ve dokumalı olma.

istihzar

 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.

istinşad

 • (Neşd. den) Bir kimseden şiir okumasını isteme.
 • Birine manzume okutma.

itba'

 • Tâbi' kılmak. Ardına katmak.
 • Gr: Bir kelimenin sonuna ilâve edilen tekerleme nev'inden mânasız söz. (Yazmak mazmak, Okumak mokumak gibi.)

izan

 • Bildirmek.
 • Ezan okumak.

izhar

 • Açığa vurma. Meydana çıkarma.
 • Göstermek. Zâhir ve âşikâre ettirmek.
 • Yalandan gösteriş.
 • Tecvidde, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak ihfâsız, idgamsız olarak okumaya denir. Bu sıfatın harfleri Huruf-ı halk denilen harflerdir.

ka'de

 • Bir defa oturuş. Oturma.
 • Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire denir.

kabr ziyareti / kabr ziyâreti

 • Ölümü ve âhireti hatırlayıp ibret almak, mezarlıkta medfûn (gömülü) olanlara duâ etmek ve Kur'ân-ı kerîm okumak ve velî olan ölülerin rûhlarından istifâde etmek maksadıyla bir kabre veya mezarlığa gitmek.

kalkale

 • Bir şeyi titretmek.
 • Tecvidde: Okurken harflerin üzerinde birden durarak harfi, mahrecinden çıkar çıkmaz kesmek suretiyle bu harfleri tekrar okumak. Kalkale ile okunan harfler şunlardır: Kaf, tı, ba, cim, dal. (Hakk kelimesinde okunduğu gibi)

kamet almak

 • Namaza başlamak için, hususen farz namazından önce ezan okumak.

kar'

 • (Çoğulu: Ekrâ) Cem'etmek, toplamak.
 • Okumak, kıraat.

kasr

 • Kısa kesme, kısaltma, kısma.
 • Azaltma, kesme, eksiklik.
 • Köşk, saray,
 • Tahsis.
 • Kıraatte uzatmadan okumak.

keskese

 • Söylerken sin'i kef'e tebdil edip sin yerine kef okumak.
 • Çabuk kesmek.

keşkeşe

 • Şin harfini kef gibi okumak.
 • Yılan ötüşü.

kesret-i mütalaa / kesret-i mütalâa

 • Çok okuma, çok tetkik etme.

kıraat / kırâat / قرائت

 • Okuma. Düzgün ve çabuk okuma.
 • Okuma kitabı.
 • Fık: Namazda Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak.İnsan bir yazıyı ya kendi kendine yahut başkasına dinletmek üzere okur. Hususi mütâlaa nasıl olsa olur. Fakat dinletmekten maksad, anlatmak olduğu için o yolda okumanın dikkat edilec
 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma. (Arapça)
 • Kırâat etmek: Okumak. (Arapça)

kıraat-i kur'an / kıraat-i kur'ân

 • Kur'ân'ı okuma.

kıraat-ı seb'a

 • Kur'an-ı Kerim'i yedi türlü okuma tarzı. Mâna değişmemek üzere Kur'an-ı Kerim Kureyş, Huzeyl, Havâzin, Kinane, Sakif, Temim ve Yemen lehçeleriyle "sırat, mâlik, cibril" gibi kelimelerin yedi türlü okunmasına denir.
 • Yedi türlü okuma.

kıraaten

 • Okumakla.

kıraathane / kırâathâne / قرائت خانه

 • kahvehane. (Arapça - Farsça)
 • Okuma salonu. (Arapça - Farsça)

kıraet / kırâet

 • Ağız ile okumak. Kendi kulakları işitecek kadar sesli okumağa hafif kırâet, yanındakilerin işiteceği kadar sesli okumağa cehrî (sesli) kırâet denir.
 • Namazın içindeki farzlardan biri.
 • Okuma, ibare sökme, düzgün ve sürekli okuma. Kur'ân okuma.

kıraeten

 • Okuyarak, okumak suretiyle.

klüp

 • ing. Eğlenerek boş olarak vakit geçirmek yahut okumak, konuşmak üzere üyelere mahsus toplantı veya eğlence yeri.

lahn

 • Güzel ve kaideli ses.
 • Nağme.
 • Kaideye uymayan yanlış okuyuş.
 • Usulüne uygun okumak.
 • Sadece muhatabın anlıyacağı şekilde remizle söz söylemek.
 • Meyl.
 • Fehmeylemek.
 • Lisan.
 • Lügat. Fetva. Mânâ. Mefhum.

li-ecl-it-tahsil

 • Okumak için, tahsil yapmak için.

lian

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

masdar

 • Bir şeyin sudur ettiği (çıktığı) menba.
 • Gr: Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil kökü. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat, ahz, almak... gibi. Masdar kelimesi.; ism-i mekândır, sudur etmek mânasına gelir. Fiilin mâna ve lâfız ciheti ile mebde' ve me'hazidir.

meftuhane

 • Başlangıç için verilen ziyâfet. Bir kitabı okumaya veya yeni bir derse başlarken, talebelere hocası tarafından verilen başlama ziyafeti. (Farsça)

mekik / mekîk

 • Nakış dokumada kullanılan âlet.
 • Bir dokuma âleti.

menabir

 • (Tekili: Minber) Minberler. Camilerde hatiblerin hutbe okumalarına mahsus kürsüler.

mensucat / mensucât / mensûcât / منسوجات / مَنْسوُجَاتْ

 • Dokumalar.
 • Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgâh veya fabrika mahsulü mallar.
 • Dokumalar. (Arapça)
 • Dokuma sektörü. (Arapça)
 • Dokumalar.

mensucat-ı amel / mensûcât-ı amel / مَنْسُوجَاتِ عَمَلْ

 • İş ve davranışların dokumaları.
 • Amel, iş dokumaları (mahsulleri).

mensucat-ı ebediye / mensucât-ı ebediye

 • Sonsuz hayata ait dokumalar.

mensucat-ı gaybiye ve uhreviye

 • Gayba ve âhirete ait dokumalar.

mensucat-ı haririyye / mensucât-ı haririyye

 • İpek dokumalar.

mensucat-ı san'at

 • San'at dokumaları.

meny

 • Meniyi dışarı getirmek.
 • Takdir etmek.
 • Okumak.
 • Hükmetmek.

meyl-i tahaddi / meyl-i tahaddî

 • Meydan okuma meyli. Üstünlüğünü göstermek fikri.

midras

 • Okuma yeri.
 • İçinde Tevrat dersi verilen ev.

mihaniki kıraet / mihanikî kıraet

 • Kelimeleri, terkibleri doğru telâffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuş gibi çabuk çabuk okumaktır. Böyle okuyuş dinleyene bir şey anlatmaz. Ancak okuyanın mevzuu kavramış olduğunu anlatır. Öyle kıraet bir makinanın duygusuz işlemesine benzetilir.

minber

 • Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. (Rif'at mânasına olan nebr'den ism-i âlettir.)
 • Câmilerde hatiplerin hutbe okumaları için yapılmış merdivenli yüksek yer.

mu'cize-i mensucat

 • Mu'cize dokumalar; nakış nakış dokunmuş olan ve her birisi Allah'ın mu'cizesi olan varlıklar.

mübahele

 • Birbirinden nefret etme.
 • Birbirine lanet okuma. Beddua etme.

müftihane / müftihâne

 • Bir kitabı okumaya başlarken verilen ziyâfet.

muhafete

 • Söyleme, yavaş okuma.

mukabele / mukâbele

 • Karşılık, karşılamak.
 • Mücadele.
 • Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
 • Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.
 • Yüz yüze olmak.
 • Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunm
 • Ramazân-ı şerîf ayında câmide her gün Kur'ân-ı kerîmden bir cüz (yirmi sayfa) olacak şekilde cemâatin huzûrunda Kur'ân-ı kerîm okumak.

münevver

 • (Nur. dan) Mc: Kur'anî ve imanî eser okumakla ve ibadet ve taatla nurlanmış. Nurlandırılmış, ışıklı.
 • Uyanık. İntibaha gelmiş. Akıllı âlim. İmanî ve İslâmî tahsil ve terbiye görmüş.
 • Parlatılmış.

murakkık

 • Tecvidde bir harfi ince okumağa; terkik, ince okunan harflere ise; murakkık denir ki, şunlardır: Elif, nun, şın, ra, ha, dal, yâ, se, ayın, lam, mim, kef, sin, vav, fe, te, cim, he, ze, bâ, zel.

müşedded

 • Şeddelenmiş, Arapçada bir harfi iki kez okumayı sağlayan işaretin konulduğu harf.

müstenşid

 • (Neşide. den) Birisinin şiir okumasını isteyen.

mutalaa

 • Bir mes'ele hakkında bilgi edinmek için tetkikatta bulunma, okuma, okuma ile meşguliyet.

mütalaa / mütâlaa / mütâlââ / مطالعه / مُطَالَعَه

 • Bir işi etraflıca düşünmek, okumak, tetkik etmek.
 • Dikkatle okuma, inceleme.
 • İnceleme, düşünme, okuma.
 • Okuma. (Arapça)
 • Görüş. (Arapça)
 • İnceleme. (Arapça)
 • Dikkatle okuma.

mütalaa etme / mütalâa etme

 • Okuma, inceleme.

mütalaagah / mütalâagâh

 • Dikkatlice okuma ve inceleme yeri.

mütalaat / mütalaât

 • (Tekili: Mütalaa) Düşünceler. Tedkik etmeler. Okumalar. Mütalaa.

mutarred

 • Cemaatı usandıracak derecede okumayı uzatan imâm.

na-hande

 • Câhil, ümmi, okumamış. (Farsça)

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütâlaa / نَظَرِ مُطَالَعَه

 • Dikkatli okuma gayeli bakış.

nebiy-yi ümmi / nebiy-yi ümmî

 • Okuma ve yazma bilmeyen peygamber; yani beşerî ilimleri tahsil etmemiş ve ilmi İlâhî olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i ümmi / nebiyy-i ümmî

 • Okuma-yazması olmayan peygamber.

nesaic

 • (Tekili: Nesice) Dokumalar. Dokunmuş kumaşlar. Ette ve deride olan nescler, dokular.

nesc / نَسْجْ

 • Dokuma.
 • (Nesic) Dokunuş, dokuma.
 • Canlı mahluklardaki hücrelerin, Allah'ın (C.C.) kudretiyle ve kanunu dâiresinde yanyana gelip birleşerek uzuvların yapılışı. (Meselâ: Hayvanlarda deri, kemik, et vesâir kısımların yapılışı gibi)
 • Dokuma, örme.
 • Dokuma.

nesc-i kudret / نَسْجِ قُدْرَتْ

 • İlâhî kudret dokuması.
 • Kudret dokuması.

nesc-i nakş

 • Nakşın dokuması.

neşr

 • Neşretmek, yaymak, bir haberi fâşetmek, herkese duyurmak, şâyi kılmak.
 • Başıboş cemaat.
 • Bulutlu günde yel esmek.
 • İzhar etmek.
 • Katetmek.
 • Mecnun veya hastaya duâ yazmak veya okumak.

nessac / nessâc / نساج

 • Dokuyan, dokumacı.
 • Dokumacı. (Arapça)

nisacet

 • Dokumacılık.

nüsuc / nüsûc

 • Dokumalar.

pergale / pergâle

 • Kaba iplikten yapılan bir cins dokuma. (Farsça)
 • Parça. (Farsça)

pud / pûd / پود

 • Argaç, dokumada enine dokunulan ip. (Farsça)

ref'

 • Kaldırma, yüceltme, yukarı kaldırma.
 • Lağvetme, hükümsüz bırakma.
 • Gr: Arapça bir kelimenin sonunu merfu' (ötreli) okumak.

sade

 • (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur.
 • Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir.

şeair

 • (Tekili: Şiâr) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah'ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair-i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes'eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.

secavend / secâvend

 • Kur'ân-ı Kerim'i doğru okumak için yapılan işaretler.

secde-i tilavet / secde-i tilâvet

 • Kur'an okunurken veya dinlerken edilen secde. Okuma secdesi.

seff

 • Dokumak.
 • Yapmak.
 • Ahzetmek, almak.
 • Toz haline getirilmiş ilâç.
 • İlâcı toz haline getirme.

şerit

 • Dar, uzun dokuma parçası.

şetn

 • Dokumak. Çulhalık.

suf

 • (Çoğulu: Evsâf) Yün dokuma. Yünden yapılmış dokuma.
 • Yün, yapağı, ibrişim.

sultan reşad

 • (Mi: 1844-1918) Meşrutiyet devri Osmanlı Padişahıdır. Merhametli ve halim tabiatlı olan bu dindar ve abdestsiz gezmiyen padişah, Mevlevi Tarikatına bağlı idi. Boş vakitlerini Mesnevi okumakla geçirirdi.

ta'viz / ta'vîz

 • Kur'ân-ı kerîmde bildirilen ve Peygamberimizden naklen gelen duâları okumak veya bunları yazıp üzerinde taşımak.

taganni

 • (Gınâ. dan) Muhtaç olmamak.
 • Kâfi bulmak.
 • Zengin olmak.
 • Şarkı söylemek. Bir ibareyi makamla okumak.
 • Bir şâirin birisini medih veya hicvetmesi.

tahaddi / tahaddî

 • Meydan okuma.
 • Meydan okuma.
 • Meydan okuma.

tahaddi mu'cizesi

 • Cenab-ı Hakk'ın, Resülüne inzal ettiği Kur'anın şeksiz, şüphesiz bir mu'cize-i ebediye olduğunu sarahaten göstermek için, şüphesi olanlara karşı "Kur'an'ın mislini ve nazirini yapın" diye meydan okuması.

tahaddi vakti / tahaddî vakti

 • Meydan okuma ve ihtiyaç vakti (inanmayanlara peygamberliğin ispatı, inananlar için imanın güçlendirilmesi vaktinde gösterilen mu'cizeler).

tahrik

 • Kımıldatma. Kımıldatılma. Yerinden oynatma. Hareket ettirme.
 • Gr: Cezimli bir harfi harekeli okuma.
 • Yola çıkarma.
 • Azdırma, kışkırtma.
 • Uyandırma.

tahzin

 • (Hüzn. den) Kederlendirme, tasalandırma.
 • Hazin hazin Kur'an-ı Kerim okuma.

takti

 • Kesme, kesik kesik okuma.

te'biye

 • Yüksek sesle okumak.

te'sir

 • Bir şeyde eser ve nişane bırakma.
 • Vasıfları ve halleri değiştirme.
 • İşleme, dokuma, iz bırakma.
 • İçe işleme.
 • Kederlenme.

tecvid / tecvîd / تجوید

 • (Cevdet. den) Bir şeyi güzel yapma. Süsleme.
 • Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak okuma ilmi ve buna dair yazılan kitap.
 • Usûlüne uygun okuma.
 • Kur'ân-ı Kerim'i okuma kaidelerini (kurallarını) öğreten bilim.
 • Güzel yapmak, Kur'ân-ı kerîmi harflerin mahreclerine (çıkış yerlerine) ve sıfatlarına uygun olarak okumak ve bunu anlatan ilim.
 • Kur'ân'ı usûlüne göre okuma. (Arapça)

tecvid ilmi

 • Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir.

tedarüs

 • Okuma, yazma.

tedvir

 • Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek.
 • İdare etmek, yönetmek.
 • Daire şekline sokmak.
 • Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır.
 • Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru m
 • İdare etmek, yönetmek, döndürmek, çevirmek, devrettirmek. Kur'ân kırâetinde orta süratle okuma tarzı.

tefe'ül

 • Kapalı bir kitabı, belirli dualar okuyarak rastgele açma ve açılan sayfayı ibret alma maksadıyla okuma işlemi.

tefhim

 • Ta'zim.
 • Bir şeyi kalınlaştırmak.
 • Tecvidde: Harfi kalın okumaktır. Harflerinin adına Müfahhim denir. Şunlardır: Hı, sad, dad, tı, zı, gayın, kaf, lem, rı, vav, elif. Huruf-u isti'lâda tefhim vâcibdir.

teganni / tegannî / تَغَنّ۪ي

 • Şarkı söyleme, bir metni müzik eserini andırır biçimde okuma.
 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.
 • Makamlı okuma.

tehaddi / tehaddî

 • Meydan okuma.
 • Meydan okumak.

tekrar-ı tilavet / tekrar-ı tilâvet

 • Okumanın tekrarı.

tekstil

 • Dokuma. (Fransızca)
 • Dokumacılık. (Fransızca)

telaun

 • Birbirine karşılıklı lânet okuma.

temdid

 • Devam ettirmek. Uzatmak. Uzatılmak. Sürdürmek.
 • Çekip uzatmak.
 • Tecvidde: Bir harfi uzun okumak, çekmek.

temime / temîme

 • Bir sebeb, vesîle olarak görülmeyip, doğrudan te'sir edeceğine ve bir zararı def edeceğine inanılarak yapıldığı için, dînen şirk (Allahü teâlâya ortak koşmak) sayılan, mânâsı bilinmeyen ve küfre (îmânın gitmesine) sebeb olan şeyleri okumak.

tenaşüd

 • Birbirine şiir okuma.

tenvin

 • Gr: Kelimenin sonunu "en, in, ün" diye okumak. Veya öyle okutan işaretin adı.

terane

 • Edb: Rübâinin başka bir ismi.
 • Terennüm. Nağme, âhenk, makam.
 • Bir şiiri makam ile okuma, şarkı söyleme.

terci' / tercî'

 • Geri çevirme, döndürme. Sesi yükseltip alçaltarak ve tekrarlayarak okuma.

terkik

 • İnce ve nazikâne sesle anlatma, mânası kinaye yollu olma.
 • Tecvidde: Harfi ince okumak.
 • Bir kimseyi köle veya cariye etme.
 • Yumuşatma.
 • İnceltme.

tertil / tertîl

 • Muvafık ve yerli yerinde, güzel, uygun ve lâtif konuşmak.
 • Düşüne düşüne, yavaş yavaş, anlayarak okumak. Beyan eylemek ve âşikâr kılmak.
 • Kur'an-ı Kerim'i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin dura dura anlaya anlaya okumaktır. Kur'an-ı Kerim tertil üzere nâzil olmuştur.
 • Tane tane ve düşünerek okuma veya konuşma.
 • Kur'ân-ı Kerim'i iyi ve kaidelerine (kurallarına) uygun biçimde tane tane okuma.
 • Kur'ân-ı kerîmi tecvîdle yâni usûl ve kâidelerine uyarak, açık açık, tâne tâne, harfleri ve kelimeleri birbirinden ayırarak okuma.

teşdid

 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme.
 • Gr: Harfi iki defa okuma. Harfi şeddeli okumak.

teşehhüd

 • Şehadet getirmek.
 • Namazdaki şehadet miktarı oturmak ve "Et-tahiyyât" okumak.
 • Namazlarda "Tehiyyat"ı okuma ve oturma.
 • Namazın her ka'desinde (ilk ve son oturuşlarda) ettehiyyâtü duâsını okumak veya bunu okuyacak kadar oturmak.

teskin

 • Rahatlandırma. Yatıştırma. Sükunet verme. Şiddet, hiddet ve ıztırabını izale etme.
 • Gr: Bir harfi sâkin okuma.

tesyir

 • (Seyr. den) (Çoğulu: Tesyirât) Gönderme, yollama. Seyrettirme.
 • Sürmek.
 • Bezi yol yol alaca edip dokumak.

tetebbu'

 • Araştırıp tetkik etme. Derinliğine inceleyip tanıma, öğrenme. Öğrenmek için okuma.

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

tezgah / tezgâh

 • Dokuma âleti. (Farsça)
 • Ticaret masası. İş yeri. (Farsça)
 • Dokuma aleti.
 • Dokuma aleti, işyeri.

tilavet / tilâvet / تلاوت / تِلَاوَتْ

 • Okumak. Takib etmek, arkasına düşmek.
 • Okumak.
 • Takip etmek, arkasına düşmek izlemek.
 • Okuma.
 • Okuma.
 • Kur'ân-ı kerîm okumak.
 • Okuma.
 • Güzel Kur'ân okuma. (Arapça)
 • Tilâvet etmek: Usûlüne göre Kur'ân okumak. (Arapça)
 • Usûlünce okuma.

tilavet-i kur'an / tilavet-i kur'ân / tilâvet-i kur'ân

 • Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumak, mânâsını tefekkür etmek.
 • Kur'ân okumak.

ümmi / ümmî / امي

 • Anasından doğduğu gibi kalmış ve tahsil görmemiş, mekteb ve medresede okumamış kimse. Yazı yazmak bilmeyen. (Ümmi ile câhil arasında fark vardır. Ümmi yalnız okuyup yazmak bilmiyendir. Câhil ise, okuyup yazmak bilse de, bir şey bilmiyen kimsedir, her ümmi câhil değildir.)
 • Anaya mensu
 • Okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş.
 • Kitab okumamış, yazı yazmamış, kimseden ders görmemiş kimse.
 • Okuma yazma bilmeyen.
 • Okuma-yazması olmayan.

ümmilik / ümmîlik

 • Okuma-yazma bilmeme, tahsil görmemişlik.

ümmiyet

 • Okuma yazma bilmeme.

ümmiyyet / اميت

 • Ümmîlik, hiç okuma yazma bilmeyen. (Arapça)

vahy-i metluv / vahy-i metlûv

 • Cebrâil aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan aldığı haberleri getirerek peygamberlere okuması.

vakt-i kıraat

 • Okuma zamanı.

zellet-ül kari / zellet-ül kârî

 • Kırâat hatâsı. Namazın içindeki farzlardan kırâati yerine getirirken (Fâtiha ve zamm-ı sûreyi okurken) meydana gelen hatâ, yanlış okuma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın