LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te okta ifadesini içeren 247 kelime bulundu...

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

allah

 • Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı.

amid

 • Çok hasta.
 • Aşk hastası.
 • Başlıca nokta.
 • Önder, şef, komutan. Rehber.
 • Haraç alan kimse.

apsis

 • Yönlü bir eksen üzerinde bulunan bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. (Fransızca)
 • Bir noktanın, fezadaki yerini tesbite yarıyan ana çizgilerden yatay olanı. (Fransızca)

bari / bârî / بَارِئ

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaradan, yoktan var eden. Yarattıklarını farklı şekiller ve özelliklerle birbirinden ayıran.
 • Yoktan var eden (Allah).

bedel-i iştim'al / bedel-i iştim'âl

 • Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.

bedi' / bedî'

 • Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Daha önce benzeri olmayan, görülmemiş, işitilmemiş, bilinmeyen şeyleri yoktan var eden, yaratan.

beraş

 • Ekseri yüzde olan küçük kara noktalar.

beyyin

 • Aşikâr. Açıklanmış. Gün gibi vâzih delil.
 • Müteaddit noktaları beyan eden ve açıklayan.
 • Şâhid. İsbat vasıtası. Kavi bürhan.

bi-nukat / bî-nukat

 • Ebced hesabında noktasız harfler. (Farsça)

bini / binî

 • Burun. (İnsan ve deniz için kullanılır.) (Farsça)
 • Dağ tepesi. (Farsça)
 • Zirve, uç nokta. (Farsça)
 • Yayın ele alınan kısmının ucu. (Farsça)
 • Görürlük, görmeklik. (Farsça)

ca-yı hayret / câ-yı hayret

 • Hayret verici nokta.

ca-yı ibret / câ-yı ibret

 • İbret edilecek nokta, ibret verici.

ca-yi iştibah / câ-yi iştibah

 • Tereddüt edilecek nokta.

ca-yi mülahaza / câ-yi mülahaza

 • Düşünülecek nokta. Mülahaza edilecek mes'ele.

cay-ı dikkat / cây-ı dikkat

 • Dikkat edilecek nokta.
 • Dikkat edilecek nokta. Dikkat edilecek yer veya şey.

cay-i işkal / cây-i işkâl

 • Güçlük, zorluk, müşkülât noktası.

cay-ı mülahaza / cây-ı mülâhaza

 • Düşünülecek nokta, düşünülecek yer.

cebl

 • İhtira, ibda. Yoktan yaratma.

cevher

 • Bir şeyin özü, esası.
 • Kıymetli taş.
 • Çelik üzerindeki nakış.
 • Edb: Noktalı harf.
 • Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih.
 • Harflerin noktası.
 • Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muh

cevher-dar / cevher-dâr

 • Elmaslı. (Farsça)
 • Noktalı harf. Meselâ: Cim, şın harfleri gibi. (Farsça)
 • Eskiden kullanılmış tüfeklerden birinin ismi. (Farsça)
 • Siyah ve beyaz dalgalı, benekli kılıç. (Farsça)

cihet / جهت

 • Yön, taraf. (Arapça)
 • Bakım, nokta. (Arapça)
 • Sebep. (Arapça)

dakaik-ı fenniye

 • İlmî incelikler. Fennin ince ve güç anlaşılan noktaları. (Farsça)

dakaik-i umur

 • Üzerinde gayet dikkatle durulması lâzım gelen işlerin ince ve mühim noktaları. (Farsça)

dakika-bin

 • İncelikleri bilen, ince noktaları gören. (Farsça)

dal

 • Ağacın ilk verdiği kol.
 • Kur'ân hattiyle yazılan () harfinin okunuşu (Ebcedi değeri dörttür.) Noktasız olduğundan "dâl-i mühmele" de denir.

delil-i ihtira / delil-i ihtirâ

 • Allah'ın hiç yoktan yaratması delili.

delil-i ihtirai / delil-i ihtirâî

 • Kâinatta her bir varlığın kendinden beklenen neticeleri yerine getirebilecek şekilde kabiliyetlerine göre en üst derecede yoktan yaratılması.

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

desatir-i icadiye / desâtir-i icadiye

 • Yoktan yaratma kanunları.

devir

 • Dönüp dolaşıp başlangıç noktasına gelme.

dikkat

 • Duygu ve düşünceyi bir noktada toplama, uyanıklık, incelik.

dinen

 • Din bakımından, diyanet noktasından, dince.

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

envar-ı icad / envâr-ı îcad

 • Yoktan var etme nurları.

erbab-ı fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılması noktasında uzman olanlar.

esleb

 • İnsanın vücudunda veya yüzünde bulunan ben, nokta.
 • Süprüntü, moloz.

esma-i fatır / esmâ-i fâtır

 • Herşeyi yoktan ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah'ın isimleri.

evamir-i icadiye / evâmir-i icadiye

 • Yoktan yaratma emirleri ve kanunları.

evc

 • Bir şeyin en yüksek derecesi, en yüksek noktası. Zirve.
 • Koz: Seyyare mahreklerinin merkezden en uzak noktaları.

evc-i bala / evc-i bâlâ

 • En yüksek nokta.

evc-i rif'at

 • Yüksekliğin son noktası, zirvesi, tepesi.

ezel sabahı

 • Allah tarafından bütün varlıkların yoktan var edildiği an.

fatır-ı akdes / fâtır-ı akdes

 • Varlıkları hiç yoktan benzersiz olarak yaratan ve bütün noksanlıklardan yüce olan Allah.

fatır-ı rahman / fâtır-ı rahmân

 • Rahmet ve şefkati sınırsız olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

gayetü'l-gayat / gayetü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, gayelerin son noktası, esas hedef.

gayetü'l-gaye

 • Gayelerin gayesi, son noktası, esas hedef.

gevher

 • Akıl ve edeb. (Farsça)
 • Asıl ve neseb. (Farsça)
 • Elmas, cevher, mücevher. İnci. (Farsça)
 • Bir şeyin künhü ve esası. Hakikat. (Farsça)
 • Noktalı olan harf. (Farsça)

hacer-i semai / hacer-i semâî / حجر سمائى

 • Göktaşı.

hadd-i ittisal

 • Bitişme noktası.

hadd-i münteha

 • Son nokta.

hadıyd

 • (Hazîz) Oturaklı, mütemekkin, yer.
 • Dağ eteği. Zir. Alçak yer.
 • Koz: Ayın veya başka bir seyyarenin mahreki üzerinde dünyaya en yakın bir mesafede bulunan nokta. Dünya ile diğer seyyarelerin güneşin merkezinden en uzak oldukları bir nokta.

halık

 • Yoktan yaratan. Yaratıcı. Allah (C.C.)

halık-ı hayat / hâlık-ı hayat

 • Hayatı yoktan yaratan Allah.

halık-ı zülkemal / hâlık-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

halk

 • Yaratmak, yoktan var etmek.
 • Mahluk, yaratılmış, insan topluluğu.

hallak / hallâk

 • Yaratan, her şeyi yoktan vâr eden Allahü teâlâ.

hamiyet-füruş

 • Kendini beğenerek vatanı ve milleti koruma noktasında çok gayretli olduğunu iddia eden.

hareket

 • Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.

hasr-ı muhabbet / حَصْرِ مُحَبَّتْ

 • Sevgiyi bir noktaya yoğunlaştırma.

hatt-ı bala / hatt-ı bâlâ

 • Tepelerin en yüksek noktalarından geçtiği itibar edilen çizgi. Zirvelerden geçen hat. (Farsça)

hatt-ı vasıt / hatt-ı vâsıt

 • Geo: Kenarortay. Üçgenin köşelerinin her birini karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçaları.

hazef

 • Eski yazıda hepsi noktasız harflerden müteşekkil olarak yazılan şiirler ve nesirler. Hüner göstermek için bu şekilde yüz beyitlik kasideler yazan şairler vardı.

hedef

 • Nişan noktası.
 • Emel. Varılmak istenen gaye.
 • Yüksek, bülend.
 • İri vücudlu adam.
 • Bir işe yaramayan, tembel ve uykucu olan.

huruf-u mu'ceme

 • Gr: Kur'an-ı Kerim harflerindeki noktalı harfler.

hüve hüvesine

 • (Türkçe bir tabirdir) Noktası noktasına, hiç değişiklik yapmadan, aynen.

i'cam

 • Harflere, yazıya nokta koymak.
 • İsteğini açıklıkla bildiremeyip, maksadı belirsiz, muğlak söylemek.

ibda / ibdâ

 • Yoktan örneksiz yaratma.

ibda' ve ihtira' / ibdâ' ve ihtirâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

icad / îcad / îcâd

 • Vücuda getirmek. Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek.
 • Yoktan yaratma.
 • Yoktan var etme, vücûda getirme, yaratma.

icad etme

 • Var etme, yoktan yaratma.

icad-ı mahlukat / icad-ı mahlûkat

 • Varlıkların yoktan yaratılışı.

ictima-i a'zam

 • Ast: Bir çok gezegenin burç mıntıkalarının aynı noktasına tesadüf etmiş gibi görünmeleri.

ihtilaf noktaları / ihtilâf noktaları

 • Uyuşmazlık olan, hakkında ortak görüş bulunmayan noktalar.

ihtira / ihtirâ

 • Yoktan yaratma.

ihtira' / ihtirâ'

 • Evvelce olmayan bir şeyi ortaya çıkarma, îcâd etme, yaratma, yoktan var etme.

ihtira' ve ibda' / ihtirâ' ve ibdâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

illet-i mucide / illet-i mûcide / عِلَّتِ مُوجِدَه

 • Yoktan var eden sebeb.

imdad-ı vahidiyet / imdad-ı vâhidiyet

 • Her şeyin bir tek noktaya bağlanmasından gelen yardım ve destek.

intiha / intihâ

 • Son, uç nokta.

intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı ahmediye

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) hayatı süresince katettiği mânevî mertebelere yükselme ve ilerlemesinin en son noktası.

ism-i bedi' / ism-i bedî'

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yoktan var eden ismi.

istinadgah-ı manevi / istinadgâh-ı manevî

 • Mânevî dayanak noktası.

istinadi nokta / istinadî nokta

 • Dayanak noktası.

istinatgah / istinatgâh

 • Dayanak noktası.

istinatsız

 • Dayanak noktası olmadan.

ittifak noktaları

 • Ortak noktalar, ihtilâflı olmayan noktalar.

ittifaki noktalar / ittifakî noktalar

 • Üzerinde görüş birliğine varılan noktalar.

ittihad-ı umumi / ittihâd-ı umumî

 • Genel birlik, herkesin bir noktada birleşmesi.

ka'r

 • Dip, derinliğin en alt noktası.

kabıkavseyn

 • Peygamberimizin mîraçta ulaştığı son nokta.

kalp

 • Yürek.
 • Yürek hastalığı.
 • Gönül.
 • Her şeyin ortası, ehemmiyetli, alıcı noktası, değiştirme, çevirme.

karine-i mania / karine-i mânia

 • Bir kelimenin asıl mânâda anlaşılmasına engel olan nokta ki, o sözün mecaz mânâda kullanıldığını gösterir.

kefaet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)

kemalat-ı vücud / kemâlât-ı vücud

 • Varlığın olgunlaşma, mükemmelleşme noktaları.

küre

 • (Kürre yanlıştır) Yuvarlak cisim.
 • Şeklin sathındaki bütün noktalar merkeze aynı uzaklıktadır. Dünya da yuvarlak olduğundan "Küre-i arz" denilmiştir. "Küre-i zemin" de denir.

kuşluk vakti

 • Orucun başlaması (imsak) ile güneşin batması arasındaki zamânın ilk dörtte biri geçince başlayan ve güneşin zeval (tepe) noktasına ulaşmasından, bir müddet öncesine kadar devâm eden vakit, duhâ vakti.

kusva

 • Son derecede bulunan.
 • Son, nihayet.
 • Son sınır. Erişilecek olan en son nokta.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

laik

 • Dine istinad etmeyen. Ruhanî olmayan kimse. Dini olmayan şey. Dinî olmayan fikir, dinî olmayan müessese, sistem veya prensip. Devleti dinî esas ve hükümler ile idare etmeyen sistem. Temel esasların ve kanunların menşeini ve teşri'de (kanun yapmakta) hareket noktasını ve değer ölçüsünü dine isnad etm (Fransızca)

leyle-i süveyda / leyle-i süveydâ

 • Karanlık gece, göz bebeğindeki siyah nokta.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.
 • Vesvese, nokta.

lümza

 • Bir parça yiyecek.
 • Beyaz nokta.
 • Atın alt dudağında olan beyazlık.

maakıd

 • (Tekili: Ma'kad) Ma'kadlar, akdedilecek yerler. Toplantı yerleri.
 • Düğümler. Düğüm yerleri veya noktaları.

madde-i tenkit

 • Tenkit unsuru, eleştiri noktası.

mahluk / mahlûk

 • Yaratılmış. Yoktan var edilmiş olan.
 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.

mahrek

 • Hareketli bir noktanın takip ettiği yol.
 • Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzolunan dairevî hat, yörünge.

mahrut

 • Geo: Tabanı daire olup, yan kenarları bir noktada birleşen geometrik şekil, koni.

mahruti / mahrutî

 • Mahrut şeklinde olan. Altı daire ve üstü sivrilerek bir noktada birleşen, huni şeklinde olan. Konik.

mahzuf

 • Silinmiş.
 • Yerinden düşürülmüş. Kaldırılmış. Hazfolunmuş.
 • Edb: Noktasız harflerle yazılmış olan.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

mebde' / مبدأ

 • Başlangıç noktası. (Arapça)

mebde-i ruh

 • Ruhun başlangıç ve çıkış noktası; ruhun başlangıç noktası olan kâinattaki genel hayat; kâinatın ruhu.

medar / medâr

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)
 • Bir şeyin döneceği yer, etrafında hareket edilen nokta.
 • Yörünge, gezegenin güneş etrafında dönerken çizdiği daire.
 • Dayanak noktası, eksen.

medar olan

 • Dayanak noktası olan, kaynak olan.

medar-ı hayat / medâr-ı hayat

 • Hayat dayanağı, yaşamın dayanak noktası.

medar-ı istinad / medâr-ı istinad

 • Dayanak noktası.

medar-ı nazar / medâr-ı nazar

 • Bakışları üzerinde toplayan; odak noktası.

medar-ı nazar-ı şeyh

 • Abdülkadir-i Geylânî'nin baktığı nokta.

medar-ı nübüvvet

 • Peygamberliğin sebebi, dayanak noktası.

medar-ı taaccüp

 • Şaşkınlık sebebi, şaşkınlığa sebep olan nokta.

medar-ı teselli / medâr-ı tesellî

 • Teselli kaynağı, teselli noktası.

mefarik

 • (Tekili: Mefrak ve Mefrik) Başın tepe kısımları. Başta saçın ikiye ayrıldığı noktalar.

melamih

 • (Tekili: Lemha) Lemhalar. Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. Güzellik ve çirkinlik eserleri.

menba-ı istinad

 • Dayanak noktası, dayanılan kaynak.

menkut

 • (Nokta. dan) Noktalanmış. Noktalı.

menzil-i kamer

 • Koz: Ayın dünya etrafındaki mahreki. Bu mahrekte aynı noktaya tekrar gelmek için geçen zaman.

menzil-i külli / menzil-i küllî

 • Mahrekin en son noktasına kadar olan mesâfe.

merkaş

 • Bir şeyin üstünde siyah ve beyaz noktalar olması.

merkez

 • (Rekz. den) Bir şeyin ortası. Vasat. Yol. Durum, vaziyet. Hal, suret.
 • Şubeleri bulunan bir teşkilâtın idâre olunduğu ve emir veren yeri, makamı. Bir şeyin en işlek yeri. Teşkilât olan yerin en yüksek makamı.
 • Geo: Dairenin orta noktası. Çaplarının kesim noktası.

merkez-i devr

 • Hareket eden bir cismin, etrafında devrettiği nokta.

mesned

 • Dayanacak yer, nokta.
 • Mertebe. Makam.
 • Destek.

metali'

 • Matla'lar. Tulu' edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler.
 • Ast: Herhangi bir yıldızın i'tidal-i rebii (Arz'ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart'ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzeri

mevakıf

 • Üzerinde durulması gerekli noktalar; belli konuların işlendiği başlıklar.

mihrak

 • Fiz: Küre içi biçiminde (içbükey) bir aynaya müvâzi (paralel) gelen ışıkların, aksettikten sonra toplandıkları nokta. Yakıcı nokta.
 • Hareket merkezi.
 • Odak noktası, merkez.

mihrak noktası

 • Odak noktası.

mihraki / mihrakî

 • Mihrak noktasına âit.

mu'cem

 • İ'câm edilmiş, noktalanmış, noktalı.
 • Hadis şeyhlerinin herbirisi.
 • Harf-ı heca sırasına konularak, her birisinin tarikından müellife kadar gelen rivayetleri toplayan kitaba denir.

mübdi / mübdî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Benzeri, nümûnesi olmayan, varlıkları yoktan var eden.

mücerred

 • (Çoğulu: Mücerredât) Yalnız, tek.
 • Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
 • Çıplak, soyulmuş.
 • Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
 • Edb: Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

mücevher

 • Cevher ile süslenmiş. Elmaslı. Çok kıymetli.
 • Mc: Kıymetli fikir veya söz.
 • Edb: Yalnız noktalı olan harfleri, ebced hesabına göre sayıldığı zaman, tarih çıkan beyt veya mısra.

mucid / mûcid

 • Yeni bir şey icad eden, meydana getiren, bulan.
 • Yaratan. Yoktan var eden.
 • Îcâd eden, yoktan vâr eden, yaratan mânâsına Allahü teâlânın isimlerinden.
 • Yeni bir şey yapan, "yoktan var eden" mânâsında ilâhî isim.

mucid-i küll-i mevcud / mûcid-i küll-i mevcud

 • Bütün varlıkları yoktan var eden Allah.

müdekkikane

 • İnceden inceye tedkik ederek, en ince noktaları, mes'eleleri de görmeğe, bilmeğe çalışarak. (Farsça)

muhaddis

 • Hadîs âlimi. Çok sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn'dir.

mühmel

 • İhmâl edilmiş. Bırakılmış. Kıymet verilmemiş. Bakılmamış.
 • Mânasız ve boş söz, cümle. Sonraya atılmış.
 • Boşlanmış.
 • Edb: Noktasız harf, noktasız harflerle yazılmış olan.
 • Ebcedde: Noktasız harflerin hesabı ile çıkan tarih.

muhtera

 • Yoktan var edilmiş.

muhtereat

 • Yoktan yaratılanlar.

münakkat

 • (Nokta. dan) Noktalı, noktalanmış. Nokta konmuş.

münteha / müntehâ

 • En son nokta, sonuç.

münteha-yı mirac / müntehâ-yı mirac

 • Miracın en son noktası.

münteha-yı zirve-i hiçi / müntehâ-yı zirve-i hiçî

 • Yokluk ve hiçliğin zirvesi, en son noktası.

müsenna

 • Kat kat olan.
 • İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime.

mütemayilen imtidad

 • Eğimli olarak birleşme noktasına doğru uzaması.

mütemerkiz nokta

 • Merkezleşmiş nokta, bir araya toplandığı nokta.

muttala

 • Çıkış, doğuş noktası; ıttıla olunacak mahal.
 • Bilgilenme noktası.

müzahamet

 • Sıkıntı verme, bir noktaya yığılma.

nemeş

 • Dağınık, parçalanmış şeyleri toplamak.
 • Nakış hatları.
 • Yüzde olan siyah ve beyaz noktalar.

nikat

 • (Tekili: Nokta) Noktalar.

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)

nokta-i asabiye

 • Irkçılık damarı, ırkçılık noktası.

nokta-i camia / nokta-i câmia

 • Kapsamlı bir nokta.

nokta-i cevvale / nokta-i cevvâle

 • Dâimî hareket hâlindeki nokta. Dâire şeklinde hızlı dönen bir nokta.

nokta-i din

 • Din noktası, meselesi.

nokta-i esasiye

 • Temel nokta.

nokta-i garabet

 • Hayret verici nokta.

nokta-i hilafet / nokta-i hilâfet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin tedbirini gören genel başkanlık noktası.

nokta-i iltisak

 • Kavuşma noktası, birleşme noksatı.

nokta-i imaniye

 • İmanî nokta.

nokta-i islamiyet / nokta-i islâmiyet

 • (Dayanak noktası olarak) İslâmiyet noktası.

nokta-i istimdad

 • Yardım alınan nokta.
 • Yardım isteme noktası. İnsanın kalbindeki sonsuz emel ve arzuların yerine getirilmesine olan ihtiyaç.

nokta-ı istinad

 • Dayanak noktası.

nokta-i istinad

 • Dayanak noktası.
 • Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı.

nokta-i istinat

 • Dayanak noktası.

nokta-i iştirak

 • Ortak nokta.

nokta-i itiraz

 • İtiraz noktası.

nokta-i ittifak

 • Üzerinde görüş ve fikir birliği olan nokta.

nokta-i ittisal / نُقْطَۀِ اِتِّصَالْ

 • Bağlantı noktası.
 • Bitişme noktası.

nokta-i kat'iye

 • Kesin olan nokta.

nokta-i kemal / nokta-i kemâl / نُقْطَۀِ كَمَالْ

 • Mükemmellik noktası.
 • Mükemmellik noktası.

nokta-i medeniyet

 • Medeniyet noktası, meselesi.

nokta-i merkeziye

 • Merkez nokta.

nokta-i mihrakiye

 • Odak noktası (yanma noktası); ışığın toplandığı merkez nokta.
 • Yanma noktası. Odak noktası.
 • Çok Esmâ-i İlâhiyyenin tecellisinin toplandığı nokta.

nokta-i mühimme

 • Önemli nokta.

nokta-i münteha / nokta-i müntehâ

 • Son nokta.

nokta-i muzlim

 • Karanlık nokta.

nokta-i nübüvvet

 • Peygamberlik noktası, konusu.

nokta-i sevda

 • Siyah nokta; burada nefis kastediliyor.

nokta-i siyah

 • Siyah nokta, görünen kötü nokta.

nokta-i tekatu'

 • Kesişme noktası.

nokta-i telaki / nokta-i telâki / nokta-i telâkî

 • Karşılaşma noktası. Uygun ve karşılıklı nokta. Buluşma noktası, yeri.
 • Münâsebet. Uygunluk.
 • Birleşme noktası.

nokta-i temas

 • Değme noktası. Temas etme noktası.

nokta-i uzma / nokta-i uzmâ

 • En büyük nokta.

nokta-i vahide / nokta-i vâhide

 • Bir nokta.

nokta-i vahidiye

 • Tek bir nokta.

nokta-i zerrin

 • Güneş. Altun nokta.

nokta-yı i'caz / nokta-yı i'câz

 • Mu'cizelik noktası.

nokta-yı istinad

 • Dayanak noktası.

nokta-yı vahide / nokta-yı vâhide

 • Tek nokta.

noktateyn

 • İki nokta.

normal

 • Kanun, usul ve âdetlere uygun olan. Uygun. (Fransızca)
 • Mat: Bir eğri çizgiye teğet olan doğrunun değme noktasından bu doğruya çizilen dik çizgi. (Fransızca)

nukat / nukât / نقاط

 • (Tekili: Nokta) Noktalar.
 • Noktalar.
 • Noktalar, hususlar. (Arapça)

nukat-ı mühimme

 • Önemli noktalar.

nukat-ı selase / nukat-ı selâse

 • Üç nokta.

nüket-i kur'aniye / nüket-i kur'âniye

 • Kur'ân-ı Kerimdeki ince noktalar.

nukta

 • (Çoğulu: Nukat-Nukut-Nikât) Nokta.

nükte-i mühimme

 • Önemli ince nokta.

nükte-i umumiye

 • Umuma ait, herkesle ilgili ince ve derin bir nokta, mânâ.

paralel

 • Yun. Müvazi.
 • Geo: Bütün noktaları birbirinden aynı uzaklıkta olan çizgi veya hat, düzlük, satıh.

penah

 • Sığınma. Sığınacak yer. Dayandığı nokta. (Farsça)

pertev-suz

 • Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

ra-i mühmele

 • Noktalı ze'den ayırmak için "rı" harfine verilen bir ad.

rabıta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

reml

 • (Remil) Kum falı, bir takım nokta ve çizgilerle fala bakmak oyunu.
 • Filistin'de bir kasaba.

risaletpenahi

 • Peygamberlik kendisinde noktalanan Peygamberimiz.

ruh

 • Can, nefes, canlılık.
 • Öz, hülâsa, en mühim nokta.
 • His.
 • Kur'an.
 • İsa (A.S.).
 • Cebrail (A.S.).
 • Korkmak.

sa-i müselles / sâ-i müselles

 • Üç noktalı sâ' harfi. (Se harfi de denir.)

sabah vakti

 • Fecr-i sâdık denilen beyazlığın doğuda görünen ufkun bir noktası üzerinde doğması ile başlayan vakit. İmsâk vakti.

sad

 • Kur'an alfabesinin onyedinci harfi olup, ebcedî değeri 90'dır. Noktası olmadığından sâd-ı mühmele adı da verilir.

safa / safâ

 • Mekke'de bir tepe adı. Sa'yin başlangıç noktası.

şahap

 • Meteor, göktaşı.

sevda-ül kalb

 • Kalbdeki siyah nokta.

süveyda / süveydâ / سُوَيْدَا

 • Kalbin siyah noktası; kalpteki basiret ve idrak merkezi, İlâhî aşkın tecelli ettiği yer.
 • Kalbdeki siyah nokta.

süveyda hücresi

 • Kalbin ortasında bulunduğuna inanılan küçük siyah nokta; İlâhi aşkın tecelli ettiği yer.

süveyda-i kalb / süveydâ-i kalb

 • Kalbin ortasındaki siyah nokta.

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

süveyda-yı kalb / süveydâ-yı kalb / سُوَيْدَايِ قَلْبْ

 • Kalbin gözbebeği hükmündeki siyah nokta.

ta'cim

 • Noktalama, noktalatma.

ta'rif

 • (İrfan. dan) Bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp bildirmek, tanıtmak. Kavl-i şârih.
 • Bir maddeyi bütünüyle bir ibare halinde anlatmak.
 • Gr: Bir ismi marife etmek.
 • Arafat'ta vakfe yapmak.

tahtaniye

 • Altta olan, alttaki.
 • Noktası altta olan harf.

takyid

 • (Kayd. dan) Kayıt ve şarta bağlanma. Şart koşma. Bağlama. Deftere yazmak.
 • Harfe nokta ve hareke koyma.

tarih-i mu'cem

 • Bir mısra, beyit veya cümledeki noktalı harflerin ebced hesabı ile yekûnunun delâlet ettiği tarih.
 • Edb: Ebced hesabında noktalı harflerin hesap edilerek düşürülen tarih. Bir ilmi, müfredâtı ile belirten eser.

tehlike-i maneviye / tehlike-i mâneviye

 • Mânevî tehlikeler; imanî noktalarda oluşacak kayıplar.

tekasüf / tekâsüf

 • Kesifleşme. Yoğunlaşma. Sıklaşma.
 • Bir noktada toplanma.
 • Birbirinden ayrılan kimyevi maddelerin tekrar toplanarak birleşmeleri.

tekatu'

 • Kesme. Kesişme.
 • Çatışma. İki çizginin bir noktada birbirini kesmesi.

tenakkut

 • (Nokta. dan) Benek benek olma. Nokta nokta olma.

tenkit

 • Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.

tevatür-ü mevcudat

 • Bütün varlıkların aynı hakikatte birleşmeleri ve aynı noktaya parmak basmaları.

tevhid-i efkar / tevhid-i efkâr

 • Düşüncelerin bir noktada toplanması, düşünce birliği.

tevli'

 • Bir nesneye beyaz noktalar yapmak.

ukad-ı hayatiye

 • Can alıcı noktalar, hayat düğümleri. Bir şeyi meydana getiren aslî rükünler.
 • Hayat düğümleri; can alıcı noktalar.

usul / usûl

 • Temel prensipler, bir şeyin aslını, dayandığı noktayı gösteren kurallar.

usve

 • Çoktandır taranmamış sakal.

vekte

 • (Çoğulu: Vikat) Gözün karasına ak düşmek.
 • Nokta.
 • Eser.

velayet-i kamile / velâyet-i kâmile

 • Mükemmel velilik; kulluk noktasında mânevî mertebeleri aşarak Allah'ın yakınlığını ve dostluğunu elde etme mükemmelliği.

za

 • Zı harfinin bir adı. "Zâ-yı mu'ceme" de denir. Noktalı olduğundan dolayı " : tı" harfinden ayırdetmek için bu isim verilmiştir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın