LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nesil ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

adet / âdet

 • Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle boz

ahlaf

 • Halefler. Sonra gelenler. Zürriyetler. Evvelkilerin yerine geçenler. Nesil. Evlâdın evlâdları. Nesl-i âti.

al / âl / اٰلْ

 • Nesil.

ayıklanma

 • (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. (Türkçe)

batın / بطن

 • Karın. (Arapça)
 • Kuşak, nesil. (Arapça)

batn / بطن

 • Karın, nesil.
 • Karın, kuşak, nesil.
 • İç, karın, insanın içi. Mide.
 • Soy, nesil.
 • Birbirlerine hısımlığı pek yakın olmayan küçük kabile.
 • Karın. (Arapça)
 • Kuşak, nesil. (Arapça)

batnen ba'de batnin

 • Nesilden nesile, soydan soya.

butun

 • (Tekili: Batn) Batınlar, karınlar, kucaklar.
 • Nesiller, soylar.

bütun

 • (Tekili: Batn) Batınlar, karınlar, kucaklar.
 • Soylar, nesiller.

butun / butûn / بطون

 • Karınlar. (Arapça)
 • Kuşaklar, nesiller. (Arapça)

bütun / bütûn / بطون

 • Karınlar. (Arapça)
 • Kuşaklar, nesiller. (Arapça)

ceyl

 • (Çoğulu: Ecyâl) İnsan topluluğu, zümre, kavim.
 • Nesil, batın, kuşak.
 • Yengeç.

ebter

 • Nesil ve hayırdan kesilmiş.

ecyal / ecyâl

 • (Tekili: Cîl) Soylar. Tâifeler. Kavimler. Nesiller.
 • Nesiller.

ehl-i beyt

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn'den kıyâmete kadar gelecek nesilleri.

ehl-i istikbal

 • Gelecek nesil.

ensal / ensâl / انسال

 • (Tekili: Nesl) Nesiller. Soylar. Zürriyetler. Sülâleler.
 • Nesiller.
 • Nesiller, kuşaklar.
 • Nesiller, kuşaklar. (Arapça)

ensal-i ati / ensâl-i âti

 • Gelecek nesiller.

ensal-i atiye / ensâl-i âtiye

 • Gelecek nesiller.

etbautebe-i tabiin / etbautebe-i tâbiîn

 • Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.

hamele-i kur'an / hamele-i kur'ân

 • Kur'ân davasını omuzlayan, onu sonraki nesillere ulaştıran.

hem-nesl

 • Aynı sülâle ve soydan, aynı nesilden, soydaş. (Farsça)

hissiyat-ı mütevarise / hissiyat-ı mütevârise

 • Nesilden nesile miras kalan, geçmişten gelerek yeni nesle geçen duygular.

indirac

 • Dahil olma. İçeri girme, katılma.
 • Nesil tamamen tükenip halefi kalmama.

insal

 • (Nesl. den) Nesil çoğaltma. Döl peyda etme, döllenme.

ırk

 • Nesil. Zürriyet. Sülâle.
 • Soy. Kök. Damar.

ıter

 • (Tekili: Itret) Nesiller, akrabalar, zürriyetler, aynı soydan gelenler.

ıtret

 • Zürriyet. Nesil. Ehl-i beyt.
 • Gerdanlık.
 • Güzel kokulu şey.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

menkulat

 • Nesilden nesile veya ağızdan ağıza yayılıp duyulan. Nakle dayanan bilgiler. Nakledilenler.

necl

 • (Çoğulu: Encâl) Oğul, evlât, çocuk.
 • Kuşak, nesil, sülâle.
 • Atmak.
 • Ayak ucuyla vurmak.
 • İstihrac etmek, meydana çıkarmak.
 • Yerden çıkan su.

neseb

 • Soy, sop, nesil.

nesilce

 • Nesil bakımından.

nesl / نسل

 • Nesil, soy, kuşak.
 • Kuşak, nesil. (Arapça)

nesl-i ati / nesl-i âtî / نَسْلِ اٰت۪ي

 • Gelecek nesil.
 • Gelecek nesil.

nesl-i cedid / nesl-i cedîd

 • Yeni nesil.

nesl-i hazır / nesl-i hâzır

 • Şimdiki nesil.

nesl-i mübarek

 • Mübârek nesil.

neslen

 • Nesil olarak.
 • Nesil bakımından, soyca.

nesli / neslî

 • Aynı nesilden olma.

nijad

 • Nesil, soy, neseb. (Farsça)
 • Cibilliyet, tabiat. (Farsça)

selef

 • Sahabe ve tabiin gibi ilk örnek Müslüman nesil.

sevk-i tabii / sevk-i tabiî

 • İstek dışı hareket. İç güdü. Canlıların hayâtiyetini ve nesillerini devâm ettirmek için, Hak teâlâ tarafından kendilerine verilen kuvvet.

silsile-i nuraniye

 • Nurlu bağ, nesil.

sırr-ı tevatür

 • Tevatür sırrı; bir sözün nesilden nesile, sözüne inanılır büyük topluluklar tarafından nakledilmesi sırrı, hikmeti.

tabiin / tâbiîn

 • Hz. Muhammed'i görmüş olanlara yetişmiş olanlar, sahabeden sonraki nesil.
 • Hadîs-i şerîflerle medhedilen, Eshâb-ı kirâmdan sonra gelen şerefli nesil. Eshâb-ı kirâmı görüp, onların sohbetinde bulunanlar.

tebar

 • Soy, nesil, neseb. (Farsça)

tenasül / tenâsül

 • Birbirinden doğup üreme, türeme, nesil yetiştirme.
 • Türemek. Nesil yetiştirmek. Üremek. Birbirinden doğup türemek.
 • Üreme, nesil yetiştirme.

veşy

 • Elbiseyi güzel nakışlamak, süslemek.
 • Nesil ve zürriyet.
 • Çoğalma.
 • Geceleyin devamlı tefekkür ve mütalâa etmek.
 • Bir çeşit elbise.

zerari / zerarî

 • (Tekili: Zürriyet) Zürriyetler, kuşaklar, nesiller.