LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nef kelimesini içeren 164 kelime bulundu...

ağraz-ı nefsaniyye / ağraz-ı nefsâniyye

 • Nefsanî maksatlar, nefsî arzular.

ajig

 • Nefret, kin ve düşmanlık. (Farsça)

arzu-yu nefsaniye

 • Nefse ait arzu ve istek.

avaz

 • Nefret. İkrah. Bir şeyi kerahetle yapma. Kerahet.

bast fi makam-il-kalb / bast fî makam-il-kalb

 • Nefis makamında ricâ mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir.

behanet

 • Nefesi iyi ve lâtif olan kadın.

beste-dem

 • Nefesi tutulmuş. (Farsça)

binnefs

 • Nefsiyle.

cevahir-i nüfus

 • Nefisler cevherleri, değerli cevherler olan insanlar.

cihad-ı asgar ve ekber

 • Nefis mücadelesi olan en büyük cihat ve silahlı mücadele olan küçük cihat.

cihad-ı ekber

 • Nefis ile mücadele.

çile

 • Nefsi ıslah için bir yere kapanıp ibadet etmek.

desise-i nefsiye

 • Nefsin desisesi, aldatması.

dik-un nefes / dîk-un nefes

 • Nefes darlığı.

ebhar

 • Nefesi ve ağzı fena kokan adam.

ehl-i heva / ehl-i hevâ

 • Nefsin isteklerine uyanlar.

ehl-i hevesat / ehl-i hevesât

 • Nefsin hoşlandığı, gelip geçici istek ve arzuların peşinde olanlar.

ehl-i nefiy

 • Nefyedenler, aksini veya olmadığını iddia edenler.

ehl-i riyazet / ehl-i riyâzet

 • Nefsini terbiye etmek için manevî eğitime giren kişiler.

ehva

 • Nefis arzuları, boş istekler.

emraz-ı nefsaniye / emrâz-ı nefsaniye

 • Nefse ait hastalıklar.

enaniyet-i nefsiye / enâniyet-i nefsiye

 • Nefsin bencilliği, kedini beğenmesi.

enfas / enfâs / انفاس

 • Nefesler, soluklar.
 • Nefesler.
 • Nefesler, soluklar. (Arapça)

enfus / enfûs

 • Nefisler, ruhlar.

enfüs

 • Nefisler, ruhlar; kişinin kendi iç âlemleri, kalp ve ruh dünyaları.

enfüsi / enfüsî

 • Nefsî, nefiste meydana gelen, ferdî zihne ait bulunan, subjektif.
 • Nefisle ilgili, insanlarının kendi iç âlemlerine ait.

esaret-i nefis

 • Nefsin esareti; insanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygunun esiri olma.

evhaş

 • Nefret veren şey.

fena-i nefs / fenâ-i nefs

 • Nefsi eritmek, ona galip gelmek.

feragat-ı nefis

 • Nefsini geri çekmek, hakkından isteyerek vazgeçmek.

gadir-i nefs

 • Nefse fenalık eden.

gaflet

 • Nefsin arzularına uyarak, Allahü teâlâyı, emir ve yasaklarını unutma hâli.

gavayet-i nefs

 • Nefsin azgınlığı.

girifte-dem

 • Nefesi tutulmuş. (Farsça)

hatme-i enfas / hatme-i enfâs

 • Nefesleri tükenmek. Ölmek.

havbavat

 • Nefsler. Zâtlar.

hayş

 • Nefret etmek.

hazm-ı nefs

 • Nefsini kırma, sabredip sindirme.

hazz-ı nefis / حَظِّ نَفْسْ

 • Nefsin aldığı lezzet.
 • Nefsin lezzeti.

hazz-ı nefsani / hazz-ı nefsânî

 • Nefsin hoşuna giden zevk ve lezzet.

heva / hevâ / هوا

 • Nefsin arzu ve istekleri.
 • Nefsin istekleri, kötü arzular, hava.
 • Nefsin isteği.

heva ve heves / hevâ ve heves

 • Nefsin hoşuna giden faydasız ve gelip geçici arzular, hisler.

heva-i nefis / hevâ-i nefis

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.

heva-i nefs / hevâ-i nefs

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.

hevai / hevâî

 • Nefsine boyun eğen, nefsinin zaafları doğrultusunda hareket eden.

hevaperest / hevâperest / هواپرست

 • Nefsinin istekleri peşinde koşan. (Arapça - Farsça)

hevaperestane / hevâperestâne

 • Nefsin arzu ve isteklerinin peşinde olurcasına.

heves / هَوَسْ

 • Nefsânî arzu.

heves-i nefsani / heves-i nefsânî / هَوَسِ نَفْسَان۪ي

 • Nefsânî arzu.

heves-i nefsaniye

 • Nefsin yasak arzu ve istekleri.

heves-i nefsi / heves-i nefsî

 • Nefsin arzu ve isteği.

hevesat-ı nefsaniye / hevesât-ı nefsâniye

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.
 • Nefsin hevesleri, arzuları ve kötü istekleri.

hevesat-ı nefsiye

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.

hevesat-ı sefile / hevesat-ı sefîle

 • Nefsin gayr-ı meşru alçak istekleri.

hevesperverane / hevesperverâne

 • Nefsin istek ve arzularına düşkün bir şekilde.

hilaf-ı heves / hilâf-ı heves

 • Nefsin arzu ve isteklerinin aksine.

hisset-i nefis

 • Nefsin alçaklığı.

hisset-i nefs

 • Nefsin aşağılığı.

hissiyat-ı nefsiye

 • Nefse ait duygular.

huzuzat-ı nefsaniye / huzuzât-ı nefsâniye / huzûzât-ı nefsaniye

 • Nefsin hoşlandığı şeyler, zevkler ve hazlar.
 • Nefse hoş gelen şeyler.
 • Nefsin hoşlandığı şeyler, zevkler ve hazlar.

i'timad-ı nefs / i'timâd-ı nefs

 • Nefse güvenmek, bir iş için lâzım olan çalışmaları ve sebeplere yapışmayı bırakarak o işi başarırım diye kendine güvenmek.

ıslah-ı nefis

 • Nefsi düzeltme, hayatını değiştirme.

islam-ı hakiki / islâm-ı hakîkî

 • Nefsin itminâna (Allahü teâlânın emirlerine itâate) kavuşmasından sonraki müslümanlık.

islam-ı mecazi / islâm-ı mecâzî

 • Nefsin, itminâna gelmeden yâni Allahü teâlânın rızâsına uygun hareket etmeye başlamadan önce, kişide bulunan ve Cennet'e girmek için yeterli olan İslâmiyet.

istifham-ı aninnefy

 • Nefyi olmayan sual sormak. Meselâ: Cenab-ı Hakk'ın ruhlara: Ben Rabbiniz değil miyim? diye sorması gibi. Buna istifham-ı takrirî de denir.

itimad-ı nefis

 • Nefsine güvenmek, nefsine dayanmak.

katel

 • Nefs. Cismin bakiyyesi.

kerih-ün nefes

 • Nefesi ve ağzı pis kokan.

kesr-i nefis

 • Nefsi kırma, nefsi düşürme.

kibr-i nefs

 • Nefsin büyüklüğü, izzeti.

kıyas-ı binnefs / kıyâs-ı binnefs

 • Nefsini misal alarak, nefsine kıyaslayarak. Bir şeyin bizzat kendini kıyas ederek yapılan kıyas.
 • Nefsini misâl alarak, kendi nefsine kıyaslayarak.

kurune

 • Nefis.

la'net

 • Nefret. Tiksinti. Allah'ın rahmetinden mahrumiyyet.

lanet / lânet

 • Nefret, öfke.

lehs

 • Nefesi kesilip dili dışarı çıkarma.

mahiyet-i nefsiye

 • Nefsin öz varlığı, mahiyeti, kendi kimliği.

manevi mücahede / mânevî mücahede

 • Nefis ve şeytana karşı yapılan cihad, mücadele.

mebhur

 • Nefes darlığına mübtelâ olan, hırhır soluyan.

mechure

 • Nefesin tutulup sesin çıkarılmasıyla okunan harfler.

menfa

 • Nefyolunan yer. Birinin sürüldüğü yer. Nefiy yeri.

menfaat-i nefsiye

 • Nefsin menfaatleri.

menfur / menfûr / منفور / مَنْفُورْ

 • Nefret edilen.
 • Nefret edilen.
 • Nefret edilen. (Arapça)
 • Nefret edilen.

menfur etme

 • Nefret edilen birşey hâline getirme.

meyl-i nefret

 • Nefret etme eğilimi.

muakara

 • Nefret etmek.

muazzef

 • Nefsin arzularını terkeden, zühd sâhibi.

mücahede-i nefsiye

 • Nefis mücadelesi.

mucib-i istikrah

 • Nefrete, sevmemeye sebeb olan.

mucib-i nefret

 • Nefret sebebi.

mugamir

 • Nefsini tehlikeye koyan kişi.

muhabbet-i nefsaniye / muhabbet-i nefsânîye / مُحَبَّتِ نَفْسَانِيَه

 • Nefis hesabına olan sevgi.

muhrik-dem

 • Nefesi yakıcı olan. Âşık. (Farsça)

münaferat

 • Nefret etmeler, karşılıklı soğuk davranmalar.

münazarat-ı nefsiye / münâzarât-ı nefsiye

 • Nefisle yapılan tartışmalar.

müneffis

 • Nefes verdiren, rahat ettiren.

mürebbi-i nüfus

 • Nefislerin terbiyecisi.

müştehiyat / müştehiyât

 • Nefsin hoşuna giden şeyler.
 • Nefse hoş gelen lezzetli şeyler.

müştehiyat-ı nefsaniye

 • Nefsin hoşuna giden lezzetli şeyler.

müsteysir

 • Nefsine ayıran.

müteneffir

 • Nefret eden, tiksinen, sevmeyen. Aslâ hazmetmeyip çekinip kaçınan.

müteneffir etme

 • Nefret ettirme.

müteneffirane / müteneffirâne

 • Nefret edercesine.

mütenneffir

 • Nefret eden, tiksinen.

muvafakat-i şehvet-i nefis

 • Nefsin şehvetine tâbi olma, uyma.

müzekki-i nefis / müzekkî-i nefis

 • Nefsi terbiye eden, temizleyen.

nazar-ı nefret

 • Nefret içeren bakış, nefretli bakış.

nefais-perest

 • Nefis şeyleri beğenenen, güzel şeyleri seven. (Farsça)

nefaset / nefâset / نفاست

 • Nefislik. (Arapça)

neferat / neferât

 • Neferler, erler.
 • Neferler, erler.

neffata

 • Neft yağı çıkan pınar.

nefis ve heva berzahları

 • Nefis ve heva geçitleri, geçici lezzet ve arzu engelleri.

nefis-perver

 • Nefsini çok sevip besleyen, nefsi isteklerine çok düşkün. (Farsça)

nefisperest / نَفِسْپَرَسْتْ

 • Nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olan.
 • Nefsine aşırı düşkün olan.
 • Nefsine düşkün.

nefisperestlik

 • Nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olmak.

nefisperver / نَفِسْپَرْوَرْ

 • Nefsini seven.
 • Nefsini seven.

nefisperverane / nefisperverâne

 • Nefsini sevip gözeten.
 • Nefsini severcesine.

nefretkarane / nefretkârâne

 • Nefret ederek, tiksintiyle.

nefrin

 • Nefretler, beddua.

nefsani / nefsanî / nefsânî

 • Nefsin hoşuna giden.
 • Nefsin hoşuna gider şekilde.

nefsani müştehiyat / nefsânî müştehiyat

 • Nefsin hoşuna giden arzu ve istekler.

nefsaniyet

 • Nefsin hoşuna gider şekilde arzular.
 • Nefsine düşkünlük.

nefsi / nefsî / نَفْس۪ي

 • Nefisle ilgili, nefsim!
 • Nefis ile, kendisi ile alâkalı. Şahsa ait, nefse dair.
 • Nefsin isteklerine yönelik.
 • Nefsim.

neft

 • Neft yağı. Çam gibi bazı ağaçlardan çıkarılan, tutuşabilen bir yağdır ve boyacılıkta vesair sanayide kullanılır.

nefti / neftî

 • Neft yağı renginde olan, siyaha yakın koyu yeşil. (Farsça)

nefy

 • Nefiy, yok sayma, sürme, sürgün.

nekibe

 • Nefsi mübârek.

ni

 • Nefy edatıdır. (Farsça)

nisyan-ı nefis / nisyân-ı nefis

 • Nefsi unutmak.

nüfus / nüfûs / نُفُوسْ

 • Nefesler.
 • Nefisler.
 • Nefisler, canlar.

nüfus-u seb'a

 • Nefsin yedi mertebesi.

riyazat

 • Nefsi terbiye için az yiyip az uyuyarak dünya lezzetlerinden kurtulma.

riyazet / riyâzet / ریاضت

 • Nefsi kırma, dünya lezzetlerinden uzaklaşmaya çalışma.
 • Nefsin isteklerini yapmamak.
 • Nefsi ıslah için az gıda ile yaşama.
 • Nefsinin isteklerine boyun eğmeden yaşama. (Arapça)

riyazetkarane / riyazetkârâne

 • Nefsi terbiye ederek.

safsata-i nefis

 • Nefsin safsatası, nefsin yalan ve uydurmaları.

şayık

 • Nefsi bir şeye yönelen.

sefahet-i mutlaka

 • Nefsin her türlü kötü arzularına uyma.

şehvet

 • Nefsin arzusu, cinsî istek.
 • Nefsin arzu ve istekleri.
 • Nefsin arzu ve istekleri.

selbi / selbî

 • Nefiy ile alâkalı, nefye mensub olan.

şevk-i nefsani / şevk-i nefsanî

 • Nefsin helâl olmayan arzularına karşı duyulan istek.

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Nefsin iç âlemindeki delil ve vasıtalarla yapılan mânevî yolculuk.

sıgar-ı nefis

 • Nefsin küçüklüğü.

sığar-ı nefs

 • Nefsin küçüklüğü; kendi küçüklüğünden duyulan rahatsızlık.

taaffün-i nefes

 • Nefesin kokması.

tabaka-i mevcudat-ı nefsiye

 • Nefsin hoşuna giden varlıklar tabakası.

taraftar-ı nefis

 • Nefse taraftar olma.

tasfiye-i nefis

 • Nefsi arındırma, saflaştırma.

tekrih

 • Nefret ettirmek. Çirkin göstermek.

temalük

 • Nefsini zaptetme. Kendine hâkim olma.

teneffür / تنفر

 • Nefret etme.
 • Nefret etme.
 • Nefret etme, iğrenme. (Arapça)
 • Teneffür etmek: Nefret etmek, iğrenmek. (Arapça)

teneffüs / تَنَفُّسْ

 • Nefes alma, dinlenme.
 • Nefeslenme.

teneffüs etmek

 • Nefes almak.

tenehnüh

 • Nefsini menetmek. Nefsinin isteklerine engel olmak.

tenfir

 • Nefret ettirme.
 • Nefret ettirme.

tenfir etme

 • Nefret ettirme.

terbiye-i nüfus / terbiye-i nüfûs

 • Nefislerin terbiyesi.

terk-i iltizam-ı nefs

 • Nefsin isteklerini yerine getirmeyi terk etme, nefsi dinlememe.

tezkiye-i nefis

 • Nefsi temize çıkarma.

tezkiyesiz

 • Nefsi temize çıkarmaksızın.

tilka-i nefis

 • Nefis tarafından. Nefis cihetinden.

tıyb-ı nefis

 • Nefsin rıza ile güzelce kabul etmesi, nefsin rıza ve hoşnutluğu.

tukat

 • Nefsini haramdan ve şüpheli nesnelerden saklamak.

usr-ün nefes

 • Nefes darlığı.

uzuf

 • Nefsi kötülüklerden ve şüphelerden menedip uzaklaştırmak.

zevk-i nefsani / zevk-i nefsanî

 • Nefsin hoşlandığı bir zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın