LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te neşe ifadesini içeren 144 kelime bulundu...

afitabi / afitâbî

 • Güneşe âit.
 • Güzelliğe dâir.

aftab-perest

 • Nilüfer çiçeği. (Farsça)
 • Güneşe tapan kimse. (Farsça)
 • Ayçiçeği. (Farsça)

aftab-ru

 • Güneş yüzlü, yüzü güneş gibi parlak (güzel). (Farsça)
 • Sevimli, dilber. (Farsça)
 • Güneşe karşı olan (yer). (Farsça)

aftabi / aftabî

 • Güneşlik, şemsiye, tente. (Farsça)
 • Güneşe ait, güneşle ilgili. (Farsça)

akraba / akrabâ

 • Aralarında soyca, nesebce yakınlık olanlar. Yakınlar.
 • Aralarında neseb (soy), süt ve evlilik bakımından yakınlık bulunanlar.

arik

 • Asil haseb ve neseb ehli olan.

asaletlu / asaletlû

 • Asâletli, soy ve neseb sahibi, necib, asil.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında resmi yazışmalarda büyükelçilere, Hristiyan büyüklerine, devlet adamlarına ve prenslerine denirdi.

ashab-ı kütüb-i sitte / ashâb-ı kütüb-i sitte

 • Kütüb-ü sitte ashabı, meşhur altı sahih hadis kitabı olan Sahih-i Buhâri, Sahih-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebu Davud, Tırmizi ve Neseî'nin yazarları.

asilane / asilâne

 • Asil olanlara yakışır şekilde. Asil ve neseb sahibine lâyık. (Farsça)

asl

 • Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde', dip, hakikat. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Soy sop. Zâten, en ziyâde.

asmani / asmanî

 • (Çoğulu: Asmâniyân) Gökyüzüne, aya, güneşe mensub. (Farsça)
 • Açık mavi. (Farsça)

ayheka

 • Neşat, sevinç, neşe, sürur.
 • Bir kuş adı.

azer

 • Ateş. (Farsça)
 • Şemsî senenin dokuzuncu ayı. Kasım. Her şemsî ayın dokuzuncu günü. (Farsça)
 • Mecusilere göre güneşe memur meleğin adı. (Farsça)
 • Hz. İbrahim'in (A.S.) babasının veya amcasının ismi. (Farsça)

azumet / azûmet

 • Eğlence. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey.

bade-i ikbal / bâde-i ikbal

 • İkbal şarabı. Yüksek mevkide bulunmanın verdiği geçici neşe ve keyif.

bayram

 • İslâm dîninin bildirdiği ve müslümanların neşelenip sevindikleri Fıtr (Ramazan) ve Kurban bayramı.
 • Cumâ günü.
 • Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasaklarından sakınarak, günâh işlemeden, haram lokma yemeden geçirilen günler.
 • Müslümanın rûhunu teslim (vefât) edeceği zama

behc

 • Her zaman neşeli olma. Birisini şâd ve mesrur etme, sevindirme.
 • Güzellik, hüsn.

behs

 • Neşe ve güleryüzle karşılama.
 • Kahraman, yiğit, mert adam.
 • Cür'etkârlık.

burzag

 • Şişmanca, etine dolgun delikanlı.
 • Delikanlılık çağındaki neşe.

cahim / cahîm

 • Cehennem'in dördüncü tabakasına verilen ad. Güneşe ve yıldıza tapanların azab göreceği Cehennem.

cuş u huruş / cûş u huruş / cûş u hurûş

 • Neşe ve âhenk.
 • Coşup taşma; neşe ve âhenk.

decran

 • Neşeli, sevinçli, bahtiyar kimse.

derecat-ı şemsiye / derecât-ı şemsiye

 • Güneşe ait dereceler.

dı've

 • Nesep dâvâsı etmek.
 • Yalan dâvâ etmek.

ehl-i şevk

 • Arzu, istek ve neşe sahipleri.

ektar

 • (Tekili: Keter) Haysiyetler, onurlar, şerefler, şanlar, ünvanlar, soylar. Nesebler, dereceler, mertebeler.

ensab / ensâb / انساب

 • (Tekili: Neseb) Soylar, nesebler. Baba tarafından hısımlar.
 • Soylar, nesepler.
 • Nesepler, soylar. (Arapça)

ferahlı

 • Sevinçli, huzurlu, neşeli.

ferhan / ferhân / فرحان

 • Sevinçli, neşeli. (Arapça)

feşak

 • Sürur, neşe, sevinç, neşat.

feyz-i safa / feyz-i safâ

 • Neşenin feyzi, safânın bolluğu.

feza-yı şadüman / feza-yı şâdüman

 • Sevinç ve neşe veren bir atmosfer, saha.

firaş-ı kavi / firaş-ı kavî

 • Fık: Evli kadının firaşı mânâsına gelir bir tabirdir. (Bununla bilâdavet neseb sabit olup, nefy ile neseb nefy olunmayıp, lâkin laan ile nefy olunur.)

firaş-ı mütevassıt

 • Fık: Ümmü veledin firaşı mânâsına gelen bir tabirdir. Firaş-ı mütevassıtta bilâ davet neseb sahih olmaz.

firaş-ı zaif

 • Fık: Cariyenin firaşı. (Bununla neseb sâbit olur)

gevher

 • Akıl ve edeb. (Farsça)
 • Asıl ve neseb. (Farsça)
 • Elmas, cevher, mücevher. İnci. (Farsça)
 • Bir şeyin künhü ve esası. Hakikat. (Farsça)
 • Noktalı olan harf. (Farsça)

güneş-misal / güneş-misâl

 • Güneş gibi, güneşe benzer.

hasan-ı basri

 • (Hi: 21-110) En ileri Tâbiînden olup hadis ve fıkıhta büyük âlimlerdendir. Basra'da medfundur. Mezheb sahibi bir müçtehiddir. Sahabe-i Kiram'dan 130 zat ile görüşmüş, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Neseî, İbn-i Mace kendisinden hadis nakletmişlerdir.

hebs

 • Şâdlık, sürür, neşe, neşat.
 • Döşemek.

heşheşe

 • Şâdlık etmek, neşeli olmak.

hılt

 • Bir şeye karışık, karışmış bulunan.
 • Eski tıbda: Ahlât-ı erbaa (Kan, salya, safra, dalak) dan birisi.
 • Soyu, nesebi karışık kimse.

hizze

 • Sürur, sevinç, neşe, neşat.

hoşdil

 • Memnun, neşeli. Gönlü hoş. (Farsça)

hurmet-i müsahere / hurmet-i müsâhere

 • Erkeğin herhangi bir kadın ile zinâ etmesi veya herhangi bir yerine unutarak ve yanılarak da olsa şehvetle (lezzet alarak) dokunması hâlinde, o kadının neseb (soy) ile ve süt ile olan anası ve kızları ile; kadının da o erkeğin oğlu ve babası ile evle nmesinin ebedî, sonsuz olarak haram, yasak olması

ihtirak

 • Yanmak, tutuşmak, yanıp kül olmak.
 • Koz: Bir gezegenin güneşe yaklaşması.

imam-ı şafii / imam-ı şâfiî

 • (Hi: 150-204) İmam-ı Abdullah bin Muhammed diye de anılır. Üçüncü ceddi olan Şâfiî, hayatında Resulüllâh'ı (A.S.M.) gördüğü için o isimle anılır. Nesebi, Abd-i Menaf'da Peygamberimiz (A.S.M.) ile birleşir. Gençliğinde çok fakir bir hayat yaşadı. Çok ileri muhaddis ve müfessir-i Kur'andır. Usul-ü Had

iran

 • Tabut.
 • Neşeli ve mesrur olma.

istinsab

 • (Neseb. den) Soyu bildirme. Soy dâvâsı gütme.

istıtrab

 • Neşe arama, eğlence isteme.

katv

 • Sürur ve neşeyle ağır ağır yürümek.
 • Adımını biribirine yakın atmak.

kayıf

 • Ferasetle bir kimsenin nesebini bilen kişi.

kefaet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)

kemal-i neş'e / kemâl-i neş'e

 • Tam bir neşe ve sevinç.

kemal-i neş'e ve sürur / kemâl-i neş'e ve sürur

 • Tam bir neşe ve sevinç.

küfv

 • Eş, denk. Evlenecek kız ile erkeğin din bilgileri, takvâ (haramlardan kaçmak), neseb (soy), mevki ve servet bakımından denk olması.

kütüb-ü sitte-i makbule

 • Kabul görmüş, güvenilir altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buharı, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).

kütüb-ü sitte-i sahiha

 • Doğru ve güvenilir olan altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buhari, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).

mahrem

 • Gizli.
 • Dince ve şer'an müsaade olunmayan.
 • Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır.
 • Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır

medar-ı sevap

 • Sevinç ve neşe vesilesi.

medar-ı sürur

 • Sevinç ve neşe vesilesi.

medar-ı sürur ve saadet

 • Sevinç ve neşe kaynağı.

mekanis / mekânis

 • (Tekili: Miknese) Süpürgeler.

menşat

 • (Çoğulu: Menâşıt) Neşat, sürur, neşe.

merhaba

 • Şâdlık, neşeli oluş.
 • Genişlik, vüs'at.
 • Müslümanlar arasında bir nevi selâmlaşma kelimesi olup, "rahat olunuz, serbest olun, hoş geldiniz" mânasında söylenir.
 • Nazımda medholunan kimseye hitâb olarak kullanılır.

merih

 • Koz: Güneş etrafında seyreden seyyarelerden dünyadan sonra güneşe en yakın olanı. (Aslı: Merrih veya Mirrih okunur.)
 • Mars.

meşrık

 • Güneş doğacak cihet. Gündoğusu. Doğu. Şark ciheti.
 • Şems-âbâd, güneşi bol yer. Kış vakti ısınmak için güneşe karşı oturacak yer.
 • Tövbe kapısının adı.

mez'uk

 • Mesrur, neşeli, sürurlu.
 • Tuzlu.

milt

 • Nesebi bilinmeyen.

mirrih

 • Şâd, neşeli ve mesrur kimse.

mısbah

 • Kandil. Çıra. Meş'ale. Lâmba. (Aya, güneşe, yıldızlara ve mecâzen de Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) bu isim verilmiştir.)Sabah ve sabahat maddesinden ism-i âlettir ki; sabah gibi lâtif ve kuvvetli aydınlık veren lâmba demektir.

mıtrab

 • Neşeli adam. Neşesi bol kimse.

mizad

 • Sürur, sevinç, neşe.

müfterih

 • (Ferah. dan) Keyifli, neşeli. Şen, ferah içinde olan.

mühtezz

 • (İhtizaz. dan) Sevinç ve neşeden dolayı oynayan.
 • Titreyen, ihtizaz eden.

mükeyyif

 • Keyif verici, neşelendirici şey. Sarhoşluk veren.
 • Klima cihazı.

münacat

 • Allah'a yalvarmak. Duâ. Allah'tan necat için dua.
 • Yalvarmak için yazılan duâ veya manzume.
 • Sürurlaşmak, neşelenmek.

münşerih-ül bal / münşerih-ül bâl

 • Gönlü neşeli.

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

müstatrib

 • (Tarab. dan) Neşe, âhenk ve eğlence isteyen.

müteşemmis

 • (Şems. den) Güneşlenen, güneşe çıkan.

naşıt

 • Büyük yoldan ayrılan küçük yol.
 • Vahşi sığır. Bir burçtan başka burca varan yıldız.
 • Neşeli ve şen adam.

nazar-baz / nazar-bâz

 • Neşe ile bakan. (Farsça)

neş'e-i ruhani / neş'e-i ruhanî

 • Ruhen duyulan sevinç ve neşe.

neş'e-nisar

 • Neşe dağıtan. (Farsça)

neş'e-yab

 • Keyifli, neşeli, sevinçli. (Farsça)

neşat-bahş

 • Sevinç ve neşe bağışlayan. (Farsça)

neşat-efza

 • Neşe ve sevinç artıran. (Farsça)

nesebi / nesebî

 • Neseb ve soya âit. Sülâle ile alâkalı.
 • Soy yönünden, neseble ilgili olarak.

nesevi / nesevî

 • (Neseviye) Kadına mensub, kadınla alâkalı, kadınlık.

nessabe

 • Nesepleri iyi bilen kimse.

neşvebahş

 • Keyif ve neşe veren. Neşelendiren. (Farsça)

neşvedar / neşvedâr / نشوه دار

 • Keyifli, neşeli. (Farsça)
 • Neşeli. (Arapça - Farsça)

neşvegah / neşvegâh

 • Neşe ve keyif yeri. (Farsça)

neşvemend

 • Keyifli, neşeli. (Farsça)

neşvet

 • Keyif, neşe. Sevinç sarhoşluğu.

neşveyab / neşveyâb

 • Neşeli, keyifli. (Farsça)
 • Neşveyâb olmak: Neşelenmek.

nijad

 • Nesil, soy, neseb. (Farsça)
 • Cibilliyet, tabiat. (Farsça)

nu'm

 • Sürur, neşe, sevinç, neşat.

nüzhet

 • Neşe, eğlence, ferahlık.

nüzhet-pezir

 • Safa ve neşe bulmuş olan. (Farsça)

pertev-suz

 • Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

piç

 • Büklüm, kıvrım, dolaşık. (Farsça)
 • Nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk. (Farsça)
 • Aslına benzemiyen. (Farsça)
 • Ağacın kökünden biten sürgün. Aşılanmamış ağaç. (Farsça)
 • Sarmaşık. (Farsça)
 • Vida. (Farsça)

pür-hande / pür-hânde

 • Neş'e dolu, çok gülme ve sevinç dolu. Sevinçli, neşeli.

şad / şâd

 • Neşeli, memnun.

şadeyleyen / şâdeyleyen

 • Neşelendiren, sevindiren.

safa-engiz

 • Safa koparan. Neşe, sevinç yapan.

şatır / şâtır / شاطر

 • Neşeli. (Arapça)

şemakmak

 • Uzun, tavil.
 • şâd ve neşeli kimse.

şemsi / şemsî

 • Güneşe ait. Güneşle alâkalı.

şen

 • Sevinç, neşe.

şeng

 • Neşeli, kıvrak. (Farsça)
 • Haydut, şaki, eşkiya. (Farsça)

sergerm

 • Kızgın, öfkeli. Kafası kızmış. (Farsça)
 • Neşeli. Sarhoş. Mest. (Farsça)

serr

 • Çocuğun göbeğini kesmek.
 • Göbekte ağrı olmak.
 • Şâdlık, neşeli ve sevinçli olma.

şetaret / şetâret / شطارت

 • Neşe. (Arapça)

şevk-alud / şevk-âlud

 • Şevkli, neşeli, sevinçli, keyifli. (Farsça)

şevk-aver / şevk-âver

 • Neşe veren, neşe getiren, şevklendiren. (Farsça)

şevk-efza / şevk-efzâ

 • Şevklendiren, neşe artıran. (Farsça)

şevk-i bahari / şevk-i bahârî

 • Bahar neşesi.

şevki / şevkî

 • Neşe ve şevk ile alâkalı.

şibab

 • Bıçak üstüne sürçmek.
 • At neşesi.

şuh / şûh / شوخ

 • Oynak ve neşeli. (Farsça)
 • Hareketlerinde serbest olan. (Farsça)
 • neşeli güzel. (Farsça)

şuh-meşreb

 • Açık meşrebli, şen ve neşeli. (Farsça)

sulbiye

 • Nesebi hâlis olan.

şürr

 • Ayıp.
 • Yayıp döşemek.
 • Kurutmak için güneşe sermek.

sürur / sürûr

 • Sevinç, neşe.
 • Sevinç, neşeli olmak.
 • Tahtlar, yatacak yerler.

tarab / طرب

 • Şenlik, neşelenme. (Arapça)

tarab-efsa / tarab-efsâ

 • Neşe ve ferahlığı artıran. (Farsça)

tarab-nak / tarab-nâk

 • Sevinçli, neşeli, coşkun. (Farsça)

tarabengiz / tarabengîz / طرب انگيز

 • Neşe veren. (Arapça - Farsça)

tarabgah / tarabgâh / طربگاه

 • Neşelenme yeri, eğlence yeri. (Arapça - Farsça)

tatarrub

 • Şevke gelme, coşma, neşelenme, keyiflenme.

tatrib

 • Zevklendirme, neşelendirme, keyiflendirme.

tebar

 • Soy, nesil, neseb. (Farsça)

tenşit / tenşît / تنشيط

 • Neşelendirme. (Arapça)

teşemmüs

 • (Şems. den) Güneşleme, güneşe çıkma.
 • Güneş çarpması.

teşmis

 • (Şems. den) Güneşe tutma, güneşe serme.
 • Güneşe tutup hasta etme.

uşabe

 • (Çoğulu: Eşâyib) Karışık olan.
 • Nesebi karışık kişi.

üşabe

 • Irkı, nesebi karışık adam.
 • Karışık cemaat.
 • Rüşvet ve hırsızlık gibi yollarla elde edilen kazanç.

utarid

 • Merkür, güneşe en yakın olan gezegen.

uztumme

 • İnsanın ırk ve nesebi.
 • Her şeyin aslı.

vasati saat / vasatî saat

 • Hakiki güneşe tâbi olmak üzere, muntazam hareket ettiği tasavvur olunan mevhum bir güneşin, o yerin nısfun nehârından (meridyeninden) arka arkaya iki defa geçişi arasındaki zamanın yirmi dörtte biri.

zaal

 • Şâdlık, neşeli oluş, neşat.

zeml

 • Atın, davarın neşeli yürüyüşü.
 • Yük yüklemek.
 • Refik. Arkadaş.

zevk-bahş

 • Zevk veren, eğlendiren, neşelendiren. (Farsça)
 • Meşhur bir cins lâle. (Farsça)