LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nüfuz ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

bazudiraz / bâzudirâz

 • Kolu uzun olan. (Farsça)
 • Nüfuzlu, sözü geçer. (Farsça)
 • Müdahaleci. (Farsça)
 • Zâlim, zulmeden. (Farsça)

dahl

 • Karışma, girme.
 • Nüfuz, te'sir.
 • Vâridat.
 • İrâd. İtiraz, ta'riz.
 • Ayıp, töhmet.

divan

 • Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap.
 • Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer.

eimme-i ehl-i beyt

 • Ehl-i Beyt'ten yetişen, saltanata bilfiil girmeyen ve karışmayan en salâhiyetli, mânevi nüfuz ve ilim ve riyaset sahibi imamlar.

enfez

 • En nüfuzlu, daha tesirli.

erk

 • Kuvvet, kudret, güç, iktidar, nüfuz.

eyyam

 • (Tekili: Yevm) Devirler. Günler.
 • Güç, iktidar, nüfuz.

fahim

 • (Fahm. dan) İtibâr ve nüfuz sâhibi olan, büyük zât.

fahimane / fahimâne

 • İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. (Farsça)

fer-i devlet

 • Devletin kuvveti, devletin nüfuzu.

fiham

 • (Tekili: Fahîm ve fahm) İtibar ve nüfuz sahibi kişiler, ulu kimseler.

hükm

 • (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik.
 • İrade. Kumanda. Nüfuz.
 • Kadılık etmek.
 • Tesir. Cari olmak.
 • Makam.
 • Bir dâvanın veya bir meselenin tedkik edilmesinden sonra varılan karar.
 • Man: Fikirler ve tasavvurlar arasındaki râbıtayı tasdik veya

hulul / hulûl

 • İlâhî sıfatların mahlûklar ile bütünleştiği onlara nüfuz ettiği esasına dayalı bâtıl bir görüş.

imam-ı ali naki

 • (Hi: 212-254) Eimme-i İsnâ Aşer'den onuncu zât olup, manevi büyük nüfuz ve takva sahibi, ehl-i kemal bir zâttır. Ali İbn-i Muhammed Hâdi diye de bilinir. (R.A.)

imam-ı ca'fer-i sadık / imam-ı ca'fer-i sâdık

 • (Hi: 83-148) Hazret-i Ali'nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir'in soyundandır. Mânevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: "Kim nefsi için nefsi ile mücâhede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile müc

irade-i nafize / irade-i nâfize

 • Her yere ve her şeye tesir ve nüfuz eden İlâhî irade.

karger / kârger

 • İş yapan, işleyen. (Farsça)
 • Etki yapan, tesir eden, nüfuzlu. (Farsça)

mekin / mekîn

 • Yüksek rütbe sâhibi. Vakarlı. Temkinli. Nüfuz ve iktidar sahibi.
 • Yerleşmiş. Oturmuş. Sâkin, Muhkem.

menafiz

 • (Tekili: Menfez) Delikler. Menfezler.
 • Nüfuz edecek yerler.

menfez / منفذ

 • Nüfuz edecek delik, pencere. Delik. Ağız. Yarık. Girilecek yer.
 • Nüfuz etme yeri, delik, yarık, giriş veya çıkış yolu. (Arapça)

merk

 • Kokmuş deri.
 • Derinin yününü yolmak.
 • Kazımak.
 • Nüfuz etmek, içine işlemek.

mezir

 • Zarif kimse.
 • Katı kalbli ve cesur.
 • İşlerinde nüfuzlu olan.

müteneffiz

 • Nüfuz sahibi, sözü geçer olan. İtibarı cari bulunan.
 • Zorlu nüfuz sahibi olan.

müteneffizan / müteneffizân / متنفذان

 • (Tekili: Müteneffiz) Nüfuzlu ve hatırı sayılır kimseler. Sözü dinlenir kişiler. (Farsça)
 • Etkili kişiler, nüfuz sahipleri, sözü geçenler. (Arapça - Farsça)

nafiz / nâfiz / نافذ

 • İçe işleyen. Delip geçen. İçeri giren.
 • Sözü geçen, kendine itaat edilen. Te'sirli, nüfuzlu.
 • Nüfuz eden, içe işleyen.
 • Etkileyici, nüfuz edici, işleyici. (Arapça)

nazar-ı dekaik-aşina / nazar-ı dekaik-âşinâ

 • İnceliklere nüfuz eden bakış.

nüfuz / نفوذ

 • Etki etme, işleme. (Arapça)
 • Etki gücü. (Arapça)
 • Nüfuz etmek: İşlemek, etki etmek. (Arapça)

ruhaniyun / rûhâniyun

 • Gayb âlemine nüfuz eden nurânî ve ruhânî kimseler.

ruhaniyyun

 • (Tekili: Ruhanî) Ruh âlemine mensub olanlar. Âlem-i gayba nüfuz eden çok nuraniyet kazanmış zâtlar.

rükn

 • Direk. Esas.
 • Kuvvet.
 • Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli.
 • Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan.
 • Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse.

sakif

 • Nüfuz eden, sözünü dinletip geçiren.

sard

 • Nüfuz etmek, sözü geçer olmak.
 • Katıksız, saf, hâlis.
 • Soğuk.

tecevvüf

 • İçi boş olma, kovuk olma.
 • İçine işleme. Nüfuz eyleme.

tedahul

 • İçine girme, nüfuz etme.

teneffüz

 • (Nefz. den) Nüfuz sahibi ve sözü geçer olma.

yed-i tula / yed-i tulâ

 • En uzun el.
 • Geniş nüfuz.
 • Tam, çok geniş ilim ve ihtisas.
 • Büyük kudret.