LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te musa ifadesini içeren 647 kelime bulundu...

"icl" meselesi

 • Buzağı olayı. Bu olay İsrailoğullarının Firavun'dan kurtulup Sina Çölüne yerleştikleri zaman yaşandı. Bir ara Mûsa (a.s.) Tur Dağına çıkmış ve orada bir müddet kalmıştı. İsrailoğulları da bu esnâda altından bir buzağı yaptı ve ona tapmaya başladı.

a'dal

 • (Tekili: İdl) Eşitler, denkler, müsaviler.

a'yan

 • (Tekili: Ayn) Gözler.
 • Bir yerin ileri gelenleri.
 • Meclis âzaları. Senato âzaları.
 • Muayyen ve müşahhas olan şeyler.
 • Altınlar.
 • Kaymakam.

ab'ab

 • Taze civanlık.
 • İbrişim halı.
 • Dağ tekesi.
 • Yumuşak yünden yapılan kisve.

ab-ı zen

 • Küçük havuz. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Yumuşak, lâtif sözlerle hatır alan ve bu manâda emir. (Bak : Avzen) (Farsça)

adem-i hilim

 • Yumuşak ve uysallıktan uzak.

adem-i i'dad

 • Hazır duruma getirememe, müsait olmama, elverişli olmama.

adem-i müsaade / adem-i müsâade

 • İzinsizlik, müsaadesizlik

adude

 • Yumuşaklık. Tazelik.

agmaz-ul ayn

 • (Egmaz-ul ayn) Gözü kapalı kimse. Çok müsamahakâr. Gafil.

ahd-i atik

 • Eski ahd. Hıristiyanlarca Mûsâ aleyhisselâma inen kitab. Bu ismi ilk olarak hıristiyanlar kullanmışlardır. Hıristiyanların Kitab-ı mukaddes denilen kitabları Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd'den meydana geldiğinden onlar da Ahd-i Atîk'i kutsal kabul etmekt edirler. Yahûdîler, Ahd-i Atîk yerine Tanah demek

ahin / âhin

 • (Çoğulu: Avâhin) Fakir.
 • Hazır, sabit kimse.
 • Yumuşak hurma ağacı.

ahmed-i rüfai / ahmed-i rüfâî

 • (Hi: 512-578) Büyük bir veliyullahtır. Pek çok kerametleri görülmüştür. İmam-ı Musa Kâzım Hazretlerinin evlâtlarından olup, dine büyük hizmetler etmiştir. (R.A.)

ahveri / ahverî

 • Yumuşak, beyaz nesne.

akliyyat

 • Müşahedeye ve tecrübeye girmeyen ve sadece akıl ile düşünülen şeyler ve hususlar. Nazarî meseleler.

al-i imran / âl-i imrân

 • İmran soyundan gelenler. (İmran ikidir. Birisi: Hz. Musa ve Harun'un (A.S.) babaları olan İmran ibn-i Yashür ibn-i Lâvi ibn-i Yakub ibn-i İshak ibn-i İbrahim'dir (A.S.) İkincisi: Hz. Meryemin babası olan İmran ibn-i Metan ki, bu da Süleyman ibn-i Dâvud ibn-i İşa neslinden, bunlar da Yahuda ibn-i Yak
 • İmrân âilesi. Süleymân aleyhisselâmın evlâdından İmrân bin Mâsân'ın kendisi veya onun kızı hazret-i Meryem ile oğlu hazret-i Îsâ. Âl-i İmrân'ın, Yâkûb aleyhisselâmın evlâdından İmrân binYeshâr'ın kendisi veya oğulları Mûsâ ile Hârûn aleyhisselâmın ol duğu da bildirilmiştir.

ala / alâ

 • Gr:Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mâna ile kelimenin başına getirilir; manevî istilâ ve tefevvuk bildirmek için ekseriyâ mecrurunu istilaya delâlet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstâli olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lâm) gibi tâlil için olur. Müc

albatr

 • Yumuşak ve beyaz bir çeşit mermer, kaymak taşı. (Farsça)

ale-s-seviyye

 • Bir seviyede, aynı boyda.
 • Müsâvat üzere.

alhece

 • Demiri ateşte kızdırıp yumuşatmak.

alic / âlic

 • İki hörgüçlü büyük deve. Yumuşak nesne.
 • Kırda bir kumlu yer.
 • Alcân dedikleri otu yiyen deve.

anem

 • Bir ağaç cinsi ki, kızıl yumuşak budakları olur.

aren

 • Davar ayağında olan kuru kemre.
 • Yarık.
 • Bir nesne yumuşak olmak.

as'ase

 • Oturak yerin yumuşağı.
 • Helâk olmak.
 • Fesâd etmek.

asa-yı musa / asâ-yı musâ / asâ-yı mûsâ

 • Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı.
 • Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatl
 • Hz. Musa'nın sopası.

asbest

 • yun. Oldukça yumuşak ve ateşle hususiyeti değişmeyen lifli bir madde.

asiye / âsiye

 • Kederli, hüzünlü kadın.
 • Sütun, kolon, direk.
 • Hz. Musa'yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi.

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

aylem

 • (Çoğulu: Ayâlim) Yumuşak nesne.
 • Suyu çok olan kuyu.

ayn-el yakin / ayn-el yakîn

 • (Ayn-ül yakîn) Göz ile görür derecede görerek, müşâhede ederek bilmek.

ayne'l-yakin / ayne'l-yakîn

 • Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.

ayse

 • Yumuşak yer.

ba'del musalaha / ba'del musâlaha

 • (Ba'de-l musâlaha) Musâlahadan, barıştan sonra.

bakara suresi / bakara sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 2. Sûresi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. (Bu sûre, Mûsâ Aleyhisselâm'ın risâleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz'i hadise ile beşerin dünyevî menfaatlarına en çok vesile olan ş

basra

 • Yumuşak küfki taşı. (Bu sebepten Basra şehri, "Basra" diye isimlendirilmiştir.)

behne

 • Yumuşak yer.

bel'am

 • Terbiyesiz, açgözlü, obur.
 • Hz. Musa (A.S.) hakkında, yalan ve fena söyleyerek Beni-İsrail'i kandıran Bel'am bin Baura adında birinin adı.

benna-guş / benna-gûş

 • Kulağın aşağı sarkan yumuşak kısmı ki, küpe asılan yerdir. (Farsça)

beraber

 • Birlikte bulunan. (Farsça)
 • Müsavi, eşit. (Farsça)
 • Bir hizada olan. (Farsça)
 • Refakat, birlik. (Farsça)

beraberi / beraberî

 • Eşitlik, müsavilik, beraberlik. (Farsça)

bere

 • Sipersiz ve yumuşak olan bir çeşit başlık. (Fransızca)
 • Sipersiz ve yumuşak olan bir çeşit başlık.

bers

 • (Çoğulu: Bürâs-Ebrâs) Çukur, yumuşak yer.

besa'

 • Yumuşak yer.
 • Benî Selim vilayetinde bir yerin adı.

besne

 • Yumuşak yer.

besniyye

 • Alçak ve yumuşak yerde biten buğday.
 • Şam diyarında belli bir yerde yetişen buğdaya da derler.

bev'

 • Kulaç, kulaçlama.
 • Sataşma, musallat olma.
 • Kuytu yer.

bevga

 • Yumuşak toprak.

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

beyniye

 • Tecvidde: Harfler okunurken sesin mükemmelen akıp akmama arasında olması, kalın ile yumuşak arası okunması. Bu durumda okunan harfler şunlardır: (Râ, mim, ayn, nun, lâm.)

bıdada

 • Derinin nazik ve yumuşak olması.

bıngıldak

 • Yeni doğmuş olan çocuğun kafasının üst tarafı. Bu kısım yumuşaktır.

bürme

 • (Çoğulu: Birem-Birâm) Çömlek yapımında kullanılan yumuşak taş.
 • Çömlek.
 • Baş örtüsü.

çerbi / çerbî

 • Tatlılık, yumuşaklık. (Farsça)

cevaz / cevâz / جواز

 • İzin, müsaade, ruhsat.
 • İzin, müsaade, caiz olma.
 • Müsaadeli. Ruhsat, izin. Câiz olma.
 • Yol, tarik ve meslek.
 • İzin, uygun verme. (Arapça)
 • Cevâz vermek: Uygun vermek, olur vermek, müsaade etmek. (Arapça)

cevaz gösteren

 • İzin veren, müsaade eden.

cevaz-ı kanuni / cevaz-ı kanunî

 • Kanunen verilen izin, müsaade.

cevaz-ı şer'i / cevaz-ı şer'î

 • Şeriatın cevazı, fetvası, müsaadesi.

cüfte

 • Benzer, eş, denk, müsavi. (Farsça)
 • İnsan veya hayvan sağrıs. (Farsça)
 • Hayvan çiftesi. (Farsça)

cürun / cürûn

 • Bezin eskimesi.
 • Yumuşak olmak.
 • Bir nesne aşınmak.
 • Alışkanlık, itiyat.

da'k

 • Ovmak.
 • Bir şeyi yumuşatmak.

da'sa

 • Güneşten çok ısınan yumuşak, çukur yer.
 • Yumuşak yer.

daire-i imkan / daire-i imkân

 • Kâinat. İmkân âlemi. Mükevvenat. Mümkün olan, şartların müsait olduğu âlem. (Daire-i mümkinat da aynı mânada kullanılır.)

danyal aleyhisselam / danyal aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara tebliğ etti (duyurdu).

darül hikmetil islamiye

 • (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes'elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa

deb'

 • Yumuşak yer.
 • Kuvvetle basmak.

dehme

 • Yumuşak yemek.

dehmeka

 • Yumuşak ve güzel yemek.
 • Her nesnenin yumuşağı.

dehs

 • İçine ayak batan yumuşak yer.

delas

 • Yumuşak ve berrak şey.

demes

 • (Çoğulu: Dimâs) Yumuşak kumlu yer.

des

 • Eş, eşit, müsâvi, benzer, denk. (Farsça)

destur

 • İzin, müsaade. Şerlilerden kurtulmak için söylenen söz. (Farsça)
 • Allah'ın inayeti. (Farsça)

devirli

 • Fiz: Müsavi zaman aralıkları ile tekrarlanan hareket. Periyodik.

dı's

 • Kum.
 • Kumdan yığılmaş yumuşak tepe.

dıbabe

 • Yumuşak nesne.

dılamis

 • Yumuşak ve berrak olan şey.

dilas

 • Yumuşak ve berrak olan nesne.

dimase

 • Yumuşak.
 • Asanlık, kolaylık.

diskalifiye

 • Müsabaka dışı bırakılmış. (Fransızca)

dümasir

 • (Demser) İnişi yumuşak olan yer.
 • Etli, büyük deve.

dümlus

 • Berrak, yumuşak nesne.

düstur

 • Umumi kaide. Kanun, nizam. (Farsça)
 • Örnek, nümune (Farsça)
 • Üslub. İzin, müsaade. (Farsça)
 • Mu'teber ve mu'temed kimse. (Farsça)
 • Destur. (Farsça)

ebu zerr-i gıffari / ebu zerr-i gıffarî

 • İlk İslâm olanların beşincisi olup ilimde İbn-i Mes'ud hazretlerine müsavi sayılırdı. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmdan 281 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hazreti Ali Kerremallahu Vechehu kendisine "İlim dağarcığı" lâkabını vermiştir. Hi: 31'de Hakkın rahmetine kavuşmuştur. (R.A.)

ecred

 • Tüysüz adam, köse. Genç.
 • Çorak, otsuz yer. Bir şey yetişmeyen arazi.
 • Tüyü yumuşak ve kısa olan at.

eftah

 • Parmaklarının boğumu yassı ve yumuşak olan.
 • Tırnaklarının boğumları yumuşak olan kuş.

ehl-i kitab / ehl-i kitâb

 • Hazret-i Îsâ veya Mûsâ aleyhimesselâmdan birine ve bunlara gönderilen kitâblara inanan kâfirler, yahûdîler ve hıristiyanlar.

ehl-i şekavet

 • İslâmiyetin müsâade etmediği çeşitli rezâlet işleyen bedbaht.

ekfa'

 • (Tekili: Küfv) Eşler, benzerler, denkler, eşitler, uygunlar, müsaviler, muadiller.

ekvator

 • Hatt-ı istivâ. Dünyayı kuzey ve güney diye müsavi iki yarım küreye ayırarak, ikisinin arasından geçtiği farzedilen çember şeklindeki büyük çizgi. (Fransızca)
 • Yer yuvarlağının tam ortasında farzedilen ve dünyayı iki müsavi kısma ayıran (ve kırk bin kilometre olan) çember. (Fransızca)

el-halim

 • Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden, çok halim. (Allah (C.C.)

el-musavvir

 • (Bak. MUSAVVİR)

elyasa

 • Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah'ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti'ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu.

elyesa' aleyhisselam; / elyesa' aleyhisselâm;

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyâs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak gönderilmiş ve Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymakla vazîfelendirilmişti. İsmi Kur'ân-ı kerîmde bildirilmiştir.

eman / emân

 • Korkusuzluk, emniyet, güven.
 • Bir kimseye veya düşmana; söz, işâret veya yazı ile, mal ve can güvenliğinin emniyet (güven) altında olduğunu bildirme.
 • Müslüman olmayan bir kimsenin İslâm memleketine girmesi için kendisine verilen müsâade, izin.

emansız

 • Merhametsiz, müsaadesiz.

emasil

 • (Tekili: Emsel) Benzerler, eşler, akranlar, müsaviler.
 • İtibarlı kimseler.

emles

 • Avuç içi gibi düz ve yumuşak olan.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enase

 • Demirin yumuşak olması.

enbiya-yı izam / enbiya-yı izâm

 • Büyük pemgamberler; Âdem (a.s.), Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.), Mûsâ (a.s.),Îsâ (a.s.), ve Hz. Muhammed (a.s.m.).

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

erakk

 • Çok ince, ziyade rakik, ince ve yumuşak.

erfak

 • En ziyade yumuşak.
 • Arkadaş, refik olmaya en çok lâyık, elyak.

ermiya aleyhisselam / ermiyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâmın neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini bildirmekle vazîfelendirilmişti.

esna-i tesadüm

 • Ask: Çarpışma anı, müsademe zamanı, vuruşma esnası.

evamir-iaşere / evâmir-iaşere

 • Allahü teâlânın Tûr dağında Mûsâ aleyhisselâma bildirdiği on emir. Yahûdîlikte uyulması şart olan on kâide.

eyke

 • Sık ve birbirine karışmış ağaç.
 • Yumuşak.
 • Ağaç bitiren bataklık.

eymen vadisi / eymen vâdisi

 • Musa'nın (A.S.) tecelliye mazhar olduğu Tûr Dağı'ndaki vadi.

fak'

 • (Çoğulu: Fıkıa) Bir cins beyaz yumuşak mantar.

favori

 • Sakalın kulak hizasından yanağa doğru inen kısmı. (Fransızca)
 • Bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan. (Fransızca)

feleği müsait

 • Talihi, bahtı ve şansı müsait; hedefe ulaşmada büyük kolaylıklara mazhar.

felluce

 • (Çoğulu: Felâlic) Ziraate müsait yer.

ferişte

 • (Ferişteh) Melek. Günahsız. Masum. Yumuşak huylu. (Farsça)

fetah

 • Yumuşak.

fir'avn

 • Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (A.S.) zamanında Allah'a isyan edip ilâhlık dâvasında bulunan, Musa Peygamber'e inanmayan hükümdar.
 • İlâhlık iddia eden dinsiz, azgın ve şaşkın insan.
 • Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan.
 • Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı.
 • Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.

fuhş

 • Haddini aşma.
 • Kötülük, namusa aykırı hareket.

fürayık

 • (Çoğulu: Ferâyık) Yumuşak bedenli güzel yiğit.

fursat

 • Müsait an, elverişli durum, uygun zaman, elden kaçırılmayacak faydalı hâl veya vakit. Nöbet.

gade

 • Bedeni yumuşak olan kadın.

galfak

 • Geniş, vâsi.
 • Yumuşak.
 • Su içinde yetişen yassı yapraklı bir ot.
 • Kurbağa yosunu.

gamil / gamîl

 • Tüyü gitmiş yumuşak deri.

gamin / gamîn

 • Yumuşak.

gamn

 • Yumuşaklık.

gamz

 • (Çoğulu: Gamuz) Göz yummak, gizli olmak, yumuşak muamele etmek.
 • Kolay görerek ihmal etmek.
 • Çukur yer.

gayda

 • (Çoğulu: Guyed) Nazik ve yumuşak tenli genç kadın. (Müz.: Agyed)

gaydak

 • Geniş.
 • Yumuşak.
 • Kerim kişi. İyi huylu kimse.
 • Keler yavrusu.
 • Büluğ çağına varmamış çocuk.

gayed

 • Nazik ve yumuşak tenli olmak.

gazid

 • Katı sesli.
 • Yumuşak ot.

gazıf

 • Yumuşak, geniş.

gazir

 • Mülâyim, yumuşak. Nâzik, uysal.

gurve

 • Burnun ucundaki kıkırdaktan yapılmış yumuşak kısım.

gurzuf

 • Kıkırdak.
 • Yumuşak olan kemik.

habel

 • Ana rahmindeki çocuk, cenin.
 • Gebelik, gebe olma zamanı.
 • Fls: Musallat fikir.

habhabe

 • Yumuşaklık, rahavet.
 • Muzdarip olmak, acı çekmek.

habra'

 • (Çoğulu: Habâri-Haberât) Sedir ağacı biten düz yer. Yumuşak yer.

habrence

 • Güzel yemek.
 • Yumuşak.

hacc

 • Kasdetmek. Muârazada delil ve bürhan ile galip olmak.
 • Bir yere çok tereddütle varıp gelme.
 • Şâyan-ı tâzim bir şeye teveccüh.
 • Bir şeyden feragat etmek.
 • Fık: İslâmın şartlarından ve hâli vakti müsait olan her müslümana farz olan, Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe-i Şer

hadba'

 • Uzun boylu akılsız kadın.
 • Yumuşak gönüllülük.

hadd-i ma'ruf

 • Şeriatça bilinen, makbul olan had. Emredilen, müsaade edilen hudud.

haddi yok

 • Yetkisi yok; yetki sınırları müsait değil.

hadıl

 • Yumuşak taze ot.
 • Islanmış, nemlenmiş.

hakameyn

 • İki hakem: Sıffîn vak'asında Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında hakem seçilen Amr b. Âs ile Ebu Musa el-Eş'arî.

hakek

 • Yumuşak beyaz taş.

hakk-ul yakin / hakk-ul yakîn

 • (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi.

halim / halîm / حليم / حَل۪يمْ

 • Yumuşak huylu, uysal.
 • Yumuşak huylu. Hoş muamele yapan.
 • Yumuşak huylu, kızmayan.
 • Yumuşak huylu. (Arapça)
 • Yumuşak huylu.

halim selim

 • Yumuşak huylu ve sağlam karakterli kişi.

halim ve selim

 • Yumuşak huylu, uysal.

halim-i alihimmet / halîm-i âlihimmet

 • Yumuşak huylu olmasının yanı sıra kutsal değerler uğruna gayret gösteren.

halim-selim

 • Yumuşak huylu ve doğru.

halimane / halîmâne

 • Yumuşak bir şekilde, uysalca.
 • Yumuşak surette. Yumuşak huylulara yakışır bir tarzda. (Farsça)

halime / halîme

 • Yumuşak huylu kadın.
 • Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın süt anasının ismi. Beni Sa'd bin Bekr kabilesindendir. Halime-i Sa'diye diye de anılır. (R.A.)
 • Yumuşak huylu kadın. (Peygamberimizin süt annesinin adı)
 • Yumuşak huylu kadın, Peygamberimizin süt annesi.

halk

 • İnsan topluluğu. İnsanlar.
 • Yaratmak. İcad. Örneği ve benzeri olmayan bir şeyi yaratmak, ibdâ' eylemek.
 • Bir şeyi yumuşatıp düzleştirmek.

haman

 • Peygamber Hz. Musa (A.S.) zamanındaki Mısır Fir'avununun vezirinin ismi.

hamas

 • Verem.
 • Yumuşaklıkla ve kolaylıkla bir şeyi çıkarmak.

hame'

 • Uzun müddet su ile yumuşayıp değişmiş cıvık ve kokar çamur. Balçık.

hannas

 • (El-Hannâs) (Hunus. dan) Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen. Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan.

harem

 • Herkesin girmesine müsaade edilmeyen yer. Kadınlara mahsus oda. (Misafirlere ve erkeklerin girmesine müsaade edilen yere de"selâmlık" denir.)

harun / hârûn

 • Musa Peygamber'in (A.S.) yardımcısı ve büyük kardeşi.
 • Bağdad Abbasî Halifelerinden Harun-ür Reşid.
 • Musa aleyhisselâmın kardeşi olan peygamber.

haşefe

 • (Çoğulu: Haşef-Haşefât) Sünnet mevziine varana kadar olan zeker başı.
 • Yaşlanmış kuru kadın.
 • Kuru hamur.
 • Yumuşak taş.

haşv

 • (Haşiv) (Çoğulu: Ahşâ) Tıb: Vücudun içindeki uzuvlardan her birisi.
 • Minder, yastık gibi şeylerin içini dolduran pamuk, kuru ot.
 • Kırılması ihtimali olan eşyanın arasına konan yumuşak, ot gibi şey.
 • Edb: İbarede lüzumsuz söz bulunması, aynı mânada iki kelimeyi yanyana sö

hatt-ı istiva / hatt-ı istivâ

 • Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. (Farsça)
 • Ekvator. (Farsça)
 • Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. (Farsça)

havd

 • Güzel ahlâk.
 • Güzel ve yumuşak vücutlu câriye.

haver

 • Zayıf olmak.
 • Yumuşak, çukur yer.
 • Denize suyun akıp döküldüğü yer.

hazımlı

 • Mc: Tahammüllü, müsamahalı, tolerans sahibi.

hazkil aleyhisselam / hazkîl aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allahü teâlânın velî kullarından biri. Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvî'nin neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen üçüncü peygamberdir. Allahü teâlâ, onun duâsı bereketiyle, ölen binlerce kişiyi diriltti.

hazm

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Zaptetmek.
 • Kast etmek.
 • Bağlamak.
 • Yumuşak yüksek yer.
 • Sağlam re'y. Doğru ve kat'i karar.
 • Basiretle hareket etmek.

hazret-i musa / hazret-i mûsâ

 • Mûsâ (a.s.).

hecr-i cemil

 • Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek.

helal

 • Allah'ın müsaade ettiği şey. Haram olmayan. Dinî bakımdan kullanılmasında, yenilip içilmesinde, dinlenmesi veya bakılmasında yahut dokunulmasında nehiy olmayan.
 • İhramdan çıkan hacı.

hem-ayar

 • Eşit, denk, müsavi. (Farsça)

hem-cenah

 • Denk, eşit, müsâvi. (Farsça)

hem-duş

 • Omuz omuza gelen, eşit olan, müsavi olan. (Farsça)

hem-kıran

 • Aynı yaşta olan, yaşıt. (Farsça)
 • Kuvvette müsavi olan. (Farsça)

hem-nefes

 • Arkadaş, musâhib. (Farsça)

hem-rad

 • Kahramanlık ve cömertlikte müsavi olan kimseler. (Farsça)

hemime / hemîme

 • Yumuşak rüzgâr.
 • Ufak taneli yağmur.

hemk

 • Yumuşak. Kof.

hevade

 • Yavaşlık.
 • Yumuşaklık.
 • Kavmin içinde salah ve muvâfakata sebep olması mümkün olan kimse.

heyam

 • Hayranlık hâli.
 • Çok yumuşak kum.

hilm / حلم

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.
 • Yumuşak huylu olmak, kızmamak. Gücü yettiği halde affetmek.
 • Yumuşaklık, insanın tabiatında olan yumuşaklık duygusu.
 • Yumuşaklık, kızmama.
 • Yumuşaklık. (Arapça)

hilm ü haya / hilm ü hayâ

 • Yumuşaklık ve utanma duygusu.

hilm-i himari / hilm-i himarî

 • İfrat derecede yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hilmiyyet

 • Yumuşaklık, yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hınaf

 • Devenin yulardan burnunu çözmesi.
 • Deve bileğinde olan yumuşaklık.

hirşemm

 • Yumuşak taş.

hubar

 • Taşlı, yumuşak yer.

hudir

 • Yumuşak taze ot.

hüdn

 • Barış, sulh, musalaha.

hürmet-i müsahere

 • Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendi

huru'

 • Tanelerinden hintyağı çıkartılan ağaç.
 • Sütleğen otu.
 • Yumuşak ot.

huz ma safa, da'ma keder / huz mâ safâ, da'mâ keder

 • "Safâ olanı al, keder vereni bırak", "Allahın müsaadesi olan ve neticesi safâ veren şeyi al, sonu keder vereni bırak", "İyisini al, kötüsünü bırak" meâlindedir.

i'tidal

 • Bir şeyde veya halde ifrat veya tefrite düşmemek. Vasat derece olmak.
 • Yumuşaklık. Uygunluk.
 • Gündüz ve gecenin birbirine denk, eşit olması.
 • Miktar ve keyfiyyet hususunda iki hâlet arasında mutavassıt olmak.

ibka

 • Bâkileştirmek. Devamlı etmek. Azletmeyip yerinde bırakmak. Yerinde devamlı etmek.
 • Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi.
 • Mc: Sınıfta bırakmak.<

ibtişak

 • Haysiyet ve nâmusa dokunma.
 • Yalan söyleme.

icazet

 • İzin. Müsaade. Şehadetname. Diploma. "Olur" demek. Destur vermek. İlmî ehliyet. Reva görmek.

icazet-i külli / icazet-i küllî

 • Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi

icl-i samiri / icl-i samirî

 • Musa (A.S.) zamanında Samirî'nin yaptığı buzağı heykeli.

idrak-i basit / idrâk-i basît

 • Tasavvuf yolcusunun kendini müşâhedede (görmede) fâni (yok) olması.

ifasa

 • Yumuşak söylemek.
 • Aşikâre söylemek. Açık açık konuşmak.

ıfdac

 • (Çoğulu: Ufâzic) Semiz, besili hayvan.
 • Yumuşak nesne.

iftiraş

 • İzine uyma.
 • Namusa dokunur söz söyleme.
 • Yayılma.
 • Cima.
 • Döşemek.

igmaz

 • Müsamaha etmek. Görmemezliğe gelmek.

ihbak

 • Boyun eğme, inkıyâd, yumuşaklıkla söz dinleme.

ihmalci

 • Dikkat etmeyen, dikkatsiz, müsamahacı. (Türkçe)

ila-maşaallah / ilâ-mâşaallah

 • Allah'ın dilediği, müsaade ettiği sürece.

ilane

 • Yumuşatmak.

imam-ı ali rıza

 • (Hi: 153 de Medine-i Münevvere'de doğmuştur.) Eimme-i İsnâ Aşer'in yedincisidir. İmam-ı Musa Kâzım'ın oğludur. Tus; yani Meşhed'de medfun olup kabri ziyaretgâhtır. (R.A.)

iman-ı şühudi / îmân-ı şühûdî

 • Basîret (kalb gözü) ile müşâhede ederek, görerek olan îmân.

imhal

 • Mühlet verme. Sonraya kalmasına müsaade etme.

imkanat / imkânat

 • Varlığı da yokluğu da mümkün olanlar. Ademle vücudu müsavi olanlar. Var olmasında başkasına muhtaç bulunan şeyler.

imtiyazat

 • (Tekili: İmtiyâz) İmtiyâzlar, izinler, müsâadeler.

imtizackar / imtizackâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)

inak

 • Sözüne inanılır, itimat edilebilir, mutemed.
 • Müsteşar, müşavir.
 • İstişare, re'y.

insihak

 • Döğülüp ezilme. Ezilip yumuşamak.

irha

 • Tatlılıkla ve kibarca hareket etme, yumuşak davranma, tatlı muâmele etme.

isar

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.

isbatiyecilik

 • Bu felsefe nazariyesine göre, isbat yolu ile yakîn, şüphesiz bilginin elde edilebilmesi, tecrübelerle müşahadelerle ve vakıalara istinaden mümkün olacağı iddia edilir. İsbat şeklini ve sahasını daraltıp sadece maddiyata münhasır kılan bu anlayış yalnız maddiyata ait mes'eleler için doğrudur.

ismetmeab / ismetmeâb

 • İsmetlü. Günahsız. Haramdan ve nâmusa dokunur hâllerden çekinen.

işmoil aleyhisselam / işmoil aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâmın neslinden olup, Mûsâ aleyhisselâmın dînini tebliğ etmiştir.

istidad-ı tabii / istidad-ı tabiî

 • Müsait olan doğal gelişim.

ıstıhab

 • Saklama, gizleme.
 • Dostluk kurma.
 • Konuşma, musâhabe etme.

istişare / istişâre

 • Meşveret etmek. Fikir danışmak. Müşâverede bulunmak.
 • Müşavere etme, danışma.

istiva / istivâ

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.
 • Müsavî olma, denk olma.
 • Düz olma, düzlük.
 • Kaplama, örtme.
 • Ortada ve tam bir derecede bulunma.

iza-ma

 • Gr: Zaman zarfı olan "izâ"ya müsavidir. Müzari fiilinden evvel gelirse onu cezm eder.

izabe

 • Eritmek, eritilmek. Su gibi akıcı hale koymak. Yumuşatmak. Islah etmek.

izn-i amm / izn-i âmm

 • Herkese müsaadeli olan.
 • Ist: Cum'a namazı kılınan cami kapısının kayıtsız şartsız her müslümana açık olması.

iznen

 • Şeriatın müsaade ettiği, izin verdiği ölçüde.

iznillah / iznillâh

 • Allah'ın (C.C.) müsaadesi, izni.

kadi iyaz / kadî iyaz

 • Lâkabı: Ebu-l Fadl bin Musa el Yahsabî'dir. Muhaddislerin meşhurlarından ve edebiyatçılardan olup, 476 hicrî tarihinde Site kasabasında doğmuş, sonra Endülüse geçerek Kurtuba'da ve diğer ilim merkezlerinde ilim tahsili yapmıştır. Daha sonra Site kasabasında uzun bir zaman durmuş, bir ara Garnata şeh

kaf'a

 • Yumuşak kuru ot.
 • Parmakları soğuktan dökülmüş ayak.

kalb-i mübarek

 • Mübarek kalp, yumuşak kalp.

kalib aleyhisselam / kâlib aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan Şem'ûn'un neslindendir. Babasının ismi Yuknâ'dır. Kendisine Yûşâ aleyhisselâmdan sonra peygamberlik verildi. Mûsâ aleyhisselâma bildirilen dînin emir ve yasaklarını ins anlara tebliğ etti (bildirdi).

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

kasvet

 • Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması.

kavl-i leyyin

 • Yumuşak söz.
 • Yumuşak söz. Sert olmayan söz. Enâniyetli olmayan söz.

kavm-i musa / kavm-i mûsâ

 • Hz. Mûsâ'nın kavmi.

kebse

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.
 • Ebucehil karpuzu.

kedid

 • Davar tırnağıyla didilmiş ve yumuşamış olan yumuşak yer.

kefaet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)

kelim

 • Kendine söz söylenilen, kendine hitab olunan.
 • Hz. Musa'nın (A.S.) bir ünvanı.
 • Söz söyleyen, konuşan. İkinci şahıs.
 • Yaralı kimse.

kelimullah / kelîmullah

 • "Cenab-ı Hakk'ın hitab eylediği zat" (meâlindedir). Hazret-i Musa'nın (A.S.) bir ünvanıdır. Çünkü O, Tur-u Sina'da Cenab-ı Hakk'ın kelâmını, hitabını duymak mazhariyetine erişmiştir.
 • Resul-i Ekrem (A.S.M.) mi'rac-ı şerifinde Cenab-ı Hak ile tekellüme mazhar olduğundan bir ismi de Kel
 • "Allahü teâlânın kendisiyle konuştuğu zât" mânâsına Mûsâ aleyhisselâmın lakabı.

kemal-i hilm / kemâl-i hilm

 • Yumuşak huyluluğun mükemmel derecede olması.

kerem etmek

 • Müsâade etmek, lutfetmek. Razı olmak.

kerim

 • Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr. (Kur'an-ı Kerim tâbirindeki kerim; muazzez, mükerrem mânâsınadır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime 27 defa geçer ve ancak iki defa Cenab-ı Hak hakkında kullanılmıştır.)

kifa

 • Bir parça veya iki bez (ki birbirine dikip çadır eteğini yaparlar.)
 • Eşitlik, beraberlik, müsâvât.

kılavuz

 • Yol gösteren, rehber.
 • Vapurlara yol gösteren.
 • Bazı hayvan katarlarının önüne düşüp, onları sevkeden hayvan.
 • Eskiden evlenme işlerine vasıtalık eden kadınlar.
 • Düşman hakkında mâlumât edinmek için ordu hizmetinde kullanılan kişiler.
 • Okçuluk müsabakaların

kıssa-i musa / kıssa-i mûsâ

 • Hz. Mûsâ'nın hikâyesi.
 • Hz. Mûsâ'nın kıssası.

kıza

 • Yumuşak yerlerde biten bir ot cinsi.

küfat

 • (Tekili: Küfv) Eşitler.
 • Denkler, müsaviler.

kul'at

 • (Çoğulu: Kulu') Ödünç mal. Yurt edinmeye müsait olmayan yer.

kurb

 • Yakınlık. Yakında oluş. Yakın olmak. Yakınlık kazanmak. (Zamanda, mekânda, nisbette, hatvede ve kuvvette kullanılır.)
 • Tıb: Böğür. Karnın yumuşaklığına kadar olan yer.

kurnuk

 • Yumuşak bedenli delikanlı.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

lane-i nermin / lâne-i nermin

 • Sıcak ve yumuşak yuva.

latif / latîf / lâtif / لطيف

 • Mülâyim. Yumuşak. Nâzik. Mütenasip.
 • Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden.
 • Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen.
 • Çok lutf edici.
 • Derin, gizli.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Lütf ve ihsân edici, dâimâ güzel muâmelede bulunan.
 • Yumuşak, hoş, güzel, nâzik. Âdem oğlu aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar, Gör bu latîf çiçekleri, hangi kuvvet yapar, bozar.
 • Gözle görülmeyen.
 • Yumuşak, güzel, şirin, ince.
 • Hoş, yumuşak. (Arapça)

layecuz / lâyecuz

 • Câiz değil, olamaz, müsaade verilmez.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

lebk

 • Akıllı olmak.
 • Islah etmek, terbiye etmek.
 • Karıştırmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

lecen

 • Bir şeye musallat olmak, ilişmek.

ledn

 • (Çoğulu: Lidân-Ledun) Taze ve yumuşak olan ağaç budağı.

letafet / letâfet / لطافت

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.
 • Hoşluk, yumuşaklık, tatlılık.
 • Hoşluk, güzellik, incelik, yumuşaklık.
 • Hoşluk. (Arapça)
 • Yumuşaklık. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

leynet

 • Yumuşak koltuk yastığı.

leyyin / لين

 • Yumuşak. Mülâyim. Hafif. Yavaş olan.
 • Yumuşak.
 • Yumuşak.
 • Yumuşak. (Arapça)

lihaf

 • (Tekili: Lahfe) Yumuşak beyaz taşlar.
 • Yufka kaymak.

lin / lîn

 • Yumuşaklık ve mülayim olmak.
 • Tecvidde: Bu sıfata sahib olan vav, ye harfleridir.

linet / lînet

 • (Liynet) Mülâyimlik, yumuşaklık.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

litaf

 • (Tekili: Latif) Yumuşaklıklar.

liyan

 • (Mülâyene) Mülayemetle, yumuşaklıkla muamele etmek.

luaa

 • Yumuşak yaş ot.

lüdane

 • Yumuşaklık.

lüdune

 • Yumuşaklık.

lütf u kerem

 • Kerem ve iyilik; iyilik ve yumuşaklıkla muamele; cömertlik, merhamet ve ihsan.

ma'd

 • Taze hurma.
 • Taze ot.
 • Yumuşak.
 • Yoğunluk, gılzat.
 • Gitmek.
 • Çekmek.

maa

 • (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu t

mad

 • Yumuşak taze ot.

mahfuz liman

 • Bütün rüzgarlara kapalı olan ve her türlü hâllerde emniyet ile barınmağa müsâit bulunan limanlar.

mahrem

 • Gizli.
 • Dince ve şer'an müsaade olunmayan.
 • Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır.
 • Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır

mahzur

 • Hazer edilecek şey. Özür. Korkulacak şey. Müsaade olmayan. Mâni. Çekinilecek şey.

mail-i inhidam / mâil-i inhidam

 • Yıkılmaya meyilli, yıkılmaya uygun, müsait.

makrun

 • (Karn. dan) Ulaşmış. Kavuşmuş. Yakın.
 • Müsaadeye mazhar.
 • Çatık kaşlı olmak.

marın

 • (Mârına) Çekiçle dövülerek açılmağa müsait olan.
 • Kireçtaşı.
 • Çeşitli renklerde olan bir çeşit toprak.

marin

 • Burun ucunda olan yumuşak kemiksiz yer.

maziye

 • Şarap, hamr.
 • Beyaz iyi bal.
 • Beyaz ince yumuşak gömlek.

me'd

 • Yumuşak taze ot.
 • Titremek.
 • Sallanmak.

mehul

 • Yumuşak yay.

melaset

 • Yumuşaklık. (Zıddı: Huşunet)

meld

 • Yumuşak olmak.

melk

 • Dalkavukluk.
 • Yumuşaklık yapmak.
 • Mahvetmek.
 • Yıkamak.
 • Emmek.
 • Vurmak.

melyene

 • Yumuşaklık.

men ve selva / men ve selvâ

 • Mûsâ aleyhisselâmın duâsı ile Allahü teâlânın İsrâiloğullarına gökten yağdırdığı kudret helvası (men) ve bıldırcın eti (selvâ).

menend

 • (Mânende-Mânend) Nazir. Eş. Benzer. şebih. Müşabih. (Farsça)

menşur

 • (Neşr. den) Neşrolunmuş. Dağıtılmış. Yayılmış. Herkese ilân edilmiş.
 • İşleri dağınık. Perişan.
 • Sultanın emri, mühürsüz mektubu, fermanı.
 • Bayrak.
 • Mat: Alt ve üst tabanları birbirine müsavi ve müvâzi (eşit ve paralel), kenarları da müsâvi ve müvâzi olup yüzleri b

meranet

 • Yumuşaklık.
 • Bir mâdenin çekiç vasıtası ile dövüldüğünde yayılması vasfı.

merfak

 • Yumuşak yer.

merid / merîd

 • Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma.
 • Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan.

mermare

 • Yumuşak vücutlu kadın.

mesag

 • Açlık.
 • Geçmesi kolay olan.
 • İtibar, değer.
 • İzin. Müsaade. Ruhsat, cevaz.

mesağ

 • İzin, ruhsat, cevaz, müsade.

mesağ-ı şer'i / mesağ-ı şer'î

 • Şer'î izin; şeriatın verdiği müsaade.

meşahat

 • (Bak: Müşahha)

meshele

 • Yumuşak yer.
 • Alçak yer.

meşmeşiye

 • Tas: Âlem-i gaybdan veya âlem-i misalden bir âlem. Bazı evliyanın keşfen müşahede ettikleri bir yer.

meşrua

 • Şeriatın kabul ettiği hâl. Yapılması serbest olup, haram olmayan. Allah'ın (C.C.) kanununda müsaade edilen. Şeriatça yapılması günah olmayan.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.

meysa

 • (Çoğulu: Miyes) Yumuşak yer.

miad

 • Vaad edilen gelecek zaman veya yer.
 • Müsaade edilen zaman.
 • Kıyâmet. Mahşer.
 • Vaad. Müddet.

mid'as

 • Çok işlek olduğundan yumuşamış olan yol.

mihrban

 • Merhamet ve şefkat sahibi. Muhabbetli, sevimli, yumuşak huylu ve güleryüzlü. (Farsça)

misafir / misâfir

 • (Bak. MÜSÂFİR)

misbahü'l-iman

 • İman lâmbası anlamında Asâ-yı Mûsâ'nın ikinci bölümüne verilen ad.

mıtla

 • (Çoğulu: Metâli) Dikenli otlar biten yumuşak yer.

mu'cizat-ı museviye / mu'cizât-ı mûseviye

 • Hz. Mûsâ'nın mu'cizeleri.

mu'cize-i musa / mu'cize-i mûsâ

 • Hz. Mûsâ'nın mu'cizesi.

muaddil

 • Tadil eden.
 • Düzelten. Müsâvi ve beraber kılan. Denkleştiren.

muadelat

 • (Tekili: Muâdele) (Adl. den) Beraberlikler, musâvilikler.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muadelet

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.

muadil

 • Müsâvi, eşit, denk.
 • Fiz: Eş değer.

mübahese

 • Bir şeye dair iki veya daha çok kimse arasında olan konuşma. Bir şeyin bahsini etmek. Musahabe.

mübih / mübîh

 • İzin veren, müsaade eden.

mücaveze

 • Haddinden ileri geçmek. Normali aşmak. Bir şeyin, hadd-i itidâli geçmesi.
 • Birini suç ve günahı ile muâheze eylemeyip görmemezlik ile afv ve müsamaha eylemek.

müdemlic

 • (Çoğulu: Demâlic) Yuvarlak nesne.
 • Yumuşak nesne.

müdevvis

 • Harman dövecek ve yumuşatacak âlet.
 • Cilâ âleti.

mufavada şirketi / mufâvada şirketi

 • Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması şartlarıyla kurulan bir şirket. Müsâvat şirketi.

müfavaza

 • Ortaklık, işbirliği.
 • Eşitlik, müsavilik.

müfavazaten

 • Ortaklıkla, işbirliği yaparak.
 • Eşitlikle, müsavilikle.

muhakat

 • Müşabehet eylemek. Bir kimseyi taklid etmek.
 • Birbirine hikâye söylemek.

muhallim

 • Halim selim eden. Yavaş kılan. (Öfkeli birisini) yumuşatan.

muhdar

 • (Muhzar) Hazırlanmış.
 • Amellerinin sâhifelerini müşâhede etmiş olarak.

muhill-i namus / muhill-i nâmus

 • Nâmusa zarar veren, nâmusa dokunan.

muhnis

 • Yumuşak kimse; yâni şiddeti ve katılığı olmayan. Mülâyim.

mükafee / mükâfee

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.

mükafi / mükâfî

 • (Kifâyet. den) Eşit, müsâvi. Beraber.

mukanfez

 • Üzeri yumuşak dikenlerle örtülü olan hayvan. Kirpi.

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.

mülaim

 • Mülâyim. Yumuşak. Lâtif.

mülattıf

 • (Lutf. dan) Bir iyilikle gönül alan. Taltif eden.
 • Yumuşatıcı (ilâç).

mülattıfat

 • (Tekili: Mülattıf) Yumuşatıcı ilâçlar.

mülayemet / mülâyemet

 • Lâtife etmek, şaka yapmak.
 • Sevinç izhar etmek.
 • Yumuşaklık. Uygunluk. Yumuşak huyluluk.
 • Bağırsakların yumuşaklığı.
 • Yumuşaklık.

mülayenet

 • Yumuşak etmek.
 • Yumuşaklık.

mülayim / mülâyim / ملایم

 • Yumuşak. Yavaş. Uygun. Yumuşak huylu.
 • Yumuşak.
 • Yumuşak. (Arapça)

mülayimane / mülâyimane / mülâyimâne

 • Yumuşakça.
 • Yumuşak ve uysal bir şekilde.

mülessen

 • Dil gibi uzun ve yumuşak olan ayak veya ayakkabı.

müleyyen

 • (Linet. den) Yumuşatılmış.

müleyyin

 • Yumuşatan, yumuşaklık veren, yumuşaklık verici.

mum

 • Yumuşak. (Farsça)
 • Mum. (Farsça)

mümalat

 • Müsaade etmek, izin vermek.
 • Yardımlaşmak, muâvenet etmek.

mümasaha

 • Sözle birbirine yumuşak davranma.

mümaselet

 • Benzeyiş, müşabih olmak. şekilce, suretçe birbirine benzeyiş.

münacat-ı museviye / münâcât-ı mûseviye

 • Hz. Mûsâ'nın dua ve yakarışı.

münadale

 • Müsabaka yarışına girmek. Atışma. Atış müsabakası.

münazzıc

 • Yumuşatıcı. Öldürücü.

münharif

 • (Harf. den) İnhiraf eden, yoldan çıkmış. Eğilmiş, çarpık. Usulünden çıkmış, sağlam olmayan.
 • Tecviddeki mânâsı için "İnhirâf"a bakınız.
 • Geo: Dört kenarlı, fakat hiçbir kenarı birbirine müsâvi ve müvâzi (eşit ve paralel) olmayan şekil. Sadece iki kenarı birbirine müvâzi (parale

mürn

 • Yumuşaklık.

musa / mûsâ

 • Beni İsrâil peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa nâmındaki peygamberi yerine tâyin ederek vefat etmiştir. Mısır
 • Mûsâ (a.s.).

musa aleyhisselam / musa aleyhisselâm

 • Mûsâ (a.s.).

musa peygamber / mûsâ peygamber

 • Mûsâ (a.s.).

müsaadat

 • (Tekili: Müsâade) Yardımlar, muavenetler.
 • Müsâadeler, izinler.

müsaade / مساعده

 • İzin. (Arapça)
 • Yardım. (Arapça)
 • Müsaade edilmek: İzin verilmek. (Arapça)
 • Müsaade etmek: İzin vermek. (Arapça)

müsaade-i fazılane / müsaade-i fâzılâne

 • Yüksek müsaade, izin.

müsaade-i şer'iye

 • Şeriatın müsaadesi, İslâmiyetin izin verdiği iş ve davranış.

müsaadekar / müsâadekâr

 • İzin verici, müsaade eden.
 • Müsaade eden, izin veren.

müsaadekarane / müsaadekârane

 • Müsaade edici olarak, izin verici olarak.

musab / musâb / مصاب

 • Yakalanmış, tutulmuş, uğramış. (Arapça)
 • Musâb olmak: Yakalanmak, tutulmak. (Arapça)

müsabakat

 • Yarış, yarışma, müsâbaka.

müşabehe

 • (Bak: MÜŞABEHET)

müsabık

 • (Sebk. dan) Müsabakaya giren, yarışmaya katılan.
 • Geçen.

müşacerat

 • (Tekili: Müşacere) Dövüşmeler, vuruşmalar, kavgalar.

müsadefe

 • (Bak: MÜSADEFET)

musademat

 • Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler.

müsademat

 • (Tekili: Müsademe) Vuruşmalar, birbirine çarpmalar. Müsademeler.

müsademe

 • (Çoğulu: Müsademat) Vuruşma, birbirine çarpma.
 • Silâhlı çarpışma.

müsadere / مصادره

 • Mal varlığına el koyma. (Arapça)
 • Müsadere edilmek: Mal varlığına el konulmak. (Arapça)
 • Müsadere etmek: Mal varlığına el koymak. (Arapça)

musafaha / musâfaha / مصافحه

 • Tokalaşma. (Arapça)
 • Musâfaha etmek: Tokalaşmak, el sıkışmak. (Arapça)

müşafehat

 • (Tekili: Müşafehe) (Şefe. den) Konuşmalar, dudak dudağa yakından konuşmalar.

musafih

 • Musâfaha edenlerden veya el sıkışanlardan herbiri.

müsafirin / müsafirîn

 • (Tekili: Müsafir) (Sefer. den) Misafirler, konuklar. Yolcular.

müsafirperver

 • Müsafire çok hürmet eden, müsafiri iyi ağırlayan, kıymet veren. (Farsça)

musaggara

 • (Bak: MUSAGGAR)

musahabat

 • (Tekili: Musahebe) (Sohbet. den) Sohbetler, konuşup görüşmeler.

müşahat

 • Müşabehet. Bir şeye benzemek.

müşahed

 • (şuhud. dan) Görülen, görülmüş. Müşahede olunan, müşahede olunmuş.

müşahedat / müşâhedât

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.
 • Kalb gözüyle görmeler veya bu yolla görülen şeyler. Müşâhede kelimesinin çoğuludur.

müşahedat-ı vakıa / müşahedat-ı vâkıa

 • Olgular, gerçekler üzerinde yapılan müşahedeler, gözlemler.

müşahede / müşâhede / مشاهده

 • Gözlem. (Arapça)
 • Müşâhede edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Müşâhede olunmak: Gözlemlenmek. (Arapça)

müsahere

 • (Müsâheret) Geceleyin uyanık durma, uyumama.

müşahha

 • (Müşahhat) Kavga etmek, çekişmek, niza etmek.

musahhihin / musahhihîn

 • (Tekili: Musahhih) Musahhihler, tashih işi ile uğraşanlar.

musahibe

 • Kadın musâhib. Kadın arkadaş.

müşahidin / müşahidîn

 • (Tekili: Müşahid) Görenler, bakanlar. Müşahede edenler.

müsahil

 • Müsâhele eden. İşi sıkı tutmayıp gevşeklik gösteren.

müsakkaf

 • (Çoğulu: Müsakkafât) (Sakf. dan) Üstü dam veya tavanla örtülmüş. Tavanı veya damı olan.

musalahat

 • (Tekili: Musâlaha) (Sulh. dan) Karşılıklı anlaşmalar. Barışlar.

müsalefe

 • (Müsâlefet) Birine refakat etme, yol arkadaşı olma.
 • İleride ve önde bulunma.
 • Biriyle birlikte seyretme.

müsaleme

 • (Bak: MÜSALEMET)

musallin / musallîn

 • (Tekili: Musalli) Namaz kılanlar, dua edenler.

musallit

 • (Salâtet. den) Birine musallat eden. Peşini bırakmayıp sataştıran.

müsamaha

 • (Çoğulu: Müsamahât) Hoş görürlük, dikkat etmemek, aldırış etmemek. Kusurlara göz yummak.

müsamahakar / müsamahakâr

 • Müsamaha eden. Göz yuman, hoş gören, görmemezlikten gelen. (Farsça)
 • Aldırmayan, ihmalci. (Farsça)

müsamahakarane / müsamahakârâne

 • Görmemezliğe gelerek, müsamaha ederek, hoş görerek. (Farsça)
 • Müsamaha gösterircesine, göz yumarak.

müsamahat

 • (Tekili: Müsamaha) (Semâhat. dan) Müsamahalar, göz yummalar, görmezden gelmeler, hoş görmeler. Aldırış etmemeler.

müsamerat

 • (Tekili: Müsamere) Müsamereler, gece eğlenceleri.

muşamma / مشمع

 • Muşamba. (Arapça)

muşamma'

 • (şem'. den) Muşamba.

müsanede

 • (Müsânedet) Arka çıkma, yardım etme, muavenette bulunma.

musannef

 • (Çoğulu: Musannefât) (Sınf. dan) Sıraya konulup tasnif edilmiş.
 • Te'lif edilmiş, yazılmış.

musannefat

 • (Tekili: Musannef) Sıraya konulup tasnif edilmiş kitaplar.

musannifan

 • (Tekili: Musannif) Kitap yazan kadınlar. Kadın müellifler.

musannifin / musannifîn

 • (Tekili: Musannif) Musannifler, kitap yazanlar.

müşar-ü bil-benan

 • (Müşar-ü bil-benam) Parmakla gösterilen. (Gösterilen şeyin meşhur ve belli olduğundan kinayedir.)

müsaraa

 • (Çoğulu: Müsâraât) Acele etmek. Bir şeye doğru koşmak. Sür'atle teşebbüse geçmek.

müsaraka

 • (Bak: MÜSARAKAT)

musarra'

 • Edb: İki mısra'ı da kafiyeli olan beyit. Bir mısra'ı kafiyeli olana "Müfred" denir.Musarra' beyte, gazel veya kasidenin baş tarafında bulunursa; matla; terci' ve terkib-i bentlerin arasında bulunursa; vâsıta tâbir olunur.

müşaş

 • Omuz başı.
 • Yumuşak kemik başları. (Çiğnenmesi mümkündür).
 • Yumuşak yer.

musattaha

 • (Bak: MUSATTAH)

müsavat

 • Denklik, beraberlik. Müsavilik, eşitlik. Aynı hâl ve derecede olmak. Aynı haklara sahip olmak.

müsavaten

 • Müsavi ve eşit olarak.

müşavere / مشاوره

 • Bir iş hususunda iki veya daha fazla kimseler arasındaki konuşma ve danışma. İstişare etme. (Bir kavim müşaverede bulundu mu rüşd ü salâha nâil olur. Hadis meâli)
 • Danışma. (Arapça)
 • Müşavere etmek: Danışmak. (Arapça)

müşavirin / müşavirîn

 • (Tekili: Müşavir) Müşavirler. Kendisine danışılan kişiler. İstişare edilen kimseler.

musavvibe

 • Tasvib edilen. Kabul edilen.
 • "Dört mezheb de hak'tır ve füruatta hak taaddüd eder" diyenlere, ilm-i usulde musavvibe denir.

musaytır

 • Bir şeyin üzerine kaim olup, ahvâlini görüp gözetir olan kimse.
 • Musallat.
 • Galip. Yaramaz işlerden men' edip saklayan ve koruyan.

müsbet ilimler

 • (Pozitif ilimler) Tecrübe ve müşâhedeye dayanan ve nazari olmayan maddi ilimler. Herkesin kabul ettiği ve isbat vasıtaları ile doğruluğu isbat edilen ilimler.

musevi / musevî / mûsevî

 • Hz. Musa'nın (A.S.) dinine tâbi olan. Yahudi.
 • İmam-ı Musa Kâzım nesline mensub olan. Sadat-ı Museviyeden.
 • Musa aleyhisselâma tabi olan, Yahudi.
 • Mûsâ aleyhisselâmın bildirdiği hak dîne inanan ve bu dîne tâbi olan kimse.

musevilik / mûsevîlik

 • Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâm vâsıtasıyla İsrâiloğullarına gönderdiği din. Mukaddes (ilâhî) kitabı Tevrâttır. Îsâ aleyhisselâma kadar olan peygamberler bu dîni insanlara tebliğ ettiler. Îsâ aleyhisselâmın gelmesiyle Mûsevîlik dîninin hükmü kaldır ıldı.

müseytır

 • Galip.
 • Havâle.
 • Musallat kişi.

musmit

 • (Musammet) İçi kof olmayan şey.
 • Tecvidde: Te, se, cim, ha, hı, dal, zel, ze, sin, sın, sad, dad, tı, zı, ayın, gayın, kaf, kef, he harflerinin ismidir.

mustaid değil

 • Henüz hazır değil, müsait değil.

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu

mütehallim

 • (Hilm. den) Yumuşak huylu görünen.
 • Meme gibi yuvarlaklaşan.

mütekafiyen / mütekâfiyen

 • Birbirine eşit, denk, müsavi ve akran olarak.

mütelattıf

 • (Lütf. dan) Yumuşak ve nazik davranan.

müteleyyin

 • (Leyyin. den) Yumuşak olan. Gevşeyip yumuşayan.

mütenasib

 • Uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan, muvâfık, birbirine mensub ve müşâbih olan.

mütereffik

 • (Çoğulu: Mütereffikîn) Sükûnetle ve yumuşaklıkla davranan.

mütereffikin / mütereffikîn

 • (Tekili: Mütereffik) Sükûnetle, yumuşaklıkla davrananlar. Yumuşak muâmele edenler.

mütesabık

 • Müsabaka eden. Birinden üstün gelmek için çalışan.
 • İleri geçmek için yarışmak, birisinden ileri geçmek.

mütesafih

 • Musafaha eden. Dostluk ve selâm için elele veren.

mütesahil

 • (Çoğulu: Mütesahilîn) Yumuşak davranan, iyi muâmelede bulunan.

mütesahilin / mütesahilîn

 • (Tekili: Mütesahil) Yumuşak davrananlar, sükunetli ve iyi muâmele edenler.

mütesallit

 • (Çoğulu: Mütesallitîn) Musallat olan, peşini bırakmıyan, tasallut eden, sırnaşan.

mütesallitane / mütesallitâne

 • Musallat olarak, sırnaşarak, tasallut edercesine. (Farsça)

mütesallitin / mütesallitîn

 • (Tekili: Mütesallit) Musallat olanlar, peşini bırakmayanlar, ardından ayrılmayanlar, tasallut edenler.

mütesamih

 • Müsamaha eden, göz yuman, görmemezlikten gelen, hoş gören.

mütesavi

 • (Siva. dan) Birbirine müsavi ve eş olan.

müteşavir

 • Birbirine danışan, müşavere eden.

mütesaviy-üt tarafeyn

 • İki tarafı birbirine müsavi ve denk olan.

mütevati / mütevâtî

 • Bir cins içinde bulunan ferdlerin hepsinde müsâvî, eşit miktarda bulunan sıfat, husûsiyet, özellik.

muvafakat

 • Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade.

müvamere

 • Müşavere etmek, istişarede bulunmak.

müvasat

 • Yumuşaklıkla davranmak.

müvazea

 • Tevzi edişmek. Paylaşmak.
 • Danışmak, istişârede bulunmak müşavere etmek.
 • Muvafakat etmek, uygun olmak.

muzari'

 • Ortak. Arkadaş.Benzer, müşabih.
 • Gr: Geniş zamanı ifade eden fiil hali. "Yazar, okur, görür, gelir" gibi.
 • Edb: Aruz kalıplarından birisinin ismi.

na'çe

 • Yumuşak yer. (Farsça)

na-hemta

 • Denk ve eşit olmayan. Müsavi olmayan. (Farsça)

na-müsaid

 • Elverişsiz. Müsaid olmayan. (Farsça)

nadh

 • Su serpmek, sulamak. Su içip kanmak.
 • Musallat olanı defetmek.
 • Suyun feveran etmesi, püskürmesi.

naice

 • Yumuşak yer.

naim

 • Taze, körpe.
 • Kılçıksız, yumuşak, kemiksiz.
 • Etli sebze.

naime

 • Rahatlık içinde nazlı büyütülmüş kadın.
 • Yumuşak yapılı hayvancıklar.

nefel

 • Düşmandan alınan mal, ganimet.
 • Ulü-l emrden müsaade almadan düşmana karşı çıkan az sayıda bir cemaat.

nerm / نرم

 • (Nermi - Nermin) Yumuşak. (Farsça)
 • Yumuşak. (Farsça)

nermdil

 • Yüreği yumuşak. Merhametli. (Farsça)

nermgu / nermgû

 • Yumuşak sözlü. (Farsça)

nermi / nermî

 • Gevşeklik, yumuşaklık. (Farsça)

nermin / نرمين

 • Yumuşak. (Farsça)
 • Yumuşak. (Farsça)

nermiyet

 • Yumuşaklık, gevşeklik.

nermsaz

 • Yumuşak adam. (Farsça)

nevruz

 • Yeni gün. İlkbahar. Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. İranlıların yılbaşısıdır. (Farsça)

nigaşte / nigâşte

 • Resmolunmuş. Musavver. (Farsça)
 • Yazılmış. (Farsça)

nuaa

 • Yumuşak ot.

nübüvvet-i museviye / nübüvvet-i mûseviye

 • Hz. Musa'nın (a.s.) peygamberliği.

nümun

 • Gösteren, benzer, müşabih olan. (Farsça)

nüume

 • Yumuşaklık.

nuumet

 • Yumuşaklık.

pozitivizm

 • Fls: Hakikatın yalnız tecrübe ve müşahede ile vakıalara istinaden tam olarak bilineceği iddiasında olan felsefe sistemi. (Fransızca)

rahasa

 • Yumuşaklık.

rahih

 • Yumuşak, sulu balçık.

rahis

 • Ucuz, yumuşak elbise.
 • Ansızın ölüm.

rahs

 • Yıkamak.
 • Yumuşak.

rakak

 • Üstü yumuşak, altı sert olan düz yer.

rakraka

 • Nâzik ve derisi yumuşak olan kadın.

ratb

 • Rutubet, nemlilik yaşlık.
 • Rutubetli, yaş.
 • Yaş hurma.
 • Mülâyim, yumuşak.

ratb-ül lisan / ratb-ül lisân

 • Yumuşak sözlü. Mülâyim lisanlı.

rath

 • Yoğurmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

refik / refîk

 • Dost ve arkadaş.
 • Yumuşak huylu, rıfk sâhibi.

refref

 • Kuşu çok olan çimenlik, kır.
 • Mânevi bir binek.
 • Dalları salkım salkım olan ağaç.
 • Kenar saçağı.
 • Yeşil elbise.
 • İnce yumuşak kumaş.
 • Döşek.
 • Cennet.
 • İnce, yumuşak kumaş.
 • Kemer saçağı.
 • Döşek, döşeme.
 • Kuşu çok çimenlik.
 • Dalları salkım salkım ağaç.
 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

regabe

 • Yumuşak arazi.

reha'

 • Geçim bolluğu.
 • Genişlik, gevşeklik, pörsüklük, yumuşaklık.

rehabe

 • Göğüs üzerinde olan yumuşak kemik.

rehah

 • Yumuşak.
 • Geniş.

rehan

 • Bahadırlık, kahramanlık.
 • Denemek, tecrübe etmek.
 • At yarıştırmak, müsabaka.

rehaset

 • Tazelik, yumuşaklık, incelik.
 • Ucuzluk.
 • Bir işi gevşek tutma.

reşreş

 • Yumuşak döş kemiği.

reyde

 • (Çoğulu: Ruyud) Dağın sivri ve yumru tarafı.
 • Yavaş ve yumuşak esen rüzgâr.

rıfk

 • Yumuşak huyluluk.
 • Yumuşak ve hoşgörülü davranma.
 • Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık, nezaket. (Zıddı: unf)
 • Yumuşaklık, tatlılık.

rıfki / rıfkî

 • (Rıfkıye) Yumuşaklıkla, tatlılıkla ilgili.

rıhtım

 • Gemilerin yanaşmalarına müsait şekle getirilmiş kıyı. (Farsça)

rıhv

 • Yumuşak.

rikk

 • Kulluk, ubudiyet.
 • Ist: Esir olmuş, hürriyetini kaybetmiş olan ehl-i harb.
 • Yufka, yumuşak nesne.

rikkat

 • Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.
 • Kalb inceliği ve yumuşaklığı.
 • Acıma, yumuşaklık, yufka yüreklilik, kalb inceliği.

rü'yet

 • Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek.
 • Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek.
 • Araştırmak.

ruha

 • Ferahlık.
 • Yumuşak rüzgâr.

ruhas

 • (Tekili: Ruhsat) İzinler, ruhsatlar, müsaadeler.

ruhsat / ruhsât

 • İzin, müsaade.
 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini
 • İzin, müsaade; kulların özürlerine binaen, kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru olan şeyler, yolculukta Ramazan orucunun tutulmaması gibi.
 • (Tekili: Ruhsat) Ruhsatlar, müsaadeler, izinler.

ruhsatyab / ruhsatyâb

 • İzin ve müsaade alma. (Farsça)

sa'de

 • (Çoğulu: Siad) Yumuşak hurma.

şa'ya aleyhisselam / şa'yâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yayıp, Tevrât-ı şerîfin hükümlerini bildirdi.

safsaf

 • (Çoğulu: Safsâfe) Her nesnenin kemi, kötüsü, hor ve hakiri.
 • Döğülmüş yumuşak toprak.
 • Mâkul olmayan kelimeler.
 • Mânâsız şiir.
 • Yaramaz ve kötü işler.

safvan

 • (Safvâ) Yumuşak, düz ve kaygan taş veya kaya parçası.
 • Çok soğuk ve açık olan gün.

şahadetname

 • Bir işin yapılmasına müsaade veren resmî izin kâğıdı. Vesika. Diploma. (Farsça)

sahk

 • Döğüp yumuşatma. Döğme, döğülme.
 • Kırma, kırılma.
 • Sürtme.

sahva'

 • (Çoğulu: Sehâvât) Yumuşak, geniş, bol yer.

samiri / samirî

 • Hz. Musa Peygamber zamanında Yahudileri şirke sevk eden. Hz. Musa'nın (A.S.) bulunmadığı yerde kavmini yaptığı buzağı heykeline taptırmağa çalışan bir yahudi.

sayife

 • (Çoğulu: Sayifât) Ufak, yumuşak kum.

şebe

 • Bakırla çinko madeninden yapılan pirinç.
 • Benzeme, müşabehet.

secah

 • Letafet, güzellik. Rıfk. Adl.
 • Yumuşak yer.

secic

 • Asan, kolay.
 • Yumuşak yer.

secsec

 • Ne yumuşak ne sert olan yer.

seferi / seferî

 • Seferde olma hali. Harbe ait, muharebe ile alâkalı.
 • Namazı kısaltmak veya oruç tutmak gibi sefere ait bir hâlde bulunmak. Fık: Ortalama 90 km. lik bir mesafeyi veya daha fazlasını giden seferi (müsafir) sayılır. Zıddı mukimdir.

şefşaf

 • Soğuk yumuşak rüzgâr.

sehah

 • Yumuşak ve sıcak yer.

sehl

 • Kolay.
 • Toprağı yumuşak düz yer.
 • Sâde.

selis

 • Kolay, yumuşak.
 • Boyun eğmiş, bağlı.

selsel

 • Tatlı ve yumuşak su.

selva / selvâ

 • Mûsâ aleyhisselâma îmân eden İsrâiloğullarına Allahü teâlânın ihsân ettiği bıldırcın eti.

semavi kitab / semâvî kitab

 • Hak dinlerin kitapları. Semâvî kitapların bize bildirileni yüz dörttür. Bunlardan on suhuf Şist (Şit) aleyhisselâma otuz suhuf İdris aleyhisselâma, on suhuf İbrâhim aleyhisselâma indirildi. Mushaflar; Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebur kitabı Dâvûd aleyhisselâma, İncîl kitabı Îsâ aleyhisselâma ve Kur'

seng-i musalla / seng-i musallâ

 • Musallâ taşı. Namaz kılınmak için cenaze konan taş.

ser'

 • Üzüm çubuğu.
 • Yaş ve taze çubuk.
 • Yumuşak bedenli yiğit.
 • Uzun boylu adam.

şeriat-ı museviye / şeriat-ı mûseviye

 • Hz. Musa'nın getirdiği din.

sertem

 • Uzun, tavil.
 • Yumuşak sözlü kişi.
 • Hışmını ve gadabını süratle yenen kimse.

seva

 • Beraber olma. Beraberlik. Denk, müsavi.

sevg

 • Aşağı batmak. Suyun boğaza girmesi.
 • Kolay, âsan ve yumuşak olmak.

seviyye

 • Müsavilik, birlik, beraberlik.
 • Düzlük, doğruluk.

seviyyen

 • Müsavi olarak. Bir düziye. Eşit olarak.

seviyyet

 • Eşitlik, müsavilik, denklik.

sılah

 • "Musâlaha" mânâsına mastar.

sina

 • Musâ Peygamberin (A.S.) Allah (C.C.) kelâmına nâil olduğu, Süveyş ile Akabe Körfezi arasındaki bir yer ve bir dağ ismi. Cebel-i Musa veya Tur-u Sinâ da denir.
 • İbn-i Sinâ'nın ceddinin ismi.

sırr

 • Gizli hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey.
 • Müşâhedetullah'ın mahalli bulunan kalbdeki lâtife.
 • İnsanın aklının ermediği şey. Allah'ın hikmeti. (Sırrını kimseye fâş etme sırrın fâş olur.Sen kendi sırrını saklayamazsanEl sana nasıl sırdâş olur.)

siyyan

 • (Tekili: Siyy) Birbirine denk ve eşit. Müsavi.

siyyanen

 • Birbirine denk ve eşit olarak. Müsavi bir tarzda.

sosyalizm

 • İktisadî teşebbüsleri ve teşekkülleri devlete vermek isteyen görüş. İştirakiyecilik. Güya, herkese müsavi mal verme esasını idare sisteminde yerleştirmeyi ve mal birliğini iddia eden ve insan fıtratına zıt olarak hürriyetleri daraltıcı ve din aleyhdarı bir sistem. Serserilere, zenginlerin mallarını (Fransızca)

şuayb aleyhisselam / şuayb aleyhisselâm

 • Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın, dînini insanlara tebliğ etti. İbrâhim aleyhisselâmın veya Sâlih aleyhisselâmın neslinden olduğu rivâyet edilir. İsminin Arabça Şuayb, Süryânicede Yesrûb olduğu bildirilmiştir. Mûsâ aleyhisselâmın kayınpederidir.

süham

 • (Sühamî - Sühamiye) Lezzetli, sindirici, hoş içilecek şey.
 • Kuş yelekleri arasındaki yumuşak tüyler.
 • Yumuşak kumaş, elbise.

süheyl

 • Kolay, uygun ve yumuşak.
 • Semânın güney tarafında ve Yemenden daha iyi görülen bir yıldız adı. (Bunun için buna Süheyl-i Yemâni denir. Kuzey kutup yıldızının naziri, benzeridir.)
 • Kolay, uygun, yumuşak, bir yıldız.

süheyla

 • Yumuşak huylu kadın.

suhriyen

 • (Sıhriyya) Musahhar kılınan, hizmette çalıştırılan.
 • Gülünç olan.

şühud

 • şâhidler.
 • Görme, şahid olma.
 • Müşahede etme.
 • Görünecek halde şekillenme.

şühud-i ilahi / şühûd-i ilâhî

 • Bu âlem (mahlûklar âlemi) ile hiçbir münâsebeti olmadan Allahü teâlâyı müşâhede, görme.

şühud-i tecelli / şühûd-i tecellî

 • Tasavvuf yolunda ilerleyen kimsenin tecellinin sûretlerini müşâhedesi.

sühve

 • Yumuşak. Sükun, sessizlik.

suples

 • Yumuşaklık, esneklik. (Fransızca)

sür'uf

 • Yumuşak, hafif.

sürdah

 • (Çoğulu: Serâdih) Semiz etli dişi deve.
 • Ufak otlar yetişen yumuşak yer.

şürsuf

 • (Çoğulu: Şerasif) İyeği kemiğinin yumuşak kısmı.

ta'zir-i ukubet

 • Mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunup da şer'an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta'zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr-i müslim; hür ile âbid; erkek ile kadın olması müsavidir.

tabut / tâbut

 • (Çoğulu: Tevâbit) Sandık.
 • Ölü nakline mahsus sandık.
 • Dönüp dolaşıp gelinecek merci-i küll.
 • Hz. Musa Aleyhisselâm'a inen evâmir-i aşerenin konulduğu sandık.
 • Su kovası.
 • Sandık. Ölü taşımaya mahsus sandık. Hz. Musa'ya inen on emrin konduğu sandık.

tabut-i sekine / tâbût-i sekîne

 • İsrâiloğullarının, içinde mukaddes emânetleri sakladıkları ve Mûsâ aleyhisselâmdan beri nakledilerek gelen altın kaplamalı sandık.

tadil / tâdil

 • Yumuşatma, düzeltme, ılımanlaştırma.

taftaf

 • Yumuşak taze ot.
 • Ağacın çevresi.

tagallüb

 • Zorbalık.
 • Hilâf-ı hak olarak musallat olmak. İstilâ etmek.
 • Üstün gelmek.

tahlim

 • (Hilm. den) Kızgınlığını ve öfkesini giderme. Sâkinleştirme, yumuşatma, teskin etme.

taleb-i rü'yet

 • Görmeyi istemek. Hz. Musa'nın (A.S.) Cenab-ı Hakk'ı görmek istemesi.

taltif

 • İltifat etmek. Bir iyilik yaparak gönül almak. Yumuşatmak.

tasafüh

 • Musafaha edişmek.

tasallut / تسلط

 • Musallat olma, sataşma.
 • Musallat olmak. Birini rahatsız etmek. Tebelleş olmak. Tahakkümane hareket etmek.
 • Musallat olma. (Arapça)

tasallut-u medeniyet

 • Medeniyetin musallat olması, hâkimiyeti.

tasalluten

 • Musallat olarak, tasallut ederek, sataşarak.

taslit

 • Musallat etmek. Birini başka birine belâ etmek. Sataştırmak.
 • Musallat olma, sataşma.
 • Musallat etme, sataştırma.

tecribi ilimler / tecribî ilimler

 • Tecribe ve müşâhede (gözlem) ile elde edilen bilgiler, ulûm-i akliyye (aklî ilimler).

tedbib

 • Yumuşak etmek.
 • Sür'atle gitmek, hızla gitmek.

tedlis

 • Yumuşatmak. Bir şeyi mülâyim ve kaygan yapmak.
 • İnciyi şeffaf etmek.

tedmis

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tefarüt

 • Müsabaka etmek, yarışmak.

tehevvür

 • Çok kızmak, çok öfkelenmek, sertlik; hilmin (yumuşaklığın) zıddı. Gadabın, kızmanın aşırısı. Atılganlık.

tehevvüs

 • Heveslenmek.
 • Yumuşak yerde ağır ağır yürümek.

tehtik

 • Yırtma.
 • Nâmusa halel getirme.

tekafü' / tekâfü'

 • Beraberlik, eşitlik, müsâvilik.

telattuf / تلطف

 • Yumuşak davranma. (Arapça)

teleyyün

 • (Leyn. den) Yumuşak. Yumuşak olmak. Sulanmak.

telvik

 • Yemeği yumuşak ve yağlı yapmak.

telyin

 • (Leyyin. den) Yumuşatmak. Eritmek.
 • İçi yumuşatmak, kabızlıktan kurtarmak.
 • Yumuşatma.

telyin-i hadid / telyîn-i hadid

 • Demirin yumuşatılması.
 • Demirin yumuşatılması.

temasül

 • Benzeyiş. Benzeme. Birbirine benzemek. Birbirine müsavi ve müşabih olmak.
 • Hasta sıhhate, iyi olmağa yaklaşmak.
 • Mat: Kesirsiz taksim kabul etmek, kesirsiz bölünebilmek.

temelluk

 • Yaltaklanmak.
 • Tevâzu ve yumuşaklık göstermek.
 • Dalkavukluk.

temrin

 • Yumuşak etme. İdman ettirme.
 • Tekrarlatarak çalıştırma. Egzersiz.

temyis

 • Yumuşak yapmak, yumuşatmak.

tenük

 • Dayanıksız, kuvvetsiz, zayıf. (Farsça)
 • İnce, rakik, nârin. (Farsça)
 • Az, hafif. (Farsça)
 • Yumuşak. (Farsça)

tenük-ru

 • Yüzü yumuşak olan kimse, yüzü yumuşak adam. (Farsça)

terahhus

 • İzinli ve müsaadeli olma. Ruhsat bulma.
 • Ucuzlama.

teref

 • İyi ve güzel yemek.
 • Yumuşaklık.
 • İnce, güzel şey.

tereffuk

 • (Rıfk. dan) Tatlı dil ve güler yüzlülükle davranma. Yumuşaklıkla muâmele etme.

terehhus

 • Müsaade, ruhsat bulma.
 • Ucuzlama.

terhim

 • Yumuşatmak.
 • Atmak.
 • Kolaylaştırmak, âsân etmek.
 • Deveyi sebepsiz kesmek.
 • Yumuşak ve ince etmek.
 • Bir ismi kısaltma.

terhis / terhîs / تَرْخ۪يصْ

 • Müsâade etme.

terkik

 • İnce ve nazikâne sesle anlatma, mânası kinaye yollu olma.
 • Tecvidde: Harfi ince okumak.
 • Bir kimseyi köle veya cariye etme.
 • Yumuşatma.
 • İnceltme.

tervic

 • Revaç vermek. Değerini arttırmak.
 • Müsait karşılamak. Kabul ettirip, geçerli kılmak.

tesabuk

 • Yarış etme. Müsabaka.

tesadüm / tesâdüm

 • Müsademe, şiddetli çarpışma, savaşmak.

tesahül

 • Yumuşak davranma. Rıfk ve mülâyemetle tatlı muamele etme.
 • Gaflet ve ihmal etme.

tesamuhat

 • (Tekili: Tesâmuh) Hoş görmeler, müsâmahalar.
 • Dikkatsiz ve kayıtsız davranmalar.

tesavi

 • İki şeyin birbirine denk olması. Birbirine müsavi ve misil olmak. İki taraf da aynı ve bir derecede bulunmak (Tesâvi-i tarafeyn de denir.)

tesavi-i kuva / tesavi-i kuvâ

 • Kuvvetlerin müsaviliği, eşitliği.

teşavür

 • (Şurâ. dan) Danışma, müşâvere etme.

teşebbüh

 • Benzemek, müşâbehet etmek. Zorla benzemeğe çalışmak.

tesviye

 • Seviyelendirme. Düzleme. Beraber etme. İki şeyi müsavi etme.
 • Bir neticeye bağlama.

tetavül

 • Uzun olma, uzama.
 • Zulüm etme.
 • Birbirine muhalefet, kibir ve taazzum etme.
 • Musallat olma.
 • Mugayeret eylemek.

tevazün

 • Denklik. Müvâzene hâsıl olmak. Aynı tartıda olmak. Karşılıklı iki taraf da vezinde müsâvi olmak. Denkleşmek.

tevrat / tevrât

 • Hz. Musâ Aleyhisselâm'a nâzil olan kitab-ı mukaddesin nâm-ı celili. (Hakiki Tevrat, Kur'an-ı Kerim ile barışıktır. Şimdiki ise, çok yerleri değiştirilmiş, tahrif edilmiştir. Bu kitabın aslından az bir şey kalmıştır. Aklı başında ve İslâmiyeti, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden Yahudiler de hidayeti seçmi
 • Hz Mûsâ'ya (a.s.) indirilen mukaddes kitap.
 • Musa aleyhisselâma inen ilâhî kitap.
 • Hz. Musa'ya indirilen İlâhî kitap.
 • Dört büyük kitabdan biri. Allahü teâlâ tarafından Mûsâ aleyhisselâma gönderilen ilâhî kitab.

tevsir

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tevtine

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tezlim

 • Beraber etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Değirmen döndürmek.

tıbak

 • Uyma, uygunluk.
 • Tabakalar. Katlar.
 • Birbirine uygun olan şey.
 • Bir şeyi diğerine uydurup müsavi ve münasib kılmak.

timlak

 • Mülayemet etmek, yumuşaklık göstermek.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.

tur / tûr

 • Dağ, cebel, Tûr-ı Sina denilen ünlü dağ, Hz. Musa'ya burada vahiy gelmiştir.

tur-i sina / tûr-i sinâ / tûr-i sînâ

 • Sinâ Dağı; Cenab-ı Hakkın Hz. Mûsâ'ya göründüğü ve Tevrat'ı indirdiği dağ.
 • Tûr dağı. Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâmı peygamberlikle müjdelediği ve sonra Tevrât'ı indirdiği, Kızıldeniz'in kuzeyinde, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki Sinâ yarımadasının güney kısmında yer alan dağ.

tur-u musa-i şeriat / tûr-u mûsâ-i şeriat

 • Tûr dağında Hz. Mûsâ'ya (a.s.) inen şeriat.

turfe

 • (Çoğulu: Etrâf) Nâziklik, yumuşaklık.
 • Nimet.
 • Güzel yemek.
 • Zarif, iyi nesne.
 • Üst dudağın ortasında fazlalık olarak yumru et olması. (O kişiye "etref" derler.

ulü'l-azm

 • Azamet, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ülü'l-azm

 • Şerîat sâhibi, yeni din getiren peygamberlerden altı tânesine ve en büyüklerine verilen ad. Bunlar; Âdem, Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed aleyhimüsselâmdır. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara anlatırken çok sıkıntı çektikleri ve bu sık ıntılara sabr ettikleri için kendilerine bu isim

ulü-l azm

 • Kat'i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).

ulülazm peygamberler

 • Azimet, gayret, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ, Hz. İsa, ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e verilen sıfat.

usul-ü fıkıh ilmi

 • Fıkıh ilmine âit bilgilerin esası ve istinadgâhı olan bir ilimdir. Şer'i hükümlerin mufassal ve muayyen delilleri ve hikmetleri bu sayede bilinir ve bu dini hükümler, bu muayyen ve müşahhas deliller vâsıtası ile istinbat ve isbat olunur. Bu ilme "Hikmet-i teşriiye" de denilmiştir.

uzeyr aleyhisselam / uzeyr aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamber veya velî. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini İsrâiloğullarına tebliğ etti.

va'z

 • Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

vahid / vahîd

 • Yalnız, tek.
 • Hz. Peygamber'in de (A.S.M.) bir ismidir. Benzeri bulunmayan, hiçbir mahlukla müsavi olmayan ve tek olan (meâlindedir).

vakıa-i ruhaniye / vâkıa-i ruhaniye

 • Ruhanî ve mânevî âlemde müşahede edilen ve görülen olay.

vasiyyet

 • Bir kimsenin vefâtından sonra yapılmasını istediği şey veya sonraya bağlı olmak üzere bir malı veya menfeatini (faydayı) bir şahsa veya bir hayır işine teberrû' (bağış) yoluyla temlik etmek (sâhib ve mâlik kılmak). Vasiyet edene mûsî, vasiyet edilen şeye mûsâbih, kendisine vasiyet yapılan şahsa mûsâ

vati

 • Yumuşak ve kolay olan şey. (Kuş tüyünden yapılmış yastık gibi)

vefat-ı musa / vefat-ı mûsâ

 • Hz. Musa'nın vefatı.

vuhufet

 • Kılın yumuşak ve çok siyah olması.
 • Çok fazla kıllı oluş, çok kıllılık.

ya musavviri! / yâ musavvirî!

 • Ey bana harika bir şekil ve suret veren Musavvirim!.

yafuh

 • Bıngıldak. Yeni doğan çocukların baş kemiklerinin arasındaki yumuşaklık.

yahya

 • Zekeriya'nın (A.S.) oğludur. Benî İsrail Peygamberlerinden ve İsa Aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel edenlerden olmuştu. Hz. İsa'dan (A.S.) önce Tevrat'a göre hareket ederdi. Kudüs'ün o zamanki reisi, Hz. Yahya'nın, Hz. Musa şeriatı üzere amel etmediğini ileri sürdüklerinden şehid ettiler.

yakin / yakîn

 • Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek. (Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîndir.) Göz ile görür derecede veya görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman

yed-i beyda / yed-i beydâ

 • Parlak el. Mûsâ aleyhisselâmın mûcize olarak gösterdiği ve koynundan çıkardığında gözleri kamaştıran ve güneş ziyâsı saçan eli.

yed-i beyza / yed-i beyzâ

 • Musa Aleyhisselâm'ın mu'cize olarak gösterdiği beyaz ve parlak eli. Bu tabir mecaz olarak keramet ve hârikulâde haller ve meziyetler hakkında kullanılır.

yed-i beyza-i mu'cizü'l-beyanıyla

 • Hz. Mûsâ'nın (a.s.) beyaz eline benzeyen mu'cizeli açıklamasıyla.

yed-i beyza-i musa / yed-i beyzâ-i mûsâ

 • Hz. Mûsâ'nın beyaz ve parlak eli Hz. Mûsâ'nın firavuna karşı, mu'cize olarak nurlu görünen parlak eli.

yuşa

 • Hz. Musa'dan (A.S.) sonra peygamber olmuş ve Benî İsrail'i çöllerden kurtarmıştı. Ondan sonra pek çok reisler Yahudilerin idaresinde bulundu, bazan da hâkimsiz kalarak esaret hayatı yaşadılar. Tâ bir müddet sonra İsmail (A.S.) hâkim oldu. Onbir sene Benî İsrail'i idare etti. Sonra içlerinden bir mel

yuşa aleyhisselam / yûşâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına, Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen peygamber. Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni ve vekîli idi. İsmi Yeşû olup hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Annesi Mûsâ aleyhisselâmın kız kardeşidir.

zagafe

 • (Çoğulu: Züguf) Nazik, yumuşak gömlek.
 • Geniş nesne.

zekeriyya aleyhisselam / zekeriyyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yahyâ aleyhisselâmın babasıdır. Soyu Süleymân aleyhisselâma ulaşır. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Yahûdîler tarafından şehîd edildi. Kabri Haleb'dedir.

zelul

 • Yumuşak huylu. Sert başlı olmayan. İtaatlı ve râm olan.
 • Hecin devesi.
 • İnsanların emrindeki yeryüzünün hâli.

zeluli / zelulî

 • Başı yumuşak. Dayanıklı. Sabırlı, tahammüllü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın