LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te misi ifadesini içeren 191 kelime bulundu...

acube / acûbe

 • Alışılmışın dışında, çok garip.

af'af

 • Devedikeni ağacının yemişi.

ahmed-i bedevi / ahmed-i bedevî

 • (Seyyid) (Hi. 596-675) Mısır'ın en büyük velilerindendir. Hz. Ali neslinden gelir. Bir çok lâkabı vardır. Ona Afrika bedevileri tarzında (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı (el-Bedevi) deniyordu. 626 yılına doğru onda deruni bir tahavvül vukua geldi. Yedi kıraat üzere Kur'an okudu ve Şafii fıkhı t

akres

 • Bir çeşit tuzlu veya ekşi ottur ve "devenin yemişidir."

akşet

 • (Çoğulu: Kuşut) Burun kamışı çökük ve yassı olan.

alamana

 • İtl. Küçük odun gemisi.
 • Büyük balıkçı kayığı.
 • Büyük balıkçı kayıklarına mahsus büyük ağ, ığrıp.

allam-ül guyub / allâm-ül guyub

 • Esma-i Hüsnadandır. Bütün gaybları, geçmişi, geleceği, hazırda olmayanı, dünyadakileri, âhirettekileri ve her şeyi bilen Cenab-ı Hak.

amil / âmil

 • Yapan. İşleyen.
 • Sebep.
 • Vergi tahsiline memur kimse.
 • Mütevelli.
 • Vâli.
 • Gr: İraba te'sir eden yüz şeyden altmışı. (Yalnız ismi mecrur yapanlar yirmi adettir).

anbera

 • İğde yemişi.

arab

 • Ceziret-ül Arab, Şam, Hicaz, Irak, Yemen, Mısır ve Afrika'nın şimâlinde yaşayan geniş bir kavmin adı.

arz sefinesi

 • Dünya gemisi.

azim / azîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğüne, beşer (insan) aklının ve hiçbir mahlûkun (yaratılmışın) düşüncesinin erişemediği, hakîkatini kimsenin bilemediği zât. Allahü teâlânın büyüklüğü bildiğimiz gördüğümüz şeylerdeki büy üklük ve küçüklük gibi değildir. Bu bizim bilgimi

aziz-i mısır / azîz-i mısır / عَز۪يزِ مِصِرْ

 • Mısır Mâliye Bakanı.
 • Eski mısırda hazineden sorumlu kişi.

azuk / azûk

 • İçi henüz olmamış fıstık yemişi.

bahbaha

 • Devenin kükreyip ses çıkarması.
 • Çıtırdama. Mışıldama.
 • Deve çağırmak.

berfuk / berfûk

 • Şeftali yemişi. (Farsça)

besfayic

 • Bir ot kökü ki, içinde fıstığa benzer bir yemişi olur.

bezv

 • Beraberlik.
 • Denk, eşit, misil.

butm

 • Çitlenbik ağacı. (Yemişine "habbet-ül hadar" derler.)

cami-ül ezher

 • Mısır'daki en büyük üniversitenin adı.

camiü'l-ezher üniversitesi / câmiü'l-ezher üniversitesi

 • Mısır'da bulunan, İslâm dünyasının en önemli ve en eski sayılan üniversitesi.

ceberut

 • Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi. Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet. Fart-ı kibir ve azamet.

celaleddin-i süyuti / celaleddin-i süyûtî

 • (Hi: 849 - 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır'da vefat etti. Zamanının büyük İslâm allâmelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman'dır. Tefsir, fıkıh, hadis ilmine dair eserleri vardır. Celale

cemaziyel evvel

 • Arabi ayların beşincisidir.
 • Bir kişinin mazisi, geçmişi.

cessase

 • Kruvazör, harp gemisi.

cudi

 • Hz. Nuh'un (A.S.) tufandan sonra gemisi ile sahile çıktığı dağın ismi.
 • Şırnak İlinin 6 kilometre güneydoğusunda bulunan bir dağın adı.

cudi-i islamiyet / cudi-i islâmiyet

 • Her türlü helâket ve felâketlerden İslâmiyetle necat bulunacağını ifâde eden bir teşbihdir.Nasıl ki Nuh tufanında Nuhun (A.S.) gemisi Cudi Dağında karaya oturup kurtuldukları gibi.

cümmeyz

 • İncire benzer bir yemişin adı.

cürcani / cürcanî

 • (Seyyid Şerif Ali Bin Muhammed) : (Hi: 760-830) Astarabad (Cürcan) civarında Tacu'da doğmuştur. Mısır'a giderek orada çeşitli âlimlerden ders okumuştur. Şiraz'da müderrislik yapmıştır. Sa'duddin-i Taftazanî ile kapanan Mütekaddimîn devrinden sonra açılan Müteahhirîn-i Ulemâ devrinin birincisi bu Sey

desen

 • Eşyanın, rengini göstermeden, yalnız şeklinin bir satıh üzerine çizilmişi. (Fransızca)
 • Bir kumaşı süsleyen şekiller. (Fransızca)

destroyer

 • ing. Çok sür'atli giden küçük savaş gemisi, torpido muhribi.

dıdd

 • (Çoğulu: Ezdad) Mugâyir, aykırı.
 • Düşman.
 • Nazir, misil, benzer.

dıkak

 • Herşeyin ufalmışı, incesi, kırıntısı.
 • Şirden adı verilen bağırsak.

diritnot

 • Büyük harp gemisi.
 • (Diritnavt) ing. Büyük harp gemisi.
 • Büyük savaş gemisi.

düldül

 • Peygamber Efendimize (a.s.m.) Mısır hükümdarınca hediye edilen katırın ismi.

düman

 • Yemişin çürüklü olması.
 • Ekine su düşüp, kesilmek.

ebhel

 • Ardıç ağacının yemişi.
 • Ardıç ağacının bir nevi

ebna-yı mazi / ebnâ-yı mazi

 • Geçmişin insanları, geçmişte yaşayan insanlar.

ehram

 • Mısır'da Firavunların piramit şeklindeki mezarları.
 • Mısır'daki Firavunların piramit şeklindeki mezarları.

el-ehram

 • Mısır'da yayınlanan bir gazete.

emsel

 • (Tekili: Misil) İmtisale şayan olan. Tam benzer. Efdal, ekrem ve eşref olan.

endad

 • (Tekili: Nidd) Benzerler. Emsâller.
 • Misiller. şerikler, eşler.
 • Benzerler, misiller.

ezher

 • Mısırda bulunan büyük bir üniversite.

fahamet-lu / fahamet-lû

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde sadrazama, prenslere ve Mısır Hidivi'ne verilen bir ünvan.

fatımi / fatımî

 • (Fâtımiyye) Hz. Fatıma Sülâlesinden olmak iddiasında bulunan, önce kuzey Afrika, sonra Mısırda hükümet süren sülâleye mensub meliklerin takındıkları isimdir. (Mi: 910-1171) İsmâiliye nâmında bâtıl fırkadandırlar. Salâhaddin-i Eyyubî, ordusu ile, Fâtımîlerin hâkimiyetine son verdi.

fatımiler / fâtımîler

 • Aslen mecûsî olan Meymûn el-Kaddah'ın neslinden gelen Ubeydullah bin Sa'îd'in etrâfında toplanan, kendilerinin hazret-i Fâtıma'nın neslinden geldiklerini iddiâ eden; Mısır, Kuzey Afrika, Filistin ve Sûriye'de 910-1171 seneleri arasında hüküm süren, Eshâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalışan hânedân

feddan

 • (Çoğulu: Fedâdin) Bir çift öküz.
 • Bir günde bir çift öküzle sürülebilen arazi.
 • Daha çok mısırda yer ölçülerinde kullanılan bir kelime.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

fevkalade / fevkalâde / فوق العاده

 • Olağanüstü, olağan dışı, alışılmışın ötesinde. (Arapça)

filo

 • Birkaç savaş gemisinden mürekkep donanma parçası. Donanmanın bir kısım ve bölüğü.

fir'avn

 • Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (A.S.) zamanında Allah'a isyan edip ilâhlık dâvasında bulunan, Musa Peygamber'e inanmayan hükümdar.
 • İlâhlık iddia eden dinsiz, azgın ve şaşkın insan.
 • Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan.
 • Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı.
 • Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.

firavun

 • Eski Mısır krallarının lâkabı; katı yürekli, inatçı ve zâlim kimseler için kullanılan bir tabir.

füsat

 • (Füstât) Kıl. Büyük çadır.
 • Kapıya asılan perde.
 • Cemaat.
 • Mısır'da bir mahallin adı.

ganbot

 • Yapısı küçük olmakla beraber, nisbeten ağır toplarla mücehhez harp gemisi.

garaib / garâib

 • Gariplik; alışılmışın dışında, harika olan.

garaib-i icraat

 • Alışılmışın dışında garip uygulamalar, faaliyetler.

garbi / garbî

 • Batı ile alâkadar, Avrupa'ya mensub.
 • Aşağı Mısır'ın batı kısımları.

gayr-ı me'luf / gayr-ı me'lûf

 • Alışılmışın dışında, alışılmamış.

gayr-ı meluf / gayr-ı melûf

 • Alışılmışın dışında.

gülhane hatt-ı hümayunu

 • Tar: Gülhanede okunan hatt-ı hümayun münasebetiyle meydana gelmiş bir tabirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar dünyayı titreten kuvvet ve kudreti, çeşitli sebep ve te'sirlerle büyük bir zaafa uğramış ve en nihâyet devlet, bir vilâyet hükmünde olan Mısır'ın idaresini ele geçiren Mehmed Ali Pa

gülle

 • Top mermisi.
 • Top mermisi. (Vaktiyle demirden veya taştan yuvarlak olarak yapılırdı. Şimdi çelikten, silindir biçiminde ve ucu sivri olarak yapılmaktadır.)
 • Eskiden demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi.

hadin

 • Bir kuş cinsidir. (Hiç doymak bilmez, yediğini hemen hazmedip yine yemek ister, yüksek yerleri sever, değme yer üstüne konmaz, ağaç başlarına konup bütün yemişini yer, yemişleri kalmazsa başka yerlere gider.)

haman

 • Peygamber Hz. Musa (A.S.) zamanındaki Mısır Fir'avununun vezirinin ismi.

harraka

 • Eskiden düşman gemilerini veya düşman şehirlerini ateşlemek için, yakıcı âletlerle donatılmış olan harp gemisi.

hasib / hasîb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her mahlûkun (yaratılmışın) varlığına, varlığının devâmına, âhirette hesâbını görmeğe kâfi olan.

hatn

 • Beraberlik, misil, denk olma, eşitlik.

hayzeran

 • Halk dilinde hezâren denilen bir cins sıcak iklim kamışı ki, sandalye vs. yapımında kullanılır.

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.
 • İhtiyarlama, kocama.
 • Mısır ehramlarından biri.

hıdiv / hıdîv / خدیو

 • Vezir, âsaf. (Farsça)
 • Kral nâibi. (Farsça)
 • Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında (1861 - 1876) Mısır valilerine verilen ünvan. Sultan Abdülaziz, hıdîv ünvanını Büyük Fuad Paşa'nın arzusu üzerine ilk olarak Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu olan İsmail Paşa'ya verdi. (8/6/1867) İsmail Paşadan (Farsça)
 • Mısır valisi. (Farsça)

hidiv / خدیو

 • Mısır valisi. (Farsça)

hıdivane / hıdîvâne

 • Bir vezire veya Mısır hıdîvine yakışır şekil ve surette. (Farsça)

hırka-i saadet

 • Cenab-ı Peygamber'in (A.S.M.) İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda gümüş sandık içinde muhafaza edilen hırkasıdır. Mısır'ın fethi üzerine Mekke Şerifi tarafından diğer emanat-ı mübareke ile beraber Yavuz Sultan Selim Han'a hediye edilmiştir. Hırka-i Şerif de denir.

hırka-i saadet dairesi

 • İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda "mukaddes emanetlerin" bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslâmî nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır'ın fethinden (1517) son

hiyeroglif

 • Eski Mısırlılar'ın yazısı. (Fransızca)

hubeb

 • (Tekili: Habbe) Buğday, mısır, arpa gibi ufak ve yuvarlak nebatatın taneleri.

hububat / حُبُوبَاتْ

 • Buğday mısır gibi taneli bitkiler.

hukukperver

 • Geçmişi unutmayan, haklara hürmetkâr kimse. Vefalı ve sâdık dost. (Farsça)

ibn-i ishak

 • (Ebu Abdullah Muhammed) Medine'de büyümüştür. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) hayatına dair vak'aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha sonra Mısır'a, oradan da Irak'a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul E

ıdl

 • Yük dengi, misil, eşit.

ilah

 • Arabçadaki "ilâ âhir" kelimesinin kısaltılmışı. "Sonuna kadar, böylece devam eder" demektir.

ilh

 • "İlâ âhir" sözünün kısaltılmışı.

imam-ı taberani / imam-ı taberanî

 • (Süleyman bin Ahmed Taberanî) Hadis âlimidir. Şam'da Taberiyye'de doğmuş ve orada vefat etmiştir. (260-360) Kebir, Evsat ve Sagir hadis kitablarını yazmak için 33 sene Irak, Hicaz, Yemen, Mısır ve başka yerleri dolaşmıştır.

insa-yı mazi

 • Geçmişi unutturma.

itnab / itnâb

 • Sözü uzatma; herhangi bir yeni fayda için, maksadı alışılagelmişin dışında uzun bir söz ile ifade etme.

kader

 • Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî.
 • Ezelî kısmet.
 • Tali'. Baht. Şans.

kalita

 • ing. Eskiden kalyon cinsinden yük gemisi.

kand

 • Şeker, şeker kamışının donmuş suyu.

kasab / قصب

 • Şeker kamışı. (Arapça)
 • Nefes borusu. (Arapça)
 • İnce keten. (Arapça)

kasab-ı mısri / kasab-ı mısrî

 • Mısırda dokunmuş keten bezi.

kasab-ül faris / kasab-ül fâris

 • Kalem kamışı.

kasab-ül habib

 • Şeker kamışı.

kaşif / kâşif

 • Keşfedici. Keşfeden. Gizli bir şeyi meydana çıkarıp, izah eden. Açıklayan.
 • Mısır'da nâhiye veya kaza idarecilerine verilen ad.

kastalani / kastalanî

 • (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafiî âlimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir.

kavl-i kadim / kavl-i kadîm

 • İmâm-ı Şâfiî'nin Bağdâd'daki ilk ictihâdlarına (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden çıkardığı hükümlere) verilen ad. Bunlara onun mezheb-i kadîmi de denir. İmâm-ı Şâfiî, kavl-i kâdimini el-Hucce adlı eserinde topladı. Mısır'a yerleşince, muhîtin (y örenin) örf ve âdetlerini de nazar-ı îtibâra (dik

kaykaban

 • İğde yemişi gibi akça yemişi olan bir ağaç.

kebas

 • Misvak ağacının yemişi.
 • Bir şeyin kokup bozulması.

kefaf

 • Ancak yaşayabilecek kadar olan rızık.
 • Misil, miktar.
 • Berâberlik.

kefi

 • Nazir, misil, benzer, denk, eş.

keşti-i gam / keştî-i gam

 • Gam gemisi.
 • Mc: Bu dünya.

keşti-i nuh-u selamet / keşti-i nuh-u selâmet

 • Esenliğe, güvenliğe ulaştıran Nuh'un gemisi.

kıbt

 • Mısır'ın eski yerli halkı.

kıbti / kıbtî

 • Mısır'a ilk yerleşen insanlar. Mısır'ın yerli halkına verilen ad.

kıtfir

 • Zeliha'nın kocası olan Mısır azizinin ismi.

kıtl

 • (Çoğulu: Aktâl) Düşman, adüvv.
 • Misil, benzer, eş.

kruvazör

 • Daha ziyade toplarla mücehhez açık denizlerde emniyeti te'min etmek ve konvoyları korumakla vazifeli süratli harp gemisi. (Fransızca)

kubtiyye

 • (Çoğulu: Kubâti) Mısırda yapılır parlak ince keten bezi.

küfüv

 • Şerik. Nazir, akran, denk, eş, benzer, misil. Hemtâ.

laglaga

 • (Çoğulu: Laglag) Ördekten küçük bir güzel kuştur, başında az miktar beyaz tüyü vardır. Türk diyârında yavrusunu çıkarıp kış günlerinde Mısır'a gider.

lahavle / lâhavle

 • (Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim" cümlesinin kısaltılmışı ki, "Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah'tadır." meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir.

lahiz / lahîz

 • Benzer, misil, nazir.

lebh

 • Bir büyük ağacın adı. (Bir kimse kabuğunu yarsa filhâl o kişiye uyuşukluk gelir; o ağaçtan tahtalar biçip gemi yaparlar. Rivâyet olunur ki, iki tahtasını birbirine bitiştirip bir yıl su içinde dursa ikisi bir olup yekpâre olur, Mısır'da yetişir. Ahter-i Kebir'den)

lombar

 • ing. Harp gemisinin topun ağzı önündeki deliği.

mahmudiye

 • Sultan 2. Mahmud adına yapılan ve kalyon büyüklüğünde olan eski bir harp gemisi.
 • Sultan 1. Mahmud zamanında basılan 23 ayar altın.
 • Sultan 2. Mahmud zamanında basılan ve yirmibeş gümüş kuruş değerinde olan ince altın sikke.

mamulün fevkinde / mamûlün fevkinde

 • Alışılmışın ötesinde.

manend-i bimisal / manend-i bîmisal

 • Misilsiz, benzersiz olan.

masdar-ı mimi / masdar-ı mimî

 • Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi.

mearic suresi / meâric sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmişinci sûresi.

mekteb-i harbiye

 • Harp okulu; Harp Akademisi.

merd

 • Misvak ağacının yemişi.
 • Emmek.
 • Silmek. Mesh etmek.

mesel

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.

mesil / mesîl

 • Benzer. Misil. Gibi. Şibih. Eş. Nazir.
 • Misil, benzer, eş.

mezd

 • Misvak ağacının yemişi.

misilli

 • (Misillü) Benzeri. Gibi. Aynısı.

misl

 • Benzer.
 • Misilleme.
 • Miktar.
 • Kat.
 • (Bak: Misil)

mişmiş

 • Zerdali yemişi.

mısri / mısrî

 • (Mısriyye) Mısırlı.
 • Mısır ülkesiyle alâkalı.
 • Mısırlı, Mısır ülkesiyle ilgili.

muhammıs

 • Mısır, kahve gibi şeyleri kavuran veya kavurarak satan kimse.
 • Tava.

müheymin

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden); her mahlûkun (yaratılmışın) ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların bütün hallerinden haberdâr olan.

muhrib

 • Harp gemisi. Torpidoları avlayan ve hızla giden bir nevi harp gemisi.

mukabele-i bilmisil

 • Misilleme yaparak karşılık verme.

mukır / mûkır

 • Yemişinin çokluğundan dolayı dalları sarkmış olan ağaç.

mültemis

 • (Çoğulu: Mültemisin) (Lems. den) Kayıran, iltimas eden.

mümaselet

 • Misil olma, benzerlik.

mümtehine suresi / mümtehine sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmışıncı sûresi.

münazır

 • Münazara eden, münakaşa eden.
 • Misil, denk, eş.

musa

 • Beni İsrâil peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa nâmındaki peygamberi yerine tâyin ederek vefat etmiştir. Mısır

musahi / musahî

 • Bir şeyin hâlisi. Seçilip ayrılmışı.

mütekellim-i maalgayr

 • Konuşan kimsenin kendisinin de içinde bulunduğu bir cemaata ait fiili ifade eden kelimelerin sigasıdır. Okuduk, yazıyoruz, gideceğiz, çalışmışız... gibi.

mütekellim-i vahde

 • Konuşan kimsenin yalnız kendine ait fiili gösteren kelimelerin sigasıdır. Baktım, görüyorum, gezmişim, oturacağım gibi.

müz'ıc

 • (Çoğulu: Müzacât) Gece haramisi.

naib-ül am / naib-ül âm

 • Cumhuriyet müddei-i umumisi. Cumhuriyet savcısı.

nakiş

 • Parça parça ve dağınık olan eşyaların bir yerde veya bir çuval içinde toplanması.
 • Benzer, misil.

nal

 • İnilti, figân. (Farsça)
 • Kamış kalem. (Farsça)
 • Kamış düdük. (Farsça)
 • Şeker kamışı. (Farsça)

nebik

 • (Çoğulu: Nebâyık) Sedir ağacının yemişi.

nerbdan

 • Merdiven. (Neverdi bâm'dan alınmıştır. Neverd; kıvrım, büküm; neverdiden; tayyetmek, dürmek; bam, ban; tavan mânalarına gelirler. Üst kata merdivenle çıkıldığından, neverdibâm yerine hafifletilmişi olan nerdbân denilmiştir.) (Farsça)

neyşeker

 • Şeker kamışı. (Farsça)

nidd

 • Eş, misil, aynı.

nil

 • Mısır'ın bir nevi hayat menbaı olan en büyük nehrinin ismi.
 • Mısırda bulunan büyük bir nehir.

niyazi-i mısri / niyazi-i mısrî

 • (Mi: 1618 - 1694) Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. Şâir ve tasavvufçu olup Halvetî tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır'da Câmi-ül-Ezher'de tahsil gördü. 1646'da İstanbul'a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Ha

nülk

 • Alıç adı verilen dağ yemişi.

nutfe

 • Duru ve sâfi su.
 • Meni. Rahimde iki yarım ve ayrı cinsten hücrelerin birleşmişi.
 • Taşmış, dökülmüş su.
 • Deniz.

nuzc

 • Yemişin tam olarak yetişmesi, olgunlaşması.
 • Etin kemikten dökülür derece pişmesi.

okiyye

 • (Veya hemzenin hazfı ile "Vekiyye") Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Yerlere ve muhitlere göre değişir. Dörtyüz dirhem ağırlık. Yedi miskal veya kırk dirhem ağırlık. Şer'an kırk dirhem kabul edilmiş. En tanınmışı dörtyüz dirhemdir.

rampacı

 • Eski deniz muharebelerinde yakından dövüşerek zabtedilmek istenilen bir düşman gemisine hücumla borda bordaya gelindiği sırada düşman gemisindeki askerlerin vuku bulacak hücumunu menetmek için güverteye yayılan silâhendazlar.

sa

 • Benzetme edâtı olan "âsâ" nın hafifletilmişidir. Meselâ: Anber-sâ : Anber gibi. (Farsça)

şabih

 • Misil olan, nazir, benzeyen.

şarapnel

 • Ask: Bir çeşit top mermisi. (Fransızca)
 • Top mermisinden dağılan herbir parça. (Fransızca)

sayil

 • Alında olan beyazlık.
 • Burun kamışı.

saz

 • Kamış. (Farsça)
 • Bir çalgı âleti. (Farsça)
 • Takım, silâh, edevat. (Farsça)
 • Ustalık. (Farsça)
 • At takımı. (Farsça)
 • Düzen, tertip, sıra. (Farsça)
 • Öğrenme. (Farsça)
 • Kuvvet, kudret. (Farsça)
 • Menfaat. (Farsça)
 • Benzer, misil, eş. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)

sefine-i arz

 • Dünya gemisi; uzayda yüzen yerküre.

sefine-i hayat

 • Hayat gemisi.

sefine-i necat

 • Kurtuluş gemisi.

sefine-i nuh / sefîne-i nûh

 • Nuh'un gemisi.
 • Hz. Nuh'un (A.S.) gemisi.
 • Nûh'un (aleyhisselâm) tûfân sırasında bindiği gemisi.

sefine-i sa'y

 • Çalışma gemisi (çalışmak, gemiye benzetilmiş).

sefine-i sultaniye

 • Hükümdarlık gemisi.

sefine-i tüccariye

 • Ticaret gemisi.

sefine-i vücud

 • Vücut gemisi.

şekeristan

 • Şeker kamışı tarlası. (Farsça)

şekil

 • (Şekl) Biçim, dış görünüş. Çehre. Tarz. Formül.
 • Şebih ve misil.
 • Hey'et.
 • Suret. Surette benzerlik.
 • Bir adamın tab' ve hevasına muvafık olan şey.
 • Muhtelif, müşkil işlerin her biri.
 • Birşeyin gerek hissedilen ve gerek mevhum sureti.
 • Geo: Bi

şerda

 • Benzemek. Misil.

şetva

 • Mısır'da bir köy.

sibak

 • (Sebk. den) Bir şeyin öncelik hali. Birisinden ileri geçmek. Bir şeyin geçmişi.
 • Bağ, bağlantı.
 • Bir şeyin üst tarafı, geçmişi.
 • Bağ, bağlantı, sözün gelişi.

sınv

 • Dal, budak. Bir kökten çatallanan dallar.
 • İki kardeş.
 • Misil. Şebih, benzer.
 • Amca.
 • Oğul.

siyy

 • Arz-ı Arabdan bir yer.
 • Çöl, sahra.
 • Benzer, misil.

siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rapt eden rabıtamızın hadd-i evsatı?

 • Siz misiniz şu şanlı dedelerimizle bizim aramızdaki ortak bağ ve ortak nitelik.

sünusi / sünusî

 • (Seyyid Muhammed bin Ali) (Hi: 1206 - 1276) Şâzelî (Şazilî) Tarikatının sonradan teşekkül eden kollarından birisinin kurucusudur. Cezayir'in büyük velilerindendir. Memleketinin bir çok yerlerini ve Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmiş; Mısır'da, Bingazi'de tederrüsle iştigal etmiştir. Bingazi'de zaviy

ta

 • Kat. Kıvrım. Büklüm. Misil, mânend. Nihayet. Gayet. Kadar, beri, dek. (mânalarına gelir) Meselâ : (Farsça)

taht-el bahir

 • Denizaltı. Denizaltı gemisi.

tarih-i hayat-ı hürriyet

 • Hürriyet hayatının tarihi, tarihi geçmişi.

temasül / temâsül

 • Misil olma, benzeyiş.

temsir

 • (Mısır. dan) Bir yeri şehir haline getirme.
 • Taklil. Azaltma.

tesavi

 • İki şeyin birbirine denk olması. Birbirine müsavi ve misil olmak. İki taraf da aynı ve bir derecede bulunmak (Tesâvi-i tarafeyn de denir.)

ukbe bin amir bin kays el-cüheni / ukbe bin amir bin kays el-cühenî

 • Ashab-ı Kiramın mümtaz fakihlerinden ve Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip yazanlardandır. 55 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Mısır Valiliğinde bulunmuş ve orada Hicri 58 tarihinde vefat etmiştir.

ümm-üd dünya

 • Dünyanın anası. Mısır.

visl

 • (Çoğulu: Evsâl) Benzer. Misil.
 • Uzuv, âzâ, organ.

yahte

 • Benzer, misil, eş, nazir. (Farsça)
 • Oda. (Farsça)
 • Küçük küp. (Farsça)

yelem

 • Aslâ yemişi olmayan sert ve katı ağaç.

yen'

 • Yemişin olgunlaşması.

yusuf aleyhisselam / yûsuf aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yâkûb aleyhisselâmın oğludur. Yâkûb aleyhisselâmın neslinden gelen ilk peygamberdir. Allahü teâlâ ona rüyâ tâbiri ilmini öğretti.

zabıt

 • Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı.
 • Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı.
 • Yazı varakası.
 • Birçok kimselerce imzalanan rapor.

zagak

 • Kızılcık yemişinin çekirdeği.