LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te milli ifadesini içeren 100 kelime bulundu...

adat-ı milliye / âdât-ı milliye

 • Millî adetler.

an'anat-ı milliye-i islamiye / an'anât-ı milliye-i islâmiye

 • İslâmî ve millî gelenekler.

ankara maarif dairesi

 • Ankara Eğitim Dairesi; Millî Eğitim Bakanlığı.

asabiyet-i kavmiye

 • Vatanperverlik. Menfi milliyetçilik, Asabiyet-i câhiliye, asabiyet-i milliye, asabiyet-i nev'iyye gibi tabirler de aynı mânayı ifâde eder..

asabiyet-i nev'iye ve milliye

 • Kavim ve tür milliyetçiliği.

asabiyeten

 • Milliyet ve soy açısından.

asabiyyet

 • Sinirlilik. Fart-ı gayret. İmân ve İslâmiyeti, kendi akrabasını, vatanını, din veya milliyetini müdâfaa etmek gayreti. Hamiyyet.

asabiyyet-i cahiliyye

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.

asabiyyeten

 • Asabi olarak. Sâde kendi milliyetini, soyunu sevmekle.

bab-ı seraskeri / bâb-ı seraskerî

 • Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.

cemiyet-i milli / cemiyet-i millî

 • Millî cemiyet, topluluk (İttihad Terakki).

cemiyet-i milliye

 • Millî topluluk.

cesaret-i milliye

 • Millî cesaret.

ekalliyet

 • (Akalliyet) Bir hükümetin tebaiyyeti altında yaşayan, yabancı din ve milliyete mensub olup, ekseriyeti teşkil etmeyen halk. Azlık. Azınlık.

fikr-i milliyet

 • Milliyetçilik düşüncesi.

grev

 • İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için, işlerini hep birlikte bırakmaları.İslâmiyette işçi hakları çok ciddi korunmakla beraber, grev ve benzeri hareketlere başvurulması istenmez. Çünki grev, millî gelire zarar verdiği gibi, sosyal grupları doğurmakla boğuşmalarına ve dolayısıyla da mill (Fransızca)

gurur-u milli / gurur-u millî

 • Millî gurur.

gurur-u milliye

 • Millî gurur.

hablü'l-metin-i milliyet / hablü'l-metîn-i milliyet

 • Kopmaz bir bağ ile insanları birbirine bağlayan milliyet, millî özellikler.

hakikat-i milliyet

 • Millî yapıları.

hakimiyet-i millet / hâkimiyet-i millet

 • Millî egemenlik.

hakimiyet-i milliye / hâkimiyet-i milliye

 • Millî egemenlik (İslâm dini, şeriatı ve inancının egemenliği).

hamiyet-i aliye / hamiyet-i âliye

 • Din, millet gibi mukaddes değerleri en üst düzeyde koruma duygusu ve gayreti; millî onur ve haysiyet.

hamiyet-i diniye-i milli / hamiyet-i diniye-i millî

 • Dinî ve millî esasların harekete geçirdiği hamiyet ve gayret duygusu.

hamiyet-i milliye

 • Millî fedakârlık.

harbiye nazırı

 • Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu'da kurduğu hükümette "Milli Müdafaa Vekili" adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel "Serasker" adını taşıyor

harbiye nezareti

 • Osmanlı Devletinde Harb Bakanlığı, bugünkü Millî Savunma Bakanlığına verilen ad.

harekat-ı milliye / harekât-ı milliye

 • Millî mücedele hareketleri.

hars-ı ırki / hars-ı ırkî

 • Milli maarif, ırkî hars.

haysiyet-i milliye

 • Millî haysiyet, şeref.

hiss-i milli ve dini / hiss-i millî ve dinî

 • Dinî ve millî his.

hizmet-i milliye

 • Millî hizmet.

hükumet-i milliye / hükûmet-i milliye

 • Millî hükümet, idare.

ianat-ı milliye / iânât-ı milliye

 • Millî yardımlar.

ianat-ı milliye-i islamiye / ianât-ı milliye-i islâmiye

 • Millî ve İslâmî yardımlar.

intibah-ı milli / intibah-ı millî

 • Millî uyanış.

ittihad-ı islam / ittihad-ı islâm

 • İslâm birliği. İttihad-ı İslâmın varlığı ve devamı için: 1-İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak. 2-İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dinî esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek. 3-İslâm devletleri arasında meşveret-i şer'iyeyi yapmak.Bunl

ittihad-ı milli / ittihad-ı millî

 • Millî birlik.

izzet-i milliye

 • Millî izzet ve şeref.

kahraman-ı milli / kahraman-ı millî

 • Millî kahraman.

kamet-i merdane-i istidad-ı milliye / kâmet-i merdane-i istidad-ı milliye

 • Millî yeteneğin mert görünüşlü endamı, boyu.

kavmi / kavmî

 • Kavme ait; olumsuz mânâda milliyetçilikle ilgili.

kavmiyet

 • Kavimcilik. Milliyetçilik. Bir kavmin hususiyetleri.

kavmiyetçilik

 • Irkçılık, olumsuz milliyetçilik.

kemal

 • Kâmillik, olgunluk. Olgunlaşma. Erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak. Fazilet.
 • Değer, baha.
 • Fazlalık.
 • Sıdk ile yapılan güzel iş.

kozmopolit

 • Her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. (Fransızca)
 • Çeşitli milletlerden insanları içine alan. (Fransızca)

kudsi milliyet / kudsî milliyet

 • Kutsal İslâm milliyeti.

kuva-yı milliye / kuvâ-yı milliye

 • Milli kuvvetler. Bir milletin sahib olduğu kuvvetleri.
 • İstiklâl harbinde Anadoluda kurulan hükümet ve bu hükümetin askeri kuvvetleri.

lisan-ı milli / lisan-ı millî

 • Millî dil (ulusal dil).

maarif / maârif / معارف

 • Maarif nezareti: Millî eğitim bakanlığı.
 • Bilimler. (Arapça)
 • Kültür. (Arapça)
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (Arapça)

maarif dairesi

 • Eğitim dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif nazır vekili

 • Millî Eğitim Bakan Yardımcısı.

maarif nazırı

 • Milli Eğitim Bakanı.

maarif vekaleti / maarif vekâleti

 • Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif vekili

 • Milli Eğitim Bakanı.

maarif yangını

 • Millî Eğitim Bakanlığında çıkan yangın.

maarif-i umumiye nezareti

 • Maarif vekâleti. Milli Eğitim Bakanlığı.

mefahir-i hakikiye-i milliye / mefâhir-i hakikiye-i milliye

 • Gerçek övünülecek millî değerler, şerefler.

mefahir-i milliye / mefâhir-i milliye

 • Millî iftihar araçları, övünç vesileleri.

menfaat-i cinsiye

 • Kendi şahsî çıkarı ve millî menfaati.

menfi milliyet / menfî milliyet

 • Zararlı bir hale gelen milliyetçilik, ırkçılık.

menfi milliyetçilik / menfî milliyetçilik

 • Zararlı bir hale gelen milliyetçilik, ırkçılık.

milli / millî

 • (Milliye) Din ve millete âit, milletle alâkalı, millete mensub.

milli müdafaa vekaleti / millî müdafaa vekâleti

 • Millî Savunma Bakanlığı.

milliyet

 • (Bak. MİLLİYETÇİLİK)

milliyet-i hakikiye

 • Gerçek, hakiki milliyet.

milliyet-i hakikiye-i islamiye / milliyet-i hakikiye-i islâmiye

 • Gerçek İslâmî milliyet.

milliyet-i kudsiye

 • Kutsal İslâm milliyetçiliği.

milliyet-i menfiye

 • Zararlı milliyetçilik, ırkçılık.

milliyet-i mukaddese

 • Mukaddes islâmiyet milliyeti.

milliyeten

 • Milliyet itibariyle, millî olarak.

milliyetle istihza

 • Millilik ülküsüyle, idealiyle alay etme.

milliyetperver / مایت پرور / مِلِّيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetini seven. (Farsça)
 • Milliyetçi, milletini seven.
 • Milliyetçi, nasyonalist. (Arapça - Farsça)
 • Milliyetini seven.

milliyetperverlik

 • Milliyetçilik, nasyonalizm. (Arapça - Farsça - Türkçe)

mücadele-i milliye

 • Milli mücadele.
 • Kurtuluş Savaşı. İstiklal Harbi. (1919 - 1922)

mücahede-i milliye

 • Millî mücadele.

müdafaa-i milliye

 • Millî savunma.
 • Milli müdafaa, milli savunma.

muhabbet-i milli / muhabbet-i millî

 • Millî sevgi.

muhabbet-i milliye

 • Millî muhabbet; İslâm dinine, şeriatına ve inancına ait sevgi.

müsbet milliyet

 • Olumlu, pozitif milliyet; başkasına düşmanlık beslemeyen milliyetçilik.

müyülat-ı aliye-i milliye / müyülât-ı âliye-i milliye

 • Millî yüce meyiller, eğilimler.

namus-u islamiye-i milliye / namus-u islâmiye-i milliye

 • İslâmî, millî namus ve onlara ait şeref, haysiyet.

namus-u milli / namus-u millî

 • Millî namus.

namus-u milliye

 • Millî namus, şeref.

rabıta-i milliye

 • Milliyet bağı.

seciye-i milliye

 • Millî karakter ve ahlâk.

sehavet-i milliye / sehâvet-i milliye

 • Millî cömertlik.

sene-i şemsiye

 • 22 Mart'tan ertesi senenin 21 Martına kadar süren İranlıların milli takvimine göre olan nesne.

serasker

 • Ordu kumandanı. Komutan. (Farsça)
 • Harbiye nâzırı, milli savunma bakanı. (Farsça)

silah-ı milli / silah-ı millî

 • Milli silâh.

taassub-u kavmi / taassub-u kavmî

 • Aşırı milliyetçilik, ırkçılık.

takvim / takvîm

 • Zamânı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetveller.

terbiye-i milliye

 • Milli eğitim.

unsurculuk

 • Milliyetçilik, ırkçılık.
 • Irkçılık; olumsuz ve zararlı biçimde kullanılan ırkçılık, milliyetçilik.

unsuri hayat / unsurî hayat

 • Irka, soya ait hayat; ırkçılık ve menfi milliyetçiliğin egemen olduğu hayat tarzı.

unsuriyet

 • Irkçılık. Bir kavmi veya kendi soyunu daha şerefli sayarak diğer insanları hakir görmek. Menfî milliyetçilik.

unsuriyetperver / unsûriyetperver / عُنْصُرِيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetçi, ırkçı.
 • Milliyetini aşırı seven, ırkçı.

unsuriyetperverlik

 • Irkçılık, milliyetçilik.

vazife-i milliye ve vataniye

 • Millî ve vatanî görev.

zaaf-ı milliyet

 • Milliyetin zayıflığı, güçsüzlüğü.