LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te meydana gelme ifadesini içeren 80 kelime bulundu...

adem-i vuku

 • Olayın meydana gelmemesi.

anasır / anâsır

 • (Tekili: Unsur) Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebeb olan temel esaslar. Elementler.

arz

 • Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle anlatmak. İzâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek.
 • Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek.
 • Bir şeyin birden, âniden meydana gelmesi.
 • Altın ve paradan gayrı mal, metâ. Bir şeyin uz

asit

 • Terkibindeki hidrojenin yerine element alarak tuz meydana gelmesine sebep olan ve mavi turnusolü kırmızıya çevirmek hâsiyetinde hidrojenli birleşik hamız. (Fransızca)

babil / bâbil

 • Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.

cereyan etme

 • Meydana gelme.

cereyan-ı tecelliyat-ı ilahiye / cereyan-ı tecelliyat-ı ilâhiye

 • İlâhî yansımalarının meydana gelmesi, cereyan etmesi.

gayr-i varid / gayr-i vârid / غَيْرِ وَارِدْ

 • Meydana gelmeyen.

hasıl / hâsıl

 • Meydana gelme, ortaya çıkma.

hasıl olma

 • Meydana gelme.

haya / hayâ

 • Utanma, âr, nâmus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.

hiss-i kablelvukū' / حِسِّ قَبْلَ الْوُقُوعْ

 • Meydana gelmeden önce hissetme duygusu.

homogen

 • Bütün elemanları aynı yapıda veya aynı keyfiyette olan. (Fransızca)
 • Kim: Aynı cinsten olan. Çeşitli elementlerin birleşmesiyle meydana gelmelerine rağmen, bütün kütlelerinde aynı özellikleri gösteren maddelerdir. (Fransızca)

hudus / hudûs

 • Sonradan meydana gelme, yok iken sonradan varlık kazanma.
 • Yeniden meydana gelme. Sonradan peyda olma. Yok iken vücuda gelme.
 • Sonradan meydana gelme, yok iken varlık kazanma.

hudüs

 • Sonradan meydana gelme.

hudus / hudûs / حدوس

 • Meydana gelme, vukubulma. (Arapça)

husul / husûl / حُصُولْ

 • Peydâ olma. Hasıl olma. Meydana gelmek. Üremek, türemek.
 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.

husule gelme / husûle gelme

 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.

illet

 • Bir şeyin veya hükmün meydana gelmesine doğrudan te'sir eden iş, sebeb.

ilm-i huduri / ilm-i hudûrî

 • Bir şeyi, zihinde onun sûreti (görüntüsü) meydana gelmeksizin bilmek.

kaide

 • Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık.
 • Dip taraf.
 • Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus.
 • Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri.
 • Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın.

kavanin-i teşkiliye / kavânîn-i teşkiliye

 • Oluşma, meydana gelme kanunları.

kaza / kazâ / قَضَا

 • Allah'ı takdir ettiği şeyin zamanı gelince meydana gelmesi; kaderde yazılı olanın meydana gelmesi.
 • Kaderde olanın meydâna gelmesi.

kaza-yı ilahi / kazâ-yı ilâhî / قَضَايِ اِلٓه۪ي

 • Allahın takdîrinin meydana gelmesi.

kazā-yı rabbani / kazā-yı rabbânî / قَضَايِ رَبَّان۪ي

 • Terbiye edici olan Allahın takdîrinin meydana gelmesi.

kuvveden fiile geçme

 • Potansiyel halde olan birşeyin fiilen meydana gelmesi, ortaya çıkması.

maluliyet

 • Bir sebebe ve illete bağlı olarak meydana gelme.

mess

 • Yapışmak, değmek, dokunmak.
 • Meydana gelmek.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

müeddi / müeddî

 • Eda eden. Te'diye eden. Ödeyen.
 • Sebep olan. Meydana gelmesine vesile olan.

müteazzir

 • Meydana gelmesi zor olan.
 • Özürlü olan.

müzavele

 • Bir şeyin meydana gelmesi için çalışma.
 • Bir şeyi başka bir şeye yakınlaştırma.

nebt

 • Bitme, yerden çıkma. Meydana gelme.
 • Ot.

neş'e

 • Gönül açıklığı, sevinç.
 • Yeniden meydana gelmek. Yeniden olan şey.
 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.

neş'et

 • Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek.
 • Çıkmak. Kaynak olmak.
 • Meydana gelme, doğma.

neş'et etme

 • Doğma, meydana gelme.

neş'et etmek

 • Meydana gelmek, kaynaklanmak.

neşê

 • Yeniden meydana gelme, dirilme.

neşêt

 • Meydana gelme, çıkma.

peyda / peydâ

 • Meydana gelme, ortaya çıkma.

peyda etme

 • Oluşma, meydana gelme.

reva

 • Lâyık, uygun. Meydana gelmek. (Farsça)
 • Gidici. (Farsça)

sa'y

 • Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.
 • Hızlı yürüme.
 • Cür'et etme.
 • Ziyaret etme.
 • Gammazlık yapma.
 • Ist: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.

sadır / sâdır / صادر

 • Çıkan. (Arapça)
 • Sâdır olmak: (Arapça)
 • Çıkmak, meydana gelmek. (Arapça)
 • İmzadan çıkmak. (Arapça)

salib

 • Bir şeyin vücudunu veya vukuunu inkâr eden.
 • Kapıp götüren, zorla alan.
 • Alan.
 • Bir şeyin vücudunun olmadığını veya meydana gelmediğini söyleyip isbat eden.

sebeb-i husul / sebeb-i husûl / سَبَبِ حُصُولْ

 • Meydana gelme sebebi.
 • Meydana gelme sebebi.

sudur / sudûr

 • Olma, meydana gelme. Sâdır olma.
 • (Tekili: Sadr) Göğüsler, sadırlar.
 • Olma, meydana gelme.
 • Göğüsler, sadırlar.

sudur-u gayr-ı ihtiyar

 • İsteksiz olarak meydana gelme.

şühus

 • Yüksek olmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak.
 • Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak.

tahaddüs / تحدس

 • Yok iken peyda olmak. Ortaya çıkmak. Meydana gelmek. Olmak.
 • Haber vermek, sezgi.
 • Sezgi. (Arapça)
 • Meydana gelme. (Arapça)
 • Tahaddüs etmek: Meydana gelmek, ortaya çıkmak. (Arapça)

tahakkuk-u hakaik

 • Gerçeklerin oluşması, meydana gelmesi.

tahassul

 • Hasıl olma, çıkma, meydana gelme.

tahassul etme

 • Meydana gelme, ortaya çıkma, elde edilme.

teayyün-i vücudi / teayyün-i vücûdî

 • Varlıkta meydana gelme, hâsıl olma.

tekevvün / تكون / تَكَوُّنْ

 • Oluşum, oluşma. (Arapça)
 • Tekevvün etmek: (Arapça)
 • Oluşmak. (Arapça)
 • Meydana gelmek, olmak. (Arapça)
 • Meydana gelme.

temşiye

 • (Meşy. den) Yürütme, ilerleme.
 • Meydana gelmesini kolaylaştırma.

terekküb / تَرَكُّبْ

 • Oluşma, meydana gelme.
 • Birleşmek. Karışmak. İmtizac etmek.
 • Bir şeyin birkaç parçadan meydana gelmesi.
 • Birkaç şeyden meydana gelme.

terekküp

 • Birleşme, meydana gelme.

tertib-i eşya

 • Eşyanın belli bir düzende meydana gelmesi.

tertib-i mukaddemat / tertib-i mukaddemât

 • Bir neticenin meydana gelmesi için lâzım olan sebeplerin sıralarına göre tertib edilmesi. Bir neticeye varılması için sırasıyla riayet edilmesi icab eden sebebler.

tesadüf

 • Rastgelme. Bir şey kendiliğinden olma. Tedbirsiz meydana gelme.

tesadüfi / tesadüfî

 • Rastgele. Tesadüf olarak. Tedbirsiz meydana gelmek suretiyle.

teşekkül

 • şekillenme. şekil alma.
 • Meydana gelme.

teşekkül etme

 • Oluşma, meydana gelme.

teşekkül-ü ervah / teşekkül-ü ervâh

 • Ruhların meydana gelmesi.

teşkil-i eşya

 • Varlıkların oluşması, meydana gelmesi.

teşkilat / teşkilât

 • Meydana gelme, oluşma.

tevellüt

 • Doğma, meydana gelme.

vaki olma / vâki olma

 • Olma, meydana gelme.

vaki olmak

 • Meydana gelmek, gerçekleşmek.

vaki' / vâki' / واقع

 • Olan, meydana gelen, gerçekleşmiş olan. (Arapça)
 • Vâki' olmak: (Arapça)
 • Olmak, meydana gelmek, gerçekleşmek. (Arapça)
 • Bulunmak, yer almak. (Arapça)

vücud / vücûd / وجود

 • Varlık. (Arapça)
 • Beden. (Arapça)
 • Var oluş. (Arapça)
 • Vücûd bulmak: Meydana gelmek, oluşmak. (Arapça)

vücuda gelme

 • Oluşma, meydana gelme.

vuku / vukû / وقوع

 • Gerçekleşme, meydana gelme.
 • Oluş, meydana gelme.
 • Bk. vukû'
 • Vukû bulmak: Meydana gelmek, cereyan etmek, gerçekleşmek.
 • Meydana gelme.

vuku bulma

 • Meydana gelme.

vuku' / vukû' / وقوع

 • Meydana gelme, cereyan etme. (Arapça)

vukū' / وُقُوعْ

 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.

vukū'u muayyen / وُقُوعُ مُعَيَّنْ

 • Meydana gelmesi belirlenmiş olan şey.

vukua gelme

 • Meydana gelme.

vukubulma

 • Meydana gelme.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR