LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te meslek ifadesini içeren 85 kelime bulundu...

ahlaf / ahlâf

 • Halefler; meslek, san'at, ilim gibi benzer şeylerde, sonra gelenler.

aktivizm

 • Hakikatin, düşüncede kalmasından ziyade, hayat ve fiile intikalini ve bütün ilimlerin, cemiyetin gelişmesine hizmet etmesini isteyen ve böylece iradenin faaliyet ve tesirliliğini açıklayan felsefî bir meslek.

alevi / alevî

 • Hazreti Ali sevgisini meslek kabul eden.

argo

 • Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. (Fransızca)
 • Mc: Serserilerin ve külhanbeylerin kullandığı söz veya deyim. (Fransızca)

asfiya

 • Sâfiyet, takvâ ve kemâlât sâhibi ve Peygambere (A.S.M.) vâris olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar.

bukalemun

 • Bulunduğu yerin rengine giren, fare büyüklüğünde, böcek yiyen bir hayvan. (Farsça)
 • Mc: Sık sık fikir ve kanaat veya meslek değiştiren. (Farsça)

cevaz

 • Müsaadeli. Ruhsat, izin. Câiz olma.
 • Yol, tarik ve meslek.

dalalet-pişe / dalâlet-pîşe

 • Sapıklığı ve inançsızlığı meslek edinmiş.

der tarik-ı acz-mendi / der tarîk-ı acz-mendi

 • Âcizliği kendine meslek edinenin gittiği yol.

ehl-i fen ve felsefe

 • Fen ve felsefe ilimlerini meslek edinenler.

ehl-i ihtisas

 • İhtisas sahibi olan kimseler. Bu kişiler yalnız kendi meslekleriyle uğraşırlar, çeşitli meslek ve meselelerle fikirlerini dağıtmazlar.

ehl-i ilhad

 • Doğru meslek ve dinden, Hak yolundan çıkıp bâtıl yola sapan, imansızlar, dinsizler. (Farsça)

ekol

 • Bir fikir üzerine kurulu okul, meslek.

esas-ı meslek

 • Bir meslek ve metodun üzerine bina edildiği temel.

eslaf / eslâf

 • Selefler; meslek, san'at, ilim gibi benzer şeylerde önce gelenler.

etrika

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar, caddeler.
 • Sebepler, vesileler, vasıtalar.
 • Maişeti te'min etmek için tutulan meslekler, geçinmek için yapılan işler.

halef

 • Bir meslek veya konumda öncekilerin yerine geçenler.

harif / harîf / حریف

 • (Hırfet. den) Meslekdaş, san'at arkadaşı. Teklifsiz dost.
 • Herif, âdi insan.
 • Rakip. (Arapça)
 • Meslektaş. (Arapça)

hasr-ı fikir

 • Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak.

hasr-ı nazar

 • Sadece bir şeye bakıp dikkat etmek.
 • Yalnız bir mevzu veya meslek üzerinde çalışıp onda mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak.

havayic-i asliyye / havâyic-i asliyye

 • İhtiyaç eşyâları. Temel ihtiyâçlar. Bir kimsenin yiyecek giyecek ve ev gibi ihtiyaç duyduğu lüzumlu maddeler ve evde kullanılan eşyâ ve âletler, hizmetçiler, binecek vâsıtası, meslek kitapları (din kitapları) ve ödeyeceği borçları.

hem-kün

 • Aynı cins işte çalışan, işleri ve meslekleri aynı olan. Meslekdâş. (Farsça)

hemkar / hemkâr / همكار

 • Meslektaş. (Farsça)

hiref / حرف

 • (Tekili: Hirfet) Meslekler, san'atlar.
 • Meslekler. (Arapça)

hirfet / حرفت

 • (Çoğulu: Hiref) Meslek, san'at.
 • Sanat, meslek.
 • Meslek. (Arapça)

hokkabaz

 • Elçabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyunlar göstermeyi kendine meslek edinmiş kişi.
 • Mc: Başkalarını aldatarak yalan ve hile ile iş çeviren kimse.

hukukçu

 • Hukuk mütehassısı. Hukuku meslek edinen kimse. Avukat, müdde-i umumi "savcı" ve hâkim.

hurufiye

 • Fazlullah-ı Hurufi adında birinin kurduğu bâtıl bir meslektir. Harflerden kendilerince manalar çıkarıp, dine aykırı iddiaları olan bir dalâlet fırkasıdır.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

ihtilaf-ı meslek / ihtilâf-ı meslek

 • Mesleklerin farklılığı.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

isr

 • Alâmet. Nişane.
 • Ayak izi.
 • Yol. Meslek.
 • Başlamak ve azimet etmek.

kariyer

 • Bir insanın kendisini hasretmiş olduğu meslek. (Fransızca)
 • Bir meslekte alınan merhalelerin bütünü. (Fransızca)

komiser

 • Emniyet teşkilâtının meslek dereceleri içinde yer alan ve en az lise tahsilini yapmış, polis enstitüsünün orta ve yüksek kısmını tamamlamış üniformalı veya sivil memur. (Fransızca)

kutb

 • (Kutub) Dünyanın şimâl veya cenub uçları. (Güney ve kuzey taraflarının son kısımları.)
 • Elektrik cereyânını meydana getiren veya mıknatısın uçlarından her biri.
 • Dini bir meslek veya grubun başı. Bir çok müslümanların kendisine bağlandıkları azim ve büyük evliyaullahtan zamanın

maak

 • Meslek, mezheb.
 • Sığınacak yer.

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v

medaric

 • (Tekili: Medrec ve Medrece) Merdivenler.
 • Meslekler, yollar.

medrec

 • (Çoğulu: Medâric) Basamaklı yol. Merdiven.
 • Meslek.
 • Tarikat.
 • Dar yol. Dağ yolu.

menahic-i hükema / menahic-i hükemâ

 • Hakîmlerin, ilm-i kelâm âlimlerinin meslekleri ve gittikleri mânevi yollar.

menasim

 • (Tekili: Mensim) Yollar, tarikler, meslekler.
 • Alâmetler, izler, eserler, nişânlar.

mesalik / mesâlik

 • (Tekili: Meslek) Meslekler. Tutulan yollar. Süluk edilen yollar.
 • Meslekler, tutulan yollar.
 • Meslekler, ekoller, yollar.

mesalik-i fukaha / mesalik-i fukahâ

 • Fıkıh âlimlerinin meslekleri, tuttukları yollar.

mesalik-i fukeha / mesâlik-i fukehâ

 • Fıkıhçıların, İslâm hukuku âlimlerinin meslekleri, metot ve yolları.

meslek / مسلك

 • Yol, tarz. (Arapça)
 • Sistem. (Arapça)
 • Uğraşı, meslek. (Arapça)

meslek-i ali / meslek-i âli

 • Yüce meslek.

meslek-i batıla / meslek-i bâtıla

 • Bâtıl ve haktan uzak yol, yanlış meslek.

meslek-i hakiki / meslek-i hakikî

 • Gerçek meslek, yol ve metot.

meslek-i müteassife

 • Sapık, azgın meslek.
 • Sapık meslek.

meslek-i nurani / meslek-i nuranî

 • Nurlu meslek, metod.

meslek-i sakim / meslek-i sakîm

 • Hasta meslek, hastalıklı yol.

meslek-i tevafukiye

 • Tevafuku, bilgi kaynağı olarak kabul eden meslek, yöntem.

mesleki / meslekî

 • (Meslekiyye) Meslekle alâkalı. Mesleğe ait.

meşreb / مَشْرَبْ

 • Meslek, yol.

mezheb

 • Yol. Gidilen yol. Tutulan çığır.
 • Dinin esaslarında ve esas temel mes'elelerde bir olmakla beraber, teferruatta bazı muhtelif mes'eleler olması sebebiyle birbirinden az farklı müctehidlerin yolları. Müctehidlerden, kendilerine tâbi olunanların seçtikleri meslekleri. Füruatta Hanefi ve

minhac / minhâc

 • Meslek. Yol. Açık ve belli yol. (Farsça)
 • Büyük ve işlek cadde. (Farsça)
 • Yol, meslek.
 • Yol, meslek, metod.

mümaşat

 • Birlikte hoş geçinmek.
 • Bir maslahat yolunu takib etmek.
 • Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek.
 • Karışmamak.
 • Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk.

münselik

 • (Silk. den) Bir yola girip orada giden. Bir tarikata girmiş. Bir meslek tutmuş.

müşagabe

 • Demegoji; tartışma ve eleştiriyi meslek kabul edenlerin yolu.

mütehassıs

 • Bir işin hakikatını, içyüzünü çok iyi bilen. Bir meslekte mahir olan.
 • Has ve mahsus olan.
 • İhtisas sâhibi, uzman. Bir işin hakîkatini, iç yüzünü çok iyi bilen, bir ilim dalında veya meslekte mâhir olan.

pir / pîr

 • Yaşlı, ihtiyar. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Bir tarikatın kurucusu. (Farsça)
 • Herhangi bir meslek ve san'atın başlatıcısı, te'sis edicisi. (Farsça)
 • Reis; herhangi bir meslek veya sanatın kurucusu, başlatıcısı.

pişdar

 • Öncü. Harpte ileriden düşmana gönderilen askerler. (Farsça)
 • Önde giden. Önayak olan. (Farsça)
 • San'at, meslek. (Farsça)
 • Kumandan. (Farsça)
 • Mc: Yüzsüz. Yüzsüzlükle iş beceren. (Farsça)

pişe / pîşe / پيشه

 • İş, kâr. Meşguliyet. (Farsça)
 • Alışkanlık, huy, âdet. (Farsça)
 • Meslek, san'at. (Farsça)
 • "Huy edinmiş, alışmış" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hasenât-pişe : İyi şeyleri âdet edinmiş olan. (Farsça)
 • Meslek. (Farsça)
 • Sanat. (Farsça)
 • Huy. (Farsça)

pişegan / pişegân

 • (Tekili: Pişe) Meslekler, san'atlar. İşler. (Farsça)
 • Huylar, âdetler, tabiatlar. (Farsça)

pişekar / pîşekâr / پيشه كار

 • Sanatçı. (Farsça)
 • Meslek sahibi. (Farsça)
 • Ortaoyununda oyunu başlatan sanatçı. (Farsça)

rah

 • (Reh) Yol. Tarz. Usûl. Meslek. (Farsça)

sahir-pişe

 • Sihirbazlığı meslek edinmiş olan. (Farsça)

şakile

 • Yol. Tarik. Meslek.
 • Yaradılış. Tıynet. Seciye. Mizac. Bir kimsenin yaratılışının temel hususiyeti.

san'at

 • Zanaat, ustalık; bir şey hakkındaki yöntemlerin tamamı; meslek kurallarının tümü.

sebat

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.

şevakil

 • (Tekili: Şâkile) Tarikler, yollar. Mezhebler, tarikatlar, meslekler. Şâkileler.

şia

 • Şiiler, Hazreti Ali sevgisini meslek kabul edenler.

şiar / şiâr / شعار

 • Slogan. (Arapça)
 • İşaret. (Arapça)
 • Şiâr edinmek: Slogan haline getirmek, meslek edinmek. (Arapça)

silk / سلك

 • Dizi. (Arapça)
 • İplik. (Arapça)
 • Meslek. (Arapça)

sırat-ı müstakim

 • En doğru yol, İslâmiyet yolu. Hak yolu. Allah'ın râzı olduğu en doğru yol. Peygamberlerin, evliya ve sâlihlerin, sıddıkinlerin gittikleri meslek.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

staj

 • Mesleki bilgisini artırmak maksadıyla başka birinin nezareti altında yapılan çalışma. (Fransızca)

taraik

 • (Tekili: Tarikat) Tarikatlar, meslekler.

tarik / tarîk / طریق

 • Yol. Tarz, usûl.
 • Vâsıta. Meslek.
 • Bir maksada nâil olmak için icrâsı lâzım olan husus veya bu hususların hey'et-i mecmuası.
 • Yol. Meslek, tarz.
 • Yol. (Arapça)
 • Yöntem. (Arapça)
 • Meslek. (Arapça)
 • Tarikat. (Arapça)

tasavvuf

 • Dinin ruhsal hayatla ilgili yönünü konu edinen bilim veya meslek.

tebayün-i mesalik

 • Mesleklerin farklılığı.

tezkere

 • (Tezkire) Pusula.
 • Herhangi bir iş için izin verildiğini bildirmek üzere alınan resmî vesika.
 • Bazı meslek sahipleri için yazılan, o şahsın şahsî ve meslekî durumu hakkında bilgi. Biyografi.

turuk

 • (Tekili: Tarîk) Yollar, tarikler. Meslekler. Usuller.
 • Aygırlanmak.

verze

 • Meslek, san'at, iş. (Farsça)

vetair

 • (Tekili: Vetire) Meslekler, yollar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın