LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te melik ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

aft

 • Pelteklikten sözü zorlukla söylemek. Kekemelik.

amil / âmil

 • İş yapan.
 • İslâmiyet'in emirlerini yapıp, yasaklarından sakınan.
 • Herhangi bir bölgenin zekât, harac, öşr ve ganîmetlerinin tahsîli (toplanması) için, halîfe, sultan, melik veya emir tarafından vazîfelendirilen ve yerine göre dînin emirlerini öğreten me'mur.

bakla'

 • Bakla.
 • şahtere dedikleri ota " baklat-ül melik" derler.
 • Semizotu denilen bitki.

belkıs

 • Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen'de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir.

celali / celalî

 • Celal ismine dâir. İlâhi ve celale müteallik. Celal adlı kimselerle alâkalı olan.
 • Hicri XI. Asırdan önce Anadolu'da baş gösteren eşkiyaya verilen ad.
 • Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlanan ve Hicri 471 tarihinde başlayan bir güneş takvimi.

cem

 • Hükümdar, melik, şah.
 • Hz.Süleyman'ın (A.S.) nâmı.
 • İskender'in bir ismi.

el-melik

 • (Bak. MELİK)

emir / emîr

 • Bir kavmin, bir topluluğun başı, beyi, emredeni. Vâli, kumandan, devlet başkanı, melik.
 • Hazret-i Ali'nin lakabı.

fatımi / fatımî

 • (Fâtımiyye) Hz. Fatıma Sülâlesinden olmak iddiasında bulunan, önce kuzey Afrika, sonra Mısırda hükümet süren sülâleye mensub meliklerin takındıkları isimdir. (Mi: 910-1171) İsmâiliye nâmında bâtıl fırkadandırlar. Salâhaddin-i Eyyubî, ordusu ile, Fâtımîlerin hâkimiyetine son verdi.

füvk

 • (Çoğulu: Efvâk) Ok gezi.
 • Rum meliklerinden birinin adı.

gutme

 • Pelteklik, kekemelik.

hükle

 • Dil tutukluğu, kekemelik.

kemal-i hilkat / kemâl-i hilkat

 • Yaratılıştaki mükemmelik, kusursuzluk.

kesra

 • (Çoğulu: Ekâsire) Acem meliklerinin lâkabı.

kurban

 • Allah'ın rızasını kazanmağa sebep olan şey.
 • Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan.
 • Bir maksad uğrunda feda olma.
 • Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse.

lahlahaniye

 • Pelteklik, kekemelik.

lefef

 • Pelteklik, kekemelik.
 • Yorgunluk.
 • Besililik, semizlik.

meleki / melekî

 • (Melekiye) Meleğe mensub, melekle alâkalı.
 • Paklık, temizlik, ismet.
 • Hükümdara, melike âit. Melikle alâkalı.

melikane / melîkâne

 • Hükümdar ve melike mensub. Onunla alâkalı. (Farsça)

mihrab

 • Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu yer.
 • Şiddetli harbeden cengâver. Bahadır.
 • Evin şerefli yüksek yeri, çardak.
 • Meclisin sadrı ve ekrem mevzii.
 • Mc: Harb âleti.
 • Orman.
 • Melikin hususi makamı.
 • Mc: Şeytan ve hevâ ile muhare

müluk / mülûk / ملوک

 • Melikler, hükümdarlar.
 • Melikler, hükümdarlar.
 • Melikler, hükümdarlar.
 • Melikler. (Arapça)

mütemellık

 • (Melık. dan) Alçakçasına yalvaran, yaltaklanan.

necaşi

 • Habeş Meliki olan "Eshame" nin lâkabıdır. Kamus Şârihinin dediğine göre, mutlaka bu isim, Habeş Meliklerinin has isimleridir.

rekaket / rekâket / ركاكت

 • Kekemelik. (Arapça)
 • Söz kusuru. (Arapça)

rütte

 • Pelteklik, kekemelik.

süleyman

 • Beni İsrail Peygamberlerindendir. Davud (A.S.) ın oğludur. Babasının vasiyyeti üzerine Beyt-ül Makdisi yedi senede inşa ettirdi. Kudüste büyük bir hükümet sarayı yaptırdı. Şark ve garb melikleri kendisine itaate geldiler. Kırk sene hem peygamberlik, hem padişahlık yaptı. Beni İsrailden Yahuda ve Bün

sürmedan / سرمه دان

 • Sürmelik. (Türkçe - Farsça)

ta'limat-name

 • Yönetmelik. (Farsça)

ta'limatname / ta'lîmatname / تعليمات نامه

 • Yönetmelik. (Arapça - Farsça)

tamtame

 • Pelteklik, kekemelik, tutukluk.

tübba'

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bi'setten evvel geleceğini haber veren ve şiiri ile imanını ilân eden bir Yemen Meliki.
 • Câhiliyetten evvel Yemen Padişahlarının nâmı.
 • Bir kuş cinsi.

ukde

 • Düğüm, bağ.
 • Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat.
 • Ağaçlık yer.
 • Pelteklik, kekemelik.
 • Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın