LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mecus ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

ateş-gede

 • Mecûsilerin tapındıkları yer. Mecusi mabedi. (Farsça)

ateş-perest

 • Ateşe tapan. Mecusi, müşrik.

ateşperest

 • Ateşe tapan, mecûsî. Zerdüşt tarafından kurulan bâtıl dîne inanan.

ateşperestlik

 • Mecûsîlik, ateşe tapma.

azer

 • Ateş. (Farsça)
 • Şemsî senenin dokuzuncu ayı. Kasım. Her şemsî ayın dokuzuncu günü. (Farsça)
 • Mecusilere göre güneşe memur meleğin adı. (Farsça)
 • Hz. İbrahim'in (A.S.) babasının veya amcasının ismi. (Farsça)

azerperest

 • Ateşe tapan, mecûsi.

batıniyye / bâtıniyye

 • Mecûsîlikteki ve çeşitli bâtıl dinlerdeki inanışları İslâm dînindenmiş gibi göstermeye çalışan İranlı Meymûn bin Deysân el-Kaddah tarafından kurulan bozuk yol.

berahime

 • Berehmenler. Bâtıl ve sapkın Hind ve Mecûsi dinindekilerin reisleri.
 • Berehmenler; bâtıl ve sapkın Hind ve Mecusî dinlerinin reisleri.

da'kese

 • Mecusiler oyunundan bir oyun. ("destibend" de derler.)

enuşa

 • Mecusi mezhebi. (Farsça)
 • Sevinç, sürur, neş'e. (Farsça)
 • Adalet, âdillik, doğruluk, hakdan ayrılmamaklık. (Farsça)

fatımiler / fâtımîler

 • Aslen mecûsî olan Meymûn el-Kaddah'ın neslinden gelen Ubeydullah bin Sa'îd'in etrâfında toplanan, kendilerinin hazret-i Fâtıma'nın neslinden geldiklerini iddiâ eden; Mısır, Kuzey Afrika, Filistin ve Sûriye'de 910-1171 seneleri arasında hüküm süren, Eshâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalışan hânedân

fidam

 • (Feddâm) : Su kabının üzerine koydukları süzgeç.
 • Mecusilerin ağızlarını bağlamakta kullandıkları bez.

gebr

 • Ateşe tapan, mecusi. (Farsça)

hirbiz

 • (Çoğulu: Harâbize) Mecusilerin ateşinin hizmetkârı.

küniş

 • Mecusi tapınağı. (Farsça)
 • Yahudi havrası. (Farsça)

küstic

 • (Çoğulu: Kesticât) Mecusiler kuşağı.

mecusi

 • Çok eskiden yaşamış, kulağı küçük olan birisinin adıdır. Ateşperestlik âyinine sebeb olduğundan "Ateşperestlere" bu isim verilmiştir.
 • Eski İran dini olan Mecusilikten olan kimse.

mecusiyan / mecusiyân

 • (Tekili: Mecusi) Mecusiler. Ateşe tapanlar.

mecusiyet

 • Mecusilik.

merzuban

 • (Çoğulu: Merazibe) Mecusiler reisi.

mevbed

 • Mecusiler reisinin ulusu.

mihrican günü / mihricân günü

 • Eylül ayının yirmi üçüncü gününe rastlayan mecûsî bayramı.

mü'biz

 • (Çoğulu: Meâbize) Mecusiler danişmendi.

mubid

 • Zerdüşt. Mecusi din adamı.
 • Tedbirli, akıllı adam.

mug

 • (Çoğulu: Mugan) Mecusi. Ateşperest. Ateşe tapan. Zerdüşt dininde olan.

mug-beçegan / mug-beçegân

 • (Tekili: Mugbeçe) Mecusi çocukları. (Farsça)
 • Meyhâne çırakları. (Farsça)

mugan

 • (Tekili: Mug) Mecusiler, ateşe tapanlar. Zerdüştler. (Farsça)

mugane

 • Ateşe tapan mecusilerin âyini.

mugbeçe

 • (Çoğulu: Mugbeçegân) Meyhaneci çırağı. (Farsça)
 • Mecusi çocuğu. (Farsça)

navus

 • (Çoğulu: Nevâyis) Kâfirlerin ve Mecusilerin mevtalarını koydukları yer.

nevruz günü / nevrûz günü

 • Mecûsîlerin (ateşe tapanların) Martın yirmi birinde kutladıkları mecûsî bayramı.

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

taht-ı belkıs

 • Belkıs'ın tahtı. (Çok eski mecusi Yemen padişahlarından Şerahil'in kızı Belkıs, başka kardeşi olmadığından babasının yerine Yemen'e hükümdar olmuş idi. Sonra Süleyman Aleyhisselâm ile evlendi. Onun mu'cizeleriyle imana geldi.) Bak: Hüdhüd, Süleyman (A.S.)

temeccüs

 • Mecusi olmak.

yezdan / yezdân

 • Cenab-ı Hak. (Farsça)
 • (Mecusilerce) : Hayırları yaratan hayır ilâhı dedikleri mevhum mâbud. (Farsça)
 • Mecusî dininde iyilik tanrısı olarak kabul edilen ilâh.
 • Allah (c.c.).
 • Mecûsilere göre hayırları yaratan hayır tanrısı.

zerdüşt

 • Ateşe tapan, mecusi.
 • İlk önce nur ve zulmet diye iki ilâha inanmayı uyduran adam.
 • Mecûsîliğin kurucusu.