LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mahrum ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

bi-behre / bî-behre

 • Nasibsiz. Mahrum.

bi-vaye / bî-vaye

 • Mahrum, nasipsiz. (Farsça)

bibehre / bîbehre

 • Mahrum.

cehele

 • (Tekili: Cahil) Câhiller. İlimden mahrum olanlar. Bilmeyenler. Nâdanlar.

cehl

 • Câhillik, bilmemezlik, ilimden mahrum olmaklık, nâdanlık, tecrübesizlik, gençlik.

cerda

 • Mahrum, çıplak.
 • Tüysüz, dazlak.
 • Çorak, verimsiz toprak, arazi.
 • Karıştırılmamış.

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.
 • Men'etme. Mahrum etme.

hacb-i hirman / hacb-i hirmân

 • Huk: Bir vârisi mirastan tamamen mahrum etme.

hacb-i noksan

 • Bir vârisi mirastan kısmen mahrum etme.

haib

 • Mahrum. Ümidsiz. Kederli. Me'yus. Bi-behre olan.

haiben

 • Muvaffakiyetsiz olarak. Mahrum olarak.

haibin / haibîn

 • (Tekili: Hâib) Zarar ve ziyâna uğrayanlar.
 • Mahrum olanlar.
 • Me'yus olanlar, üzülenler.

haybet / خَيْبَتْ

 • Mahrumiyyet. İsteğine erememek. Me'yus ve mahrum olmak.
 • Elindekilerden mahrum kalmak, kaybetmek.
 • Elde edememe, mahrumluk.
 • Mahrûm olma.

hayvaniyyet

 • Hayvanlık, canlılık, zihayat olmak. Akıl ve idrakten mahrumiyet.

hazul

 • Kimsesiz. Yardımsız olarak her şeyden mahrum sürünmek.

hergele

 • Binilmek ve yük taşımak için alıştırılmamış at, kısrak, beygir veya merkep sürüsü.
 • Böyle bir sürüye dahil olan hayvan.
 • Mc: Terbiye ve görgüden büsbütün mahrum adam.
 • Bir işe yaramaz işçi kalabalığı.

hırman

 • Mahrumluk, ümitsizlik.
 • Mahrumluk, mahrumiyet.
 • Ümitsizlik, ye's.

hirman

 • Mahrum olmak, mahrum kalmak. (Aslı, mahrum etmektir)

hırman / hırmân / حرمان

 • Mahrumluk. (Arapça)

hirman / hirmân / حرمان

 • Mahrumluk. (Arapça)

hıyabe

 • Ümitsiz ve mahrum olmak.

hızlan / hızlân

 • Zarar, rahmetten mahrumiyet.

hizlan / hizlân

 • (Hezlan) Yalnız başına kalıp zelil olmak, yardımcısız kalmak.
 • Muhafaza ve rahmet-i İlâhiyeden mahrumiyet.
 • İlâhî rahmetten mahrum kalmak.

hurfe

 • Mahrumiyet, mahrumluk. Bedbaht oluş.
 • Mahrumluk.

husran

 • Mahrumiyet. Kayıp. Çok büyük ziyan.

hüsran

 • Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan.
 • Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.

ibtar

 • Parçalama.
 • Mahrum etme, esirgeme.
 • Gündüzün başlangıcı.

istihrab

 • Bir musibet sebebi ile perişan olma, mahrum olma.

köle

 • Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (Türkçe)

kozmopolit

 • Her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. (Fransızca)
 • Çeşitli milletlerden insanları içine alan. (Fransızca)

la'net

 • Nefret. Tiksinti. Allah'ın rahmetinden mahrumiyyet.
 • Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.

lain / laîn

 • Lânetlenmiş, kovulmuş, merdud. Allahın rahmetinden mahrum.
 • Lânet edilmiş, kovulmuş. Allahü teâlânın rahmetinden mahrum olan şeytân.

lain şeytan / lâîn şeytan

 • Allah'ın rahmetinden mahrum olan şeytan.

magdub

 • Hiddet ve gadaba uğramış. Doğru ve hak dini tanıyamamış ve rahmetten mahrum kalmış. Lütf-u İlâhîden mahrum olmuş.
 • Fık: Gasbolan mal.

mahrub

 • Mahrum edilmiş. Elinden varı yoğu alınmış. Bomboş bırakılmış.

mahrum / محروم

 • Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 • Malı bereket bulmaz olan bedbaht. Felâhtan nasibsiz olan.
 • İffetinden dolayı zengin zannedildiğinden sadakadan mahrum olan.
 • Yoksun. (Arapça)
 • Mahrum etmek: Yoksun bırakmak. (Arapça)
 • Mahrum olmak: Yoksun kalmak. (Arapça)

mahrumane

 • Mahrumcasına. Bahtsız ve nasipsizcesine.

mahrumiyet / محروميت

 • Yoksunluk, mahrumluk. (Arapça)

mahrumiyyet

 • Elde edemeyiş. Yokluk. Mahrumluk. İstediğini elde edememe.

müblis

 • Mahrum.
 • Hasreti şiddetli olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.

mücahid

 • Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan.
 • Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: "Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz

muhayyeb

 • Yoksun bırakılmış, mahrum kılınmış.

muhayyeben

 • Mahrum ederek. Yoksun bırakarak.

muhayyib

 • Yoksun bırakan, mahrum kılan.

muhayyibane / muhayyibâne

 • Mahrum ve yoksun bırakırcasına. (Farsça)

mütehassir

 • (Hasr. dan) Özleyen, hasret çeken. Mahrum kalan. İsteğine erişemiyen.

na-kami / nâ-kâmî

 • Mahrumiyet, bahtsızlık. isteğine kavuşamama. (Farsça)

na-murad

 • Mahrum kalan, muradına eremeyen. (Farsça)

rekaket

 • Kekeleme, dil tutukluğu.
 • Sözün kusurlu oluşu. Belagattan mahrum olmak.
 • Zayıf ve ince olmak, yufka olmak.
 • El ile cismin hacmi ve cüssesini anlamak için yoklamak.
 • Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık.

şaki / şakî / شَق۪ي

 • Saadetten mahrum.

sıfır-ül yed

 • (Sıfr-ül yed) Mahrum, eli boş.

sıfrü'l-yed

 • Mahrum, eli boş.

suhk

 • Uzak olmak.
 • Cehennemde bir derenin adı.
 • Mahrumiyet.

tahrim / tahrîm

 • Haram kılma, yasak etme. Mahrum bırakma.

tahyib

 • (Haybet. den) Eli boş, kederli ve mahrum kılma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın