LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mahr ifadesini içeren 109 kelime bulundu...

ahfa / ahfâ

 • Kalbe bağlı duyguların en gizli, en kapalı olanıdır ki, Cenâb-ı Hak sıfat, şuûnat ve Zât'ına ait en gizli, en mahrem mânâları izin verdiği ölçüde bu duyguya hissettirir.

avijgan

 • Mahremler, yakınlar. (Farsça)
 • Güzeller, gençler. (Farsça)

avrat

 • (Tekili: Averât) (Avret) Kadınlar.
 • Gizli yerler.
 • Mahrem zamanlar.

basit kesir

 • Sûreti (payı), mahrecinden (paydasından) küçük kesir. 2/5 gibi.

behv

 • (Behve) Misafir odası.
 • Yer altında hayvan ağılı. (Bu iki mananın cem'i Ebhâ-Bühüvv şeklindedir)
 • Geniş meydan, yer.
 • Göğüsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık.
 • Rahim ile mahrecinin arası.

bi-behre / bî-behre

 • Nasibsiz. Mahrum.

bi-vaye / bî-vaye

 • Mahrum, nasipsiz. (Farsça)

bibehre / bîbehre

 • Mahrum.

bintü'l-fikri

 • "Kıza benzeyen düşünce" mânâsında, Üstadın bazı mahrem fikirleri herkese okutmanın doğru olmadığını belirten bir benzetme.

bıtane

 • Gizlenilen hâl. Gizli şey. Herkesin görüp bilmesi istenilmeyen ve aşikâr olmayan şey.
 • Mahrem, sırdaş.
 • Astar.
 • Bir şehrin ortası, merkezi.

cehele

 • (Tekili: Cahil) Câhiller. İlimden mahrum olanlar. Bilmeyenler. Nâdanlar.

cehl

 • Câhillik, bilmemezlik, ilimden mahrum olmaklık, nâdanlık, tecrübesizlik, gençlik.

cehr

 • Görünmek, zâhir olmak.
 • Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak.
 • Tecvid'de: Harf hareke ile okunduğu zaman, mahreçte aralık kalmıyarak nefesin akmayıp, küllisi veya ekserisi hapsolmuş bir şekilde sesin çıkmasına denir.

cerda

 • Mahrum, çıplak.
 • Tüysüz, dazlak.
 • Çorak, verimsiz toprak, arazi.
 • Karıştırılmamış.

cezm

 • (Cezim) Kat'î karar. Yemin. Kararlaştırmak.
 • Kesmek.
 • Niyet. Tahmin. Takdir.
 • İlzam.
 • İcâbe.
 • Gr: Arabçada kelime sonundaki harfi sâkin okumak. Kur'ân-ı Kerim okurken harfleri yerlerine vaz'edip mahrecinden çıkarırken tâne tâne, fesahat, beyan ve teenni ve

evc

 • Bir şeyin en yüksek derecesi, en yüksek noktası. Zirve.
 • Koz: Seyyare mahreklerinin merkezden en uzak noktaları.

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.
 • Men'etme. Mahrum etme.

hacb-i hirman / hacb-i hirmân

 • Huk: Bir vârisi mirastan tamamen mahrum etme.

hacb-i noksan

 • Bir vârisi mirastan kısmen mahrum etme.

hadim ağası

 • Erkekliği yok edilmiş olan. Böyle kimselere "Tavaşi" de denilirdi. Bu gibiler, yabancı erkekler için mahrem sayılan harem dairesine girip çıktıkları ve muhafaza ile beraber harem hizmetini de gördükleri için kendilerine "Hâdim Ağası" adı verilirdi.

hadıyd

 • (Hazîz) Oturaklı, mütemekkin, yer.
 • Dağ eteği. Zir. Alçak yer.
 • Koz: Ayın veya başka bir seyyarenin mahreki üzerinde dünyaya en yakın bir mesafede bulunan nokta. Dünya ile diğer seyyarelerin güneşin merkezinden en uzak oldukları bir nokta.

haib

 • Mahrum. Ümidsiz. Kederli. Me'yus. Bi-behre olan.

haiben

 • Muvaffakiyetsiz olarak. Mahrum olarak.

haibin / haibîn

 • (Tekili: Hâib) Zarar ve ziyâna uğrayanlar.
 • Mahrum olanlar.
 • Me'yus olanlar, üzülenler.

hasan

 • Nâmahremden korunur üzere olmak, korunmak.

haybet / خَيْبَتْ

 • Mahrumiyyet. İsteğine erememek. Me'yus ve mahrum olmak.
 • Elindekilerden mahrum kalmak, kaybetmek.
 • Elde edememe, mahrumluk.
 • Mahrûm olma.

hayvaniyyet

 • Hayvanlık, canlılık, zihayat olmak. Akıl ve idrakten mahrumiyet.

hazul

 • Kimsesiz. Yardımsız olarak her şeyden mahrum sürünmek.

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.

hergele

 • Binilmek ve yük taşımak için alıştırılmamış at, kısrak, beygir veya merkep sürüsü.
 • Böyle bir sürüye dahil olan hayvan.
 • Mc: Terbiye ve görgüden büsbütün mahrum adam.
 • Bir işe yaramaz işçi kalabalığı.

hırman

 • Mahrumluk, ümitsizlik.
 • Mahrumluk, mahrumiyet.
 • Ümitsizlik, ye's.

hirman

 • Mahrum olmak, mahrum kalmak. (Aslı, mahrum etmektir)

hırman / hırmân / حرمان

 • Mahrumluk. (Arapça)

hirman / hirmân / حرمان

 • Mahrumluk. (Arapça)

hıyabe

 • Ümitsiz ve mahrum olmak.

hızlan / hızlân

 • Zarar, rahmetten mahrumiyet.

hizlan / hizlân

 • (Hezlan) Yalnız başına kalıp zelil olmak, yardımcısız kalmak.
 • Muhafaza ve rahmet-i İlâhiyeden mahrumiyet.
 • İlâhî rahmetten mahrum kalmak.

hurfe

 • Mahrumiyet, mahrumluk. Bedbaht oluş.
 • Mahrumluk.

husran

 • Mahrumiyet. Kayıp. Çok büyük ziyan.

hüsran

 • Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan.
 • Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.

huşş

 • (Çoğulu: Huşuş) Hâcet mevzii; helâ, tuvâlet.
 • Necâset mahreci.

ibtar

 • Parçalama.
 • Mahrum etme, esirgeme.
 • Gündüzün başlangıcı.

ihsan

 • (Hısn. dan) Sağlamlaştırmak. Tahkim etmek.
 • Zevcesini nâmahremden korumak. Kadın kendisini haramdan sakınmak.
 • Ehl-i azamet olmak.

ilmiye rütbeleri

 • İlmiye denilen ulema sınıfına mahsus rütbeler. Rütbeler, aşağıdan üste doğru şöyle idi: Müderrislik, kibar-ı müderrisîn, mahreç mevleviyeti, bilâd-ı hamse mevleviyeti, Haremeyn-iş şerifeyn mevleviyeti, İstanbul kadılığı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

istihrab

 • Bir musibet sebebi ile perişan olma, mahrum olma.

kalkale

 • Bir şeyi titretmek.
 • Tecvidde: Okurken harflerin üzerinde birden durarak harfi, mahrecinden çıkar çıkmaz kesmek suretiyle bu harfleri tekrar okumak. Kalkale ile okunan harfler şunlardır: Kaf, tı, ba, cim, dal. (Hakk kelimesinde okunduğu gibi)

kartaban

 • Karısı ile nâmahrem kimseyi gördüğü hâlde aldırış etmeyen.

kelam-ı mahrem / kelâm-ı mahrem

 • Gizli kelâm. Mahrem söz.

kesr-i aşari / kesr-i âşâri

 • Ondalık kesir. Mahreci (paydası) 10 veya 10'un her hangi bir kuvvetinden ibaret olan kesir. Meselâ: 0,15 - 0,007 gibi.

köle

 • Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (Türkçe)

kozmopolit

 • Her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. (Fransızca)
 • Çeşitli milletlerden insanları içine alan. (Fransızca)

la'net

 • Nefret. Tiksinti. Allah'ın rahmetinden mahrumiyyet.
 • Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.

lain / laîn

 • Lânetlenmiş, kovulmuş, merdud. Allahın rahmetinden mahrum.
 • Lânet edilmiş, kovulmuş. Allahü teâlânın rahmetinden mahrum olan şeytân.

lain şeytan / lâîn şeytan

 • Allah'ın rahmetinden mahrum olan şeytan.

magdub

 • Hiddet ve gadaba uğramış. Doğru ve hak dini tanıyamamış ve rahmetten mahrum kalmış. Lütf-u İlâhîden mahrum olmuş.
 • Fık: Gasbolan mal.

maharim

 • (Tekili: Mahrem) Mahrem olanlar. Haram olan şeyler.
 • Mahremler, yasaklar, gizliler.

maharit

 • (Tekili: Mahrut) Mahruti şekilller. Koniler.

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v

mahrek

 • (Mahrak) Yakılacak yer. Bir şeyin yandığı yer.

mahrem

 • Gizli.
 • Dince ve şer'an müsaade olunmayan.
 • Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır.
 • Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır

mahreman

 • (Tekili: Mahrem) Sırlar. Gizli şeyler. Esrar.
 • Sırdaşlar.

mahremane / mahremâne

 • Gizli ve saklı olarak. Mahrem bir tarzda. (Farsça)
 • Mahrem ve gizli bir şekilde.
 • Mahremce, gizlice.

mahremiyet

 • Mahremlik, nikâh düşmeme özelliği.
 • Mahremlik, gizlilik, yasaklık.

mahremiyyet

 • Gizlilik. Mahrem olma hali.

mahru

 • (Çoğulu: Mâhruyân) Ay yüzlü. Yüzü ay gibi parlak olan. Güzel. (Farsça)

mahrub

 • Mahrum edilmiş. Elinden varı yoğu alınmış. Bomboş bırakılmış.

mahrum / محروم

 • Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 • Malı bereket bulmaz olan bedbaht. Felâhtan nasibsiz olan.
 • İffetinden dolayı zengin zannedildiğinden sadakadan mahrum olan.
 • Yoksun. (Arapça)
 • Mahrum etmek: Yoksun bırakmak. (Arapça)
 • Mahrum olmak: Yoksun kalmak. (Arapça)

mahrumane

 • Mahrumcasına. Bahtsız ve nasipsizcesine.

mahrumiyet / محروميت

 • Yoksunluk, mahrumluk. (Arapça)

mahrumiyyet

 • Elde edemeyiş. Yokluk. Mahrumluk. İstediğini elde edememe.

mahruti / mahrutî

 • Mahrut şeklinde olan. Altı daire ve üstü sivrilerek bir noktada birleşen, huni şeklinde olan. Konik.

mahrutiyyet

 • Mahrutilik, konik olma hâli.

mail-i kamer / mâil-i kamer

 • Ayın dünya etrafında dolaştığı dâire. Ayın mahreki, yörüngesi.

makasir

 • (Tekili: Maksure) Bir hânedeki en mahrem taraflar. Bir evin en mahrem tarafları.
 • Câmilerde etrâfı parmaklıklarla çevrili yüksek yer.

meharet

 • Ustalık, beceriklilik, üstadlık. Meleke ve mümârese.
 • Kur'anda meharet: Hıfzın kuvvetiyle harflerin mahreçlerine riâyettir.

meharic

 • (Tekili: Mahrec) Mahreçler. Dışarı çıkacak şeyler.

mehrec

 • (Bak: Mahrec)

menzil-i kamer

 • Koz: Ayın dünya etrafındaki mahreki. Bu mahrekte aynı noktaya tekrar gelmek için geçen zaman.

menzil-i külli / menzil-i küllî

 • Mahrekin en son noktasına kadar olan mesâfe.

mihrace

 • (Hind'ce: Mahraca) Hindistan'da Hindu dininden olan hükümdarların büyüklerine verilen ünvandır. Hindu kral.

müblis

 • Mahrum.
 • Hasreti şiddetli olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.

mücahid

 • Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan.
 • Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: "Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz

muhayyeb

 • Yoksun bırakılmış, mahrum kılınmış.

muhayyeben

 • Mahrum ederek. Yoksun bırakarak.

muhayyib

 • Yoksun bırakan, mahrum kılan.

muhayyibane / muhayyibâne

 • Mahrum ve yoksun bırakırcasına. (Farsça)

muhur

 • (Bak: MAHR)

mütehassir

 • (Hasr. dan) Özleyen, hasret çeken. Mahrum kalan. İsteğine erişemiyen.

na-kami / nâ-kâmî

 • Mahrumiyet, bahtsızlık. isteğine kavuşamama. (Farsça)

na-mahremiyet

 • Namahremlik. (Farsça)

na-murad

 • Mahrum kalan, muradına eremeyen. (Farsça)

namahrem / nâmahrem / نامحرم

 • Mahrem olmayan; kendisi ile evlenilmesi haram olmayan.
 • Mahrem olmayan, nikâh düşen.
 • Mahrem olmayan. (Farsça - Arapça)
 • Nikah düşmeyen kişi. (Farsça - Arapça)
 • Yabancı. (Farsça - Arapça)

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

nazar-ı haram

 • Haram nazar. Nâmahremlere bakmak.

rekaket

 • Kekeleme, dil tutukluğu.
 • Sözün kusurlu oluşu. Belagattan mahrum olmak.
 • Zayıf ve ince olmak, yufka olmak.
 • El ile cismin hacmi ve cüssesini anlamak için yoklamak.
 • Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık.

şaki / şakî / شَق۪ي

 • Saadetten mahrum.

setr-i mahrem

 • Mahrem olan şeyin gizlenmesi.

sıfır-ül yed

 • (Sıfr-ül yed) Mahrum, eli boş.

sıfrü'l-yed

 • Mahrum, eli boş.

suhk

 • Uzak olmak.
 • Cehennemde bir derenin adı.
 • Mahrumiyet.

tahrim / tahrîm

 • Haram kılma, yasak etme. Mahrum bırakma.

tahyib

 • (Haybet. den) Eli boş, kederli ve mahrum kılma.

tecvid / tecvîd

 • Güzel yapmak, Kur'ân-ı kerîmi harflerin mahreclerine (çıkış yerlerine) ve sıfatlarına uygun olarak okumak ve bunu anlatan ilim.

tecvid ilmi

 • Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir.

tecvid-i huruf

 • Seslerin mahreçlendirilmesi. Harflerin düzgün olarak telâffuz edilmesi.

teressül

 • Acelesiz olmak, yavaş yavaş yapmak.
 • Harflerin mâhreclerine ve medlerine riâyet etme.

tesettür

 • Kapanıp gizlenme. Örtünme.
 • Fık: Kadınların ve erkeklerin başkasına, nâmahremlere vücutlarının haram kısımlarını örtüp göstermemeleri.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın