LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te maşa ifadesini içeren 87 kelime bulundu...

al-i imran / âl-i imrân

 • İmrân âilesi. Süleymân aleyhisselâmın evlâdından İmrân bin Mâsân'ın kendisi veya onun kızı hazret-i Meryem ile oğlu hazret-i Îsâ. Âl-i İmrân'ın, Yâkûb aleyhisselâmın evlâdından İmrân binYeshâr'ın kendisi veya oğulları Mûsâ ile Hârûn aleyhisselâmın ol duğu da bildirilmiştir.

anka-i meşrebane / anka-i meşrebâne

 • Anka meşrepli olma; masallarda bir efsane olarak anlatılan anka kuşu misâli bir meşrepte, bir yolda olma.

ateş-gire

 • Çıra. (Farsça)
 • Maşa. (Farsça)

ateşgire / âteşgîre / آتش گيره

 • Maşa. (Farsça)
 • Çıra. (Farsça)

berhud / berhûd

 • Saçmasapan söz, mânasız söz. (Farsça)

besbas

 • Saçmasapan, manâsız söz. (Farsça)

bi-meal / bî-meal

 • Hükümsüz, mânasız, saçmasapan söz. (Farsça)

biblo

 • Salonlarda, masaların ve rafların üzerine süs için konan vazo gibi küçük eşya. (Fransızca)

büd

 • Sâhip. (Farsça)
 • Maşa. (Farsça)

büfe

 • İçinde sofra takımı konulan dolap. (Fransızca)
 • Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. (Fransızca)
 • İstasyon lokantası. (Fransızca)
 • Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. (Fransızca)

cemal-i hak / cemâl-i hak

 • Allah'ın güzelliği ki, müminler cennette onu temaşa edeceklerdir.

dastan / dâstân / داستان

 • Destan. (Farsça)
 • Hikaye. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

destan / destân / دستان

 • (Tekili: Dest) Eller. (Farsça)
 • Hikâyeler, masallar. (Farsça)
 • Hile, tezvir, mekir. (Farsça)
 • Meşhur Zâloğlu Rüstem'in babasının nâmı. (Farsça)
 • Hikaye. (Farsça)
 • Destan. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

dev

 • Masallarda geçen korkutucu varlık.

efsane / efsâne / افسانه

 • Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.
 • Masal, destan, mitoloji.
 • Masal. (Farsça)
 • Efsane. (Farsça)

efsane-cuyi / efsane-cuyî

 • Masal, efsane arayıcılık. (Farsça)

efsane-guy

 • Masal söyleyen, efsane anlatan.

efsane-perdaz

 • Hikâye yazan, masal uyduran, meddah, romancı. (Farsça)

ehl-i sekir

 • Tasavvuf yoluyla mânevî âlemleri temaşa edip aldıkları ruhî lezzetle kendinden geçenler.

elbürz

 • Kafkas sıradağlarının en yükseği. (Farsça)
 • Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan Kaf Dağı. (Farsça)
 • Uzun boylu ve yakışıklı kimse. (Farsça)

emsal / emsâl / امثال

 • (Tekili: Misâl) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
 • Mat: Kat sayı.
 • (Mesel) Kıssalar, hikâyeler, romanlar, masallar, destanlar.
 • Hikayeler. (Arapça)
 • Masallar. (Arapça)

emval-i menkule

 • Bir yerden başka yere taşınabilir, götürülebilir eşya ve mallar. (Masa, karyola, perde, çakı... gibi.)

esatir / esâtir

 • İlk zamanlara ait uydurma hikâyeler. Masallar. Mitoloji.
 • Saflar. Sıralar.
 • Efsaneler, masallar.

esatir-i evvelin / esatîr-i evvelîn

 • Eskilerin masalları.

esmar

 • (Tekili: Semer) Masallar. Akşam sohbetleri.

fesane / fesâne / فسانه

 • Asılsız hikâye. Masal. (Farsça)
 • Efsane, masal. (Farsça)

gulyabani / gûlyabânî

 • Masallarda sözü edilen hayâlî varlık, umacı, dev.

hatıb-ı leyl

 • Geceleyin odun toplayan kimse.
 • Mc: Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan adam.

herze

 • Boş söz. Saçmasapan söz. Boş lâkırdı. (Farsça)

herzederay

 • Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan. (Farsça)

herzegu / herzegû

 • Saçmasapan konuşan.

herzehayi / herzehayî

 • Mânâsız konuşma, saçmasapan söyleme. (Farsça)

herzekarane / herzekârâne

 • Saçmasapan konuşarak.

hezr

 • Saçmasapan, boş ve mânâsız söz.

hurafe

 • Uydurma, bâtıl inanış. Masal. Efsane. Yalan hikâye.

istishab

 • Fık: Mazide sabit olup bilâhare zâil olduğu bilinmeyen bir şeyin hâlâ devam ettiği sayılmasıdır. (Birisinin ölümüne dair kat'i haber olmasa sağ sayılması gibi.)

iz

 • "Hem, vakt, yevm, hîn" gibi kelimelerden sonra ek olarak kullanılır. Meselâ: Hîneizin: O vakit ki. Yevmeizin: O gün ki, kelimelerinde olduğu gibi.
 • Mâzi fiillerinden evvel "iz" gelirse: İzküntü muallimen: Muallim olduğum zaman mânasına geliyor. (iz) Yazılmasa mânası, muallim idim olur

keşt

 • Seyir ve temâşâ etmek. Gezmek.
 • Hanzale.

kıssagüzar / kıssagüzâr

 • Hikâye anlatan kimse, masal söyliyen kişi. (Farsça)

kıssahan / kıssahân

 • Hikâye söyliyen, kıssa ve masal anlatan. (Farsça)

kıssaperdaz / kıssaperdâz

 • Hikâye düzen kişi. Kıssacı, masalcı. (Farsça)

levlake

 • Eğer sen olmasaydın (meâlindedir).

lüzum-u zati-i tabii / lüzum-u zâti-i tabiî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ tam olmasa da "Ateşin lüzum-u zâti-i tabiîsi sıcaklıktır." denilebilir.

mas'ad

 • (Çoğulu: Masâid) Yukarı çıkılacak yer. Suud yeri.

masadak

 • Bir sözü veya hükmü tasdik eden husus. "Söylendiği gibi, denildiği şekilde, doğru, sâdık, olduğu gibi, muvâfıktır, mutâbıktır, tıpkısı" gibi mânâlara gelir. Mânânın fertlerine de mâsadak denilebilir.

masarif

 • (Tekili: Masraf) Sarfiyatlar, masraflar. (Masârifât da denir.)

masarifat

 • (Tekili: Masârif) Masraflar, giderler. Harcanan paralar.

maşe / mâşe / ماشه

 • Maşa. (Farsça)
 • Maşa. (Farsça)

masir / masîr

 • (Çoğulu: Masâyi) (Sayruret. den) Sürüp giden.
 • Karargâh.
 • Suyun aktığı yer.
 • Rücu etmek, dönüp gitmek.
 • Dönüp varılacak yer.

mastaba

 • (Çoğulu: Masâtıb) Sedir, peyke.

maunet

 • Yardım. İmdat.
 • Azık. Yol yiyeceği.
 • Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan imdadı, inayeti.
 • Huk: Masarif.

messah

 • Ölçü âletleriyle arazi ölçen. Mühendis.
 • (Mesh. den) Uğuşturan, mesheden. Masaj yapan. Dellâk.

misal

 • Örnek, benzer.
 • Masal.
 • Rüya, düş.

mübarekat / mübarekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.

mülzime

 • Masa üzerine konulan kâğıtların uçup dağılmasını önlemek için üzerine konulan bir âlet.

mürahik

 • Büluğ yaşına yaklaşmış erkek çocuk. Büluğ yaşına, yani oniki yaşına girip de baliğ olmayan erkek çocuğa denir. On beş yaşına kadar baliğ olmasa yine bu isim verilir. Kız çocuğuna ise: Mürâhika denir.

mütela'sim

 • (Çoğulu: Mütela'simîn) Saçmasapan cevap veren, kemküm eden.

nakkal / نقال

 • Nakleden, öykü veya masal anlatan. (Arapça)

nakl-bend

 • Hikâyeci. Masal uyduran. (Farsça)

perhüde

 • Saçmasapan söz, hezeyan. (Farsça)
 • Ateşten dolayı sararmış eşyâ. (Farsça)

rahle

 • Küçük masa.
 • Küçük masa.

rahle-i tedris

 • Eğitim ve öğretim rahlesi, üzerinde ders verilen küçük masa.

şah-ı levlaki / şâh-ı levlâki

 • Sen olmasaydın hitabına mazhar olan şah, Hz. Muhammed (a.s.m.).

sedd-i zerai'

 • Şer'an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. "Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır." Buna binaen insan, şer'an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul

sehba

 • Üç ayaklı küçük masa.
 • İdama mahkûm olanların idam edildiği üç ayaklı âlet.

sehpa

 • Küçük masa, idam tahtası.

serva

 • Masal. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)

simat

 • (Çoğulu: Sümut) Sofra. Yemek masası.
 • Yemek.
 • Ziyâfet.

şis

 • Çekirdeği katılaşmış olmayan hurma. (Hurma aşılanmasa çekirdeği katılaşmaz.)

sümut

 • (Tekili: Simât) Sofralar, yemek masaları.
 • Sofraya veya masaya gelmiş yemekler.

takıyye

 • Sakınmak. Kendini koruyup çekinmek.
 • Birinin mensub olduğu mezhebi gizlemesi.
 • Mümâşât.

tasvir / tasvîr

 • Kâğıda, kumaşa, duvara ve başka yerlere canlı ve cansız resimleri yapmak veya bu şekilde yapılan resimler.

tatriz

 • Elbiseye veya kumaşa süs için kenar işleme, oya yapmak.

tebelbül

 • Dil karmaşası.

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

temaşa / temâşâ / تماشا

 • Seyretme. (Farsça)
 • Temâşâ etmek: Seyretmek. (Farsça)

temaşager

 • (Temaşakâr) Seyirci. İbretle etrafı temaşaya çıkmış olan. (Farsça)

temaşageran / temaşagerân

 • (Tekili: Temaşager) Seyirciler. Temaşa edenler.

temaşahane / temaşahâne

 • Temaşa edecek yer. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

tenahnuh

 • Öksürerek boğazını açmak, öksürmek. Öhö öhö demek.
 • Fık: Zaruret olmasa bu öksürük namazı bozar.

teneşir

 • Serîr; ölünün yıkandığı masa şeklindeki dört ayaklı uzun tahta zemin.

tenyir

 • Beze ve kumaşa işaret koymak.

terarih

 • (Tekili: Türrehe) Saçmasapan ve mânâsız sözler.

tezgah / tezgâh

 • Dokuma âleti. (Farsça)
 • Ticaret masası. İş yeri. (Farsça)

timsal / timsâl

 • Kumaşa, kâğıda, duvara ve başka yerlere yapılmış canlı resimler.

umur-u izafiye / umur-u izâfiye

 • Birbirisiz olmayan ve birbirine nisbet ve mukayese ile anlaşılan vasıflar. (Meselâ: Karanlık olmasa, aydınlığın bilinmemesi gibi)

yave-gu / yâve-gû

 • (Çoğulu: Yâve-guyân) Saçmasapan konuşan, saçmalayan. (Farsça)