LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ma a ifadesini içeren 185 kelime bulundu...

aceme

 • (Çoğulu: Acemât) Çekirdek.
 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Sert ve sağlam taş.

adab-ı muaşeret / âdâb-ı muaşeret

 • Beraber yaşayışta, hoş ve İslâmca yaşama ve geçinme usulleri. Peygamberin (A.S.M.) sünnetine uygun olan hareket. İnsanlara karşı edebli olma, insanca ve İslâmca yaşama âdâbı. Adâba dair sünnet-i peygamberiyeye uymak.

adet / âdet

 • Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle boz

adid

 • Kesilmiş ağaç.
 • Tepesine el yetişen hurma ağacı.

afar

 • Arap diyarında çok olan bir yeşil ağaç.
 • Hurma ağacını islah etmek.
 • Katıksız ekmek yemek.

ahin / âhin

 • (Çoğulu: Avâhin) Fakir.
 • Hazır, sabit kimse.
 • Yumuşak hurma ağacı.

alamet-i sukut / alâmet-i sukut

 • Düşme belirtisi, alçalma alâmeti.

alat-ı müdafaa / âlât-ı müdafaa

 • Savunma araç ve gereçleri.

alat-ı tenvir / âlât-ı tenvir

 • Aydınlatma âletleri, cihazları.

alet-i tes'id / âlet-i tes'id

 • Mutluluğa ulaştırma aleti.

amelde mezheb

 • Mutlak müctehid denilen derin âlimin, Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf, icmâ ve Eshâb-ı kirâma âit nakilleri esas alarak, iş ve ibâdetle ilgili hükmü açıkça bildirilmeyen husûslarda çıkardığı hükümlerin hepsi.

ami

 • Senevî, yıllık.
 • Avamca. İleri gelenden olmayan. Câhil. Havassa âit olmayan. Avama âit ve müteallik.

amim / amîm

 • Herkese mahsus. Umuma âit.
 • (Çoğulu: Umem) Tam, tamam.

amiyy / âmiyy

 • Avama ait, avamca.

amm / âmm

 • Herkese âit. Umuma âit. Hususi ve bazılara mahsus olmayan. Umumi.

arzu-yu hilaf / arzu-yu hilâf

 • Muhalefet etme, karşı koyma arzusu.
 • Muhalefet etme, karşı koyma arzusu.

arzu-yu merhamet

 • Başkalarına merhamet etme, şefkat ve acıma arzusu.

arzu-yu muaraza

 • Muaraza isteği, karşı koyma arzusu.

arzu-yu taazzum

 • Büyüklük taslama arzusu.

arzu-yu tahkir

 • Başkalarını aşağılama arzusu.

arzu-yu tenzih-i hakikat

 • Hakikati temize çıkarma arzusu.

aşk-ı bekà

 • Devamlı olarak var olma, kalıcı olma aşkı.

asr-ı terakki

 • Gelişme ve kalkınma asrı.

aşşe

 • Yaprağı uzun ve ince olan hurma ağacı.
 • Zayıf vücutlu, uzun boylu kadın.

ateş-engiz

 • Dağlama aleti. (Farsça)
 • Mc: Fesatçı, ifsad yapan. (Farsça)

avane

 • Uzun hurma ağacı.

avni / avnî

 • Yardıma âit, yardıma dâir.

aydan

 • (Tekili: Uvd) Uzun hurma ağaçları.

aydane

 • Uzun hurma ağacı.

ayine-i tecelli / âyine-i tecellî

 • Yansıma aynası.

azk

 • Hurma ağacı.
 • Nişan, alâmet, işâret.

babilik / bâbîlik

 • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da el-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Kendisinin Mehdî olduğunu iddiâ eden, beklenen imâma açılan bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen Ali Muhammed'e el-Bab, onun yoluna da Bâbîlik denildi. Daha sonra Behâîlik adıyla de

beka-billah / bekâ-billah

 • Dâimâ Allahü teâlâyı anma ve hatırlama hâli üzere olma. Hakîkî kulluk derecesi. Fenâ fillah'tan sonraki makam.

belagat / belâgat

 • Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san'atı. Muktezâ-yı hâle mutâbık söz söylemek.
 • Belâgat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün Edebiyat denilen bilgiye,

berniş

 • Romatizma ağrısı, mafsal sancısı. (Farsça)
 • Karın ağrısı, sancısı. (Farsça)

beyan-ı ifhamiye / beyan-ı ifhâmiye

 • Delillerle susturma anlatımı.

beyn-es sema ve-l arz / beyn-es semâ ve-l arz

 • Yer ile gök arasında. Arz ile sema arasında.

beyniye

 • Tecvidde: Harfler okunurken sesin mükemmelen akıp akmama arasında olması, kalın ile yumuşak arası okunması. Bu durumda okunan harfler şunlardır: (Râ, mim, ayn, nun, lâm.)

beyrem

 • (Çoğulu: Beyârim) Marangoz rendesi.
 • Uzun ve sert taş.
 • Bir yeri kazmakta kullanılan kazma âleti.

biçrek

 • Kandırılıp aldatılarak kendisiyle daima alay edilen kimse. (Farsça)

ca'le

 • (Çoğulu: Cüul) Küçük hurma ağacı.

cereyan-ı dalalet / cereyân-ı dalâlet / جَرَيَانِ ضَلاَلَتْ

 • Haktan sapma akımı.

cerid

 • (Çoğulu: Cerâyid) Hurma budağı.
 • Yaprağı dökülmüş olan hurma ağacı.

cesis

 • Hurma ağacının yeni çıkan budağı. (Fesîl-ün-nahl derler).

cibab

 • Car dedikleri kaftan.
 • Ağaç aşılamak. (Ekseri hurma ağacında kullanılır.)

ciz / cîz

 • Hurma ağacının kökü.

ciz'

 • Ağaç kütüğü. Ağaç kökü. Kuru direk. Hurma ağacının kökü. Hurma ağacı.
 • Çatı örtüsünde kullanılan ağaçlar.

ciz'-un nahl

 • Hurma ağacının kökü, kütüğü.

cümmar

 • Hurma yağı denilen beyaz bir maddedir ve hurma ağacının başından çıkar ve araplar onu yerler.

daire-i istifade

 • Yararlanma alanı.

daire-i sa'y / dâire-i sa'y

 • Çalışma alanı.

daire-i tenvir

 • Nurlandırma dairesi, aydınlatma alanı.

dehre

 • (Dahra) Testere gibi dişli ve eğri budama âleti. Bağ budamak için kullanılan testere gibi dişli olan bıçak. (Farsça)

desatir-i islamiye / desâtir-i islâmiye

 • İslâma ait kaide ve düsturlar.

devletçilik

 • Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma âid olan işleri ve bu işler için lâzım gelen teşkilât, müessese ve sâirelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idâre sistemi.
 • Halkın hususi teşebbüslerini veya büyük müesseseler

efkar-ı amme / efkâr-ı âmme / اَفْكَارِ عَامَّه

 • Umuma âit fikirler.

ekvator

 • Hatt-ı istivâ. Dünyayı kuzey ve güney diye müsavi iki yarım küreye ayırarak, ikisinin arasından geçtiği farzedilen çember şeklindeki büyük çizgi. (Fransızca)
 • Yer yuvarlağının tam ortasında farzedilen ve dünyayı iki müsavi kısma ayıran (ve kırk bin kilometre olan) çember. (Fransızca)

emel

 • Arzû, hırs, tamah.Çalış ibâdet et bırak emeli, Son nefese kadar bırakma ameli.

enbaz

 • (Tekili: Nebez) Namlar, lâkablar, takma adlar, soyadları.

eşa

 • (Çoğulu: Âşâ) Hurma ağacının küçüğü.

esna-i tesadüm

 • Ask: Çarpışma anı, müsademe zamanı, vuruşma esnası.

fakih

 • (Fâkihe) Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı.
 • Şenlendiren, sevindiren.

faraş

 • Süprüntü toplama aleti.

fesil / fesîl

 • (Çoğulu: Füslân) Hurma ağaçlarının küçüğü.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.

fetişizm

 • Küçük putlara ve heykellere tapma âdeti. Putçuluk. Kadın resimlerine veya heykellere fazlaca sevgi beslemek hastalığı. (Fransızca)

fidye-i necat

 • Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen bir belâdan kurtulmak için, kendisi veya kendi namına başkası tarafından mecburen verilen para vesaire hakkında kullanılan bir tabirdir. Tabirin karşılığı, can kurtarma akçası demektir.

füvfe

 • (Çoğulu: Füvek) Pamuk.
 • Tırnakta olan beyazlık.
 • Hurma çekirdeği içinde olan beyaz tane. (Hurma ağacı ondan biter).
 • Çekirdek içinde olan yufka kabuk.
 • Şey.

gayret

 • Çaba, çalışma arzusu, kıskanma duygusu.

gulame

 • Cima arzusu.

guşane

 • Düşürülmüş hurma.
 • Hurma ağacı altına düşüp toplanan hurma.

habul

 • Hurma ağacına çıkarken kullanılan urgan.

hadire / hadîre

 • Hurması gök iken dökülen hurma ağacı.

hanen

 • şevk.
 • Nefsin cima arzusu.

harbi / harbî

 • Harble ilgili.
 • Savaş yerinde bulunan ve müslüman olmayan kimse.
 • Anlaşma yapılmamış düşman.
 • Tüfek doldurma âleti.

hasebe

 • Hurması çok olan hurma ağacı.

hatim / hatîm

 • Kâbe'nin şimâl (kuzey) duvarı hizâsında yarım dâire şeklindeki duvarcık ile Kâbe-i muazzama arasında kalan yer.

hatve-i tekarrüb

 • Yaklaşma adımı.

hayat-ı umumiye

 • Umuma ait, genel hayat.

hayiş

 • Sık bitmiş olan hurma ağaçları.

hidemat-ı amme / hidemat-ı âmme

 • Umuma ait vazifeler. Kamu görevleri. Millete fayda veren hizmetler.

hilaf-ı ade / hilaf-ı âde

 • Âdet ve kaidenin aksine. Kaide ve nizama aykırı.

himayet-i gaybi / himayet-i gaybî

 • Gaybî olarak koruma altında bulundurma.

hüsran / hüsrân

 • Zarar, umduğunu bulamama acısı.

imamet

 • İmamlık. Namazda cemaati idare eden zâtın hal ve sıfatı.
 • Halifelik.İmamet iki kısma ayrılır:1- İmamet-i suğra: Namazda cemaate yapılan imamlık.2- İmamet-i kübra : Emir-ül mü'minîn olmak. Yani müslümanlar arasında riyaset-i âmmeyi hâiz bulunmaktır.

inde'l-muhakeme

 • Yargılanma anında, duruşma sırasında.

istiare

 • Ariyet istemek. Ödünç almak. Birinden iğreti bir şey almak.
 • Edb: Bir kelimenin mânasını muvakkaten başka mânada kullanmak; veya herhangi bir varlığa, ya da mefhuma asıl adını değil de, benzediği başka bir varlığın adını verme san'atına istiare denir.Cesur ve kuvvetli bir insana "arsl

istifhami / istifhamî

 • İstifhama ait, sormağa dair.

istihma'

 • Himâye isteme, korunma arzulama.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

kabil-i tabir

 • Yoruma açık, ifade edilebilir.

kabil-i tevil

 • Yoruma açık, yorumlanması mümkün.

kal'a

 • Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı.
 • Çobanın çantası.
 • Hurma ağacının dibinden kesilen taze fidan.

kalb-i selim / kalb-i selîm

 • Şek (şüphe) ve şirkten (Allahü teâlâya ortak koşmaktan), küfür ve nifâktan arınmış, dâimâ Allahü teâlâya bağlı kalb.

karv

 • Ağaç kadeh.
 • Köpek yalağı.
 • Hurma ağacının kökü.
 • Uzun havuz.
 • Hayanın derisi inip büyümek.
 • Kast.
 • Etraflıca araştırmak, tetebbu.
 • Bir kimsenin mesleğine girmek, onun yoluna süluk etmek.

katam

 • Cimâ arzulamak.
 • Et arzulamak.

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kelami / kelâmî

 • Söz ve kelâma ait. Sözle alâkalı.

kelime

 • Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. "Bir tek söze" kelime denir.

kereb

 • Kova bağladıkları ip.
 • Suyu yatıp ağızla içmek.
 • Hurma ağacının kökü.

kernaf

 • (Çoğulu: Kerânif) Hurma ağacının budaklarının aslı. (Kesildikten sonra ağacında bâki kalır.)

kernafe

 • (Çoğulu: Kürnüf) Dibinden kesilmiş olan hurma ağacının budakları.

kerr

 • Çekilerek yeniden hücum etmek.
 • Birşeyden vazgeçtikten sonra tekrar ona, o işe yönelmek.
 • Devlet.
 • Gemi halatı.
 • Hurma ağacına çıkmakta kullanılan urgan.

kutb-ul aktab

 • Kutubların başı. Hilafet-i mâneviye-i Muhammediye (A.S.M.). Velâyet-i mâneviye makamlarının en yükseği, nübüvvet-i Muhammediyeye (A.S.M.) veraset makamı olup, bu makama ancak Cenâb-ı Hakkın bir atiyyesi olarak nâil olunur. Bu makamda bulunan zât, Hakikat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) mazharı ve Esmâ-i İ

lakab / lâkab

 • Lâkap, takma ad.

lik / lîk / ليك

 • Ama ancak. (Farsça)

line / lîne

 • (Çoğulu: Lun-Elvan) Hurma ağacı.

ma'kad

 • Ahidnâme yapılan, anlaşma akdedilen yer.

mahall-i sarf

 • Harcama, kullanma alanı; burada rahmetin tecellî ettiği yer kastediliyor.

mahlas / mahlâs / مخلص

 • Kurtulacak yer.
 • Bir kimsenin takma adı, mahlası.
 • Yazarın takma adı.
 • Takma ad. (Arapça)

mancınık

 • Eski bir silah, taş atma aleti.

maslak

 • Su yolu üzerinde bulunan su haznesi.
 • Dâima akan su borusu.
 • Büyük yalak.

mavzer tüfeği

 • Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan bir tüfek türü.

mehcenet

 • Küçük hurma ağacı.

mekik / mekîk

 • Bir dokuma âleti.

meleke-i riayet-i hukuk

 • Hukuka uygun davranma alışkanlığı, pratiği.

melhem

 • Hurma ağacı çok olan yer.

menahit

 • (Tekili: Minhat) (Tahta veya taş) yontma âletleri.

mesihi / mesihî

 • (Mesihiyye) Hristiyan. Hristiyanlığa âit. Hz. İsâ Aleyhisselâma âit ve ona müteallik.

mevki-i intişar / mevkî-i intişar

 • Yayılma alanı.

meydan-ı hamiyet

 • Din, vatan, millet gibi değerleri savunma alanı, sahası.

meydan-ı intişar

 • Yayılma alanı.

meyl-üt tezeyyüd

 • Tekellüfle sözü uzatma, artırma arzusu.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

mihver

 • Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez.
 • Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsu

mınzar

 • Röntgen.
 • Bakma âleti.

minzar

 • Ayna. Bakma âleti. Gözlük.

mir'at-ı ma'rifet / mir'ât-ı ma'rifet / مِرْاٰتِ مَعْرِفَتْ

 • (Allahı) Tanıma aynası.

mir'at-ı marifet / mir'ât-ı marifet

 • Marifet aynası, tanıma aynası.

mishal

 • Eğe, törpü gibi yontma aletleri.

mislah

 • Ham iken hurması dökülen hurma ağacı.

muahid / muâhid

 • Belli şartlar çerçevesinde antlaşma yapan.
 • Karşılıklı anlaşma sonucu olarak İslâm devletine cizye ödeyen ve buna karşılık koruma altına alınan Müslüman olmayan kimse.

müstear

 • Takma ad, iğreti olarak duruş.

nadiye

 • Sudan uzak olan hurma ağacı.

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

nahl / نخل

 • Hurma ağacı.
 • Gelinler için yapılan süs ağacı.
 • Un elemek.
 • Hurma ağacı. (Arapça)

nahle

 • Hurma ağacı.

nefyan

 • Vurma ânında yara ve cerahatten akan kan.

nesk

 • Bir kelâmı başka kelâma atfetmek.

nibz

 • Hurma ağacının dış kabuğu.

nısf-ı kutr

 • Dairenin merkezinden geçen ve onu iki eşit kısma ayıran doğru çizginin yarısı. Yarı çap.

nizami / nizamî

 • Düzenli, tertipli, usulüne uygun.
 • Kanun ve nizama ait, onunla alâkalı.

nükte-i umumiye

 • Umuma ait, herkesle ilgili ince ve derin bir nokta, mânâ.

ra'le

 • (Çoğulu: Riâl-Erâl-Erâil) At sürüsü.
 • Hurma ağacının uzunu.

racin

 • Adama alışmış davar.

rakle

 • (Çoğulu: Rikal) At sürüsü.
 • Uzun hurma ağacı.

rasime

 • Âdet. Eskiden kalma âdet.

reşahat-i ihtiyar

 • İstekle yapılma alâmetleri. İhtiyar sızıntısı, yâni bir irade ve tercih ile yapıldığını gösteren alâmetler.

resm-i küşad

 • Yeni yapılan mekteb, fabrika, kışla, hükümet konağı, demiryolu vs. gibi şeylerin umuma açılışı yerinde kullanılan bir tâbirdir. Yeni tabirde " Açılış töreni" demektir.

sa'le

 • Eğri hurma ağacı.
 • Küçük başlı dişi devekuşu.

saha-yı fiil / sâha-yı fiil

 • Uygulama alanı.

sakıyy

 • (Çoğulu: Eskiye, Sakiyye) İri taneli yağmurlu bulut.
 • Hurma ağacı.

sanbur

 • Yalnız olan hurma ağacı.
 • Oğlu, kızı, kavmi ve kabilesi olmayan kişi.

şatbe

 • (Çoğulu: Şütab-Şütub) Hurma ağacının budağı.
 • Yaş ekin yaprağı.
 • Yarmak.
 • Kesmek.
 • Uzun boylu kadın.

savr

 • (Çoğulu: Savâri) Hamle yapmak.
 • Parçalamak, pâre pâre etmek.
 • Bir yerde toplanmış küçük hurma ağaçları.

şehr-i rahmet ve mağfiret

 • Rahmet ve bağışlama ayı; Ramazan ayı.

sehuk

 • (Çoğulu: Sühuk) Uzun.
 • Çok uzun hurma ağacı.

şerye

 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Az pahalı nesne.

şevk-i taklidi

 • Benzerini yapma arzusu ve isteği.

şiddet

 • Sertlik, katılık.
 • Ziyadelik.
 • Sıkılık.
 • Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır:Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri.<

sınıfi / sınıfî

 • Sınıfla alâkalı, kısıma ait.

şis

 • Çekirdeği katılaşmış olmayan hurma. (Hurma aşılanmasa çekirdeği katılaşmaz.)

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

sosyal

 • İçtimaî, topluma ait.

sufariye

 • Sarı asma adı verilen bir kuş.

tafra

 • Yukarıya sıçrama atlama.
 • Yukarıdan atıp tutma.
 • İlmiye sınıfında rütbe ve derece alma.

tahrimi / tahrimî

 • (Tahrimiyye) Haramla ilgili, harama ait.

taht-ı hıfz ve muhafaza

 • Koruma altına alıp kollama, kaydetme.

taht-ı tasdik / taht-ı tasdîk / تَحْتِ تَصْدِيقْ

 • Doğrulama altında olma.

taht-ı tevkif / taht-ı tevkîf / تَحْتِ تَوْق۪يفْ

 • Tutuklama altında.

tahtırevan

 • Deve, fil, at vb. hayvanlara yüklenerek veya omuzlarda taşınan üstü örtülü taşıma aracı.

taşrah

 • Hurma ağacı.

teb'ız

 • Bölmek, bölük bölük etmek, bir kısma ait etmek, parçalamak.

teb'iz

 • Bölmek. Bölük bölük etmek. Bir kısma ait etmek.

tedrici / tedricî

 • Aşama aşama, basamaklar halinde.

terkib

 • Birkaç şeyin beraber olması. Birkaç şeyin karıştırılması ile meydana getirilmek.
 • Birbirine karıştırılmış maddeler.
 • Gr: Terkib-i nâkıs ve terkib-i tam olarak iki kısma ayrılır. Terkib-i nâkıs: Cümle kadar olmayan terkiblerdir. Terkib-i tam ise; bir cümleden ibarettir. Birbirin

tezgah / tezgâh

 • Dokuma âleti. (Farsça)
 • Ticaret masası. İş yeri. (Farsça)
 • Dokuma aleti.
 • Dokuma aleti, işyeri.

tul-i emel / tûl-i emel

 • Uzun emel; zevk ve safâ sürmek için çok yaşama arzusu. İbâdet yapmak için çok yaşamağı istemek tûl-i emel olmaz.

tulumba

 • Su basma aleti.

vasıta-i irtibat

 • İrtibat, bağlanma aracı, vesilesi.

vasıta-i naşir

 • Neşretme, yayma aracı.

vasıta-i tahakküm

 • İnsanları baskı altına alma aracı.

vasıta-i zillet

 • Aşağılanma aracı.

vesile-i cebir

 • Baskı, zorlama aracı.

yelpez

 • Yelpaze.
 • Serinletmek için el ile havalandırma âleti.

zari'

 • Hurma ağacının dikeni.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın