LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te münk ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

alem-i ma'na / âlem-i ma'na

 • Mâna âlemi, bazı ehline münkeşif olan âlem, mânen anlaşılan ve bilinen âlem.

dehriye

 • Devre ait. Zamana dair ve müteallik.
 • Âlemin ezelî ve ebedîliğini iddia edip âhirete inanmıyan münkir ve imansız bir fırka.

ecneb

 • Muti ve münkad olmayan. İtaatkâr olmayan.
 • Garib, yabancı, ecnebi.
 • Sert başlı at.

ezvah

 • Münkabız olmak.
 • Yakınlık.

gazv

 • Seyelân etmek, akmak.
 • Münkatı' olmak, kesilmek.

hutame

 • Cehennemin beşinci tabakası. İnatçı münkirlerin yeri olup, Gayya Kuyusunun bulunduğu kısım.

ihtisab / ihtisâb

 • Hesab sorma, mes'uliyet.
 • İhtisab dâiresinin aldığı vergi.
 • Emr-i bilma'ruf nehy-i an-ilmünker vazifesi,
 • Ceza.
 • Eskiden belediye işlerine bakan memurun işi ve dâiresi.
 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyulmasının, ilim ve ehliyet sâhibi bir devlet me'muru olan muhtesib tarafından sağlanması, emr-i ma'rûf nehy-i münkerin yâni iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak vazîfesinin el ile yapılması vazîfesi.

kabr suali / kabr suâli

 • Ölü defn edildikten sonra kabre gelen Münker ve Nekîr adlı iki meleğin meyyite îmândan ve îtikâddan sordukları suâller.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

kaziye-i muhayyele

 • Man: Kizb olduğu mâlum iken nefsin ya münbasit ya münkabız olduğu kaziyye. Hayali olan hüküm.

keib

 • Mahzun, hüzünlü, münkesir ve kötü halli olan kişi. (Müe: Keibe)

kezaze

 • Kuruluk, münkabız olmak, kabızlık.

kezz

 • Dar.
 • Münkabız, katı.

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

meczuz

 • Kesilmiş, münkatı'.

melek-i sual / melek-i suâl

 • Suâl melekleri, Münker-Nekir.

memsude

 • Devrik yüzlü, münkabız kimse.

menakir

 • (Tekili: Münker) Günah ve kötü şeyler.

münkabız

 • (Bak: Munkabız)

munkalib / منقلب

 • Değişen, dönüşen. (Arapça)
 • Munkalib olmak: Değişmek, dönüşmek. (Arapça)

munkarız

 • Munkarız olmak: Yıkılmak, çökmek, sönmek.

münkasım / منقسم

 • Bölünmüş. (Arapça)
 • Münkasım olmak: Bölünmek, bölünmüş olmak. (Arapça)

münkazi

 • (Münkaziye) (Kazâ. dan) Bitmiş, tükenmiş, sona ermiş, ardı kesilmiş.

münkemişe

 • (Bak: MÜNKEMİŞ)

münkerat / münkerât

 • (Tekili: Münker) Haram işler. Şeriatın menettiği, Allah'ın yasak kıldığı şeyler.

münkesir / منكسر

 • Kırık. (Arapça)
 • Münkesir olmak: Kırılmak. (Arapça)

münkesiren

 • Kırgınlıkla.
 • Kırık olarak. Münkesir tarzda.

münkir

 • İnkâr eden, kabul etmeyen.
 • Mezarda sual soracak iki melekten biri. Münkir-Nekir.

münkirane / münkirâne

 • Münkircesine, inkâr edercesine. (Farsça)

münkirin / münkirîn

 • İnkâr edenler, münkir olanlar.

müstenkir

 • İnkâr eden. Münkir.

mütecella

 • Münkeşif olup görünen, âşikâr olan.
 • Yükseğe çıkan. Yukarı havâle olan.

muttasıl

 • Bitişik, istisna-i muttasıl, aynı cinsten alanlar arasında yapılan istisnadır. Ayrı cinsten olursa "munkatı" denilir.

nekir

 • Bilinmemiş olan. Muayyen olmayan.
 • Mezarda iki sual meleğinden birisinin adı. (Diğerininki; münkerdir)

nikar / nikâr

 • Tasavvuf yolunda ilerliyenlerin birbirlerine emr-i ma'rûf nehy-i anil-münker yapmaları yâni Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeleri.

ram

 • İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad. (Farsça)

sebr ve taksim

 • Mantıkta bir isbatlama tarzı ve usulüdür. Bu iki kelime beraber kullanıldığı gibi, "delil-i taksim, delil-i münkasım" gibi tâbirlerle de söylenir. Bu isbatlamada bir şeyin aslında bulunan vasıflar, illet olmaktan birer birer ibtal edildikten sonra, tam illet olmaya elverişli olan tesbit edilir. (Lât

tarmese

 • Münkabız olmak.

teheşşüm

 • Münkesir olmak, kırılmak.

va'z

 • Öğüt, nasîhat; emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme.