LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te lemis ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

amede / âmede

 • Gelmiş. Vürud eylemiş.

araknak

 • Terlemiş, terden ıslanmış, ter içinde kalmış. (Farsça)

avrupalılaşmak

 • Avrupalıların fikirlerini ve yaşayış tarzını benimsemek. Türkiye'de batılılaşma olarak kullanılmaktadır. Avrupa zamanımızda ilim ve teknikte ilerlemiş olmakla beraber inanışları, ahlâkları, felsefeleri ve yaşayış tarzı ile geri bir düşünüşü temsil eder. Avrupaya, batıya özenmek, eşkiyanın gasbettiği

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

canih

 • (Cünha. dan) Suç işlemiş, mücrim, cinayet işleyen.

caniye

 • Cani; acımasız ve gaddar; cinayet işlemiş olan.

cerim

 • Kabahatli, câni, suç işlemiş.
 • (Çoğulu: Cirâm) Kuru hurma.
 • Hurma çekirdeği.

cüff

 • İçi boş olan şey. Kof.
 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.
 • Hurma çiçeğinin kabuğu.
 • Cemaat, topluluk.
 • Yarısı kesilip kova olmuş olan çürük ve eski kırba.

damiğa

 • Dimağa işlemiş olan baş yarığı.

dil-teşne

 • Kalbi susamış. Gönlü çok istekli, çok özlemiş. (Farsça)

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

emred / امرد

 • Bıyıkları yeni terlemiş genç. (Arapça)

esim

 • (İsm. den) Günahkâr, günah işlemiş, kabahatlı, cürümlü, suçlu, yalancı kişi.

esnaf-ı tabiin / esnaf-ı tâbiîn

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) ashabıyla görüşmüş, onlardan hadis dinlemiş, ders almış olanların oluşturduğu sınıflar.

ev-kema kal

 • Söylediği gibi. Söylendiği gibi.
 • Hadis-i Şerifi lâfzı ile aynen nakletmekte bir hata olmuşsa, mes'uliyetten kurtulmak için bu kelâm söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metninde yanlışım varsa Peygamber (A.S.M.) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu kastediyorum" demektir.

gerde

 • İsimlere eklenerek; etmiş, yapmış, eylemiş gibi mef'uller yapılır. (Farsça)

günahkar / günahkâr

 • Günah işlemiş olan.

hafız / hâfız

 • Kurânı ezberlemiş kimse.

haric

 • Günahkâr, günah işlemiş. Allahın emrini dinlememiş olan.

hasret-keş

 • Özlemiş, özleyen, hasret çeken. (Farsça)

hatt / خط

 • Çizgi. (Arapça)
 • Yol. (Arapça)
 • Yeni terlemiş bıyık. (Arapça)

hiff

 • Yağmurunu döküp hafiflemiş bulut.
 • Biçilmediğinden tanesi dağılmış ekin.
 • Bir nevi balık.

hukerde

 • Terlemiş. (Farsça)

huygerde

 • Terlemiş. (Farsça)
 • Adet edinmiş, huy hâline getirmiş, alışmış. (Farsça)

ibn-i mes'ud

 • Ebu Abdurrahman Abdullah Bin Mes'ud da denir. (R.A.)şeref-i İslâm ile müşerref olanların altıncısıdır. Bütün gazvelere iştirak etmiştir. Dâimî surette huzur-u Risalette bulunduğundan Kur'an-ı Kerim'i herkesten iyi öğrendiği gibi, pekçok hadis de işitmiş ve ezberlemişti. Kur'an-ı Kerim'i en evvel Mek

iplikhane

 • Eskiden suç işlemiş kimselerin hapsedilip çalıştırıldıkları yere verilen addır.
 • Gemilere lüzumlu halatlarla yelken bezini yapan eski bir deniz müessesenin adı idi.

kahame

 • İlerlemiş yaşlılık.

kühenpir

 • Yaşı ilerlemiş. Çok yaşlı, ihtiyar. (Farsça)

maşaallah / mâşâallah

 • Allah dilemiş ve ne güzel yapmış ve Allah nazardan saklasın gibi anlamlara gelen ve beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz.

mücrim

 • Cürüm ve kabahat işlemiş olan. Suçlu.

mücrimin / mücrimîn

 • (Tekili: Mücrim) Mücrimler, suçlular. Cürüm işlemiş olan kimseler.

müşemmes

 • (şems. den) Güneşlemiş, güneş görmüş. Çok güneşli.

mutavattın

 • Yerleşmiş. Vatan eylemiş. Vatan eyleyen.

mütefessih

 • (Füshat. den) Genişleyen, bollaşan, genişlemiş olan.

müterakki / müterakkî

 • Yükselmiş, terakki etmiş, ilerlemiş olan.
 • İlerlemiş, terakki etmiş.

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

rasi / rasî

 • Kımıldamıyan, sâbit.
 • Lenger atmış olan gemi. Demirlemiş gemi.

selefiye

 • İtikadca Ehl-i Sünnet Mezhebi üzerinde olan Sahabe ve Tâbiîn'in gittikleri yol. Ve bu yolda giden fakihler, muhaddisler ve bu mezhebden olanlar.
 • Cenab-ı Hakk'ın varlığında ve diğer hususlarda Kur'an-ı Kerim aşikâr ne söylemiş ise aynen kabul edenler. Bunlara "Eseriyye" de denir.

siyahkar / siyahkâr

 • (Çoğulu: Siyâhkârân) Günah işlemiş, suçlu. (Farsça)

tabi'

 • Birinin arkası sıra giden, ona uyan. Boyun eğen. İtaat eden.
 • Gr: Kendinden evvelki kelimeye göre hareke alan.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmüş olanları, ashabını görüp, onlardan hadis dinlemiş olan.

tayy-ı zaman

 • Zamanı ortadan kaldırmak. Çok uzun bir zamanı pek kısa olarak görmek ve yaşamak. Meselâ: Kur'an-ı Kerimde beyan edilen "Ashab-ı Kehf" mağarada 309 sene kaldıkları halde, kendileri yarım gün veya bir gün kadar kaldıklarını söylemişlerdir.