LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te layla ifadesini içeren 158 kelime bulundu...

afaki hadisat / âfâkî hâdisât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen, kendi dışında cereyan eden olaylar.

ahdas / ahdâs / احداث

 • Yeni olaylar. (Arapça)
 • Dertler. (Arapça)
 • Gençler. (Arapça)

alem-i misali / âlem-i misalî

 • Görüntüler âlemi; bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alem-i misaliye / âlem-i misaliye

 • Bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

bedihiyat-ı hissi / bedihiyat-ı hissî

 • Hislerle açık bir şekilde idrak edilen nesneler, olaylar.

bela-yı siyah / belâ-yı siyâh

 • Kara belâ.
 • Mc: Acı olan olaylar, kötü hâdiseler.

burhan-ı inni / burhan-ı innî

 • Tümdengelim; eserden eseri yapana, olaylardan kanuna ulaştıran delil.

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

elli dört farz

 • İslâm âlimlerinin, müslümanların hâtırlarında tutmalarını kolaylaştırmak için, öncelikle bilmeleri îcâbeden pek çok farzdan, Allahü teâlânın emirlerinden derledikleri elli dört tânesi.

faciat / fâciât / فاجعات

 • Acıklı olaylar, facialar. (Arapça)
 • Felaketler. (Arapça)

fırak

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.
 • (Tekili: Fırka) Fırkalar, partiler.
 • Alaylar, bölükler.
 • Cennetler.
 • Ehl-i Sünnet cemaatından ayrılan mezhebler.

gidişat

 • Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi, işlerin gidiş tarzı.

hadisat / hâdisât / hâdisat / حادثات

 • Olaylar.
 • Olaylar.
 • Yeni olan şeyler, olaylar.
 • Olaylar. (Arapça)

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acibe / hâdisât-ı acîbe

 • Tuhaf, şaşırtıcı olaylar.
 • Şaşılacak, garib olaylar.

hadisat-ı alem / hâdisât-ı âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

hadisat-ı azime / hâdisât-ı azîme

 • Büyük olaylar.

hadisat-ı bereket / hâdisât-ı bereket

 • Bereket ile ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı cevviye / hâdisât-ı cevviye

 • Atmosferdeki olaylar.

hadisat-ı cevviye ve semaviye / hadisat-ı cevviye ve semâviye

 • Hava ve gök olayları.

hadisat-ı cüz'iye / hâdisât-ı cüz'iye

 • Ferdî hâdiseler, bireysel olaylar.

hadisat-ı dünyeviye / hâdisât-ı dünyeviye

 • Dünyada meydana gelen hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hadisat-ı hayatiye

 • Hayata ait olaylar.

hadisat-ı i'caziye / hâdisât-ı i'câziye

 • Mu'cize olaylar, harika haller.

hadisat-ı islamiye / hâdisât-ı islâmiye

 • İslâmla ilgili olaylar.

hadisat-ı istikbaliye / hâdisât-ı istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviye / hâdisât-ı istikbaliye-i dünyeviye

 • Gelecekte dünya üzerinde meydana gelecek olaylar.

hadisat-ı kainat / hâdisât-ı kâinat

 • Kâinatta meydana gelen olaylar.

hadisat-ı kevniye / hâdisât-ı kevniye

 • Yaratılışla ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı kevniye-i gaybiye / hâdisât-ı kevniye-i gaybiye

 • Maddî âlemde gelecekte meydana gelecek olan olaylar.

hadisat-ı maziye / hâdisât-ı maziye

 • Geçmişte meydana gelen olaylar.

hadisat-ı muhammediye / hâdisât-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) ile ilgili gelişen olaylar.

hadisat-ı müthişe / hâdisât-ı müthişe

 • Dehşet veren olaylar.

hadisat-ı risalet / hâdisât-ı risalet

 • Peygamberlikle ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı semaviye / hâdisât-ı semâviye

 • Gökte meydana gelen olaylar.

hadisat-ı zamaniye / hâdisât-ı zamaniye

 • Zamanın hâdiseleri, olayları.

hadise-i istikbaliye / hâdise-i istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hadise-i nevmiye / hâdise-i nevmiye

 • Uykuda meydana gelen olaylar.

hakikat mesleği

 • Varlıkların ve olayların ardındaki gerçeği araştıran yol, Kur'ân yolu.

havadis / havâdis / حوادث

 • Olaylar, haberler.
 • Hâdiseler, olaylar, haber.
 • Yeni haberler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

havadis-i yevmiye / havâdîs-i yevmiye

 • Günlük hâdiseler, olaylar.

havarık-ı ade / havarık-ı âde

 • Fevkalâde olaylar, hârika hâdiseler.

heyamola

 • Eskiden ramazanlarda para toplamak gayesiyle mahalle çocukları tarafından teşkil edilen bir nevi dilenci alaylarında söylenen bir tâbirdir.
 • Eskiden gemiciler gemi demirini çekerken veyahut bir amele inşaatta ağır bir şey kaldırırken yahut da şahmerdanı yukarı çekerken kuvvetbirliğini

hikayat / hikâyât

 • Hikâyeler, olaylar.

huyul

 • (Tekili: Hayl) Atlı alaylar.
 • Atlar.
 • Kötülerin meydana getirdiği kalabalık.

ihtifalat

 • (Tekili: İhtifal) Törenler, merasimler.
 • Cenaze alayları.

inni / innî

 • Tecrübe ile edinilen, olaylardan çıkarılan netice.

irgan

 • Bir işi kolaylaştırma.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm
 • Ayrı ayrı olaylardan genel bir hüküm çıkarma.

istikra-ı tam / istikrâ-ı tam

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istikra-i tamm / istikrâ-i tâmm

 • Tam bir tümevarım, endüksiyon; parçalardan bütüne, fertlerden türlere, olaylardan kanunlara, ilimlerden kâinatın mükemmel olan düzen ve düzenliğine varma yöntemi.

istikra-i tamme / istikrâ-i tâmme

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istisar

 • Kolaylaşmak, kolay olmak.

kalem-i kudret

 • Varlıkların ve olayların düzenli olarak vücuda gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç.

kalem-i kudret ve kader

 • Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu olayların düzenli olarak meydana gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç ve ilim.

kanun

 • Tabiat olaylarının bağlı olduğu değişmez kaide.

keşf-i evliya

 • Velilerin mânevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görmesi.

keşfiyat-ı sadıka

 • Doğru keşifler; manevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme.

ketaib

 • (Tekili: Ketibe) Askerler, neferler, erler. Alaylar, birlikler.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

külah

 • Takke. Kalpak. Baş örtüsü.
 • Kazıkların toprağa girmesini kolaylaştırmak için uçlarına geçirilen huni şeklindeki demir gömlek.

kutb

 • İşlerin görülmesine veya insanların doğru yolu bulmasına vâsıta kılınan büyük zât. Dünyâ işleri ve madde âlemindeki olaylarla alâkalı olana medâr kutbu (kutb-ül-aktâb), din ve irşâd işi ile vazîfeli kılınana irşâd kutbu denir.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

laz

 • Doğu Karadeniz bölgesinde, bilhassa Rize dolaylarında yaşayan bir kavim.
 • Bu kavimden olan kimse.

lazistan

 • Lazlar'ın oturduğu bölge olan Rize dolayları. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rize sancağına verilen ad.

levh-i kaza ve kader / levh-i kazâ ve kader

 • Allah tarafından olacak bütün olayların belirlendiği ve yazıldığı Kazâ ve Kader Levhası.

macera-yı hayatiye

 • Hayat hikâyesi, yaşanan olaylar.

measir / meâsir

 • Harika işler, unutulmaz olaylar.

meyasir

 • (Tekili: Meysur) Kolaylaştırılmış şeyler.

meysurat

 • (Tekili: Meysur ve Meysure) Kolaylatılmış şeyler. Asan edilmiş şeyler.

mühevvin

 • Kolaylaştıran.
 • Hiffet ve kolaylık gösteren. Kolaylaştıran.

mukadderat / mukadderât

 • Allah tarafından takdir olunmuş ileride meydana gelecek haller ve olaylar.

mukadderat-ı beşer

 • İnsanın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı beşeriye

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından insanlık için takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı hayatiye / mukadderât-ı hayatiye

 • Hayat boyu başa gelmesi takdir edilmiş olaylar.

mukadderat-ı nev-i beşer

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

murassas

 • Lehimlenmiş.
 • Kurşun veya kalayla kaplanmış.

musahale / musâhale

 • Kolaylaştırma.

müşahedat-ı beşeriye

 • İnsanların gözlemleri, şahit olduğu olaylar.

müsahele

 • İşi sıkı tutmayıp gevşeklik göstermek. Kolaylaştırarak, kıymet vermiyerek tutmak.
 • Kolaylık gösterme, kolaylaştırma.

müsehhil

 • Teshil eden, kolaylaştıran.
 • Kolaylaştıran.

müshil / مسهل

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.
 • Kolaylaştıran. (Arapça)
 • İshal edici. (Arapça)

müsteyser

 • Hazır, kolaylanmış.

müyessir

 • Kolay yapan, teshil eden, kolaylaştıran.

na-meysur

 • Ele geçirememiş. Elde edememiş. (Farsça)
 • İşi kolaylaştırılmış. (Farsça)

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

nazar-ı maddi / nazar-ı maddî

 • Olayları ve varlıkları sadece dış görünüşüne göre değerlendirme.

netg

 • Alayla gülmek.
 • Bir kimseyi ayıplamak.

rabbi yessir vela tüassir / rabbi yessir velâ tüassir

 • Ey Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma, bana imdad eyle, yardım eyle (meâlinde).

ruzname / rûznâme

 • Günlük, olayların zaman sırasına göre yazıldığı defter, takvim.

safahat-ı alem / safahât-ı âlem

 • Dünya olayları, dünyadaki gelişmeler.

seciye-i avra

 • Bir gözü kör olan seciye; olaylara sadece şahsî çıkar açısından veya sadece dünyevî açıdan bakan seciye, huy.

serencam / serencâm

 • Başa gelen olaylar.

sergüzeşt-i zalimane / sergüzeşt-i zâlimâne

 • Bir kimsenin yaptığı, yaşattığı zalimce olaylar, gaddarlıklar.

seyl-i şuunat / seyl-i şuûnât

 • Olayların, oluşumların akışı, seli.

silsile-i hadisat / silsile-i hâdisât

 • Meydana gelen olaylar zinciri.

sutur-u hadisat / sutûr-u hâdisât

 • Sayısız olaylar satırları.

sütur-u hadisat-ı dehr / sütûr-u hâdisat-ı dehr

 • Zamanın, çağın olaylarının satırları.

şuun / şuûn / شئون

 • İşler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

şüun / şüûn / شئون

 • İşler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

şüunat / şüûnât / شئونات

 • Olaylar. (Arapça)

şüzuzat / şüzuzât

 • Kural dışı olaylar ve varlıklar.

tahfif

 • (Hıffet. den) Hafifletme, yükünü azaltma. Kolaylaştırma.
 • Lâyıkı vechiyle hürmet etmemek.
 • Maddî-manevî bir ızdırabı azaltmak.
 • Kelimelerin bazı harflerini terketmekle telâffuzunu kolaylaştırmak.

tahfifat / tahfifât

 • (Tekili: Tahfif) Hafifletmeler; yükünü eksiltmeler, kolaylaştırmalar.

tahfiz

 • Aşağı indirmek.
 • Asan etmek, kolaylaştırmak.

takvim

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.

te'nis-i ezhan

 • Zihinleri alıştırmak, anlayışı kolaylaştırmak.

teetti

 • Asan olmak, kolaylaşmak.
 • Beklemek, gözlemek.

tefe'ül

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.

tehvin

 • (Hevn. den) Kolaylaştırma.
 • Ucuzlatma. Ucuzlatılma.
 • Alçaltma. Alçaltılma.
 • Cevr ve hakaret eylemek. Saymamak. Hakir görmek.
 • Kolaylaştırma.

temşiye

 • (Meşy. den) Yürütme, ilerleme.
 • Meydana gelmesini kolaylaştırma.

terhim

 • Atmak.
 • Kolaylaştırmak, âsân etmek.
 • Deveyi sebepsiz kesmek.
 • Yumuşak ve ince etmek.
 • Bir ismi kısaltma.

teshil / teshîl / تسهيل / تَسْه۪يلْ

 • (Çoğulu: Teshilât) Kolaylaştırma. Zorluğa âit şeyleri kaldırma.
 • Kolaylaştırma.
 • Kolaylaştırma.
 • Kolaylaştırma. (Arapça)
 • Teshîl etmek: Kolaylaştırmak. (Arapça)
 • Kolaylaştırma.

teshil etme

 • Kolaylaştırma.

teshil etmek

 • Kolaylaştırmak.

teshil-i muhabere

 • Haberleşmenin kolaylaşması.

teshilat / teshilât

 • Kolaylaştırmalar.
 • Kolaylaştırmalar.

tesniye

 • Bir şeyi kolaylaştırma.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

tesvig

 • Cevaz verme.
 • Kolaylaştırma.
 • Tecavüz etmek, haddini aşmak.

tevfik / tevfîk

 • Allahü teâlânın kullarının işini, rızâsına muvâfık (uygun) kılması, şer (kötülük) yolunu kapayıp, hayır (iyilik) yolunu kolaylaştırması.

tevvab / tevvâb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına tövbe etme sebeblerini kolaylaştıran, şartlarına uygun tövbe edenlerin tövbesini kabûl eden.

teysir

 • (Yüsr. den) Kolaylaştırma. Kolaylaştırılma.
 • Kolaylaştırma.

vadk

 • Yağmur damlamak.
 • Alışmak.
 • Yağmur.
 • Genişlik.
 • Kolaylaştırmak, yakın olmak.

vakayi

 • Olaylar, vakalar.

vakayi' / vakâyi' / وقایع

 • Olaylar. (Arapça)

vakıa mutabakat / vâkıa mutabakat

 • Gerçekleşen olaylarla uygunluk.

vakıa mutabık / vâkıa mutabık

 • Gerçekleşen bir olayla uygunluk.

vakıat / vâkıât / واقعات

 • Olaylar, gerçekler.
 • Olaylar. (Arapça)

vakıat-ı hakikiye

 • Gerçek olaylar.

vakıat-ı hayat / vâkıât-ı hayat

 • Hayattaki olaylar.

vakıat-ı istikbaliye / vâkıat-ı istikbaliye

 • Gelecekteki hadiseler, olaylar.

vakıat-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye / vâkıât-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye

 • Ahiretle, kabir hayatıyla ve gelecekle ilgili olaylar.

vakıat-ı kat'iye / vakıât-ı kat'iye

 • Kesin olarak meydana gelen vakıalar, olaylar.

vakıat-ı kevniye / vâkıât-ı kevniye

 • Varlıklarla ilgili vakıalar, olaylar.

vakıat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vazife-i tefekküriye ve ubudiyet

 • Varlıklar ve olaylar üzerinde düşünüp Allah'ı tanıma ve Ona kullukta bulunma görevi.

vekayi / vekayî / vekâyi

 • Vakalar, olaylar.
 • Vak'alar, olaylar.

vekayi' / vekâyi' / وقایع

 • Olaylar. (Arapça)
 • Savaşlar. (Arapça)

vekayi-i alem / vekayi-i âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

vekayi-i mezkure / vekayi-i mezkûre

 • Anlatılan vakıalar, olaylar.

vekayi-i müsbete

 • Müsbet, olumlu olaylar.

vekayi-i risalet-meabiye / vekâyi-i risalet-meâbiye

 • Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) peygamberliğine ait olaylar, hadiseler.

vesile-i teshil ve takrib

 • Yakınlaştırma ve kolaylaştırma vesilesi.

vukuat / vukuât / vukûât / وقوعات

 • Meydana gelen olaylar.
 • Olaylar. (Arapça)
 • Polisiye olaylar. (Arapça)

vukuat-ı istikbaliye / vukuat-ı istikbâliye

 • Gelecekte meydana gelecek olaylar.

vukuat-ı maddiye ve maneviye / vukuat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve manevî olaylar, hadiseler.

vukuat-ı mazi / vukuat-ı mâzi

 • Geçmişteki olaylar.

vukuat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vukuat-ı süfyaniye

 • İslâm Deccalı olan Süfyan ile ilgili olaylar.

vukuat-ı tarihiye

 • Tarihî olaylar.

vukūat-ı tarihiye / vukūât-ı târîhiye / وُقُوعَاتِ تَارِخِيَه

 • Târihî olaylar.

vukuat-ı zamaniye

 • Zamanın olayları.

vukuat-ı zemin

 • Yeryüzündeki olaylar.

yessir

 • Kolaylaştır (meâlinde duâ).

yunani / yunanî

 • Eski Yunanlılar döneminde çeşitli varlıklara ve tabiat olaylarına ilâhlık veren bâtıl dinlere mensup olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın