LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te laya ifadesini içeren 981 kelime bulundu...

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

ab-yar

 • Sulayan. (Farsça)
 • Mc: Bereketlendiren, feyizlendiren. (Farsça)

abil

 • Koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan.
 • Çayırda otlayarak suya muhtaç olmayan hayvan.

ablise

 • Tarlaya tohum atan, ekinci. (Farsça)

abran

 • Ağlayan, ağlayıcı.

abşar / âbşâr / آبشار

 • Çağlayan. (Farsça)

acir

 • Elindekini başkasına kiralayan. Kiraya veren.

adem

 • Yokluk, varlığın zıddı.
 • Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

adem-i fehm

 • Anlayamama, kavrayamama.

adem-i telakki / adem-i telâkki

 • Anlayamama, idrak edememe.

afetzede / âfetzede / آفت زده

 • (Çoğulu: Afetzedegân) Bir musibete, bir belâya ve bilhassa yangın, zelzele gibi bir felâkete uğramış. (Farsça)
 • Belaya uğramış, afet görmüş. (Arapça - Farsça)

afetzedegan / afetzedegân

 • (Tekili: Afetzede) Afete, belâya, felâkete uğramışlar. (Farsça)

afi / afî

 • Silen, silinmiş. Affeden, bağışlayan.
 • Affedilmiş, bağışlanmış.
 • Yalvaran.
 • Uzun saçlı.
 • Tencere altında artaya kalan.

afitabcemal / âfitâbcemâl / آفتاب جمال

 • Güzel yüzlü, parlak yüzlü, yüzü güneş gibi parlayan, sevgili, maşuk. (Farsça - Arapça)

agfer

 • Mağfiret eden, bağışlayan, afveden.

aguş-u nazdarane / âguş-u nazdârâne

 • Nazlı bir şekilde sarmalayan kucak.

ah ü fizar eden / âh ü fîzâr eden

 • Âh çekip ağlayan.

ahiret / âhiret

 • İnsanın ölümü ile başlayan ebedî (sonsuz) hayat. Âhirete îmân, inanılması lâzım olan altı esastan beşincisidir.

ahreb

 • Çok harap, perişan, yıkık.
 • Kulağı yarık kimse.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlayan oniki şekilden herbiri.

akar / عقار

 • Kazanç sağlayan mülk. (Arapça)

akarat / akarât / عقرات

 • Kazanç sağlayan mülkler, akarlar. (Arapça)

akika / akîka

 • Çocuk nîmetine karşılık, Allahü teâlâya şükr niyeti ile kesilen hayvan.

akıl-baliğ / âkıl-bâliğ

 • Faydalı ve zararlı olanı birbirinden ayırabilen ve evlenme çağına gelip gusül abdesti almaya başlayan akıllı kimse.

akılfüruş

 • Akıllılık taslayan.

akır / âkır

 • Kısır, verimsiz, kumlu toprak.
 • Çocuksuz kadın.
 • Oğlu veya kızı olmayan erkek.
 • Yaralayan, yaralayıcı.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

akl-ı selim / akl-ı selîm

 • Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl.

aktivizm

 • Hakikatin, düşüncede kalmasından ziyade, hayat ve fiile intikalini ve bütün ilimlerin, cemiyetin gelişmesine hizmet etmesini isteyen ve böylece iradenin faaliyet ve tesirliliğini açıklayan felsefî bir meslek.

akval-i müfessirin / akvâl-i müfessirîn

 • Kur'ân-ı Kerimi tefsir edip yorumlayan âlimlerin görüşleri.

ala / alâ

 • Gr:Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mâna ile kelimenin başına getirilir; manevî istilâ ve tefevvuk bildirmek için ekseriyâ mecrurunu istilaya delâlet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstâli olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lâm) gibi tâlil için olur. Müc

alem-i emr / âlem-i emr

 • Arşın üstünde olup, madde olmayan, ölçülemeyen ve herkesin anlayamayacağı âlem. Buna, âlem-i melekût ve âlem-i ervâh (rûhlar âlemi) ve mekânsızlık âlemi de denir.

alem-şümul / âlem-şümul

 • Evrensel, bütün cihanı kaplayan.

alemgir / âlemgir

 • Bütün âleme yayılan, cihanı kaplayan, dünyayı zapteden. (Farsça)

alemşümul / âlemşümul / âlemşümûl / علم شمول

 • Bütün dünyayı alâkadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde tanınmış olan.
 • Bütün âlemi kaplayan, evrensel.
 • Âlemi kaplayan, dünya çapında.
 • Dünyayı kaplayan. (Arapça)

alev-hiz

 • Parlayan, alevlenen. (Farsça)

alev-keş

 • Alevden fırlayan. (Farsça)

alim-i hafiz / alîm-i hafîz

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi hakkıyla bilen ve herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

alim-i mukaddir / alîm-i mukaddir

 • Her şeyi hakkıyla bilen ve sonsuz ilmiyle ezelden ebede her şeyi yaratılmadan önce takdir edip plânlayan Allah.

aliyye / âliyye

 • Âlete mensup. Âletle alâkalı.
 • (Çoğulu: Alâyâ) Yemin etmek.

amentü / âmentü

 • "İmân ettim" demek olup Ehl-i Sünnet Mezhebi olan mü'minlerin iman esaslarını kısaca toplayan ifâdenin has ismidir.

amil / âmil

 • Sebep.
 • İş yapan.
 • Zekat toplayan memur.

amir / âmir

 • Büyük me'mur. Emreden, iş gösteren.
 • Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse.

amirz-kar / âmirz-kâr

 • Bağışlayan, affeden Allah. (Farsça)
 • Affeden, bağışlayan. (Farsça)

amme cüz'ü

 • Amme Sûresiyle başlayan Kur'ân-ı Kerim'in son cüz'ü.

amürzende

 • Bağışlayan, afveden. (Farsça)

amürzgar / amürzgâr

 • Affeden, bağışlayan. Günahları bağışlayan Allah. (Farsça)

an mim amed

 • Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. (Farsça)

anasır-ı mecruha cerrahı / anâsır-ı mecrûha cerrahı

 • İnsanların mânevî açıdan yaralayan unsunları bertaraf eden mânevî doktor.

anofel

 • yun. Sıtma mikrobunu taşıyan ve aşılayan sivrisinek.

ansiklopedi

 • yun. Bir sahadaki bilgileri veya bütün bilgileri sistemli veya alfabetik bir şekilde sıralayan eser.

arabi sene / arabî sene

 • Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Mekke'den Medîne'ye hicret ettiği mîlâdî 622 senesinden başlayan kamerî veya şemsî sene.

arif / arîf / ârif

 • Çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur âlim.
 • Bir işten iyi anlayan.
 • (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen.
 • Sabırlı ve mütehammil.
 • Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan.
 • Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan.

arzukeş / arzûkeş / آرْزُوكَشْ

 • Arzulayan.

asib-resan

 • Zarar veren, musibete atan, belâya düşüren, felâkete sevkeden. (Farsça)

aşir / âşir

 • Onuncu.
 • Eskiden öşür toplayan vergi memuru.
 • İslâm devletlerinde, şehir dışında durarak; müslüman tüccârdan o anda yanında bulunan ticâret malının zekâtını, müslüman olmayanlardan ise, gümrük denilen vergiyi toplayan me'mur.

asr-ı sani / asr-ı sâni

 • İkinci asır.
 • Ist: Fey-i zevâle ilâveten, herşeyin gölgesi kendi boyunun iki misli daha uzadığı zamandan başlayan ikindi vaktidir. (Fey-i zevâl; güneş tam ortada iken, gölgenin uzunluğudur.)

aşşab

 • (Aşşeb. den) Nebatları, bitkileri toplayarak ve misallerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan âlim.

asus / asûs

 • Yalnız yürüyüp, otlayan deve.
 • Yanından insanlar uzaklaşmayınca kendini sağdırmayan deve.
 • Av arayan kimse.

atf için vav

 • Arap gramerine göre başına geldiği kelimeyi daha önce geçen bir kelime yapmayı sağlayan vav harfi.

atf-ı beyan

 • Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.

atıf / âtıf / عاطف

 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.
 • Şefkatli. (Arapça)
 • Meyleden. (Arapça)
 • Bağlayan. (Arapça)

avi

 • Uluyan. Hırlayan.

ayet-i zulümat / âyet-i zulümat

 • Dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri.

ayn

 • Birşeyin kendisi.
 • Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan yâni tartılabilen her şey, madde, cisim.
 • Alış-verişte, belli, meydanda, mevcut ve hâzır olan veya hâzır olmayıp da bulunduğu yeri, cinsi, miktârı belli edilen mal.
 • İnsanın zekât için ayırdığı ve yanında hazır bulunan mal

azul / azûl

 • Çok azarlayan, çıkışan, paylıyan.

bac-ban / bâc-bân

 • Geçiş vergisi tahsildarı. Bac toplayan memur. (Farsça)

bac-gir / bâc-gir

 • Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. (Farsça)

bahane-cu / bahane-cû

 • Bahane arayan, fırsat kollayan. (Farsça)

bahariyye

 • Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside.
 • Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık.

bahir / bâhir

 • Yalancı, ahmak.
 • Ekin sulayıcı, sulayan.
 • Belli, açık.
 • Işıklı, parlak, güzel.

bahr-ı muhit / bahr-ı muhît

 • Heryeri kaplayan deniz; okyanus.

bahr-i muhit-i nur / bahr-i muhît-i nur

 • Aydınlığı her yeri kaplayan nur denizi.

bahş / بخش

 • Bağışlayan. (Farsça)
 • Bahş edilmek: (Farsça)
 • Bağışlanmak. (Farsça)
 • Verilmek. (Farsça)
 • Bahş etmek: (Farsça)
 • Bağışlamak. (Farsça)
 • Vermek. (Farsça)

bahş eden

 • Veren, bağışlayan.

bahşende

 • Bağışlayan, ihsan eden. Afveden. (Farsça)

baki / bâkî

 • Ağlayan.

bakiyane / bâkiyâne

 • Ağlayarak. (Farsça)

baliğ / bâliğ

 • Bülûğa eren, ergenlik çağına gelen. Cünüp olup, gusül (boy) abdesti almağa başlayan, evlenecek yaşa gelen erkek.

baliğa / bâliğa

 • Bülûğa eren, ergenlik çağına gelen. Hayız (regl) görmeye başlayan, evlenecek yaşa gelen kız.

banket

 • Bir otomobili uçtan uca kaplayan ve tek parçadan ibaret olan oturacak yer.
 • Karayollarında asfaltın her iki yanındaki balastlı kısım.

barok

 • Klâsik Rönesans devrinden sonra başlayan bir mimari ve süsleme tarzı.

basar-ı basiret / basar-ı basîret

 • Basiret gözü, feraset; kalbin, hakikati anlayan gözü.

basbasa

 • Dalkavukların nefret edilecek hâlleri, tabasbusları, yaltaklanması.
 • Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması.

basir / bâsir

 • Basiret sâhibi ve anlayışlı olan. Hakikatları anlayan. En iyi ve en çok anlayışlı. Kalb gözü ile gören.
 • İt, köpek, kelp.
 • Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.

basiret-i basir / basiret-i basîr

 • Kalp gözüyle gören, anlayan.

batir

 • Hayvanları nallayan kimse.

bayız

 • (Beyzâ. dan) Yumurtlayıcı, yumurtlayan.

bedel-i iştim'al / bedel-i iştim'âl

 • Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.

behremend

 • Nasibi olan, hissedar. (Farsça)
 • Bilen, anlayan. (Farsça)

bekkain / bekkâîn

 • (Bükâ. dan) Ağlayanlar.

bel

 • Ökçe. Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek kısmı. (Farsça)

bela / belâ

 • (c.: Belâyâ) Afet. Sıkıntı. Tasa, kaygı. Musibet. Mücazat. İmtihan. Dâhiye.
 • Yaramaz nesne.

bela-dide / belâ-dide

 • Belâ görmüş, belâya çatmış. (Farsça)

bela-zede

 • Belaya uğramış, başına musibet gelmiş olan. (Farsça)

beladide / belâdîde / بلادیده

 • Belaya uğramış. (Arapça - Farsça)

beraat satışı / berâât satışı

 • Zekât toplayan âmillerin (memurların), köylüden alacakları zekât ve uşrun cins ve miktârını gösteren ve berâât adı verilen senedlerin satışı.

berahin-i vahdaniyet / berâhin-i vahdâniyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kaplayan birlik tecellisinin delilleri.

berk-i lami / berk-i lâmi

 • Parlayan şimşek.

bevh

 • Musibete, belâya uğrama; felâket gelmesi. Kederlenme.
 • Gizli şeyin, sırrın açığa çıkması.

beyan eden

 • Açıklayan, anlatan.

beyan-ı tefsir

 • Huk: Mücmel ve mübhem bir sözden maksadın ne olduğunu açıklayan beyan.

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

beykara

 • Kişinin başını sallayarak sür'atle gitmesi.

beyuz

 • Yumurtlayan tavuk.

beyyin

 • Aşikâr. Açıklanmış. Gün gibi vâzih delil.
 • Müteaddit noktaları beyan eden ve açıklayan.
 • Şâhid. İsbat vasıtası. Kavi bürhan.

bid'atkar / bid'atkâr

 • Bid'at ortaya çıkarıp uygulayan, İslâmın ruhuna ve özüne ters davranışlara taraftar olan.

bil'imtisal

 • Uygulayarak.

bilinçaltı

 • Psk: Şuur altı. Geçmişte yaşadığımız ve etkisi altında kaldığımız hâdiselerden şimdi hatırlayamadıklarımız, şu anda da varlığımızda meydana gelen hadiselerden bilgisine sahip olmadıklarımızın hepsi. İnsan şuurlu hareket ettiği gibi şuuraltı etkilerle de hareket eder. İnsan şuuraltının etkisiyle hare (Türkçe)

billahi / billâhi

 • "Allahü teâlâya yemîn ederim" mânâsına, yemîn sözlerinden biri.

billur

 • Şeffaf, parlak taş, elmas gibi kıymetli. Cam gibi parlayan.

bilvasıta

 • Vâsıta ile. Birisinin vâsıta olması, aracılığı ile.
 • Edb: Terci' ve terkib-i bentleri teşkil eden parçaları birbirine bağlayan beyit.

bilye

 • (Çoğulu: Belâya) Belâ,
 • Zahmet.
 • Tecrübe, imtihan.

bolis çukuru

 • Kendini beğenenlerin, kibirlilerin, büyüklük taslayanların, Cehennem'de şiddetli azâba uğrayacakları yer.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


bükat / bükât

 • Ağlayanlar.

burhan-ı vahidiyet / burhan-ı vâhidiyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kaplayan birlik delili.

buse-çin

 • Öpücük alan, öpücük toplayan. (Farsça)

büyü

 • Sihir. İlme, fenne uymayan gizli sebebler kullanarak garib işler yapmayı sağlayan ilim.

cabi / câbi

 • (Cibâyet. den) Eskiden Evkaf gelirlerini ve zekâtları toplayan tahsildar.

çağlar

 • Kayalara veya setlere çarparak, yerden köpürerek düşen su. Şelâle, çağlayan.

cahid / câhid / جاهد

 • Çalışıp çabalayan. (Arapça)

cahl

 • Çekirge gibi bir büyük arı.
 • Büyük kırba.
 • Ters yuvarlayan bir böcek.

cami / câmi

 • Toplayan, derleyen.
 • İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane.
 • Toplayan.

cami' / câmi' / جامع

 • Toplayan.
 • Müslümanların ibâdet etmek için toplandıkları yer, mâbed.
 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Çeşitli hakîkatleri ve enfüs (iç) ve âfâktaki (dıştaki) zıt işleri birleştirici, kıyâmet gününde yeryüzünde olan cinleri, insanları ve mahlûkâtı bir araya getirici insanların dağı
 • Toplayan. (Arapça)
 • Cami. (Arapça)

cami-i kur'an

 • Kur'an-ı Kerim'i toplayan mânâsında olup, Halife Hz. Osman (R.A.) kasdedilir.

camiü'l-esma ve'l-kur'an / câmiü'l-esmâ ve'l-kur'ân

 • Allah'ın isimlerini ve Kur'ân'ın özelliklerini üzerinde toplayan.

çamular

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.
 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

çamulari

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

can-bahş

 • Hayat bağışlayan, can veren. Sevgili. Cenâb-ı Hak. Allah. (Farsça)

canbahş

 • Can veren, hayat bağışlayan.

canhıraş / جان خراش

 • Yürek paralayan. (Farsça)

canşikar / canşikâr

 • Öldürücü. (Farsça)
 • Mc: Can avlayan veya öldüren. Sevgili, mahbub. (Farsça)

çapulcu

 • Başkasının malını çalan, talan edip yağmalayan.

car / câr

 • (Harf-i cer) Başına geldiği ismin sonunu esre okutarak kendinden önceki fiilin mânâsını, başına geldiği isme çekip bağlayan harf.

carih / cârih

 • Yaralayan. Yara açan.
 • Cerheden, çürüten.
 • Avcı hayvan.
 • Şahitliği reddeden, yaralayan.

cariha

 • (Müe.) Yaralayan.
 • Kol, ayak gibi her bir vücud azâsı.

carim

 • Cürüm ve kabahat sahibi. Suçlu.
 • Ailesinin maişetini kazanan.
 • Kesen.
 • Hurma toplayan.

caziye

 • Doğurduktan sonra sütü azalmaya başlayan hayvan.

cehan

 • Cihân, dünya, küre-i arz, arz. (Farsça)
 • Sıçrayan, fırlayan, acele ve çabuk hareket eden. (Farsça)

celali / celalî

 • Celal ismine dâir. İlâhi ve celale müteallik. Celal adlı kimselerle alâkalı olan.
 • Hicri XI. Asırdan önce Anadolu'da baş gösteren eşkiyaya verilen ad.
 • Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlanan ve Hicri 471 tarihinde başlayan bir güneş takvimi.

celis-iilahi / celîs-iilâhî

 • Allahü teâlâya yakın kimse, velî.

cem eden

 • Toplayan, bir araya getiren.

cemal-i ba-kemal-i rabbaniye / cemâl-i bâ-kemâl-i rabbaniye

 • Her bir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayan Allah'ın mükemmel güzelliği.

cemeden

 • Bir araya getiren, toplayan.

cenab-ı vahibü'l-ataya / cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ

 • Sayısız iyilik ve ihsanlar bağışlayan, hibe eden Allah.

cer'

 • Suyu yudumlayarak içme.

cerh eden

 • Yaralayan.

cerrar

 • Cer yapan, para toplayan.
 • Yavaş yavaş giden asker alayı veya ordusu. Harp âletleri ile cihazlanmış ordu.
 • Desti satıcısı.
 • Ağır ağır giden.
 • Traktör.

çeşm-i alil / çeşm-i alîl

 • Ağlayan yaralı göz.

çeşm-i giryan / çeşm-i giryân

 • Ağlayan göz.

çeşmigiryan / çeşmigiryân

 • Ağlayan göz.

cevarih / cevârih

 • "Cerh"den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar.

cevher-i ziyalı

 • Parlayan, ışıldayan cevher.

cezur

 • (Çoğulu: Cüzür) Boğazlanacak deve. Hem erkeğe hem dişiye denir. (Boğazlanacak yere meczer derler. Boğazlayan kimseye cezzar derler.)

ciğer-şikaf / ciğer-şikâf

 • Ciğer yaralayan.

ciğer-şikafe / ciğer-şikâfe

 • Ciğer parçalayan, çok acı veren.

ciğer-şükaf / ciğer-şükâf

 • Ciğer parçalayan. Çok acı veren. (Farsça)

ciğerşikaf / ciğerşikâf

 • Ciğer parçalayan, çok acı veren.
 • Ciğer parçalayan.

cihan-şümul / cihan-şümûl

 • Cihan vüs'atinde, dünya çapında, cihanı alâkadar eden. Dünyayı kaplayan. (Farsça)

çin

 • "Derleyen, toplayan" mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

çinende

 • Devşiren, toplayan, toplayıcı. (Farsça)

cinnet-i müstevliye

 • İstilâ eden, ortalığı kaplayan delilik.

cism

 • Boşlukta yer kaplayan şekil almış veya başka bir şekle giren madde.
 • Beden, vücûd.

cum'a gecesi / cum'â gecesi

 • Perşembe'yi Cumâ'ya bağlayan gece.

cümle-i fiiliye

 • Fiil ile başlayan arabça cümle. Fiil cümlesi. (Farsça)
 • Fiil cümlesi; fiil ile başlayan cümle.

cümle-i ismiye

 • İsimle başlayan arabça cümle. İsim cümlesi. (Farsça)

cümle-i tefsiriye

 • (Cümle-i müfessire) "Yâni, meselâ" gibi sözlerle başlayıp önceki cümleyi açıklayan cümle.

cünban / cünbân / جنبان

 • "kımıldanan, kımıldatan, sallanan, oynayan, oynatan, hareket eden" mânâlarına gelir ve sıfatlar yapar. Dünbâle-cünbân : Kuyruk sallayan. (Farsça)
 • Sallayan. (Farsça)
 • Sallanan. (Farsça)

cüz-ü tamm

 • Bütün. Bir şeyin, temel vasıflarının tamamını toplayan parçası. Parçalandığı vakit ana vasfını ve asliyetini kaybeden şey.

dakika-şinas

 • İnce işleri ve nükteleri anlayan, bir işin incelikleriyle uğraşabilen.

dalkavukluk

 • Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olan kimselere aşırı bağlılık.

darende

 • Saklayan, tutan. (Farsça)
 • Ulaştıran, vâsıl eden, kavuşturan, getiren. (Farsça)

dehri / dehrî

 • Allahü teâlâya ve âhirete inanmayıp, dehr (zaman) sonsuzdur ve dünyânın başlangıcı ve sonu yoktur, böyle gelmiş böyle gider diyen dinsiz, ateist.

dehşet

 • Ruhu birden kaplayan korku.

dellal-ı kitab-ı mübin / dellâl-ı kitab-ı mübîn

 • Bütün hakikatleri açıklayan Kur'ân-ı Kerimdeki gizil sırları insanlara duyuran.

dergah-ı kàdiyü'l-hacat / dergâh-ı kàdiyü'l-hâcât

 • Bütün ihtiyaçları karşılayan Allah'ın yüce katı.

derrak

 • (Derk. den) Çok dikkatli olan, çabuk anlayan, anlayışlı, müdrik.

dide giryan / dîde giryân

 • (Gözü) yaşlı, ağlayan.

dide-giryan

 • Teessürle ağlayan göz. Ağlayarak.

dilhıraş / dilhırâş / دل خراش

 • Yürek parçalayan. (Farsça)

dilhun / dilhûn / دلخون

 • Yüreği kanlı, içi kan ağlayan. (Farsça)

din-i mübin / din-i mübîn

 • Hak ve hakikati açıklayan din, İslâm.

din-i mübin-i islam / din-i mübîn-i islâm

 • Hak ve hakikati açıklayan İslâm dini.

dırahşan

 • Parlayan.

dirahşan / dirahşân / درخشان

 • Parlak, parlayan. (Farsça)

dua / duâ

 • İsteme, yalvarma. Bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allahü teâlâya yalvarması.

duha vakti / duhâ vakti

 • Kuşluk vakti. Oruç zamânının yâni imsak ile iftar vakti arasındaki müddetin dörtte birinin tamam olmasından îtibâren başlayan vakit.

dümdar / dümdâr / دُمْدَارْ

 • Orduyu arkadan kollayan ardçı kuvvet.

düsür

 • (Tekili: Disar) Perçinler, halatlar, kenetler. Geminin tahtalarını birbirine bağlayan rabıtalar.

ebbaz

 • Kaçma, ürkme.
 • Sıçrayıp atlayan karınca.

ebcedhan

 • Ebced okuyan. Mektebe yeni başlayan, acemi. (Farsça)

ebedperest

 • Sonsuzluğu sevip arzulayan.

ecuc

 • Işık veren, parlayan. Parlak nesne.
 • Suyun tuzlu ve acı olması.

edebiyat

 • Düşünce, duygu veya herhangi bir hakikatı veya herhangi bir fikri yazı veya sözle, manzum veya nesir halinde güzel şekilde ifâde san'atı. Bu san'atla uğraşan ilim kolu.
 • Edebiyata âit yazıları toplayan kitap.Edebiyatın sözlük anlamından biri de edebe, yani terbiyeye uygun söz söylemek

edib / edîb

 • Güzel hasletleri kendinde toplayan, haddini bilen.
 • Düzgün, güzel ve pürüzsüz söz söyleyen ve yazan, edebiyatçı.

efham / efhâm

 • Anlamalar, en iyi anlayan.

efhem

 • Anlayışlı, kolay anlayan.

efradını cami ağyarını mani / efradını câmi ağyârını mani

 • Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.

ehl-i basiret / ehl-i basîret

 • Gerçeği kalple anlayan kişiler.

ehl-i dil

 • (Ehl-i kalb) Kalbi uyanık, basireti ziyade olan. Gönül ehli. Mâneviyata çok kıymet veren, kalben Cenab-ı Hakk'a çok yakınlık hissedip çok hikmetlerden anlayan zât.

ehl-i diyanet / ehl-i diyânet

 • Din işlerinden anlayanlar. Dindarlar.

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

ehl-i hal / ehl-i hâl / اهل حال

 • Halden anlayan

ehl-i ihanet

 • Haksız yere hakaret edenler, aşağılayanlar.

ehl-i kanun

 • Kanun koyanlar ve uygulayanlar.

ehl-i keşfü'l-kubur

 • Mânen kabirdeki ölülerin hallerini anlayanlar.

ehl-i salah / ehl-i salâh / اَهْلِ صَلَاحْ

 • Bütün güzel sıfatları üzerinde toplayanlar.

ehl-i tasavvuf

 • Tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler.

ehl-i tefsir

 • Kur'ân'ı yorumlayanlar, açıklayanlar.

ektem

 • Çok sır saklayan, esrar gizleyen kimse.
 • Büyük karınlı ve şişman olan adam.

elektrik-i mudi

 • (Elektrik-i muzi) Parlak ışık veren, parlayan lâmba.

elha

 • Malâyâni ve boş konuşan.
 • Dizlerinden biri diğerinden büyük olan deve.
 • Karnı sarkık olan. (Müennesi: Lahva)

elhamdülillah

 • "Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur, bütün nîmetler O'ndandır" mânâsına mübârek, kıymetli bir söz. Buna hamdele de denir.

emmare / emmâre

 • Emreden. Zorlayan. Cebreden.
 • Emreden, zorlayan.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

engizisyon

 • 16. ve 17. yüzyılda Hıristiyan Katolik mezhebinden ayrılan veya papaya karşı gelen kimselere karşı, arslana parçalatma, ateşte yakma gibi cezalar uygulayan mahkeme.

envah

 • (Tekili: Nevh) Nevhler, ölmüş olan bir kişinin arkasından ağlayan kadınlar, matem tutan hanımlar, ağıt yakanlar.

envar-ı müşrika / envâr-ı müşrika

 • Parlayan nurlar.

eriş

 • Sakatlanan bir uzuv için yaralayandan alınan şer'i diyet.
 • Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar.

esbab-ı inkişaf / esbâb-ı inkişaf

 • Gizli kalmış hakikatlerin ortaya çıkmasını sağlayan sebepler.

esbab-ı mücbire

 • İcbar eden, cebreden, zorlayan sebepler.

esdaf

 • Sedefler, inci kabukları; sedef gibi içinde hakikat incilerini saklayan Kur'ân ifadeleri.

eser-i tefsir / eser-i tefsîr

 • Tefsîr eseri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

eshab-ı tahric / eshâb-ı tahrîc

 • Hanefî mezhebinde, kısa bildirilmiş olup, iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak bir mânâsını seçen dördüncü tabaka âlimleri.

esir / esîr

 • Alemi kaplayan incecik madde.

eşk-bar

 • Çok ağlayan. Çok gözyaşı döken. (Farsça)

eşk-efşan

 • Çok ağlayan, gözyaşı döken. (Farsça)

eşk-riz / eşk-rîz

 • Gözyaşı döken, ağlayan. (Farsça)

eşk-ver

 • Ağlayan, gözyaşı döken. (Farsça)

esma-i mevsule / esmâ-i mevsule

 • Mânâsı kendisinden sonra gelen cümle içinde açıklanan ve bu cümleyi kendinden sonra gelen cümleye bağlayan kelimelerdir.

esma-i mevsule ve müpheme / esmâ-i mevsûle ve müpheme

 • Gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; mânâsı kendisinden sonra gelen cümle ile açıklanan ve bir ismi başka bir cümleye bağlayan kelimedir.

estağfirullah

 • Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.)

evamir-i tanzifiye / evâmir-i tanzifiye

 • Temizliği sağlayan emirler, kanunlar.

faaliyet-i müstevliye

 • Her tarafı istila eden, kaplayan faaliyet.

fahl

 • Aygır; neslin devamını sağlayan erkek hayvan.

fakir

 • Aslî (temel) ihtiyâçlarından başka nisâb miktârı (dînen zengin sayılacak kadar) malı olmayan.
 • Tasavvufta fakir: Derviş. Her zaman her işte yalnız Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilen, bütün ihtiyaçlarını hep Allahü teâlâya arz eden.

fakıra

 • Büyük musibet, zahmet, meşakkat. Dâhiye. Belleri kırıp parçalayan şiddet.

fakr / فَقْرْ

 • Fakirlik. Tasavvufta her zaman her işte Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilmek.
 • Fakirlik, ihtiyacını karşılayamama.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

falcı

 • Fala bakan, gaybı bildiğini iddiâ eden. Gaybı anlamak için güyâ bir takım vâsıtalara mürâcaat eden kimse. Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve sâir şeylere bakıp bunlardan manâ çıkarır görünen; gaybden haber verdiğini iddiâ eden kimse.

fasid kan / fâsid kan

 • Üç günden yâni yetmiş iki saatten -beş dakika bile az olsa- gelen kan, yeni başlayan (baliğa, ergen) olan için on günden çok sürüp, onuncu günden sonra gelen kan, yeni olmayanlarda (kadınlarda) âdetten çok olup on günü de aştığında âdetten sonraki gü nlerde gelen kan, hâmile ve âyise (ihtiyar) kadın

faziletfuruş / fazîletfuruş

 • Üstünlük taslayan.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.

fehham

 • Çok anlayışlı, pek zeki, en çok anlayan.

felaketzede

 • Belâya uğramış, bir musibete düşmüş, acınacak hale gelmiş olan. (Farsça)

felekzede

 • Belâya uğramış, bir musibete düşmüş.

felsefe

 • Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 • İlm-i hikmet.
 • Maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli tezâhürlerini, sebeblerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan ilim.
 • Herkesin hususi fikri. M

ferace / ferâce

 • Örtünecek gibi olan ve giyilen bol elbise, cübbe.
 • Kadınların üzerlerine örttükleri örtü. Bütün vücudu kaplayan geniş örtü.
 • Bütün vücudu kaplayan bir cins elbise.

ferah-bahş

 • Sevinç veren, sevindiren. Ferah bağışlayan. (Farsça)

ferman-ı mübin / fermân-ı mübîn

 • Hayrı ve şerri, iyiyi ve kötüyü açıklayan ve bildiren emir, buyruk.

feyz-bahş

 • Feyiz ve bereket veren, feyiz bağışlayan. (Farsça)

fitne

 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.

furkan-ı mübin / furkan-ı mübîn

 • Hak ile bâtılı tam olarak ayıran ve açıklayan Kur'ân.

füruş

 • "Satan, taslayan" mânâsında son ek.

füruzan

 • Parlak, parlayıcı, parlayan. (Farsça)

gaffar / gaffâr / غَفَّارْ

 • Ne kadar çok ve büyük olursa olsun, dilediği kullarının her türlü suç ve günahını defalarca bağışlayan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Günah, kusur ve kabahatları çok bağışlayan.
 • Günahları affeden ve bağışlayan Allah.
 • Çok bağışlayan (Allah).

gafir-üz zenb

 • Günahları örtüp afveden, suçları bağışlayan Cenab-ı Hak (C.C.) (Farsça)

gafur / gafûr

 • Çok merhamet eden, günahları bağışlayan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kulların günâh, ayıb ve hatâlarını pek çok örtüp, bağışlayan.
 • Çok bağışlayan, çok affeden. (Allah'ın adlarından biri)

gafurü'r-rahim / gafûrü'r-rahîm

 • Kullarının günahlarını çok bağışlayan ve kullarına özel rahmet, merhamet ve şefkat gösteren Allah.

gani / ganî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hiçbir zamanda, hiçbir mekânda, hiçbir hâlde, hiçbir şeye muhtâc olmayan. Allahü teâlâya, hiçbir şekilde başkasına muhtaç olmayan mânâsına Ganiy-yi mutlak da denir.

ganiyy-i muğni / ganiyy-i muğnî

 • Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve her varlığın zenginliği Kendisinin tükenmez hazinesinden çıkan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan sınırsız zenginlik sahibi Allah.

gerdena

 • Kuş veya kuzu çevirmesi. (Farsça)
 • Yürümeye yeni başlayan çocukları, yürümeye alıştırmak için yapılmış bir cins araba. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)
 • Fırıldak, topaç. (Farsça)

giryan / giryân / گریان

 • Gözyaşı döken. Ağlayan. (Farsça)
 • Ağlayan.
 • Ağlayan.
 • Ağlayan. (Farsça)
 • Giryân etmek: Ağlatmak. (Farsça)
 • Giryân olmak: Ağlamak. (Farsça)

girye-bar

 • Gözyaşı döken, ağlayan. (Farsça)

girye-feşan

 • Acıklı acıklı ağlayan, gözyaşı saçan. (Farsça)

girye-künan

 • Gözyaşı dökerek, ağlayarak. (Farsça)

girye-nak

 • Ağlayan, gözyaşı döken. Ağlayıcı. (Farsça)

girye-paş

 • Ağlayan, gözyaşı döken. (Farsça)

girye-riz / girye-rîz

 • Gözyaşı döken, ağlayan. (Farsça)

giryenak / giryenâk / گریه ناک

 • Ağlamaklı, ağlayan. (Farsça)

giryende

 • Ağlayan, gözyaşı döken. (Farsça)

golfstrim

 • ing. Atlas Okyanusunda, Meksika Körfezinden başlayarak Norveç kıyılarından Avrupa Rusyası'nın kuzey kıyılarına kadar gelen ılık bir deniz akıntısı.

gülçin

 • Gül devşiren, gül toplayan. (Farsça)

haber / خَبَرْ

 • Cümle başındaki ismin ardından gelen ve onu tanımlayan bölüm.

haberpijuh

 • Haber almaya çalışan. Haber araştıran, haber toplayan. (Farsça)

habib-ül bekkain / habib-ül bekkâîn

 • Ağlayanların sevgilisi. Ağlayanların habibi.

hablü'l-metin-i milliyet / hablü'l-metîn-i milliyet

 • Kopmaz bir bağ ile insanları birbirine bağlayan milliyet, millî özellikler.

hacc-ı ekber

 • Arefesi Cuma'ya rastlayan hac.

haccü'l-ekber

 • Arefesi Cuma'ya rastlayan hac.

hace-i evvel / hâce-i evvel

 • Milletin ilmen ve fikren terakki etmesi için, çeşitli bilgileri, halkın rahatlıkla anlayabileceği bir lisan ile yayan kimse.

hader-i umumi / hader-i umumî

 • Bütün vücudu kaplayan uyuşukluk.

hafi

 • Yalın ayak yürüyen veya koşan.
 • Çok ikram eden insan. İnsanı güler yüzle karşılayan.

hafiye

 • Biri hakkında gizlice bilgi toplayan kimse.

hafiz / hafîz

 • Her şeyi koruyan ve saklayan Allah.

hafiz-i alim / hafîz-i alîm

 • Herşeyi koruyup saklayan, ilmi herşeyi kuşatan sonsuz ilim sahibi Allah.

hafız-ı hakiki / hâfız-ı hakikî

 • Asıl olarak herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

hafiz-i hakim / hafîz-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yapan ve koruyup saklayan Allah.

hafız-ı kütüb / hâfız-ı kütüb

 • Kitabları hıfzeden, saklayan. Kütüphane me'muru, kütüphaneci.

hafıza / hâfıza

 • Hıfz etme (ezberleme) ve hatırda tutma kuvveti. His organları ile duyulmayan fakat duyulanlardan çıkarılan mânâları saklayan mânevî duygu merkezlerinden biri.

hafizane / hafîzâne

 • Koruyup gözeten, saklayan.

hahişger / hâhişger

 • Arzulayan. İsteyen. İstekli. (Farsça)
 • Arzulayan.

haif

 • Gadir eden, azarlayan. Zulmeden.

hak tarikatler / hak tarîkatler

 • Ehl-i sünnet anlayışını benimseyen, İslam'ın temel esaslarını uygulayan ve mânevî bir silsileye sahip mürşidler tarafından temsil edilen tarîkatler.

hakikat-bin / hakikat-bîn

 • Hakikatı gören, hakikatı anlayan. Hakikatşinas. Hakikata inanan. (Farsça)

hakikat-i camia / hakikat-i câmia

 • Çok mânâları içinde toplayan hakikat.

hakim-i bilhak / hâkim-i bilhak

 • Hak ve adalet ile hükmeden, yargılayan Allah.

hakim-i ezel / hâkim-i ezel

 • Hükümranlığı ve hâkimiyeti bütün zamanları kaplayan Allah.

hal-aşina

 • Hâl ve durumdan anlayan. (Farsça)

halaşina / hâlâşina / حال آشنا

 • Halden anlayan. (Arapça - Farsça)

halık-ı rahman / hâlık-ı rahmân

 • Rahmeti her şeyi kaplayan, yaratıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran yaratıcı, Allah.

halık-ı rahman ve rahim / hâlık-ı rahmân ve rahim

 • Rahmeti herşeyi kaplayan ve herbir varlıkta rahmet ve şefkati tecelli eden yaratıcı, Allah.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

hamdele

 • Elhamdülillah veya bu mânâdaki sözler. Elhamdülillah sözünün mânâsı, Allahü teâlâya hamd olsun, ben her hâlimde O'ndan memnûnum demektir.

hamele-i kur'an / hamele-i kur'ân

 • Kur'ân davasını omuzlayan, onu sonraki nesillere ulaştıran.

hamid / hâmid

 • Allahü teâlâya hamdeden.

hamiyet-furuş

 • Hamiyetlilik taslayan; hamiyet ve gayret iddiasında bulunan.

hamiyetfuruş / hamiyetfurûş

 • Hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan.
 • Hamiyetlilik taslayan.

hamiyetfüruş

 • Gayretkeş, hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan.

hamze

 • Baklaya benzer bir bitki.

hanfes

 • (Çoğulu: Hanâfis) Yellengen böceği.
 • Pislik yuvarlayan böcek.

hannan-ı mennan / hannân-ı mennân

 • Rahmetlerin en hoş cilvesini kullarına bağışlayan ve sonsuz minnete lâyık olduğunu gösterecek şekilde kullarını nimetlendiren Allah.

haraz

 • Tasadan veya aşktan dolayı zayıflayan.

harb-i umumi / harb-i umumî

 • Genel harp, umumî savaş. 1914 senesinde başlayan Birinci Cihan Harbi.

harf-aşina

 • Harfleri birbirinden ayırdedebilen.
 • Mc: Sözden anlayan.

harf-i atıf

 • Gr: İki kelime veya cümleyi birbirine bağlayan harf. Vav ve fe gibi. Bunlar bir kelimeyi veya cümleyi diğer bir kelime veya cümle üzerine atıf ve rabtederler. Bu harflerden evvelkine: ma'tufun aleyh, sonrakine ise, ma'tuf denir.
 • Atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, "vav" gibi.

harif

 • Yemiş toplayan.

harrare

 • Gürleyerek, çağlayarak akan su.

haşim

 • Kuru ekmek kırıntısı doğruyan. Ezen, yaran, kıran, parçalayan.

haşır

 • Toplayan, cem'eden, haşreden.

haşir / hâşir

 • Toplayan, haşreden.
 • Toplayan, bir araya getiren.
 • Haşreden, toplayan. Cem'eden.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi. Haşir meydanında bütün insanlar mübarek izlerinde haşr olup toplanacaklarından Delâil-i Hayrat'ta bu isimle mezkurdur.

hasna / hasnâ

 • Çok fazlasıyla kendini haramdan saklayan kadın. Çok iffetli, çok nâmuslu kadın.

haşr-i umumi / haşr-i umumî

 • Her şeyi kaplayan yeniden diriliş; her şeyin öldükten sonra âhirette yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda toplanması.

haşşab

 • Ağaçtan anlayan.
 • Ağaç satan.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hatabahş

 • Kabahatleri affeden, kusurları bağışlayan. (Farsça)

hatıb

 • (Hatab. dan) Oduncu, odun toplayan.
 • İyiyi kötüyü ayırd edemeyen kimse.

hatıb-ı leyl

 • Geceleyin odun toplayan kimse.
 • Mc: Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan adam.

hatt-aver

 • Sakalları yeni çıkmaya başlayan genç.

hatt-şinas

 • Yazı uzmanı, yazıdan anlayan. (Farsça)

havi

 • İçine alan, ihtiva eden, kaplayan. Câmi'.
 • Biriktirici.
 • Kuşatan.

hayat / hayât

 • Diri olmak, dirilik.
 • Allahü teâlâ hakkında bilmemiz vâcib olan sıfât-ı subûtiyye'den biri. Allahü teâlânın diri olması.
 • Bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.
 • Bir insanın ölümünden sonra başlayan ebedî (sonsuz) hayat.

hayat-bahş

 • Hayat bağışlayan, hayat veren, zindelik veren. (Farsça)

hayat-engiz

 • Yaşamaya zorlayan, yaşatan. (Farsça)

hayt

 • İp. Kalın ip.
 • İplik. Bağ.
 • İki şeyi birbirine bağlayan.
 • Dikiş dikmek.
 • Tanyeri ağarması.

hayt-ı ittisal

 • Bağlayan, birleştiren bağ.

haytu'l-emel

 • Ümit ipi; ümit bağlayacak bir sebep.

hazine

 • Define.
 • Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer.

hazine-i hassa / hazine-i hâssa

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında devlet bütçesinden padişaha maaş sağlayan ve saraya ait gelirlerin toplandığı malî bir müessese.

hazine-i rahman / hazine-i rahmân

 • Rahmet ve merhameti bütün varlıkları kaplayan Allah'ın hazinesi.

herze-lay

 • Herze söyleyen, saçmalayan.

herzegu / herzegû / هرزه گو

 • Saçmalayan. (Farsça)

herzekarane / herzekârâne

 • Saçmalayarak.

hettak

 • Yırtıp parçalayan, paramparça eden.

hezeyancı

 • Saçmalayan.

hezeyanlı

 • Saçmalayan.

hezzar

 • Devamlı saçmalayan adam.

hicri / hicrî

 • Resûlullah efendimizin hicreti ile başlayan hicrî kamerî veya hicrî şemsî takvime göre olan târih.
 • Hicretle başlayan takvime göre.

hicri kameri takvim / hicrî kamerî takvim

 • Peygamber efendimizin Medîne'ye hicret ettiği senenin Muharrem ayının birinci gününü başlangıç olarak alan ve gökteki ayın, dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesiyle bir yılı tamamlayan takvim.

hicri şemsi sene / hicrî şemsî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ederek Medîne'ye girdiği Eylül ayının 20'nci Pazartesi günü başlayan ve dünyânın güneş etrâfında bir defâ dönmesini (365,242 güneş gününü) esas alan takvim senesi.

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hidayet serdarı / hidâyet serdarı

 • İman ve Kur'ân hakikatlerini açıklayarak doğru ve hak yolu gösteren komutan.

himalaya silsilesi

 • Himalaya sıradağları.

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

hiss-i zahiri / hiss-i zahirî

 • Dış dünyayı gören, algılayan his, duyu; göz gibi.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

hoşbeş

 • Selâmsabah, hatır sorma, birbirine rastlayan iki ahbab arasında söylenilen ilk sözler.

hostes

 • ing. Umumi taşıtlarda, daha ziyade uçaklarda yolcuları ağırlayan kız veya kadın.

hudu' / hudû'

 • Boyun eğmek, alçak gönüllülük. Kalbde devamlı olan Allah korkusu. Allahü teâlâya itâat etmek.

hükm-i külli / hükm-i küllî

 • Allahü teâlâya âit hüküm, emir.

hurdedan

 • Nükteleri ve incelikleri anlayan, bilen. (Farsça)

hurdeşinas

 • Dikkatli. İncelikleri ve nükteleri anlayan. (Farsça)

hürriyet

 • Hürlük, serbestlik.
 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyup, herkesin hakkını gözetmek.
 • Maddî ve mânevî her türlü şeyin sevgisinden gönlünü kurtararak yalnız Allahü teâlâya kul olmak.

huruf-u atıf

 • Atıf harfleri, bağlaçlar; (Ar. gr.) mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harfler; "vav, bel, fe" gibi.

huruf-ul mukattaa

 • Gr: Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında bulunan, kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı hafler. Elif Lâm Mim, Yâ Sin, Elif Lâm Râ... gibi. Bunlar İlahî birer şifre olup, mânalarını anlayanlar Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ve O'nun vârisleridir.

huruşan

 • Çağlıyarak, coşarak, (Farsça)
 • Coşan, çağlayan. (Farsça)

huşe çin / huşe çîn

 • Başak toplayan. Salkım toplayan. (Farsça)

huşe-çin

 • Başak toplayan.

huşeçin / hûşeçîn

 • Başak toplayan; harman sonunda tarlada kalan başakları toplayan.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

husum

 • (Tekili: Hasim) Uğursuzluk.
 • İdman. Birbiri ardınca devam üzere olmak.
 • Bir şeyi kökünden kesip dağlayanlar.
 • Fırtına.

hutbe

 • Hitâbe, nutuk, konuşma, vâz. Cumâ namazlarından evvel, bayram namazlarından sonra hatîbin (imâmın) minber denilen yüksekçe yerde cemâate karşı okuduğu Allahü teâlâya hamd, Resûlullah'a salât ve selâm ve mü'minlere nasihat ve duâdan ibâret bir ibâdet.

i'zazen

 • İkram ederek, ağırlayarak.

ibtila / ibtilâ

 • Belâya uğramak. Musibete düşmek. İyi veya kötü şeye düşkünlük, tiryakilik.
 • İnsanın iyiliğini, kötülüğünü ve kemâl derecesini meydana çıkaran imtihan, tecrübe.
 • Belaya uğramak, musibete düşmek, kötü şeye düşkünlük.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icaz-ı hazf

 • Mânâya halel gelmemek şartı ile ve lâfzî veya aklî karine delâleti ile cümleyi tamamlayanlardan birinin hazfıdır.

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

içtimaat-ı hayatiye

 • Hayatın devamlılığını sağlayan parçaların bir araya gelmesi.

id-i ekber / îd-i ekber

 • Arefesi Cuma gününe raslayan Kurban Bayramı.

iffet-füruş

 • Namus ve iffetten söz eden. Namusluluk taslayan. (Farsça)

ihanetkar / ihanetkâr

 • Hakaret eden, aşağılayan.

ihanetkarane / ihanetkârâne

 • Hakaret ederek, aşağılayarak.

ıhfak

 • Gazâda ganimet malından pay almamak.
 • Avcıların av yakalayamaması.

ihsan eden

 • Bağışlayan, veren.

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ihzar eden

 • Hazırlayan.

ihzaren

 • Huzura getirerek. Birini mahkemeye dâvet ederek.
 • Hazırlayarak, ihzar ederek.

ihzari / ihzarî

 • Hazırlık mahiyetinde olan. Hazırlayan.

ikmal eden

 • Tamamlayan.

iknaiyyat-ı hitabiyye

 • Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.

ıknat

 • Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma.
 • Namazda kıyamı uzatma.
 • İnkisar etmek.

ilm-i kelam / ilm-i kelâm

 • İman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan bilim dalı.

ilm-i tefsir / ilm-i tefsîr

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, Allahü teâlânın kastettiği mânâyı açıklayan ilim.

iman-ı kamil / îmân-ı kâmil

 • Olgun îmân. Mü'minlerin ibâdet ederek Allahü teâlânın emirlerini yapıp, haramlardan kaçınmak sûretiyle, parlayan, kuvvetli ve olgun îmânı. En üstün derecedeki îmân.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

iptida-yı hürriyet

 • Hürriyetin başlangıcı; II.Meşrutiyetin ilânıyla başlayan dönem.

irade-i külliye

 • Allah'ın herşeyi kaplayan iradesi.

ırak-ı acem / ırâk-ı acem

 • (Acem Irakı) Tar: Irak'ın Dicle nehrinden başlayarak İran sınırındaki yüksek dağlık mıntıkaya kadar uzanan bölgesine Osmanlılarca verilen ad.

işa-i evvel / işâ-i evvel

 • Yatsının ilk vakti. Batıdaki mer'î (görünen) ufuk hattı üzerinde, kırmızılığın kaybolması ile başlayan vakit. Güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında, on yedi derece yüksekliğe indiği vakit.

işa-i sani / işâ-i sânî

 • Batıdaki mer'î ufuk hattı üzerinde beyazlığın kaybolması ile başlayan vakit; güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında on dokuz derece yüksekliğe indiği ve şafağın kaybolduğu tam karanlık vakit.

isabetkar / isabetkâr

 • Doğru rastlayan. İsabetli. (Farsça)

işarat-ı gaybiye / işârât-ı gaybiye

 • Geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaretler.

islamiyyet / islâmiyyet

 • Allahü teâlânın Cebrâil ismindeki melek vâsıtası ile, sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, insanların dünyâda ve âhirette râhat ve mes'ûd olmalarını sağlayan usûl ve kâideler, emirler ve yasaklar.

ism-i a'zam

 • En büyük isim. Allahü teâlânın bütün sıfatlarını kendinde toplayan ism-i şerîfi. Hadîs-i şerîfte İsm-i A'zamın Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerinde olduğu bildirilmiştir. Bâzı âlimler, İsm-i A'zamın "Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayy-ul-kayyûm" bâzıları "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimî

ism-i cami' / ism-i câmi'

 • Bütün isimlerin mânâlarını içinde toplayan isim.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

işrirak

 • Ağlaya ağlaya boğulma derecesine gelme.

istibhas

 • Bir şeyin doğruluk ve hakkâniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme.

istidhak

 • (Dıhk. den) Alaya alma, eğlenme.

istikbalen

 • Karşılayarak, karşılamak üzere.
 • Gelecek zamanda, ilerde.

istirca' / istircâ'

 • Belâ ve musîbet zamânında veya kötü bir haber duyunca "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ûn (Muhakkak ki Allahü teâlânın kullarıyız, vefât ettikten sonra diriltilme ve neşr ile yine O'na döneceğiz) (Bekara sûresi: 156) meâlindeki âyet-i kerîmeyi okuya rak Allahü teâlâya sığınmak.

istiska / istiskâ

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.

ithamkarane / ithamkârane

 • İtham ederek, suçlayarak.

ittiham eden

 • Suçlayan.

izah eden

 • Açıklayan.

izahen / îzâhen / ایضاحا

 • Açıklayarak, izah ederek.
 • Açıklayarak. (Arapça)

izn-i rabbani / izn-i rabbânî

 • Her bir varlığı yaratan ve her türlü ihtiyacını karşılayan Allah'ın izni.

jajhor

 • Mânâsız ve mâlâyani şeyler konuşan. (Farsça)

kabe kavseyn / kâbe kavseyn

 • Peygamber efendimizin Mîrac gecesinde bilmediğimiz bir şekilde Allahü teâlâya yakınlığından kinâye olan bir tâbir.

kadir-şinas

 • Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen. (Farsça)

kàdıu'l-hacat / kàdıu'l-hâcât

 • Bütün ihtiyaçları karşılayan Allah.

kahir / kâhir

 • (A, uzun okunur) Üstün gelen. Yenen. Galip gelen.
 • Zorlayan. Mecbur eden.
 • Kahreden, zorlayan.
 • Üstün gelen, ezen, ezici.
 • Yok eden, ortadan kaldıran.

kalb-i selim / kalb-i selîm

 • Şek (şüphe) ve şirkten (Allahü teâlâya ortak koşmaktan), küfür ve nifâktan arınmış, dâimâ Allahü teâlâya bağlı kalb.

kamis

 • Gömlek.
 • Döl yatağını kaplayan ince deri.
 • Bâzı nebatlardaki ince zar.

karir

 • Mesrur, sevinmiş, memnun. Beşâret ve müjde sebebi ile parlayan göz.

karşinas / kârşinâs / كارشناس

 • Uzman, işten anlayan. (Farsça)

kase / kâse

 • Tas veya çanak. Kâse gibi olan çukurluk. (Farsça)
 • Başı kaplayan ve başın üstündeki kemik. (Farsça)

kaşif / kâşif

 • Keşfedici. Keşfeden. Gizli bir şeyi meydana çıkarıp, izah eden. Açıklayan.
 • Mısır'da nâhiye veya kaza idarecilerine verilen ad.

kasus

 • Yalnız otlayan deve.

katare

 • Kuyudan veya başka bir yerden damlayan su.

katim / kâtim

 • (Ketm. den) Ketmeden, saklıyan, tutan. Sır saklayan.

katr

 • Damlamak. Damlatmak. Damlayan şey.
 • Develeri katarlamak.
 • Birisini şiddet ve hiddetle yere çalmak.
 • Yağmur.

kavi / kâvî

 • (Key. den) Yakan, yakıcı. Dağlayan. Demirci. (Farsça)

kavl-i şarih / kavl-i şârih

 • Mânasını açıklayan söz. Şerheden söz. Tarif. Şerhedenin sözü.

kayd

 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kazara

 • Kazâ olarak. Rastlayarak. (Farsça)

kekeme

 • Harfleri serbest söyliyemeyip tekrarlayan. Dilinde tutukluk olan. (Türkçe)

kemer

 • Yay gibi eğik olan yapı. (Farsça)
 • Bele bağlanan kuşak. (Farsça)
 • İç çamaşırın bele rastlayan kısmı. (Farsça)

kerbela

 • Irakta Seyyid-üş şühedâ Hz. İmam-ı Hüseyin Efendimizin (R.A.) meşhed-i mübârekleri olan yer. (Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya.Düşdü Hüseyin atından sahra-yı Kerbelâya) (Kâzım)

keremkar / keremkâr

 • Lûtfeden, bağışlayan.
 • Kerem eden, ikram eden. Cömert, eli açık olan, bağışlayan. (Farsça)

keşfü'l-kubur velisi / keşfü'l-kubur velîsi

 • Kabirdeki ölülerin hallerini anlayan ve bilen Allah dostu zât, evliya.

ketum / ketûm / كتوم

 • Sır saklayan. Herkese her şeyi konuşmayıp sırrını belli etmiyen.
 • Her şeyi gizleyen.
 • Sır saklayabilen.
 • Sır saklayan, ağzı sıkı. (Arapça)

keyfiyyet

 • Bir şeyin mâhiyeti, esâsı, içyüzü, nasıl olduğu. "Allah Arş üstündedir" buyurur Rabbimiz Lâkin keyfiyyetini, anlayamaz aklımız.

kibriya / kibriyâ

 • Allahü teâlâya mahsûs azamet, büyüklük, üstünlük, yücelik.

kısas

 • Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı tatbik etmesi.

kısasen

 • Kısas yoluyla, kısas yaparak öldüren veya yaralayanı cezalandırma.
 • Kısas yoluyla. Öldüren veya yaralayanı eşit şekilde cezalandırarak.

kıtab

 • Karıştırmak.
 • Yüzünü pörtürmek.
 • Kaşlarını bir yere toplayan.

kitab-ı akide / kitab-ı akîde

 • İnanç esaslarını ele alıp açıklayan kitap.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُبِينْ

 • İyiyi kötüden ayırıp açıklayan kitab, Ku'rân.

kıvamı / kıvâmı

 • Ayakta tutanı, gelişip yayılmasını sağlayanı.

kıyas-ı binnefs / kıyâs-ı binnefs

 • Nefsini misal alarak, nefsine kıyaslayarak. Bir şeyin bizzat kendini kıyas ederek yapılan kıyas.
 • Nefsini misâl alarak, kendi nefsine kıyaslayarak.

komünizm

 • Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. (Fransızca)

kudret

 • Güç. Takat.
 • Her yeri kaplayan kudretullah.
 • Varlık. Ehliyet. Becerebilme.
 • Zenginlik.
 • Kabiliyet.
 • İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ'ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.

kudret-i alemşümul / kudret-i âlemşümul

 • Kâinatı kaplayan güç ve iktidar.

küf

 • Yetiştiği satıhta kimyevî değişikliklere sebep olan küçük boylu mantarlara verilen umumi ad.
 • Maddelerin oksitlenme neticesinde dış tarafını kaplayan tabaka. Pas.

küfr-i cehli / küfr-i cehlî

 • İşitmediği, düşünmediği için, Allahü teâlâya ve inanılması lâzım olan şeylere inanmamak.

küfr-i cühudi / küfr-i cühûdî

 • Allahü teâlâya, Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş, inanılması lâzım olan şeylere inanmamakta bilerek inâd etmek.

küfran-ı nimet / küfrân-ı nîmet

 • Nîmete nankörlük etmek. Nîmeti kullanırken, nîmetin sâhibini unutmak. Allahü teâlâya verdiği nîmet ile âsî olmak yâni nîmeti yerinde kullanmamak.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kur'an-ı mübin / kur'ân-ı mübîn

 • Hak ve hakikati açıklayan Kur'ân.

kurb

 • Yakınlık. Tasavvufta, Allahü teâlâya yakın olmak.

kurb-i ilahi / kurb-i ilâhî

 • Allahü teâlâya yakın olmak.

kurban

 • Allahü teâlâya yakınlık. Mükîm (yolcu olmayan), âkıl (akıllı), bâliğ (ergen, evlenecek çağa gelmiş), hür ve dînen zengin sayılan, müslüman erkek ve kadın tarafından, Allah rızâsı için kurban niyetiyle kurban bayramının ilk üç gününde (Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günlerinin her hangi biri

küre-i hava

 • Dünyayı kaplayan hava tabakası. Atmosfer.

kürsi / kürsî

 • Makam.
 • Arşın altındaki sema tabakası; Allah'ın yer ve gökleri kaplayan hükümranlığı ve ilminin tecellî ettiği yer.

kuşluk vakti

 • Orucun başlaması (imsak) ile güneşin batması arasındaki zamânın ilk dörtte biri geçince başlayan ve güneşin zeval (tepe) noktasına ulaşmasından, bir müddet öncesine kadar devâm eden vakit, duhâ vakti.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütüb-ü kelamiye / kütüb-ü kelâmiye

 • İman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan ilim dalına ait kitaplar.

kuvve-i amile / kuvve-i âmile

 • İş yapan kuvvet. İnsan rûhuna âit iki kuvvetten birisi olan, fâideli ve başarılı işlerin yapılmasını sağlayan bilici kuvvetlerle edinilen bilgilere göre iş yapan kuvvet.

kuvve-i kudsiye

 • Evliyâ kuvveti. Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olan kuvvet. Hakaik-ı imâniye ve Kur'aniyeyi gayet ince ve derin bir firaset ve dirayetle anlayabilme kuvveti.

lahi / lahî

 • Oyuncu.
 • Boşuna ve mânasız eğlenen. Oyalayan.

lami' / lâmi' / لامع

 • Parlak. Parlayan.
 • Parlayan. (Arapça)

lamia / lâmia / لامعه

 • Parlak. Parlayan. Parıldayan.
 • Parlayan. (Arapça)

lamis / lâmis

 • El ile tutup yoklayan. Dokunan. Temas eden.

lasif / lasîf

 • Parlayan, parıldayan. Parlayıcı.

layim / lâyim

 • Azarlayan.

lazy

 • Hiçbir dîne inanmıyanlar ile müşriklerin (Allahü teâlâya ortak koşanların) azâb görecekleri, Cehennem'in altıncı tabakası.

lefaz

 • Dinleyenin anlayamadığı belirsiz sesler.

legorn

 • ing. Çok yumurtlayan bir tavuk cinsi.

lem'a-paş

 • Parıldayan, parlayan. (Farsça)

lem'a-riz

 • Parlayan, parıldayan. (Farsça)

levvam

 • (Levvâme) Levm ve itâbedici. Zemmeden, çekiştiren, dedikodu yapan. Serzenişte bulunan. Başa kakan, paylayan.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

lis

 • Yalayıcı, yalayan. Birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Kâse-lis : Çanak yalayıcı. Dalkavuk. (Farsça)

lisan-ı mu'cizü'l-beyan-ı nebevi / lisan-ı mu'cizü'l-beyân-ı nebevî

 • Her şeyi ap açık şekilde açıklayan Peygamberimizin mu'cizeli dili.

lugavi / lugavî

 • Lügata mensup. Lügata, kelimeye âit. Lügattan anlayan. Mecazî olmayıp hakiki bir mânaya delâlet eden kelimeye âit olan.

lugaviyyun

 • Lügatçılar, kelimelerden anlayan âlimler.

maaz-allah / maâz-allah

 • "Allahü teâlâya sığınırım" mânâsına, tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için söylenen bir söz.

mah-i taban / mah-i tâbân

 • (Meh-i tâbân) Parlayan ay. Parlak ay.

mahba

 • (Çoğulu: Mehâbi) Elbise saklayacak mevzi. Kiler.

mahigir

 • Balık tutan. Balık yakalayan. Balık avlayan. (Farsça)

mahihar

 • Balık yiyen. Balık avlayan, balıkçıl. (Farsça)

mahiyet-i camia / mahiyet-i câmia

 • Çok vasıfları içinde toplayan mahiyet.

mahkum-u aleyh / mahkûm-u aleyh

 • Bizzat kendisi üzerine hüküm binâ edilen (yani bu kaideyi şöyle açıklayabiliriz.

mahlasname

 • Şiir söylemeye yeni başlayan bir şâire, usta şâir tarafından mahlas verildiğine dair yazılan manzume.

makis

 • Öşür ve vergi toplayan kimse.

malaya'ni

 • (Mâlâyâni) Mânasız, faydasız, boş söz.

malumatfuruş / malûmatfurûş / معلومات فروش

 • Bilgiçlik taslayan. (Arapça - Farsça)

manevi tefsir / mânevî tefsir

 • Kur'ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser.

masadak / mâsadak

 • Bir sözü onaylayan, doğrulayan.

mat'un

 • (Tâun. dan) Belâya tutulmuş. Musibet ve tâuna giriftar olmuş.
 • (Ta'n. dan) Ayıplanmış.

maye-i bekà / mâye-i bekà

 • Bekà mayası; bekàyı ve süreklilği sağlayan maya.

mayın

 • ing. Karada ve denizde, daha çok gizlendirilerek konulan ve temas edilince patlayan bomba.

maziz / mazîz

 • Musibet ve belâya uğramış. Felâket acısına giriftar olmuş.

meczir

 • (Çoğulu: Mecâzir) Deve boğazlayacak yer.

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

medar-ı nazar / medâr-ı nazar

 • Bakışları üzerinde toplayan; odak noktası.

meftun

 • Fitne ve belâya tutulmuş olan. Âşık. Mecnun.
 • Cünun. Fitne.

meh-i taban / meh-i tâbân

 • Parlayan ay.

mehasin-i hakikat-ı muhammediye / mehâsin-i hakikat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bütün kâinatı kaplayan hakikatinin güzellikleri.

mekareci / mekâreci

 • Binek veya yük hayvanı kiralayan. (Arapça - Türkçe)

mekatib-i i'dadiyye / mekâtib-i i'dâdiyye

 • Yüksek mekteblere talebeyi hazırlayan, rüştiyeden sonra gidilen mektebler. Liseler.

meksub

 • Kesbolunmuş. Kazanılmış.
 • Sonradan tahsil olunmuş, elde edilmiş.
 • Yüksekten dökülen.
 • Çağlayan.

mekteb-i i'dadi / mekteb-i i'dadî

 • Osmanlılar devrindeki rüştiyeden, yani eski orta mektebden sonra gelen ve talebeyi yüksek mektebe hazırlayan tahsil devresi. Lise.

merbat

 • Davar bağlayacak yer. Ahır, ağıl.
 • Manastır.
 • Tekke.

mesakıl

 • (Tekili: Mıskal) Cilâlayan veya parlatan âletler.

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

mevadd

 • (Tekili: Madde) Fezâda, boşlukta yer kaplayan varlıklar. Maddeler. Cisimler.
 • Kısımlar.
 • Kanunlar. Kaideler. İşler. Hususlar.
 • Söz ve beyana sebeb olan mevcudat. Her şeyin aslı, mayası.

mezar-ı zar / mezar-ı zâr

 • Ağlayan mezar. (Farsça)

mezheb imamı / mezheb imâmı

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshâb-ı kirâmdan işiterek veya nakl ile toplayan, açıkça bildirilmemiş olanları da, kendi koydukları usûllere (metod) göre açıkça bildirilmiş olanlara benzeterek çıkaran derin âlim, mutlak müctehîd.

mezil

 • Daralıp gönlündeki sırrı ifşâ eden, sıkıntıdan içindeki sırrı açıklayan.
 • Ayağı uyuşmuş.
 • Malını ve sırrını herkese gösterip açıklayan.
 • Küçük cüsseli, zayıf, hafif kimse.

mezruat / mezrûât

 • Tarlaya ekilen tohumlar.

mihmandar

 • Misafire hizmet ve yardım eden. Misafiri ağırlayan. (Farsça)
 • Misafir ağırlayan; ev, mülk sâhibi.

mihmandar-ı kerim / mihmândâr-ı kerîm / مِهْمَانْدَارِ كَرِيمْ

 • Çok ikram edici misafir ağırlayan.

mihmannevaz

 • Misafire iyi muamele ederek ikram eden. Misafir ağırlayan. (Farsça)

mihmanperver

 • Misafir ağırlayan, misafire ikram eden, misafir seven. (Farsça)

mihnetzede

 • Afet ve belâya uğramış. Keder, mihnet ve musibete giriftar olmuş. (Farsça)

mihrak

 • (Çoğulu: Mehârik) Ağaç kılıç.
 • Yırtıp parçalayacak âlet.

mihrican günü / mihricân günü

 • Eylül ayının yirmi üçüncü gününe rastlayan mecûsî bayramı.

mik / mîk

 • Çabuk ağlayan, yufka yürekli olan.

mikram

 • Çok ikram ve kerem eden. Bağışlayan, ihsan eden.

miladi / miladî

 • Milada ait. Milada dayanan. Ekser Avrupalıların takvim başlangıcı yaptıkları Milad yılına ait.
 • İsa'nın (A.S.) doğumundan itibaren başlayan takvim ki, miladî tarih denir.

minhar

 • Misafirperver. Misafir kabul edip ağırlayan.

minnet

 • Yapılan bir iyiliği, verilen bir şeyi başa kakma. Minnetin bu kısmı İslâmiyet'te yasaklanmıştır.
 • Görülen iyiliğe karşı teşekkür etme.
 • Allahü teâlâya hamd ve senâ etmek, şükretmek.
 • Nîmete kendi eliyle, kendi çalışmasiyle kavuşmadığını, Allahü teâlânın lütfu ve ihsânı o

mısbah-ül meshur

 • Sabahlayan, sabahlamış.

mıskal

 • Cilâlayan, parlatan âlet.
 • İnce. Zarif.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

mizbanan / mizbanân

 • (Tekili: Mizban) Misafirleri ağırlayanlar, ev sahipleri.

mollayane

 • Mollaya yakışır şekilde. Mollaca.

mu'cem

 • İ'câm edilmiş, noktalanmış, noktalı.
 • Hadis şeyhlerinin herbirisi.
 • Harf-ı heca sırasına konularak, her birisinin tarikından müellife kadar gelen rivayetleri toplayan kitaba denir.

muaheze eden

 • Sorgulayan, hesaba çeken.

muahezekar / muahezekâr

 • Tenkid ve itiraz edici. (Farsça)
 • Azarlayıp çıkışan. Paylayan. (Farsça)

muannif

 • Ta'nif eden. Şiddetle azarlayan.

mubassır / مبصر

 • Okul düzenini sağlayan görevli. (Arapça)

mübdi

 • (Bedâ. dan) Herşeyi hiçten halk eden.
 • Başlayan.
 • Gizli sırları açıklayan.

mübeyyin

 • Açıklayan. Beyan eden. Meydana koyan.
 • Açıklayan, açıklık getiren.
 • Açıklayan.

mübin / مبين

 • Açıklayan, açıklayıcı. (Arapça)

mübtedi / مبتدی

 • Bir işe yeni başlayan, çaylak, acemi.
 • Başlayan. (Arapça)
 • İlkokula başlayan öğrenci. (Arapça)

mübtediyan

 • (Tekili: Mübtedi) Acemiler. Bir işe yeni başlayanlar.

mücbir

 • İcbar eden. Zorlayan.
 • Zorlayan, mecbur eden.
 • Zorlayan, mecbur eden.

mücehhiz

 • (Cihâz. dan) Gerekli cihazları hazırlayan. Techiz eden, donatan.

müddahir

 • Biriktiren. Toplayıp saklayan.

müddehir

 • Biriktirilen, toplayıp saklayan. İddihar eden.

müdebbir

 • Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan. Her şeyin evvelden tedbirini yapan, gören.
 • İlmi ile her şeyin akibetini ihâta edip ona göre hikmetle iş yapan Allah (C.C.).

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)

müdehhir

 • Biriktirip toplayan. Cem'eden. Depo eden.
 • Müdehhar mânasına da gelir.

müdir / müdîr

 • (Müdür) İdâre eden. Çeviren bakan.
 • İdareden anlayan.
 • İdare memuru. Bir dairede memurların başı.
 • Nâhiye merkezinin idare memuru.
 • İdare eden, çeviren, idareden anlayan, direktör.

müdrik

 • Aklı eren. Anlayan. Kavrayan, akıllı.
 • Büluğ çağına, erginlik yaşına gelmiş olan.
 • İdrak eden, kavrayan, anlayan.
 • Cemâatle namaz kılarken iftitah (başlama) tekbirini imâmla birlikte alan, namaza imâmla birlikte başlayan ve namazın başından sonuna kadar imâma uyan, birlikte kılan.
 • Anlayan, kavrayan.

müevvil

 • Rüya tabir eden.
 • Başka mânâ veren. Başka mânâ ile açıklayan. Te'vil eden.
 • Tevil eden, yorumlayan.

müeyyid

 • Te'yid eden. Doğrulayan. Sağlamlaştıran. Yardım eden. Kuvvet veren.

müfehhimane

 • Anlayarak.

müfessir / مُفَسِّرْ

 • Âyetleri tefsir eden, açıklayan, yorumlayan, yorumcu.
 • Kur'ân-ı kerîmi tefsîr eden; Allahü teâlânın kelâmında, murâd edilen, kasdedilen mânâyı anlayan âlim.
 • Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden, yorumlayan kimse.
 • Tefsir eden, izah eden. Anlayabildiği mânayı söyleyen ve yazan.
 • Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilmek salahiyetini hâiz olan, âlim, fâzıl ve kuvve-i kudsiye sahibi zât.
 • Tefsir eden, açıklayan.

müfessir-i azam / müfessir-i âzam

 • Büyük müfessir; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan kimse.

müfessir-i hakiki / müfessir-i hakikî

 • Gerçek müfessir; Kur'ân-ı Kerimi tam ve doğru olarak açıklayan hadis.

müfessir-i kur'an / müfessir-i kur'ân

 • Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden, mânâ bakımından yorumlayan kimse.

müfessirin / müfessirîn

 • Müfessirler, Kuranı açıklayıp yorumlayanlar.

müfessirin-i izam / müfessirîn-i izâm

 • Kur'ân'ı yorumlayan büyük tefsirciler.

müfettiş

 • Teftiş eden, tetkik ve tahkik ile kusur ve iyilikleri görüp anlayan ve lüzumlu merci'lere bildiren.
 • Araştıran.

müfettit

 • (Fett. den) Kıran, ezen, ufalayan. Didik didik eden.

müfteris

 • Yırtıcı. Parçalayıcı. İftiras eden. Zorla yere yıkıp parçalayan.

muhafaza eden

 • Koruyan, saklayan.

muhafız

 • Muhafaza eden. Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi.
 • Muhafaza eden, saklayan, koruyan, bekçi.

muhal-i adi / muhal-i âdi

 • Herkesin anlayabileceği imkânsızlık ve muhal. Az düşünenlerin de bilebileceği, mümkün olmayan iş.
 • Herkesin anlayabileceği imkânsızlık.

muhalli / muhallî

 • Süslendiren, yaldızlayan.

muhammir

 • (Hamr. dan) Tahmir eden. Mayalayan. Ekşitip kabartan. Yoğuran.

muhannit

 • Mumyalayan, tahnit eden.

muharriş

 • Tırmalayan, azdıran, tahriş eden.

muhaşşid

 • Tahşideden. Bir yere toplayan.

muhbir

 • Haber veren. Haberci. Haber toplayan.
 • Birisinin fenâlığını alâkadar makama haber veren. Jurnalcı.

müheyya eden

 • Hazırlayan.

muhill

 • (Halel. den) İhlâl eden. Bozan. Sakatlayan. Karıştıran.

muhit / muhît

 • Kaplayan, kuşatan.

mühmil

 • İhmâl eden, boşlayan.

muhrib

 • Harp gemisi. Torpidoları avlayan ve hızla giden bir nevi harp gemisi.

muhsın

 • Kale gibi mahfuz ve sağlam olan. Kendini haramdan saklayan.

muhtebir

 • Yoklayan, deneyen, tecrübe eden.
 • Sağlam haberi olan. İyice bilen.

muhtekir

 • İhtikâr yapan. Vurguncu, ihtiyaç mallarını kıymeti artsın da satayım diye saklayan. Halkın zararına çalışarak malı saklayan.
 • Kıymetlensin diye mal saklayan vurguncu.

muhtesib

 • Eskiden İslâm devletlerinde iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan, engel olan ve cemiyette güzel ahlâk ve fazîletlerin korunmasına ve dînî hükümlerin uygulanmasına, çarşı ve pazarların düzenine bakmakla vazîfeli, ilim, fazîlet ve kuvvet sâhibi kimse.

muhtevi / muhtevî

 • İhtivâ eden. Bir yere toplayan. İçine alan. Kaplayan.

muizz

 • İzzet ve ikram eden. Ağırlayan. Aziz ve şerif eyleyen.

mükabere / mükâbere

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeme.

mükabere etme / mükâbere etme

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeme; göz göre göre inkâr etme.

mükabir / mükâbir

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeyen; göz göre göre yalanlayan.

mukaddir

 • Takdir eden. Bütün mahlukatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir edip sıralayan. Allah (C.C.). Bir şeyin kıymetini biçen, takdir eden. Beğenen.

mükatib / mükâtib

 • Mektup yazan. Mektuplaşan.
 • Fık: Köle veyâ câriyesinin azâd edilmesini bir kazanca veya bir müddete bağlayan efendi.

mükemmil

 • Tamamlayan, tamamlayıcı.
 • İkmâl eden. Tamamlayan. Tamamlayıcı.

mükessir

 • Kıran. Parçalayan.

mükezzib

 • Tekzib eden. Yalanlayan, yalan çıkaran.
 • Tekzib eden, yalanlayan.
 • Yalanlayan.

mükrih

 • (Kerh. den) Zorlayan, ikrah eden.
 • Bir kimseyi istemediği bir şeyi yapması için zorlayan, tehdîd eden.

mükrim

 • İkram eden. Ağırlayan. Lütf eden. Misafirsever.

mükrimane

 • Lütfederek, ağırlayarak, ikram ederek. (Farsça)

muktatıf

 • (İktitaf. dan) Derleyen, toplayan.

mülaane / mülâane

 • Zevcesini (eşini) zinâ ile suçlayan erkeğin dört şâhit getirememesi hâlinde, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çıkarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmelerde bildirilen ifâdelerle) karşılıklı yemin etmeleri ve lânetleşmeleri.

mülci / mülcî

 • Zorla ve cebren yaptıran. Zorlayan.

mültekit

 • Yerden alan. Toplayan.

mümeyyiz

 • Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden.
 • İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse.
 • Gr: Tırnak işareti.

münacat / münâcât

 • Allahü teâlâya duâ etmek, yalvarmak.

münceli / müncelî

 • Parlayan, meydana çıkıp görünen.
 • Parlayan.
 • Ortaya çıkan, zâhir olan, parlayan.

münker ve nekir

 • Sorgu melekleri, öldükten sonra insanları kabirde sorgulayan melekler.

müntakil

 • (Nakl. den) intikal eden, geçen. Bir yerden bir yere göç etmiş, taşınmış olan.
 • Miras kalmış.
 • Karine ile sözün gelişinden anlayan.

müntehi

 • Sona eren. Son. Bir şeyi tamamlayan. Biten.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.

murabıtin / murabıtîn

 • (Tekili: Murâbıt) Kalblerini Allah'a bağlayanlar.
 • Şeyhler, dervişler.

mürsel hadis

 • Tabiînin, sahabeyi atlayarak rivayet ettiği hadis, yani sahabeden değil tabiînden gelen hadis.

mürsil

 • Gönderen, yollayan, ulaştıran.

mürtei / mürteî

 • Çayırda otlayan.

müşa'şa

 • (Şa'şaa. dan) Parlayan, parıldayan.
 • Dedbedeli, gürültülü, patırtılı.
 • Karışmış, karışık.

musaara

 • Büyüklük taslayarak birisinin yüzüne bakmayıp başını çevirmek.

musaddık

 • Tasdik eden. İmzalayan.
 • Doğruluğunu kabul eden.
 • Tasdik eden, onaylayan.

musaddıkane

 • Onaylayarak.

müsadif / müsâdif

 • Tesadüf eden, rastlayan.
 • Rastlayan, tesadüf eden.
 • Rastlayan.

musadif / مصادف

 • Rastlayan. (Arapça)

müsadif / müsâdif / مصادف

 • Rastlar, rastlayan. (Arapça)

müsafirperver

 • Müsafire çok hürmet eden, müsafiri iyi ağırlayan, kıymet veren. (Farsça)

musahhir

 • Teshir eden. Elde eden. Zabt eden.
 • İstenilen hâle koyan.
 • Birine bağlayan.

müşaşa / müşâşâ

 • Parlayan, debdebeli.

musaytır

 • Bir şeyin üzerine kaim olup, ahvâlini görüp gözetir olan kimse.
 • Musallat.
 • Galip. Yaramaz işlerden men' edip saklayan ve koruyan.

müşedded

 • Şeddelenmiş, Arapçada bir harfi iki kez okumayı sağlayan işaretin konulduğu harf.

müşedded ra / müşedded râ

 • Harflerin iki defa okunmasını sağlayan şedde işaretli râ harfi.

müşerrih

 • (Çoğulu: Müşerrihîn) (Şerh. den) Açıklayan, şerheden.
 • Teşrih yapan doktor.

musibet-zede

 • Belâya uğrayan. Hastalık veya başka musibete uğrayan.

musibetli

 • Belâya uğramış.

müşrik

 • (Şark. dan) Parlak, parlayan.
 • Allahü teâlâya şirk (ortak) koşan. Allahü teâlâyı mâbûd bildiği hâlde put veya benzeri şeyleri de ilâh, tanrı edinen.

müstahlib

 • (Halb. dan) Tırmalayan.

müstakbil

 • İstikbâl eden, karşılayan.
 • Kıbleye dönen.

müstakbilin / müstakbilîn

 • (Tekili: Müstakbil) (Kabl. dan) Karşılayanlar, karşılayıcılar, istikbâl edenler.
 • Kıbleye dönenler.

mustasrih

 • Bağırıp ağlayan. Meded bekleyen.

müste'nif

 • Yeniden başlayan.
 • Daha üst mahkemeye baş vuran, davasını istinaf eden.

müste'nife

 • Yeni başlayan; önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerideki muhtemel, sorulara cevap teşkil eden cümle.

müstecmi'

 • Toplayan, cem'eden. Toplanan.

müstehlik evliya / müstehlik evliyâ

 • Nihâyete erdikten, maksada kavuştuktan sonra sebepler âlemine indirilmeyen, geri döndürülmeyen evliyâ. Kalbi hep Allahü teâlâya dönük olup, O'ndan başkası ile meşgul olmayan zâtlar.

müstekri / müstekrî

 • (Kira. dan) Kira ile tutan, kiralayan.

müstemzic

 • (Mezc. den) Soran, soruşturan. Fikir yoklayan. Anket için düşüncelerini soran.

müstenkıh

 • Anlayan, idrak eden.

müstevli / müstevlî / مُسْتَوْل۪ي

 • İstilâ eden, ele geçiren, zapteden. Galib olan. Yayılan, her tarafı kaplayan.
 • İstilâ eden, kaplayan.
 • Her tarafı kaplayan.

müstevliyane / müstevlîyane

 • İstilâ edercesine, kaplayarak.

müstezkir

 • (Zikr. den) Hatırlayan, istizkâr eden.

mutalsım

 • Tılsımlayan.

mutasaddı'

 • Dağlıyan, tasaddu eden, perakende olan, yarılıp çatlayan.

mutasallıf

 • Bilgiçlik taslayan, şarlatan, gösterişçi.

mutasallifane

 • Nezaket, bilgiçlik taslayanlar gibi.

mutasavvıf

 • Tasavvuf ehli olan, kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimse.

mutazarrıane / mutazarrıâne

 • Kendi kusurlarını bilerek, ihtiyacını anlayarak, tevazu ile niyaz ederek, yalvararak. (Farsça)

mutazarrıf

 • (Çoğulu: Mutazarrıfîn) (Zarf. dan) Zarafet taslayan, tazarruf eden.

mutazarrıfin / mutazarrıfîn

 • (Tekili: Mutazarrıf) (Zarf. dan) Zariflik taslayanlar, tazarruf edenler.

müteakkıl

 • (Çoğulu: Müteakkılîn) Biraz düşünerek anlayan.

müteakkılane / müteakkılâne

 • Anlayana yakışır şekilde. (Farsça)

müteakkılin / müteakkılîn

 • (Tekili: Müteakkıl) Anlayanlar, taakkul edenler.

müteallikat

 • Yakın olanlar, müteallik olanlar. Akraba.
 • Gr: Bir cümlenin mânasını açıklayan, tamamlayan kelimeler.

müteattıf

 • (Atf. dan) şefkat eden, bağışlayan, esirgeyen.

müteattıfane / müteattıfâne

 • Şefkat göstererek, bağışlayarak, esirgeyerek. (Farsça)

müteberri'

 • Bağışlayan, teberru eden. Bağışta bulunan.

mütecebbir

 • Cebreden, zorba, zorlayan.

mütecenni

 • Meyve devşiren, meyve toplayan.
 • Birine suç isnad eden, iftira atan. Müfteri.

mütecerri'

 • Yudumlayarak içen.

mütefehhim

 • Anlayan, fehmeden, kavrayan.

mütefellik

 • Patlayan, infilâk eden.

mütegallib / مُتَغَلِّبْ

 • Zorla üstünlük sağlayan.

müteganni

 • Irlayan.

mütehakkim

 • Zorba, zorbalık eden, tahakküm eden. Hâkimlik taslayan.

mütehakkimane

 • Hükmedercesine, zorlayarak.

mütehatir

 • Birbirini yalanlayan, tekzib eden.

mütehattır

 • (Hutur. dan) Hatırlayan, hatırına getiren, tahattur eden.

mütekattır

 • Damlayan, katre katre dökülen.

mütekebbir

 • Büyüklenen, büyüklük taslayan.

mütekebbirane / mütekebbirâne

 • Büyüklenerek, kibirlenerek, büyüklük taslayarak. (Farsça)

mütekellimin / mütekellimîn

 • Kelâm âlimleri. İslâm dîninin îmân bilgilerini, naklî (dînî) ve aklî delillerle îzâh eden, açıklayıp isbatlayan büyük âlimler.

mütela'simane

 • Saçmalayarak, kemküm ederek. (Farsça)

mütelakkım

 • Lokma yutan. Lokmalayan.

mütelali

 • (Mütelal) Parlayan, parıldayan, ışıldayan. Şimşek gibi çakan.

mütemessih

 • Bir şeye sürünen.
 • Mesheden, sıvazlayan. Bir şeye el süren.

mütemmim

 • Tamamlayan, bitiren.
 • Tamamlayan, tamamlayıcı.
 • Tamamlayan.

mütenebbih

 • Uyanmış, tenbih ile uyarılmış olan. Bir şeyden ders alıp aklını başına toplayan.

mütenevvih

 • Feryad eden, ağlayan.

mütenevvim

 • (Nevm. den) Rüya gören. Uyuyan, uyuklayan.

mütenevvir

 • Nurlanan, parlayan.

müterassıd

 • (Rasad. dan) Gözeten, tarassud eden, bekleyen, kollayan.

mütercim

 • Tercüme eden, bir dilden başka dile çeviren.
 • Anlatan, anlaşılmayan bir mânayı açıklayan.

mütesaddi

 • Başlayan, teşebbüs eden.

mütesaddı'

 • Dağılan, parekende olan, parça parça olan.
 • Yarılıp çatlayan.

mütesadif / mütesâdif / متصادف

 • Rastlayan.
 • Rastlayan, tesadüf eden. (Arapça)

müteşair / müteşâir

 • (Çoğulu: Müteşâirîn) (Şi'r. den) Şâirlik taslayan.

mütesehhir

 • (Çoğulu: Mütesehhirîn) Geceleyin uyuyamayıp sabahlayan.

mütesehhirane / mütesehhirâne

 • Sabahlayarak, gece uyumayarak. (Farsça)

mütesehhirin / mütesehhirîn

 • (Tekili: Mütesehhir) Geceleyin uyumayıp sabahlayanlar.

müteşelşil

 • Şarıl şarıl akıp çağlayan.

müteşemmim

 • Koklayan, teşemmüm eden.

müteşeyyi'

 • Şiilik taslayan. Şii tâifesine girmiş olan.

müteşeyyih

 • Şeyhlik taslayan, kendini şeyh gibi gösteren.
 • İhtiyarlaşan.
 • Şeyhlik iddia eden, şeyhlik taslayan.
 • Şeyhlik taslayan.

mütezebbid

 • Kaymak bağlayan.
 • Köpüren, köpüklenen.

mütezekkir

 • Hatırlayan, tezekkür eden.
 • Bir işe dair söz söyliyen.

mütimm

 • Tamamlayan, tamamlayıcı.

mutmainne

 • İtmînân bulan, rahatlayan, huzur ve sükûna kavuşan.
 • İslâmiyet'in emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınarak ve Allahü teâlâyı zikrederek itminana huzur ve sükûna kavuşan, şüphe ve tereddütlerden kurtulan nefis.

muttali'

 • Haberli. Bilgisi olan. Bir yüksek yerden bakarak görüp anlayan. Vâkıf. Derk eden.

müttekın

 • Mutmain. İyice bilen, doğruluğunu, hakikatini tamamlayan. Ayn-el yakin bilen.

muvakkir

 • (Vekar. den) Ağırlayan, saygı gösteren.

muvazzıh

 • Açıklayan, izah eden.

muyeger

 • Hıçkıra hıçkıra ağlayan. (Farsça)

müzeyyifane / müzeyyifâne

 • Tezyif ederek, aşağılayarak.
 • Tezyif ederek, aşağılayarak.

muzmir

 • Meydana çıkarmayan. İçinde saklayan. İzmar eden. Gizli tutan.

muztarib

 • (Muzdarib) (Darb. dan) Sıkıntılı. Iztırab çeken. Hasta. Bir tarafı sızlayan. Ağrıyan. Ağlayan.

nabız-aşna / nabız-âşnâ

 • Nabızdan anlayan. Mizaç bilen. Karşısındakinin zayıf taraflarını bilen. (Farsça)

nabz-aşna

 • Nabızdan anlayan, mizac bilen. (Farsça)

naciş

 • Avı ürküterek avcının tarafına kovalayan adam.

nagız

 • Şaşırdığında başını sallayan kimse.
 • Kürek başında olan kıkırdak.

naimane / naimâne

 • Uyur gibi, uyuklayarak, uyurcasına. (Farsça)

nair

 • Parlak, parlayan.
 • Düşmanlık, adavet.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nakıd

 • Bir şeyin iyisini kötüsünden veya bozuğundan ayıran.
 • Tenkidci, ayarcı. Paranın kalbını anlayan.
 • Dinar, dirhem.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nalan / nâlân

 • İnleyen, sızlayan, figân eden. (Farsça)
 • İnleyen, sızlayan.

nasfet

 • (Nasafet) İnsaf. Haklılık. Bir şeyin yarısını almak. Hakkaniyet. İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları te'min ve ifasına zorlayan fotri adâlet hissi.

nasic

 • (Nesc. den) Dokuyan, nesceden.
 • Düzenleyen, tertib eden, sıralayan.

naşize / nâşize

 • Kocasına üstünlük taslayan kadın.

naverdhah / naverdhâh

 • Savaş isteyen, muharebe arzulayan. (Farsça)

nazil / nâzil

 • (Nüzul. dan) Nüzul eden, inen, yukardan aşağıya inen, bir yere konan. Bir yerde konaklayan.
 • Yukarıdan aşağıya inen.
 • Bir yere konan, konaklayan.

nazım

 • Nizamlayan, nazmeden. Manzume yazan, düzenleyen.

neciy

 • Sırdaş, sır saklayan.

necm-i dırahşan

 • Parlayan yıldız.

nefs-i levvame / nefs-i levvâme

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.
 • Kötü işlerden dolayı dâimâ kendini kınayan ve ayıplayan nefs.

nekre-i mevsule

 • İki kelime veya mânâyı birbirine bağlayan kelime.

neşat-bahş

 • Sevinç ve neşe bağışlayan. (Farsça)

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

neuzü billah / neûzü billah

 • "Allahü teâlâya sığınırız" mânâsına, tehlikeli hâllerden ve îmânı gideren şeylerden sakınma ve korkma mânâsını ifâde eden bir söz.

nevale-çin

 • Yiyecek toplayan, kısmetini alan. (Farsça)

nevheves

 • (Çoğulu: Nevhevesân) Bir işe yeni olarak ve büyük bir hevesle başlayan. (Farsça)
 • Sık sık iş değiştiren. Hevesi çabuk geçen. (Farsça)

nevniyaz

 • İşe yeni başlayan. (Farsça)

nevruz

 • Yeni gün. İlkbahar. Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. İranlıların yılbaşısıdır. (Farsça)

nevvah

 • Ağlayan, çığlık koparan.

nezr

 • Adak yâni bir isteğin yerine gelmesi ve bir korkunun giderilmesi için, farz veya vâcib olan bir ibâdete benzeyen ve başlı başına ibâdet olan bir işi yapacağına dâir Allahü teâlâya söz verme. Mutlak ve muayyen olmak üzere iki kısımdır.

nisarçin

 • Saçılan şeyleri toplayan. (Farsça)

nizam-ı umumi / nizam-ı umumî

 • Varlıkları kaplayan nizam, genel düzen.

nizamname / nizamnâme

 • Tüzük metni; herhangi bir müessesenin tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri gösteren maddelerin hepsi.

nüket

 • (Tekili: Nükte) Nükteler. Herkesin anlayamıyacağı ince mânâlı ve zarif sözler.

nüktesenc

 • (Çoğulu: Nüktesencân) Nükteyi değerlendiren. Nükteden anlayan. Nükteyi yerinde kullanan. (Farsça)

nümayan

 • Görünen, aşikâr olan, gözükücü olan. Parlayan. (Farsça)

nur-u rahmani / nur-u rahmânî

 • Rahmet ve şefkati bütün varlıkları kaplayan Allah'ın nuru.

nüve-i imtisal

 • Emre uymayı sağlayan eşyanın mahiyetindeki temel çekirdek, özellik.

ordugah / ordugâh

 • Ordunun konakladığı yer. Açıkta konaklayan ordunun konaklama yeri. (Farsça)

pa-dam

 • (Ayaktan yakalayan) Kuş tuzağı. (Farsça)

pad

 • Saklayan, hıfzeden. (Farsça)
 • Büyük, ulu. (Farsça)
 • Bekleyen, muhafaza eden, koruyan. (Farsça)

pala

 • Ağzı enli, ortasına doğru daha genişliyerek ucuna doğru daralmaya başlayan kalın, kısa ve ağır kılıç.

perakendegu / perakendegû

 • Saçma sapan konuşan. Saçmalayan. (Farsça)

perde-i rahmet-i amme / perde-i rahmet-i âmme

 • Herşeyi kaplayan rahmet perdesi.

pertev-suz

 • Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

put

 • Allahü teâlâya inanmayanların taptıkları resim veya heykel.

rabb-i muhtar-ı hakim / rabb-i muhtar-ı hakîm

 • Herbir varlığın her türlü ihtiyacını karşılayan, dilediğini dilediği gibi yapan, herşeyi belirli maksat ve faydalara uygun ve tam yerli yerinde yaratan Allah.

rabıta / râbıta

 • Rabteden, bağlayan, bitiştiren.
 • Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip.
 • Nefsini dünyadan men edip âhirete, Allah'a (C.C.) bağlanmak.
 • Tertip, sıra, düzen, usûl.
 • İki şeyi birbirine bağlayan nesne.
 • İlgi, münasebet, bağlılık, mensupluk.
 • Düzen, tertip.
 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rabıta-i iman

 • İman bağı, insanları hususan iman edenleri birbirine bağlayan iman.

rabt edatı

 • Gr: Bağlama edatı. Kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Hem, ve... gibi)

rabten

 • Bağlayarak, ilâveten.

rabtiyye

 • Rabtiye.
 • Bağlayacak şey.

rah-ı ictiba / râh-ı ictibâ

 • Tasavvufta Allahü teâlâya kavuşturan yollardan biri. Seçilmişlerin yolu.

rah-ı müridan / râh-ı mürîdân

 • Tasavvufta müridlerin, talebelerin yolu. Allahü teâlâya kavuşturan yollardan. Sâlikler (tasavvuf yolunda ilerleyen talebeler) yolu.

rahim

 • (Rahmet. den) Rahmet edici, merhamet eyleyen. Rahmedici. Muhafaza eden, bağışlayan. Rahmet ve merhamet sahibi, şefkat eden, gufran sahibi. (Kur'an-ı Kerim'de bu isim 220 defa zikredilir.)

rahman-ı rezzak / rahmân-ı rezzâk

 • Rahmet ve merhameti bütün varlıkları kuşatan ve bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.

rahmet-i amme / rahmet-i âmme

 • Her şeyi kaplayan rahmet.

rahşende / رخشنده

 • Parlayan. (Farsça)

ramih

 • Süngü batıran, mızrak saplayan.

rasih alim / râsih âlim

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan büyük din âlimi.

rastgelen

 • Raslayan.

raufe

 • Kuyuyu temizleyen kişinin üzerine oturması için kuyunun dibine konan taş.
 • Davarlarını sulayan veya su içen kimselerin oturması için kuyunun kenarına konan taş.

raz puş

 • Sır saklayan, sır gizleyen. (Farsça)

recm

 • Taşlama; muhsan (evli) olup, zinâ eden kadın ve erkeği taşlayarak öldürme.

recmetme

 • Taşlayarak öldürme.

reform

 • Düzeltme, tanzim. Asıl şeklini verme. Islah etme. Avrupa'da başlayan dinde reform hareketini, İslâm dinine tatbik etmenin yeri yoktur. Çünkü İslâm dini, bütün zaman ve mekânların insanlarına her cihetle cevap verecek câmiiyette olduğundan ve ilmi esaslara dayanmış olarak asliyetini muhafaza ettiğind (Fransızca)

reşraş

 • Kavak ağacı.
 • Su veya yağ damlayan kebap.
 • Su saçmak.

resul-i rahman / resul-i rahmân

 • Rahmet ve şefkati bütün varlıkları kaplayan Allah'ın elçisi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

retaim

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

retime

 • (Çoğulu: Retaim) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplik.

reum

 • Yavrusunu seven deve.
 • Yanından geçen kimsenin elbisesini yalayan koyun.

revabıt-ı hayat-ı içtimaiye

 • Toplum hayatını sağlayan bağlar.

rezzak / rezzâk

 • Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyaçları karşılayan. (Allah)
 • Bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her yarattığı ve rızık vereceği mahlûkunun rızkını yaratıcı ve ulaştırıcı ve o rızık ile faydalanma sebeblerini hazırlayan ve rızık gönderen Allahü teâlâ.

ritam

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

rizeçin

 • Kırıntı ve döküntü toplayan. (Farsça)

rububiyet-i mutlaka / rubûbiyet-i mutlaka

 • Sınırsız, kâinatı kaplayan rububiyet.

rububiyyet-i mutlaka

 • Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah'ın rububiyeti.

rüşeym

 • Rahimde yavrunun bütün azalarının teşekkül etmiş şekli. (Harekete başlayan rüşeyme, cenin denir)

rütte'

 • Otlayan hayvan.

sa'y

 • Hac ve ömre ibâdeti için Mekke-i mükerremeye gelen kimsenin Mescid-i Haram (Kâbe ve avlusu) yakınındaki Safâ ve Merve tepeleri arasında usûlüne göre Safâ'dan başlayarak Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya yedi kere gidip gelmesi. Sa'y, dört gidiş ve üç gelişten ibârettir.
 • Çalışmak, iş görm

sabah vakti

 • Fecr-i sâdık denilen beyazlığın doğuda görünen ufkun bir noktası üzerinde doğması ile başlayan vakit. İmsâk vakti.

şabaşhan / şabaşhân

 • Beğenip alkışlayan. (Farsça)

sabiyy-i müteşeyyih

 • Şeyhlik taslayan çocuk.

sabr

 • Acıya ve zorluğa katlanmak.
 • Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.
 • Muharebede şecaat gösterme.
 • Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak.
 • Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.

sahih temizlik / sahîh temizlik

 • Ergenlik çağına erişmiş bir kızda veya kadında, âdet zamânından sonra başlayan ve içinde hiç kan görülmeyen, öncesi ve sonrası hayız günleri olan on beş veya daha fazla sayıdaki temiz gün.

şahs-ı külli / şahs-ı küllî

 • Ferdlerde bulunan bütün özellikleri kendinde toplayan şahıs, ferd, kişi.

sai / sâî

 • Çalışan, kovalayan.
 • Emvâl-i zâhirenin zekâtını toplayan me'mûr; sâime (senenin ekserisini çayırda otlayan) hayvanların ve toprak mahsûllerinin zekâtlarını toplamakla vazîfeli kimse, zekât me'muru.

saki / sâkî

 • (Saky. dan) Sulayan, içecek su veren, sucu.
 • Kadeh sunan. İçki sunan.
 • Sulayan, içecek su veren, kadeh sunan.

şaki / şakî

 • Şikâyet eden.
 • Ağlayan.
 • Hiddetli ve şevketli.
 • Cehennemlik. Bedbaht; şirk (Allahü teâlâya eş, ortak koşması) veya isyân etmesi sebebiyle kâfir veya fâsık olan kişi. Zıddı saîd'dir.

sakka

 • Çok su dağıtan, çok sulayan, sucu.

salaye

 • (Çoğulu: Salâyât) Bir şey ezmede kullanılan yassı düz taş.

şamil / şâmil

 • Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan.
 • Çok şeye birden örtü ve zarf olan.
 • Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.
 • Kaplayan.
 • Kaplayan, çevreleyen, içine alan, genel.

şamm

 • (şemm. den) Koklayan, koku alan.
 • Koklama duygusu. Burun.

san'at-ı camia / san'at-ı câmia

 • Pek çok şeyi içinde toplayan, kapsamlı san'at.

sanatüttedelli / sanâtüttedelli

 • Muhatabın söyleneni anlayabilmesi için onun seviyesine inme mânâsında belagat ilminde bir sanat türü.

sani-i vahid-i ehad / sâni-i vâhid-i ehad

 • Her şeyi san'atla yaratan, birliği herşeyi kaplayan ve herbir şeyde görünen Allah.

şari'

 • Şeriatı meydana koyan, teşri eden. Allah (C.C.).
 • Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi.
 • Şüru' eden, başlayan.

şarih / şârih

 • Şerheden, açıklayan. Bir şeyin mânasını izhâr eden.
 • Şerheden, açıklayan.

şarık / şârık / شَارِقْ

 • Çıkan, tulu' eden.
 • Parlayan.
 • Parlayan.
 • Doğudan çıkan, doğan, parlayan.
 • Doğup parlayan.

sarraf

 • Anlayan, değerini bilen.

şavt

 • Hac esnâsında sa'y denen vazîfeyi yaparken, Safâ'dan Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya her bir geliş ve tavaf yaparken Kâbe'nin Hacer-ül esved köşesinden başlayan ve başlanılan yere gelince sona eren her bir dönüş.

sebk-i mevsul

 • Edb: Cümleleri bağlayarak birleştirme tarzı.

seccac

 • Çağlayan. Şarıltı ile akan.

şecere-i muhammediye

 • Muhammedî ağaç; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) hakikati ve o hakikati doğrulayan her şey ve herkes.

şeddeli ra / şeddeli râ

 • Harflerin iki defa okunmasını sağlayan şedde işaretli râ harfi.

şefa'at-ı kübra / şefâ'at-ı kübrâ

 • Kıyâmette, o günün dayanılmaz dehşeti ve şiddetli sıkıntıları sebebiyle, insanların mürâcaatları üzerine Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), onların muhâkeme ve hesâblarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâya yalvarması ve bu dileğinin kabûl olması. O gün herkes kendi başını

sehavet-i mutlaka / sehâvet-i mutlaka

 • Her yeri kaplayan, kusursuz ve sınırsız cömertlik.

şehnaz / şehnâz

 • Işıldayan, parlayan.

şelalat

 • (Tekili: Şelâle) Büyük çağlayanlar, şelâleler.

şelale / şelâle

 • Büyük çağlayan. Akarsuyun yüksekten çoklukla akması.
 • Çağlayan.

şellale / şellâle / شلاله

 • Çağlayan, şelale. (Arapça)

şematet / şemâtet

 • Başkasına gelen belâya, zarâra sevinmek.

senahan

 • Medheden, alkışlayan, öven. (Farsça)

senber

 • Her umuru bilen, her işten anlayan.

sene-i efrenciye

 • Efrenci (Frenkler, Avrupalılar) takvimine göre yılbaşı Ocak'tan başlayan milâdi sene.

sene-i hicriye

 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın Mekke'den Medine'ye hicreti başlangıç sayılan ve Muharrem 1'den başlayan sene. Bu sene-i Kameriye (kamer yılı), Zilhicce ile biter, 354 veya 355 gün sürer.

sene-i miladiye / sene-i milâdiye

 • Kânun-i sâni (Ocak) 1'de başlayan sene. Milâdi sene.

sene-i rumiye

 • Garp Milâdi takvimini yani Efrenci takvimini kabul etmemiş olan Şark Hristiyanları için 14 Ocak tarihinden başlayan ve eskiden 1 Mart tarihinde başlayan Rumi sene.

ser-cünban

 • Baş oynatan, baş sallayan.

seri-ül intikal

 • Çabuk anlayan, çok zeki.

şeriat-ı fıtriye-i kübra / şeriat-ı fıtriye-i kübrâ

 • Kâinattaki düzen ve intizamı sağlayan, bütün varlıkların tabi olduğu büyük kanun; tabiat kanunlarının bütünü.

şeriat-ı fıtriye-i kübra-yı ilahiye / şeriat-ı fıtriye-i kübrâ-yı ilâhiye

 • Kainattaki düzen ve intizamı sağlayan, bütün varlıkların tabi olduğu büyük, İlâhi kanunlar.

settar-ül uyub

 • Ayıpları, kusurları örten. Kusurları göstermeyen, günahları bağışlayan Allah (C.C.)

settarü'l-uyub / settârü'l-uyûb

 • Ayıpları, günahları örten, bağışlayan Allah.

şeyh

 • İhtiyâr.
 • Bir ilim dalında ihtisas etmiş olan.
 • Mürşîd-i kâmil; insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatan, dîni, İslâm'ı yayan ve onların mânen olgunlaşmalarını sağlayan rehber zât. Çoğul şekli meşâyıh ve şüyûhtur.

seyl-i huruşan-ı zaman / seyl-i hurûşân-ı zaman

 • Zamanın çağlayarak akan seli.

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

siccin / siccîn

 • Şeytanların, kafirlerin (Allahü teâlâya ve Resûlullah efendimize inanmayanların) ve günahkâr mü'minlerin amellerini toplayan bir kitap; insanların ve cinlerin kötülerine mahsûs amel defterleri.
 • Şakîlerin, kötülerin ve azâb olunan rûhların bulunduğu yer.
 • Yerin altında veya Ceh

sıfat-ı zatiyye / sıfat-ı zâtiyye

 • Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsûs sıfatları. Bu sıfatların sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir sûrette bağlantıları yoktur. Bu sıfatlara sıfat-ı Vücûdiyye ve sıfat-ı Ulûhiyyet de denir.

şifre

 • Gizli ve işaretle yazı usulü. (Fransızca)
 • Haberleşmede kullanılan belirli bazı işaretler. (Fransızca)
 • Herkesin anlayamadığı, bazı kimselere mahsus anlaşma usulü. (Fransızca)

sihr

 • Tabiat kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kânunları dışında gizli sebebler kullanarak, garip şeyleri yapmayı sağlayan iş, büyü.

şikaf / şikâf

 • (Şikâften: "Yarmak" mastarından) Yarık, yırtık, çatlak. (Farsça)
 • Kelime sonuna gelerek "yırtıcı, yırtan" mânâsına kullanılır. Meselâ: Ciğer-şikâf : Ciğer parçalayan. (Farsça)
 • "Yırtan, parçalayan" mânâsında son ek.

şiken

 • (Şikesten mastarından) Kıvrım, büküm. (Farsça)
 • Koparan, parçalayan mânâsında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Haysiyet-şiken : f. Haysiyet kıran. (Farsça)

sıla

 • İsimden sonra gelip ismi açıklayan cümle.

sılyane

 • (Çoğulu: Salayan) Bakla.

şinas

 • Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih-şinas : f. Tarihten anlayan, tarih bilen. (Farsça)

sıram

 • Hurma ve yemiş toplayacak vakit.
 • Toplanmış hurma ve yemiş.

şiraze-bend

 • Şiraze bağlayan. (Farsça)
 • Düzenleyen, tanzim eden, düzen veren. (Farsça)

şirk

 • Allahü teâlâya eş, ortak koşma.

şirk-i ekber

 • Putlara tapınmak. Allahü teâlâya ortak koşmak.

sırr

 • Gizli hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey.
 • Müşâhedetullah'ın mahalli bulunan kalbdeki lâtife.
 • İnsanın aklının ermediği şey. Allah'ın hikmeti. (Sırrını kimseye fâş etme sırrın fâş olur.Sen kendi sırrını saklayamazsanEl sana nasıl sırdâş olur.)

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

sühan-çin

 • Söz getirip götüren, söz toplayan, dedikoducu. (Farsça)

sühandan / سخندان

 • Söz bilen, sözden anlayan. (Farsça)

suhre / سُخْرَه

 • İsteksiz yapan, alaya alan.

şühud-i enfüsi / şühûd-i enfüsî

 • Kendi hakîkatini görme. Tasavvuf yolunda Allahü teâlâya yakın olma hâli. Tasavvuf makamlarını kalb gözüyle görme.

sukataçin

 • Kırıntı, döküntü toplayan. Artık toplayan. (Farsça)

şükr

 • Verilen nîmetleri yerli yerinde kullanma. Allahü teâlâya, verdiği nîmetlerle isyân etmeme. Nîmetleri kullanırken sâhibini unutmama. Görülen iyiliğe karşı teşekkür. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyma.

şümul-ü iradet

 • Allah'ın herşeyi kaplayan iradesi.

sünen

 • Sünnetler.
 • Hüküm bildiren hadîs-i şerîfleri toplayan hadîs kitablarına verilen isim.

surre

 • Para kesesi, cüzdan. Osmanlı pâdişâhlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i şerîfeyn (Mekke ve Medîne) halkına ve buralarda geçici olarak bulunan müslümanlara, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölge sindeki diğer idârecilere gönderdikleri para ve d

şuurane / şuûrâne

 • Anlayarak, bilerek.

süveyş

 • Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birbirine bağlayan büyük kanal.

ta'ammüden

 • Bilerek, isteyerek, önceden hazırlayarak yapma.

ta'nezen

 • Ayıplayan, kınayan, kötüleyen, suçlayan. (Arapça - Farsça)

ta'zimen / ta'zîmen / تعظيما

 • Saygı göstererek. (Arapça)
 • Ululayarak, yücelterek. (Arapça)

tab

 • "Parıldayan, parlayan, parlatan, aydınlatan" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Âlem-tab : Dünyayı aydınlatan, âlemi ışıklandıran. (Farsça)

tab' eden

 • Basan, yayınlayan.

tabakat-ı müfessirin / tabakât-ı müfessirîn

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

taban

 • Işıklı. Parlak. (Farsça)
 • Parlayan güneş. (Farsça)

tabende

 • Işık veren, parlayan. (Farsça)

tahakküm-ü zahiri / tahakküm-ü zâhirî

 • Zahirî olan egemenlik; akıl ve gönlü dışlayarak insanlara hükmetme.

tahattur eden

 • Hatırlayan.

tahkir eden

 • Aşağılayan, hakaret eden.

tahkirkarane / tahkirkârâne

 • Aşağılayarak, hakaret eder tarzda.

tahmid / tahmîd

 • "Elhamdülillah" demek. "Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur" mânâsına "Elhamdülillah" sözü ve benzerleri.

tahsildar / tahsildâr

 • Tahsil eden; alacakları toplayan kişi.
 • Devlet gelirlerini vazifeli olarak toplayan, tahsil eden memur. (Farsça)

tahsinhan / tahsinhân

 • Aferin diyen. Beğenip alkışlayan. (Farsça)

taki

 • Kendini koruyan, saklayan.
 • Takvalı kimse. Günahtan çekinen.

tam temizlik

 • Sıhhatli bir kadının âdet zamânından sonra başlayan, on beş gün veya daha fazla devâm eden temizlik.

tanin-endaz / tanin-endâz

 • Çınlayan, tınlayan.
 • Çınlayan, tınlayan. (Farsça)

taninendaz / tanînendâz / طنين انداز

 • Çınlayan.
 • Tınlayan.
 • Tınlayan, tını veren, çınlayan. (Arapça - Farsça)

tannan

 • Tınlayan, çınlayan.

tannaz / tannâz / طناز

 • Alaya alan, eğlenen. (Arapça)

tanz / طنز

 • Alaya alma, eğlenme. (Arapça)

tanzimat-ı hayriye

 • Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kuru

tasavvuf

 • Beden ve ruhun eğitilmesiyle bazı mânevî mertebelerin katedilmesini sağlayan yol.

tasavvuren

 • Tasarlayarak.

tasdik eden

 • Doğrulayan, onaylayan.

tasdikan / tasdîkan

 • Onaylayarak.

tasdiken

 • Tasdik ederek, doğrulayarak.

tasdikleri tahtında

 • Doğrulayacakları gibi, bilgileri dahilinde.

tatbikan / tatbîkan / تطبيقا

 • Uygulayarak. (Arapça)

tavassut

 • Araya girme, aracılık etme; bir peygamberi veya bir evliyâyı vâsıta kılarak, araya koyarak, bir isteğin yerine gelmesi için Allahü teâlâya yalvarma.

tayhan

 • Boş ve mâlayâni şeylere itiraz eden kimse.

tazarru'

 • Kendini alçaltarak, aşağı görerek, Allahü teâlâya yalvarma.
 • Tövbe etmek.

tearüf-ü amme / tearüf-ü âmme

 • Umumun anlayacağı tarz, umumun bilgi ve idrak seviyesi.

teberruan / تبرعا

 • Teberru ederek, teberru suretiyle, bağışlayarak.
 • Bağışlayarak. (Arapça)

tebuk gazvesi

 • Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam'da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk'e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk'te on

tecemmülat-ı beytiye / tecemmülât-ı beytiye

 • Evde bulunan eşya. Evin nizamını tamamlayan eşya.

tecribe

 • Deneme, sınama, bilgi edinmeyi sağlayan üç yoldan biri.

tecriden / tecrîden / تجریدا

 • Soyutlayarak. (Arapça)

tedbir-i hükumet / tedbir-i hükûmet

 • Hükûmetin tedbiri, işleri önceden planlayarak idare etmesi.

tedvin

 • Bir araya toplayarak tertipleme.
 • Edb: Aynı mevzuya ait bahisleri, çalışmaları bir araya getirip kitap hâline getirme.

tefe'ülen

 • Tefe'ül ederek; bir kitabı rastgele açarak uygun gelen yeri yorumlayarak.

tefsir / tefsîr

 • Örtülü bir şeyi açmak, yorumlamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in anlamını açıklayan bilim.
 • Yorumlama; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

tefsir eden

 • Açıklayan, yorumlayan.

tefsir-i kur'an / tefsir-i kur'ân

 • Kur'ân tefsiri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

tefviz / tefvîz

 • Ismarlama, havâle etme.
 • Bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek.
 • Kadına kendini boşama hakkı vermek. Yâni kendini sen boşa demek. Buna Temlîk de denir.

tegil

 • Sakalları yeni çıkmağa başlayan genç. (Farsça)

tehiyyet-ül-mescid

 • Mescide girince, oturmadan önce, mescidin sâhibine yâni Allahü teâlâya ta'zîm ve hürmet için kılınan iki rek'at nâfile namaz.

tehzil / tehzîl / تهزیل

 • (Çoğulu: Tehzilât) Zayıflatma.
 • Alaya alma. Alay şekline sokma.
 • Alaya alış. (Arapça)

telkin eden

 • Fikrini kabul ettirmeye çalışan, aşılayan.

telvihen

 • Açıklayarak.

temime / temîme

 • Bir sebeb, vesîle olarak görülmeyip, doğrudan te'sir edeceğine ve bir zararı def edeceğine inanılarak yapıldığı için, dînen şirk (Allahü teâlâya ortak koşmak) sayılan, mânâsı bilinmeyen ve küfre (îmânın gitmesine) sebeb olan şeyleri okumak.

temin eden

 • Sağlayan.

tenezzül-ü ilahi / tenezzül-ü ilâhî

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.

tenezzülat-ı ilahiye / tenezzülât-ı ilâhiye

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.

terci' / tercî'

 • Geri çevirme, döndürme. Sesi yükseltip alçaltarak ve tekrarlayarak okuma.

tercim

 • (Recm. den) Taşlama. Taşlayarak öldürme. Recmetme.

tercüman-ı zişan / tercüman-ı zîşân

 • Şanlı Tercüman; Allah'tan aldığı bilgileri insanların anlayacağı şekilde anlatan Peygamberimiz Hz. Muhammed.

terettüb eden

 • Sıralayan, gerektiren.

tertil

 • Muvafık ve yerli yerinde, güzel, uygun ve lâtif konuşmak.
 • Düşüne düşüne, yavaş yavaş, anlayarak okumak. Beyan eylemek ve âşikâr kılmak.
 • Kur'an-ı Kerim'i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin dura dura anlaya anlaya okumaktır. Kur'an-ı Kerim tertil üzere nâzil olmuştur.

tescir

 • Tennur yakmak.
 • Denizi kurutmak.
 • Boşaltmak ve doldurmak.
 • Ağlayarak çağırmak.

teşeffü'

 • Bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, peygamberleri veya evliyâyı vesîle ederek (araya koyarak), onların hatırı için diyerek Allahü teâlâya yalvarma, duâ etme, isteme.

teşelşül

 • (Çoğulu: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması.
 • Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.

teşne

 • Susamış. (Farsça)
 • Mc: İstekli, çok arzulayan, heveskâr. (Farsça)

teşrid

 • Ayırma, dağıtma. Dilim yapıp kesmek.
 • Nefyetme, kovalama.
 • Belâya atma. Ürkütüp kaçırma. Sevketme.
 • Birisinin ayıbını teşhir eylemek.

teşrik tekbirleri

 • Zilhiccenin dokuzuncu günü, yani Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan, her farz namazın selâmından sonraki alınan tekbirler.

tetimmat / tetimmât

 • Tamamlayan ekler.

tetimme

 • Tamamlama, tamamlayan ek.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

tevekkül

 • Allahü teâlâya teslim olma. Bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra O'na güvenme; kalbin, her işte Allahü teâlâya îtimâd etmesi, güvenmesi.

teznub

 • Kuyruğu tarafından olmaya başlayan hurma salkımı.
 • Tülbendin aşağı sarkan tarafı.

tezyif

 • Çürütmek. Küçük düşürmek. Eğlenmek, alaya almak.
 • Bir şeyin dışını tezyin ve tanzim edip, içini fena yapmak. Kötü ayar etmek.
 • Tahkir etmek.

tigbend / tîgbend

 • Kılıç kuşanan, kılıç bağlayan. (Farsça)

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


tufan

 • Çok şiddetli ve her tarafı kaplayan yağmur.
 • Nuh Peygamber (A.S.) zamanındaki büyük su baskını hâdisesi.

ukala / ukalâ

 • Akıllılar, akıllılık taslayanlar.

ulema-i rasihin / ulemâ-i râsihîn

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan yüksek din âlimlerine verilen isim. Bunlar; Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiîn ve her bakımdan onlara tâbi olan müctehidler, tefsîr ve hadîs âlimleri ve tasavvuf büyükleridir.

unsur-u muhit

 • Her yeri kaplayan unsur.

va'z

 • Cemaati irşad amacıyla Kur'ân ve hadisleri yorumlayarak yapılan konuşma.

vahib / vâhib

 • (Vâhibe) Bağışlayan, veren, ihsan eden, hibe eden.

vahib-i hayat / vâhib-i hayat

 • Hayat bağışlayan Allah.

vahib-ül ataya / vâhib-ül atâyâ

 • Hediyeler bağışlayan. Bağışlar ihsan eden. (Cenab-ı Hak (C.C.)

vahib-ül hayat / vâhib-ül hayat

 • Hayatı bağışlayan, hayat veren Allah (C.C.).

vahid-i kadir / vâhid-i kadîr

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, ve birliği herşeyi kaplayan Allah.

vahime kuvveti / vâhime kuvveti

 • His organları ile anlaşılamayan, fakat duyulanlardan çıkarılabilen mânâları anlayan iç kuvvet.

vaki / vâkî

 • (Vikaye. den) Saklayan, koruyan, vikaye eden, esirgeyen.
 • Önleyici tedbir veya ilaç.

vallahi / vallâhî

 • Allahü teâlâya yemin ederim mânâsına, bir sözün, niyyetin, bir işi yapmak veya yapmamak arzûsunun kuvvetli olduğunu gösteren, söylendiği şeye aykırı hareket edildiğinde, yemin keffâreti lâzım gelen sözlerden birisi.

vasl

 • Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma. Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir. Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.
 • Birleştirme. İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'ya İki temel bilgiyi vasl eden bir araya Dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâya Ve bu zikr deryâsınd

vasl-ı uryani / vasl-ı uryânî

 • Tasavvuf yolculuğunun sonunda Allahü teâlâya kavuşma hâli. Nihâyete erme.

vav-ı atıf

 • Atıf vavı, kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan Arapçadaki vav harfi.
 • Gr: Atıf vavı, kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan vav harfi.

vazı-ı kanun / vâzı-ı kanun

 • Kanun koyan. Kanun yerleştiren. Kanun hazırlayan.

vehhab / vehhâb / وَهَّابْ

 • Çok fazla ihsan eden. Çok bağışlayan.
 • Çok fazla bağışlayan, ihsan eden, Allah'ın isimlerinden biri.
 • Çok ihsan eden, bağışlayan, Allah.
 • Çokça ve sürekli olarak ihsan eden ve bağışlayan Allah.
 • Çok hibe eden, fazlaca bağışlayan (Allah).

veliyye

 • (Çoğulu: Velâyâ) Ermiş kadın, veli kadın.

velvele-i istiğrab

 • Garip karşılayarak bağırma, hayret feryadı.

vesait-i tabiiye-i münakale

 • Taşımacılığı sağlayan doğal vasıtalar.

vesile / vesîle

 • Kişiyi Allahü teâlâya yaklaştıran, Allahü teâlânın nezdinde (katında) yakınlığa ve hâcetlerin yâni ihtiyâçların giderilmesine sebeb olan her şey.

vesnan

 • Uyuklayan, uykusu gelmiş olan.

vilayet / vilâyet

 • Evliyâlık, velîlik makâmı, Allahü teâlâya yakın olma, gafletten uzak bulunma.

vilayet yolu / vilâyet yolu

 • Bir vâsıtanın yâni yetişmiş bir velînin yol göstermesi lâzım olan, insanı Allahü teâlâya kavuşturan evliyâlık yolu.

vühub

 • Çok fazla bağışta bulunan, çok bağışlayan.

vuslat

 • Erişmek, kavuşmak, gönlün devâmlı olarak ve kıl kadar istikâmet değiştirmeyerek Allahü teâlâya bağlı kalması.

yağmur duası / yağmur duâsı

 • Yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yapılan duâ.

yave-gu / yâve-gû

 • (Çoğulu: Yâve-guyân) Saçmasapan konuşan, saçmalayan. (Farsça)

yavegu / yâvegû / یاوه گو

 • Zırvalayan, saçmalayan. (Farsça)

zabih / zâbih / ذابح

 • (Zebh. den) Boğazlayan, kesen. Kurban kesen.
 • Boğazlayan. (Arapça)

zacir

 • Mâni olan, alıkoyan, yasak eden. Zecreden. Zorlayan.

zahir

 • Parlak, parlayan. Hüsün ve safvet üzere olan.

zalim / zâlim

 • Zulm eden, müslümanlara ve İslâmiyet'e; eli ile, dili ile ve kalemi ile zarar veren, başkalarının hakkına tecâvüz eden.
 • Allahü teâlâya inanmayan kâfir.

zar / zâr / زار

 • İnleyen, sesle ağlayan. (Farsça)
 • Zayıf, dermansız. (Farsça)
 • Perişan, ağlayan, inleyen. (Farsça)
 • İnilti. (Farsça)
 • Zâr etmek: Ağlayıp inlemek. (Farsça)
 • Zâr olmak: Ağlayıp inlemek. (Farsça)

zariyat

 • Kırıp ufalayan, toz duman edip götüren kuvvetler.
 • Velud kadınlar.

zaruriyyat-ı diniyye

 • İman edilmesi zaruri olan dinin esasları, (Allah Teâlâya, Âhiret gününe, Meleklere, Peygamberlere, Kitaplara ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak.)

zat-ı hafiz / zât-ı hafîz

 • Her şeyi koruyan ve saklayan Zât, Allah.

zat-ı hakim-i hafiz / zât-ı hakîm-i hafîz

 • Herşeyi koruyup saklayan ve hikmetli bir şekilde yapan Zât, Allah.

zecren

 • Zorlayarak, zorla.
 • Ceza olarak.
 • Engel olarak, menederek.
 • Zorlayarak.

zecri / zecrî / زجری

 • Zorlayarak, zorlayıcı. (Arapça)

zemberek

 • Hareketi sağlayan güç kaynağı.

zındık

 • Hiçbir dinde olmadığı ve Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, müslüman görünüp müslümanlığı değiştirmeye, îmânı bozmaya, dinsizliği müslümanlık olarak yaymaya çalışan ve İslâmiyet'i içerden yıkmaya uğraşan sinsi İslâm düşmanı, azılı kâfir, münâfık. Kâdıy ânîler ve Behâîler böyledir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın