LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te layık ifadesini içeren 220 kelime bulundu...

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

adab / âdâb

 • (Edeb kelimesinin çoğuludur.) Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye. Ahlâk ve terbiyenin gerektirdiği konuşma ve hareket tarzı. Adaba uymayanlara edepsiz denir."Edipler edepli olmalı" yani yazarlar, edebiyatçılar dine, ahlâka ve terbiyeye uymalı. Aksi halde edebiyatçı adına lâyık olamazlar,

adalet

 • Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.

adem-i liyakat / adem-i liyâkat

 • Liyakatsizlik, lâyık olmama.

ahkam-ı memduha / ahkâm-ı memdûha

 • Yüce ve medhe lâyık hükümler.

ahlak-ı hamide / ahlâk-ı hamîde

 • Her türlü övgüye lâyık olan güzel ahlâk.

ahmed

 • Daha çok hamdeden.
 • Çok övülmeğe ve medhedilmeğe lâyık.
 • Çok sevilen. Beğenilmiş.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi.
 • Çok hamdeden, övülmeye en lâyık olan.

ahra

 • Daha lâyık, daha münasib, en elverişli.

ahsen-i takvim

 • En güzel kıvama koyma.
 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.

ahsen-ül halıkin / ahsen-ül hâlıkîn

 • Hâlıkıyyet mertebelerinin en güzel ve en münteha mertebesinde olan bir Hâlık-ı Zülcelal. Her şeyi herşeyle münasebetine lâyık bir tarzda güzel yaratan Hâlık. (C.C.)

alaik

 • (Alayık) Münâsebetler. Alâkalar. Mânialar.

asilane / asilâne

 • Asil olanlara yakışır şekilde. Asil ve neseb sahibine lâyık. (Farsça)

bab / bâb

 • Lâyık, uygun, münasib, elverişli. (Farsça)
 • Hayır, uğur. (Farsça)

basar

 • (Çoğulu: Ebsâr) Görme duygusu.
 • Kalble hissetme. Kalb gözü.
 • Gözün görmesi.
 • İdrak. Fikir.
 • İlm-i Kelâm'da: Kendi şânına lâyık bir vecih ile Cenab-ı Hakk'ın "görme sıfatı"dır. Kâinatta hiçbir şey O'nun görmesinden hâriçte kalamaz.

beca / becâ

 • Yerinde, münasip, lâyık, uygun, şâyeste. (Farsça)
 • Yerinde, uygun, lâyık.

berahin-i mabudiyet / berâhîn-i mâbûdiyet

 • İbadet edilmeye lâyık olmanın delilleri.

bev

 • Geri çekmek.
 • Lâyık olmak.
 • İkrar etmek.

beve'

 • Geri çekmek.
 • İkrar etmek.
 • Lâyık olmak.

bilistihkak

 • Lâyıkıyla, liyakatı olarak. Hakkıyla. Haklı olarak.

cariye / câriye / جاریه

 • Halayık. (Arapça)

cay / cây

 • Değer, layık.

cedir

 • Lâyık, münasib, uygun.
 • Nihâyet, son.
 • Etrafı duvarlı yer.

çespan

 • Lâyık, uygun, münasib, muvafık, yakışır.

çespide

 • Lâyık, uygun münasib, muvafık, yakışır. (Farsça)

cevari / cevârî / جواری

 • Halayıklar. (Arapça)

cid

 • Gerdan. Süslemeye lâyık boyun. Güzel boyun.

cüdera'

 • (Tekili: Cedir) Yakışanlar. Lâyık olanlar, liyâkat sahibi olanlar.

dada

 • Halayık. Çocuk bakıcı. Dadı. (Farsça)

derece-i hürmet

 • Hürmet ve saygıya lâyık mertebe, derece.

derhor / درخور

 • Lâyık, münasib, uygun, yakışır, derhuş, sezâ, şâyeste. (Derhurd da denir.) (Farsça)
 • Layık. (Farsça)

derhuş

 • Derhor, lâyık, münasip, muvafık, uygun, yakışır, şayeste. (Farsça)

ebdan

 • Kavim, aşiret, kabile. (Farsça)
 • Şayeste, lâyık, münâsib, muvafık, uygun. (Farsça)

efdal

 • Daha faziletli, daha lâyık, daha iyi.

ehl-i sevap

 • Allah tarafından mükâfata lâyık görülenler.

ehliyet

 • İktidar, layık olma, hak etme.

el-hak

 • Hakkın ta kendisi. Tam doğrusu. Tam gerçekten.
 • Hakkı, hakkı ile izhar ve beyan eden.
 • Varlığı hiç değişmeyen, ibadete lâyık ve her hakkın sahibi, Allah (C.C.) Âdil-i Mutlak ve Vacib-i lizâtihi.

elyak / elyâk / اَلْيَقْ

 • Daha lâyık.
 • Daha münâsib. Daha lâyık.
 • Daha lâyık.
 • En layık.

enseb

 • En lâyık, çok münasib, tam yerinde.

enteresan

 • Alâka çekici, dikkate lâyık, nazarı celbedici. Câlib-i dikkat. (Fransızca)

erfak

 • En ziyade yumuşak.
 • Arkadaş, refik olmaya en çok lâyık, elyak.

erzan / erzân / ارزان

 • Ucuz, değeri düşük, pahalı olmayan. (Farsça)
 • Lâyık, münâsib, muvafık, elyâk, şâyân, müstehak, uygun, yerinde. (Farsça)
 • Ucuz. (Farsça)
 • Yaraşır, layık. (Farsça)

erzani / erzanî

 • Ucuzluk. (Farsça)
 • Lâyıklık, liyakat, münasiblik, muvafakat, uygunluk. (Farsça)

ezder

 • Münâsib, muvâfık, yaraşır, lâyık. (Farsça)

fazıl-ı muhterem / fâzıl-ı muhterem

 • Saygı ve hürmete lâyık ve çok faziletli kişi.

ferahur

 • Uygun, lâyık, münasib. (Farsça)

fettah / fettâh

 • Herşeyi lâyık olduğu şekil ve suretlerde açan, fetihler ve açılımlar müyesser eden Allah.

fettahiyet / fettâhiyet

 • Fethedicilik; Allah'ın her şeye lâyık bir şekil ve suret verme sıfatı.

fettahiyyet

 • Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı.

hadis / hadîs

 • Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim.

hak

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Vâcib-ül-vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan.
 • İslâmiyet.
 • Gerçek, doğru.
 • Alacak.
 • Pay, hisse.
 • Hâtır, hürmet.
 • İnsanı

hakik / hakîk

 • Haklı, hak sahibi olan.
 • Müstehak, lâyık, münasib.

halaik / halâik / خلائق

 • (Tekili: Halayık) (Halk) Mahlukat. Yaratılmışlar.
 • Huylar. Tabiatlar.
 • Yaratıklar. (Arapça)
 • Halayık. (Arapça)

halika

 • (Çoğulu: Halayık) Tabiat, mahlukât.

hamaid

 • (Tekili: Hamîde) Bir kimsenin medhedilmeğe lâyık olan işleri.

hannan-ı mennan / hannân-ı mennân

 • Rahmetlerin en hoş cilvesini kullarına bağışlayan ve sonsuz minnete lâyık olduğunu gösterecek şekilde kullarını nimetlendiren Allah.

haremeyn

 • Hürmete ve saygıya lâyık iki belde. Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevverenin ikisine verilen ad. Mekke-i mükerremede Kâbe-i muazzama, Medîne-i münevverede sevgili Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabr-i şerîfi bulunduğu için her ikisine saygı ve hürmet duyulması gereken yer mânâ

hari / harî

 • Müstehak, lâyık.

haslet-i hamide

 • Medih ve senâ edilmeğe, övülmeğe lâyık olan güzel ahlâk ve haslet.

hazır u nazır

 • Her yerde hazır olup, bilen ve gören, yardım eden veya herkese lâyık cezasını veren Allah (C.C.)

hica

 • Akıllı.
 • Münasib, lâyık.

hısal-i hamide / hısal-i hamîde / hısâl-i hamîde

 • Medhe ve övülmeğe lâyık güzel huylar, güzel hasletler.
 • Övülmeye lâyık güzel hasletler, huylar.

huzur / حُضُورْ

 • Hürmete lâyık zâtın önünde hazır bulunma.

iftihar-ı mukaddes / iftihâr-ı mukaddes / اِفْتِخَارِ مُقَدَّسْ

 • (Allah'a layık) övünme.

inbiga

 • Liyâkat, lâyıklık, beğenilme.

istihkak

 • Lâyık olma, hak etme.

kàbil-i hitap

 • Muhatab olabilen, hitaba lâyık.

kabule şayan

 • Kabul edilmeye lâyık.

kamen

 • Lâyık.

kaside-i kader

 • Kader kasidesi; yaratıcısının medhine lâyık, İlâhî takdir ve ölçülerle yaratılmış bir kaside gibi olan varlıklar.

kema yenbagi / kema yenbagî

 • İcabettiği gibi, uygun olduğu üzere, lâyıkı gibi.

kemal-i liyakat / kemâl-i liyakat

 • Tam anlamıyla layık oluş.

kemal-i uluhiyet / kemâl-i ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye layık olmanın, ilâhlığın mükemmelliği.

keramend

 • Münasib, muvafık, lâyık, uygun, şayeste. (Farsça)

kesb-i liyakat

 • Ehliyet kazanma, lâyık olma, hak etme.

kırnak

 • Halayık, cariye, esir kadın.

kuddus / kuddûs

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Azamet ve celâline, büyüklüğüne lâyık olmayan, noksanlık ve eksiklik getiren şeylerden, his organlarının anladığı, hayâl gücünün hayâl ettiği, hâtıra gelen ve düşünülebilen her türlü vasıftan ve özellikten münezzeh, pâk ve temiz olan.

kur'an-ı mecid / kur'ân-ı mecîd

 • Her şeyin üstünde şeref sahibi olan ve takdis ve senâlara lâyık olan Kur'ân.

layenbagi / lâyenbagî

 • Lâyık olmaz. Yakışmaz. Uymaz.

layık-ı muhabbet / lâyık-ı muhabbet

 • Sevgiye lâyık.

layıkı veçhile / lâyıkı veçhile

 • Lâyık olduğu şekilde.

leyk

 • Lâyık olmak.

lisan-ı tesbih

 • Allah'ı tesbih eden, şânına lâyık ifadelerle anan dil.

liyakat / liyâkat / لياقت / لِيَاقَتْ

 • İktidar. Ehliyet. Hüner. Lâyık olmak. Fazilet. Kıymetlilik.
 • Layıklık, uygunluk.
 • İktidar, ehliyet, lâyık olmak.
 • Layık olma.
 • Lâyık olma.

liyakatsiz / liyâkatsiz

 • Lâyık olmama.

ma'bud-u baki / ma'bûd-u bâkî / مَعْبُودُ بَاقِي

 • Sonsuza kadar ibâdete layık olan (Allah).

ma'bud-u bi-l hak

 • Hak olan ma'bud. Hakkıyla ibadete lâyık olan Allah (C.C.)

ma'bud-u bilhak / ma'bûd-u bilhak / مَعْبُودِ بِالْحَقْ

 • Hakkıyla ibâdete lâyık olan.

ma'bud-u cemil-i zülcelal / ma'bûd-u cemîl-i zülcelâl / مَعْبُودُ جَمِيلِ ذُوالْجَلَالْ

 • İbâdete yegane lâyık, nihâyetsiz güzellik ve haşmet sâhibi olan (Allah).

ma'bud-u ezeli / ma'bûd-u ezelî / مَعْبُودِ اَزَل۪ي

 • İbâdete yegane lâyık olup başlangıcı olmayan (Allah).

ma'bud-u hakiki / ma'bûd-u hakîkî / مَعْبُودُ حَق۪يق۪ي

 • Hakîkî olarak yegane ibadete layık olan (Allah).

ma'bud-u mutlak / ma'bûd-u mutlak / مَعْبُودِ مُطْلَقْ

 • Her cihetle ibâdete lâyık olan (Allah).

ma'budiyyet

 • Mâbud oluş. Kendine ibâdet edilmeğe lâyık olan, ki bu sıfat ancak Allah'a mahsustur. Uluhiyyet.

mabud-u baki / mâbûd-u bâkî

 • İbadete lâyık olan ve varlığı hiçbir zaman son bulmayan Allah.

mabud-u bilhak / mâbud-u bilhak / mâbûd-u bilhak

 • Hakkıyla ibadete lâyık olan Allah.
 • Hakkıyla ibadete layık olan Allah.

mabud-u ezeli / mabûd-u ezelî / mâbud-u ezelî

 • Varlığının başlangıcı olmayan ve asıl ibadet edilmeye lâyık olan Allah.
 • Varlığının başlangıcı olmayan ve ibadete lâyık olan Allah.

mabud-u hakiki / mâbud-u hakikî

 • Gerçek ibadet edilmeye layık olan Allah.

mabud-u layezal / mâbud-u lâyezâl

 • Varlığı hiçbir zaman son bulmayan ve ibadete layık tek ilâh olan Allah.

mabud-u lemyezel / mâbud-u lemyezel / mâbûd-u lemyezel

 • Varlığı asla son bulmayan ve ibadete lâyık tek ilâh olan Allah.
 • Varlığı hiçbir zaman son bulmayan ve ibadete layık tek ilâh olan Allah.

mabud-u mahmud / mâbud-u mahmud

 • Övülmeye, medhe lâyık tek ibadet edilecek olan Allah.

mabud-u mukaddes / mâbud-u mukaddes

 • Her türlü kusur ve noksandan yüce ve ibadet edilmeye lâyık olan Allah.

mabud-u mutlak / mâbud-u mutlak / mâbûd-u mutlak

 • İbadete lâyık tek varlık olan Allah.
 • İbadete layık tek varlık olan Allah.

mabudiyet / mâbudiyet / mâbûdiyet

 • İbadet edilmeye lâyık olma.
 • İbadet edilmeye lâyık olma.

mahbub-u bilhak

 • Gerçek anlamda sevilmeye layık olan Allah.

mahbub-u hakiki / mahbûb-u hakikî

 • Sevilen ve gerçek anlamda sevilmeye lâyık olan Allah.

mahbub-u mutlak / مَحْبُوبُ مُطْلَقْ

 • Her cihetle sevilmeye layık olan sevgili (Allah).

mahbub-u zülkemal / mahbub-u zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi olan ve gerçek anlamda sevilmeye layık olan Allah.

mahbubat-ı mecaziye

 • Gerçek sevgiye layık olmadıkları halde sevilenler.

mahcah

 • Lâyık olacak mevzi.

mahmud

 • Medh olmaya müstehak, medhe lâyık. Öğülmüş, medh ü senâ olunmuş.
 • Peygamberimizin isimlerindendir.
 • Tar: Ebrehe'nin Kâbeyi yıkmak için getirdiği filin adı.
 • Hamd olunmuş, övülmüş, övülmeye layık.
 • Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için getirdiği filin adı.

mahmud-u bi'l-ıtlak

 • Sınırsız olarak hamdedilmeye ve övülmeye lâyık olan Allah.

mahmudiyet

 • Övülmeye lâyık olma.

makam-ı layık / makam-ı lâyık

 • Lâyık olduğu makam.

makmene

 • Lâyık ve münâsip olacak yer.

maşuk-u mecazi / mâşuk-u mecazî

 • Gerçek sevgiye layık olmadığı halde aşık olunan şeyler.

mazhar-ı takdir

 • Takdire lâyık olan.

mecdere

 • Lâyık olacak mekân.

medayih / medâyih

 • Medhe lâyık işler ve hareketler.
 • Övgüye lâyık iş ve hareketler.

mehmed

 • Muhammed isminin Türkçede meşhur olmuş değişik şeklidir. Resul-i Ekrem Efendimize verilen ve sadece ona lâyık bulunan Muhammed (A.S.M.) ismine hürmeten bu değişiklik âdet olmuştur.

mel'un

 • Lânetlenmiş. Lânete lâyık.
 • Kovulmuş, tard olunmuş.

melane / melâne

 • Lânete lâyık olan.

memduh

 • Övülmeye, takdire layık.

mescudiyet / mescûdiyet

 • Secde edilmeye lâyık olma.

meşkur / meşkûr

 • Şükre lâyık olan. Teşekküre ve kendine şükredilmeğe lâyık olan. Kendine şükür arzolunan. Az şükredene çok ihsan eden.
 • Şükre lâyık olan.

müfehham

 • (Müfahham) Muhterem. Hürmete lâyık. Tazim edilmiş olan.

muhatab ittihaz etmek

 • Karşısındakilerini dinleyen.
 • Dinleyici kabul edip, sözünü dinliyor bilmek.
 • Konuşmaya lâyık görmek.

muhterem

 • Hürmete lâyık, saygıdeğer.

muhtereme

 • Hürmete lâyık, saygıdeğer anlamında, hanımlar için kullanılan ifade.

muksit

 • Adaletle iş gören. Haklı hareket eden.
 • Nefsine lâyık görmediği zararlı şeyi başkasına da münasib görmeyen.

münasib

 • Benzer, uygun, lâyık, yakışır, yaraşır.

münbagi

 • (Bugye. den) Lâyık, yakışan, şâyân.

münessim

 • Hayat veren, ruh veren. Allah.
 • Lâyık olana maaş bağlıyan kimse.
 • Köle âzâd eden.

musavvir / مُصَوِّرْ

 • Herşeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler veren Allah.
 • Herşeye layık sûret veren (Allah).

musavviriyet-i ilahiye / musavviriyet-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler vermesi.

müsebbih

 • Tesbih eden; Allah'ı, yüce şanına lâyık ifadelerle anan.

müşfikane

 • Şefkatle, merhametle. Müşfik olana lâyık surette. (Farsça)

müstahak

 • Hak etmiş, lâyık.

müstahik

 • Hak etmiş, hak kazanmış, lâyık.

müste'hil

 • (Ehl. den) Lâyık ve ehil olan.

müstehak

 • Lâyık, hak etmiş.
 • Hak eden, layık.

müstehak olma

 • Hak etme, lâyık olma.

müstevcib

 • (Vücub. dan) Lâyık, şâyan, münasib.
 • Gereken, icab eden.

mutasarrıf-ı fa'al / mutasarrıf-ı fa'âl

 • Her zaman Zâtına has ve lâyık iş yapan, daima faaliyette bulunan, idâre eden ve tasarrufta bulunan Cenâb-ı Hak.

mütekellim-i alim / mütekellim-i alîm / مُتَكَلِّمِ عَل۪يمْ

 • Gizli ve âşikâr her şeyi bilen ve kendi Zâtına lâyık şekilde konuşan Allah.
 • Her şeyi hakkıyla bilen, şânına lâyık konuşan (Allah).

muvafık / muvâfık

 • Lâyık, uygun.

na-layık

 • Lâyık olmayan. (Farsça)

na-reva

 • Yakışıksız, reva olmayan. Münâsib ve lâyık olmayan.

na-şayeste

 • Lâyık olmayan. Lâyık değil. (Farsça)

na-seza

 • Münasib olmayan, lâyık olmayan. (Farsça)

na-yeste

 • Lâyık olmıyan. (Farsça)

nalayık / nâlâyık

 • Layık olmayan.
 • Lâyık olmayan.

namaz tesbihatı / namaz tesbihâtı

 • Namazdan sonra, Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma.

narda

 • Lâyık değil. (Farsça)

naseza / nâsezâ

 • Lâyık olmayan.

nebiyy-i muhterem

 • Hürmete ve saygıya lâyık olan nebi, peygamber.

put

 • Allah'tan başka tapılan herşey.
 • Heykel. Sanem. Kendisinden medet beklenen veya lâyık olmadığı hürmet kendine yapılan maddi mânevi resim, heykel ve her çeşit cisim.

rahman / rahmân

 • "Dünyâda dost olsun düşman olsun, lâyık olsun olmasın, mü'min olsun kâfir olsun bütün yaratıklara rızık ve sayısız nîmetler veren" mânâsında Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

resed

 • Lâyık, şâyan, şâyeste. (Farsça)

reva / revâ / روا

 • Lâyık, uygun. Meydana gelmek. (Farsça)
 • Gidici. (Farsça)
 • Lâyık.
 • Layık uygun, caiz.
 • Uygun, lâyık.
 • Uygun, layık. (Farsça)

reva görme

 • Lâyık görme.

ruh-u behişti

 • Cennete ehil ve ona lâyık ruh.

şahnişin

 • Şahların oturmalarına lâyık yer. (Farsça)
 • Evin sokak üzerine olan çıkmaları. (Farsça)

şayan / şâyân / شایان / شَايَانْ

 • Münasib, lâyık, yaraşır. (Farsça)
 • Lâyık, yaraşır.
 • Yaraşır, uygun, layık.
 • Layık, yaraşır, yakışık alır. (Farsça)
 • Lâyık.

şayan-ı af ve müsamaha

 • Affa ve hoşgörüye lâyık.

şayan-ı gıbta ve hayret / şâyân-ı gıbta ve hayret

 • Gıpta ve hayrete lâyık.

şayan-ı hürmet / şâyân-ı hürmet

 • Saygı duymaya değer, saygıya layık.

şayan-ı istima'

 • Dinlenilmesi iyi ve münasib olan, dinlenmeğe lâyık.

şayan-ı menn ü şükran / şâyân-ı menn ü şükrân

 • Minnet ve şükre lâyık.

şayan-ı merhamet ve şefkat / şâyân-ı merhamet ve şefkat

 • Şefkat ve merhamete lâyık.

şayan-ı misal / şâyân-ı misal

 • Örnek göstermeye lâyık.

şayan-ı senaa / şayan-ı senaâ

 • Sena edip övmeğe lâyık olan.

şayan-ı şükran / şâyân-ı şükran / şâyân-ı şükrân / شَايَانِ شُكْرَانْ

 • Teşekküre değer, lâyık.
 • Teşekküre layık.

şayan-ı takdir / şâyân-ı takdir

 • Takdire, övgüye lâyık.

şayan-ı teberrük / şâyân-ı teberrük

 • Bereketli ve mübarek olmaya lâyık.

şayan-ı tebrik / şâyân-ı tebrik

 • Tebrike lâyık.

şayan-ı tebşir / şâyân-ı tebşir

 • Müjdeye lâyık.

şayan-ı temaşa / şâyân-ı temâşâ / شَايَانِ تَمَاشَا

 • Seyretmeye lâyık.

şayanter

 • Daha lâyık, çok lâyık. Elyak. (Farsça)

şayeste / şâyeste / شایسته / شَايَسْتَه

 • Şayan, uygun, yaraşır, lâyık. (Farsça)
 • Nümune. (Farsça)
 • Uygun, yaraşır, lâyık.
 • Uygun, lâyık.
 • Yaraşır, layık. (Farsça)
 • Lâyık.

şayet

 • ("Lâyık, yaraşır, şâyân" mânâsına gelen "Şâyesten" mastarından) Şart veya ihtimal gösterir: "Eğer, belki, olur ki" gibi. (Farsça)

şaygan

 • Uygun, lâyık, münâsib, sezâ. (Farsça)
 • Bol, çok, mebzul. (Farsça)

şaygani / şayganî

 • Çokluk, bolluk, mebzuliyet. (Farsça)
 • Münasiblik, lâyıklık, uygunluk. (Farsça)

şe'n-i uluhiyet / şe'n-i ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye layık olan ilâhlık şanı.

şevk-i mukaddes / شَوْقِ مُقَدَّسْ

 • (Allah'a layık) Mukaddes istek, arzu.

seza / sezâ / سزا / سَزَا

 • Lâyık, münasip. (Farsça)
 • Lâyık.
 • Lâyık, uygun.
 • Layık, yaraşır. (Farsça)
 • Lâyık.

seza-yı takriz

 • Övmeye, medhetmeğe lâyık.

seza-yı tezlil

 • Tahkir edilip alçak görülmeğe lâyık olan.

sezavar / sezâvar / سزاوار

 • Münâsib, uygun, lâyık, şâyân. (Farsça)
 • Layık, yaraşır. (Farsça)

sırr-ı liyakat / sırr-ı liyâkat

 • Lâyık olma sırrı, sebebi.

sürur-u mukaddes / sürûr-u mukaddes / سُرُورِ مُقَدَّسْ

 • (Allah'a layık) Mukaddes sevinç.

tahfif

 • (Hıffet. den) Hafifletme, yükünü azaltma. Kolaylaştırma.
 • Lâyıkı vechiyle hürmet etmemek.
 • Maddî-manevî bir ızdırabı azaltmak.
 • Kelimelerin bazı harflerini terketmekle telâffuzunu kolaylaştırmak.

takdire şayan / takdire şâyan

 • Takdire lâyık.

te'hil

 • Misafire "hoş geldiniz" demek olan ehlen ve sehlen cümlesini söylemek.
 • Ehliyetli kılmak.
 • Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak.
 • Lâyık ve müstehak görmek.

tebzir

 • Boş yere malını sarf etmek.
 • Serpmek. Dağıtmak.
 • İsraf etmek, lâyık olmayan yere malını sarfetmek.

tecelliyat-ı uluhiyet / tecelliyat-ı ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye lâyık olan Cenâb-ı Hakkın isimlerinin varlıklarda eserini göstermesi.

tekellümat-ı tesbihiye / tekellümât-ı tesbihiye

 • Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anan konuşmalar.

telmih

 • (Çoğulu: Telmihât) Lâyıkiyle ve kâmilen keşfedip nazara arzetmek.
 • Bir şeyi açıkça söylemeyip başka bir mâna ifade için söz arasında mânalı söylemek. İmâ ile söz arasında başka bir mânayı ifade etmek.
 • Edb: İbârede bahsi geçmeyen bir kıssaya, fıkraya, ata sözüne veya meşhur bir

tenzih / tenzîh

 • Allahü teâlâyı, şânına lâyık olmayan şeylerden, her türlü eksik ve noksanlıklardan uzak tutmak.

tesbih

 • Sübhânallah demek. Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) şânına lâyık ifadelerle yâdetmek. Yâni: Allah'ın zâtında, sıfâtında ve ef'âlinde cemi' nekaisten münezzeh olduğunu ifade etmektir.
 • Allah'ı her türlü noksan ve kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma.

tesbih eden

 • Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anan.

tesbih-i ilahi / tesbih-i ilâhî

 • Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma.

tesbihat

 • (Tekili: Tesbih) Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) sıfatına lâyık ifadelerle yâdetmeler.

tesbihat-ı ahmediye

 • Peygamber Efendimizin Allah'ı şanına lâyık derin ifadelerle anması.

tesbihat-ı hususiye

 • Özel tesbihler; Allah'ı, yüce şanına lâyık ifadelerle anma.

tesbihat-ı mahsusa

 • Özel tesbihler, Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma.

tesbihat-ı uzma / tesbihât-ı uzmâ

 • Büyük, azim tesbihât bütün varlıkların Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anmaları.

tesbihhan / tesbihhân

 • Tesbih eden; Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anan.

tevhid / tevhîd

 • Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak, O'na kimseyi ortak etmemek. Yâni Lâ ilâhe illallah (Allahü teâlâdan başka ibâdete lâyık bir ilâh yoktur. O'nun ortağı benzeri yoktur) sözünü, mânâsına inanarak söylemek.
 • Tasavvufta kalbi Allahü teâlâdan başka şeylere bağlılıktan kurtarmak.

uluhiyet / ulûhiyet

 • İlâhlık, kısaca "ibadet edilmeye lâyık olan yegâne mabud bütün varlıkları yaratan Allahtır" diye ifade edilebilen hakikat.

vacid / vâcid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Ma'bûd, Rab, ilâh olan, zâtında bulunması lâzım ve lâyık olan bütün sıfatları kendisinde bulunan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan.

vahdet-i vücut

 • "Allah'ın varlığı o kadar mükemmeldir ki, diğer varlıklar Ona göre bir gölge gibidir ve ‘varlık' adını almaya lâyık değiller" tarzında, Allah'tan başka varlıkları âdeta inkar eden bir tasavvufî görüş.

vahdetü'l-vücud

 • "Allah'ın varlığı o kadar mükemmeldir ki, diğer varlıklar Ona göre bir gölge gibidir ve varlık adını almaya lâyık değildirler" şeklinde bir görüş; Allah'tan başka varlıkları yok saymak.

vahdetü'l-vücud ehli

 • "Allah'ın varlığı o kadar mükemmeldir ki, diğer varlıklar Ona göre bir gölge gibidir ve ‘varlık' adını almaya lâyık değiller" tarzındaki tasavvufî görüş sahipleri.

vahid-i hakiki / vahid-i hakikî

 • Eşi ve benzeri olmayan, ilâh olmaya lâyık tek gerçek olan Allah.

var / vâr

 • (Teşbih edatıdır) Gibi, ...li, kerre, def'a, sâhib, mâlik, lâyıklık (yerinde kullanılarak birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Melek-vâr : Melek gibi. Ümid-vâr: Ümidli. (Farsça)

vazife-i meşkure-i maneviye / vazife-i meşkûre-i mâneviye

 • Şükür ve övgüye lâyık mânevî görev.

vazife-i tesbihiye

 • Allah'ı övme ve şanına layık ifadelerle anma görevi.

vekil / vekîl

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâtın dünyâda ve âhirette işlerini hakkıyla yerine getiren, rızkları veren, tevekkül etmeye (kendisine güvenilmeye) lâyık olan.
 • Bir kimsenin, bir işi yapmak için kendi yerine koyduğu, işini havâle ettiği kimse.

vücud-u muhterem

 • Saygıdeğer ve hürmete lâyık varlık; değerli şahsiyet.

zat / zât

 • Hürmete lâyık kimse.
 • Kendi. Öz, asıl.
 • Ehil. Sâhib. (Zu'nun müennesi)
 • Hürmete lâyık kimse, kendi, asıl, öz.

zat-ı muhterem / zât-ı muhterem

 • Hürmete lâyık, saygıdeğer kişi.