LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te lana ifadesini içeren 721 kelime bulundu...

abi / abî

 • Çekinen.
 • Tiksinen.
 • Sakınan.
 • Nazlanan.

adet-i islamiye / âdet-i islâmiye

 • İslâmın özüne uygun olarak Müslümanlarca uygulanan âdet, gelenek.

adil

 • Adalet eden, hakkı haklı olana veren.

ahdname / ahdnâme

 • Devlet başkanının emriyle, bâzı devlet, topluluk ve şahıslara özel haklar tanımak maksadıyle hazırlanan belge.

ahkam-ı ameliyye / ahkâm-ı ameliyye

 • Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar.

ahmakane

 • Ahmakçasına, ahmak olana yakışır şekilde. (Farsça)

ahrarane

 • Hürriyetçilere yakışır tarzda. Serbestçe. Hür olana yakışır surette. (İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyyeti intac eder. Mün.) (Farsça)

alamat

 • Uzun ince bir cins balık. (Hint denizinde çok olur ve yılana benzer.)

alem-i mahşer / âlem-i mahşer

 • Mahşer âlemi; kıyametten sonra insanların tekrar diriltilip toplanacakları yer.

alizarin

 • Eskiden kök boyası denilen bitkiden çıkarılırken, şimdi kimya usulleriyle hazırlanan boya maddesi. (Fransızca)

alusi / alusî

 • Nazlanarak göz ucu ile bakan kimse. (Farsça)

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

an mim amed

 • Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. (Farsça)

arasat meydanı / arasât meydanı

 • Öldükten sonra insanların ve diğer canlıların diriltilip toplanacakları meydan. Buraya mevkıf ve mahşer de denir.

arazi-i mahlule / arâzi-i mahlule

 • Huk: Araziyi kullananın intikal sahibi mirasçı bırakmaksızın ölümüyle hükümete kalan arâzi-i emiriye.

ardiyye

 • Ticaret eşyasının saklandığı yer.
 • Böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücret.

arif / ârif

 • Bilen, tanıyan, ilim ve irfân sâhibi.
 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, O'ndan başkasının sevgisini kalbinden çıkarmış, tasavvufta yetişip, kemâle ermiş velî zât. Ârif-i billah da denir.
 • Mütehassıs olduğu ilmi, zorlanmadan tatbik eden, kullanabilen kimse.

ariyy

 • (Çoğulu: Erâri) Davar bağlanan yer ve ip.

arızi / ârızî / عَارِض۪ي

 • Sonradan olana âit.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

asker

 • (Çoğulu: Asakir) Devlet ve memleketin muhafazası için ücretli veya ücretsiz olarak veya kur'a ile toplanarak hazır bulundurulan ve resmi elbise giyen silahlı adamlar topluluğu. Er, leşker, nefer.

asm

 • Sargı.
 • Kırılmış kemiğe bağlanan ağaç.

astin-berçide

 • Hazırlanan veya hazırlanmış (adam). (Farsça)

astin-malide

 • Hazırlanmış, hazırlanan (adam). (Farsça)

astronomi

 • yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz

astronot

 • yun. Feza yolculuğu yapan vasıtaları kullanan kişi. (Amerikada ve batıda astronot; Rusyada ve komünist ülkelerde kozmonot tâbiri kullanılmaktadır.)

atiyülbeyan / âtiyülbeyân / آتى البيان

 • Aşağıda açıklanacak olan. (Arapça)

azrail

 • Ölüm meleği. Dört büyük melekten biridir, ölenlerin ruhlarını almak görevi vardır. Diğer bir ismi de "melek-ül mevt: Ölüm meleği"dir. Yeryüzünde hayatın var olması, insanın yaratılışı tesadüfle açıklanamıyacağı gibi, ölüm de tesadüfle açıklanamaz. Hayatı yaratan ölümü de yaratmıştır. Hayat gibi ölüm

bab-ı şerif / bâb-ı şerîf

 • Konya'da bulunan Mevlana türbesinin kapısı.

babil kulesi / bâbil kulesi

 • Tevrat'ın rivayetine göre Hz. Nuh'un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı tamamlanamamış ve 72 dil burada meydana gelmiştir. (Buna "tebelb

bahtiyarane

 • Bahtiyarcasına, mutlucasına, mesut olana yakışacak şekilde. (Farsça)

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)

balapervaz

 • Yüksekten uçan.
 • Kendini olduğundan yüksek makamda gösterip gururlanan.

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

bar-hane

 • Yük yeri, yüklük. (Farsça)
 • Yolcu eşyası indirilecek ve saklanacak yer. (Farsça)

başeng

 • Tohumluk olmak için saklanan sarı, iri hıyar, salatalık. (Farsça)
 • Asma üzerindeki üzüm salkımı. (Farsça)

baykara

 • Helâk olma, mahvolma.
 • Böbürlene böbürlene sallanarak yürüme.
 • Malı çok olma.
 • Yırtıcı bir kuş.

bazubend / bâzubend

 • Pazvand. Kola bağlanan duâlı kağıt. (Farsça)

bebr

 • Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. (Farsça)

bedia

 • Yaratma.
 • Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.

bedir muharebesi

 • Bedir Savaşı; Peygamberimizin (a.s.m.) Medine'ye hicretinden sonra, 624 tarihinde Mekkeli müşriklerle yapılan ve Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan savaş.

behremend / بهرمند

 • Hisse sahibi. (Farsça)
 • Yararlanan. (Farsça)

bend

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)

beraya

 • (Tekili: Beriye) Halk. Bütün mahlûkat.
 • Halkın kılıç kullanabilenleri ve vergi hârici tutulan müslüman kısmı.

bervaze

 • Gezinti için hazırlanan yemek. (Farsça)

beyan buyurulan

 • Açıklanan, anlatılan.

beyan edilen

 • Açıklanan.

beyan olunan

 • Açıklanan.

bezirgan / bezirgân

 • Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse, tüccar.

bilistifade / بالاستفاده

 • Yararlanarak, istifade ederek. (Arapça)

blok

 • Birbirine bitişik yapılar. (Fransızca)
 • Büyük ve ağır yığın. (Fransızca)
 • Resim kağıtları saklanan karton kap. (Fransızca)

bülten

 • Halka bilgi veren, özet olarak yazılmış resmi yazı. (Fransızca)
 • Bir müessesenin, kurumun faaliyetlerini tanıtan ve belli zaman aralıklarıyla yayınlanan mevkute. (Fransızca)

burhani / burhânî

 • Delillere dayalı ispat yöntemini kullanan.

burjuvalar taifesi

 • Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan zengin grup.

büyü

 • Sihir. İlme, fenne uymayan gizli sebebler kullanarak garib işler yapmayı sağlayan ilim.

büyük cihad

 • Samsun'da haftalık olarak yayınlanan bir gazete.

büyük cihad gazetesi

 • Samsun'da haftalık olarak yayınlanan bir gazete.

cabiye

 • (Çoğulu: Cevâbi) Cemaat.
 • İçinde su toplanan büyük havuz.
 • Şam diyarında bir şehir adı.

cablus

 • Dalkavukluk, yaltaklanma. (Farsça)
 • Dalkavukluk eden, yaltaklanan. (Farsça)

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

çal-at

 • Hareketli, yerinde duramayıp şahlanan at.

candade

 • Bir şeye candan bağlanmış. Can vermiş, candan bağlanan. (Farsça)

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

cebbar / cebbâr / جَبَّارْ

 • Aşırı zor kullanan.

cebbarane

 • Cebbarcasına. Cebbar olana yakışacak tarzda.

cebire / cebîre

 • Kırık ve çıkığın iki yanına bağlanan tahtalar.

cebren

 • Zorla. Cebir ve kuvvet istimali ile. Kuvvet kullanarak.

cefa / cefâ / جفا

 • Üzme, eziyet etme. (Arapça)
 • Cefâ çekmek: Cefaya katlanan, üzülen. (Arapça)

cefa-keş

 • Eziyete dayanan, cefa çeken, acıya katlanan. (Farsça)

cefakeş / cefâkeş / جفاكش

 • Üzülen, cefa çeken, eziyete katlanan. (Arapça - Farsça)

celali / celalî

 • Celal ismine dâir. İlâhi ve celale müteallik. Celal adlı kimselerle alâkalı olan.
 • Hicri XI. Asırdan önce Anadolu'da baş gösteren eşkiyaya verilen ad.
 • Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlanan ve Hicri 471 tarihinde başlayan bir güneş takvimi.

çelebi

 • Efendi, kibar kimse.
 • Mevlâna postnişinine verilen ünvan.
 • Çelebi, Sultan Mehmed devrine kadar padişah oğullarına verilen ünvan idi.
 • Mevlânâ soyundan gelenlerle, mevlevilerin büyüklerine verilen ünvan.

cem edilen

 • Toplanan, bir araya getirilen.

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

cerahat

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.

cereyan / cereyân

 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.

cesaret-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaret.

cevabü'l-ahmak es-sükut / cevabü'l-ahmak es-sükût

 • Ahmak olana verilecek en iyi cevap sükûttur, cevap vermemektir.

cevz

 • Malı toplayıp kimseye hayır ve sadaka etmemek.
 • Sallana sallana yürümek.

cezu'

 • Çok sızlanan, kıvranan, feryad eden. Allah'tan gayrısından imdad bekleyen.

cezur

 • (Çoğulu: Cüzür) Boğazlanacak deve. Hem erkeğe hem dişiye denir. (Boğazlanacak yere meczer derler. Boğazlayan kimseye cezzar derler.)

cilaz

 • Kamçının ucuna bağlanan kayış.

cimri

 • Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye e (Farsça)

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

cümmet

 • Suyun biriktiği yer.
 • Başta toplanan saç.
 • Omuzlara inen saç.

cünban / cünbân / جنبان

 • "kımıldanan, kımıldatan, sallanan, oynayan, oynatan, hareket eden" mânâlarına gelir ve sıfatlar yapar. Dünbâle-cünbân : Kuyruk sallayan. (Farsça)
 • Sallayan. (Farsça)
 • Sallanan. (Farsça)

dabk

 • Kendisiyle kuş avlanan bir nesne.

dahiye-i edeb / dâhiye-i edeb

 • Edebiyatta dâhi olan, eşine az rastlanan büyük edib.

dar-ül-gurur / dâr-ül-gurûr

 • İnsanın gönlünü cezbeden, çeken fakat ele geçtiğinde faydalanamadan kaybolup giden yer. Dünyâ.

dels

 • Karanlık, zulmet.
 • Bir şeyi saklamak, gizlemek.
 • Sonbaharda yapraklanan bir ot çeşiti.

derek

 • Urgan ucuna eklenip, kovanın kulpuna bağlanan ip parçası (urgan suya değmesin diye)
 • Kiriş uçlarında olan halka (yayın başlarına geçirirler.)

dest-i tasarruf-u kudret

 • Allah'ın herşeyi dilediği gibi kullanan ve yöneten kudret eli.

devirli

 • Fiz: Müsavi zaman aralıkları ile tekrarlanan hareket. Periyodik.

dilbend / دلبند

 • Gönül bağlanan, sevgili. (Farsça)

dımad

 • Yara üstüne yapılan yakı ve bağlanan bez.

disam

 • Şişe ağzına konulan tıpa.
 • Yaraya bağlanan bez.
 • Kulak içine sokulan şey.
 • Yarık ve delik tıkamada kullanılan tıkaç.

diyet

 • Kan bedeli. Yaralanan veya öldürülen bir kimse için en yakın vârisine ödenmesi şer'an hükmolunan para veya mal. Can pahası.
 • Para, değer. Kıymet.

düramih

 • Yürürken sallanan kişi.

durendiş / dûrendiş

 • İlerisi için kaygılanan.

egoizm

 • Bencillik. Kendi menfaatını ön plâna alma. Her işi ve davranışta kendini düşünme. Bencillik, hem ahlâk, hem de dinde reddedilen kötü bir huydur. Bencillikten kurtulmanın çaresi, İslâm terbiyesidir. (Fransızca)

ehl-i kıyam

 • Ayaklananlar, ihtilal girişiminde bulunanlar, isyan edenler.

eimme-i erbaa

 • Dört imâm. Müslümanların en büyük ve yüksek âlimleri ve müctehidlerinden hak mezheb müessisleri olan ve ehl-i imâna rehberlik eden büyük imâmlar. İsimleri şöyle sıralanabilir: İmâm A'zam Ebu Hanife, İmâm-ı Şâfii, İmâm-ı Mâlik, İmâm-ı Ahmed ibn-i Hanbel. (R.A.)

ekmelane / ekmelâne

 • Ekmel olana yakışacak şekilde.

ekremane

 • Ekremce, ekrem olana yakışacak şekilde. Çok elaçıklığıyle, cömertlikle.

el-ehram

 • Mısır'da yayınlanan bir gazete.

ellezi

 • Mânası kendinden sonra gelen cümle ile tamamlanan bir kelimedir.

elviye-i mütemevvice

 • Dalgalanan bayraklar.

emirname-i arifane / emirnâme-i ârifâne

 • Ârif olana, bilene yakışır biçimde olan emir yazısı.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enbar

 • (Tekili: Nibr) Anbarlar, nibrler. İçinde çeşitli mallar saklanan kapalı mahfaza, oda.

engizisyon

 • 16. ve 17. yüzyılda Hıristiyan Katolik mezhebinden ayrılan veya papaya karşı gelen kimselere karşı, arslana parçalatma, ateşte yakma gibi cezalar uygulayan mahkeme.

envar-ı imaniye ve tesbihiye / envâr-ı imaniye ve tesbihiye

 • Tesbihat ve imandan kaynaklanan nurlar.

eriş

 • Sakatlanan bir uzuv için yaralayandan alınan şer'i diyet.
 • Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar.

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

errezzak

 • Bütün rızıkları ve faydalanacak şeyleri yaratan ve ihsan eden Allah (C.C.)

erş

 • Fesat, niza, ihtilaf, rüşvet.
 • Fışkırmak.
 • Tırmalamak.
 • Fık: Yaralanan veya kesilen bir uzuvdan dolayı verilmesi lâzım gelen diyet.

esedi / esedî

 • Arslana aid.
 • Üzerinde arslan resmi bulunan mâdeni para.

esma-i mevsule / esmâ-i mevsule

 • Mânâsı kendisinden sonra gelen cümle içinde açıklanan ve bu cümleyi kendinden sonra gelen cümleye bağlayan kelimelerdir.

esma-i mevsule ve müpheme / esmâ-i mevsûle ve müpheme

 • Gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; mânâsı kendisinden sonra gelen cümle ile açıklanan ve bir ismi başka bir cümleye bağlayan kelimedir.

esrar-keş

 • Esrar denen zehiri kullanan kimse. Esrar içen. (Farsça)

evrad-ı kudsiye

 • Kutsal virdler, devamlı tekrarlanan kutsal zikirler.

evrad-ı muntazama

 • Düzenli ve sürekli tekrarlanan zikirler.

evvel-i menazil

 • İlk konaklanan yerler; kitabın ilk bölümlerinde yer alan başlıklar.

fa'l-i hayır / fâ'l-i hayır

 • Hayırlı iş, hayra yorumlanan iş.

fahimane / fahimâne

 • İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. (Farsça)

faide-mend / fâide-mend

 • Kârlı, faydalanan, menfaat elde eden. (Farsça)

fakid

 • Az rastlanan şey. Nâdir bulunabilen nesne.

falaka / فلقه

 • Falaka, ayağa sopa atarak acı çektirmek için hazırlanan düzenek. (Arapça)

faryab

 • Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer. (Farsça)
 • Eski Horasan'da Belh'e yakın bir şehrin adı. (Farsça)

fasihane / fasîhane

 • Fasahatli, fasih olana yakışır tarzda. Açıklıkla. (Farsça)

fatımiler / fâtımîler

 • Aslen mecûsî olan Meymûn el-Kaddah'ın neslinden gelen Ubeydullah bin Sa'îd'in etrâfında toplanan, kendilerinin hazret-i Fâtıma'nın neslinden geldiklerini iddiâ eden; Mısır, Kuzey Afrika, Filistin ve Sûriye'de 910-1171 seneleri arasında hüküm süren, Eshâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalışan hânedân

fecr-i ati / fecr-i âtî

 • Gelecekteki fecr. 1908 meşrutiyet inkılâbından sonra Servet-i Fünun mecmuası etrafından toplanan bir kısım gençlerin kurmak istedikleri ekolün (cemiyetin) adıdır.

fehh

 • (Çoğulu: Fihâh-Fuhuh) Avlanacak âlet.
 • Kapan.

fehur

 • Fahirlenen, övünen.
 • Nazlanan.
 • Büyük nesne.
 • Büyük deve.

fennin iliştiği

 • Bazı materyalist bilginlerin maddî ilimleri kullanarak Kur'ân'daki bazı âyetlerin gerçek dışı olduğunu ileri sürmeleri.

fevt-i fursat

 • Fırsat kaçırma. Fırsatı değerlendirememe. Ele geçen bir imkânı kullanamama.

fidye

 • Bir şeyin yerine geçmek üzere verilen bedel.
 • Çok yaşlı ve hasta olan kimsenin tutamadığı oruç, ölüm hastalığına yakalananın kılamadığı namaz, vefât etmiş kimsenin namaz ve oruç borçları için ve hacda, ihramlının hastalık özründen dolayı ihramın bâzı yasaklarını işlemesine karşılık vermesi ge

fırışka

 • Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanabilmeğe münasib olan rüzgâr hakkında söylenilen bir tabirdir. Bu rüzgârın, saniyedeki sür'ati 5-12 metredir.

fuhşiyat / fuhşiyât

 • Çok çirkin, aşağılık, helâl olmayan işler; Dinen yasaklanan ve haram sayılan davranışlar.

gabit / gabît

 • (Çoğulu: Gubut) Çukur yer.
 • Bir dere ismi.
 • Üstüne mıhfe bağlanan çok kuvvetli hayvan.

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

galtan

 • Yuvarlanan, tekerlenen. (Farsça)

gamm-har

 • Kederlenen, hüzünlenen, tasalanan. (Farsça)

gasb

 • Başkasının malını izinsiz (rızâsı olmaksızın) zorla elinden almak. Malı alana gâsıb, alınan mala mağsûb denir.

gazi

 • Savaşta yaralanan, sağ dönen kimse.

gerden-bend

 • Boyuna bağlanan nesne, boyun bağı. (Farsça)
 • Gerdanlık. (Farsça)

gilemend / گله مند

 • Şikayetçi, sızlanan. (Farsça)

giriftar olan

 • Tutulan, yakalanan.

gürmih

 • Çivi. (Farsça)
 • Hayvan bağlanan büyük kazık. (Farsça)

guşane

 • Düşürülmüş hurma.
 • Hurma ağacı altına düşüp toplanan hurma.

guzbe

 • Tez gadaplanan, çabuk kızan.

habil

 • Sihirbaz, efsuncu, büyücü.
 • Kement ile yakalanan canavar.

habirane / habirâne

 • Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde. (Farsça)

habis

 • Bağışlanan şey. Mukabilinde bir ücret istenmeyen şey. Parasız olarak verilen nesne.

hadd-i şürb

 • Fık: Az veya çok miktarda şarap (alkollü içki) içilmesinden dolayı uygulanacak ceza.

hadir

 • (Çoğulu: Hadere) Şişen aza, yumrulanan organ.

hadire / hadîre

 • Kalabalık olmayan topluluk.
 • Yaranın içinde toplanan kan ve irin.

hadis-i müteşabih / hadîs-i müteşabih

 • Mânâsı açık olmayan ve yorumlanabilir olan hadîs-i şerif.

hads-i imani / hads-i imanî

 • İmandan kaynaklanan güçlü sezgi.

haff

 • Bir şeyin etrâfını dolanan. Bir nesnenin çevresini dolanan.

hakaik-i müberhene ve ilmiye

 • İlmî ve delillerle ispatlanan hakikatler, gerçekler.

hakendiş

 • Hak için kaygılanan.

hakikat-i kerimane / hakikat-i kerîmâne

 • İkram sahibi olana yakışırcasına olan gerçek ve doğru.

hakimane / hakîmane

 • Hikmetli olarak. Hakîm olana yakışır surette. (Farsça)

halbe

 • (Çoğulu: Halâbib) Bir yarış yapmak veya bir şeye yardım etmek için toplanan atlılar grubu.

halidiyye / hâlidiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Nakşibendiyye yolunun bir kolu olan Hâlidiyye yolu daha çok Anadolu, Irak ve Sûriye taraflarında yayılmıştır.

hamuşan

 • Mevlevi tâbirlerindendir. Konya'da Mevlâna'nın türbesi haricinde ve kıble cihetindeki büyük kabristana verilen isimdir.
 • Sessizler, susmuş olanlar, uykuda olanlar.

haneş

 • (Çoğulu: Ahnâş) Avlanan haşere veya kuş.
 • Yılan.

haram lokma / harâm lokma

 • Helâl olmayan ve dînen yenmesi yasaklanan yiyecek.

harime / harîme

 • Bir kimsenin, istediği gibi kulanabilecek hakka sahib olduğu malı.

haşir / hâşir

 • Haşreden, toplayan. Cem'eden.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi. Haşir meydanında bütün insanlar mübarek izlerinde haşr olup toplanacaklarından Delâil-i Hayrat'ta bu isimle mezkurdur.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

haslet-i hamra / haslet-i hamrâ

 • Güçlü haslet; hamiyet, gayret ve mahçubiyetten kaynaklanan ve yüz kızarması şeklinde kendini gösteren haslet.

hasreden

 • Sadece belli şeylere odaklanan.

haşşaş

 • Esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler kullanan. Esrarcı, esrar içen.

hassasane

 • Hassas ve duygulu olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hatar

 • Bir şeyin etrafını çevreleyen çember nev'inden şeyler.
 • Çadırın eteklerine bağlanan parça.

hatem-i tai / hatem-i taî

 • (Ebu Adi bin Abdullah bin Said) Arab kabile reislerinin büyüklerinden ve şairlerinden olup, cömertliği ile meşhurdur. Adı, cömertlik ve keremde darb-ı mesel halini almıştır. Bazı şiirleri toplanarak bir divan yapılmış ve Londra'da bastırılmıştır. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zamanına yetişmiş ise, de,

hatıra

 • Hatıra gelen. Hatırda kalan şey.
 • Bir kimseyi veya bir hâdiseyi hatırlatması için yazılan veya saklanan veya birisine verilen şey.

havadis

 • (Tekili: Hâdise) Yeni hâdiseler, yeni sözler.
 • Alâka ile karşılanan haberler.

hayal

 • (Çoğulu: Hayâlât) Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey.
 • Asıl olmayan ve akıldan geçen fikir.

hazer ve ibaha / hazer ve ibâha

 • Yasaklar ve mübahlar. Fıkıh kitablarında dînen yasaklanan ve izin verilen şeyleri anlatan bölüm. Bâzı fıkıh kitaplarında bu bölüm kerâhiyye ve istihsân adıyla anılır.

hazire / hazîre

 • Az cemaat.
 • Asker bölüğü.
 • Yara içinde toplanan kan ve irin.

hebbihi / hebbihî

 • Sallana sallana yürüyen kişi.

hebiha

 • Yürürken sallanan kadın.

hediye

 • Parasız verilen, bağışlanan şey. Armağan.

heyula

 • Zihinde tasarlanan korkunç hayal.
 • Gösteriş ve iriliği olduğu halde hiçbir te'siri ve değeri olmayan şey.
 • Eski felsefede: Eşyanın aslı ve gerçek olan kısmı. Madde.

hibe

 • Bağışlamak. Parasız ve karşılıksız vermek. Bağışlanan şey.
 • Hal ve şân.

hicaz demiryolu

 • Şam'dan Hayfa'ya kadar uzanan demiryolu. Yapımına 1900'de başlanan bu demiryolunun uzunluğu 1465 km, genişliği ise 1050 m. idi. Başlıca özelliği tamamıyla İslâm dünyasının yardımı ile yapılmış olmasıdır. II.Abdülhamid zamanında yapılan bu demiryolu 1908 yılında tamamlanmıştır.

hidam

 • (Tekili: Hizmet) Hizmetler. Vazifeler.
 • (Hademe) Devenin ayaklarına bağlanan halkalar, kayışlar. Ayak bilezikleri, ayak köstekleri.

hidroelektrik

 • Su gücünü kullanarak elde edilen elektrik. (Fransızca)

hidroelektrik santralı

 • Su gücünü kullanarak elektrik üreten fabrika veya merkez.

hilaf-ı vaki' / hilâf-ı vâki' / خِلَافِ وَاقِعْ

 • Olana zıd.

hilafet

 • Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek.
 • Din ve dünya işlerinde umumi reislik. İmam-ül Mü'minîn olan zât, şer'î hükümlerin icrasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) halef olduğu için hilafet vazifesini alana Halife denmiştir. Buna İmamet-i Kübra da denir.Hilafet, 1517 (Hi

hilafi / hilafî

 • Hilafa, ihtilafa sebeb olana dair.

hissen

 • His itibariyle, duygulanarak, hislenerek.

hisseyab

 • Hisselenen. Faydalanan. Hisse alan. (Farsça)

hükre

 • Cem'olmak, toplanmak, birikmek.
 • Yiyecek maddelerini, pahalanacak diye saklamak.
 • Azlığından bir yerde toplanan su.

hukuk-u hayatiye

 • Hayat sahibi olmaktan kaynaklanan haklar.

humbara

 • Küçük küp. (Farsça)
 • Ask: Demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak olarak yapılan ve içine patlayıcı maddeler doldurularak havan topu veya elle atılan harp aleti. Havan topu ile atılana havan humbarası, elle atılana da el humbarası denirdi. (Farsça)
 • Para biriktirmek için kullanılan topr (Farsça)

iane

 • Yardım. İmdat. Yardım için istenen, toplanan şey.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icareteyn

 • Müeccel ve muaccel icarelerle kiralanan vakıf emlâkı. Hem derhal alınan, hem ileride alınacak kirası olan vakıf bina.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

içtima eden / içtimâ eden

 • Toplanan.

idarehane

 • Bir işe bakan hey'etin veya bir işi idare edenlerin toplanarak iş gördükleri yer ve dâire. (Farsça)
 • Dergi, gazete vs. gibi yayınların yazı işlerine bakılan dâire. (Farsça)

iddihar edilen

 • Biriktirilen, depolanan.

iddihar olunan

 • Biriktirilen, depolanan.

iftariyye / iftâriyye / افطاریه

 • İftarlık, iftar için hazırlanan yiyecek. (Arapça)

ihale / ihâle

 • İşi uygun olana verme.

ıhaze

 • (Çoğulu: İhâzât-İhâz) Su birikip toplanacak yer.
 • Bir kimsenin kendisi veya sultanı için hıfzedip gözlediği yer.

ihtirasat-ı hayvaniye / ihtirâsât-ı hayvâniye

 • Hayvânî ihtiraslar, hayvanî duygulardan kaynaklanan aşırı istekler, tutkular.

ihtiyaci / ihtiyacî

 • İhtiyaçtan kaynaklanan.

ihzar edilen

 • Hazırlanan.

ikrahen

 • İstemiyerek, tiksinerek. Zorlanarak.

ikram buyurulan

 • Bağışlanan, ihsan edilen.

ikramiye

 • Hürmet ve mükâfat için verilen para veya hediye.
 • Memurlara maaş haricinde ve her sene belli bir zamanda verilen para.
 • Yapılan iyilik karşılığı olarak verilen hediye veya para.
 • Satıcı tarafından pazarlığın hâricinde olarak müşteriye yahut arada vasıta olana verilen şey

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

iltihab-ı edeme

 • Tıb: Cildin iltihablanarak katılaşması.

iltizam-perverane

 • Bağlanarak, sarılarak.

imam-ı malik / imam-ı mâlik

 • (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere'de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, "Kütüb-ü Sitte"ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs'te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana "Malikî" denir.

imkan / imkân / امكان

 • Olanak. (Arapça)

imkan-ı örfi / imkân-ı örfî

 • Emsaline pek az rastlanan hârika bir âdet veya keramet gibi.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

insan-ı kamil / insan-ı kâmil

 • Kemâle ermiş, olgun insan. İslâmiyet'in emrettiği bütün emirleri yapan, yasaklardan sakınan, Peygamber efendimizin güzel ahlâkıyla ahlâklanan, hareketleri ve sözleri hep Allahü teâlânın ilhâmı ile olan üstün insan.

inşimar

 • Sallana sallana yürüme.

intisaben

 • Bağlanarak, mensup olarak.

irade-i aliye

 • Tar: Sadrazam tarafından verilen emir. Bu emir yazılı olduğu gibi, şifâhi de olurdu. Yazılı olana "iş'arat-ı âliye" de denilirdi.

irtişaf

 • Emerek ve azar azar içme.
 • Tıb: Vücudun her hangi bir yerinde toplanan suyun, dışarı atılması.

islami / islâmî

 • İslâm dininden kaynaklanan.

istifade eden

 • Yararlanan.

istifadeten

 • Faydalanarak.

istihare / istihâre / استخاره

 • Bir işin nasıl sonuçlanacağını anlamak için ibadetten sonra uykuya yatma. (Arapça)

istihlak / istihlâk

 • Tüketme, kullanarak yok etme.

istila / istilâ

 • Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirmek.

istimal eden

 • Kullanan.

isyan eden

 • Başkaldıran, ayaklanan.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

ittihamkarane / ittihâmkârâne

 • Suçlanarak.

iyani / iyanî

 • Ayân olana ait, âşikâr ve belli olana dair.

izah buyurulan

 • Açıklanan.

izah edilen

 • Açıklanan.

jüri

 • Bir mesele hakkında hüküm vermek için toplanan heyet.
 • ing. Herhangi bir mes'ele için hüküm vermek üzere toplanan hey'et, cemaat.

ka'm

 • (Çoğulu: Kiâm) Devenin ağzını bağladıkları şey.
 • İçinde silah saklanan kap.
 • Bağlamak.
 • Öpmek.

kabil-i kıyas / kâbil-i kıyas / قابل قياس

 • Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir.

kàbil-i tatbik

 • Uygulanabilir.

kabiliyet-i telkiha / kabiliyet-i telkîha

 • Aşılanabilir olma, aşı tutmaya elverişli ve kabiliyetli olma.

kafiye

 • Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi.

kafiye-perestlik

 • Kafiye için mânâyı feda edecek derecede kafiyeye önem vermek, birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânâyı arka plâna atmak.

kafiyeperestlik

 • Kafiye için safiyeyi feda edecek derecede kafiyeye ehemmiyet vermek. Birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânayı arka plana atmak.

kafur / kâfur

 • Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
 • Cennette bir kaynak ismi.

kahilane / kâhilane

 • Tembelce, tembelcesine, tembel olana yakışır surette. (Farsça)

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kaynan

 • At ve deve ayaklarının ip bağlanacak ve bukağı vuracak yeri.

kaziye-i tasdiki / kaziye-i tasdikî

 • Delillerle tasdik edilip onaylanan hüküm, önerme.

kebab

 • Ateşte pişirilen et.
 • Ateşte kavrularak veya alazlanarak pişirilen her türlü yiyecek.

kelebçe

 • Yakalanan suçluların iki bileğine birden takılan demir halka. Demir bilezik.

kemer

 • Yay gibi eğik olan yapı. (Farsça)
 • Bele bağlanan kuşak. (Farsça)
 • İç çamaşırın bele rastlayan kısmı. (Farsça)

kerimane

 • Kerim olana mahsus hâlde. Lutfederek. Kerime hâs bir suretde. (Farsça)

kesretli

 • Çokça rastlanan, sayı itibariyle çok olan.

kıbb

 • Kişinin arkasında yumrulanan kemik.

kımatr

 • Eşya veya kitab saklanan yer. Kitaplık.

kimya

 • Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu.
 • Edb: Aşk.
 • İlâç.
 • Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzu

kısas

 • Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı tatbik etmesi.

kıyamet

 • Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip toplanacağı zaman.
 • Mc: Büyük belâ.
 • Fazla sıkıntı.

kıyamet-i mükerrere

 • Tekrarlanan kıyamet, defalarca ölüp dirilme.

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

komita

 • (Slavca) Maksadına ulaşmak için ekserî silah kullanan, siyasî, gizli ihtilaki cemiyet. Eşkiya.

komite

 • Bir komisyon arasından seçilmiş âzası bulunan, bir iş için toplanan hey'et. Meclis şubesi. Hey'et. (Fransızca)
 • Bir iş için toplanan heyet.

korsan

 • itl. Deniz haydutu. Deniz eşkiyası.
 • Başkaların haklarını zor kullanarak yiyen kimse.
 • Bir hakkı izinsiz olarak kullanan.

kubbe-nişin

 • İstanbulda Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı denen yerde toplanan kabine üyeleri denebilecek toplantıya katılan vezirlerin herbiri. (Farsça)

kuddusi / kuddusî

 • Cenab-ı Hakk'ın Kuddus sıfatına dair ve müteallik. Kusursuz olan Cenab-ı Hakk'a ait.
 • Kudsi ve temiz olana ait ve ona müteallik.

küsbe

 • Bir parça süt ve hurma.
 • Taamdan veya başka şeyden az iken çoğalıp toplanan nesne.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutb

 • İşlerin görülmesine veya insanların doğru yolu bulmasına vâsıta kılınan büyük zât. Dünyâ işleri ve madde âlemindeki olaylarla alâkalı olana medâr kutbu (kutb-ül-aktâb), din ve irşâd işi ile vazîfeli kılınana irşâd kutbu denir.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

kutme

 • Bozluk ve kızıllık olan renk. (O renkte olana "aktem" derler.) (Müe: Katmâ)

kuvve-i mutasarrıfa

 • Mütehayyile vasıtasıyla zihinde hazırlanan şeyleri tertib kuvveti.

kuvvet-i kat'iyet

 • Kesinlikten kaynaklanan kuvvet.

kuvvet-i nispet

 • Allah'a bağlı olmaktan kaynaklanan güç.

kuyud-u ihtiraziye

 • Koruyucu tedbirler, bazı hakları kullanabilme şartları, çekince şartları.

kuyud-u ihtiraziyye

 • Korunmak için ilerisine âid tedbir kayıtları. Bazı hakları kullanabilme şartı.

la yezali / lâ yezalî

 • Zevalsiz olana ait, sonu olmayanla ilgili.

lakat

 • Yabandan toplanan nesne.
 • Mâdende bulunan gümüş ve altın parçaları.

layenfekk / lâyenfekk

 • Bölünemez, ayrılamaz. Parçalanamaz.

lazım-ı eamm / lâzım-ı eamm

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olana lâzım denir (matbaa ve kitap gibi; matbaa lâzımdır).

lazım-ı mezhep / lâzım-ı mezhep

 • Mezhebe zorunlu olarak lâzım olan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey (meselâ, iktisat ilmi bir mezhepse, onun lâzımı matematik ilmidir. Çünkü matematik ilmi olmadan iktisat hesaplanamaz).

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

lecne

 • Bir mes'ele için toplanan cemaat.

leff ü neşr

 • Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san'atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alâkalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı

letm

 • Davarın boğazlanacak yerine bıçak çalmak.

leviyye

 • Bir kimse için ayrılıp saklanan yiyecek.

liva-i hamd / livâ-i hamd

 • Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâlâ tarafından Peygamber efendimize ihsân edilecek olan ve altında bütün inananların toplanacağı sancak-ı şerîf.

liva-ül hamd

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bayrağı. Ona inananlar kıyâmetten sonra bu bayrağın altında toplanacaklardır.

livaü'l-hamd / livâü'l-hamd

 • Hz. Peygamber'in (a.s.m.) sancağı, kıyametten sonra Müslümanların altında toplanacakları sancak.

livaü'l-hamd-i ahmedi / livâü'l-hamd-i ahmedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bayrağı, kıyametten sonra Müslümanların altında toplanacakları sancak.

lukta

 • Yerden toplanan şey.

ma'fuv

 • Affedilen, bağışlanan.

ma'kal

 • (Çoğulu: Meâkıl) Sığınacak ve saklanacak yer.
 • Kale.

ma'yub

 • Ayıplanmış. Ayıplanan. Bir kusuru ve eksiği olan.

ma'yubat

 • (Tekili: Ma'yube) Ayıplanacak şeyler. Eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar.

ma'yuben

 • Kusur ve ayıp sayılarak. Ayıplanarak.

maglubane

 • Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde. (Farsça)

magrurane

 • Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Farsça)

mağrurane / mağrûrane / مغرورانه / mağrûrâne / مَغْرُورَانَه

 • Gururlanarak, kendini beğenerek. (Arapça - Farsça)
 • Gururlanarak.

magruren

 • Gururlanarak. Güvenerek, itimad ederek.
 • Aldanarak.

mağruren

 • Gururlanarak.

mahbun

 • Kıtlık için saklanan şey.
 • Edb: İkinci harfi düşürülmüş vezin.

mahkeme-i kübra-yı haşir / mahkeme-i kübrâ-yı haşir

 • Haşrin büyük mahkemesi, insanların öldükten sonra diriltilerek hesaba çekilmek üzere toplanacağı büyük mahkeme.

mahkum / mahkûm

 • Aleyhinde hüküm verilmiş olan. Dâvayı kaybedip cezalanan.
 • Birisinin hükmü altında bulunan.
 • Zorunda ve mecburiyetinde olma. Katlanma.

mahkür

 • Aşağılanan, küçük düşürülen.

mahşer / مَحْشَرْ

 • Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.
 • Ölülerin dirilip toplanacakları yer.
 • Ölülerin diriltilerek toplanacakları yer.

mahsuben

 • Hesaplanarak. Hesaplı olarak. Hesabına kaydedilerek.

mahsur / mahsûr / مَحْصُورْ

 • Sınırlanan.

mahsus olan / mahsûs olan

 • Hisler aracılığıyla algılanan.

mahsusiyet

 • Dış duyularla hissedilebilir, algılanabilir.

mahzun

 • Hazinede saklanan şey.

mahzuz / mahzûz

 • Hoşlanan.

makbuzat

 • (Tekili: Makbuz) Alınan paralar. Satıştan veya borçlulardan toplanan paralar.

mal / mâl

 • İnsanın arzuladığı, ihtiyâç, yâni lâzım olunca, kullanmak için saklanabilen ayn, yâni madde, cisim.

mantuh

 • Boynuzlu hayvan tarafından yaralanan veya öldürülen.

manzure

 • Belâ, musibet, felâket, âfet.
 • Noksan ve kusuru olan, ayıplanacak kadın.

masan

 • Eşya saklanacak yer.

masnea

 • İçine yağmur suyu toplanan büyük havuz.

masun / masûn

 • Korunan, saklanan.

matlub-ı hakiki / matlûb-ı hakîkî

 • Gerçekte taleb olunacak, kavuşmak istenilecek ve gönül bağlanacak olan Allahü teâlâ. Hakîkî Matlûb.

matufun-aleyh / mâtufun-aleyh

 • Bir bağlama edâtı (bağlaç) ile kendisine bağlanan kelime, mânâ, maksat.

mayu'ref

 • Bilinmez.
 • Minder altında saklanan şey.

mazmi

 • Sulanan ekin.

mazruf

 • Zarflanan. Sarılıp muhafaza edilen. Zarfa konan.
 • Zarflanan, zarf içinde olan.

me'cel

 • (Çoğulu: Meâcil) Su toplanan yer.

mear

 • Arlanacak, utandıracak şey.

mecelle

 • Tanzîmât'ın îlânından sonra, Ahmed Cevded Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan; İslâm hukûkunun muâmelâta (alışveriş, şirketler, hibe v.b.) âit hükümlerinin Hanefî mezhebine göre maddeler hâlinde tertibinden meydana gelen kânunlar veya bu kânunları içerisine alan mecmûa.

mecrur / mecrûr

 • Çekilen, sürüklenen; gr. başına geldiği câr harfiyle önündeki fiilin mânâsı kendine bağlanan ve daima esreli okunan kelime.

medar-ı sıdk ve kizb

 • Doğruluk ve yalana zemin oluşturacak şey.

medarik / medârik

 • Tedârik edilen, toplanan bilgiler.

medayin

 • (Tekili: Midyân) Dâima borçlanan kimseler.

medhul

 • (Dahl. den) Ayıplanacak kusuru olan.
 • Dile düşmüş.
 • Kendisine birşey girmiş olan.

medrese-i yusufiye

 • Hz. Yusuf'un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur'ân'a hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane.

mein

 • Ağlanacak ve inlenecek yer.

mellah

 • Dalkavukluk eden, yaltaklanan. Tez tez yürüyen, hızlı yürüyen.

menahe

 • (Çoğulu: Menâih) (Nevha. dan) Ölü için ağlanacak yer. Mâtemhâne.

menahi / menâhî

 • Yasaklananlar.

menahil

 • (Tekili: Menhel) Durak yerleri. Durulacak sulak yerler.
 • Hayvan sulanan yerler.

menaih

 • (Tekili: Menâhe) Ölü için ağlanacak yerler. Mâtemhâneler.

mendub

 • Yapılması beğenilen iş. Şeriatın yasak etmediği veya emretmediği iş olmakla beraber yapılmasında sevab ve mendubiyet olan amel. Müstehab.
 • İyilikleri anlatılarak arkasından gözyaşı döküp ağlanan ölü.
 • İyilikleri sayılarak arkasından ağlanan ölü.
 • Şeriatçe yapılıp yapılmamasında bir sakınca olmayan ama uygun görülen işler.

menfi siyaset

 • Olumsuz siyaset; aşırı taraftarlık veya rakipleri yok etmek şeklinde uygulanan siyaset.

menfi siyasetçilerin fetvaları / menfi siyasetçilerin fetvâları

 • Siyaseti kötüye kullanan veya rakiplerini yok etmeye yönelik siyaset yapan kişilerin ortaya attıkları hükümler, görüşler.

menhar

 • (Çoğulu: Menâhir) Hayvan kesilecek yer. Hayvan boğazlanan yer. Mezbaha.

menhel

 • (Çoğulu: Menâhil) Hayvan sulanan yer.
 • Menzil, durak. Konaklanacak yer.

menhi / menhî

 • Nehyedilen, yasaklanan şey.
 • Yasaklanan.

menhiyat / menhiyât

 • Yasaklananlar.
 • Dinen yasak edilmiş, yasaklanan şeyler.

menka'

 • Su toplanan çukur.

meram

 • Maksad. Niyet. Arzu. İstek. İçten tasarlanan.

mereb

 • İnsan toplanan yer.

merhun

 • (Rehin. den) Rehin edilmiş olan. Ödünç alınan bir şeyi teminata bağlamak için, onun yerine verilen herhangi bir şey.
 • Belirli müddetle bir şeye bağlı olan.
 • Edb: Mânası diğer beyit ile tamamlanan beyit.

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

meşa'

 • Duyulan, intişar eden, açıklanan, yayılan. Etrafa yayılmış olan.
 • Bölünmeyip ortaklaşa kalmış olan. Müşterek olan.

meşahid

 • Meşhedler. Şehidlikler.
 • İnsanların toplanacağı yerler.

meşhud

 • Görünen. Şehadet edilen.
 • Resul-u Ekrem'in (A.S.M.) dünyaya teşrifinden ve risaletinden önce meleklerce ve enbiya hazerâtının dilinde nübüvvet ve risaletlerine şehâdet edilmiş olduğundan kendilerine verilen bir isim.
 • Suç üstü yakalanan.
 • Göz ile görülmüş.
 • Cuma g

mesnevi / mesnevî

 • Her beyti kendi arasında kafiyeli ve baştan sona aynı vezinle yazılmış manzume.
 • Mevlânâ'nın ünlü eseri.
 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin (kuddise sirruh) yirmi altı bin beytten meydana gelen ve altı defter olan meşhûr eseri.
 • Edebiyâtta bir nazım şekli olup, iki mısrânın bir biri ile kâfiyeli hâli. Bu sebeple her beyti kâfiyeli olan eserlere mesnevî denir.

mesnevi sahibi / mesnevî sahibi

 • Mesnevî isimli edebî eserin müellifi olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî.

mesnevi-i şerif / mesnevî-i şerif

 • Mevlâna Celaleddin-i Rumî'nin meşhur farsça olan eserinin ismi.

meşruhat / meşrûhât

 • Açıklananlar.

mesuk

 • (Sevk. den) Sevkolunan. İleri sürülen, yollanan. Gönderilen.

metalib-i seb'a / metâlib-i seb'a

 • Yedi istek; 31 Mart Hâdisesinde ayaklananların yedi isteği.

mevc-zen

 • Dalgalanan, dalgalı deniz. Dalga vuran. (Farsça)

mevkıf

 • Durak, durulacak yer; kıyâmette ölülerin diriltildikten sonra toplanacakları yer; Arasât meydanı, mahşer yeri.

mevlevi / mevlevî

 • Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin tarikatından olan müslüman.
 • Mevlânanın tarikatından olan.

mevlevivari / mevlevîvâri

 • Mevlânâ'nın dönerek zikreden müridleri gibi; Mevlevîler gibi dönerek.

mevleviyye

 • Evliyânın büyüklerinden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

mevsuf / mevsûf / مَوْصُوفْ

 • Vasıflanan. Bir sıfatla tavsif edilen.
 • Kendisinde bir sıfat mevcud olan, kendisine bir sıfat isnad edilmiş olan.
 • Sıfat sahibi, sıfatlanan.
 • Vasfolunmuş, vasıflanan, belirtilen.
 • Vasıflı, sıfatlanan.
 • Bir vasıfla sıfatlanan.

mevsuf-u zülkemal / mevsûf-u zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi ve mükemmel sıfatlarla vasıflanan Allah.

mevvac

 • Çok dalgalanan. Çok dalgalı. Fırtınalı.
 • Radyo.

meyh

 • şefâat etmek.
 • Vermek.
 • Avuçta su tutmak.
 • Sallanarak yürümek.

meys

 • Ceviz ağacı.
 • Sallana sallana yürümek.

meysan

 • Sallana sallana yürümek.

mezbuhane

 • Boğazlanırcasına, boğazlanan bir hayvan gibi.

mihre

 • Acemi ördekleri avlamak için su kenarlarına bağlanan ördek. (Farsça)

mim'siz medeniyetperest

 • Rezil ve aşağılık şeyleri hayat tarzı olarak kabul edip bağlananlar.

mirbat

 • Davar bağlanacak bağ.

mirilu

 • Uzayan harblerde ve askerin kifayetsizliği zamanlarında aylıkla toplanan askerler. Bunlar talimsiz, intizamsız oldukları için "Nefer-i âm: Bütün halkın cenge sürülmesi" hükmünde kalıyor, bir istifade te'min olunamıyordu. Yeniçeri Ocağı'nın ilgasıyla muntazam askerî teşkilât yapılınca bu türl

miskin-i zelil

 • Zillete düşmüş sefil, hor görülüp aşağılanan sefil.

mu'tezile

 • Aklı ön plâna alan ve "kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır" diyerek, ehl-i sünnetten ayrılan fırka. Bunlara kaderiyeciler de denir, önderleri Vâsıl b. Ata'dır.

muavvık

 • Ta'vik eden. Geriye bırakan. Oyalanan.

muazzezen

 • İzzet ve ikram ile, ikram olunarak, ağırlanarak.

mübalat-kar / mübalat-kâr

 • Dikkat, itina ve düşünce ile kaygılanan. (Farsça)

mübeyyen

 • Açıklanan.

mücehhez

 • Noksanları tamamlanarak hazırlanmış, lüzumu olan silâh ve sair şeylerle donanmış. Cihazlanmış.

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)

müekkeden

 • Tekrarlanarak, te'kid edilerek.

müeyyed

 • Desteklenen, doğrulanan.

müferrah / مُفَرَّحْ

 • Ferahlanan.

müfesser

 • Açıklanan. Usûl-i fıkıhta, nass denilen lafzdan daha açık olan lafızdır. Nass, sevkedildiği mânâya açıkça delâlet eden lafızdır.

mugtedi / mugtedî

 • (Gıda. dan) Gıda alan, gıdalanan. Beslenen.

muhal

 • Mümkün olmayan, olamaz, imkansız, olanaksız.

muhtecib

 • Hicablanmış. Perdeli. Örtülü. Örtülmüş. Saklanan. Gizlenen.

muhtemir

 • (Hamr. dan) Mayalanan. Mayalanarak ekşiyip kabaran.
 • Örtü ile örtünen. Yaşmaklanan.

muhteşid

 • Biriken, toplanan.

muhteva

 • Bir şeyin içindekiler. Kaplanan, içine alınan. İçindeki şey.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mukavele

 • Kavilleşmek. Karşılıklı anlaşmak. Sözleşmek.
 • Anlaşmada imzalanan ve karar altına alınanların yazıldığı kâğıt.

mükerrer / مُكَرَّرْ

 • Tekrarlanan.

mükle

 • (Çoğulu: Mükül) Kuyu dibinde az az birikip toplanan su.

mükreh

 • (Kerh. den) Zorlanan kimse.
 • Zorlanan.
 • Zorlanan kimse.
 • Zorlanan.

muktebis

 • (Çoğulu: Muktebisîn) (Kabs. dan) İktibas eden. Faydalanmak üzere aktaran. Birinin bilgisinden faydalanan.

müktinn

 • Gizlenen, saklanan. Başkasınca gizlenip saklanmış olan.

mülkiyet

 • İnsanın bir şeyi başkasının rızâsını, iznini almadan kullanabilme yetkisi gücü.

mülteim

 • (Le'm. den) İyileşen ve kapanan (yara).
 • Cem'olucu, toplanan.
 • Ulaşan, ulaşıcı.

mültezim

 • Kabul edip bağlanan.

mümtesil

 • İmtisal eden, sıkı sıkıya bağlanan ve yerine getiren.

mün'akıd

 • İn'ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş.
 • Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden.

münbais / منبعث

 • İleri gelen, kaynaklanan. (Arapça)

müncer

 • Sürüklenen, sonuçlanan.

münessim

 • Hayat veren, ruh veren. Allah.
 • Lâyık olana maaş bağlıyan kimse.
 • Köle âzâd eden.

münşaib

 • (Şa'b. dan) Şubelenen, dallanan, çatallanan, kollara ayrılan, ayrılmış. Bölük bölük, kol kol, kısım kısım olan.

müntekis

 • Başaşağı dönen. Tersine yuvarlanan.

müntemis

 • Gizlenen, saklanan. Gizli.

müntesibin / müntesibîn

 • Bağlananlar, ilgililer.
 • İntisab edenler, bağlananlar.

müntesip

 • Bağlanan, bağlı.

mürefref

 • İnce, nazik kumaştan yapılmış.
 • Dalları sallanan nâzik lâtif ağaç.
 • Sürü sürü, grup grup.
 • Yeşil elbise.
 • Dalları sallanan nazik, lâtif ağaç gibi.

mürekkeb

 • Birleşik olan, parçalanabilen. Basitin zıddı.

mürekkebat-ı müteşabike-i mütesaide-i kainat / mürekkebat-ı müteşâbike-i mütesâide-i kâinat

 • Kâinatta bir ağ gibi birbirine bağlanarak gittikçe genişleyen terkipler, bileşikler.

mürettebat

 • Bir iş için hazırlanan kimseler, personel.

mürid / mürîd

 • İsteyen, tarikata girip şeyhe bağlanan.

mürtefid

 • Kazanan, faydalanan, edinen.

mürtezık

 • Rızıklanan.

mürtezik

 • Rızıklanmış, rızıklanan.
 • (Rızık. dan) Rızıklanmış, rızık bulmuş, rızıklanan.

mürtezık / مُرتَزِقْ

 • Rızıklanan.

musaddak / مُصَدَّقْ

 • Doğrulanan.
 • Doğrulanan.

musade

 • Avlanan canavar.

müsadere edilen

 • Toplanan, el konan.

müsahhir

 • Teshir eden, zapteden. İstediği gibi hareket ettiren ve kullanan.

musarra'

 • Edb: İki mısra'ı da kafiyeli olan beyit. Bir mısra'ı kafiyeli olana "Müfred" denir.Musarra' beyte, gazel veya kasidenin baş tarafında bulunursa; matla; terci' ve terkib-i bentlerin arasında bulunursa; vâsıta tâbir olunur.

müşfikane

 • Şefkatle, merhametle. Müşfik olana lâyık surette. (Farsça)

müsta'mil

 • İstimal eden, kullanan.

müstahdim

 • Hizmette kullanan, istihdam eden.

müstahsen

 • Güzel karşılanan, beğenilen.

müstahzar

 • Özel bir maksatla hazırlanan.

müstakbel

 • Karşılanan, istikbâl edilen, önde bulunan. İlerdeki, gelecek.
 • Gelecek zaman.

müstavsıla

 • Takma saç kullanan kadın.

mustazi

 • (Ziya. dan) Ziya alan, ışıklanan.

müstazi / müstazî

 • (Ziya. dan) Işık ve ziya alan. Işıklanan.
 • Alâ, makbul, iyi.

müstecmi'

 • Toplayan, cem'eden. Toplanan.

müstefid / müstefîd

 • (Çoğulu: Müstefidân) İstifade eden, fayda gören, faydalanan.
 • Faydalanan.
 • Faydalanan, yararlanan.

müstefidan

 • (Tekili: Müstefid) Faydalananlar, müstefidler, istifade edenler. (Farsça)

müstefidane

 • Faydalanarak, istifade ederek. (Farsça)

müstekinn

 • (Kenn. den) Saklanan, gizlenen.

müstekmin

 • (Kemn. den) Saklanan, gizlenen.

müştemilat / müştemilât

 • Kaplanan şeyler, içeriye alınanlar.

müstemti'

 • Temettü' eden, faydalanan, menfaatlenen.

müstesinn

 • (Sinn. den) İhtiyarlanan, yaşlanan.

müstetir

 • Gizlenen, gizli, saklanan, saklı.

mutaassıb

 • Tutucu, bağnaz, körü körüne bağlanan.

mutābık-ı vaki' / mutābık-ı vâki' / مُطَابِقِ وَاقِعْ

 • Olana uygun.

mutammer

 • Anbarda veya çukur içinde saklanan şey.

mutasaddırane

 • Baş köşeye kurulana yakışacak surette. (Farsça)

mutasallibane

 • Salâbetli gibi, kuvvet sâhibi olana yakışır surette. (Farsça)

mutasarrıf-ı hakim / mutasarrıf-ı hakîm

 • Herşeyi hikmetle yapan ve dilediği gibi kullanan sonsuz tasarruf ve yetki sahibi Allah.

mutavazzıh

 • (Vuzuh. dan) Açıklanan, açık olan, tavazzuh eden.

mutayta

 • Sallana sallana kibirlenerek yürüme. İzzetli ve kibirli yürüme.

mutazallim

 • (Çoğulu: Mutazallimîn) (Zulm. den) Kendisine yapılan haksızlık ve zulümden şikâyet eden, sızlanan.

mutazallimane / mutazallimâne

 • (Zulm. den) Kendine yapılan zulüm ve haksızlıkdan dolayı sızlanan kimseye yakışır şekilde.

mutazallimin / mutazallimîn

 • (Tekili: Mutazallim) (Zulm. den) Sızlananlar. Kendilerine yapılan haksızlık ve zulümden dolayı şikâyet edenler. Tazallüm edenler.

müteavvik

 • Geciken, eğlenen, oyalanan.

müteazzibane / müteazzibâne

 • Bekâr kalana evlenmeyene yakışır surette. (Farsça)

mütebahhir

 • (Buhar. dan) Tütsülenen, dumanlanan, tebahhur eden.

mütebahtırane / mütebahtırâne

 • Kibirle sallana sallana yürüyenler gibi. (Farsça)

mütebasbıs

 • (Basbasa. dan) Yaltaklanan, tabasbus eden.
 • Yaltaklanan.

mütebasbısane / mütebasbısâne

 • Yaltaklanarak, tabasbus ederek. (Farsça)

mütebasbısin / mütebasbısîn

 • (Tekili: Mütebasbıs) Yaltaklananlar, tabasbus edenler.

mütebellil

 • Islanan, nemlenen şey.

mütecebbir

 • (Cebr. den) Zorba zor kullanan, cebir yapan.
 • Kibirlenen.

mütecemmi'

 • (Çoğulu: Mütecemmiîn) (Cem'. den) Toplanan, yığılan, biriken, tecemmü' eden.

mütecemmiin / mütecemmiîn

 • (Tekili: Mütecemmi') Toplananlar, yığılanlar, tecemmu' edenler, birikenler.

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.

mütecezzi

 • Parçalanan.

mütedehhin

 • (Dehn. den) Yağlanan, tedehhün eden.

mütedelli

 • Nazlanan, tedelli eden.

mütedenni

 • Tedenni eden, gerileyen, aşağılanan.

mütederri'

 • Zırh giyen, zırhlanan.

müteekkid

 • (Te'kid. den) Sağlamlaşan, tekrarlanan.

mütefahhir

 • (Fahr. den) Gururlanan, övünen, tefahur eden.

mütefayid

 • Birbirinden istifade edip faydalanan.

müteferri'

 • (Fer'. den) Dallanan, bir kökten ayrılan.
 • Bir kökle alâkalı olan.

müteferrih

 • (Ferah. dan) İçi açılan, ferahlanan.

mütefettit

 • Parça parça olmuş olan. Ufak ufak parçalanan.

mütefeyyiz

 • Feyizlenen, feyiz alan, ilim ışığıyla aydınlanan.
 • Feyizlenen, manen gıdalanan.

mütegaddi

 • Gıdalanan, gıda alan. Beslenen.

mütegallib

 • Zor kullanarak galip gelen, zorba.

mütegannic

 • (Ganc. dan) Nazlanan, naz gösteren.

mütegarrir

 • Gururlanan, güvenilmeyecek şeye güvenen.

mütegayyim

 • (Gaym. dan) Bulutlanan. Bulutlu hava.

mütegazzi

 • Gıdalanan, tagaddi eden.

mütehaddir

 • Yuvarlanan, yokuş aşağı giden.

mütehaddiş

 • Iztırab çeken.
 • Tırmalanan, tahaddüş eden.

mütehakkık

 • Doğrulanan.

mütehallik

 • Bir huy edinen, huylanan. Huyu olmayan bir şey ile tekellüf edip o ahlâka alışan.

mütehammir

 • Tahammür eden, ekşiyen. Mayalanan.
 • Ekşiyen, mayalanan.

müteharriş

 • Tırmalanan, tırmıklanmış olan, tırmık yiyen.

mütehaşşid

 • (Çoğulu: Mütehaşşidîn) Yardım için koşuşup toplanan, biriken, yığılan.

mütehaşşidin / mütehaşşidîn

 • (Tekili: Mütehaşşid) Birikenler, toplananlar.

mütehassis

 • Hislenen, duygulanan.
 • Çok hislenen, duygulanan.
 • Duygulanan.

mütehassisane / mütehassisâne

 • Duygulanarak, hislenerek. (Farsça)

mütehazzib

 • Takım takım, küme küme toplanan.

müteheyyi'

 • Hazırlanmış, hazır. Hazırlanan.

mütekallis

 • Gerilen, çekilip toplanan, gerilmiş.

mütekeddirane / mütekeddirâne

 • Kederli ve hüzünlü bir hâlde. (Farsça)
 • Bulanarak. (Farsça)

mütekerrir / مُتَكَرِّرْ

 • Tekrarlanan.
 • Tekrarlanan.

mütekessir

 • (Kesr. den) Kırılan. Parçalanan.

mütelahhız

 • Ekşi birşey yiyen kimsenin yanında ağzı sulanan.

mütelatım

 • (Mütelatıma) Birbirine çarpan, çarpışan, çalkalanan. Dalgalı.

mütelevvis

 • Pis, kirli, murdar, paslanan, kirlenen.
 • Karışmış, muhtelit.

mütemarızane / mütemârızâne

 • Yalandan hastalanarak. (Farsça)

mütemekkin

 • (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan.
 • Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime.

mütemellık

 • (Melık. dan) Alçakçasına yalvaran, yaltaklanan.

mütemellıkane

 • Yaltaklanarak. Alçakcasına yalvararak. (Farsça)

mütemessik

 • Temessük eden, sıkı sıkıya yapışan; bağlanan.

mütemevvic

 • Dalgalanan, dalgalı.
 • (Mevc. den) Dalgalanan, dalgalı.

mütemezzik

 • Yırtılan, parçalanan.

mutemidane / mutemidâne

 • Bağlanarak, güvenerek. İtimâd etmek sureti ile. (Farsça)

mütemmem

 • Tamamlanan, eksikleri kalmayan. Nihayete eren.

mütenaggım

 • Nağme eden, âvâzlanan, şarkı söyleyen.

mütenakih

 • Nikâhlanan.

mütenassıh

 • (Nush. dan) Nasihat dinleyip uslanan. Öğüt kabul eden.

mütenevvir

 • (Nur. dan) Nurlanan, tenevvür eden, parlıyan.
 • Nurlanan, parlayan.
 • Nurlanan.

müterennih

 • Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sallana sallana yürüyen.

müteressib

 • (Rüsub. dan) Dibe çöken, tortulanan.

müterettibe

 • Birbirine uyumlu şekilde sıralanan.

müterevvih

 • Bir şeyden koku alan. Kokulanan.

müterezzik

 • Rızıklanan, gıdalanmakla ihtiyacını gideren.

müteşa'şı'

 • Parıldayan, şa'şaalanan.
 • Gösterişli.

müteşabihat / müteşâbihât

 • Kur'ân ve hadîste temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor, çok yüksek hakikatler.

müteşabihat-ı kur'aniyye / müteşabihat-ı kur'âniyye

 • Kur'ân'da temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor olan yüksek hakikatler.

müteşahhıs

 • (Şahs. dan) Şahıslanan, gözle görünür hâle gelen.
 • Şahsı farkedilmiş olan.
 • Şahsını tanıyan.

mütesallik

 • Etrâfındaki şeylere dolanarak yukarı doğru çıkan, tırmanan.

mütesallip

 • Sarsılmaz seviyede birşeye (dine) bağlanan kimse.

müteşecciane / müteşecciâne

 • Yiğit gibi, yürekli olana benzer surette. (Farsça)

müteşeddid

 • (Şiddet. den) Katılaşmış, pekleşmiş, sertleşmiş olan.
 • Şiddetlenen, hızlanan.

müteşehhi

 • İştahlanan.
 • Sevip meyletmiş olan.

müteşekki

 • Şikâyet eden, sızlanan, şikâyetçi, teşekki eden.
 • Sızlanan, şikayetçi.

mütesellih

 • (Çoğulu: Mütesellihîn) Silâhlanan, silâh kuşanan.

mütesellihin / mütesellihîn

 • (Tekili: Mütesellih) Silâhlananlar, silâh kuşanan kişiler.

müteselsile

 • Zincirleme olarak, birbirine bağlı şekilde sıralanan.

müteşemmir

 • (Şemer. den) İşe hazırlanan. İşe hazırlanmış olan.

mütesevvik

 • Misvak kullanan.

mütevafir

 • (Vüfur. dan) Çoğalan, bollanan, fazlalaşan.

mütevakkır

 • (Çoğulu: Mütevakkırîn) (Vakar. dan) Onurlanan, vakarlanan.

mütevakkırin / mütevakkırîn

 • (Tekili: Mütevakkır) Onurlananlar, vakarlananlar.

mütevari

 • (Verâ. dan) Gizli, saklı. Bir şeyin arkasına veya altına çekilerek saklanan.

mütevazzıh

 • (Vüzuh. dan) Açıklanan, tevazzuh eden, açıklık peyda eden.

mütevehhimin

 • (Tekili: Mütevehhim) (Vehm. den) Tevehhüm edenler, evhamlananlar.

mütevellid / متولد

 • Doğan. (Arapça)
 • İleri gelen, kaynaklanan. (Arapça)

müteverrık

 • Yapraklı. Yapraklanan.

mütezellil

 • Tezellül eden. Alçalan, zillete katlanan. Kendini zelil gösteren.
 • Alçalan, zillete katlanan.

mütezelzil

 • Sarsılan, sallanan, oynayan, sarsıntıda olan.

mütezenbir

 • Kibirlenen, gururlanan, büyüklenen. Mütekebbir.
 • Can sıkıcı bir hal ve tavır takınan.

muttasıf

 • Vasıflanan, kendisinde bir hal, bir sıfat, bir vasıf bulunan.
 • Sıfatlanan, özellik kazanan.

müttehem / مُتَّهَمْ

 • Suçlanan, itham altında kalan.
 • Suçlanan.
 • Suçlanan.

müvakkit

 • Eskiden İslâm devletlerinde namaz vakitlerini ve bunlarla ilgili âletleri kullanan, tâmirini ve ayarını yapan vazîfeli kimse.

muvazzahan

 • Açıklanarak. Etraflı ve açık şekilde izah olarak.

nadi

 • Nidâ eden, haykıran, çağıran.
 • Halkın, meşveret gibi, birşey konuşmak üzere bir yere toplanmaları. Nitekim İslâmdan evvel Mekke'de Kureyş'in toplandığı meclis binasına "Darünnedve" denilirdi. Nâdi; orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki; bezm, meclis, mahfil, kongre tâbirleri g

nadir / nâdir

 • Eşine az rastlanan.

nahvetfüruş

 • Böbürlenen, gururlanan. (Farsça)

nakarat

 • (Tekili: Nakra) Durmadan tekrarlanan usandırıcı şeyler.
 • Edb: Şarkının belli yerlerinde tekrarlanan bestesi değişmeyen parça.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

naşi / nâşî / ناشى

 • İleri gelen, kaynaklanan, dolayı. (Arapça)

nazımane / nazımâne

 • Nazım olana yakışır surette. (Farsça)

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

neş'e-i lütuf

 • Lütuf ve ikramdan kaynaklanan sevinç.

neşet eden

 • Kaynaklanan.

neşir buyurulan

 • Yayınlanan.

neşredilen

 • Yayımlanan.

neşrolunan

 • Yayılan, yayımlanan.

nevahi / nevâhî

 • Yasaklar, yapılması yasaklanan işler.

nevruz-u sultani / nevrûz-u sultânî

 • Sultan nevruzu; Osmanlı Devletinde bizzat sarayın organize edip sultanın da katıldığı ve coşkuyla kutlanan bahar bayramı; 21 Mart.

neyelan

 • İsteğe ulaşma. Arzulanan şeye vâsıl olma.

nezr-i muayyen

 • Hastam iyi olursa, Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevâbını falan velîye bağışlamak adağım olsun diye bir şarta bağlanarak yapılan adak.

nihanhane

 • Saklanacak yer. Mağara, bodrum, mahzen. (Farsça)

nimet-i istifade

 • Bir şeyden yararlanabilme nimeti.

nisbeten

 • Nisbetle, kıyaslanarak. Öncekine göre. Bir dereceye kadar. Şöyle böyle.

nu'fe

 • Erkeklerin iki yanına sallanan saçı.

nüktesenc

 • (Çoğulu: Nüktesencân) Nükteyi değerlendiren. Nükteden anlayan. Nükteyi yerinde kullanan. (Farsça)

nüzl

 • (Çoğulu: Enzâl) Konak yeri.
 • Misafir için hazırlanan yemek.

palaheng

 • Yular, dizgin. (Farsça)
 • Av veya suçlu bağlanacak kement. (Farsça)
 • Kemer. (Farsça)
 • Tazı boynuna geçirilen ağaç halka. (Farsça)

paryab

 • Irmak ve çay suyu ile sulanan ekin. (Farsça)

pençe-i kahr

 • Kahır pencesi; haksız yere uygulanan şiddet.

pervaze

 • Kır gezisi için hazırlanan yemek. (Farsça)
 • Altun ve gümüş yaprakların kırıntısı. (Farsça)

proje

 • Tasarlanan ilk şekil. Tasarı. Mütehayyel. (Fransızca)

propaganda

 • Bir fikri veya malı herkese bildirmek veya kabulü için yapılan ilân. Çok kıymetli olduğu veya olmadığı hâlde bir şeyin kıymetini arttırmak maksadiyle yapılan konuşma veya ilânat. (Fransızca)

puladsenc

 • Güzel silâh kullanan, iyi dövüşen. (Farsça)

raci / râci

 • Geri dönen, bağlanan.

rahnelenen

 • Yaralanan.

raid

 • Konaklanacak yeri görmek için önceden gönderilen kimse.
 • El değirmeni.

raptolunan

 • Bağlanan.

rebika

 • İp ile bağlanan davar.

recm / رجم

 • Taşlama, taşa tutma. (Arapça)
 • Recm edilmek: Taşlanarak öldürülmek. (Arapça)

redif

 • Arkadan gelen, birisinin ardından giden.
 • Birbiri ardınca zuhur etmek.
 • Terhis olup ihtiyata geçen asker.
 • Edb: Beytin sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan kelime.

refil

 • Kaftanını yukarı kaldırıp sallana sallana yürüyen.
 • Ahmak kimse.
 • Kuyruğu uzun at.

remas

 • Göz pınarında toplanan çapak.

reşid / reşîd

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâta (yarattıklarına) doğru yolu gösterip, dilediğini bu yolda bulunduran.
 • Rüşd sâhibi yâni, dînî vazîfelerini yerine getiren ve malını tasarruf edebilen, âkıl bâliğ olan, aklını ve malını yerinde kullanan.

retaim

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

retime

 • (Çoğulu: Retaim) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplik.

rezen

 • (Çoğulu: Revâzin) İçeri çukurca olup su toplanabilen yüksek ve sağlam yer.

ribat

 • Bağ, bazı sinirler.
 • Sağlam yapı.
 • Han vesaire gibi konaklanacak yer.
 • (Çoğulu: Ribâtât) Han gibi konaklanacak yer. Tekke.
 • Bağ, ip.
 • Sağlam yapı.

rikase

 • Davar bağlanan yer.

rikkat-i cinsiye

 • Cinsi şefkat. İnsanın kendi cinsinden olana acıması.
 • Kendi cinsinden olana karşı duyulan acıma hissi.

risaletpenahi

 • Peygamberlik kendisinde noktalanan Peygamberimiz.

ritam

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

rizne

 • Su toplanacak yer.

rüşvet

 • Bir iş gördürmek, haksızı haklı göstermek gibi maksatlarla bir görevliye verilen para, mal veya sağlanan menfaat.

ruz-i mahşer / rûz-i mahşer

 • İnsanların diriltilip toplanacağı gün.

ruz-u haşr / rûz-u haşr

 • İnsanların öldükten sonra âhirette yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda toplanacağı gün.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sadaka

 • Allah rızâsı için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu her hangi bir şey. (Asr-ı Saâdette fukara-i müslimîn için toplanan zekâta dahi bu nâm verilirdi.)

safed

 • (Çoğulu: Esfâd) Esirlerin eline ve ayağına bağlanan bağ.
 • Atâ, bahşiş, hediye.

sahib-i huruc / sâhib-i huruc

 • İsyan edip ayaklanarak idareyi ele geçirmiş olan kimse. (Farsça)
 • Büyük kahraman. (Farsça)
 • Şarktan zuhuru beklenen mehdi. (Farsça)

sahib-zuhur

 • Baş kaldıran, isyan eden, ayaklanan. Başa geçen.

sahle

 • (Çoğulu: Sühul-sihâl) Koyun kuzusuna ve keçi oğlağına derler. (Doğduğu vakitten dört aylık olana kadar.)

sakinane / sakinâne

 • Sâkin olana yakışır şekilde. Sessizce. (Farsça)

sanayi

 • San'at, zanaat, beceri, hüner; ham maddeleri işleyerek mamul madde haline sokmak için uygulanan işlem ve araçların bütünü; endüstri.

sancak-ı muhammedi / sancak-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sancağı; kıyametten sonra, Müslümanların altında toplanacağı sancak.

sansür / سَانْسُورْ

 • Yayınlanacak bir şeyin kontrol edilmesi.
 • Yayına uygulanan kısıtlama.

şantiye

 • Bir inşaat yerinde inşaat ve malzeme için hazırlanan yer. (Fransızca)
 • Gemi tezgâhı. (Fransızca)

sayd

 • Av hayvanı yâni eti yenen hayvanların etleri için, eti yenmeyenlerin ise (domuz hâriç) deri ve diş gibi yerlerinden faydalanmak veya zararlarından emin olmak için avlanan hayvan.

şeayir

 • (Tekili: Şâire) Hac için hazırlanan nişanlı kurbanlar. Şâireler. Safâ. Merve, Mina ve Arafat gibi, menâsik-i haccın edâ edilecek yerleri ve dinin alâmetleri. Menâsik ve âyin rüsumu.

seb'-ül mesani

 • İki defa nazil olan ve yedi âyetten ibaret bulunan Fâtiha Suresi.
 • Mükerrer okunup tekrarlanan.

şeb-i arus / şeb-i arûs / شب عروس

 • Düğün gecesi.
 • Mc: Mevlana'nın vefat ettiği gece.
 • Düğün gecesi.
 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin ölüm gecesi.

şecaat-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaretlilik, yiğitlik, kahramanlık.

şedar

 • Sözü şiir ile kesme.
 • Hayvan bağlanan yer.

şefkat-i nev'iye

 • İnsanın kendi cinsinden olana şefkat etmesi.

şefkat-i neviye

 • Kendi nevinden olana duyulan şefkat, acıma.

şehid-i ahiret / şehîd-i âhiret

 • Bir kimsenin Allah için olan cihâdın hazırlığı esnâsında tâlimlerde veya zulüm ile öldürülmesi veya cihâdda ve eşkıyâ, âsî, yol kesici, gece hırsızla vuruşmada yaralanarak hemen ölmeyip bir namaz vakti çıkıncaya kadar yaşayan veya başka yere götürülü p, orada ölen. Âhiret şehîdi.

şekk-i itiraz

 • İtirazdan kaynaklanan şüphe.

selale

 • Çanak içinde yalanan nesne.

şemşir-baz

 • İyi kılıç kullanan, kılıç oynatan. (Farsça)
 • Kılıçla ustalık gösteren. (Farsça)

senaf

 • Deve bağlanan ip.
 • Deve göğüsü.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

seraya

 • (Tekili: Seriye) Düşman üzerine yollanan askerler.

serbend

 • Başa bağlanan veya sarılan şey. (Farsça)

serv-i hiraman / serv-i hirâmân

 • Nazlı sallanan selvi.

şezr

 • Altın mâdeninden toplanan altın ufağı.
 • İnci parçaları.

sifleperver

 • Alçak ve âdi kimseleri koruyan ve kullanan. (Farsça)

sihr

 • Tabiat kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kânunları dışında gizli sebebler kullanarak, garip şeyleri yapmayı sağlayan iş, büyü.

şikar

 • Av, avlanan hayvan. Avlama. (Farsça)
 • Düşmandan ele geçirilen mal. Ganimet. (Farsça)

sıla

 • Gr. sıla cümlesi; Arapça'da "ellezî=öyleki" gibi müphem isimlerle bir önceki cümleye bağlanan ve o cümleyi açıklayıcı olarak gelen cümle.

silsile

 • Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan.
 • Soy, sop.
 • Sıradağ.
 • Seri. Dizi.
 • Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra.

silsile-i tefekkür

 • Tefekkür mânâları ve ifadeleri bulunan ve günlük olarak tekrarlanan bölümlerin zincirleme devam etmesi.

sınv

 • Dal, budak. Bir kökten çatallanan dallar.
 • İki kardeş.
 • Misil. Şebih, benzer.
 • Amca.
 • Oğul.

softa

 • Bir inanışa körü körüne bağlanan kimse.

süfre

 • Sofra, mâide.
 • (Çoğulu: Süfür) Misafire yolda yemesi için hazırlanan azık.

şühudi / şühudî

 • Keşfe ve görmeğe dair. Görünebilir olana ait ve mensub.

sultan-ül-ulema / sultân-ül-ulemâ

 • İzzeddîn bin Abdüsselâm ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası gibi birçok İslâm âlimine, derin ve geniş ilimleri ve İslâm'a hizmetleri sebebiyle verilen lakab (isim).

şüzur

 • (Tekili: Şezre) Süs eşyası olarak kullanılan altun veya inci gibi şeyler.
 • İşlenmemiş madenin içinden toplanan altın parçaları.

ta'cif

 • Arkalamak.
 • Doymaya yakın olana kadar yemek.

ta'zir / ta'zîr

 • İslâm hukukunda hakkında belli bir ceza olmayan suçlardan dolayı uygulanan cezalar.
 • Red, icbar, tedib.

taammüden

 • Evvelden hazırlanarak. Kastederek. Bile bile.

tabi / tâbi / تابع

 • Bağlanan.

tabi olan / tâbi olan

 • Bağlanan, uyan.

tahammül eden

 • Katlanan, yüklenen.

taharet / tahâret

 • Necâset denilen yâni maddeten pis olan şeylerden ve hades denilen hükmî ve mânevî pisliklerden (abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayz ve nifas hâllerinden) su ile abdest alarak, su yoksa, toprak ve toprak cinsinden şeylerle teyemmün ederek yapıl an temizlik. Temiz olana tâhir, temizleyiciye de

takazic

 • Dövülüp ufalanarak yemeklerin üstüne ekilen otlar. Baharat.

talib-i dünya / tâlib-i dünya

 • Dünyayı isteyen, ona bağlanan.

tasarruf eden

 • Herşeyi dilediği gibi idare edip kullanan.

tasdik edilen

 • Doğrulanan, onaylanan.

tavla

 • Hayvan bağlanan ahır. (San'at Ansiklopedisinde "Tavla" maddesi: "Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve tâkat kazanması için beslendiği yer." şeklinde tarif edilmiştir.)

tazarru'en ve hufyeten

 • Gizlenip saklanarak.

teakkul

 • Aklı kullanarak, lüzumlu şeyleri öğrenirken, her şeyin haddini, sınırını aşmamak, yâni lüzumlu olanı terk etmemek, lüzûmsuz olanla meşgûl olmamak, bunlarla vakit öldürmemek.

tecerrüt eden

 • Soyutlanan.

teçhiz edilen

 • Cihazlanan, donanan.

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

tefsir olunan

 • Kur'ân âyetlerinin çeşitli yönleriyle yorumlanan.

tegaddi eden

 • Gıdalanan, beslenen.

tekasüf / tekâsüf

 • Kesifleşme. Yoğunlaşma. Sıklaşma.
 • Bir noktada toplanma.
 • Birbirinden ayrılan kimyevi maddelerin tekrar toplanarak birleşmeleri.

tekraren

 • Defalarca, tekrarlanarak.
 • Defalarca, tekrarlanarak.

telkin

 • (Çoğulu: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce.
 • Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak.
 • Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz. (Telkini fenden almış,Medeniyetten taklid,Hürriyet tenkid vermiş,Gururdan dalâlet çıkmış.) (L

temaşa

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)

temellukkarane / temellukkârâne

 • Dalkavukluk göstererek, yaltaklanarak.

temellükkarane / temellükkârâne

 • Dalkavukluk göstererek, yaltaklanarak.

temevvüc eden

 • Dalgalanan.

teminen / temînen / تأمينا

 • Sağlanarak, temin edilerek. (Arapça)

tenkir

 • Tanınmayacak bir hale koymak.
 • Gr: Bir ismi harf-i tarifsiz kullanarak belirsiz yapmak. Gayr-i muayyen veya gayr-i mahdut kılmak.

teraküm eden

 • Biriken, toplanan.

terras

 • Kalkan kullanan. Kalkancı.

tesadüf olunan

 • Rastlanan.

tevatür-ü manevi / tevatür-ü mânevî

 • Mânevî nakiller ile gelen, mânâsı üzerinde ittifak sağlanan nakil.

tezekkür

 • Akla getirme, hatırlama, anımsama.
 • Birkaç kişinin toplanarak bir işi konuşması, görüşme, müzakere etme.

tigzen / tîgzen

 • Güzel kılıç kullanan. (Farsça)

tınab

 • (Çoğulu: Tunub) Kazığa bağlanan çadır ipi.

tinnineyn / tinnîneyn

 • İki yılan. Mc: İki yılana benzetilen güneş ve ayın medârının farazî kavisleri.

tüfeng-endaz / tüfeng-endâz

 • Tüfek kullanan. (Farsça)

ucb

 • (Ucub) Kibir, gurur. Kendini beğenmişlik. Ameline, yaptıkları işe güvenmek.
 • Varlığı nâdir olan şeyi görünce istiğrab etmek hâli.
 • Yabancı kadın taifesiyle beraber oturmak ve konuşmaktan pek hoşlanan.

ulemaüs-su ashabı / ulemâüs-sû ashabı

 • İlmi kötüye kullanarak dünyaya yönelik menfaatler için ilmi âlet yapan âlimler ve onlara tâbi olanlar,uyanlar.

ülkü

 • Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" mânasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emanî, ideal mânâsına kullananlar varsa da yanlıştır.

unfen / عنفا

 • Şiddetle, sertlikle. Zor kullanarak.
 • Sertçe, şiddet kullanarak, kabalıkla. (Arapça)

vacife

 • Muztarib olan. Istırab çeken. Korkan.
 • Sallana sallana yürüyen.

vahdaniyet

 • Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.

vakt

 • (Çoğulu: Vikat) İçinde yağmur suyu biriken çukur.
 • Su ile faydalanacak mekân.
 • (Horoz) tavuğa binmek.

varid / vârid

 • Ulaşan, yetişen, gelen, erişen.
 • Akla gelen.
 • Bir şey hakkında söylenen, uygulanan.

varidat-ı zulmiye

 • Zulüm yoluyla sağlanan girdiler, menfaatler.

vasi' / vâsi'

 • (Vasia) Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı.
 • Her ihtiyacı olana vergisi kâfi ve bol bol ihsan eden. İlmi cümle eşyayı muhit, rızkı bütün mahlukata şâmil ve rahmeti bütün şeyleri kaplamış olan Allah (C.C.)

vech-i meşruh

 • Şerh edilen, açıklanan tarzda.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

vika

 • Kendi ile bir şey saklanan nesne.

vird-i zeban / vird-i zebân

 • Sürekli tekrarlanan zikir.

vüsuk / vüsûk

 • Davasına olan güvenden kaynaklanan gönül rahatlığı.

yevm-i mahşer

 • Âhirette Allah tarafından yeniden diriltilen insanların toplanacağı gün.

yunus emre

 • (Vefat Mi: 1320) Porsuk Nehri'nin Sakarya'ya döküldüğü yere yakın Sarıköy'de doğduğu söylenir. Tasavvufî halk edebiyatının veli şâiri olan Yunus Emre, yaşadığı devirde halk tabakasını irşad ve tenvir etmiştir. Bir çok memleketleri ve bu arada Konya, Şam ve Azerbeycan'ı dolaştı. Konya'da Mevlâna ile

yusufiye medresesi

 • Hz. Yusuf'un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur'ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane.

zabıt

 • Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı.
 • Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı.
 • Yazı varakası.
 • Birçok kimselerce imzalanan rapor.

zahire / zahîre

 • Anbarda saklanan yiyecek, hububat. Azık.
 • İlerisi için saklanan yiyecek. Azık.

zalimane / zâlimâne

 • Zâlim olana yakışır şekilde. Zulmeder surette. Zâlimce. (Farsça)

zarifane

 • Zariflikle, incelikle, zarif olana yakışır surette. (Farsça)

zaruret / zarûret

 • Haram olan, yasaklanan bir işin yapılmasını mübâh (dînen serbest) kılan sebeb, özür.

zebh

 • Kesme, boğazlama. Kurban kesme. (Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "zebiha" denir.)

zelilane / zelîlâne

 • Zayıflık içinde, horlanarak.

zen-dost

 • Kadınların peşinde dolaşan, kadınlardan hoşlanan, zampara. (Farsça)

zıhri / zıhrî

 • (Çoğulu: Zıhârâ) Bir ihtiyaç için hazırlanıp saklanan nesne.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın