LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te lamalar ifadesini içeren 125 kelime bulundu...

adat-ı küfriye ve zalimane / âdât-ı küfriye ve zâlimâne

 • İnkâra ait ve zâlimlere yakışan âdet ve uygulamalar.

ameliyat / ameliyât / عمليات

 • Uygulamalar, tatbikler, pratikler.
 • İşlemler, uygulamalar. (Arapça)
 • Ameliyat. (Arapça)

ameliyat-ı dahiliye

 • İç operasyon, sıkı yönetim uygulamaları.

bakaya

 • Artıklar, fazlalıklar.
 • Ask: Son yoklamaları yapıldıktan sonra istenildiklerinde gelmeyen veya gelip de kıtalarına varmadan savuşanlar. (Bakayadan sayılmak suçtur.)

beyan-ı mu'ciz / beyân-ı mu'ciz

 • Mu'cizevî açıklama; açıklamaları mu'cize olan ve bir benzer açıklamayı yapmaktan başkalarını âciz bırakan Kur'ân'ın beyanı.

beyanat / beyânat / beyânât / بيانات / بَيَانَاتْ

 • (Tekili: Beyan) Nutuklar, izahlar, açıklamalar, beyanlar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar, demeç. (Arapça)
 • Açıklamalar.

beyanat-ı ayat-ı kur'aniye / beyanat-ı âyât-ı kur'âniye

 • Kur'an'ın âyetlerinin açıklamaları.

beyanat-ı furkaniye

 • Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'ân'ın açıklamaları, izahları.

beyanat-ı harika

 • Hayranlık veren açıklamalar, izahlar.

beyanat-ı kevniye

 • Yaratılışa âit açıklamalar.

beyanat-ı kur'aniye / beyânât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın açıklamaları.

beyanat-ı medhiye / beyânât-ı medhiye / بَيَانَاتِ مَدْحِيَه

 • Övgü dolu ifadeler, açıklamalar.
 • Övgülü açıklamalar.

beyanat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) açıklamaları.

beyanat-ı sabıka

 • Geçmiş açıklamalar, önceden yapılan izahlar.

bid'at

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan yeni âdet ve uygulamalar.

bid'atkarane / bid'atkârâne

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışarak.

bid'iyyat / bid'iyyât

 • Bid'alar; aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamalar.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

cibayat

 • (Tekili: Cibâyet) Vergi, câbilikler, gelir toplamalar.

dirayet tefsiri / dirâyet tefsîri

 • Resûlullah'tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur'ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma'kul, re'y tefsîri ve te'vîl de denir.

efham / efhâm

 • Anlayışlar, zihinler, anlamalar.
 • Anlamalar, en iyi anlayan.

efrah

 • Ferahlamalar. İç açılmaları. Sevinmeler.

ehl-i bid'a

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışanlar.

ehl-i bid'a ve ilhad / ehl-i bid'a ve ilhâd

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışanlar ve inkârcılar.

ehl-i dalalet ve bid'a / ehl-i dalâlet ve bid'a

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışan, doğru ve hak yoldan sapmış olanlar.

eşvat

 • (Tekili: Şavt) Sıçrayışlar, zıplamalar, koşmalar, koşuşmalar.
 • Kâbe-i Muazzama'yı yedi defa tavaf etme, etrafını dolaşma.

fiiliyat

 • Fiiller, uygulamalar.

garaib-i icraat

 • Alışılmışın dışında garip uygulamalar, faaliyetler.

harahir

 • (Tekili: Harhara) Tıb: Akciğerden gelen hırıltılar.
 • Uykuda iken horlamalar.

havaşi

 • (Tekili: Hâşiye) Bir yazının kenarına eklenen not veya açıklamalar. Hâşiyeler, derkenarlar.
 • Maiyet adamları.

hezeliyat

 • Ciddi olmayan sözler, saçmalamalar.

hezeyanat

 • (Tekili: Hezeyan) Sayıklamalar.
 • Saçma sapan ve mânâsız konuşmalar.

hissiyat-ı cumhur

 • Genel halk kitlelerinin hisleri, algılamaları.

hornito

 • İsp. Küçük fırın.
 • Jeo: Genellikle patlamalar neticesinde meydana gelen, lâv fışkırmalarının volkan selleri yüzeyinde meydana getirdiği kabarcık.

ibramat

 • (Tekili: İbram) Yalvarmalar, ısrar etmeler, rica etmeler, zorlamalar.

icraat / icrâât

 • Uygulamalar, yapmalar.

iddianame / iddiânâme

 • İddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı.

iddiharat / iddihârât

 • Biriktirmeler, depolamalar.

ihzarat / ihzârât

 • Hazırlamalar.
 • Hazırlamalar.

ilcaat / ilcaât / ilcâât

 • Zorlamalar.
 • Lüzumlu şeyler.
 • Gereklilikler, zorlamalar.
 • Mecburiyetler, zorlamalar.

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler.

ilhahat

 • (Tekili: İlhah) Direnmeler, zorlamalar.

ilham-ı fıtri / ilham-ı fıtrî

 • Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını karşılamaları için varlıklara yaratılışta vermiş olduğu duygu.

iştialat / iştialât

 • (Tekili: İştial) Parlamalar, alevlenmeler, yanmalar, tutuşmalar.
 • Mc: Şiddetlenmeler.

istihrac-ı cifri / istihrac-ı cifrî

 • Cifirle ilgili hesaplamalar, cifir ilmiyle elde edilen sonuçlar.

istihzarat / istihzarât

 • Hazırlamalar.

izafat

 • (Tekili: İzâfet) İzafetler, isim takıları, isim tamlamaları.
 • Gr: Zincirleme isim tamlaması.

izahat / izâhât / îzâhât / ایضاحات / ا۪يضَاحَاتْ

 • (Tekili: İzah) İzahlar, açıklamalar.
 • İzahlar, açıklamalar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar. (Arapça)
 • Îzâhât vermek: Açıklamada bulunmak, açıklama yapmak. (Arapça)
 • Açıklamalar.

kervansaray

 • Büyük yollarda kervanların konaklamaları için yapılmış büyük hanlar.
 • Büyük yollarda kervanların konaklamalarına mahsus büyük hanlar. (Selçuklular ve Osmanlılar devrinde hayır eseri olarak yaptırılmışlardı.)

kur'an-ı azimü'l-beyan / kur'ân-ı azîmü'l-beyan

 • Açıklamaları pek yüce ve benzersiz olan Kur'ân.

kur'an-ı hakim-i mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı hakîm-i mu'cizü'l-beyan

 • İfade ve açıklamalarıyla mu'cize olan ve sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur'ân.

kur'an-ı mu'cizi'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizi'l-beyân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları âciz bırakan Kur'ân-ı Kerim.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan-ı azimüşşan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân-ı azîmüşşân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları aciz bırakan, şan ve şerefi yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı mucizü'l-beyan / kur'ân-ı mucizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kur'an-ı vazıhü'l-beyan / kur'ân-ı vâzıhü'l-beyân

 • İfade, üslûp ve açıklamaları açık, anlaşılır olan Kur'ân.

kuyud

 • Kayıtlar, sınırlamalar.

lisan-ı kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / lisan-ı kur'ân-ı mu'cizü'l-beyan

 • Açıklamaları mu'cize olan Kur'ân'ın dili.

manzumat

 • Düzenlemeler, sıralamalar.

meal / meâl

 • Tefsîr âlimlerinin yaptıkları tefsirlerin (açıklamaların) ışığı altında, âyet-i kerîmelere verilen mânâ, açıklama.

meşruhat / meşrûhât / مشروحات

 • Açıklamalar, izahlar.
 • Açıklamalar. (Arapça)

mu'cizü'l-beyan

 • Açıklamaları mucize olan.

muahezat

 • (Tekili: Muâheze) (Ahz. den) Tenkid ve itirazlar.
 • Azarlama ve paylamalar. Çıkışmalar.

muamelat-ı zahiriye / muâmelât-ı zâhiriye

 • Görünürdeki uygulamalar.

muhakemat / muhâkemat / محاكمات

 • Hüküm yürütmeler. (Arapça)
 • Yargılamalar. (Arapça)

muktatafat

 • (Tekili: Muktataf) (İktitaf. dan) Derlemeler, toplamalar. Derlenmiş şeyler.

müsveddat

 • (Sevvad. dan) Müsveddeler, karalamalar, taslaklar.

niseb

 • Nisbetler, kıyaslamalar ve ölçüler.

nüfuş

 • Yabana yayılmak.
 • Davarların geceleyin yayılıp çobansız otlamaları.

nüzul

 • İniş, inmek, aşağı inmek, konaklamak.
 • Nüzül, felç hastalığı.
 • Hacıların Mina'ya gelip konaklamaları.

ragabat

 • Rağbetler, istekler, istekle karşılamalar.

rejim-i bid'akarane / rejim-i bid'akârâne

 • Bid'aları, dinin aslından olmayan zararlı âdet ve uygulamaları getiren rejim.

rücum

 • (Tekili: Recm) Taşa tutmalar, taşlamalar.

sademat

 • (Tekili: Sadme) Vuruşlar, patlamalar.
 • Ansızın başa gelen belâlar.

şems-i mu'cizbeyan

 • Mu'cizeli açıklamalarıyla varlık âlemini aydınlatan güneş, Kur'ân-ı Kerim.

sevkiyat / sevkiyât

 • Göndermeler, yollamalar.

siyasat / siyâsât

 • Siyasetler, siyasî uygulamalar.

sürub

 • (Tekili: Serb) İçyağları.
 • Çekiştirmeler, azarlamalar.

şüruh / şürûh / شروح

 • (Tekili: Şerh) Şerhler, açıklamalar.
 • Şerhler, açılamalar. (Arapça)

ta'mirat / ta'mirât

 • (Tekili: Tamir) Noksanları gidermek. Eksik ve bozukları düzeltmeler ve tamamlamalar. Ta'mirler.

ta'nifat / ta'nifât

 • (Tekili: Ta'nif) Şiddetle azarlamalar, darılmalar.

ta'yibat / ta'yibât

 • (Tekili: Ta'yib) Ayıplamalar.

ta'zirat

 • (Tekili: Ta'zir) Azarlamalar, ta'zirler, tekdirler.

tafsilat / tafsilât / tafsîlât / تَفْص۪يلَاتْ

 • (Tekili: Tafsil) Açıklamalar, izahlar.
 • Geniş açıklamalar.
 • Açıklamalar.

tahdidat / tahdidât / tahdîdât / تحدیدات

 • Sınırlamalar, kısıtlamalar.
 • Tahditler. Sınırlamalar.
 • Sınırlandırmalar, kısıtlamalar. (Arapça)

tahdişat

 • (Tekili: Tahdiş) Tırmalamalar. Kurcalamalar.

tahkirat / tahkirât

 • Hakaretler, aşağılamalar.
 • Aşağılamalar.

tahşidat / tahşidât

 • Birikmeler. Toplamalar. Yığınaklar.
 • Konuşarak fazla üzerinde durma.

tahşidat-ı kur'aniye / tahşidat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın tahşidatı; Kur'ânın bazı konular üzerinde yaptığı vurgulamalar.

tahsinat

 • Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.

takbihat / takbihât

 • (Tekili: Takbih) Ayıplamalar, çirkin görmeler.

takriat / takriât

 • (Tekili: Takri') Azarlamalar, paylamalar, başa kakmalar.

takrir / takrîr

 • Anlatma, anlatım, bir âlimin kitâbdan okuyarak îzâh ve açıklamalarda bulunması.

takyidad / takyidâd

 • Sınırlamalar, bağlamalar.

tasarrufat-ı beşeriye / tasarrufât-ı beşeriye

 • İnsanların gerçekleştirdikleri tavır, davranış, faaliyet ve uygulamalar.

tasavvurat / tasavvurât

 • Tasarlamalar.

tasdikat / tasdîkât

 • (Tekili: Tasdik) (Ka, uzun okunur) Tasdikler, onaylamalar, doğrulamalar.
 • Tasdikler, onaylamalar.

taskilat / taskilât

 • (Tekili: Taskil) Cilâlamalar. Cilâ yapmalar.

tatbikat / tatbîkat / تطبيقات

 • Uygulamalar.
 • Uygulamalar. (Arapça)
 • Tatbikat. (Arapça)
 • Tatbîkat yapmak: Uygulama yapmak. (Arapça)

tavzihat / tavzîhat / توضيحات

 • Açıklamalar. (Arapça)

tazyikat

 • (Tekili: Tazyik) Tazyikler. Sıkıştırmalar. Baskılar. Zorlamalar.
 • Basınçlar.

te'vil / te'vîl

 • Yorumlamak, açıklamak.
 • Ehl-i sünnet âlimlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden ve Eshâb-ı kirâmdan bildirdikleri tefsirlere (açıklamalara) bağlı kalarak âyet-i kerîmeleri açıklamak veya bu şekilde yapılan açıklamalar ve îzâhlar.

teamülat / teâmülât / تعاملات

 • Alışılagelmiş uygulamalar. (Arapça)

teberruat / teberruât

 • (Tekili: Teberru') Teberrular, bağışlar, bağışlamalar.

tebrikat / tebrikât / tebrîkât / تبریكات

 • Mübârek kılmalar, kutlamalar.
 • Kutlamalar. (Arapça)

tedenniyat / tedenniyât

 • (Tekili: Tedenni) Gerilemeler, tedenniler, aşağılamalar.

tefehhümat / tefehhümât

 • (Tekili: Tefehhüm) Farkına varmalar, yavaş yavaş anlamalar.

tefsirat

 • Tefsirler; açıklamalar, yorumlamalar.

tekatir

 • (Tekili: Taktir) Damlamalar.

tekdirat / tekdirât

 • Uyarmalar, azarlamalar.
 • (Tekili: Tekdir) Tekdirler, azarlamalar.

tekrarat

 • Tekrarlamalar. Aynı şeyi bir kaç defa yapma.

telakkiyat / telâkkîyât

 • Anlayışlar, anlamalar.

telkihat

 • Aşılamalar.

telkinat

 • Aşılamalar.

terakib / terâkib

 • (Tekili: Terkib) Terkibler.
 • Gr: İki veya daha çok kelimeden meydana gelen birleşik kelimeler. Tamlamalar.
 • Tamlamalar.

tertibat / tertîbat / تَرْت۪يبَاتْ

 • Sıralamalar.

tertibat-ı mukaddeme / tertibât-ı mukaddeme

 • Başlangıçtaki sıralamalar, tertib ve düzenler.

teşniat / teşniât

 • Ayıplamalar, çirkin bulmalar.
 • (Tekili: Teşni') Ayıplamalar, çirkin bulmalar.

teşrihat

 • Şerhler, açıklamalar.
 • Açıklamalar.

tevbihat

 • (Tekili: Tevbih) Azarlamalar, tekdirler.

tevbihat-ı şedide

 • Şiddetli tekdir ve azarlamalar.

tevkifat

 • Tutuklamalar.

tuluat / tulûât / طلوعات

 • Doğaçlamalar. (Arapça)

zaazi'

 • (Tekili: Za'zaa) Sarsmalar, ırgalamalar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın