LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te laki ifadesini içeren 122 kelime bulundu...

abdullah ibn-i ömer

 • Bi'setten bir yıl önce doğdu. Hicri yetmişüç tarihinde Haccâc-ı Zalim'in emri ile şehid edildi (R.A.) Sahabe-i Kirâmın ileri gelenlerinden ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın çok bağlılarından ve dâima onun ahlâkını yaşamağa çalışanlardandı. Hz. Ömer Radıyallahü Anh'ın oğlu idi. Hilâfet ve Val

ahlak

 • (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine

ahlak-ı ahmediye / ahlâk-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ahlâkı; hareket, tavır, söz ve danışlarından ortaya çıkan örnek hareket ve davranış tarzı.

ahlak-ı aliye-i peygamberiye / ahlâk-ı âliye-i peygamberiye

 • Peygamberimizin yüce ahlâkı.

ahlak-ı hasene / ahlâk-ı hasene

 • Yüksek ahlâkı en parlak ve ulvi bir şekil ve ruhta gösteren ve bilfiil yaşayan Peygamberimizin (A.S.M.) ve O'nun yolunda gidenlerin ahlâkı.

ahlak-ı içtimaiye / ahlâk-ı içtimaiye

 • Toplum ahlâkı.

ahlak-ı ilahiyye / ahlâk-ı ilâhiyye

 • Allahü teâlânın sıfatlarına ve isimlerine uygun sıfatlarla sıfatlanmak. Allahü teâlânın ahlâkı ile ahlâklanmak.

ahlak-ı insaniye / ahlâk-ı insaniye

 • İnsan ahlakı.

ahlak-ı islamiye / ahlâk-ı islâmiye

 • İslâm ahlâkı.

ahlak-ı kur'aniye / ahlâk-ı kur'âniye

 • Kur'ân ahlâkı.

ahlak-ı muhammediye / ahlâk-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ahlâkı.

ahlak-ı peygamberi / ahlâk-ı peygamberî

 • Peygamber ahlâkı.

ahlak-ı vahşiyane / ahlâk-ı vahşiyâne

 • Ahlâkî yapı açısından son derece vahşi olma.

ahlakıyyun / ahlâkıyyun

 • Ahlâk ilmi ile uğraşan âlimler; bunlar iki kısımdır. Bir kısmı ahlâk-ı hasene olan İslam ahlâkını telkin eder, diğer kısmı ise, dine tâbi olmayan ve hakiki ahlâkı bulamamış olanlardır.

allah razı olsun / allah râzı olsun

 • Allahü teâlâ, senin ahlâkını, işlerini ıslâh edip, seni râzı olduğu (beğendiği) hâle getirsin, mânâsında duâ.

asa / asâ

 • (Fiil veya harftir) Ümid veya korku bildirir. Şek ve yakin manalarına delalet eder; (ola ki, şayet ki, meğer ki, olur, gerektir) manalarına gelir. Ekseri, (lâkin) (leyte) mânasına temenni için kullanılır. Hitab-ı İlahî kısmında yakîn ve vücubu ifade eder.

bed-ahlak

 • Ahlâkı ve huyu kötü olan kimse. (Farsça)

bed-siyret

 • Ahlâksız. Ahlâkı ve huyu kötü olan. (Farsça)

bel

 • Bilâkis, belki, katiyyetle, ihtimaldir, öyle, dahi kelimeleri mânasına tercüme edilir. İ'rab edatıdır.

beyde

 • Gr: "Enne" lâfzı gibi, "şu kadar var ki, lâkin" mânâsında istisna edatlarındandır.

bülkut

 • (Çoğulu: Belâki) Bir hurma cinsi.
 • Ot ve su olmayan harap ve boş yer.
 • Yalan yere yemin etmek.

cami

 • İslâm mâbedi. İbadet yeri olan bina.
 • Cem'edici, toplayıcı, içine alan.
 • Cem'etmiş, toplamış bulunan, hâvi ve muhit olan.
 • Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâm bütün evvel ve âhir güzel isim ve ahlâkı kendisinde cem'ettiğinden dolayı ona verilen bir isimdir.
 • Ehl-

cimri

 • Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye e (Farsça)

dabs

 • Ahlâkı kötü ve korkak olmak.
 • Anlaması, idrâki az olmak.

dergah / dergâh

 • Makam, kapı girişi, eşik. Tasavvuf mektebi. Tasavvufta yetişmiş ve yetiştirebilen evliyâ zâtlar tarafından, talebelere, tasavvuf, İslâm ahlâkı ve diğer dînî ilimlerin ve zamânın fen ilimlerinin okutulduğu yer.
 • Cenâb-ı Hakk'ın rahmet kapısı.

disiplin

 • Uyulması lâzım gelen kaide ve yasaklar. (Fransızca)
 • Nizam ve intizam te'mini için zihnî, ahlâkî, ruhî, cismanî tâlim ve terbiye. (Fransızca)

duş / dûş

 • Omuz. Ketif. (Farsça)
 • Dün gece. (Farsça)
 • Âlem-i menâm, rüya âlemi. (Farsça)
 • Mütesadif ve mütelâki olan. (Farsça)

edeb-i kur'an / edeb-i kur'ân

 • Kur'ân'ın terbiyesi, Kur'ân ahlâkı.

edeb-i tıp

 • Tıp ahlâkı.

eflatuni / eflatunî

 • Leylakî ile ergüvanî arasında, hafif mor karışık renk.

ehasin-i ahlak / ehasin-i ahlâk

 • Ahlâkın en iyisi, en güzeli. Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) ahlâkı gibi olan ahlâk.

emma / emmâ

 • (Şart edâtıdır) "Lâkin, ancak şu kadar var ki" meâlinde.

erbab-ı siyer

 • Peygamberimizin (a.s.m.) hayatı, ahlâkı, sözleri ve yaşayışı hakkında kitap yazanlar, İslâm tarihçileri.

eyyub / eyyûb

 • (A.S.) : Kur'ân-ı Kerim'de ismi geçen İshak Aleyhisselâm'ın oğlu olan Ays'ın evlâdından Eyyûb Aleyhisselâm, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlâki emvâli elinden gitti. O yine şükrett

fakat

 • ("Fa" ile "kat" dan müteşekkil) Hemen, yalnız, ancak, yeter, bes, gerçi, her ne kadar, lâkin, ammâ.

fasid-ül mizac / fâsid-ül mizac

 • Ahlâkı ve iyi huyları ifsad eden.

fazilet

 • Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.

fezaze

 • Ahlâkı kaba ve kerih olmak.

firaş-ı kavi / firaş-ı kavî

 • Fık: Evli kadının firaşı mânâsına gelir bir tabirdir. (Bununla bilâdavet neseb sabit olup, nefy ile neseb nefy olunmayıp, lâkin laan ile nefy olunur.)

frenkmeşrebane / frenkmeşrebâne

 • Avrupa ahlâkını örnek alırcasına.

gayr-i ahlaki / غَيْرِ اَخْلَاق۪ي

 • Ahlakî olmayan.

gına

 • Zenginlik. Yeterlik.
 • Tok gözlülük.
 • Mülâki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
 • Bıkma, usanç.
 • Şarkı söylemek. Teganni etmek.

güftar

 • Sözler, lâkırdılar. (Farsça)

herze

 • Boş söz. Saçmasapan söz. Boş lâkırdı. (Farsça)

hikmet-i ameli / hikmet-i amelî

 • İslâm ahlâkı.

hukuk-u teamüliyye

 • Memleketin ahlâkını ve âdatını bildiren örf mânasında kullanılır.

huluk / hulûk

 • Ahlâklar, ahlakî özellikler.

hulukuhu'l-kur'an / hulukuhu'l-kur'ân

 • "Onun ahlâkı Kur'an ahlâkıdır.".

icareteyn

 • Müeccel ve muaccel icarelerle kiralanan vakıf emlâkı. Hem derhal alınan, hem ileride alınacak kirası olan vakıf bina.

idare-i mutlaka

 • Bir hükümdarla idare. Bir hükümdarın idare ve yönetimi altında bulunan devlet. Mutlakiyet idaresi.

insan-ı kamil / insan-ı kâmil

 • Kemâle ermiş, olgun insan. İslâmiyet'in emrettiği bütün emirleri yapan, yasaklardan sakınan, Peygamber efendimizin güzel ahlâkıyla ahlâklanan, hareketleri ve sözleri hep Allahü teâlânın ilhâmı ile olan üstün insan.

isar / îsâr

 • Kendisi muhtaç olduğu hâlde başkasına verme ahlâkı.

istimrar-ı ahlak / istimrar-ı ahlâk

 • Ahlakî özelliklerin aksamadan varlığını sürdürmesi.

izhar-ı fazilet

 • Güzel ahlâkın, erdemin gösterilmesi.

kavil

 • Lakırdı, söz, söz atma.

kavl

 • Lakırdı, söz, söz atma.

kelim

 • (Tekili: Kelime) Kelimeler, kelâmlar, lâkırdılar.

kelkel

 • (Çoğulu: Kelâkil) Göğüs, sadr.

kemalat-ı ahlakiye / kemâlât-ı ahlâkiye

 • Ahlâkî mükemmellikler, üstün özellikler.

keyfiyyet

 • Bir şeyin mâhiyeti, esâsı, içyüzü, nasıl olduğu. "Allah Arş üstündedir" buyurur Rabbimiz Lâkin keyfiyyetini, anlayamaz aklımız.

komita

 • (Slavca) Maksadına ulaşmak için ekserî silah kullanan, siyasî, gizli ihtilaki cemiyet. Eşkiya.

kötü arkadaş

 • İnsanın dînini, îmânını, edebini, hayâsını ahlâkını bozan, dünyâ ve âhiret seâdetini kaybettiren arkadaş.

la'v

 • Ahlâkı yaramaz kişi.
 • Haris adam.

laf

 • Konuşma, tekellüm. (Farsça)
 • Söz, lâkırdı. (Farsça)

laf-ı güzaf

 • Boş yere söz. Boş lâkırdı. (Farsça)

lafügüzaf

 • Beyhude, faydası olmayan söz. Boş laf, lakırtı. (Farsça)

lahz

 • Ahlâkı yaramaz kimse.

laki / lakî

 • (Lâkıy) İtibarsız ve değersiz, zelil kimse.
 • Önemsiz ve kıymetsiz şey.

lakita / lakîta

 • (Bak: LAKÎT)

laklakıyyat

 • (Tekili: Laklaka) Faydasız, boş lâkırdılar; mânâsız sözler.

lekita / lekîta

 • (Bak: Lakita)

leyk

 • Ammâ, lâkin, fakat. (Farsça)

leykin

 • Lâkin, ammâ, fakat. (Farsça)

lik / lîk

 • Lâkin, amma, ancak, fakat. (Farsça)

likin / lîkin

 • Lâkin, eğer, amma, fakat. (Farsça)

lokman hekim / lokman hekîm

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen büyük zatlardan olup öğütleri ve ahlâkî, tıbbî sözleri ile tanınmıştır. Peygamber Davud (A.S.) zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir. Peygamber veya veli olduğu hususunda ihtilaf vardır.

maali-i ahlak / maâlî-i ahlâk

 • Ahlâkî yücelik, yüce ahlâklar.

maden-i ahlak-ı aliye / maden-i ahlâk-ı âliye

 • Yüce ahlâkın kaynağı.

makal

 • Söz. Lâkırdı. Kavl. Söyleyiş.

mecami-i ahlak-ı mütezahime / mecâmi-i ahlâk-ı mütezahime

 • Hepsi de birbiriyle üstünlük yarışında olan ahlâkî vasıf mecmuaları, toplulukları.

mefasid / mefâsid

 • Ahlâkı bozan şeyler.

mekarim-i ahlak / mekârim-i ahlâk

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ahlâkına ve onun sünnet-i seniyesine ittiba ve imtisâl edenlerin ahlâkı.

melkuha

 • (Çoğulu: Melakih) Anasının karnında olan çocuk.

metanet-i ahlakiye / metanet-i ahlâkiye

 • Ahlâkî sağlamlık, dayanıklılık.

mihenk

 • Mihenk taşı, denek taşı; birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt.
 • (Mihek) Altının ayarını anlamaya mahsus bir taş. Ölçü. İyiyi kötüyü ayıran, ayar âleti.
 • Mc: Bir insanın kıymetini, ahlâkını anlamaya yarayan vasıta.

milkat

 • (Çoğulu: Melâkıt) Tandırdan ekmek çıkaracak âlet.

mu'cize-i ahlak-ı hamide / mu'cize-i ahlâk-ı hamîde

 • Güzel ve övülmüş ahlâkın mu'cizesi.

muallim-i ahlak-ı aliye / muallim-i ahlâk-ı âliye

 • Yüksek ahlâkı öğreten, ders veren.

mülaki / mülâki

 • Mülâki olmak:
 • Karşılaşmak.
 • Görüşmek.

münadebe

 • İyilikleri sayılıp ağlanılan ölü.
 • Ölmüş bir kimsenin ahlâkını ve evsafını anıp ağlaşmak.

mütelaki

 • (Lika. dan) Telâki eden. Kavuşmuş, ulaşmış. Kavuşan.

nikhaslet

 • (Nîk-haslet) Ahlâkı ve huyu iyi olan. (Farsça)

sa'di-i şirazi / sa'di-i şirazî

 • (Hicrî: 587-691) Şiraz'da doğdu. 30 yıl ilme, 30 yıl seyahate, 30 yıl da inzivada ibadetle çalıştı. En meşhur eserleri Bostan ve Gülistan adındaki ahlâkî ve imanî kitaplarıdır.

selka'

 • (Çoğulu: Selâki) Otsuz, susuz ve ıssız yer.

sema' / semâ'

 • Bir veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz okudukları, dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren ilâhî, mevlid, kasîde ve şiirleri dinlemek.

sima' / simâ'

 • Bir kişinin veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz ve müzik perdelerine uydurmadan okudukları dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren şiirleri, kasîdeleri, ilâhileri ve mevlidleri dinlemek.

siret / sîret

 • Bir kimsenin içi, hâli, hareketi, ahlâkı.
 • İnsanın tutmuş olduğu mânevi yol.
 • Bir kimsenin iç hâli, hareketi, ahlâkı.
 • İnsanın tutmuş olduğu manevî yol.
 • İnsanın mânevî hâli, ahlâkı.

siret-i nebevi / sîret-i nebevî

 • Sevgili Peygamberimizin örnek hayâtı, güzel ahlâkı.

siyer

 • Gidişât. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin hayâtını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan ilim dalı; bu hususta yazılmış kitab.

siyer-i enbiya

 • Peygamberlerin (Aleyhimüsselâm) hayatlarından ve onların ahlâkından bahseden kitap.

siyer-i nebi

 • Mevzuu Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O'nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.

su-i ahlak / su-i ahlâk

 • Ahlâk kötülüğü. Allah'ın, peygamberin râzı olmayacağı işleri yapanın ahlâkı.

sukut-u ahlak / sukut-u ahlâk

 • Ahlâkî alçalış, çöküntü.

sünen-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünneti, ahlâkı ve yaşayış tarzı.

ta'sene

 • Ahlâkı yaramaz kadın.
 • Çok, kesir.

tabiat-ı ma'siyet

 • İsyan etmek, günah işlemek ahlâkında ve huyunda olmak. (Farsça)

tahmel

 • (Çoğulu: Tahamil) Ahlâkı kötü kimse.

taşt

 • Lâkin, fakat, amma.

tebeddü'

 • Ehl-i Sünnetten iken başka mezhebe girme.
 • Dinini değiştirme. İrtidad.
 • İyi olan ahlâkını bozup değiştirme.

tefani

 • Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak.

tehzib-i ahlak / tehzib-i ahlâk

 • Ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme.
 • Temiz ahlâk sâhibi olmağa çalışmak. Ahlâkını düzeltmek.

tekke

 • Tasavvufun yâni İslâm ahlâkı ilminin ve diğer dînî ilimlerin öğretildiği ve tatbik edildiği yer. Dergâh ve zâviye de denir.

teleclüc

 • Söylerken şaşırarak ağzında lâkırdıyı karıştırarak söylemek.
 • Kımıldatmak. Hareket etmek.
 • Tereddüt.

terbiye-i diniye

 • Dinî eğitim, ahlâkî terbiye.

teva

 • Mâlın helâkı. Mülkün helâk olması.

ulkum

 • (Çoğulu: Alâkım) Çok karanlık gece.
 • Pek sağlam deve.

vecibe

 • Borç hükmünde olan vazife.
 • Kanun ve ahlâkın icabı, yerine getirilmesi lâzım gelen şey.

veli

 • Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata.
 • Velâkin, fakat, amma.

velik

 • (Velikin) Amma, lâkin, fakat. (Farsça)

yave

 • Hezeyan, saçma sapan söz, lakırtı, lâf.

zann-ı kabul-ü cumhur

 • Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri. (Ümmeti da'vetle teşri' edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri' olamaz.İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etme

zaviye / zâviye

 • Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke.
 • Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.