LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kutup ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

aktab / aktâb / اقطاب

 • Kutuplar, büyük velilerden zamanının en büyük mürşidi olan kimseler.
 • Kutuplar. (Arapça)
 • Azizler. (Arapça)
 • Efendiler. (Arapça)

aktab-ı aşıkin / aktâb-ı âşıkîn

 • Allah'a âşık tarikat şeyhleri, kutupları.

aktab-ı erbaa

 • Ehl-i sünnet âlimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler. (Seyyid Abdulkadir-i Geylâni, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Ahmed-i Rufâi, Seyyid İbrahim Desuki.)

aktab-ı hamse-i azime / aktâb-ı hamse-i azîme

 • Beş büyük kutup.

armatür

 • Lât. Fiz: Kuvvet akımını toplu bir hale koymak için mıknatısın kutupları arasına yerleştirilen demir parçası.
 • Kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri.

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

azam-ı aktab / âzam-ı aktâb

 • Kutupların, Allah'ın sevgili kulları velilerin ileri gelenlerinin en büyükleri.

cem-i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet

 • Manevî âlemlerde en yüksek seviyeler olan kutupluk, gavslık ve ferdiyet özelliklerini üzerinde toplama; bu makamlara sahip olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî hazretleri.

darülkütüb / dârülkütüb / دارالكتب

 • Kütüphane. (Arapça)

dübb-ü asgar

 • Küçük ayı denen ve Kutup yıldızı etrafında devreden yedi tanelik yıldız kümesi.

dübb-ü ekber

 • Büyük ayı tâbir edilen, kutup yıldızı ile beraber etrafındaki yedi yıldız.

ferid

 • Kutup gibi mürşidlerin gözetimi dışında doğrudan Kur'ân ve sünnetle gayba eren ve hakikati bulan kimse.

hafız-ı kütüb / hâfız-ı kütüb / حافظ كتب

 • Kitabları hıfzeden, saklayan. Kütüphane me'muru, kütüphaneci.
 • Kütüphaneci.

hatt-ı istiva / hatt-ı istivâ

 • Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. (Farsça)
 • Ekvator. (Farsça)
 • Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. (Farsça)

ibrak

 • Av hayvanlarını ürkütüp korkutmak.
 • Koyun kurban etmek.
 • Şimşek çakmak.

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

istıktab

 • (Kutb. dan) Kutuplaşma, bir kutubun etrafında toplanma, bir kutuba bağlanma.

kamıh

 • Tarhana.
 • Kokutup ekşitilmiş şey.

kitab-hane

 • Kitabevi, kütüphane. Kitap okunan veya satılan yer. (Farsça)

kitabhane / kitabhâne / كتابخانه

 • Kütüphane. (Arapça - Farsça)

kulub-u münevvere aktabı / kulûb-u münevvere aktâbı

 • Kalp aracılığıyla nurlara ulaşan ve manevî bir kutup hâline gelen insanlar.

kulub-u nuraniye aktabı / kulûb-u nuraniye aktâbı

 • Nuranî kalp sahiplerinin kutupları, en önde gelenleri—velilerin ileri gelenleri gibi.

kutb / قطب

 • Kutup. (Arapça)

kutb-u azam / kutb-u âzam

 • En büyük kutup; birçok Müslüman'ın kendisine bağlandıkları büyük evliyadan zamanın en büyük mürşidi.

kutb-u azim / kutb-u azîm

 • Büyük kutup, büyük yol gösterici.

kutb-u rabbani / kutb-u rabbânî

 • Allah tarafından terbiye edilen büyük kutup, büyük velî.

kutbi / kutbî

 • (Kutbiye) Dünya kutuplarına ait. Onlarla alâkalı.

kutbiyet

 • Kutup mertebesine erme hali.

kütübhane / kütübhâne / كتبخانه

 • Kütüphane. (Arapça - Farsça)

kütüphane-i ilahi / kütüphane-i ilâhî

 • İlâhi kütüphane, kâinat.

kütüphane-i mesai / kütüphane-i mesâi

 • Çalışma kütüphanesi, içinde çalışılan kütüphane.

kütüphane-i vücud

 • Varlık kütüphanesi.

mihver-i arz

 • Arzın kuzey ve güney kutupları arasında uzanıp, merkezden geçtiği farz olunan hat.

mıknatıs

 • yun. Demir ve benzeri mâdenleri kendine çekici hususiyeti bulunan câzibe.
 • Başka te'sir altında kalmadan kuzey ve güney kutuplarına doğru yönünü değiştiren demir çubuk. (İki kutbu bulunan bu mıknatıslı çubuğun şimale bakan kısmına şimal (kuzey) ucu, cenuba çekilen ucuna da cenub (güne

muvahhiş

 • Vahşet veren. Vahşileştiren. Korkutan. Korkutup ürküten.
 • Korkutup ürküten.

nizar

 • Korkutup, uygunsuz şeylerden vazgeçirmek için söylenilen söz.

şemal

 • (Çoğulu: Şemâlât) Kıble ardında kutup tarafından esen yel.
 • Ahlâk.
 • Kılıç.

şerare

 • (Şerâr) Kıvılcım. Elektrik kıvılcımı. Müsbet ve menfi (+ ve -) elektrik kutuplarının birbirine çok yakın olmasından veya dokunmasından hâsıl olan kıvılcımların parlayışı.

süheyl

 • Kolay, uygun ve yumuşak.
 • Semânın güney tarafında ve Yemenden daha iyi görülen bir yıldız adı. (Bunun için buna Süheyl-i Yemâni denir. Kuzey kutup yıldızının naziri, benzeridir.)

teanüd

 • İnatlaşma, kutuplaşma.

teşrid

 • Ayırma, dağıtma. Dilim yapıp kesmek.
 • Nefyetme, kovalama.
 • Belâya atma. Ürkütüp kaçırma. Sevketme.
 • Birisinin ayıbını teşhir eylemek.

tevhiş

 • Ürkütüp kaçırma.