LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kuş ifadesini içeren 1408 kelime bulundu...

ab

 • Kusur, ayıp, noksanlık.

abd-i pür-taksir / abd-i pür-taksîr

 • Kusurlarla dolu kul.

abd-i pürkusur

 • Kusurlarla dolu olan kul.

abkari / abkarî

 • Mutlaka kusuru olmayan. Kâmil.
 • Bir kavmin seyyid ve şerifi, efendisi. Beşer san'atı olmayan.
 • Çok güzellik.
 • Bir nevi döşek.

abluka

 • İtl. Etrafını sarıp hâriçle alâkasını kesme. Bahren muhasara, denizden kuşatma.
 • Kuşatma, etrafını çevirme.

abra

 • Bir değiş-tokuşta üste verilen şey.
 • Teraziyi ayarlamak için hafif gelen kefesine konulan ağırlık.

açar

 • İştah açmaya yarayan turşu v.s. (Farsça)
 • İnişli yokuşlu yer. (Farsça)
 • Karıştırılmış, birleştirilmiş. (Farsça)

acizane / âcizâne

 • Âciz olarak. Beceriksizce. Tevâzu ile. (Alçak gönüllülük ifâdesi için söylenir) "Allah'a karşı kusurlarını bilen bir mü'min âcizâne ancak Allah'tan rahmet diler." (Farsça)

adalet-i mutlaka / adâlet-i mutlaka / عَدَالَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz, kusursuz adâlet.

adem-i tahavvuf

 • Korkusuzluk.

adem-i tahavvüf

 • Korkusuz olma.

adha / adhâ

 • Kurbanlar. Kuşluk vakti kesilen kurbanlar. Kuşluk vakti.

aff-ı kusur

 • Kusurun affedilmesi.

afüvv

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Afvı çok olan, günâhlardan, hatâ ve kusurlardan dolayı cezâlandırmayan, günahları affedip amel defterinden silen.

afv

 • Bağışlamak. Kusur ve günâhı affetmek.
 • Bağışlama. Allahü teâlânın, ihsânı ile, âsî ve günâhkâr kullarının kusur ve günâhlarını bağışlaması.
 • Bir kimsenin, düşmanından veya suçludan intikâm almaya, karşılığını yapmaya gücü yettiği halde bir şey yapmaması, intikâm almaması.

agser

 • Boz ve esmer renkli, çok tüylü abâ, kilim.
 • Kurbağa yosunu.
 • Karabatak kuşu.
 • Aşağılık ve âdi (adam).

ahd u eman / ahd u emân

 • And ve emniyet, korkusuzluk, güvenlik.

ahen-puş

 • Demirler giymiş. Zırh kuşanmış. (Farsça)

ahkam-ı rububiyet / ahkâm-ı rububiyet / ahkâm-ı rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan mâlikiyeti ve rububiyetinin hükümleri.
 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi ile ilgili hükümler.

ahteb

 • Arı kuşu dedikleri kuş.
 • Kızıl eşek.

akabat / akabât / عقبات

 • Yokuşlar. (Arapça)
 • Tehlikeli anlar. (Arapça)

akabe / عقبه

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da
 • Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire.
 • Tehlike.
 • Tehlikeli geçit.
 • Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.
 • Geçilmesi güç geçit. (Arapça)
 • Yokuş. (Arapça)

akak

 • (Çoğulu: Akâık ) Saksağan kuşu.

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

aks-ül amel

 • İstenilen şeyin zıddı hasıl olması. Tersine oluş. (Reaksiyon)
 • Edb: Edebi san'atlardandır. Bir cümle veya mısrânın altını üstüne getirmekle, başka bir cümle veya mısrâ yapmaktır. Pertev paşanın: "Her düzün bir yokuşu, her yokuşun bir düzü var." mısrâında olduğu gibi.

aksa

 • En uzak. En son. Kusvâ. Nihayet. Irak.

aksab

 • (Tekili: Kusb) Kalın bağırsaklar.

akşet

 • (Çoğulu: Kuşut) Burun kamışı çökük ve yassı olan.

aku

 • Baykuş, puhu. (Farsça)

alaim-i sema / alâim-i semâ / علائم سما

 • (Alâim-üs semâ) Al yeşil kuşak.
 • Gökkuşağı.

alaimü's-sema / alâimü's-sema

 • Gökkuşağı.

alhan

 • Deve kuşunun erkeği.
 • Karnı çok aç kişi.

alih / âlih

 • Deve kuşunun dişisi.
 • Hafif mizaçlı.

alim-i ezeli / alîm-i ezelî

 • Herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan ve ilminin başlangıcı olmayan sonsuz ilim sahibi Allah.

alim-i inayetkar / alîm-i inayetkâr

 • Sonsuz lütuf, yardım ve ihsan sahibi ve herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

alim-i kerim / alîm-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi ve her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

allahü zü'l-kerem teala ve tekaddes hazretleri / allahü zü'l-kerem tealâ ve tekaddes hazretleri

 • Namı ve şerefi yüksek olan, her türlü kusur ve eksikliklerden münezzeh olan, cömertlik ve ikram sahibi Allah.

allahü zülcelal tebareke ve teala ve tekaddes hazretleri / allahü zülcelâl tebareke ve teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Büyüklük, haşmet ve yücelik sahibi olan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah.

amut / amût

 • Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde yapılmış olan kuş yuvası. (Farsça)

anaz

 • Bir büyük kuşun adı.

andelib

 • Bülbül. Seher kuşu.
 • Mc: Hz. Resul-u Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi.

anka / ankâ

 • İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır.
 • Uzun boyunlu kadın.
 • Arabdan bir kimsenin lakabı.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Hayâlî bir kuş.

anka-i meşrebane / anka-i meşrebâne

 • Anka meşrepli olma; masallarda bir efsane olarak anlatılan anka kuşu misâli bir meşrepte, bir yolda olma.

anka-yı mağrib

 • Zümrüd-ü Anka kuşu.

anka-yı muğrib

 • İsmi var, cismi yok. Ankâ kuşu.

aranik

 • Su kuşlarından boynu uzun bir kuş.

argon

 • yun. Kim: A sembolü ile gösterilen renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Havada % 1 nisbetinde bulunur.

arık

 • Uykusuz kimse, uykusuz olma halindeki.

arş / عَرْشْ

 • Taht, yüce makam; Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.
 • Kâinatı kuşatan en yüksek âlem, bir şeyin en yüksek hududu.

arş ve kürs

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği iki yer.

arş-ı a'zam / عَرْشِ اَعْظَمْ

 • Kâinâtı kuşatan en yüksek âlem, bir şeyin en yüksek hududu.

arş-ı ala / arş-ı âlâ

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yüce yer.

arş-ı azim / arş-ı azîm

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.

arş-ı azim-i muhit / arş-ı azîm-i muhit

 • Cenab-ı Allah'ın her şeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.

asafir

 • (Tekili: Usfur) Serçe kuşları.

asbag

 • Alnı veya kuyruğunun ucu beyaz olan at.
 • Kuyruğunun ucu beyaz olan kuş.

asellak

 • Deve kuşunun erkeği.

aşiyan / âşiyân

 • Kuş yuvası. (Farsça)
 • Mc: İkâmetgâh. Ev, mesken. (Farsça)
 • Kuş yuvası, sevimli ev.

aska'

 • Atların ve kuşların başının ortasında beyazlık olanı.
 • Kanarya kuşu.

asra'

 • Zor olan şey. Güç nesne.
 • Kanatlarının uçlarında beyazlıklar olan tavşancıl kuşu.

aşş

 • Zayıf adam.
 • Az, kalil.
 • Kuş yuvası.

atık / âtık

 • Azad edilmiş, Serbest bırakılmış kimse.
 • Yaşlı.
 • Genç kız.
 • Temiz soylu.
 • Eski.
 • Yavru kuş.

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

atmosfer

 • Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir.
 • Bir yerdeki mânevi hava.
 • Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzeri

atyeş

 • Gayet tez uçar bir kuş.

avar

 • Ayıp, kusur, eksiklik. Fesad.

avatık

 • (Tekili: Atık) Yaşlılar.
 • Genç kızlar.
 • Hür ve serbest olanlar.
 • Yavru kuşlar.

ayasofya

 • İstanbul'daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kâmilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşâdı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453'de İstanbul fethedilince Fatih

ayb

 • Kusur ve utanılacak şey.
 • Kusur. Leke. Utandıracak hal.
 • Ayıp, utanılacak kusur.

ayb-nak / ayb-nâk

 • Noksan, kusurlu. (Farsça)

ayheka

 • Neşat, sevinç, neşe, sürur.
 • Bir kuş adı.

ayine-i rahmet-i alem / âyine-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmeti yansıtan bir ayna.

ayn-ı zat-ı akdes / ayn-ı zât-ı akdes

 • Bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın bizzat kendisi.

ayn-ür rıza / ayn-ür rızâ

 • Rıza gözü. Kusuru görmeden bakan muhabbet gözü.

aynelhak

 • Yaşayarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme.

ayyab

 • Kusur görücü, ayıb gören.

azamet-i ihata

 • Kuşatıcılığının büyüklüğü.

azamet-i kemal / azamet-i kemâl

 • Kusursuzluk ve mükemmelliğin büyüklüğü.

azar-dide

 • Zulüm görmüş. Küskün. (Farsça)

azfendak

 • Gökkuşağı. (Farsça)

azze cemalühü / azze cemâlühü

 • Allah'ın sonsuz cemâli, güzelliği herşeyi kuşatmıştır.

bahane

 • Vesile. Sebeb. (Farsça)
 • Yalandan özür. (Farsça)
 • Kusur. Noksan. (Farsça)
 • Garaz. (Farsça)

bahar

 • Ağız kokusu.

balvane

 • Dağ kırlangıcı. (Farsça)
 • Darı kuşu. (Farsça)

bari-i teala / bâri-i teâlâ

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren, onları mükemmel bir şekilde yaratan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak ve yüce olan Allah.

başe

 • Atmaca kuşu. (Farsça)

başik

 • (Çoğulu: Bevâşık) Atmaca denilen kuş.

batın / بطن

 • Karın. (Arapça)
 • Kuşak, nesil. (Arapça)

batir

 • Turna kuşu. (Farsça)

batn / بطن

 • Karın, kuşak, nesil.
 • Karın. (Arapça)
 • Kuşak, nesil. (Arapça)

bayır

 • Az inişli yer. Fazla yokuş olmayan yer.

baykara

 • Helâk olma, mahvolma.
 • Böbürlene böbürlene sallanarak yürüme.
 • Malı çok olma.
 • Yırtıcı bir kuş.

baysungur

 • Şahin cinsinden olan yırtıcı bir kuş.

baz / bâz

 • Doğan. Yırtıcı kuş. Av kuşu. (Farsça)
 • Açık. (Farsça)
 • Ayırma. Temyiz etme. (Farsça)
 • İniş. (Farsça)

baz-ban / bâz-ban

 • Kuşçu. Doğancı. (Farsça)

baz-dar / bâz-dâr

 • Kuşçu, avcı, doğancı. (Farsça)

baz-geşt

 • Geri dönme. (Farsça)
 • Pişmanlık, pişman olma, nedamet. (Farsça)
 • Gerileme. Çöküş. (Farsça)

bazek / bâzek

 • Küçük doğan (kuş). (Farsça)

becayiş

 • Karşılıklı yer değiştirme, değiş-tokuş.

bedihi / bedîhî / بدیهى

 • Kuşkusuz. (Arapça)

beftere

 • Avcılar tarafından kullanılan ve hususi olarak alıştırılmış kuş. (Farsça)

behbehan

 • Papağan, tûti kuşu.

behle

 • (Behli) Yırtıcı kuşlarla uğraşanların giydiği eldiven. (Farsça)

belagat / belâgat

 • Sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.
 • Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesi.
 • Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesini öğreten edebî ilmin adı.

belağat / belâğat

 • Sözün düzgün, kusursuz, halin ve makamın icabına göre yerinde söylenmesi.

belagat / belâgat / بلاغت

 • Kusursuz söz söyleme (Arapça)

belağat-i ayet / belâğat-i âyet

 • Âyetin belâğati; düzgün, kusursuz, yerinde ve halin ve makamın icabına göre söz söyleme.

belagat-ı nazm / belâgat-ı nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazm / belâgat-i nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazmiye / belâgat-i nazmiye

 • Dizilişe ait belâgat; şiirin düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

beliğane / belîğâne

 • Sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

bergeşte

 • Tersine dönmüş. Yüz çevirmiş. Mâkûs. (Farsça)

beri / berî / بَر۪ي

 • (Berâet. den) Kurtulmuş. Temiz. Kayıt ve hüküm altında olmayan. Zimmeti bulunmayan adam. Hiçbir karışıklık, kusur ve noksanı olmayan. Hastalıktan sâlim olan.
 • Kusurdan uzak olan, temiz.

berk-i süyuf

 • Kılıçların şimşeği, kılıç korkusu.

beşe

 • Atmaca kuşu. (Farsça)

bevahe

 • (Tekili: Bûhe) Dişi baykuşlar.
 • Çakır doğan kuşları.
 • Ahmak, ebleh adamlar.

beyz

 • (Çoğulu: Büyuz) Yumurta.
 • Kuşun yumurtlaması.
 • Hayvanların bilhassa atın ayaklarında çıkan yumurta iriliğindeki şişler.

beyzat-ül beled

 • Devekuşu yumurtası.
 • Mc: Aciz, zelil kimse.

bi-kusur / bî-kusur

 • Eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel. (Farsça)

bi-perva / bî-perva

 • Korkusuz. Pervasız. (Farsça)

bicişk

 • Bilgin, hakîm. (Farsça)
 • Serçe kuşu. (Farsça)

bidar / bîdar

 • Uykusuz, uyumayan. Uyanık. (Farsça)

bigüman / bîgüman / بى گمان

 • Kuşkusuz. (Farsça)

bihr

 • Ağız kokusu.

bila-perva / bilâ-perva

 • Korkusuz.

bilaperva / bilâperva / bilâpervâ / بلاپروا

 • Korkusuz.
 • Pervasız, korkusuz.
 • Korkusuzca. (Arapça - Farsça)

bim-i can / bim-i cân

 • Can korkusu, ölüm korkusu.

bina-yı sübhani / bina-yı sübhanî

 • Her türlü kusur ve eksiklikten yüce olan Allah'ın san'atla yarattığı bina; beden.

bincişk

 • Şerçe kuşu. (Farsça)

biperva / bîperva / bîpervâ / بى پروا

 • Korkusuz.
 • Korkusuz. (Farsça)
 • Çekinmeden. (Farsça)

birayb / bîrayb / بى ریب

 • Kuşkusuz. (Farsça - Arapça)

birkaş

 • (Çoğulu: Berâkış) Serçeye benzer bir küçük kuşun adı.

biser

 • Atmaca cinsinden, zaganos denilen bir nevi avcı kuşu. (Farsça)

bişing

 • Balyoz. Kazma. Küskü. Burgu. (Farsça)

bişkufe

 • Kusma, istifra. (Farsça)
 • Çiçek. (Farsça)

bistah

 • Küstah, hayâsız, edepsiz, arsız, utanmaz adam. (Farsça)

bişübhe / bîşübhe / بى شبهه

 • Kuşkusuz, şüphesiz. (Farsça - Arapça)

bivaz

 • Yarasa kuşu. Muvâfakat, kabul. (Farsça)

bücc

 • Kuş yavrusu.

büdbüdek

 • İbibik kuşu, çavuş kuşu, hüdhüd. (Farsça)

budene

 • Bıldırcın kuşu. (Farsça)

bugas

 • Leşle beslenen kuşlar, leş yiyen kuşlar.

bügas

 • (Çoğulu: Bügasât-Ebgıse) Ufak, küçük kuşlar.

bügase

 • Ufak kuş.

bugra

 • Turna kuşu veya turna kuşu sürüsünün önünde uçan turna horozu. (Farsça)

buh

 • Erkek baykuş.
 • Çakır doğan.

büh

 • Baykuşa benzer bir kuştur, ondan küçüktür. Dişisine büvâhâ derler; ahmak, akılsız kimseyi ona benzetirler.
 • Puhu.

bühtan / bühtân

 • İftirâ. Bir kimseye onda olmayan bir kusuru isnat etme.

bülbül

 • (Çoğulu: Belâbil) Andelib. Güzel öten bir nevi kuş.

bülka

 • Kısa boylu.
 • Bir kuşun adı.

bum

 • Zool: Baykuş. (Farsça)

büm

 • (Çoğulu: Ebvam) Baykuş.

bum / bûm / بوم

 • Baykuş. (Farsça)

bürufe

 • Mendil. (Farsça)
 • Sarık. (Farsça)
 • Kuşak, bel kuşağı. Forma. (Farsça)

büstah

 • Edebsiz, küstah, utanmaz. (Farsça)

butun / butûn / بطون

 • Karınlar. (Arapça)
 • Kuşaklar, nesiller. (Arapça)

bütun / bütûn / بطون

 • Karınlar. (Arapça)
 • Kuşaklar, nesiller. (Arapça)

buy-i ezhar

 • Çiçeklerin kokusu.

ca'r

 • Yırtıcı kuşların pisliği.

cadib

 • Kusur görücü. Başkalarının noksan taraflarını gören.

cager

 • Kuş kursağı. (Farsça)

cahif

 • Uykusunda dişini öttürmek.
 • Çok fazla hafiflik üzerine olmak.
 • Nefis, ruh.
 • İnsanın karnından çıkan ses.
 • Kısa.
 • Çok asker.

caka

 • (Argo) Gösteriş, çalım. Caka, mal mülk, giyim, kuşam, yahut hareket davranış yoluyla olabilir. İslâm'da gösterişin her şekli haram ve günahtır. Bugün bazı kimseler ve aileler gösteriş belâsı yüzünden maddî sıkıntılara düşmekte, israfa sürüklenmektedir. İşledikleri günahın cezasını bu dünyada da çeki

çakşır

 • İnce kumaştan yapılan uzun bir çeşit şalvar.
 • Kuşların ayağındaki tüy.

cami' / câmi'

 • Kapsayıcı, kuşatıcı.

cariha / câriha / جارحه

 • Yırtıcı kuş. (Arapça)
 • Yırtıcı hayvan. (Arapça)

caşiriyye

 • Kuşluk vakti yenen yemek. Kuşluk yemeği.

çaşt / çâşt / چاشت

 • Kuşluk yemeği. (Farsça)
 • Kuşluk vakti. (Farsça)
 • Kuşluk vakti. (Farsça)

cazibe-i rahmet-i rahman / cazibe-i rahmet-i rahmân

 • Rahmeti her şeyi kuşatan Cenâb-ı Allah'ın merhametinin çekiciliği.

cedb

 • Kısırlık.
 • Kusur.

cedile

 • Kabile.
 • Nâhiye.
 • Kuş kafesi.

cefnak

 • Gözleri büyük, rengi sarıya yakın bir kuşun adı.

cem'are

 • Galiz, kaba nesne. Yüksek taşlar.
 • Kabile ismi.
 • Küçük kuş.

cemal-i kudsi / cemâl-i kudsî

 • Cenâb-ı Allah'ın her türlü kusur ve eksiklikten münezzeh güzelliği.

cemal-i masnuat / cemâl-i masnuat

 • Allah'ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler.

cemal-i mukaddes / cemâl-i mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

cemal-i münezzeh / cemâl-i münezzeh

 • Kusur ve çirkinlikten uzak güzellik.

cemil-i alel'ıtlak / cemîl-i alel'ıtlak

 • Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

cenab-ı vacibü'l-vücud ve tekaddes / cenâb-ı vâcibü'l-vücud ve tekaddes

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan ve her türlü kusur ve eksikten uzak olan Allah.

cenah

 • Yan taraf, cihet.
 • Kol, pazu.
 • Kanat, kuş kanadı.

cenah-ı tair / cenah-ı tâir

 • Kuş kanadı.

cenh

 • Kuşun kanadını vurması.

çerh

 • Çark. Dolap. (Farsça)
 • Felek. Talih. (Farsça)
 • Dingil üzerine dönen. (Farsça)
 • Gök. (Farsça)
 • Def. (Farsça)
 • Zenberek. (Farsça)
 • Mancınık. (Farsça)
 • Elbise yakası. (Farsça)
 • Ok yayı. (Farsça)
 • Çakır gözlü doğan kuşu. (Farsça)

cesaret / cesâret

 • Cesurluk, yiğitlik, korkusuzluk.
 • Yüreklilik, korkusuzluk.

cesurane / cesurâne

 • Cesurca, korkusuzca.

çetuk

 • Serçe kuşu. (Farsça)

cevarih / cevârih

 • "Cerh"den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar.

cevdet

 • İyilik. Güzellik. Kusursuzluk.
 • Bir kimsenin, başkasının işini güzelce ve kusursuz olarak yapması.
 • Cömertlik.
 • Susuz olma.

ceyl

 • (Çoğulu: Ecyâl) İnsan topluluğu, zümre, kavim.
 • Nesil, batın, kuşak.
 • Yengeç.

cil

 • Cemaat, insan güruhu. Millet. Boy, aşiret, kuşak.

cilve-i rahmet-i alem / cilve-i rahmet-i âlem

 • Cenâb-ı Allah'ın bütün âlemleri kuşatan rahmetinin yansıması.

cilve-i rahmet-i rahmaniye / cilve-i rahmet-i rahmâniye

 • Sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmetinin yansıması.

cilve-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin yansıması.

çine

 • Kuş yemi. (Farsça)

civcive

 • Kuşların coşkulu ötüşleri, şakımaları.

cü'cü'

 • Gemi göğsü. Kuş göğsü.

cüdcüd

 • (Çoğulu: Cedâcid) Orak kuşu derler bir büyük böcek ki yaz aylarında öter.

cugd

 • Baykuş.

cuğd / جغد

 • Baykuş. (Arapça)

cümle-i mukaddese

 • Kusur ve eksiklikten uzak, yüce cümle.

cun

 • Karnı ve kanadı kara olan bağırtlak kuşu cinsinden bir kuş.

cünd-ü sübhani / cünd-ü sübhânî

 • Her türlü kusur ve eksiklikten yüce olan Allah'ın bir ordusu.

cürm

 • (Cürüm) Kabahat, kusur. Hatâ. İsyan. Günah. Kanun hilâfına hareket.

cürre

 • Cesur, cesaretli, cür'etkâr, cür'et-yâb, yiğit, delikanlı, gözüpek, atılgan.
 • Uçan her çeşit kuşun erkeği.
 • Bir zira' miktarı ağaç. (Ağacın başında bir küfe, ortasında bir ipi olup onunla geyik avlarlar.)

cürre-baz

 • Atmaca kuşu. (Farsça)
 • Erkek şahin veya akdoğan. (Farsça)
 • Hızla uçan ok. (Farsça)

cüsal

 • Tarla kuşu.

cüsum

 • Kuşun, uyuması vaktinde göğsünü yere koyup çömelmesi. Çömelip oturmak.
 • Uykuda gelen ağırlık. Kâbus.
 • Oturmak.

dabiret-üt tuyur / dâbiret-üt tuyur

 • Kuşların, ayakları arasındaki parmak.

dabk

 • Kendisiyle kuş avlanan bir nesne.

dacin / dâcin

 • Bir nevi kuş.

daha'

 • Kaba kuşluk vakti.

dahve

 • İlk kuşluk vakti. Güneşin ufukta ilk yükselip yayılmaya başladığı an.

dahve-i kübra / dahve-i kübrâ

 • Kaba kuşluk. Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat evvelki vakit.
 • (Bak. KABA KUŞLUK)

dahy

 • (Dahv) Yayıp döşemek.
 • Deve kuşu yumurtası.

dahye

 • Kuşluk vaktinde kesilen koyun.

dair

 • Devreden. Dolaşan. Dönen. Bir şeyin etrafını kuşatan.
 • Belli bir şey hakkında olan. Alâkalı, müteallik.

daire-i ihata / dâire-i ihata

 • Her şeyi içine alan, kapsayıp kuşatan daire, alan.

daire-i muhit

 • Kuşatıcı daire.

daire-i muhita / dâire-i muhîta

 • Kuşatıcı, geniş daire.

daire-i muhiti / daire-i muhîti

 • İçine aldığı daire, kuşattığı alan.

dar-ün nedve / dâr-ün nedve

 • Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (Sonradan Hz. Muhammed'e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.)

defer

 • Koltuk kokusu gibi olan pis koku.
 • Yemeğe kurt düşmesi.

defif

 • Ağır ağır gitmek.
 • Kuşun, ayakları yerde iken kanatlarını salıp hareket ettirmesi.

dehbel

 • Yemekte lokmanın büyük olması.
 • Bir kuş adı.

dek

 • Desise, hile, dolandırıcılık. (Farsça)
 • Sâil, dilenci. (Farsça)
 • Dilencilik. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Çatma, tokuşma. (Farsça)

dellal-ı saltanat-ı rububiyet / dellâl-ı saltanat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye saltanatının ilancısı.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

derece-i ihata

 • Kuşatıcılık derecesi.

derece-i kabahat

 • Kusur ve kabahat derecesi.

derece-i rububiyette

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi derecesinde.

derk-i kusur

 • Kusurunu anlama.

ders-i belagat / ders-i belâgat

 • Belâgat dersi; sözün düzgün, kusursuz olarak hâlin ve makamın icabına göre söylenmesini öğreten ders.

des'

 • Def'etmek kovmak.
 • Ağız dolusu kusmak.

desatir-i hikmet-i sübhaniye / desâtir-i hikmet-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah'ın hikmet düsturları, prensipleri.

deste

 • Tutam, bağ, demet, kabza. (Farsça)
 • Muin, mededkâr. (Farsça)
 • Süpürge. (Farsça)
 • Küstah. (Farsça)

devriy

 • (Devriyye) Geceleri gezen kol takımı, gezici karakol.
 • Bülbül, karatavuk, sığırcık ve bu gibi kuşların dahil olduğu sınıf.

deylem

 • Karıncaların ve kenelerin toplandığı yer.
 • Belâ.
 • Zahmet.
 • Düşman.
 • Türaç kuşunun erkeği.
 • Cemaat.
 • Bir kabile adıdır ve ehline "Deylemî" derler.

dı'liye

 • Deve kuşunun dişisi.

du'

 • (Çoğulu: Ezvâ-Zayân) Erkek baykuş.

dübsiyy

 • Kumruya benzer bir kuş.

dudu

 • (Tuti) Dudu kuşu, papağan.

duha / duhâ / ضُحٰي

 • Kuşluk vakti.
 • Güneş.
 • Vuzuh ve beyan.
 • Kur'ân-ı Kerim'in 93. Suresinin adı. Vedduhâ da denir.
 • Kuşluk vakti.
 • Kuşluk vakti.

duha namazı / duhâ namazı

 • Duhâ (kuşluk) vaktinde kılınan namaz, kuşluk namazı.

duha vakti / duhâ vakti

 • Kuşluk vakti. Oruç zamânının yâni imsak ile iftar vakti arasındaki müddetin dörtte birinin tamam olmasından îtibâren başlayan vakit.
 • Kuşluk vakti.

duhl

 • (Çoğulu: Dehâhil) Ufak kuşlar.

duhruce

 • (Çoğulu: Dehâric) Yellengen böceğinin yuvarladığı ters.
 • Deve kuşunun yavrusu.

duhye

 • Kuşluk vakti kesilen kurban.

dümlüc

 • Doğan kuşu.
 • Kan alacak yer.

dürece

 • Süllem, merdiven.
 • Bağırtlak kuşu. (Kanatlarının içi siyah ve dışı boz olan bir kuş.)

dürrace

 • (Çoğulu: Derrâc) Türac denilen kuş.

duva

 • Baykuş sesi.

e'zar

 • Özürler. Kusurlar. Bahaneler.

ebabil / ebâbil

 • Dağ kırlangıcı. Kuş sürüsü. Sürüler, bölükler.
 • Dağ kırlangıcı; kuş sürüsü; Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran kuşlar.
 • Bir kuş türü.

ebabil kuşları / ebâbil kuşları / ebâbîl kuşları

 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran mübârek kuşlar.
 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Yemen vâlisi Ebrehe'yi ve ordusunu Allahü teâlânın izni ve emriyle perişân eden kuşlar (kırlangıçlar).

ebahir

 • Kuş kanadının üçüncü mertebede olan yelekleri.

ebu ikrime

 • Güvercin kuşu.

ecc

 • (Çoğulu: İcâc) Devekuşu seğirtmek.

ecdel

 • (Çoğulu: Ecâdil) Çakır doğan kuşu.

eczahane-i kudsiye-i kur'aniye / eczahane-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın yüce, yüksek ve bütün kusurlardan uzak eczahanesi.

eczahane-i rahmet-i alem / eczahane-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir neticesi olarak bütün mânevî hastalıkları tedavi edecek ilâçların bulunduğu eczahane.

edfa

 • (Edfâk) Beli kamburlaşıp bükülmüş kimse.
 • Uzun boynuzlu keçi.
 • Kanadı uzun kuş.

ef'al-i umumiye-i muhita / ef'âl-i umumiye-i muhîta

 • Herşeyi kuşatan genel fiiller, işler.

efahis

 • (Tekili: Ufhus) Taşların aralarında veya kayalıkta bulunan kuş yuvaları.

eftah

 • Parmaklarının boğumu yassı ve yumuşak olan.
 • Tırnaklarının boğumları yumuşak olan kuş.

ehl-i kusur

 • Kusur arayanlar.

ehl-i sadakat / ehl-i sadâkat

 • Doğruluk ve bağlılıkta kusur etmeyenler.

ekmeliyyet

 • Pek mükemmel ve kusursuz olanın hâli. Kusursuzluk, mükemmellik, noksansızlık, eksiksizlik.

ekşem

 • Doğuştan kusurlu olan. Burnu, kulağı kesik veya noksan doğan (adam).
 • Pars denilen vahşi hayvan.

elhamdü lillahi ala dini'l-islam ve kemali'l-iman / elhamdü lillâhi alâ dîni'l-islâm ve kemâli'l-îmân

 • İslâm dinini ve kusursuz bir imanı nasip ettiği için Allah'a hamd olsun.

eman / emân

 • Korkusuzluk.
 • Af ve yardım dileme. Eminlik.
 • Eminlik, korkusuzluk.
 • Korkusuzluk, emniyet, güven.
 • Bir kimseye veya düşmana; söz, işâret veya yazı ile, mal ve can güvenliğinin emniyet (güven) altında olduğunu bildirme.
 • Müslüman olmayan bir kimsenin İslâm memleketine girmesi için kendisine verilen müsâade, izin.
 • Eminlik, korkusuzluk.
 • Aman dileme.
 • Şikayet.
 • Rica.

emani

 • Emniyetler. Niyetler, gayeler, istekler. Arzular, dilekler. (Farsça)
 • Eminlik, korkusuzluk. (Farsça)

emin

 • Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz.
 • Kendisinden korkulmayan.
 • Kendine inanılan. İtimat edilen.
 • İnanan, güvenen.
 • Çok iyi bilen, şüphe etmeyen.

emn

 • Eminlik, korkusuzluk.
 • Eminlik. Korkusuzluk. Emniyet. Bir şeye itimad etmek. İnsanda doğruluk ve imandan ileri gelen yüksek bir meleke ve kabiliyet. Rahatlık.

emn ü asayiş / emn ü âsâyiş

 • Eminlik ve rahatlık, korkusuzluk, tehlikesizlik, güvenlik.

emn ü eman / emn ü emân

 • Korkusuzluk ve emniyet hâli.
 • Emniyet ve korkusuzluk.

emn ü eman ü emniyet / emn ü emân ü emniyet

 • Emniyet, korkusuzluk ve güvenlik.

emniyet

 • (Emniyyet) : Eminlik, emin olma hâli, korkusuzluk, tehlikesizlik.
 • İtimad, güvenme, inanma.
 • Polis ve zabıta teşkilâtı.

emniyet-i tamme / emniyet-i tâmme

 • Tam bir emniyet ve korkusuzluk.

endişe-i mevt

 • Ölüm endişesi. Ölüm korkusu.

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

enkad

 • Bir alaca kuşun adı.

ensal / ensâl / انسال

 • Nesiller, kuşaklar.
 • Nesiller, kuşaklar. (Arapça)

enuk

 • Kartal kuşu.

er-rahim / er-rahîm

 • Şefkati ve merhameti herşeyi kuşatan Allah.

erak

 • Uykusuzluk.

erbab-ı belagat / erbab-ı belâgat

 • Belagatçılar; sözü düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söyleme san'atını bilenler.

erec

 • Güzel ve hoş koku. Misk ü anber ve ıtır gibi şeylerin güzel kokusu.

eric

 • Güzel koku. Misk, anber ve ıtır gibi hoş ve lâtif olan şeylerin kokusu.

eriş

 • Sakatlanan bir uzuv için yaralayandan alınan şer'i diyet.
 • Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar.

erk

 • Tıb: Uykusuzluk hastalığı.

erşem

 • Yemeğin kokusundan iştahı gelep karnı acıkan (adam).
 • Vücuduna iğne batırıp çivit ile şekil veya resim yapan adam.

esahh

 • En sahih. Çok doğru. İllet ve kusurdan çok uzak ve beri olan.

eser

 • Serçe kuşu. Usfur.
 • Göbeğinde illeti olan.

eser-i itkan

 • Eserdeki mükemmellik, sağlamlık ve kusursuzluk.

eser-i rahmet-i ilahiye / eser-i rahmet-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmetinin eseri.

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

esma-i kudsiye-i ilahiye / esmâ-i kudsiye-i ilâhiye

 • Allah'ın kutsal isimleri; Allah'ın her türlü kusur ve eksiklikten yüce olan isimleri.

esma-i mukaddese / esmâ-i mukaddese

 • Mukaddes isimler; her türlü kusur ve noksandan uzak, yüce isimler.

estağfirullah

 • Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.)
 • Allahü teâlâdan hatâ ve kusurlarımı bağışlamasını dilerim, mânâsına; mübârek, kıymetli bir söz.
 • Allah kusurumu affetsin.

etem

 • Tam, kusursuz.

etka

 • (Taki. den) Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen. Haram veya helâl olduğunu iyice bilmediği şüpheli şeyleri yapmayan. Günah işlemeyen. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gaye ve maksad edinen.

etvas

 • (Tekili: Tâus) Tavus kuşları.

evamir-i sübhaniye / evâmir-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan yüce olan Cenab-ı Allah'ın emirleri.

evham-ı muzlime

 • Karanlık vehimler, kuşkular.

evhamlı

 • Kuşkulu, kuruntulu.

evkar

 • (Tekili: Vekr. ve Vekre) Kuş yuvaları.

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

faih

 • (Çoğulu: Fevâih) Meyve ve çiçek kokusu.

faite / fâite

 • Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.

fakir-i pür-taksir / fakir-i pür-taksîr

 • Kusurlarla dolu fakir anlamına gelen, tevazu ifadesi olarak "ben" yerine kullanılan ifade.

fakir-i pürkusur

 • Kusurlarla dolu muhtaç anlamında, tevazu ifadesi olarak "ben" yerine kullanılan söz.

fassal

 • Dedikoducu. Herkesin kusurunu sayıp döken.
 • İnsanları medh ü sena eden kimse.

fatır-ı rahim / fâtır-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan ve benzersiz şeyleri üstün sanatıyla yaratan Allah.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

fen'

 • Malın çok olması.
 • Misk kokusunun etrafa yayılması.
 • Bir kimsenin iyiliğini ve ihsanını söyleyip methetmek.

ferh

 • Civciv. Tavuk veya kuş yavrusu.
 • Nebatların diplerinde çıkan filiz.

ferid / ferîd

 • Katılaşmış şey, donmuş nesne. (Farsça)
 • Avcı kuş. (Farsça)

fetha

 • (Çoğulu: Füteh-Fütuh-Fethât) Kaşı olmayan halka yüzük.
 • Büyük yüzük.
 • Tavşancıl kuşu.

fevak

 • İki sağım arasında devenin memesinde sütün birikmesi.
 • Rahat.
 • Rücu.
 • Uzun boyunlu bir nevi su kuşu.

fevd

 • Tavşancıl kuşunun kanadı.
 • Ölmek.
 • Canip, taraf, yön.

feyyad

 • Erkek baykuş.
 • Çok yiyen adam.

feyyaz-ı rahmani / feyyaz-ı rahmânî

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı.

feyz-i rahman / feyz-i rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın lûtfu, ihsanı.

fezayıh / fezâyıh

 • Suç ve hatalar, kusurlar.

fihriste-i kemalat / fihriste-i kemâlât

 • Mükemmelliklerin, kusursuzlukların fihristesi, listesi.

fiil-i rububiyet

 • Cenab-ı Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan terbiye ve idare edicilik fiili.

fintise / fintîse

 • Kurt ve kuş ağzı.

firaz / firâz / فراز

 • Yukarı, yüksek. (Farsça)
 • Çıkış, yokuş. (Farsça)
 • Kaldıran, yükselten, yücelten. (Farsça)
 • Üst, yukarı. (Farsça)
 • Yokuş. (Farsça)

fıtrat-ı selime

 • Selim fıtrat. Kusursuz sağlam huy.
 • Ahlâk, din. Haram ve çirkin işlerden uzak ahlâk.
 • Noksansız yaradılış.

fürfur

 • Semiz, besili koç.
 • Bir kuşun adı.

füruc

 • Çatlaklık, yarık.
 • Geçit, kapı.
 • Boşluk.
 • Ayıp, kusur.

füyak

 • Su kuşlarından uzun boyunlu bir kuş.

gaffar / gaffâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Günah, kusur ve kabahatları çok bağışlayan.

gafir

 • Mağfiret eden, kusurları örten, afveden Allah (C.C.)

gafur-ur rahim

 • Kusurları örten, adâletle en ziyade merhamet eden Cenab-ı Hak (C.C.). Mü'minlerin kusurlarını affederek muhafaza eden.

garan

 • Tavşancıl kuşunun erkeği.
 • Açlık.
 • Zayıflık.

gaseyan / غصيان

 • Mide bulantısı. Kusmak.
 • Kusma. (Arapça)
 • Kusmuk. (Arapça)

gatata

 • (Çoğulu: Gıtât) Bağırtlak cinsinden bir kuş.

gaylule / gaylûle

 • Sabah uykusu.

gayr-ı müteaffin

 • Kokuşmamış.

gazefe

 • Bağırtlak kuşu.

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

gendide / gendîde / گندیده

 • Kokuşmuş, kötü kokmuş. (Farsça)

gerdena

 • Kuş veya kuzu çevirmesi. (Farsça)
 • Yürümeye yeni başlayan çocukları, yürümeye alıştırmak için yapılmış bir cins araba. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)
 • Fırıldak, topaç. (Farsça)

gıda

 • Besleyici madde. Vücuda lâzım olan yenecek ve içilecek şeyler.
 • Kuşluk vakti yenen yemek.
 • Zihni ve kalbi olgunlaştıracak Kur'an ve iman ilmi ve Allah'a ibadet ve taat.

giran / girân / گران

 • Ağır. (Farsça)
 • Pahalı. (Farsça)
 • Kokuşmuş. (Farsça)
 • Katı. (Farsça)

giran-hab

 • Uykusu ağır olan adam. (Farsça)

gırnevk

 • (Çoğulu: Garânik-Garânika) Su kuşlarından boynu uzun bir kuş. Telli turna. Kuğu kuşu.

gubbe

 • Tavşancıl kuşunun yavrusu.

gül

 • Küçük ve dikenli bir ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile meşhurdur. Şairlere göre bülbülün sevgilisidir. Pek çok cinsi vardır. (Farsça)

güncişk

 • Serçe kuşu, usfur. (Farsça)

gürz

 • Silâhın icadından evvel kullanılan bir harp âleti. Gürz, yekpare veya yalnız baş tarafı demir ve bakırdan, sapı ise ağaç ve demirden olan bir nevi topuzdur. Gürzün Türkçesi "bozdoğan" dır. Bozdoğan bir cins yırtıcı kuştur. Gürz, bozdoğanın kafasına benzediği için bu adla anılmıştır. Gürzün baş kısmı

güstah / güstâh / گستاخ

 • Arsız, edepsiz, küstah, saygısız. (Farsça)
 • Küstah. (Farsça)
 • Cesur. (Farsça)

guy

 • Söyleyen, konuşan, söyleyici. (Farsça)
 • Kelâm, söz. Acemlere mahsus bir cins oyun topu. (Farsça)
 • Baykuş. (Farsça)

hab-ı adem / hâb-ı adem

 • Ölüm uykusu.

hab-ı gaflet / hâb-ı gaflet

 • Gaflet uykusu.
 • Gaflet uykusu.

hab-ı harguş / hâb-ı harguş

 • Tavşan uykusu. Şüpheli ve hafif uyku.
 • Yalan, hile.

hab-ı hayal / hâb-ı hayâl

 • Hayal uykusu; hayal hâlindeyken görülen rüya.

hab-ı rahat / hâb-ı rahat

 • Rahat uykusu.

hab-nak

 • Uykusu gelmiş kimse, uykulu kişi. (Farsça)

hacel

 • Keklik kuşu.

had

 • Çaylak kuşu. (Farsça)

hadin

 • Bir kuş cinsidir. (Hiç doymak bilmez, yediğini hemen hazmedip yine yemek ister, yüksek yerleri sever, değme yer üstüne konmaz, ağaç başlarına konup bütün yemişini yer, yemişleri kalmazsa başka yerlere gider.)

hadise-i umumiye

 • Geneli ilgilendiren ve her tarafı kuşatan olay.

hafafiş / hafafîş

 • (Tekili: Huffâş) Yarasa kuşları.

haffane

 • (Çoğulu: Haffân) Deve kuşu yavrusu.
 • Hizmet.
 • Maiyyet.

hafif / hafîf

 • Kuş uçarken, at koşarken veya rüzgâr eserken meydana gelen hışırtı, hışlama.

hafif necaset / hafif necâset

 • Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli (idrarı) ve eti yenmeyen kuşların pisliği.

hafiye

 • (Çoğulu: Havâfi) İnsan bedeninde gizli olan can.
 • Kuş kanadında ebâhirden sonra olan dört kısacık yeleklerin her birisi.
 • Gizli, mestur.

hafiz-i alim / hafîz-i alîm

 • Herşeyi koruyup saklayan, ilmi herşeyi kuşatan sonsuz ilim sahibi Allah.

hak sübhanehu / hak sübhânehu

 • Hakkın ta kendisi, her türlü kusur ve eksiklikten uzak Allah.

hak sübhanehu ve teala / hak sübhânehu ve teâlâ

 • Hakkın ta kendisi, her türlü kusur ve eksiklikten uzak ve yüce olan Allah.

hak teala ve tekaddes hazretleri / hak teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Varlığı gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan ve her türlü kusur ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan yüce Allah.

hakikat-i muhita

 • Herşeyi kuşatan gerçek.

hakimiyet-i kudsiye / hâkimiyet-i kudsiye

 • Kusur ve eksiklikten yüce, mukaddes egemenlik, hâkimiyet.

hakm

 • Bir nevi kuş.

halas

 • Üzüm ağacına benzer bir ağaç (yanındaki ağaca sarılır gider; hoş kokusu vardır; akik gibi taneleri olur.)

halbus

 • Serçeden küçük bir kuş.

halenbus

 • Serçe renginde, ondan küçük bir kuş.

halık-ı hakim-i alim / hâlık-ı hakîm-i alîm

 • Her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan ve yarattığı herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah.

halık-ı rahim / hâlık-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve herşeyi yaratan Allah.

halis / hâlis

 • Hilesiz. Katıksız. Saf. Duru. Saffetli.
 • Pek beyaz.
 • Evvelce karışık iken kusuru zâil olan.
 • Her ameli, yalnız Allah rızası için işleyen. (Müennesi: Hâlise'dir)

hallakıyet-i külliye / hallâkıyet-i külliye

 • Herşeyi kuşatan yaratıcılık.

hamam

 • (Çoğulu: Hamâim) Güvercin kuşu.

hamta

 • Üzüm çiçeğinin kokusu.

haneş

 • (Çoğulu: Ahnâş) Avlanan haşere veya kuş.
 • Yılan.

hanif

 • Gururlu, mağrur, kibirli.
 • Dargın, küskün.

hara

 • Deve kuşu yumurtasının yeri.
 • Ev ortası.

harb

 • (Çoğulu: Hırbân) Toy kuşunun erkeği.
 • Yarmak.
 • "Delmek" mânasına mastar.

harbüş

 • Yırtıcı bir kuş.
 • Alaca yılan.

haric / harîc

 • Dar, ensiz.
 • Kuşatılmış.

harmed

 • Kokusu ve rengi değişen.
 • Kara balçık.

hasak

 • Büyük bir kuşun adı. (Çin'de, Babil'de ve Türk vilâyetlerinde olur.)

haşi'

 • Huşu içinde olan, alçak gönüllülük eden.
 • Kusurlarını düşünerek, ürpererek Cenâb-ı Hakka niyâz edip yalvaran.

hasr

 • Bir şeyin içine alma. Yalnız bir şeye mahsus kılma.
 • Bir çember içine almak. Askerle etrafını kuşatmak.
 • Sıkıştırma. Kısaltma.
 • Okurken tutulup kalmak.
 • Vakfetmek.
 • Zaman ayırmak.

haşr

 • Toplanma, bir araya gelme. Allahü teâlânın bütün insanları, melekleri, cinleri, şeytanları ve diğer hayvan ve kuşları, gökte, yerde, denizde ne kadar büyük ve küçük canlı var ise, hepsini kıyâmet kopmasından (dünyânın son bulmasından) sonra diriltip, dünyâda yaptıklarının hesâbını vermek üzere Arasâ

hasun

 • Serçe gibi küçük ve alaca renkli bir kuş.

haşyetullah

 • Allah korkusu.
 • Allah korkusu.

hat

 • Çaylak kuşu. (Farsça)

hata / hatâ / خطا

 • Yanlış, hata. (Arapça)
 • Kusur. (Arapça)

hata ender hata

 • Kusur içinde kusur. Hatâ içinde hata.

hata-yı ekseriyet

 • Çoğunluğun hata ve kusuru.

hatabahş

 • Kabahatleri affeden, kusurları bağışlayan. (Farsça)

hatakarane / hatâkârane

 • Hatalı ve kusurlu.

hatm

 • İnsan veya hayvan burnu.
 • Kuş gagası.

hattaf

 • Kırlangıç kuşu.
 • Kapıp kaçıran, kapıp aşıran.

havafi

 • Kuş kanadında ebâhir yeleklerinden sonra olan dört kısacık yelekler.

havf ve reca

 • Korku ve ümid. (Hem yaşama ümidi, hem de ölüm korkusu. Yahut, affedilmesi ümidi veya cehenneme gitmek korkusu.)

havf-ı ar / havf-ı âr

 • Utanma korkusu.

havf-ı bari / havf-ı bâri

 • Allah korkusu.

havf-ı fakr

 • Fakirlik korkusu.

havf-ı memat

 • Ölüm korkusu.

havf-ı mevt / خَوْفِ مَوْتْ

 • Ölüm korkusu.

havfullah

 • Allah korkusu.
 • Allah korkusu.

havi

 • İçine alan, ihtiva eden, kaplayan. Câmi'.
 • Biriktirici.
 • Kuşatan.

havsala

 • Zihnin bir şeyi kavrama derecesi. Anlayış. Akıl.
 • Tıb: Kuş kursağı. Karın boşluğu. Cevf.
 • Mide.

haya

 • Hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahtan kaçınmak.

haykatan

 • Türraç kuşunun erkeği.

hayta'

 • Deve kuşlarının uzun boyunlu olanı.

hazk

 • Nişan vurmak.
 • Kuşun terslemesi.

hazm-ı nefs

 • Tahammül etmek. Nefsini kırmak. Meydana gelen kendi ile alâkalı gördüğü bir kusuru kendi üzerine almak. Sabreylemek. Sindirmek. (Farsça)

hecef

 • Yaşlı devekuşu.
 • Ağır ve boş kimse.

hecenna'

 • Uzun ve şişman gövdeli kimse.
 • Başı dazlak, yaşlı kimse.
 • Başı dazlak olan devekuşu.

hedahid / hedahîd

 • (Tekili: Hüdhüd) Hüdhüdler, çavuş kuşları, ibibikler.

hedaya-yı sübhani / hedâyâ-yı sübhânî

 • Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah'ın hediyeleri.

hedhede

 • Bağırma, ötme.
 • Devenin bağırması, kuşun ötmesi.

hedir / hedîr

 • Güvercin kuşlarının ötmesi.
 • Aygırın kişnemesi.

hedy

 • Cenab-ı Hakk'ın rızası için veya ihramda iken yapılması yasak olan herhangi bir fiili işlemekten dolayı kusurunu affettirmek ricasiyle, keffaret olarak Harem-i Şerif'e götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurban.

hem-bu

 • Kokusu bir, aynı kokuda. (Farsça)
 • Mc: Âdet ve tarzları aynı. (Farsça)

herd

 • Deve kuşunun dişisi.
 • Yarmak.
 • Kat'etmek, kesmek.

hevadar

 • Hevalı. Nefsine uymuş. Küstah. (Farsça)
 • Etrafı açık, havalı yer. (Farsça)

hevda'

 • Deve kuşunun erkeği.

hevde

 • Bağırtlak kuşu.

hevesat-ı müteaffin

 • Kokuşmuş istek ve arzular.

hey'ua

 • Kusmak, kay.
 • Yavaşlık.

heysem

 • Toy kuşunun yavrusu.
 • Tavşancıl yavrusu.
 • Akbaba yavrusu.
 • Kurt eniği.

heyza

 • Fazlaca kusma, istifra etme.
 • Tıb: Kolera hastalığı.

hezf

 • Yaşlı devekuşu.

hicab

 • Perde. Örtü. Hâil.
 • Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek.
 • Men'etmek.
 • Allah ile kul arasındaki perde.
 • Setretmek. Gizlemek.

hidac

 • Yapılan ibadette kusur, noksan, eksiklik.

hidae

 • (Çoğulu: Hıdâ') Dölengeç kuşu.
 • Sarfetmek, harcamak.

hidaye

 • Çaylak kuşu.

hik

 • Devekuşunun erkeği.
 • İnce uzun.

hıkab

 • Arap kadınlarına mahsus bir nevi kumaştır, onu bellerine kuşanıp süslerini ve zinetlerini ona takarlar.

hikmet-i amme / hikmet-i âmme

 • Herşeyi kuşatan hikmet.

hikmet-i kudsiye

 • Mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet.

hikmet-i şamil / hikmet-i şâmil

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

hikmet-i şamile / hikmet-i şâmile

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

hikmet-i tamme-i sübhaniye / hikmet-i tamme-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah'ın tam ve mükemmel hikmeti.

hılab

 • Yırtıcı hayvan veya yırtıcı kuş pençesi.

himemat-ı sübhani / himemat-ı sübhânî

 • Her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın himmetleri, mânevî yardımları.

hisar

 • (Hasr. dan) Etrafını alma, kuşatma.
 • Kale. Etrafı istihkâmlı yer.
 • Kuşatma, etrafını alma.
 • Etrafı istihkamlı kale, bent.

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hit / hît

 • Devekuşu sürüsü.

hitabat-ı ezeliye-i sübhaniye / hitâbât-ı ezeliye-i sübhâniye

 • Kusur ve aczden yüce olan Allah'ın ezelî konuşmaları.

hitabat-ı sübhaniye / hitâbât-ı sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın kendine has hitap ve konuşmaları.

hıyar-ı ayb

 • Bir şeyde mevcud olan bir kusurun akitten sonra meydana çıkmasından dolayı âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir.

hıyatat-ı kamile-i muhita-i san'at / hıyâtât-ı kâmile-i muhita-i san'at

 • Sanatın bütün mükemmelliklerini kapsayan kusursuz terzilik.

hızk

 • Kuşun terslemesi.

hizmet-i sübhaniye / hizmet-i sübhâniye

 • Kusur ve eksiklikten yüce olan Allah'ın hizmeti.

hotoz

 • Eski zamanda kadınların başlarına giydikleri süslü serpuş.
 • Hayvan, kuş ve tavuk tepesi.
 • Yapıların ve eşyaların üzerine konulan tepelik.

hov

 • Av kuşuyla yapılan av.
 • Av kuşunu, yanına celbetmeye mahsus bir kelime-i beynelmileldir.

hubara

 • (Çoğulu: Hubârât) Toy kuşu.

hubş

 • Sesi güzel olan bir kuş.

huc

 • Horoz ibiği. (Farsça)
 • Kuş tacı, ibik. (Farsça)
 • Koç. (Farsça)
 • Horoz ibiği adlı bir çiçek. (Farsça)

huc-i hüdhüd

 • İbibik ibiği, hüdhüd kuşunun ibiği.

hüccet-i rahmet-i alem / hüccet-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmeti gösteren kesin ve güçlü delil.

hucne

 • Kuşak.

hücnet

 • Kusur, noksan, ayıp.
 • Bayağılık, karışıklık, soysuzluk.
 • Sözdeki ayıp.

hücu'

 • Az uyku. Gece uykusu.

hücud

 • Uykusuz kalma. Geceleyin az uyuma.

hucze

 • (Çoğulu: Hucez) Kuşak yeri.
 • Ateşli odun parçası.

hudari / hudarî

 • Arı kuşu.

hudariyye

 • Tavşancıl kuşu.
 • Karanlık gece.

hüdhüd / هدهد

 • Süleyman aleyhisselâmın haberci kuşu.
 • Bir kuş türü.
 • Bir kuş ismi. Çavuş Kuşu veya ibibik denilir.
 • Çavuşkuşu, ibibik. (Arapça)

hüdhüd-misal

 • Hz. Süleyman'ın haberleşme vasıtası olarak kullandığı kuş gibi.

hüdhüd-ü süleymani / hüdhüd-ü süleymânî

 • Hz. Süleyman'ın (a.s.) kuşu hüdhüd.

hudu' / hudû'

 • Boyun eğmek, alçak gönüllülük. Kalbde devamlı olan Allah korkusu. Allahü teâlâya itâat etmek.

hufdud

 • Bir kuş ismi.

huffaş

 • Yarasa. Gece kuşu.

hükm-i karakuşi / hükm-i karakuşî

 • Karakuş hükmü.
 • Mc: Hesaba kitaba gelmiyen, mantığa uymayan hüküm.

hüma / hümâ / هما

 • Devlet kuşu. (Farsça)
 • Saadet. Mutluluk. (Farsça)
 • Devlet kuşu, saadet.
 • Zümrütüanka. (Farsça)
 • Devletkuşu. (Farsça)

hüma kuşu / hümâ kuşu

 • Devlet kuşu. (Hikâyede: Gölgesi kimin başına düşerse o padişah olurmuş, derler. Hümâyun da buradan gelmiştir. Tayr-ı hümâyun, tâlih kuşu, uğur kuşu gibi isimlerle söylenir.)

hüma-yi ikbal / hümâ-yi ikbal

 • Devlet kuşu.
 • Mc: Yüksek talih, iyi uğur.

hummere

 • (Çoğulu: Hummer) Kaya kuşu denilen başı kızılca serçe gibi bir kuş.

hunan

 • Kuşların boğazında olan bir hastalık.

hur'

 • (Çoğulu: Hurü') Kuş tersi, necis.

hurdegir / hurdegîr / خرده گير

 • Kusur bulan. (Farsça)

hüsn-ü bi-bahane

 • Kusursuz güzellik. Günahsız mâsum güzellik.

hüsn-ü mücerred

 • Kusur ve noksanlıktan arınmış güzellik.

hüsn-ü mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

hüsn-ü münezzeh

 • Her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış güzellik.

hüsn-ü münezzeh ve mücerred

 • Her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış ve soyutlanmış güzellik.

huşşaf

 • Yarasa kuşu.

hutm

 • Her kuşun gagasına, her davarın burnunun ucuna ve ağızının önüne derler.

huttaf

 • (Çoğulu: Hatâtîf) Kırlangıç kuşu.

hüv'

 • Kusmak.

i'tiraf-ı kusur

 • Kusurunu söyleme, itiraf etme.

i'tizar

 • Kusurunu bilerek özür dilemek. Kusurunu beyan edip ve anlayıp af dilemek. (Takdire şayan güzel bir haslettir.)

ibibik

 • Çavuşkuşu, hüdhüd.

ibkar

 • Fecirden kuşluğa kadar olan vakit.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

ibn-ül ma' / ibn-ül mâ'

 • Su kuşu.

icaz / îcâz

 • Az söz ile pürüzsüz ve kusursuz olarak çok mânâ ifâde etme.

icfal

 • Gidermek.
 • Devekuşu seğirtmek.

icraat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kuşatan idare ve terbiyesinin ve egemenliğinin sonucu olan faaliyetler.

ıdha'

 • Kuşluk vaktine girmek.

ıfa'

 • Devekuşunun yeleği.
 • Devenin yükünün çok olması.

ifcac

 • Kuş cıvıldaması, kuş ötmesi.

ifcac-ı tuyur

 • Kuşların cıvıldayışı.

ifdah

 • (Fadih. den) Kötülüğü açığa vurma. Kusur ve ayıpları meydana çıkarma.

ifrah

 • Belirsiz bir şeyi belirtme.
 • şübhe ve tereddütü giderme.
 • (Kuş) yavrulama.
 • (Tohum) yeşerme.

iftihar-ı mukaddes

 • Mukaddes iftihar; her türlü kusur ve noksandan yüce bir iftihar ve övünç.

ifzah

 • (Fazih. den) Kusuru, kötülüğü, ayıbı açığa vurma.

iğerçin

 • Karar veremeyen, mütereddit, kuşkulu.

ihata / ihâta / احاطه / اِحَاطَه

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.
 • Kuşatma, etrafını çevirme.
 • Geniş tam bilgi ve ihtisas.
 • İçine alma, kapsama, kuşatma.
 • Kuşatma, çevirme.
 • Çevirme, kuşatma, kavrayış.
 • Kuşatma.
 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)
 • Kuşatma.

ihata edilme

 • Kavranma, anlaşılma, kuşatılma.

ihata etme

 • Kuşatma.

ihata-i fikriye

 • Fikir ve düşüncenin genişliği, kapsayıcılığı, kuşatıcılığı.

ihata-i ilim

 • İlmin kuşatıcılığı ve genişliği.

ihata-i ilmiye

 • İlmin kuşatıcılığı ve genişliği.

ihata-i kudret

 • Allah'ın kudretinin herşeyi kuşatması.

ihata-i rahmet

 • Rahmetin kuşatıcılığı.

ihata-i ummani / ihata-i ummânî

 • Deniz gibi geniş bir şekilde kuşatma.

ihatalı / ihâtalı

 • Kuşatıcı, kapsamlı.

ihatasız

 • Kuşatmayan, dar.

ihatat / ihâtât

 • İhatalar, kuşatmalar, kavrayışlar.

ihcaf

 • Noksanlık, eksiklik, kusurluluk.

ihlal / ihlâl

 • "Halel"den bozma, sakatlama, kusurlu hale getirme.

ihsanat-ı külliye-i ilahiye / ihsânât-ı külliye-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan bağış ve iyilikleri.

ihtifaf

 • Kuşatma, etrafını çevirme.
 • Yüzdeki kılları giderme, traş etme.

ihtifaz

 • Darılma, küsme.
 • Bir şeyi nefsine hasretme.
 • Kendini sakınma, muhafaza etme.

ihtiyar-ı amm / ihtiyar-ı âmm

 • Allah'ın herşeyi kuşatan iradesi, seçme ve tercih gücü.

ihtizam

 • Kemer takma, kuşak bağlama.

ikae

 • Kusturma, istifra ettirme. Kusturulma.

ikazat-ı sübhaniye / ikazât-ı sübhâniye

 • Her türlü kusur ve eksiklikten yüce olan Allah'ın ikazları, uyarıları.

ikram-ı sübhani / ikram-ı sübhânî

 • Her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah'ın bağış ve ihsanı.

iksir-i ism-i azam / iksir-i ism-i âzam

 • Cenab-ı Hakkın binbir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olan isminin güçlü tesiri.

iktinaf

 • Bir şeyin etrafını kuşatmak.
 • Deve için ağıl edinmek.

ilahi kudret / ilâhî kudret

 • Allah'ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı.

ilm-i ezeli / ilm-i ezelî

 • Allah'ın herşeyi ve bütün zamanları kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i ilahi / ilm-i ilâhî

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sınırsız ilmi.

ilm-i ilahiye / ilm-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sınırsız ilmi.

ilm-i külli / ilm-i küllî

 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i muhit / ilm-i muhît / عِلْمِ مُح۪يطْ

 • Kuşatıcı ilim.

ilm-i muhit-i ezeli / ilm-i muhit-i ezelî

 • Allah'ın, geçmiş ve gelecek bütün zamanları ve herşeyi kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i muhit-i ilahi / ilm-i muhit-i ilâhî

 • Allah'ın herşeyi kuşatan ilmi.

ilm-i muhit-i ilahiye / ilm-i muhit-i ilâhîye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan ve kapsayan ilmi.

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

imtira'

 • Çıkarma, ihrac etme, dışarı atma.
 • Şüphelenme, kuşkulanma.
 • Tereddüt, mütereddidlik, kararsızlık.

imtiyaz-ı mutlak

 • Varlıklar arasında tam ve kusursuz ayırımın olması.

in'ikas-ı kemal / in'ikâs-ı kemâl

 • Kusursuzluğun yansıması.

inayet-i rahmaniye / inayet-i rahmâniye

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın özel yardımı.

inhidam-ı mutlak / inhidâm-ı mutlak

 • Tam bir çöküş.

inhitat / انحطاط

 • Çöküş, düşüş. (Arapça)

inkıdad

 • Yıkılma.
 • Perakende olup dağılma.
 • Kuş havadan süzülüp inme.

inkisaf

 • (Küsuf. tan) Parlaklığı sönme. Güneş tutulması.

inkızaz

 • Çatlama.
 • (Kuş) havadan yere doğru süzülerek inme.

inşaallahü'r-rahman / inşaallahü'r-rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah dilerse.

inta'

 • Çok fazla terlemek. Kusma, istifra etme.

intikaş

 • Nakışlanmak. Menkuş olmak.

intikaz

 • Bozulma.
 • Çözülme, battal edilme.İNTİMA'Â : Birine mensub olma, intisâb etme. Bir kimseye bağlanma.
 • (Kuş) bir yerden uçup, başka bir yere konma.

intitak

 • Kemer veya kuşak bağlama.

irade-i amme / irade-i âmme

 • Kuşatıcı irade.

irade-i külliye-i ilahiye / irade-i külliye-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi kuşatan iradesi.

irade-i şamile / irade-i şâmile

 • Herşeyi kuşatan irade.

ırzal

 • Bağcıların arslan korkusundan dolayı ağaçların üzerinde yaptıkları yatak.
 • Avcıların, yatağında topladıkları kuru ot.

işgere

 • Şâhin, atmaca ve doğan gibi av için kullanılan terbiye görmüş kuş. (Farsça)

işgüfe

 • İstifrağ, kusma. (Farsça)
 • Çiçek. (Farsça)

iskete

 • Güzel ve çok öten sarı kanatlı bir cins küçük kuş.

işkil

 • Kuşku, zan.
 • Vesvese, kuşku.

ıslah

 • İyileştirmek. Düzeltmek. Kusurları gidermek.

ıslahat

 • Kusurları ve eksiklikleri gidermek için yapılan işler ve düzeltmeler.

islama şamil / islâma şâmil

 • Müslümanları içine alan, onları kuşatan.

ism-i azam / ism-i âzam

 • Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı.

ism-i kuddus / ism-i kuddûs

 • Allah'ın her türlü kusur ve çirkinlikten yüce olduğunu ve her işinde sınırsız bir temizlik görüldüğünü ifade eden ismi.

ismet

 • Günahsızlık, mâsumluk. Günahlardan kaçınmak melekesine sâhib olmak. Suçsuzluk.
 • Peygamberlik vasıflarından birisidir. Peygamberler (A.S.), hiç bir zaman gizli, âşikâr herhangi bir ma'siyete yaklaşmazlar; bütün kusur ve hatâlardan ve şâibelerden müberrâdırlar.

ispir

 • Arabacı. Arabacının yanında bulunan at uşağı.
 • Zabıta memuru.
 • Beyaz doğan kuşu.

isti'kab

 • Birisinin kusurlarını, ayıplarını arraştırmak.

iştibah / iştibâh / اشتباه

 • Kuşkuya düşme. (Arapça)

istifra

 • Kusma.

istifrag

 • (Ferag. dan) Kusma. Kay.
 • Mümkün olanı sarfetmek.

istifrağ / istifrâğ / استفراغ

 • Kusma; içindekini dökme, boşaltma.
 • Kusma. (Arapça)
 • İstifrâğ etmek: Kusmak. (Arapça)

istiğfar / istiğfâr

 • (Gufran. dan) Afv dilemek. Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. Tevbe etmek. Yalvarmak. " Estağfirullâh" demek.
 • Mağfiret (bağışlanmak) istemek. Allahü teâlâdan kusurlarının ve günâhlarının affedilmesini bağışlanmasını dilemek. Tövbe etmek.

istihaza

 • Kadın âdet görürken fazla kan gelmesi. (Rahimden değil de hastalıktan dolayı bir damardan gelip, tenâsül cihazı yolu ile akan kokusuz bir kandır. Buna "istihâza veya özür kanı" dendiği gibi, böyle bir kadına da "müstahâza" denir.)

istika'

 • (Saky. den) Su isteme. İçmek için su alma.
 • Kendini zorlıyarak ve sun'i olarak kusma.

ıstıkak

 • Tokuşmak.

istikya

 • (Kayy. den) Kusma, istifrağ etme.

istila edici / istilâ edici

 • Kuşatıcı.

istila etmek / istilâ etmek

 • Kuşatmak.

istirabe

 • Bir kimsenin hâlinden şüpheye düşme, kuşkulanma.

istişat

 • (Şatt. dan) Çok kızma, öfkelenme, gazaba gelme.
 • Coşma, taşma.
 • (Kuş) hızla uçma.

istişmam

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

iştiyak-ı uhreviye

 • Âhiret sevgisi, arzusu, coşkusu.

ıtak-üt tayr

 • Yırtıcı kuşlar.

itare-i kebuter

 • Güvercin kuşu uçurma.

itikad-ı kamil / itikad-ı kâmil

 • Mükemmel, kusursuz itikad, inanç.

itizar / itizâr

 • Kusurunu bilerek özür beyan etme, kusurunu beyan edip af dileme.

itkan-ı muhkem

 • Kusursuz sağlamlık.

izare

 • Bir kimseyi kuşkulandırıp vesveseye düşürme.

jelatin

 • Tıbda ve fotoğrafçılıkta kullanılan şeffaf, renksiz ve kokusuz bir cisim. Hayvanların kemik ve kıkırdak gibi kısımlarından elde edilir. (Fransızca)
 • Bir cins kâğıt. (Fransızca)
 • Kokusuz bir madde, bir cins kağıt.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kabahat / kabahât / قباحت

 • Kusur, çirkin iş, tekdir edilmeğe müstehak hareket.
 • Kusur, suç.
 • (Tekili: Kabahat) Kusurlar, kabahatler. Suçlar, çirkin hareketler.
 • Suç, kusur. (Arapça)

kabce

 • (Çoğulu: Kubec-Kibâc) Keklik kuşu.

kabise

 • Üveyik kuşu.

kabuk / kâbuk

 • Yuva. Kuş yuvası. (Farsça)

kabz

 • Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak.
 • Tahsil etmek. Teslim almak.
 • Amelde zorluk çekmek.
 • Kuşun süratle uçması.
 • Mülk.

kadah

 • Çömlek içinde pişen yemeğin kokusu.

kaddese

 • Takdis etti, takdis eder, takdis etsin, mutlu olsun (gibi mânada en mübarek bir şeyin kudsiliğini, kusur ve noksanlıktan uzaklığını, müberra olduğunu bildirir fiil.)

kadh

 • Zemmetme, çekiştirme. Bir kimsenin ayıb ve kusurlarını söyleyerek gıybet etme.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Çakmak taşını çakmak.
 • Bir kimsenin işine halel vermek.

kadime

 • Ordunun ileri karakolu.
 • Kuşun kanadının ön tarafındaki uzun tüyleri.

kadir-i mutlak / kadîr-i mutlak

 • Kudreti herşeyi kuşatan, sınırsız güç ve kudret sahibi Allah.

kadir-i rahim / kadîr-i rahîm

 • Gücü herşeye yeten, rahmeti herşeyi kuşatan Allah.

kadir-i zülcelal / kadîr-i zülcelâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.

kadir-i zülcemal / kadîr-i zülcemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah.

kadir-i zülkemal / kadîr-i zülkemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan, mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah.

kadv

 • Yemeğin kokusu iyi olmak.

kady

 • Yemeğin kokusu güzel olmak.

kaf

 • Kaf Dağı; yeryüzünü çepeçevre kuşattığı kabul edilen efsanevî dağ.

kaf dağı

 • Yeryüzünü çepeçevre kuşattığı kabul edilen efsanevî dağ.

kafes

 • Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey.
 • Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper,
 • Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı.

kaid

 • (A, uzun okunur) Süren. Sevkeden.
 • Koyunların önünden giden ve "Küsem" denilen koyun.
 • Yedeğine alıp çeken. Çavuş. Serasker, kumandan.
 • Sıradağ.
 • Geniş ark.

kainat seması / kâinat seması

 • Kâinatın ve bütün varlıkların üzerinde duran gökyüzü; burada bütün varlıklar âlemi dünyaya, onu kuşatan gökyüzü ise yücelerde bulunan manevî âlemlere benzetilmiştir.

kales

 • Kusuntu.

kaluc / kâluc

 • Küçük parmak. (Farsça)
 • Güvercin kuşu. (Farsça)

kamil / kâmil

 • (Kemal. den) Bütün, tam, olgun, eksiksiz, kemalde olan, kusursuz. Kemal ve fazilet sâhibi.
 • Resul-i Ekrem'in de (A.S.M.) bir vasfıdır.
 • Yaşını başını almış, terbiyeli ve görgülü kimse.
 • Âlim, bilgin kişi.
 • Bir aruz kalıbı ismi.

kamil-i mutlak / kâmil-i mutlak

 • Sınırsız mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah.

kamt

 • Kuş, dişisine cima etmek.
 • Doğan çocuğu beze sarmak.

kanisa

 • (Çoğulu: Kavânıs) Taşlık denilen ve kuşlarda olan bir organ.

kansa

 • (Kuşlarda) Kursak.

kanun-u ihata-i ilmi / kanun-u ihata-i ilmî

 • Allah'ın ilminin herşeyi kuşatmasının kanunu.

kanun-u ilm-i muhit

 • Allah'ın herşeyi kuşatan ilminin kanunu.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

kariye

 • (Çoğulu: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş.
 • Süngü demirinin keskin yeri.
 • Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri.

karkara

 • Karın gurultusu.
 • Kumru kuşunun ötmesi.
 • Kahkaha ile gülmek.
 • Su içerken bardağın guruldayıp ötmesi.

karnesa

 • Doğan kuşunun, avının ardına düşmesi.

karra'

 • Ağaçkakan kuşu.

karsa'

 • Deve kuşunun erkeği.

karşame

 • Atmaca kuşu.

kaşane-i mürgan / kâşâne-i mürgân

 • Kuş yuvası.

kaşib

 • (Çoğulu: Kuşbâ) Yeni veya eski.

kasır

 • (A, uzun okunur) Kısa, eksik.
 • Kusur işleyen. Kusurlu.
 • Kısa.
 • Küsur.
 • Kusurlu.

kasir / kâsir

 • (Kesr. den) Kıran, kırıcı.
 • Tavşancıl kuşu.

kaşmeş

 • Kuş üzümü.

kast

 • Noksan, eksik, kusur. (Farsça)

kast ve irade

 • Yönelme ve isteme; burada herşeyi kuşatan, Allah'ın küllî iradesi kastediliyor.

kat-ı mükaleme / kat-ı mükâleme

 • Konuşmayı kesme, küsme.

katan

 • Kuşların kuyruğu dibi.
 • Dağ ismi.

katib-i zülkemal / kâtib-i zülkemâl

 • Bütün varlıkları bir kitap yazar gibi, mükemmel ve kusursuz bir şekilde yaratan Allah.

kavadim

 • (Tekili: Kadime) Kuyruklar.
 • Kuşların kanatlarının ön tüyleri.

kavanin-i ezeliye-i sübhaniye / kavânîn-i ezeliye-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve eksiklikten uzak ve temiz olan Allah'ın ezelî kanunları.

kavkal

 • Bağırtlak kuşunun erkeği.
 • Keklik.
 • Turaç kuşu.

kavs-ı kuzah

 • (Kavs-i kuzeh) Gök kuşağı. Alâim-i semâ. Ebem kuşağı.
 • Gökkuşağı.

kavs-i kuzeh

 • Gökkuşağı.

kavsıkuzeh

 • Gökkuşağı.

kay

 • Kusma, istifrağ. Hastalıktan dolayı ağızdan çıkan hazmolmamış gıdâ maddesi.
 • Ağızdan çıkan hazmolmamış besin, kusmuk.
 • Kusuntu.

kay' / قى ء

 • Kusma. (Arapça)

kaylule / kaylûle

 • Kerâhet vakti olmayan kuşluk vakti uykusu, öğle uykusu.
 • Öğle uykusu.
 • Kuşluk vaktinden öğlenden biraz sonraya kadarki zaman dilimidir ki bu zaman diliminde uyumak sünnettir.
 • Öğle uykusu.

kayy

 • Kusmuk.

keffaret / keffâret

 • Örtmek. Allahü teâlânın bâzı hususlarda kullarının kusur ve günahlarını affetmek ve örtmek için vesîle yaptığı şeylerden her biri. Çoğulu keffârâttır. Keffâretler, bir bakımdan ibâdet, bir bakımdan cezâ durumundadır. Keffâret, katl (insan öldürme), zıhar, yemîn, oruç ve hac keffâreti olmak üzere beş

kelam-ı beliğ / kelâm-ı belîğ

 • Belâgatli söz; açık ve kusursuz ifade.

kelh

 • Söğüt ağacına benzer, uzunca, dik bir ot. (İçi kamış gibi boş ve gâyet hafif olur; ondan hasıl olan zamka "eşk" derler, kokusu cündübâdester kokusu gibi olur, tadı acıdır.)

kelime-i tesbihfeşan

 • Kusursuzluğu ilân edip yayan kelime.

kemal / kemâl

 • Kusursuzluk, mükemmellik.

kemal sıfatları / kemâl sıfatları

 • Allahü teâlânın zâtında ve işlerinde hiçbir kusûr, karışıklık, değişiklik ve noksanlık olmadığını gösteren hayât (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (işitmek), basar (görmek), kudret (gücü yetmek), irâde (istemek), kelâm (söylemek) ve tekvîn (yaratmak) sıfatları. Bunlara Subûtî, Hakîkî ve Kâmil sıfatl

kemal ve cemal-i ilahi / kemal ve cemâl-i ilâhî

 • Allah'ın mükemmellik, kusursuzluk ve güzelliği.

kemal-i bizeval / kemâl-i bîzevâl

 • Yok olmayan mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i hilkat / kemâl-i hilkat

 • Yaratılıştaki mükemmelik, kusursuzluk.

kemal-i hürmet / kemâl-i hürmet

 • Tam ve kusursuz saygı.

kemal-i ihlas / kemâl-i ihlâs

 • Mükemmel ve kusursuz ihlâs, samimiyet.

kemal-i ihtiram / kemâl-i ihtiram

 • Kusursuz ve mükemmel saygı, hürmet.

kemal-i ihtiyar / kemâl-i ihtiyar

 • Allah'ın kusursuz idaresi.

kemal-i itaat / kemâl-i itâat

 • Tam bir itaat, mükemmel ve kusursuz bir şekilde boyun eğme.

kemal-i ittikan / kemâl-i ittikan

 • Tam bir mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i kibriya / kemâl-i kibriyâ

 • Büyüklük, yücelik ve haşmetin kemâli, mükemmelliği, kusursuzluğu.

kemal-i kudsi / kemâl-i kudsî

 • Kusursuz mükemmellik.

kemal-i merhamet / kemâl-i merhamet

 • Mükemmel ve kusursuz şefkat.

kemal-i merhamet ve şefkat / kemâl-i merhamet ve şefkat

 • Mükemmel ve kusursuz merhamet ve şefkat.

kemal-i mutlak / kemâl-i mutlak

 • Tam bir mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i muvazene / kemâl-i muvazene

 • Tam ve kusursuz ölçü, denge.

kemal-i rahmet ve hikmet / kemâl-i rahmet ve hikmet

 • Mükemmel ve kusursuz bir rahmet ve hikmet.

kemal-i rububiyet / kemâl-i rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan mâlikiyet, yaratıcılık ve terbiyesinin mükemmelliği.

kemal-i saltanat / kemâl-i saltanat

 • Saltanatın mükemmelliği, kusursuzluğu.

kemal-i sermediyet / kemâl-i sermediyet

 • Tam ve kusursuz süreklilik.

kemal-i şevk ve tahassür / kemâl-i şevk ve tahassür

 • Tam ve kusursuz bir istek ve hasret.

kemal-i tevazu / kemâl-i tevâzu

 • Tam ve kusursuz bir alçak gönüllülük.

kemal-i zati / kemâl-i zâtî

 • Allah'ın zâtının mükemmelliği, kusursuzluğu.

kemal-i ziynet / kemâl-i ziynet

 • Kusursuz ve mükemmel süs.

kemal-i zühd / kemâl-i zühd

 • Allah korkusuyla tam olarak günahlardan kaçınıp kendini ibadete verme.

kemalat-ı rububiyet / kemâlât-ı rububiyet

 • Rablığın, ilâhî terbiyenin mükemmellikleri ve kusursuzluğu.

kemalin kemali / kemâlin kemâli

 • Mükemmellik ve kusursuzluğun zirvesi,