LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te konus ifadesini içeren 535 kelime bulundu...

a'cemi / a'cemî

 • Aceme mensub.
 • Arapçayı iyi konuşmayan. Dilsiz.
 • Beceriksiz.

a'fet

 • En güç sey.
 • Pek akılsız.
 • Peltek konuşan. Kekeleyen.

acem

 • İranlı. Yabancı.
 • Arapça konuşmayanlar. Arab olmayanlar.
 • Çekirdek.

adab / âdâb

 • (Edeb kelimesinin çoğuludur.) Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye. Ahlâk ve terbiyenin gerektirdiği konuşma ve hareket tarzı. Adaba uymayanlara edepsiz denir."Edipler edepli olmalı" yani yazarlar, edebiyatçılar dine, ahlâka ve terbiyeye uymalı. Aksi halde edebiyatçı adına lâyık olamazlar,

afaki / âfâkî / آفاقى

 • Nesnel. (Arapça)
 • Şuradan buradan konuşma. (Arapça)

ahann

 • Sözü burun içinden söyleyen. Burnundan konuşan.

ahtal

 • Çabuk yürüyen.
 • Boşboğaz, çok konuşan kimse. Çenesi düşük.

akabe biatı

 • Nübüvvetin 11. senesinde Mekke'nin haricindeki Akabe denilen yerde Medine ahalisinden bir cemaatın, Hz. Peygamber'le (A.S.M.) gürüşüp konuşarak İslâm'ı kabul ve tasdik ettikleri biat hâdisesi.

akd-i meclis

 • Konuşmak için toplanma, meclis kurma.

akıbet-endişlik / âkıbet-endişlik

 • Gelecek konusunda endişeye kapılma.

akis

 • (Aks) Bir şeyin zıddı, simetriği, tersi.
 • Hareketli bir cismin hareketinin tersine dönmesi.
 • Bir şeyin evvelinin âhirine, âhirinin evveline dönmesi.
 • Çarpışma, çarpıp geri dönme.
 • Mantıkta: Bir düşünme ve akıl yürütme şekli; bir iddianın konusunu yüklem, yüklemini

aks-i kaziye

 • (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : "Her insan canlıdır." sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: "Baz

akval / akvâl

 • Sözler, konuşmalar.

arabe / arâbe

 • (Çoğulu: Arâbât) Keçi veya koyunun memesine geçirilen torba.
 • Açık saçık konuşma.

arafat

 • Mekkenin 16 kilometre doğusunda Hacıların arefe günü toplandıkları tepe ve bunun eteğindeki ova. Tepenin diğer bir adı Cebel-ür Rahme (Rahmet dağı)dır. Adem (A.S.) ile Havva anamız Cennet'ten çıkarıldıktan sonra burada bir araya geldiler. İbrahim Peygamber (A.S.) Cebrail ile burada konuştu. Hz. Muha

arube

 • Fasih, hatasız arabca konuşmak. Bu kelimenin mastarları: Araben, arâbeten, uruben, urubiyyeten diye de okunur.
 • Cuma günü.

ashab / ashâb

 • Peygamber efendimizi sağlığında peygamber iken bir ân gören, eğer âmâ ise (gözleri görmüyorsa) bir ân konuşan büyük ve küçük müslümanlar. Tekili sâhib'dir.

asr

 • (Asır) Bir devrelik zaman.
 • İkindi vakti.
 • Zamanın bir cüz'ü.
 • Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet.
 • Yüz yıl.
 • Eskiden bazılarınca kırk, elli veya altmış yıllık müddet.
 • İnsanın ortalama yaşayış zamanı.
 • Gece ve gündüzden

av'ave

 • Havlama, köpeğin havlaması.
 • Mc: Hezeyan, saçma sapan konuşma.

bahis mevzu

 • Söz konusu.

bahis mevzuu

 • Söz konusu.

bahs

 • Kazmak.
 • Ayırmak.
 • Saçmak.
 • Birşey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikatı araştırma. Konuşulan şey.
 • Teftiş.
 • Söz münazarası, muaraza, mübahese.
 • Bir mevzû hakkında tafsilât, açıklama.
 • İddialaşma.

bakbak

 • Çok söyleyici. Çok konuşan.

balapervazane / bâlâpervâzâne

 • Yüksekten konuşarak, atıp tutarak.

bazar

 • Alış-veriş. Ahz ü itâ. (Farsça)
 • Alış-veriş yeri. Pazar. Üstü açık yer ki, hergün veya belirli günlerde herkes satacağını oraya çıkarıp pazarlıkla veya açık artırmayla satar. (Farsça)
 • Fiat kararlaştırılıp alış-verişte uyuşmak için yapılan konuşma veya çekişme, pazarlık. (Farsça)

bazende-zeban

 • Boş boğaz, geveze, çok konuşan. (Farsça)

belagat

 • İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği ve sanatı, uzdillik.

belagat-perdaz / belâgat-perdâz

 • Düzgün konuşabilen, iyi söz söyliyebilen. (Farsça)

belagat-pira / belâgat-pirâ

 • Belâgata süs veren. Süslü ve belâgatlı konuşan.

beliğ / belîğ / بليغ

 • Fasih konuşan. (Arapça)
 • Fasih, düzgün. (Arapça)

beraber mi-zenend her şey / beraber mî-zenend her şey

 • Herşey berâber söylüyor, çarpıyor, konuşuyor.

besguy / besgûy

 • Geveze. Çok konuşan. (Farsça)

beyan / beyân

 • Açık olmak, açıklamak, bildirmek. Konuşma, yazma, anlama, anlatma, ifâde etme.

beyzar

 • Geveze, çok konuşan.

beza

 • Konuşmada açık saçıklık.
 • Hayasızlık, utanmazlık.

bezer

 • Gevezelik, boşboğazlık, çok konuşmaklık.

bezir

 • Geveze, fazla konuşan.

boşboğaz

 • Yerli yersiz konuşan.

bülega

 • Belegat sahipleri, düzgün ve güzel konuşanlar, beliğ olanlar.

burhan-ı natık / burhan-ı nâtık

 • Konuşan delil; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

bürhan-ı natık / bürhan-ı nâtık

 • Konuşan bürhan. Mecaz olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M) kastedilir ki; bütün hakikatları isbat ve izhar etmiştir.

burhan-ı natık-ı sadık / burhan-ı nâtık-ı sâdık

 • Doğru konuşan delil.

çaçaron

 • İtl. Çok konuşan, çenesi düşük, geveze.

cal'

 • (Câli') Terbiyesiz. Kötü konuşan.

çalçene

 • Durmayıp konuşan, geveze. (Türkçe)

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

çar-zeban

 • Geveze, çenesi düşük, lüzumsuz olarak konuşan. (Farsça)

cedel

 • Konuşmada kavga etme. Niza. Hakkı bulmak için olmayıp, galib görünmek için çekişme. (Diyalektik)
 • Man: Meşhur veya müsellem mukaddemelerden terekküb eden kıyastır.

çek

 • Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer.

cencene

 • Sözü burun içinden söylemek, genizden konuşmak.

cidal

 • Sözle mücadele. Ateşli konuşma. Niza.
 • Muharebe. Cenk. Kavga.

cism-i natık / cism-i nâtık

 • Söz söyleyen cisim. Konuşan cisim. İnsan.

dahiye-i siyaset / dâhiye-i siyaset

 • Siyaset konusunda dehâ olan.

dehan-ı hakikat

 • Hakikat ve gerçekleri haykıran, konuşan ağız.

dehangüşa

 • Söyliyen, açılmış ağız, konuşan ağız. (Farsça)

delalet-i selase / delalet-i selâse

 • Üç çeşit delâlet. Bunlar da: Delâlet-i mutabıkıye, delâlet-i tazammuniye, delâlet-i iltizamiyedir.1- Delalet-i mutabıkıye: Bir kelâmın vaz'olunduğu, yani kasdedilen mânanın tamanına delâletidir. Meselâ: İnsan lâfzı, insanın tam mahiyeti olan, hayvan-ı natık, (yani, konuşan hayat sahibi varlık) mânas

dil

 • t. Lisan, zeban.
 • Ağızdaki tat alma duygusu ve konuşma uzvu.
 • İnsanların konuştukları lehçelerin her birisi. Lügat.
 • Muhtelif âlât ve edevâtın uzunca ve yassı, ekseriya oynak kısımları.
 • Coğ: Denizin içine uzanmış üstü düz mumluk, uzunca kara parçası.
 • Mc:

dil-baz

 • Güzel konuşan. Sözü ve işi hoş olan. Gönül eğlendiren. (Farsça)

dürzi

 • (Çoğulu: Düruz) Suriye'nin güneyi ile Ürdün ve İsrâil'de yaşayan ve sonradan Araplaşmış olan bir kavimdir. Arapça konuşurlar. Dalâlet fırkalarından en bâtıl yolda olan bir fırkadır.

düstur-u şüyuhat

 • Şeyh olma konusunda uyulması gereken kural.

e'cam

 • (Tekili: Acem) Arab olmayanlar. Güzel arabi bilmeyenler. Güzel ve fasih konuşamıyanlar.
 • Acemiler.

ebhem

 • Söz söylemeye muktedir olmayan. Konuşmaya iktidarı bulunmayan adam.

ebkem

 • (Bükm. den) Dilsiz. Konuşamıyan.
 • Dilsiz, konuşamayan.

ebkemiyet

 • Dilsizlik. Konuşamamazlık.

edebiyat

 • Güzel ve etkili biçimde konuşma ve yazma sanatı.

edebiyat yapmak

 • Mc: Güzel ve uzun uzun sözlerle mevzu dışına çıkarak konuşmak.

edib / edîb / اَد۪يبْ

 • Edebiyatçı, güzel konuşan ve yazan.
 • Edebî konuşan veya yazan.

efsah-ı füseha / efsah-ı füsehâ

 • Sözü düzgün, akıcı ve etkili konuşanların en ileri geleni.
 • Fasih ve güzel konuşanların en fasihi ve güzeli.

egann

 • Sözü burnu içinden söyleyen, burnundan konuşan.
 • Otlu dere.

ehann

 • Genzinden konuşan kimse, hımhım.

ehl-i inad

 • İnat edenler; Allah'ın emir ve yasaklarına boğun eğmeme konusunda inat edenler.

ehl-i kelam / ehl-i kelâm

 • Konusu daha çok inançla ilgili olan kelâm ilmiyle uğraşanlar.

ekolali

 • yun. Psk: Sesleri taklit etme, yansıtma. Çocuk dünyaya geldiği zaman çevresinde konuşulan dilin seslerini çıkaramaz. Kendine mahsus sesleri çıkarır. Çevrede konuşulan dilleri dinleye dinleye çevredeki sesleri taklid etmeye başlar, bu taklid edebildiği sesleri sık sık tekrar eder. Meselâ: ba, ba, ba

elha

 • Malâyâni ve boş konuşan.
 • Dizlerinden biri diğerinden büyük olan deve.
 • Karnı sarkık olan. (Müennesi: Lahva)

elsen

 • Fasih ve düzgün konuşan.

elsine-i semaviye / elsine-i semâviye

 • Semâvî diller; göklerdeki ve mânevî âlemlerdeki meleklerin ve ruhanî varlıkların konuştukları diller.

elsine-i terkibiye

 • Birbirine eklenen kelimelerle konuşulan diller. Terkibli ifâdesi çok olan, Arabçaya uymayan lisanların hususiyeti. (Arabî Lisanına "Tasrifî" denilir. Çünkü aynı kökten kelimeler rahatlıkla yapılmaktadır. Arabçaya bu hususta yetişen başka bir lisan yoktur.)

eluf

 • Ülfeti fazla, herkesle konuşup görüşmeye alışık olan kimse.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

erba'in / erba'în

 • Kırk günlük riyâzet. Maddî bağları azaltıp, mânevî tarafı kuvvetlendirmek ve kalb aynasını parlatmak için, tasavvuf büyükleri tarafından konan usûllerden biri; kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, çok ibâdet etmek. Buna çile de denir.

eşdak

 • Doğru konuşan. Yalan söylemeyen. Sâdık.
 • Büyük ağızlı.

ezeli nutuk / ezelî nutuk

 • Allah'ın ezelî konuşması.

ezra

 • Çok konuşma.
 • Çok yeme.
 • Sözü düzgün ve pek fasih olan kimse.

fasahat / fasâhat

 • Doğru ve düzgün söyleyiş. Açık ve güzel ifadeli konuşma.
 • Güzel ve açık konuşma, uzdillilik, iyi söz söyleme kabiliyeti.

fasahat-perdaz / fasahat-perdâz

 • Güzel ve açık konuşan. Fasih konuşan. (Farsça)

fasih / fasîh / فصيح / فَص۪يحْ

 • Fasahat sâhibi. Hatasız olarak söyleyen. Açık ve güzel konuşan.
 • Düzgün ve güzel konuşan.
 • Güzel konuşan. (Arapça)
 • Açık ve güzel konuşan.

fasık-ı mütecahir / fâsık-ı mütecâhir

 • Açıktan açığa kimseden sıkılmadan günah işleyen. İşlediği günah ile övünen günahkâr kimse. (Böylelerin aleyhinde konuşmak gıybet sayılmaz.)

fenn-i beyan

 • Konuşma ve üslup san'atı.

fesahat / fesâhat

 • Açık ve düzgün konuşma.

fi'l-i hikaye / fi'l-i hikâye

 • Gr: Geçmiş zamanda olmuş fakat konuşan kimsenin görmüş olduğu bir işi anlatan fiil. Meselâ: Okumuş idi, yazmış idi, vurdu gibi.

fusaha / fusahâ / فصحا

 • (Tekili: Fasih) Fasih kimseler. Güzel ve usule uygun konuşabilenler. Güzel söz söyleme kabiliyetinde olanlar.
 • Fasih konuşanlar. (Arapça)

füseha / füsehâ

 • Güzel ve düzgün konuşanlar.

füseha-i arab

 • Arap fasihleri, Arapların en güzel, akıcı ve etkili konuşanları.

gevher-nisar

 • Cevher serpen. (Farsça)
 • Mc: Düzgün konuşan, güzel söz söyleyen. (Farsça)

gevher-paş

 • Mücevher saçan. (Farsça)
 • Mc: Çok güzel ve düzgün konuşan. (Farsça)

gıybet / غِيْبَتْ

 • Arkadan çekiştirmek. Hazır olmayan birisinin aleyhine konuşmak. Birisinin gıyabında hoşuna gitmeyen bir şeyi söylemek.
 • Arkadan çekiştirmek; hazır olmayan birisinin aleyhinde hoşlanmayacağı şekilde konuşmak.
 • Orada bulunmayan biri hakkında onun hoşuna gitmeyecek şeyler söyleyip ileri geri konuşma.
 • Birinin ardından hoşlanmayacağı şekilde konuşma, çekiştirme, dedikodu.

gürcü

 • Güney Kafkasya'nın Gürcistan ahalisinden olan ve Gürcüce konuşan kimse.

guy

 • Söyleyen, konuşan, söyleyici. (Farsça)
 • Kelâm, söz. Acemlere mahsus bir cins oyun topu. (Farsça)
 • Baykuş. (Farsça)
 • "Diyen, söyleyen" mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Rast-gu(y) : Doğru söyleyen. Suhan-gu(y) : Söz söyleyen, konuşan.

güzide-suhen / güzîde-suhen

 • Beğenilmiş söz söyleyen, seçkin sözler konuşan. (Farsça)

hadd-i zina / hadd-i zinâ

 • Akıllı olan, ergenlik çağına gelen ve konuşabilen müslüman veya müslüman olmayan kadın ve erkeğe, dâr-ül-İslâm'da (İslâm memleketinde), tehdîd edilmeden, arzûlariyle, zinâ yaparken yakalandıklarında verilmesi gereken cezâ.

hakikat-gu

 • Doğru sözlü. Doğru konuşan. (Farsça)

hallat

 • Yersiz ve münâsebetsiz sözler konuşan.
 • Ortalığı karıştıran.

halvethane

 • Gizli ibadet yeri. (Farsça)
 • Gizli konuşup görüşmeye mahsus yer. (Farsça)

hamhama

 • Hımhımlık, sözü genizden söyleyerek konuşma.

hana

 • Yaramaz ve boş sözler konuşmak.

harun-u fesahat / hârûn-u fesâhat

 • Hz. Hârun'un (a.s.) çok güzel ve açık konuşması.

hasb-i hal

 • Halleşme. Görüşüp konuşma.

hasbihal / hasbihâl

 • Görüşüp konuşma.

hasr-ı kelami / hasr-ı kelâmî

 • Konuşmanın yalnız belli şeyler üzerinde yoğunlaştırılması.

haşvi / haşvî

 • Mânâsız sözler söyleyen, saçma sapan konuşan.
 • Haşve benziyen.

hatb

 • (Çoğulu: Hatub) Mühim iş.
 • İstemek.
 • Konuşmak.
 • Nidâ.

hatib / hatîb

 • Mânalı ve fâideli, güzel söz söyleyen. Güzel, düzgün konuşan.
 • Hitap eden, topluluğa karşı konuşan.
 • Konuşmacı, hatip.

hatıb-ı leyl

 • Geceleyin odun toplayan kimse.
 • Mc: Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan adam.

hatip

 • Hitap eden, konuşan, konuşmacı.
 • Konuşan, hitap eden.

hatrib

 • Daima beyhude ve mânasız konuşan.

havale-i muaccele

 • Huk: Havale konusunun, behemehal ödenmesi lâzım geldiği şekilde yapılan havale.

havale-i mübheme

 • Huk: Havale konusunun, ta'cil veya te'cili beyan olunmadan yapılan havale.

havarık-ı hissiye / havârık-ı hissiye

 • Duyularla, hislerle idrak olunan veya duyulara hitap eden mu'cizeler, olağanüstü şeyler; ağacın konuşması, parmaklardan suyun akması gibi.

hayvan-ı natık / hayvan-ı nâtık

 • "Konuşan canlı" olma özelliği.
 • Konuşan hayvan. (İnsan)

hayy-ı layemut / hayy-ı lâyemut / hayy-ı lâyemût

 • Ölümün kendisi için söz konusu olmadığı daimî hayat sahibi Allah.
 • Ölümün kendisi için söz konusu olmadığı, daimî hayat sahibi Allah.

hayy-ı natık / hayy-ı nâtık

 • Konuşan canlı.

hazine-i ezeliye-i kelam-ı ilahi / hazine-i ezeliye-i kelâm-ı ilâhî

 • İlâhî konuşma sıfatının başlangıcı ve sonu olmayan hazinesi.

hem-sohbet

 • Birbiriyle konuşan, sohbet eden, arkadaş. (Farsça)

hem-zanu

 • Diz dize oturup konuşan, yan yana oturan. (Farsça)

hem-zeban

 • Aynı dili konuşan, lisanları aynı olan.

hemzeban / hemzebân / همزبان

 • Aynı dili konuşan. (Farsça)

hert

 • Dokunaklı söyleme, iğneleyici bir şekilde konuşma.
 • Yırtma.
 • Dürtme.

herzederay

 • Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan. (Farsça)

herzegu / herzegû

 • Saçma sapan konuşan. Lüzumsuz ve mânasız söz söyleyen. (Farsça)
 • Saçma sapan konuşan, lüzumsuz ve mânâsız sözler söyleyen.
 • Saçmasapan konuşan.

herzehayi / herzehayî

 • Mânâsız konuşma, saçmasapan söyleme. (Farsça)

herzekar / herzekâr

 • Saçma sapan konuşan, mânasız sözler söyleyen. (Farsça)

herzekarane / herzekârane / herzekârâne

 • Saçma sapan konuşarak. Boş ve lüzumsuzca uydurmalarla, abuk sabukça. (Farsça)
 • Saçmasapan konuşarak.

hetepete

 • Kekeleme. Konuşurken şaşırıp tereddüd etme.

hezeliyat

 • (Tekili: Hezl) Ciddi olmayan sözler. Saçma sapan konuşmalar. Deli saçması.

hezeyan

 • Kötü sözler. Soğuk şakalar.
 • Sayıklama. Saçma sapan konuşma.

hezeyanat

 • (Tekili: Hezeyan) Sayıklamalar.
 • Saçma sapan ve mânâsız konuşmalar.

hezl

 • Ciddi olmayan söz. Saçma, uydurma, yalan konuşmak.
 • Edb: Meşhur bir manzumeye lâtife tarzından nazım yapmak. Bu tarzda yapılan nazım.

hiddis / hiddîs

 • Çok sözlü, çok konuşan.

hımhım

 • Burundan konuşan. Sesleri burnundan çıkararak konuşan kimse.
 • Burnundan çıkan ses gibi boğuk.
 • Arap diyarında biten bir ot.
 • Çok siyah.

hindi / hindî

 • Hind'e ait.
 • Hind ahalisinden olan, Hindli.
 • Bugün konuşulan Hind dillerinin en yaygın ve tanınmış olanı.
 • Güzel sanatlarda kullanılan ve Hind'de yapıldığı için de bu ismi alan bir kağıt cinsi.

hınziyan

 • Faydasız ve mânasız sözler konuşan.

hitab / hitâb / خطاب

 • Söz söyleme. Topluluğa veya birisine karşı konuşma.
 • Konuşma, seslenme.
 • Hitap, konuşma.
 • Konuşma, hitap etme. (Arapça)
 • Hitâb etmek: Muhatap alıp konuşmak. (Arapça)

hitab-ı umumi

 • Umumi konuşma, seslenme.

hitabat / hitâbât

 • Konuşmalar.

hitabat-ı ezeliye-i sübhaniye / hitâbât-ı ezeliye-i sübhâniye

 • Kusur ve aczden yüce olan Allah'ın ezelî konuşmaları.

hitabat-ı sübhaniye / hitâbât-ı sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın kendine has hitap ve konuşmaları.

hitabe / hitâbe / خطابه

 • Konuşma.
 • Dinleyicilere bilgi vermek ve yol göstermek için yapılan konuşma.
 • Konuşma.
 • Konuşma. (Arapça)

hitaben / hitâben

 • Konuşmakla.

hitabet / hitâbet

 • Cemaate, topluluğa veya birisine karşı söz söylemek. Güzel ve faideli söz konuşmakla halka dinletmek. Güzel söz söyleme san'atı. Hutbe okuma. Nutuk irâdetmek.
 • Man: Makbul ve zannî mukaddemelerden terekküb eden kıyas.
 • Konuşma, nutuk.

hitabi / hitabî

 • Hitap edilmiş, konuşulmuş.

hitabiyat

 • Hitabet (etkileyici konuşma) ile ilgili sözler.

hitap

 • Konuşma, nida, sesleniş.
 • Konuşma.

hitap eden

 • Konuşan.

hitap etme

 • Konuşma.

hoşgu / hoşgû

 • Hoş konuşan, tatlı dilli. Konuşmaları kırıcı olmayan. (Farsça)

hoşsohbet

 • Konuşması tatlı, sohbeti güzel. (Farsça)

hüccet-i natıka / hüccet-i nâtıka

 • Konuşan delil.

hükkam-ı fesahat / hükkâm-ı fesahat

 • Güzel, akıcı ve etkili konuşmada üstün ve otoriter olanlar.

hunzub

 • Şişman gövdeli, boş konuşan kadın.

hüsn-ü kelam / hüsn-ü kelâm / حُسْنُ كَلَامْ

 • Güzel konuşma (sıfatı).

hususunda

 • Konusunda.

hutbe

 • Hitâbe, nutuk, konuşma, vâz. Cumâ namazlarından evvel, bayram namazlarından sonra hatîbin (imâmın) minber denilen yüksekçe yerde cemâate karşı okuduğu Allahü teâlâya hamd, Resûlullah'a salât ve selâm ve mü'minlere nasihat ve duâdan ibâret bir ibâdet.
 • Dinî konuşma.

huteba / hutebâ

 • Konuşmacılar.

huzakiyy

 • Lisanı fasih, konuşması açık olan kimse.
 • Eşek sıpası.

i'caz-ı kur'ani / i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cize olan özellikleri; Kur'ân'ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü özellikleri.

i'caz-ı san'at / i'câz-ı san'at

 • San'attaki olağanüstülük; burada bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan Kur'ân san'atının olağanüstülüğü kastedilmektedir.

i'cazvari / i'câzvâri

 • Mu'cizeli; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü olan.

i'rab / i'râb

 • Düzgün konuşmak ve hakikatı açıklamak.
 • Gr: Kelime ve fiillerin sonunda bulunan harf veya harekelerin değişmesi ve bu değişikliği ve sebeblerini öğreten ilim.
 • Düzgün konuşma ve hakikatı belirtme.
 • Arapça kelimelerin sonundaki harf veya harekenin değişmesi.

ibare-senc

 • Düzgün konuşan, akıcı söz söyleyen. (Farsça)

ibrahim

 • Halilullah ve Halil-ür Rahman da denir. Peygamberlerden İshak ve İsmâil'in (A.S.) babasıdır. Yirmi sahifelik kitap kendisine nâzil olmuştur. Süryanice konuşurdu. Peygamberimizin de (A.S.V.) ceddi idi. Urfa'da doğduğu da rivayet edilir. Zamanın kralı Nemrud tarafından ateşe atılmak istendi, mu'cize o

ifade

 • Konuşma, hakikatleri dile getirme.

ifasa

 • Yumuşak söylemek.
 • Aşikâre söylemek. Açık açık konuşmak.

ifsah

 • Fesahatla konuşmak. Açık ve düzgün söz söylemek.

iğlak / iğlâk / اغلاق

 • Üstü kapalı konuşma. (Arapça)

iğnelemek

 • t. İğne ile delmek.
 • Kalıbını almak için kenarlarını iğne ile delerek işaretlemek.
 • Mc: Sözle hırpalamak. Dokunaklı konuşmak.

ihfaf

 • Hafifletmek. Birinin şerefine dokunacak şekilde konuşmak.

ihtilafi / ihtilâfî

 • Anlaşmazlık konusu.

iktirah / iktirâh / اقتراه

 • İçinden gelerek konuşma. (Arapça)

inbac

 • Münasebetsiz ve lüzumsuz konuşma.

intak / intâk / انطاق

 • Edb: Söylemeğe kabiliyeti olmayanı söyletmek. Onun nâmına konuşmak. Nutka getirmek, söyletilmek. Dile getirmek.
 • Konuşturma.
 • Konuşturma.
 • Konuşturma. (Arapça)

intak-ı bi-l hak

 • Hakk'ın söyletmesi. Cenab-ı Hakk'ın konuşturması. İnayet-i Hak ile hakikatı olduğu gibi dile getirmek.

intak-ı bil-hak

 • Cenâb-ı Hakkın konuşturması, bir şeyi dile getirmesi.

intak-ı bilhak / intâk-ı bilhak

 • Hakkın söyletmesi, Allah'ın konuşturması.
 • Cenâb-ı Hakkın konuşturması, bir şeyi dile getirtmesi.

intakıbilhak / intâkıbilhak

 • Allahın konuşturması.

ırk

 • Ayrı soyda olan, ayrı dilde konuşan değişik kültüre sâhip, şeklî özellikleri bulunan insan topluluğu, millet.

irsal-i mesel

 • Konuşurken meşhur hikmetli sözleri kullanmak.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

irtibak

 • Çamura batma.
 • Dolanbaçlı konuşma.
 • Karışma.
 • Bir işi aksi veya ters gitme.

irticalen

 • Hazırlıksız olarak, düşünmeden ezbere içinden geldiği gibi konuşmak.

irticali / irticâlî

 • Hazırlıksız konuşma.
 • Sözlü konuşma.

irtitac

 • Konuşurken kekelemeye başlama, dili tutulma.

ispirtizma

 • Cinlerle konuşup da ruhlarla konuştuklarını sananların fikri.

istidad-ı insani / istidad-ı insanî

 • İnsanın yaratılışında var olan bütün özellikleri, konuşma, sevme gibi.

ıstıhab

 • Saklama, gizleme.
 • Dostluk kurma.
 • Konuşma, musâhabe etme.

istihare / istihâre

 • Hayır istemek.
 • Bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rek'at namaz kıldıktan sonra bu husustaki duâyı okuyarak o işle ilgili rüyâ görmek üzere hiç konuşmadan uykuya yatmak.
 • Her gün evden çıkmadan iki rek'at namaz kılıp Allahü teâlâdan o günün ve işinin

istintak / istintâk / اِستِنْطَاقْ

 • Konuşturma.
 • Konuşmasını isteme, sorgulama.

iştirak-ı lisan

 • Lisan ortaklığı. Aynı dili konuşma keyfiyeti.

istişare / istişâre

 • Danışma, konuşma.

ıtlak-ı lisan

 • Ağzına geleni söylemek. Çok serbest ve kolay konuşmak.

ıtnab / ıtnâb

 • Edb: Konuşurken, fazla tafsilât vermek. Lüzumundan fazla sözü uzatmak. (Îcazın zıddı)
 • Konuşurken fazla tafsilât vermek, sözü gereğinden fazla uzatmak.

jajha

 • Saçma sapan söyliyen. Mânâsız ve boş konuşan. (Farsça)

jajhayan

 • Saçma sapan söz söyleyenler. Mânâsız ve boş konuşanlar. (Farsça)

jajhor

 • Mânâsız ve mâlâyani şeyler konuşan. (Farsça)

kabil-i hitab

 • Sözden anlar. Kendisi ile konuşulabilir olan kimse.

kal

 • Konuşma.
 • Söz, konuşma.

kalen

 • Konuşarak.

kali / kalî

 • Konuşmakla.

kani / kâni

 • (Kinaye. den) Dokunaklı ve iğneli söz söyleyen. Kinayeli konuşan.

kasr-ül kelam / kasr-ül kelâm

 • Sözü az etmek. Kısa konuşmak.

kasti hüküm / kastî hüküm

 • Bir şeyin bizzat kendisi hakkında "bu doğrudur veya yalandır" şeklinde verilen hüküm; bilerek, birinci derecede karar konusu.

kat-ı mükaleme / kat-ı mükâleme

 • Konuşmayı kesme, küsme.

kavl

 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Konuşulan söz. Söz cümlesi.
 • İtikad, delâlet.
 • Tarif.
 • İlham.

kavval

 • (Kavl. den) Geveze, çok konuşan, çok söyliyen.
 • Sözü yerinde söyliyen. Lâf ebesi.

kaziye-i mutlaka

 • Bir mesele hakkında, hiçbir sınırlama söz konusu olmaksızın ifade edilen kaziye, önerme.

kelam / kelâm / كَلَامْ

 • Konusu îman olan bir ilim.
 • Konuşma (sıfatı).

kelam-ı mudari / kelâm-ı mudarî / kelâm-ı mudârî

 • Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur'an-ı Kerim bu lehçe üzerine nâzil olmuştur. En fasih Arapça'dır.
 • Arap kabîlelerinden Mudar kabilesinin konuştuğu Arapça, Kur'ân-ı Kerîm bu lehçe üzerine nâzil olmuştur, en fasîh Arapça'dır.

kelam-ı nefsi / kelâm-ı nefsî

 • İçten kendi kendine konuşma. Cenab-ı Hakk'ın harf, ses ve söz olmaksızın zatî kelamı.
 • Cenab-ı Hakk'ın lâfz, harf ve ses olmayan zâtî kelâmı. İçten konuşma.

kelamen / kelâmen

 • Söz ve konuşma ile.

kelamullah-ı natık / kelâmullah-ı nâtık

 • Konuşan Allah kelâmı, sözü.

kelim

 • Kendine söz söylenilen, kendine hitab olunan.
 • Hz. Musa'nın (A.S.) bir ünvanı.
 • Söz söyleyen, konuşan. İkinci şahıs.
 • Yaralı kimse.
 • Yaralı kimse.
 • Konuşulan kimse.

kelimullah / kelîmullah

 • "Allahü teâlânın kendisiyle konuştuğu zât" mânâsına Mûsâ aleyhisselâmın lakabı.

kem-güftar

 • Az konuşan. Az söyliyen. (Farsça)

kem-harf

 • Az söyliyen kimse, az konuşan kişi. (Farsça)

kemal-i belagat / kemâl-i belâgat

 • Hal neyi gerektiriyorsa tam ona göre, mükemmel bir şekilde konuşma.

kemgu / kemgû

 • Az konuşan. Az söyleyen. (Farsça)

kemsuhan

 • Az konuşan. Az söyleyen. (Farsça)

kemzeban

 • Az konuşan kimse. Az söyleyen kişi. (Farsça)

ketkat

 • Kelâmı çok olan, sözü çok olan, fazla konuşan.

ketum

 • Sır saklayan. Herkese her şeyi konuşmayıp sırrını belli etmiyen.
 • Her şeyi gizleyen.

kinaye

 • Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.

kırzam

 • Saçma sapan şeyler konuşan. Manâsız sözler söyliyen kimse.

kıymet-i natıkıyet / kıymet-i nâtıkıyet

 • Konuşma ve düşünme özelliğinin taşıdığı değer.

klüp

 • ing. Eğlenerek boş olarak vakit geçirmek yahut okumak, konuşmak üzere üyelere mahsus toplantı veya eğlence yeri.

konferans

 • Dinleyicilere herhangi bir mevzu hakkında bilgi vermek gayesiyle yapılan konuşma. (Fransızca)

kunut

 • Yatsı veya sabah namazlarında ayakta okunan duâ. İbadet. Duâ. Taat. Şükür eylemek.
 • Namazda dünya kelâmından imsak eylemek, yani kendini tutup konuşmamak.

kur'an'ın i'cazı / kur'ân'ın i'câzı

 • Kur'ân'ın mu'cizeliği, bir benzerini yapma konusunda başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olması.

kureyş lehçesi

 • Arab dilinin Kureyş kabîlesince konuşulan lehçesi. Kur'an-ı kerîm bu lehçe üzerine inmiş ve bu lehçe üzerine yazılmıştır.

kuvve-i natıka / kuvve-i nâtıka

 • Konuşma, güzel ifade etmek kudreti.

kuvve-i şeheviye

 • Cinsi istek kudreti. Yemek, içmek, konuşmak, uyumak gibi kabiliyetler.

laf

 • Konuşma, tekellüm. (Farsça)
 • Söz, lâkırdı. (Farsça)

lafzen

 • Geveze, çok konuşan. (Farsça)
 • Övünen, kendini medheden. (Farsça)

laha

 • Boş ve faydasız sözler konuşmak.
 • Ekmeği ıslatıp yemek.
 • Gıda.
 • Aldatıp kandırmak.
 • Karnın sarkık ve sülpük olması.

lahva

 • Abes, bâtıl sözleri çok söyleyen, boş konuşan kadın. (Müz: Elhâ)

latince

 • Eski Roma'da konuşulan ve bugünkü Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi dilleri doğurmuş olan ana dil ki, Hint-Avrupa dil âilesinin önemli bir kolu olan İtalik grubundandır.

lebbeste

 • (Leb-beste) Ağzı bağlı. Susan, konuşmayan. (Farsça)

lebcünban

 • Dudak oynatan. Söz söyliyen, konuşan. (Farsça)

lebgüşa

 • Dudağı açık. Söyleyen, konuşan. (Farsça)

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

lebküşa

 • Dudağı açık. Konuşan, söyleyen. (Farsça)

lede-l-müzakere

 • Müzakere anında, konuşma sırasında.

leffaf

 • Çok konuşan, çok lâf eden. Pek fazla söyliyen. Can sıkan.

lehce

 • Bir beldenin konuşma şekli, dil. Konuşma tarzı.
 • Bir beldenin konuşma tarzı.

lesen

 • Fesâhat. Düzgün, güzel ve akıcı konuşma.

leyle-i akabe

 • Nübüvvetin 11. yılında Mekke dışında Akabe denilen yerde Medine halkından bir topluluğun Hz. Muhammed (s.a.v.) ile konuşup İslâm'ı kabul ettikleri gece.

lezz

 • Uyku, nevm.
 • Sözü güzel olan, tatlı konuşan kişi.
 • Tatlı, leziz, lezzetli.

lisan

 • Dil. Konuşma dili. Lehçe.

lisan-ı hal ve kàl

 • Beden ve konuşma dili.

lisan-ı hal ve kal / lisan-ı hâl ve kal

 • Beden ve konuşma dili.

lisan-ı kal

 • Söz ile anlatılan mâna. Konuşma dili.

lisan-ı natık / lisân-ı nâtık

 • Konuşan dil.

lisanen

 • Konuşarak. Dil ile. Söz söyleyerek.

lütre

 • Ancak konuşanların anlıyabileceği, başkalarının anlıyamıyacağı şekilde görüşülen uydurma dil, kuşdili. (Farsça)
 • Boşboğaz. (Farsça)

mahkiyun anh / mahkîyun anh

 • Anlatılan, söz konusu olan; hikâyenin konusu olan şey, kimse.

mahmulat / mahmulât

 • Bir hükümde kendisiyle hükmedilenler; hükmün konusunu niteleyen yüklemler.

mahmum

 • Hummaya, sıtmaya tutulmuş. Sıtmalı olan. Ateşli olan. Mecnun. Saçma sapan konuşan.

malaya'niyyat / mâlâya'niyyât

 • Faydasız boş sözler, boş konuşmalar, faydasızlık.

manahnü fih / manahnü fîh

 • Üzerinde durduğumuz, bahsini ettiğimiz mes'ele. Hakkında konuştuğumuz.

mantık

 • (İntak. dan) Konuşturan, söyleten.
 • Doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. Akıl kaidesi.
 • Akıl, nutuk, söz.
 • Konuşma, düşünce, söz.
 • Doğru muhâkeme ve doğru düşünmeyi öğreten ilim.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

mazbata

 • Bir toplantıda konuşulanların neticesinin yazılı şekli. Kararnâme.

mecaz

 • Yerinden ve haddinden tecavüz etmek. Hududunu aşmak.
 • (Cevaz. dan) Geçecek yer. Yol.
 • Edb: Hakiki mânâsı ile değil de ona benzer başka bir mânâ ile veya istenileni hatırlatır bir kelime ile konuşmak. İstenilene benzer bir mâna ifadesi.

meclis-i ülfet

 • Konuşma meclisi.

medar-ı bahis / medâr-ı bahis

 • Üzerinde konuşulan.

medar-ı bahs / medâr-ı bahs

 • Bahis sebebi, söz konusu.

medar-ı beyan

 • Açıklama konusu.

medar-ı gıybet / medâr-ı gıybet

 • Başkalarının arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmaya, çekiştirmeye sebep olan.

melek-i natık / melek-i nâtık

 • Konuşan melek.

meleke-i hassasiyet

 • Hassasiyet melekesi; duyarlılık alışkanlığı, duyarlılık konusunda yatkınlık.

melfuzat / melfuzât

 • (Tekili: Melfuz) Konuşulan şeyler.

mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilafiye / mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilâfiye

 • İhtilaf konusu olan, hakkında farklı görüş belirtilebilen cüz'î (bireylerle ilgili) ve fer'î (imanla ilgili olmayan, amellerle ilgili) meseleler.

mesele-i haşr

 • Haşir konusu.

mesele-i melaike / mesele-i melâike

 • Melekler meselesi, konusu.

mesele-i miraciye

 • Miraç konusu.

mesele-i tevhid

 • Tevhid meselesi, birleme konusu.

meşveret

 • Danışma. Konuşup anlaşma. Fikir edinmek için konuşup görüşme. Görüşme meclisi.

mevzu-i bahis / موضوع بحث

 • Sözkonusu. (Arapça - Farsça)

mevzu-u bahis

 • Söz konusu.

mevzu-u bahs

 • Kendisinden bahsedilen. Bahis konusu.

mevzubahis / mevzûbahis

 • Söz konusu.

mevzuubahis

 • Bahis konusu.

meyelan-ı gıybet / meyelân-ı gıybet

 • Gıybete meyletme, başkalarının ardından konuşma eğilimi.

michar

 • Yüksek sesle konuşan.

mihzar

 • Mânâsız ve saçma sapan sözler konuşan.

miksar

 • Çok konuşan, sözü uzatan, geveze.
 • Çoğaltan, teksir eden.

miksir

 • Çok söyleyici, çok konuşan.

mikval

 • Çok konuşan.

mıntik / mıntîk

 • Çok düzgün konuşan.

mir-i kelam / mir-i kelâm

 • Güzel ve zarif konuşan.

mislak

 • Fesih lisanlı, güzel konuşan.
 • Kırkbeş sene yaşayan adam.
 • Fesih, beliğ konuşan kimse.

mişya'

 • Boşboğaz. Çok konuşan.

mu'cize

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey.

mu'cizeli

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü bir şekilde olan.

mu'cizevi / mu'cizevî

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz ve hayrette bırakır şekilde.

mu'riz

 • İ'raz eden. Yüz çeviren. Başka tarafa dönen. Ta'riz eden. Dokunaklı konuşan.

muahez değil

 • Eleştiri konusu değil, sorguya tâbi tutulmaz.

mübahasat

 • (Tekili: Mübâhese) Mübâheseler. Bir şeye dâir iki veya daha fazla kimsenin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar.
 • Bahse girişmeler. İddiâlı ve karşılıklı konuşmalar.

mubahase / mubâhase

 • Konuşma.

mübahase / mübâhase / مُبَاحَثَه

 • Karşılıklı konuşma, fikir belirtme, sohbet.
 • Karşılıklı konuşma.

mübahesat / mübâhesât

 • Söz etmeler, konuşmalar.

mübahesat ve münakaşat-ı ilmiye

 • İlmî tartışma ve konuşmalar.

mübahese / mübâhese

 • Karşılıklı konuşma, bahse giriş.
 • Bir şeye dair iki veya daha çok kimse arasında olan konuşma. Bir şeyin bahsini etmek. Musahabe.
 • Söz etme, konuşma.

mübahis

 • (Çoğulu: Mübahisîn) (Bahs. dan) Bir mes'ele hususunda konuşanlar.

mübahisin / mübahisîn

 • (Tekili: Mübâhis) Mübahisler. Bir mes'ele hususunda konuşanlar.

mübezzirin / mübezzirîn

 • (Tekili: Mübezzir) İsraf edenler. Lüzumsuz harcıyanlar.
 • Çok ve lüzumsuz konuşanlar.

müdavele

 • Elden ele gezdirme. Alıp verme, devretme.
 • Fikir verme, konuşma.
 • Çevirme, döndürme.
 • Alıp verme, konuşma.

müdavele-i efkar / müdavele-i efkâr

 • Birbirinin fikirlerinden istifade ile karşılıklı konuşmak ve fikir alış-verişi yapmak. (Müdavele-i efkârdan bârika-i hakikat çıkar. N.Kemal)

müdekkik

 • Dikkatle araştıran. İnceden inceye tetkik eden. En ufak gizli şeyleri bilmeğe, görmeğe çalışan. (Konuşurken ekseriyetle müdakkik denir.)

mufsih

 • Fesâhetle ve düzgün olarak konuşan.

muhaberat

 • Haberleşmeler, konuşmalar.

muhadese

 • (Hadis. den) Konuşma. Birbirine hikâye söyleme.

muhatab ittihaz etmek

 • Karşısındakilerini dinleyen.
 • Dinleyici kabul edip, sözünü dinliyor bilmek.
 • Konuşmaya lâyık görmek.

muhatabat

 • (Tekili: Muhâtaba) Konuşmalar.

muhaverat / muhaverât / muhâverât

 • (Tekili: Muhavere) Konuşmalar. Muhâvereler. Karşılıklı görüşüp konuşmalar.
 • Karşılıklı konuşmalar.
 • Konuşmalar.

muhaverat-ı ehl-i islam / muhaverât-ı ehl-i islâm

 • Müslümanların fikir, görüş alış-verişleri, birbiriyle konuşmaları.

muhavere / muhâvere / محاوره / مُحَاوَرَه

 • Karşılıklı konuşma.
 • (Çoğulu: Muhaverat) Konuşma. Görüşerek konuşma.
 • Konuşma.
 • Konuşma.
 • Konuşma. (Arapça)
 • Karşılıklı konuşma.

muhayyer

 • Seçme konusunda serbest bırakma.

mukabele-i bilhuruf

 • Söz ile konuşmak ve hakikatı müdafaa etmek suretiyle karşı çıkıp mukabele etmek.

mükalemat / mükâlemat

 • (Tekili: Mükâleme) (Kelâm.dan) Mükâlemeler, konuşmalar.

mukaleme / mukâleme

 • Konuşma.

mükaleme / mükâleme / مكالمه / مُكَالَمَه

 • Konuşma, müzakere, muhavere.
 • Karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı konuşma. Anlaşma. Müzakere. Muhavere. Söyleşme.
 • Konuşma.
 • Konuşma. (Arapça)
 • Karşılıklı konuşma.

mükaleme-i ezeliye / mükâleme-i ezeliye

 • Ezeli konuşma, söyleşme.

mükaleme-i kalbi / mükâleme-i kalbî

 • Kalpten konuşma.

mükaleme-i kudsiye / mükâleme-i kudsiye

 • Karşılıklı kutsal konuşma.

mükaleme-i rabbaniye / mükâleme-i rabbâniye

 • Rab olan Allah'ın Zâtına has konuşması.

mükaleme-i ulviye / mükâleme-i ulviye

 • Yüce konuşma.

mukzı'

 • Fuhşiyat söyleyen, ahlâksızca şeyler konuşan.

mülakat / mülâkat

 • Kavuşma, konuşma.

mülaki / mülâkî

 • Buluşan, görüşen, konuşan.

mumatala

 • Sohbet eder gibi karşılıklı konuşma.

münademet

 • (Nedm. den) Nedimlik etme. Bir arada bulunup konuşma.

münazara / münâzara

 • Karşılıklı konuşmak. İlmî ve kaideye uygun olarak yapılan münakaşa. Mübahese.
 • Doğruyu ortaya çıkarmak maksâdı ile karşılıklı olarak yapılan ilmî konuşma. Bir mes'eleyi belli kâideler dâhilinde karşılıklı inceleme, bir mes'ele hakkında yapılan karşılıklı konuşma.

murafaa

 • Karşılıklı hak iddia ederek konuşmak.
 • Bir dâvâ için birisini hâkim huzuruna celb ettirmek. Yüzleşerek muhakeme olunmak.

müratane

 • Acem dilini konuşmak.

mürtecel

 • Düşünülmeden hemen söylenmiş söz veya şiir.
 • Kelimenin lügat mânası ile ıstılah mânası arasında münasebet bulunmayan kısmına mürtecel; münasebet bulunan kısmına da menkul denir.
 • Fık: Konuşulandan başkasına bir alâka bulunmaksızın sarih bir ihtimal ile kullanılan lâfızdır. Mese

müşafehat

 • (Tekili: Müşafehe) (Şefe. den) Konuşmalar, dudak dudağa yakından konuşmalar.

müşafehe

 • Yakından karşılıklı konuşmak, karşı karşıya konuşmak.

müsagsag

 • Konuştuğu zaman dişleri ağzından hareket edip ızdırap çektiğinden sözü anlaşılmayan kimse.

musahabat

 • (Tekili: Musahebe) (Sohbet. den) Sohbetler, konuşup görüşmeler.

musahabe / musâhabe / مصاحبه

 • Karşılıklı sohbet etme, konuşma.
 • Konuşma, sohbet etme. (Arapça)

müşavere / müşâvere

 • Bir iş hususunda iki veya daha fazla kimseler arasındaki konuşma ve danışma. İstişare etme. (Bir kavim müşaverede bulundu mu rüşd ü salâha nâil olur. Hadis meâli)
 • Danışma, bir iş üzerinde konuşma.
 • Danışma, konuşma.
 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimseler ile bir konu üzerinde konuşma, görüşme, danışma, meşveret etme, görüşüne baş vurma.

müsaviyü't-tarafeyn / müsâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafın birbirine denk olması; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olma.

müsheb

 • Çok konuşan. Çok söyleyici.

mustalahi / mustalahî

 • Istılahlı konuşan.

mütebekkim

 • (Bekem. den) Konuşurken kekeleyen, tutulup kalan.

mütecevviz

 • Sözü mecazla söyliyen. Mecazlı konuşan.
 • Caiz olmayan şeyi caiz gören.

mütecevvizane

 • Mecazlı konuşarak, mecazlı söz söyleyerek. (Farsça)
 • Caiz olmayan şeyi caiz görürcesine. (Farsça)

mütecevvizin / mütecevvizîn

 • (Tekili: Mütecevviz) Mecazlı konuşanlar. Mecazlı söz söyleyenler.
 • Caiz olmayan şeyleri caiz görenler.

mütehammik

 • (Humk. dan) Ahmak gibi konuşan veya ahmakçasına hareketlerde bulunan. Ahmaklaşan.

mütehavir

 • Birbiriyle konuşan.

mütekayhık

 • Diline ne gelirse söyleyen. Ağzına geleni konuşan.

mütekellim / متكلم / مُتَكَلِّمْ

 • Söyleyen, konuşan, nutuk söyleyen.
 • Gr: Söyleyen, birinci şahıs.
 • Konuşan.
 • Söyleyen, konuşan.
 • Konuşan. (Arapça)
 • Birinci tekil şahıs. (Arapça)
 • Konuşan.

mütekellim-i alim / mütekellim-i alîm / مُتَكَلِّمِ عَل۪يمْ

 • Gizli ve âşikâr her şeyi bilen ve kendi Zâtına lâyık şekilde konuşan Allah.
 • Her şeyi hakkıyla bilen, şânına lâyık konuşan (Allah).

mütekellim-i ezeli / mütekellim-i ezelî / مُتَكَلِّمِ اَزَل۪ي

 • Ezelî kelâm sıfatına sahip olan ve konuşması, hiçbir varlığın konuşmasına benzemeyen Allah.
 • Başlangıcı olmayıp ezelden beri konuşan (Allah).

mütekellim-i maa'l-gayr

 • Kendi ile beraber başkaları adına da konuşan.

mütekellim-i maalgayr

 • Konuşan kimsenin kendisinin de içinde bulunduğu bir cemaata ait fiili ifade eden kelimelerin sigasıdır. Okuduk, yazıyoruz, gideceğiz, çalışmışız... gibi.

mütekellim-i vahde

 • Konuşan kimsenin yalnız kendine ait fiili gösteren kelimelerin sigasıdır. Baktım, görüyorum, gezmişim, oturacağım gibi.

mütekellimane / mütekellimâne

 • Konuşarak, söz söylercesine.
 • Konuşarak.
 • Konuşur gibi, konuşmak suretiyle. (Farsça)

mütekellimimaalgayr

 • Başkaları adına da konuşan.

mütekellimivahde

 • Sadece kendi adına konuşan.

müteleclic

 • Dilini çiğneyerek basık basık konuşan.

mütenaci

 • Fısıldayan, fısıltı ile konuşan. Tenâci eden.

mütenattı'

 • Boğaz içinden konuşan kişi.
 • İşlerinde mübâlağa eden.

mütenemmir

 • Kaplanlaşan, kaplan huylu olan.
 • Sert bir dille konuşan.

müterennim

 • (Renim. den) Terennüm eden, güzel sesle şarkı söyleyen. Güzel güzel konuşan.

müteşaddık

 • Istılahlı konuşan.

mütesaviyü't-tarafeyn / mütesâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafı birbirine denk olan; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olan.

müzakere / müzâkere

 • Bir iş hakkında konuşmak, bir iş için önceden danışıp görüşmek.
 • Talebenin derse çalışması.
 • Bir konuyu anlamak için karşılıklı konuşma, ders çalışma.

na'naa

 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Hızlı konuşmak, tez tez söylemek.
 • Katı deprenmek.
 • Yemeğe nane koymak.

nadi

 • Nidâ eden, haykıran, çağıran.
 • Halkın, meşveret gibi, birşey konuşmak üzere bir yere toplanmaları. Nitekim İslâmdan evvel Mekke'de Kureyş'in toplandığı meclis binasına "Darünnedve" denilirdi. Nâdi; orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki; bezm, meclis, mahfil, kongre tâbirleri g

nadire-senc

 • Nükteli konuşan, güzel fıkralar anlatan, zarif kimse. (Farsça)

nahiv

 • Dilbilgisinin konusu cümle olan kısmı.

nahv

 • Dilbilgisinin konusu cümle olan kısmı.

nast

 • Sükut. Konuşurken dinlemek için susmak.

natık / nâtık / ناطق / نَاطِقْ

 • Konuşan. Söz eden, söyleyen, beyan eden. İdrak eden. Bildiren. Fikir ederek düşünen.
 • Altın ve gümüş gibi olan mal.
 • Konuşan.
 • Konuşan, söz eden, söyleyen, beyan eden. bildiren.
 • Konuşan.
 • Konuşan. (Arapça)
 • Konuşan.

natık-ı sadık / nâtık-ı sâdık

 • Dosdoğru konuşan.

natıka / nâtıka / ناطقه

 • (Nutk. dan) Düşünüp söylemek hassası. Fesahat ve belâgatta söyleme kuvveti. Talâkat-ı lisan, güzel konuşabilme kabiliyeti.
 • Konuşabilme.
 • Konuşma gücü. (Arapça)

natıkaperdaz / nâtıkaperdâz / ناطقه پرداز

 • Düzgün ve etkili konuşan. (Arapça - Farsça)

natıkıyet

 • Konuşma ve söz söyleme özelliği.

natıkıyyet

 • Konuşmaklık, söz söylemeklik.

natnat

 • (Çoğulu: Netânıt) Çok konuşan uzun boylu, akılsız kimse.

natnata

 • Çok söylemek, çok konuşmak.
 • Çekmek.

natuk / natûk / نطوق

 • Düzgün konuşan. (Arapça)

nebbar

 • Fasih dilli, güzel konuşan adam.

nedim

 • (Çoğulu: Nedmân - Nüdemâ) Sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı.
 • Tatlı konuşan. Güzel hikâye anlatan.
 • Büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.

nedve

 • Yaşlık, nemlilik.
 • Meşveret etmek. Bir işi hakkında görüşmek.
 • Konuşmak.
 • Konuşma, bir iş hakkında konuşma, istişare.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Konuşan öz, insan; doğru ile yanlışı birbirinden ayıran insan mahiyetinde bulunan nur, aklî ve naklî meselelerin alâkalarını hissetmeye ve anlamaya kabiliyeti olan insan ruhu, insan.

nefs-i natıka-i kainat / nefs-i nâtıka-i kâinat

 • Kâinatın konuşan ruhu anlamında Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

nesr

 • Hamele-i Arş'tan olan bir melek.
 • Akbaba, kartal.
 • Nuh kavminin putlarından birisinin ismi.
 • Yarayı deşmek.
 • Kuşun, eti didiklemesi.
 • Birinin aleyhinde konuşmak.
 • Güneyde bir parlak yıldız. Buna Nesr-ül vâki' denir. Batıdaki yıldıza ise: Nesr-üt-Tair

nokta-i nübüvvet

 • Peygamberlik noktası, konusu.

nüktedar / nüktedâr

 • Nükteli söz söyleyen. Nükteli konuşan. (Farsça)

nüktegu

 • Nükteli konuşan, nükteli söz söyleyen. (Farsça)

nükteguyi / nükteguyî

 • Nükteli konuşma. Nükteli söz söyleme. (Farsça)

nükteperdaz

 • (Çoğulu: Nükteperdâzân) Nükteli söz söyleyen, nükteli konuşan. (Farsça)

nutk / نطق

 • (Nutuk) Söyleyiş, söyleme kabiliyeti, konuşma, hitabet.
 • Dervişlerce büyüklerin manzum sözleri.
 • Konuşma.
 • Konuşma.
 • Nutuk, söylev. (Arapça)
 • Konuşma. (Arapça)

nutk-u beliğ-i bitarafane / nutk-u beliğ-i bîtarafane

 • Tarafsız (objektif) şekilde, hâl ve seviyeye uygun olan nutuk, konuşma.

nutk-u beşeri / nutk-u beşerî / نُطْقُ بَشَر۪ي

 • İnsan konuşması.
 • İnsanın konuşması.

nutuk / نُطُقْ

 • Konuşma.
 • Konuşma.

nutukhan / nutukhân

 • Konuşmacı.

ordu (urdu) dili

 • Pakistan'da Müslümanların konuştukları Arapça, Türkçe, Farsça ve Hintçeden müteşekkil olan dil.

osmanlıca

 • Osmanlıların konuştuğu dil olup, Türkçe, Arapça ve Farsçadan müteşekkildir.

papağan

 • İtl. İnsan konuşmasını taklid edebilen bir kuş.

perakendegu / perakendegû

 • Saçma sapan konuşan. Saçmalayan. (Farsça)

perdebirun

 • Utanmaz, açıksaçık konuşan. (Farsça)

propaganda

 • Bir fikri veya malı herkese bildirmek veya kabulü için yapılan ilân. Çok kıymetli olduğu veya olmadığı hâlde bir şeyin kıymetini arttırmak maksadiyle yapılan konuşma veya ilânat. (Fransızca)

pür-gu / pür-gû

 • Çok söyliyen, çok konuşan. (Farsça)

ra'ad

 • Geveze kimse. Çok konuşan adam.
 • Torpil balığı.

rastgu / rastgû

 • (Çoğulu: Râstguyân) Doğru konuşan, hak konuşan. (Farsça)

ratanet

 • Arapçanın hâricindeki bir dille konuşma.

ratbüyabis / ratbüyâbis / رطب و یابس

 • Yaş ve kuru. (Arapça)
 • Düşünmeden konuşan, boşboğaz. (Arapça)

recmetmek

 • Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek.
 • Mc: Aleyhte konuşmak.

redd

 • Geri döndürmek, kabul etmemek, çevirmek, def etmek.
 • Bir şeyin karşılığını icra etmek.
 • Sözü selâset ve talâkatla eda edemeyip harfleri geri çevirerek konuşmağa sebep olan dilin tutukluğuna denir.
 • Cerhetmek.
 • Kötü ve fena şey.

remmaz

 • (Remz. den) İşaretlerle konuşan.

remz / رمز

 • Sembol, işaret. (Arapça)
 • İmalı konuşma. (Arapça)

rıtane

 • Arap lisanından başka dille konuşmak.

ruşenbeyan

 • Fasih konuşan. Açık ifadeli. (Farsça)

saci'

 • Seci'li ve kafiyeli söz söyleyen, konuşan.
 • Kasdedici, kasdeden.

sadakte ve bilhakkı natakte

 • "Doğru söyledin ve hakkı konuştun".

sadd

 • Yüz çevirmek, men eylemek, bir şeyden birini vazgeçirmek.
 • Fikir, niyet, kasd.
 • Yakınlık, civar.
 • Konuşulan husus.

saded

 • Asıl mevzu, maksad, asıl konuşulan şey, fikir.
 • Niyet, kasıd. Teşebbüs.
 • Yakınlık, civar.

saded harici

 • Konuşulan mevzudan dışarı çıkmak. Hududdan dışarı çıkmak.

sadık-ul kelam / sadık-ul kelâm

 • Doğru söyleyen. Doğru konuşan. Sözü doğru.

safsatacı

 • Yalan ve uydurma şey konuşan kimse.

sagsag

 • Galat kelâm konuşmak.

sahabe / sahâbe

 • Peygamber efendimizi sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında bir an gören, eğer âmâ ise (gözü görmüyorsa), bir an konuşan, îmân etmiş büyük-küçük mü'minlerin birkaç tânesine veya daha fazlasına verilen isim. Sâhib kelimesinin çokluk şeklidir. Hürmet ve saygı için, "Resûlullah'ın kıymetli ve mübârek a

sahabi / sahâbî

 • Peygamber efendimizi sağlığında ve peygamber iken bir ân gören, eğer âmâ (gözü görmüyor) ise bir ân konuşan büyük ve küçük müslümanlardan bir tânesine verilen isim.

şairane / şairâne

 • Şairce. şaire benzer surette konuşmakla. Mevzuu şiir sayılabilecek kadar hoş, lâtif olan şey. (Farsça)

şakk-ı şefe

 • Ağzını açıp konuşma.
 • Dudağını açıp konuşmak.

saksaka

 • Sığırcık kuşunun ötmesi.
 • Çok söylemek, çok konuşmak.
 • Serçenin terslemesi.

samut

 • (Samt. dan) Az konuşan.
 • Susmuş. Surat asarak susan.

sarf

 • Dilbilgisinin konusu kelimeler olan bölümü.

şedaka

 • Çok konuşan kadın.

seffah

 • Cömert, eliaçık, civanmerd.
 • Güzel konuşan, hatip.
 • Kan dökücü, gaddar.

sehb

 • Sahra, çöl. Düz yer.
 • Çok söylemek, çok konuşmak.

selata

 • Kahır, galebe, hiddet.
 • Kötü konuşan, gönül inciten, kalb kıran.
 • Merhametsiz olmak.
 • Acı söz söylemek.

selika / selîka / سليقه

 • Güzel konuşma ve yazma yeteneği. (Arapça)

serbesti-i kelam / serbesti-i kelâm

 • Konuşma, ifade özgürlüğü.

serdetmek

 • Tertipli ve güzel bir şekilde konuşmak.

şerh

 • Açma, genişletme.
 • Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme.
 • Bir şeyi dilim dilim kesme.
 • Bollaştırma.
 • Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme.
 • Açıklanmış yazı, risale.

sersar

 • Çok sözlü, çok konuşan. Herze ve hezeyan söyleyen.
 • Büyük bir nehrin adı.

sersere

 • Bir kimse konuşurken söz katmak.

şifahen

 • Sözle, ağızdan. Konuşmak suretiyle.

şifahi / şifahî

 • Sözle, görüşerek konuşma.

sıfat-ı kelam / sıfat-ı kelâm

 • Konuşma sıfatı.

siga-i hitap

 • Karşılıklı konuşma kipi.

sirar

 • (Çoğulu: Esirre) Sürur, sevinç.
 • Sırayla konuşmak.
 • Ay sonu.

şivar

 • Meşveret etmek, konuşmak, istişâre etmek, danışmak.

sıyga

 • Gr. kip fiillerde belirli bir zamanla konuşanın, dinleyenin ve konuşulanın teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi.

sohbet / صحبت

 • Tatlı tatlı konuşma.
 • Berâberlik. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile bir araya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnud olduğu şeyleri konuşması.
 • Konuşma, sevdiği kimselerle yapılan toplantı.
 • Birlikte oturup tatlı tatlı hakikat üzerine konuşmak.
 • Konuşma. (Arapça)

spiker

 • ing. Konuşmacı. Radyo programlarını takdim eden, haber bültenlerini okuyan kişi.

sühan-güzar

 • Güzel konuşan, güzel söz söyleyen. (Farsça)

sühan-pira

 • Süslü konuşan, süslü söz söyleyen. (Farsça)

sühan-ran / sühan-rân

 • Güzel söyleyen, güzel konuşan. (Farsça)

sühan-senc

 • (Çoğulu: Sühansencân) Hesaplı ve ölçülü konuşan, lüzumsuz konuşmayan. (Farsça)

sühan-ver

 • Fasih bir şekilde ve düzgün konuşan. (Farsça)

sükut / sükût

 • Susma. Konuşmama.
 • Susma, konuşmama, sessizlik.

sükuti / sükûtî

 • Sessizlikte olan. Çok ses çıkarmayan. Az konuşan.

şura / şûra

 • Müzakere, konuşma yeri, meclis, divan.
 • Konuşma yeri, istişare meclisi. Büyüklerin istişare için toplanma yeri.
 • Meşveret için toplantı.
 • Meşveret etme.
 • Danışıp konuşmak için toplanılan yer.

süryanice / süryanîce

 • Asurî halkının konuştuğu dil.

süryaniler / süryânîler

 • Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu.

ta'rizat / ta'rizât

 • (Tekili: Ta'riz) Dokunaklı konuşmalar, sözle dokundurmalar, taş atmalar.

tabaka'

 • Kelâmdan âciz kimse, konuşamayan kişi.
 • Cimaı yerince yapamayan kimse.

tabu

 • Uğursuz, hakkında konuşmaktan korkulan.

tahassür

 • Dili tutulup konuşamamak.

tahşid

 • Yığma. Toplama. Biriktirme. Yığınak.
 • Bir mevzu hakkında çok izah ve konuşmalar.

tahşidat / tahşidât

 • Birikmeler. Toplamalar. Yığınaklar.
 • Konuşarak fazla üzerinde durma.

taht-ı müzakere

 • Konuşulmakta olan.

taratun

 • Fârisî dilince söyleşmek. Farsça konuşmak.

tarz-ı mükaleme / tarz-ı mükâleme

 • Karşılıklı konuşma tarzı.

tatvil-i kelam / tatvil-i kelâm

 • Uzun konuşma. Sözü uzatma.

teati

 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Bir şeye el uzatıp almak. Hakkı olmayan şeye el uzatmak.
 • Fık: Pazarlıksız ve konuşmadan fiilen vâki olan mal alış verişi.

teba'ul

 • Kadının kocasıyla konuşup görüşmesi.

tebekküm

 • (Bekem. den) Dili tutulma. Konuşurken tutulup kalma.

tebelbül-ü akvam / tebelbül-ü akvâm

 • Muhtelif kavimlerden ibaret bir cemaatin kısım kısım olmaları, muhtelif dil konuşmaları.
 • Kavimlerin, ayrı ayrı milletlerin farklı dilleri konuşması.

tecemcüm

 • Sözünü söylemekte güçsüz olmak. Konuşamamak.

tefeyhuk

 • Geniş, bol olmak.
 • Çok konuşmak.

tefviye

 • Konuşkan olmak.

tehtehe

 • Ağır söylemek, sert konuşmak.

tekellüm / تكلم / تَكَلُّمْ

 • (Çoğulu: Tekellümât) Konuşmak. Söylemek.
 • Konuşma.
 • Konuşma.
 • Konuşma.
 • Konuşma. (Arapça)
 • Konuşma.

tekellüm etme

 • Konuşma.

tekellüm etmek

 • Konuşmak.

tekellüm-i ilahi / tekellüm-i ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın konuşması.

tekellüm-i samit / tekellüm-i sâmit

 • Sessiz konuşma.

tekellüm-ü hacer ve şecer

 • Ağaç ve taşın konuşması.

tekellüm-ü ilahi / tekellüm-ü ilâhî / تَكَلُّمُ اِلٰه۪ي

 • Allah'ın konuşması.
 • Allâhın konuşması.

tekellüm-ü şecer ve hacer ve hayvan

 • Ağaçların, taşların ve hayvanların konuşması.

tekellümat / tekellümât

 • Konuşmalar.

tekellümat-ı nebeviye / tekellümât-ı nebeviye

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) konuşması, mübârek sözleri.

tekellümat-ı tesbihiye / tekellümât-ı tesbihiye

 • Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anan konuşmalar.
 • Cenab-ı Hakk'ı tesbih eden kelâmlar, konuşmalar.

tekellümen

 • Konuşarak.

tekellümvari / tekellümvâri

 • Konuşur gibi.

tenadüm

 • (Nedem. den) Birbiriyle konuşma. Sohbet.

tenakuz

 • Sözün birbirini tutmaması. Konuşmada beyan edilen söz ve fikirlerin birbirine zıt olması.
 • Man: İki şeyin birbirine nakiz olması. Bir şeyin nakizi, o şeyin ref'inden (kaldırılmasından) ibarettir.

tenezzül

 • (Çoğulu: Tenezzülât) İnme, düşme. Aşağılama.
 • Gönül alçaklığı. Karşısındakinin seviyesine göre tevâzu ile konuşmak.
 • Yavaş yavaş inmek. Mekânını yukarıdan aşağıya nakletmek.

tenezzülat-ı ilahiye / tenezzülât-ı ilâhiye

 • Cenab-ı Hakk kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakikatları, anlıyabilecekleri ifadelerle beyan etmesi.

tertil

 • Muvafık ve yerli yerinde, güzel, uygun ve lâtif konuşmak.
 • Düşüne düşüne, yavaş yavaş, anlayarak okumak. Beyan eylemek ve âşikâr kılmak.
 • Kur'an-ı Kerim'i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin dura dura anlaya anlaya okumaktır. Kur'an-ı Kerim tertil üzere nâzil olmuştur.
 • Tane tane ve düşünerek okuma veya konuşma.

teşedduk

 • Ağzın köşesiyle konuşmak.

tevazzu'

 • Konulma, konulmuş. Bir şeyin bir yere konuşu.

tevcih-i kelam / tevcih-i kelâm

 • Sözü birine yöneltme, biriyle konuşma.

teve'ur

 • Bir şeyin güçlenerek halli ve yenilmesi müşkil olması.
 • Bir hususta çetin zorlukla karşılaşmak.
 • Konuşanın çapraşık söylemesinden ve anlaşılmadığından dolayı, dinleyenin hayrette kalması.

tevrih

 • Bir hâdisenin veya konuşmanın tarihini yazmak. Vakit bildirmek.

tezekkür

 • Akla getirme, hatırlama, anımsama.
 • Birkaç kişinin toplanarak bir işi konuşması, görüşme, müzakere etme.

tezerru'

 • Elle tartmak. Bir nesneyi kolla oranlamak.
 • Yemeği çok yemek.
 • Çok konuşmak.

ticani meselesi / ticanî meselesi

 • Ticanî tarikati konusu.

tündzeban

 • Düzgün konuşan, düzgün söz söyleyen. (Farsça)

ucb

 • (Ucub) Kibir, gurur. Kendini beğenmişlik. Ameline, yaptıkları işe güvenmek.
 • Varlığı nâdir olan şeyi görünce istiğrab etmek hâli.
 • Yabancı kadın taifesiyle beraber oturmak ve konuşmaktan pek hoşlanan.

ucme

 • Dil tutukluğu. Tutuk tutuk kekeliyerek konuşma.
 • Acemlik.

ülfet / الفت

 • Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma.
 • Alışma, kaynaşma.
 • Görüşme, konuşma.
 • Dostluk.
 • Dostluk. (Arapça)
 • Kaynaşma. (Arapça)
 • Görüşme, konuşma. (Arapça)
 • Ülfet etmek: (Arapça)
 • Dostluk kurmak. (Arapça)
 • Kaynaşmak, alışmak. (Arapça)
 • Görüşmek, konuşmak. (Arapça)

ulum-u diniye ehli / ulûm-u diniye ehli

 • Dinî ilimler konusunda bilgili olanlar.

ümmet

 • Cemaat, kavim, taife.
 • Bir hâkim milletin ashabından olan hey'et-i içtimaiye.
 • Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Bir peygamberin Hakka davet ettiği cemaat.
 • Bir dille konuşan millet.
 • Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat.

ünsa-üns

 • Sıkıfıkı konuşma.

üslub-u mücerred

 • (Sade üslub) Bu üslupta tabiîlik, akıcılık, selâset, kısalık, mânâ ve maksada kifayet sıfatları vardır. Bu üslup, âlet ilimlerinde, ders kitablarında, konuşmalarda ve beşerî muamelelerde kullanılır.

üslub-u mücerret / üslûb-u mücerret

 • Sade, basit üslûp (Bu üslûpta tabiîlik, akıcılık, kısalık, mânâ ve maksada yetecek kadar izah nitelikleri vardır. Ders kitaplarında, günlük hayatta ve konuşmalarda genellikle bu üslûp kullanılır).

üst perdeden başlamak

 • Ağız bozmak, sert konuşmak.

usul

 • Bir ilmin veya tekniğin asıl konusundan önce öğrenilmesi gereken başlangıç bilgileri, başlangıç, tertip, düzen metod.

va'z

 • Cemaati irşad amacıyla Kur'ân ve hadisleri yorumlayarak yapılan konuşma.
 • Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

vaaz

 • Dinî konular üzerinde konuşup nasihat etme.
 • Dini konuşma.

varid / vârid / وارد

 • Gelen, ulaşan. (Arapça)
 • Sözkonusu. (Arapça)

vefa-i ahid / vefâ-i ahid

 • Sözünü yerine getirme, sözünde durma konusu.

yave-gu / yâve-gû

 • (Çoğulu: Yâve-guyân) Saçmasapan konuşan, saçmalayan. (Farsça)

yedi meratib-i tevhid

 • Herşeyi bir olan Allah'a verme konusundaki yedi derece.

yehmur

 • Çok sözlü, çok konuşan adam.
 • Çok çalışkan ve işe cür'etli olan kişi.
 • Yeri götüren balık.

yekzeban

 • Söz birliği. Ağız birliği. Sözde beraberlik.
 • Aynı dili konuşan. Bir dilde.

zamir-i mütekellim

 • Mütekellim zamiri, yani konuşanın isminin yerini tutan zâmir. ("Ben" gibi)

zarif

 • Zarafetli. İnce ve nâzik tavırlı. Güzel. Şık. İnce nükteli.
 • İnce nükteli ve güzel tâbirlerle konuşan.

zeban-aver / zeban-âver

 • Düzgün konuşan, düzgün söz veya şiir söyleyen. (Farsça)
 • Dile getiren. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın