LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kolaylik ifadesini içeren 75 kelime bulundu...

asani / âsânî

 • Suhulet, kolaylık.

azimet / azîmet

 • Kuvvetli irâde, istek, arzu. Haramlardan, dinde yasak edilen şeylerden sakınmakla berâber, mümkün olduğu kadar ruhsatlardan yâni dinde izin verilen kolaylıklardan uzak durup; evlâyı, en iyi olduğu bildirilenleri, nefse zor gelenleri yapmak; takvâ yol u.

ber-vech-i yesir

 • Kolaylıkla, kolayca.

biselamet-il-emr

 • İşin kolaylıkla ve zahmetsiz yapılması.

biselameti'l-emr / biselâmeti'l-emr

 • İşin kolaylıkla ve kazasız belâsız yapılması.

dest-keş

 • Gözleri görmeyen bir kimseyi ellerinden tutup dolaştıran. (Farsça)
 • Kazanç. Kâr. (Farsça)
 • Yay gibi elde kolaylıkla idare olunabilen şey. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)
 • Bir işten vazgeçen. (Farsça)

dimase

 • Yumuşak.
 • Asanlık, kolaylık.

feleği müsait

 • Talihi, bahtı ve şansı müsait; hedefe ulaşmada büyük kolaylıklara mazhar.

hamas

 • Verem.
 • Yumuşaklıkla ve kolaylıkla bir şeyi çıkarmak.

heniyye

 • Kolaylık, sühulet.

hevn

 • Kolaylık, sühulet.
 • Vakar. Teenni.
 • Sükunet. Sekine. Rıfk.
 • Ufak şey. Hor ve zelil olmak.

hidayet / hidâyet

 • Doğru yolu gösterme, doğru, Allahü teâlânın râzı olduğu yolda bulunma.
 • Cenâb-ı Hakk'ın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsân etmesi ve kulun rızâsını kendi kazâ ve kaderine tâbi eylem

hıffet

 • Hafiflik; kolaylık; Arapça'da kural olarak teleffuzu dile ağır gelen lâfızların kurallar çerçevesinde düzenlenerek kolaylık sağlama; Meselâ, kàle fiilinin aslı 'kavele' dir. Ancak söylemesi dile ağır geldiği için 'vav' harfi 'elif'e çevrilerek kàle denmiştir.

hüveyna

 • Kolaylık, sühulet.

i'lal

 • Harf-i illetlerin kolaylık için başka harfe değiştirilmesine denir. ( ) nin ( ) olduğu gibi.

irfak

 • Fayda vermek, işe yaramak. Kolaylık ve mülâyemetle tutmak.

isaga

 • Kolaylıkla ve rahatlıkla yutulma.

isaga-i taam

 • Yemeğin kolaylıkla yutulması.

istihal

 • Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak.
 • Kolaylık elde etmek.

kabil-i inkisar

 • Kolaylıkla kırılabilir şeyler, kırılması kolay olan nesneler.

kafur / kâfur

 • Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
 • Cennette bir kaynak ismi.

kemal-i suhulet / kemâl-i suhulet / kemâl-i suhûlet / كَمَالِ سُهُولَتْ

 • Tam ve eksiksiz bir kolaylık, kolayca.
 • Tam bir kolaylık.

kemal-i sür'at ve suhulet / kemâl-i sür'at ve suhulet

 • Tam bir hız ve kolaylık.

manga

 • Ask. Tek bir kumandanın kolaylıkla sevk ve idare edebileceği kadar erden kurulu küçük askerî birlik. (Yaklaşık olarak on erden kurulabilecek olan mangada birkaç makinalı tüfek veya tabanca ile avcı erleri bulunur.)
 • Savaş gemilerinde erlerin yattığı koğuş.

melekat-ı akliyye / melekât-ı akliyye

 • Tecrübe neticesi aklen bilinen kolaylık, tecrübeden doğan bilgililik.

meysir

 • Meyser. Kolaylık yeri. Kolaylık.
 • Kumar. Arablar arasında ok ile oynanan kumar.
 • Kumar için kesilen hayvan.

mühevvin

 • Hiffet ve kolaylık gösteren. Kolaylaştıran.

müsag

 • Kolay yutulmuş. Boğazdan kolaylıkla geçirilmiş.

müsahele

 • Kolaylık gösterme, kolaylaştırma.

müsahelekar / müsahelekâr

 • Kolaylık gösteren. (Farsça)
 • Kolay sanan. (Farsça)

müsahelekarlık / müsâhelekârlık

 • Kolaylık gösterme. (Arapça - Farsça - Türkçe)

müshil

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.

müteyessir

 • (Yüsr. den) Kolaylıkla olabilen. Kolay yapılabilir. Yapılması kolay.

müyesser

 • (Yüsr. den) Kolaylıkla olan, kolay gelen, âsân olan, nasib.

müyesseriyet

 • Kolaylıkla elde etme.

ragad

 • Refah, genişlik, kolaylık.
 • Geçim kolaylığı.

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

refahet / رَفَاهَتْ

 • Geçimde kolaylık ve genişlik.

ruhsat

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini
 • İzin, müsaade; kulların özürlerine binaen, kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru olan şeyler, yolculukta Ramazan orucunun tutulmaması gibi.
 • İslâmiyet'in, meşakkat ve zarûret gibi sebeblere bağlı olarak, ibâdetlerde ve diğer işlerde tanıdığı izin ve kolaylık; azîmetin zıttı.

samha

 • Kolaylık. Asânlık. Sühulet.

sehlen

 • Kolaylıkla, kolay surette.

selaset / selâset

 • Edb: Anlatıştaki kolaylık ve rahatlık. Açık, kolay, akıcı ve âhenkli ifade.
 • Sözün akıcılığı, ifadedeki ahenk, kolaylık ve akıcılık.

semha

 • Kolaylık, sühulet.

serra

 • Kolaylık, rahatlık, genişlik.
 • Sevinçli oluş.
 • Bolluk.

suhulet / suhûlet

 • Kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık.

sühulet / sühûlet

 • Kolaylık. Kolaylık vasıtası.
 • Yavaşlık. Nâzik muamele.
 • Elverişli. Kullanışlı.
 • Paraca kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık, kolaylık aracı, yavaşlık, nazik muamele, elverişli, kullanışlı, paraca kolaylık.

suhulet / سهولت

 • Kolaylık.

sühulet / sühûlet / سهولت

 • Kolaylık. (Arapça)

suhulet / suhûlet / سُهُولَتْ

 • Kolaylık.

sühulet-bahş

 • Kolaylık veren. Kolay kullanılan. Pratik. (Farsça)

suhulet-i beyan / suhûlet-i beyân / سُهُولَتِ بَيَانْ

 • Açıklamada kolaylık.

suhulet-i fevkalade / suhulet-i fevkalâde

 • Olağanüstü kolaylık.

suhulet-i intişar

 • Yayılmadaki kolaylık.

suhulet-i mutlak

 • Tam kolaylık.

suhulet-i mutlaka

 • Sınırsız kolaylık.

sühulet-i mutlaka

 • Sonsuz ve tam kolaylık.

suhulet-i mutlaka / suhûlet-i mutlaka / سُهُولَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz kolaylık.

suhuletle / suhûletle

 • Kolayca, kolaylıkla.
 • Kolaylıkla.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tesamuh

 • Hoş görme. Hoş görürlük. Birbirine kolaylık gösterme. Kayıtsız olma. Gaflet etmek.
 • İhmal etmek.

teshilat / teshîlât / تسهيلات

 • (Tekili: Teshil) Kolaylıklar.
 • Kolaylıklar. (Arapça)

teyessür

 • Kolaylıkla husule gelme.
 • Muvaffakiyet ve başarı ile bitme.

ulum-u bedihiyyat / ulum-u bedihiyyât

 • Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler.

vesile-i teshilat / vesile-i teshilât

 • Kolaylık vesilesi.

yesar

 • Sol, sol el.
 • Varlık, zenginlik.
 • Gençlik.
 • Bolluk.
 • Kolaylık.

yesaret

 • Zenginlik.
 • Kolaylık.

yeser

 • Kolaylık, sühulet.
 • Birinin sağ tarafından gelme.
 • Yün, ip gibi şeyleri bükme.

yüsr / يُسْرْ / یسر

 • Kolaylık. Genişlik. Rahatlık. Zenginlik. Gına. Refah.
 • Kolaylık; zahmetsizlik.
 • Kolaylık.
 • Kolaylık. (Arapça)
 • Zenginlik. (Arapça)

yüsr-ü din

 • Dindeki kolaylık.

yüsr-ü vahdet / يُسْرُ وَحْدَتْ

 • Birlikten gelen kolaylık.

yüsret

 • Kolaylık, sühulet. Rahat.

yüsür

 • Kolaylık, sühulet, yüsr.

zeca'

 • Hüküm geçmek.
 • Kolaylık.

zelaka

 • (İzlâk - Zellâka) Fasâhat, kolaylık ve lisan inceliği, keskinlik. Nutkun güzel ve çabuk olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın