REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te koca ifadesini içeren 122 kelime bulundu...

acaiz

 • (Tekili: Acuze) Kocakarılar. İhtiyar kadınlar.

acuz / acûz / عجوز

 • Çok yaşlı kadın. Kocakarı.
 • Kılıç.
 • Şarap.
 • Sırtlan.
 • Kocakarı. (Arapça)
 • Cadı. (Arapça)

acuze / acûze / عجوزه

 • Güçsüz kocakarı.
 • Kocakarı. (Arapça)
 • Cadı. (Arapça)

acuze-i şemta

 • Saçı ağarmış kocakarı.

aşir

 • Onda bir. On kısma taksim edilen bir şeyin herbir parçası.
 • Kur'an-ı Kerimin on cüz'ünden herbiri veya on âyetlik bir parçası.
 • Dost, yardımcı, yardak.
 • Koca.
 • Kabile.
 • Kötülükte yardımcılık eden.
 • Sahip.
 • Toz.

asy

 • Yaşamak.
 • Kocamak, ihtiyarlamak.

azebe

 • Kocası olmayan kadın.

ba'l

 • (Çoğulu: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer.
 • Hayret.
 • Zaaf, zayıflık.

berd-ül acuz / berd-ül acûz

 • Kocakarı soğuğu. (Rûmi şubatın 26'sında başlar ve 7 gün şiddetle devâm eder.)

berdülacuz / بردالعجوز

 • Kocakarı soğuğu. (Arapça)

bevar

 • Mahvolma, çürüme, yok olma.
 • Kadının kocaya varmayıp evde kalması.

beyn-ez zevceyn

 • Karı-koca arasında.

bi-fasal / bî-fasal

 • (Kürtçe) Fırsat vermeyen, kocaman mahlûk.

bive

 • Dul kadın, kocasız kadın. (Farsça)

bivegi / bivegî

 • Dulluk. Kocasız kadının hâli. (Farsça)

buulet

 • Zevciyet. Karıkocalık.
 • İmtinâ ve red ve muhalefet etmek.

cadu

 • Büyücü, cadı. (Farsça)
 • Hortlak, gulyabani. (Farsça)
 • Acuze, çirkin kocakarı. (Farsça)
 • Çok güzel söz. (Farsça)

cesim / cesîm

 • İri, kocaman.

cülazi / cülazî

 • Kocaman ve kuvvetli. İriyarı.
 • Hâdim, hademe, hizmetkâr.
 • Kilise veya manastır uşağı.
 • Papaz veya keşiş.

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

dahm

 • İri, büyük, kocaman, cüsseli, kalın.

ehl

 • Sahip, malik,
 • Maharetli, usta.
 • Bİr yerde oturan.
 • Karıkocadan herbiri.

er'es

 • Başı büyük, kocakafa.

eramil

 • (Tekili: Ermele) Bekârlar. Dul kadınlar. Kocaları ölmüş veya boşanmış kadınlar.

ezvac

 • Çiftler. Zevceler. Nikâhlı karılar.
 • Kocalar.

fena

 • (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 • Geçici dünya.
 • Geçip gitme.
 • Tas: Kendi varlığından geçmek.
 • Kötü.
 • Devamlı olmayan.
 • Çok kocamış olmak.

fertut

 • Pir, çok ihtiyar. (Farsça)
 • Bunak, kocamış. (Farsça)

fükuk

 • Yaşamak.
 • Kocalmak, ihtiyarlamak.
 • Ayrılmak.

ganec

 • Koca.
 • Şeyh.

hadaka

 • Elmas.
 • Her görüp beğendiğini aldırmak için kocasına teklif eden kadın.

halil / halîl

 • Zevc, koca. Nikâhlı karı. Zevce.
 • Dost.
 • Zevc, koca.

halvet-i faside / halvet-i fâside

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni olmasına rağmen birleşmeleri.

halvet-i sahiha

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri.

hani'

 • Karısını boşamış koca veya kocasından boşanmış kadın.

hem-ser

 • Arkadaş, Karı kocadan her biri. (Farsça)

hemser / همسر

 • Eş, karı kocadan her biri. (Farsça)

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.
 • İhtiyarlama, kocama.
 • Mısır ehramlarından biri.

heremdide / heremdîde

 • Yaşlanmış, kocamış, ihtiyarlamış. (Farsça)

herim

 • Çok ihtiyarlamış ve kocamış kimse.

heymere

 • Koca avret. İhtiyar kadın.

hiba

 • Bahşiş.
 • Kadına kocasından kalan hisse.
 • Vergi.

hillevf

 • Kocamış, ihtiyarlamış.
 • Yalancı, hilekâr.

hızve

 • Kadının, kocası yanında hürmetli, izzetli ve mertebeli olması.

hukuk-u zevciye

 • Karı ile kocanın birbirlerine karşı hâiz olduğu haklar. Aile hukuku.

hulle

 • Ağır, pahalı.
 • Belden aşağı ve belden yukarı olan iki parçadan ibâret olan elbise.
 • Cennet elbisesi.
 • Fık: Üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması. Müslim bir erkek karısını üç talak ile boşarsa,

iddet

 • Bekleme müddeti.
 • Sayılmış. Madud.
 • Cemaat.
 • Hıfz.
 • Fık: Kocasından ayrılan kadının, başkası ile evlenebilmesi için, üç defa hayız görüp temiz oluncaya kadar geçen zaman. (Kocasından boşanırsa 100 gün, kocası ölürse 130 gün.)
 • Kocasının ölümüyle dul kalan veya talak (boşama) ve fesh (nikâhın bozulması) sebebiyle evlilik bağı çözülen kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken zaman.
 • Bekleme süresi. İslâm hukukunda kocasından boşanan bir kadının 100 gün, kocası ölen bir kadının 130 gün bekleme müddeti. Bu müddet geçmeden başkasıyla evlenemez.
 • Kocası ölen kadının bekleme süresi.

iddet-i haml

 • Fık: Çocuk doğurmakla biten iddet. Kocası ölen veya boşanan gebe kadının, çocuğun doğmasını beklemesi demektir.

iddet-i vefat

 • Fık: Ölüm neticesinde icab eden iddet. Kocası ölen kadın hür ise 130 gün, cariye ise 65 gün iddet bekler.

ihtila'

 • (Kadın) Nikâhı bozdurma. Kadın mehrinden vazgeçip veya çok para vererek kocasından boşanması.

ihtişar

 • Büyük kafalı olma, koca başlı olma.
 • Toplanma, cem' olma.

iktihal

 • İhtiyarlama, yaşlılanma, kocama.
 • Saç ve sakala kır düşme.

ila / îlâ

 • Kocanın karısına dört ay veya daha çok zaman veya zaman söylemeyerek "Sana yaklaşmayacağım" diye yemîn etmesi.

ırs

 • Koca ile karıdan her biri.
 • Nâmus.

irs

 • Karı ile kocadan her biri.

kaside / kasîde

 • Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

kasırat-üt tarf

 • Kocasından başkasına aslâ bakmayan. (Cennet kadınlarının bir vasfı) Huriler.

kaus

 • Yaşlı, koca, ihtiyar.

kayın

 • Kadının veya kocanın erkek kardeşi.

kaynata

 • Karı ve kocaya göre birbirlerinin babası.
 • Kayınpeder.

kazulet

 • Kocaman.

kenud

 • Çok küfran-ı nimet eden kimse. Çok levm ve küfreden cahud.
 • Birşey yetiştirilemiyen verimsiz arazi.
 • Kocasının hukukuna ve iyiliklerine küfran eden nankör kadın.
 • Yemeğini misafirden sakınarak yalnızca yiyen cimri.
 • Kölesini, uşağını çok döven kimse.

kıtfir

 • Zeliha'nın kocası olan Mısır azizinin ismi.

kühensal / kühensâl

 • Yaşlanmış, ihtiyarlamış, kocamış. Eskimiş. (Farsça)

kuş'am

 • (Çoğulu: Kaşâım) Yaşlı ihtiyar, koca kimse.
 • Belâ.
 • Arslan.
 • Sırtlan.
 • Örümcek.
 • Karınca yuvası.

lefüt

 • Evvelki kocasından çocuğu olan ve daima çocuğuna iltifat eden evli kadın.

libas

 • Giyilecek şey. Elbise.
 • Karı ve koca.
 • Mc: İctima'.
 • Şübhe kabul eden söz.

mahule

 • Kocası ölmüş kadın.

me'vum

 • Koca başlı ve gövdeli kimse.

mefred

 • Çok büyük, kocaman, aşırı derecede iri.

mesfiyy

 • Üç kez karısı ölmüş adam. (Üç kez kocası ölmüş kadına "mesfiye" derler.)

metruke

 • (Terk. den) (Erkekten) boşanmış.
 • Kocası tarafından bırakılmış kadın.

mizvac

 • Çok koca değiştiren kadın. Çok kocalı kadın.

mualleka

 • (Çoğulu: Muallekat) Askılar. Henüz karar verilmemiş olanlar.
 • Kocası kaybolan kadın.
 • İslâmiyet'ten evvel Arabların meşhur edib ve şâirlerinin Kâbe duvarına astıkları yazılar ve şiirler.

muamele-i zevciye

 • Karı koca ilişkisi.

muazzam

 • Büyük, iri, cesim, mükerrem, mübeccel, koskoca.

mübaale

 • Cilveleşme, oynaşma (karı-koca arasında).

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

muhalaa / muhâlaa

 • (Muhâlaat) Birbirlerinden resmen ayrılma (karı-koca.)
 • Kadının mal karşılığı kocasına kendini boşattırması.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

mühtecin

 • Pek küçük yaşta iken evlendirilerek kocaya verilmiş olan kız.

muhteli'

 • Kocasından boşanan kadın. İhtilâ eden kadın.

muktir

 • Dar hâlli, durumu sıkıntılı.
 • Kocasını nafaka bakımından sıkıştıran kadın.

nafaka-i iddet

 • Fık: Kadının iddeti içinde muhtaç olduğu nafaka. Koca, boşadığı karısını iddeti bitinceye kadar infakla mükellef olduğu için bu müddet zarfındaki nafaka hakkında bu tâbir meydana gelmiştir.

naşiz

 • Karısına karşı çok zâlim olan koca.
 • (Kalb) heyecanla coşma.
 • Kalkmış, kabarmış, atan (damar).

naşize / nâşize

 • Kocasının hanesinden, izni olmaksızın çıkıp kendisini kocasından haksız yere men'eden kadın. Bu çıkış hakikaten olabileceği gibi, hükmen de olabilir.
 • Kabarmış, şişmiş.
 • Kocasının izni olmaksızın evinden kaçan ve kendisini beyinden haksız yere men eden kadın.
 • Kocasına üstünlük taslayan kadın.

nüşuz / nüşûz

 • Kocasına kötü muamelede bulunma, geçimsizlik.
 • Kadının kocasına kafa tutup isyan edici bir durum almasıdır. Güya kendisini yüksek sayıp itaatını kaldırmış olur.
 • Kadının kocasına itaat etmemesi.

nüşuze

 • Kadının, kocasından nefret edip kaçması.
 • Fık: Kocasına karşı üstünlük iddia eden kadın.

padav

 • Kocakarı. (Farsça)

parav

 • Kocakarı, acûze. (Farsça)

paru

 • (Pârub) Kocakarı, acûze. (Farsça)

pirezen

 • Kocakarı, acuze. (Farsça)

piri / pirî

 • İhtiyarlık. Kocamışlık.

pirsal

 • Kocamış, ihtiyar, yaşlı. (Farsça)

pirzen

 • Kocakarı, acuze. Yaşlı kadın. (Farsça)

rabbat

 • Kadınların efendileri, sâhipleri, kocaları.

refik / refîk

 • Koca, eş.
 • Arkadaş.

revv

 • Çift, karı-koca, zevc.

ric'i / ric'î

 • Geri dönmeye ait ve mensub.
 • Üç talakla boşanmamış kadın. Tekrar kocasına dönmesi mümkün olan. Buna talak-ı ric'î denir.

şemta

 • Saçı ağarmış kadın. Kocakarı, acuze.
 • Akı karasına karışmış saç.
 • Kocakarı.

şevher / شوهر

 • Erkek eş, koca, zevc. (Farsça)
 • Koca. (Farsça)

sıhr

 • Damat yahut enişte.
 • Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık.

şuy / şûy / شوی

 • Koca, eş, zevc. (Farsça)
 • Koca. (Farsça)

taarrus

 • (Çoğulu: Taarrusât) Kocanın, karısına karşı sevgisini göstermesi.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Zevcenin iddet müddeti (üç temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasına dönmehakkı bulunmayan talâk.

teba'ul

 • Kadının kocasıyla konuşup görüşmesi.

tehrim

 • Kocaltma.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

teremmül

 • Dul kalma. (Kadının) kocası ölme.

tesellüb

 • Soyunma.
 • Kocası ölen kadının, zinetli elbisesini çıkarıp, matem elbisesini giymesi. (Bu iyi bir âdet değildir.)

tezvic / tezvîc

 • Evlendirme, kocaya verme.

tivele

 • Bir kadına kocası buğzedip (gizli düşmanlık edip) kendisinden soğuduktan sonra, kadının, kocasının sevgisini tekrar celbetmek (çekmek) için mutlak te'sir edeceğine inanarak sihir yapması.

vebr

 • Kocakarı soğuğundan bir gün.
 • Ada tavşanı, ak tavşan.

verdane

 • Toplu oklava.
 • Koca başlı kertenkele.

zat-üz-zevc / zât-üz-zevc

 • Kocası olan kadın.

zeff

 • Kişinin nikâhlısını kocasına teslim etmek.

zefif

 • Çabuk davranan. Çevik.
 • Deve kuşunun yelmesi.
 • Gelini kocasına göndermek.
 • Hızla gitmek.

zevc / زوج

 • Çift. İki şeyden meydana gelen.
 • Sınıf, cins, nev'.
 • Karı ve kocanın herbiri.
 • Koca, eş.
 • Erkek eş, koca.
 • Koca, eş.
 • Koca. (Arapça)
 • Çiftin teki. (Arapça)

zevceteyn / زوجتين

 • Karıkoca. (Arapça)

zevceyn / زوجين

 • Karı ile koca. Kadın ile erkek çift.
 • Karıkoca. (Arapça)

zevciyyet

 • Karı kocalık.
 • Kocalık, karılık. Eşlik. Karı ve koca oluş.

zevcyen

 • Karı-koca, iki eş.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs
 • Kocanın karısına "sen anam gibisin" demesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın