LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kimseler ifadesini içeren 466 kelime bulundu...

a'mide

 • (Tekili: Amud) Direkler. Temeller. Sütunlar.
 • Mc: Büyük kimseler. Büyükler.

agmar

 • (Tekili: Gamr) Yüce kimseler.
 • Seller.
 • (Gumr) Bilgisizler, cahiller.

ahiret ehli / âhiret ehli

 • Âhiret hayatını esas tutan kimseler.

ahrar

 • (Tekili: Hür) Hürler. Esir veya köle olmayan kimseler.
 • Silsilesinde esir veya köle bulunmayanlar.
 • Hürriyetçiler.

ahval / ahvâl

 • Hâller. Tasavvuf yolunda bulunan kimselerin, kalblerinde meydana gelen değişmeler. Hâl'in çokluk şeklidir.

ahyar / ahyâr

 • Hayırlı kimseler.

akademi

 • Bir ilim dalında ihtisas sahibi kimselerin çatısı altında toplandığı kuruluş.

akdemin / akdemîn

 • Daha evvelce yaşamış olanlar. Geçmişler. İleride ve daha mühim kimseler.
 • Eksikler.

aktab / aktâb

 • Kutuplar, büyük velilerden zamanının en büyük mürşidi olan kimseler.

alaka / alâka

 • İlişik, rabıta, merbutiyet.
 • Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse.
 • Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.)

asfiya-i müçtehidin / asfiya-i müçtehidîn

 • Kur'ân ve sünnetten yola çıkarak hüküm ortaya koyan ve Hz. Peygamberin yolundan giden ilim ve takvâ sahibi kimseler.

ashab

 • Hz. Peygamber'i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler.

ashab-ı akıl ve nakil

 • Akıl ve bilim sahipleri ve dinî bilgileri nakleden kimseler.

ashab-ı dünya

 • Yalnızca dünyaya çalışan, dünyalık kimseler.

ashab-ı irfan ve hikmet

 • İlim ve hikmet sahibi kimseler.

ashab-ı kemal

 • Mükemmel ve olgunluk sahibi kimseler.

ashab-ı keşif

 • İmanın hakikatlerine ve sırlarına, mânevi terakki ile ulaşan kimseler.

ashab-ı meymene / ashâb-ı meymene

 • Uğurlu kişiler, iyi kimseler.
 • Dinen ihtiram mevkiinde bulunan yüksek haysiyet sahibleri. Hayırlı kimseler.

ashab-ı şuur

 • Şuurlu kimseler.

ashab-ı tahkik

 • Gerçeği delilleriyle araştıran kimseler.

ashab-ı uhdud / ashâb-ı uhdûd

 • Cenab-ı Hakka imân ve itâat edenleri çukurlara doldurup yakan veya sopa ile döven, fir'avn gibi zâlim kimseler.

ashab-ı yemin

 • Uğurlu, meymenetli kimseler.

ashab-üş-şimal / ashâb-üş-şimâl

 • Amel defterleri sol taraflarından verilecek olan cehennemlik kimseler.

asr

 • (Asır) Bir devrelik zaman.
 • İkindi vakti.
 • Zamanın bir cüz'ü.
 • Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet.
 • Yüz yıl.
 • Eskiden bazılarınca kırk, elli veya altmış yıllık müddet.
 • İnsanın ortalama yaşayış zamanı.
 • Gece ve gündüzden

atavil

 • (Tekili: Atvel) Seçkin kimseler.
 • Uzun boylular.

avabis

 • Müdhiş, çetin günler.
 • Yüzü abûs kimseler.

avali / avalî

 • Büyük ve sayılı kimseler. Büyükler. Yüceler.
 • Medine etrafındaki semtler.

avam-perestane

 • Avam kimselere yakışır şekilde. (Farsça)
 • Şiddetli halk taraftarı olan birine yakışır sûrette. (Farsça)

avamperestane / avamperestâne

 • Bilgisizce, câhilce; avamâ, sıradan kimselere yakışır şekilde.

avasım

 • (Tekili: Asıme) Temiz, ismetli kimseler.
 • Hudut şehirleri.

avazil

 • (Tekili: Âzil) Başa kakıcı kimseler.

ba-haberan / bâ-haberan

 • (Tekili: Bâ-haber) Haberliler, haberi olanlar. Akıllı, zeki, ihtiyatlı kimseler.

bahatir

 • (Tekili: Bühter) Kısa boylu kadınlar, bodur kimseler.

bahriyyun

 • Gemiciler ve kaptanlar gibi deniz işlerini bilen kimseler.

bakiyyet-üs-süyuf / bakiyyet-üs-süyûf

 • Kılıçtan kurtulan kimseler.
 • Mc: Arta kalan kişiler.

batıniyyun / bâtıniyyûn

 • Kurânın açık mânâlarını bir yana bırakıp gizli mânalar bulduklarına inanarak sapıtan kimseler.

belagat / belâgat

 • Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san'atı. Muktezâ-yı hâle mutâbık söz söylemek.
 • Belâgat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün Edebiyat denilen bilgiye,

benul-ahyaf / benûl-ahyâf

 • İslâm mîrâs hukûkunda Eshâb-ı ferâiz adı verilen (Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini, paylarını bildirdiği) kimselerden ana bir erkek ve kız kardeşler.

berehmen

 • (Berhemen) Puta tapan. Ateşperestlerin bilginleri ile puta tapan kimselerin papazları. (Farsça)

berere

 • (Tekili: Bârr ve Berr) Dindar ve temiz kimseler. Takvâ ehli olan, her çeşit günahlardan sakınanlar. Çok hayır sahibi kimseler.

beyya'

 • (Bey'. den) Dellal.
 • Alıp satan kimseler.
 • Perâkende olarak satış yapan küçük tüccar.

beyyine-i adile / beyyine-i âdile

 • Huk: Adaletli kimselerin şehadetleri.

bid'at ehli

 • Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid'at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette) dinde olmayan yenilikler ortaya çıkaran kimseler, dinde reformcular.

bugat

 • (Tekili: Bâgî) Haksızlık edenler, âsiler, serkeş kimseler.

büyutat / büyûtât

 • (Tekili: Büyût) Asilzâde aileleri.
 • Asil kimseler, soylu kişiler.
 • Ev kümeleri.

çağdışı

 • Askerliğe alınma çağı dışında.
 • Çağın fikirlerine felsefesine uymayan. Bu mânada bazı kimselerin kelimeyi hakaret olarak kullanmaları dar görüşlülüğün ve cehaletin neticesidir. Çünkü çağın insanlık için zararlı öyle fikirleri ve felsefeleri vardır ki, gelecek devirler bunu anladıkları

caka

 • (Argo) Gösteriş, çalım. Caka, mal mülk, giyim, kuşam, yahut hareket davranış yoluyla olabilir. İslâm'da gösterişin her şekli haram ve günahtır. Bugün bazı kimseler ve aileler gösteriş belâsı yüzünden maddî sıkıntılara düşmekte, israfa sürüklenmektedir. İşledikleri günahın cezasını bu dünyada da çeki

celali / celalî

 • Celal ismine dâir. İlâhi ve celale müteallik. Celal adlı kimselerle alâkalı olan.
 • Hicri XI. Asırdan önce Anadolu'da baş gösteren eşkiyaya verilen ad.
 • Sultan Celaleddin Melikşah tarafından hazırlanan ve Hicri 471 tarihinde başlayan bir güneş takvimi.

cengiziyan

 • Cengiz soyundan gelenler, bunlara tâbi olan kimseler. (Farsça)

cennetmekan / cennetmekân

 • "Yeri cennet olası, makamı cennet olan" meâlinde olup, vefat eden makbul ve sâlih kimselere hürmeten söylenir.

dalkavukluk

 • Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olan kimselere aşırı bağlılık.

danişmend

 • (Çoğulu: Dânişmendân) Bilgili, ilimli. (Farsça)
 • Tanzimattan evvel, kadıların yanında stajyer olarak çalışan kimseler için kullanılan bir tâbirdi. (Farsça)

dayı

 • Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan.
 • Annenin erkek kardeşi.

devletli

 • Eskiden vezir ve müşir gibi büyük rütbeli kimselere verilen bir ünvan. (Farsça)

divan

 • Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap.
 • Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer.

duhas

 • Denizlerde çok olan büyük bir canavar. (Arkasıyla, boğulan kimselere yardım edip kurtarır, "dülfin" de derler.)

dun-perver / dûn-perver

 • Kötü kimseleri koruyan, alçak kişileri muhafaza edip onların ilerlemelerine yardımcı olan. (Farsça)

dunperver / dûnperver / دون پرور

 • Aşağılık kimseleri koruyan. (Arapça - Farsça)

eali

 • (Tekili: A'lâ) İtibarı ve şerefi yüksek zâtlar. İyiler. Günahtan sakınan temiz ve sâlih amel sâhibi kimseler.

ebedi mahrem / ebedî mahrem

 • Dinde kendileriyle evlenilmesi ölünceye kadar haram, yasak olan kimseler.

ebrar / ebrâr

 • İyi kimseler. Îmânlarında sâdık (doğru), Allahü teâlânın yasak kıldığı şeylerden sakınıp, emirlerine uyan, bozuk inanışlardan, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden uzak duranlar. Teklik şekli berr'dir.

edani

 • (Tekili: Ednâ) Ednâlar, en deniler, en alçaklar. Alçak, pek bayağı ve aşağılık kimseler.

ef'al-i mükellefin / ef'âl-i mükellefîn

 • İslâm dîninde mükelleflerin (dînî vazîfeleri yerine getirmekle yükümlü, sorumlu kimselerin) yapmaları ve sakınmaları lâzım olan emirler ve yasaklar. Ahkâm-ı İslâmiyye (fıkıh bilgileri), din bilgileri.
 • Mükellef olanların (yani; Cenâb-ı Hakk'ın teklif ve emirlerini kabul ve vazifeli kimselerin) yaptıkları amel ve işler. Bunlar şu isim altında sıralanır: Farz, vâcip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh, haram, sahih bâtıl, fâsid, helâl.

efadıl / efâdıl

 • (Efâzıl) Faziletliler, iyiliksever ve temiz kimseler.
 • Üstün nitelikli kimseler.

efahim

 • (Tekili: Efhâm) Büyük zatlar. Pek büyük, muhterem kimseler.

efazıl / efâzıl

 • (Tekili: Efdal) Fâzıllar, faziletliler. Mümtaz ve çok bilgili kimseler.

eglal

 • (Tekili: Gull) Halkalar. Kelepçeler. Mahkemenin cezaya müstehak kılıp mahkum ettiği kimselerin boyun ve ayaklarına vurulan zincirler.
 • (Galel) Ağaçlar arasında korulukta akan sular.

ehibba / ehibbâ

 • Dostlar, sevdiği kimseler.

ehl u iyal / ehl u iyâl

 • Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu aile efradı ve diğer kimseler.

ehl-i adalet

 • Adaletle davranan kimseler.

ehl-i ahiret / ehl-i âhiret

 • Âhiret ehli, âhiret hayatını esas tutan kimseler.

ehl-i akıl ve vicdan

 • Akıl ve vicdan sahibi kimseler.

ehl-i dalalet / ehl-i dalâlet

 • Doğru ve hak yoldan sapmış inançsız kimseler.

ehl-i dalalet ve gaflet / ehl-i dalâlet ve gaflet

 • Doğru ve hak yoldan sapmış ve gaflete dalmış kimseler.

ehl-i dalalet ve ilhad / ehl-i dalâlet ve ilhad

 • Doğru ve hak yoldan sapan, insanları da saptırmaya çalışan sapık kimseler.

ehl-i dalalet ve sefahet / ehl-i dalâlet ve sefahet

 • Doğru ve hak yoldan sapmış ve yasak zevk ve eğlenceye düşkün kimseler.

ehl-i dirayet

 • Zeka, bilgi ve kavrayış sahibi kimseler.

ehl-i gaflet

 • Âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olan kimseler.

ehl-i gaflet ve dalalet / ehl-i gaflet ve dalâlet

 • Âhirete ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız ve hak yoldan sapmış kimseler.

ehl-i gıybet

 • Gıybet eden, arkadan çekiştiren kimseler.

ehl-i hak

 • Hak ve doğru yolda olan kimseler.

ehl-i hak ve iman

 • Hak ve doğru yolda olan, Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye inanan kimseler.

ehl-i hak ve insaf

 • Hak ve doğru yolda olan insaf sahibi kimseler.

ehl-i hak ve istikamet

 • Doğru ve hak yolda olan kimseler.

ehl-i hak ve zekavet / ehl-i hak ve zekâvet

 • Doğru yoldan olan ve çabuk anlayıp kavrayan zekî kimseler.

ehl-i hakikat ve kemal / ehl-i hakikat ve kemâl

 • Doğru ve hak yolda olanlar ve mânevî açıdan belirli bir olgunluğa erişmiş kimseler.

ehl-i hakikat ve keşif

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i hamiyet

 • Hamiyet ve gayret sahibi kimseler.

ehl-i hidayet

 • Hidâyette ve doğru yolda olanlar. Hidâyete erişmiş kimseler.

ehl-i hıfz

 • Kur'ân'ı ezberleyen, kimseler, hâfızlar.

ehl-i hükümet

 • Hükümete mensup kimseler, milleti idare edenler.

ehl-i ihtisas

 • Sahasında uzman olan kimseler.
 • İhtisas sahibi olan kimseler. Bu kişiler yalnız kendi meslekleriyle uğraşırlar, çeşitli meslek ve meselelerle fikirlerini dağıtmazlar.

ehl-i ihtisas ve müşahede

 • Görünmeyen âlemlere ait hakikatleri bizzat gözleyen ve bu konuda uzmanlaşan kimseler.

ehl-i ilim ve kemal

 • Fazilet ve ilim sahibi kimseler.

ehl-i ilim ve tarikat

 • İlim sahibi ve bir tarikata bağlı olan kimseler.

ehl-i iltibas

 • Hak ile batılı karıştıran kimseler.

ehl-i iman / ehl-i îmân

 • Allah'a ve Allah'tan gelen herşeye inanan kimseler, mü'minler.

ehl-i iman ve hakikat

 • Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye inanan ve Kur'ân'a tâbi olan kimseler, mü'minler.

ehl-i iman ve irfan

 • Allah'a ve Allah'tan gelen herşeye inanan kimseler ve ilim sahipleri.

ehl-i iman ve salahat / ehl-i iman ve salâhat

 • Allah'a ve iman esaslarına inanan takva sahipleri, sâlih kimseler.

ehl-i iman ve takva / ehl-i iman ve takvâ

 • Allah'a inanıp Onun emir ve yasaklarına titizlikle uyan kimseler.

ehl-i iman ve tevhid

 • Allah'a ve Allah'tan gelen herşeye inanan ve bunu ilân eden kimseler, mü'minler.

ehl-i iman ve'l-kur'an / ehl-i iman ve'l-kur'ân

 • Allah'a ve Kur'ân'a inanıp emir ve yasaklarına titizlikle uyan kimseler.

ehl-i inkar ve dalalet / ehl-i inkâr ve dalâlet

 • Hak yoldan sapmış, inançsız kimseler.

ehl-i insaf

 • İnsaf sahibi kimseler.

ehl-i insaf ve dikkat

 • İnsaf sahibi ve dikkatli kimseler.

ehl-i irfan

 • Cenab-ı Hakkı tanıyıp bilen, hak ve hakikatin özüne ve esasına ulaşan, bilgi ve marifet sahibi kimseler.

ehl-i ispat

 • Doğruyu ortaya çıkaran kimseler.

ehl-i iştiyak

 • Çok istekli kimseler.

ehl-i isyan

 • Allah'a karşı isyan eden kimseler.

ehl-i izzet

 • İtibar ve şeref sahibi kimseler.

ehl-i kemal / ehl-i kemâl

 • Kemâl sahibi, olgun kimseler.

ehl-i keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hâl ve hareketler gösteren kimseler.

ehl-i keşif ve hakikat

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve ilham

 • Görünmeyen ve bilinmeyen âlemlere ait olan hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve yardımıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i keşif ve tahkik

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i kıraat ve kitabet

 • Okuma-yazma bilen kimseler.

ehl-i marifet / ehl-i mârifet

 • Allah'ı bilme ve tanıma lütfuna eren kimseler.

ehl-i mektep ve fen

 • Okumuş ve ilim ehli kimseler.

ehl-i nübüvvet ve salahat / ehl-i nübüvvet ve salâhat

 • Peygamberler ve takva sahibi sâlih kimseler.

ehl-i rivayet-i sadıka / ehl-i rivâyet-i sadıka

 • Peygamberimizden duyulan şeyleri dosdoğru bir şekilde nakleden kimseler.

ehl-i salah / ehl-i salâh

 • Namuslu, doğru ve adaletli kimseler.
 • Huk: Hâli mestur, nâmuslu, doğru, adaletli olan kimse. Sâlih kimseler.

ehl-i salahat / ehl-i salâhat

 • Dine göre yaşayanlar, salih kimseler.

ehl-i sefahet

 • Zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkün olan kimseler.

ehl-i sefahet ve dalalet / ehl-i sefahet ve dalâlet

 • Yasak eğlence, zevklere düşkün olan, doğru ve hak yoldan sapan, sapık kimseler.

ehl-i şirk ve dalalet / ehl-i şirk ve dalâlet

 • Allah'a ortak koşanlar ve hak yoldan sapmış inançsız kimseler.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.

ehl-i takva / ehl-i takvâ

 • Takvâ sahipleri; Allah'tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyan kimseler.

ehl-i takva ve salahat / ehl-i takvâ ve salâhat

 • Allah'tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyan ve dindarlıkta çok ileri olan kimseler.

ehl-i takva ve vicdan / ehl-i takvâ ve vicdan

 • Allah'tan korkan, emirlerine bağlı olan dindar kimseler ve vicdan sahipleri.

ehl-i tasavvuf

 • Tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler.

ehl-i tenkit

 • Eleştirmenler, kritik ve eleştiri yapan kimseler.

ehl-i tetkik

 • Dikkatle ve titizlikle araştıran kimseler.

ehl-i vahdetü'ş-şuhud

 • Görünen herşeyin Allah'ın varlığını gösterdiğini söyleyen kimseler.

ehl-i velayet ve tahkik / ehl-i velâyet ve tahkik

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini delilleriyle bilen Allah dostu âlim kimseler.

ehl-i veraset-i nübüvvet

 • Peygamberin (a.s.m.) vârisi olan kimseler, âlimler.

ehl-i vukuf

 • Bir mes'ele hakkında bilgi sahibi olan salâhiyetli kimseler. Vukuf ehli. Bilirkişi.

ehl-i zevk / اَهْلِ ذَوْقْ

 • İlahî sırların ruh ve kalbten, nefis ve hislere geçmesiyle bundan zevk alan kimseler.

ehl-i zevk ve keşif

 • İman hakikatleri kendilerine açılan ve bu hakikatlerin zevkine erişen kimseler.

ehlifelsefe

 • Felsefeciler, felsefeye önem veren kimseler.

ehlihakikat / ehlihakîkat

 • Hakikatı bulan kimseler.

ehlitakva

 • Allahtan korkup günahtan sakınan kimseler.

ekyas

 • (Tekili: Kis) Kisler, para keseleri. Torbalar.
 • (Keys) Akıllı kimseler.

elibba'

 • (Tekili: Lebib) Akıllılar, kâmiller, kemalât sahipleri, olgun kimseler.

emacid

 • (Tekili: Emced) Emcedler, en şanlılar, en şerefliler, eşrefler, en fazla haysiyet ve onur sahibi olan kimseler.

emasil

 • (Tekili: Emsel) Benzerler, eşler, akranlar, müsaviler.
 • İtibarlı kimseler.

engizisyon

 • 16. ve 17. yüzyılda Hıristiyan Katolik mezhebinden ayrılan veya papaya karşı gelen kimselere karşı, arslana parçalatma, ateşte yakma gibi cezalar uygulayan mahkeme.

enzad

 • (Tekili: Nazad) Şanlı, şerefli, namlı ve tertibli kimseler.
 • Toprak tabakaları.

erbab-ı denaet / erbab-ı denâet / erbâb-ı denâet / اَرْبَابِ دَنَائَتْ

 • Alçak ve rezil kimseler.
 • Alçak ve rezil kimseler.
 • Alçak kimseler.

erbab-ı fazilet / erbâb-ı fazilet

 • Faziletli, güzel ahlâk sahibi kimseler.

erbab-ı kulub / erbâb-ı kulûb

 • Gönül sâhipleri. Tasavvuf yolunda ilerlerken halleri değişen, her zaman başka türlü olan, bâzan şuurlu, bâzan şuursuz (içerisinde bulundukları mânevî hallere dalıp kendilerini unutan) kimseler. Bunlara İbn-ül-vakt de denir.

erkan / erkân

 • (Tekili: Rükn) Rükünler. Esaslar. Temeller. İleri gelen kimseler.

ervah-ı tayyibe

 • İyi ruhlar, iyi kimselerin ruhları.

esafil

 • (Tekili: Esfel) Esfeller. Sefâlet çekenler. Pek adi ve bayağı kimseler. Çok alçak olanlar.

esatin / esatîn

 • Sütunlar. Üstüvaneler. Direkler.
 • Mc: İleri gelen kimseler.

eshab / eshâb

 • Arkadaşlar. Sâhib kelimesinin çoğuludur.
 • Peygamber efendimizi görüp îmân eden ve mü'min olarak vefât eden mübârek kimseler.
 • Bir âlimin talebeleri.

esihha'

 • (Tekili: Sahih) Özürsüz olanlar, sıhhati yerinde ve vücudu sıhhatte olan kimseler.

eslaf / eslâf

 • "Selef"in çoğulu. Eskiler, yerlerine geçilmiş kimseler.

eşrar

 • Şerli ve kötü kimseler.

etkıya

 • (Tekili: Taki) Çok takvâ sâhibi olanlar. Takiler. Takvâda çok ileri giden mes'ud kimseler.

etkıya-i ümmet

 • Ümmet içinde takva sahibi kimseler.

evbaşan

 • (Tekili: Evbaş) Aşağılık kimseler, âdi kişiler, alçak ve rezil insanlar. Ayak takımları.

evliya-i umur / evliya-i umûr

 • İş başında bulunan kimseler.

evliya-yı umur / evliyâ-yı umûr

 • İş başında olan kimseler.

evşal

 • (Tekili: Veşl) Damla damla akan su.
 • Birbiri ardınca katar gibi peşpeşe gelen kimseler.

ezkiya

 • Saf, temiz, iyi halli kimseler.
 • (Tekili: Zeki) Çabuk ve güzel anlayışlı kimseler. Keskin zekâlılar.

fihal

 • (Tekili: Fahl) İtibarlı, seçkin ve üstün kimseler.

fiham

 • (Tekili: Fahîm ve fahm) İtibar ve nüfuz sahibi kişiler, ulu kimseler.

firavun

 • Eski Mısır krallarının lâkabı; katı yürekli, inatçı ve zâlim kimseler için kullanılan bir tabir.

fudala / fudalâ

 • Üstün nitelikli kimseler.

fusaha

 • (Tekili: Fasih) Fasih kimseler. Güzel ve usule uygun konuşabilenler. Güzel söz söyleme kabiliyetinde olanlar.

fütl

 • (Tekili: Eftel) Kolları göğsünden uzak olan kimseler.

garibane

 • Garip gibi, garip kimselere yakışır şekilde, garipçesine. (Farsça)

gasr

 • Asılsız, alçak kimseler.

gatarif

 • (Tekili: Gıtrîf) Başkanlar, başlar, reisler, önderler.
 • Soylu ve asaletli kimseler, itibarlı ve seçkin kişiler.

gavga

 • Çekirge.
 • İnsanların rezilleri. Adi, aşağılık olan kimseler.

gayurane

 • Gayretli olan kimseye yakışır şekilde, çalışkan kimseler gibi. (Farsça)

güruh-u hazele / gürûh-u hazele

 • Alçaklar, aşağılık kimseler.

güruh-u mücahid / güruh-u mücâhid

 • Din için cihad edip çalışan, çaba harcayan kimseler topluluğu.

haber-i mütevatir

 • Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis.

hace / hâce

 • Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir ünvan.

hadim ağası

 • Erkekliği yok edilmiş olan. Böyle kimselere "Tavaşi" de denilirdi. Bu gibiler, yabancı erkekler için mahrem sayılan harem dairesine girip çıktıkları ve muhafaza ile beraber harem hizmetini de gördükleri için kendilerine "Hâdim Ağası" adı verilirdi.

hadis-i hasen / hadîs-i hasen

 • Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîfler.

hadis-i meşhur / hadîs-i meşhûr

 • İlk zamanda bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan dahî, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîfler.

hadis-i sahih / hadîs-i sahîh

 • Âdil ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, müsned-i muttasıl (Resûl-i ekreme kadar, rivâyet edenlerin hepsi tam olup noksan bulunmayan), mütevâtir (bir çok sahâbînin rivâyet ettiği) ve meşhûr (önceleri bir kişi bildirmişken, sonraları şöhret bu lan) hadîsler.

hafid / hâfid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, yâni öldükten sonra mahlûkât (yaratılmışlar) diriltilip, herkes dünyâda iken yaptığının hesâbını verirken, kâfirleri ve kötü kimseleri en aşağı seviyeye indiren, huzûrunda düşmanl arının başlarını aşağı eğdiren.

hakk-ı ihtitab

 • Ormana yakın olan kimselerin ormandan odun kesmek hakkı.

halisane / hâlisane

 • Hâlise yakışır bir surette. Hâlis kimselere mahsus bir niyet ve fiil ile. (Farsça)

ham'

 • (Çoğulu: Ahmâ') : Kaynata. Zevc tarafından olan kimseler.

hamele-i kur'an

 • Hâfızlar. Kur'anı ezbere okuyup ilmi ile amel eden mes'ud kimseler.

hansir

 • (Çoğulu: Hanâsir) Yaramaz, boş, faydasız.
 • Bir yerden taşınan veya göçen kimseler, eşya ve elbiselerini yükletip gittiklerinde yerde kalan kıymetsiz şeyler.

haremgah-ı ilahi / haremgâh-ı ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın mübarek kıldığı ve özel kimselerden başkasına açmadığı kutsal mekân.

hargele

 • Eşek sürüsü. (Farsça)
 • Terbiyesiz, görgüsüz ve azılı kimseler. (Farsça)

hasen hadis / hasen hadîs

 • Bildirenler sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olup, fakat hâfızası (anlayışı) sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan râvîlerin, kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîf.

haşerat

 • (Tekili: Haşere) Küçük zararlı böcek, akrep ve yılan gibi hayvanlar.
 • Mc: Zararlı ve kıymetsiz kimseler.

hasirin / hâsirîn

 • (Tekili: Hâsir) Zarar görmüş olanlar, ziyana uğramış kimseler.

haten

 • (Çoğulu: Ahtân) Kadın tarafından olan kimseler. (Baba, kardeş ve emmi gibi)
 • Araplar, damat mânasına kullanırlar.

hatia / hatîa

 • Ok atan kimselerin, baş parmaklarına geçirdikleri deri.

hatırat

 • (Tekili: Hâtıra) Hâtıralar. Hatırda kalan şeyler.
 • Edb: Bir adamın yaşadığı zamana, bulunduğu işlere, görüştüğü kimselere dair düşüncelerini ve duygularını hâvi olmak üzere yazdığı eser.

havass u avam / havâss u avâm

 • İleri gelen kimseler ve halk.

hayal-i fener

 • Sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri duvara aksettiren fenere benzer bir âlet.
 • Mc: Son derece vücutça zayıf olan kimseler için kullanılır.

heftan

 • Zırhın altına giyilen pamuklu elbise.
 • Üstten giyilen kürk biçiminde süslü elbise. Kaftan. (Eskiden ekseriyetle taltif için, büyük kimseler tarafından liyâkat sahiplerine giydirilir veya üstlerine atılırdı.)

hem-rad

 • Kahramanlık ve cömertlikte müsavi olan kimseler. (Farsça)

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hil'at-ı veda / hil'at-ı vedâ

 • Tar: Osmanlılar zamanında saraya misafir edilen kimselere ayrıldıkları zaman giydirilen hil'at.

hımas

 • Karnı aç kimseler.

hinas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendilerinde hem erkeklik, hem de kadınlık alâmetleri bulunan kimseler.

hısan

 • Mümtaz kimseler, seçkin kişiler.

hıssan

 • Mümtaz ve belirli kimseler. Tanınmış iyi kimseler. Ekâbirler.

hitab

 • Bir veya daha fazla kimselere söz söyleme, nutuk.

hıyere-i nas / hıyere-i nâs

 • Seçkin kimseler, mümtaz kişiler.

hükema / hükemâ

 • (Tekili: Hakîm) Âlimler. Çok bilgili kimseler.

hükümet

 • Hükmetme, ülkeyi idare eden kimseler topluluğu.

hünerveran / hünerverân

 • (Tekili: Hünerver) Mârifetli, hünerli kimseler.

husser

 • Cübbesi ve zırhı olmayanlar. Çıplak kimseler.

hüzeyfe

 • Ensar-ı Kiramdandır. Hüzeyfe-i Yemanî de denir. Hz. Muhammmed (A.S.M.) ona münafıkları bildirdiğinden dolayı, Hz. Ömer (R.A.) onunla istişare eder ve Onun, namazını kılmadığı kimselerin namazında bulunmazdı. Çok takvalı ve istiğna sâhibi bir zat idi. İran'ın fethinde bulundu. (Hi: 35) de Dâr-ı Beka'

huzzak / huzzâk

 • (Tekili: Hâzık) İşinin ehli olanlar, ustalar, mütehassıslar. Hazâkatli kimseler.

ibn-ül-vakt

 • Kalbi halden hâle değişen velî. Tasavvuf yolunda ilerlerken halleri değişen, her zaman başka türlü olan, bâzan şuurlu, bâzan şuursuz (kendilerinden geçen, kendilerini unutan) kimseler. Bunlara erbâb-ı kulûb da denir.

ictimaiyyun

 • İçtimaî hayatı en güzel şekilde idareyi düşünen ve ona çalışan. İçtimaî mes'elelere dair ilimlerle uğraşan kimseler. Sosyologlar.

ihsan-didegan / ihsan-didegân

 • (Tekili: İhsandide) İyilik görmüş olanlar, bahşiş almış kimseler, minnettar bulunanlar.

ihtisasiyyun

 • İhtisas sâhibi kimseler, mütehassıslar.

iknaiyyat-ı hitabiyye

 • Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.

ilham / ilhâm

 • Peygamberlerin kalblerine, uyanık iken, melek görünmeden ilâhî vahyin bırakılması.
 • Sâlihlerin, iyi kimselerin kalbine gelen İslâmiyet'e uygun mânâlar.
 • Allahü teâlânın bildirmesi. Sevk-i tabîî. Bugün buna içgüdü denilmektedir.

iman-ı merdud

 • Münafık olan kimselerin imanı.

inan

 • Bu kimseler, bunlar. (İşaret zamiridir). (Farsça)

intikam

 • Öc alma.
 • Allahü teâlânın; zâlim, inadcı ve kibirli (büyüklenen) kimseleri şiddetli bir azâb ile cezâlandırması.

iplikhane

 • Eskiden suç işlemiş kimselerin hapsedilip çalıştırıldıkları yere verilen addır.
 • Gemilere lüzumlu halatlarla yelken bezini yapan eski bir deniz müessesenin adı idi.

ismetlü

 • Tar: Derece bakımından yüksek kimselere, sultan ve şehzâdelerin hanımlarıyla kızlarına verilen bir ünvan idi.

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

istidrac

 • İnkârcı veya günahkâr kimselere Cenâb-ı Hakkın verdiği olağanüstü özellikler.

istidraç

 • İnkârcı veya günahkâr kimselere Cenâb-ı Hakkın verdiği olağanüstü özellikler.

ıyal / ıyâl

 • Fık : Bir adamın üzerine nafakasını vermek vacip olan, kendilerini geçindirdiği kimseler.
 • Bir kimsenin bakmak (geçindirmek) zorunda olduğu kimseler: Zevce (hanım), çocuklar (erkek ve kız), ana-baba, hizmetçi.

iyal / iyâl

 • Bir kimsenin geçimini üstlendiği kimseler.

izam

 • (Tekili: Azim) Büyükler. Büyük kimseler.
 • (Azm) Kemikler.

kadir-şinas

 • Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen. (Farsça)

kahramanan

 • (Tekili: Kahraman) Kahramanlar. Cesur kimseler, yiğitler. (Farsça)

kahya / kâhya

 • Büyük konaklarda ev işlerini idare eden kimselerle san'at ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilen kimselere eskiden verilen addır.

kam-binan / kâm-binan

 • (Tekili: Kâm-bin) Bahtiyarlar, mesutlar, mutlu kimseler. (Farsça)

kamilin / kâmilîn

 • Kemâl ve fazilet sahibi, mânevî yönden olgunluğa erişmiş kimseler.

kaşağı

 • Hayvanları kaşıyıp tozlarını düşürmeğe mahsus âlet.
 • İhtiyar kimselerin, sırtlarını kaşımak için kullandıkları, ağaçtan uzun saplı ve bir ucundaki levhası dişli bir âlet.

kaside

 • (Çoğulu: Kasâid) Onbeş beyitten az olmamak üzere, her beyit kafiyeli olarak, büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi medh ü senâ eden, öven manzume şekli. Büyük zatları ve daha çok Cenâb-ı Hakk'ı veya Peygamberi (A.S.M.) medheden manzume.

katele

 • (Tekili: Katil) Katiller. İnsan öldürmüş kimseler.

katla / katlâ

 • (Tekili: Katîl) Öldürülmüş kimseler.

kesan / kesân

 • Kimseler.

keşf-ül kubur

 • Kabirdeki ölünün hâlinden anlamak. Ölünün azab çekip çekmediği ve sair bazı hususların bâzı veli kimselerce bilinmesi.

kibarane

 • Büyük adamlara, nâzik ve görgülü kimselere yakışır şekil ve surette. (Farsça)

kihal

 • (Tekili: Kehl) Kemâlini bulmuş kimseler. Kâmil insanlar. Olgunluk çağında bulunanlar.

kiram

 • Benzetmeli, kinâyeli.
 • (Tekili: Kerim) Kerimler, şerefliler.
 • Eli açık cömert kimseler.

kisve

 • Giyecek. Nafaka vermekle vazîfeli kimsenin bakmakla mükellef bulunduğu kimselere te'min etmekle yükümlü olduğu giyecek.

kızıl kafirler / kızıl kâfirler

 • Allah'a ve Allah'ın kesin olarak bildirdiği herhangi bir şeye inanmayan komünist kimseler, komünistler.

kodaman

 • İleri gelen. Servet veya mevki sahibi kimseler hakkında alay yollu söylenir.

komşu

 • Bitişik evlerde veya yakın çevrede oturan kimse veya kimseler.

konsey

 • İdare vazifesi yüklenmiş kişilerin topluluğu. (Fransızca)
 • Müzakere hâlinde bulunan kimselerin meydana getirdiği kurul. (Fransızca)
 • Bu tarz bir toplantının yapıldığı yer. (Fransızca)

kühul

 • (Tekili: Kehl) Orta yaşlı kişiler. Olgun kimseler.

kumanya

 • ing. Bir gemi içinde bulunan kimselerin beslenmeleri için gemiye doldurulan erzak. Gemi zahiresi.
 • Eskiden piyade kayığının arka kısmındaki dolapçık.
 • Gemi kileri. Geminin erzak koymağa mahsus yeri.

kümmelin / kümmelîn

 • Kâmiller; büyük mâneviyat ve fazilet sahibi olgun kimseler.

kürek cezası

 • Tanzimattan önce ve yelkencilik devrinde işledikleri ağır cürümden dolayı harp gemilerinden kürek çekmek üzere gemi hizmetine verilen kimseler. Bu gibiler, gemilerde kürek çektikleri için bu tâbir meydana gelmiştir.

küştegan-ı zinde / küştegân-ı zinde

 • Şehitler. Şehid olmuş kimseler.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

kutela'

 • (Tekili: Katil) Öldürülmüş kimseler, maktuller.

kuydaş

 • Aynı köyden olanlar. Köyleri aynı olan kimseler. (Farsça)

leiman

 • (Tekili: Leim) Alçak, zelil ve aşağılık kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

levise / levîse

 • Çeşitli topluluklardan bir yere toplanmış olan kimseler.

liam

 • (Tekili: Leim) Alçak, aşağılık ve zelil kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

libab

 • (Tekili: Lebib) Akıllılar, zeki kimseler.

liyakatmendan / liyakatmendân

 • (Tekili: Liyâkatmend) Değerli, liyâkatli kimseler, faziletli kişiler. (Farsça)

lu'betgah / lu'betgâh

 • Oyun yeri. Sefih kimselerin eğlence yeri. (Farsça)

ma'lulin / ma'lulîn

 • (Tekili: Ma'lul) Sakatlar. Hastalıklı ve illetli kimseler.

ma'zulin / ma'zulîn

 • (Tekili: Ma'zul) İşinden çıkarılmış olan kimseler. Azledilmişler.

maarif-mendan / maarif-mendân

 • (Tekili: Maarifmend) Bilgi sahibi kimseler, bilgililer.

maaşat

 • (Tekili: Maâş) Maaşlar. Memur, emekli, dul, yetim vs. gibi kimselere verilen aylıklar.

madahik

 • (Tekili: Madhek) Güldürücü ve komik kimseler. Soytarılar.

madalya

 • Başarılı kimselere takılan madeni nişan.

mağdub

 • Allah'ın gazap ettiği, kızdığı kimseler.

mahazil

 • (Tekili: Mahzul) Rezil ve kepaze olmuş kimseler.

mahbusin / mahbusîn

 • (Tekili: Mahbus) Hapsolunmuş kimseler. Bir yere kapatılmış olanlar.

mahruyan

 • Güzeller, ay yüzlüler. (Farsça)
 • Mc: Veliler. Allah'a itaatten ayrılmayan manevî güzellik sâhibi kimseler. (Farsça)

maktulin / maktulîn

 • (Tekili: Maktul) Öldürülmüş insanlar. Vurulmuş veya katledilmiş kimseler.

mataim / mataîm

 • (Tekili: Mıt'âm) Oburlar, doymakbilmez kimseler.
 • Başkalarını beslemeler.

mazlumin / mazlumîn

 • Zulüm görmüş kimseler.

maznunin / maznunîn

 • (Tekili: Maznun) Zan altında bulunanlar. Şüpheli kimseler.

me'murin / me'murîn

 • (Tekili: Me'mur) Devlet hizmetinde bulunan kimseler. Me'murlar.

me'zunin / me'zunîn

 • (Tekili: Me'zun) Mezunlar. İzin almış kimseler. Salâhiyetliler. İcâzet sahibleri. Diplomalılar.

medayin

 • (Tekili: Midyân) Dâima borçlanan kimseler.

mehere

 • (Tekili: Mâhir) Mâhirler, ustalar, üstadlar. Hüner sahibi ve elinden iş gelen kimseler.

melamet-zedegan / melamet-zedegân

 • (Tekili: Melametzede) Ayıplanmış, kınanmış kimseler, azarlanmış olanlar. (Farsça)

menkabe

 • Meşhur kimselerin ahvâline dair hayat hikâyesi. Kıssa. Hikâye. Menkıbe.

menkıbe

 • Meşhur kimselerin hallerine dair hayat hikâyesi; kıssa.

merdud-üş şehadet / merdud-üş şehâdet

 • Şahitlikleri kabul edilmiyenler.
 • Fâsık, yani devamlı günah işleyenler, yalan söyleyenler, müslümanları aldatan kimseler merdud-üş şehâdettir.

meşahir / meşahîr

 • Meşhurlar. Çok kimselerce tanınanlar.

mesakin / mesakîn / mesâkin

 • (Tekili: Miskin) Ziyadesiyle fakir olanlar. Miskinler. Uyuşuklar. Zavallı, fakir kimseler.
 • Oturanlar.
 • Miskinler, zavallı fakir kimseler.

mesfur

 • Yazılmış, adı geçmiş. (Bu tabir, eskiden daha ziyade hakaret görmesi icabeden aşağılık kimseler hakkında kullanılırdı.)

meşhur hadis / meşhûr hadîs

 • İslâm'ın ilk asrında bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan dahî, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîfler.

meşhurat

 • (Tekili: Meşhur) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler.

mevkufin / mevkufîn

 • (Tekili: Mevkuf) Tevkif edilmiş kimseler. Tutuklular. Mevkuflar.

mevlana

 • "Efendimiz, mevlâmız" mânâsında olan bu kelime, hürmeten büyük kimselere söylenmiştir. Hazret mânâsında da kullanılır.

mevlana halid

 • (Hi: 1192-1242) Yüzyıl evvelinin müceddidi olduğu milyonlarca irşad ettiği kimselerin şehadetiyle sabit olmuştur. Şam'da vefat etmiştir. Hz. Osman bin Affan (R.A.) soyundandır. İlim ve takvada ve her çeşit makbul vasıflarda, devrindeki en ileri âlimlerin ve velilerin fevkinde idi. Bütün ömrünü zühd

mevlevi-vari / mevlevî-vâri

 • Mevlevîlik tarikatına mensup kimselerin döndüğü gibi.

mevsuf / mevsûf

 • Nitelenen; imanla nitelenen mü'min kimseler.

mirza

 • Reis. Bey.
 • Büyük kimselerin çocuğu. Beyzâde.
 • Bazı İslâm topluluğunda iyi sülâleden olanlara, şehzâdelere, seyyidlere verilen ünvân olmakla beraber, bugün bir isim olarak çokca kullanılmaktadır.

mü'minin / mü'minîn

 • (Tekili: Mü'min) Mü'minler, iman etmiş kimseler.

mü'minler

 • Allah'a ve Allah'ın kesin olarak bildirdiği herşeye inanıp iman eden kimseler.

mu'teberan

 • (Tekili: Mu'teber) Şerefli, haysiyetli ve itibarlı kimseler.
 • Bir yerin, bir mesleğin veya bir sınıfın ileri gelenleri. Hükmü geçip, inanılır olanlar.

muabbirin / muabbirîn

 • (Tekili: Muabbir) Görülen rüyalardan mânâ çıkaranlar. Rüya tabir eden kimseler.

muammerin / muammerîn

 • (Tekili: Muammer) (Ömr. den) Muammerler. Uzun ömürlü kimseler.

muaşiran / muaşirân

 • (Tekili: Muaşir) Muaşirler. Birbirleriyle iyi geçinen kimseler.

mücrimin / mücrimîn

 • (Tekili: Mücrim) Mücrimler, suçlular. Cürüm işlemiş olan kimseler.

müdahilin / müdahilîn

 • (Tekili: Müdahil) Müdahil olanlar, karışanlar, dâhil olan kimseler.

müdebbirin / müdebbirîn

 • (Tekili: Müdebbir) (Dübur. dan) Tedbirli ve düşünceli olan kimseler.

mudill

 • Hak yoldan sapmış ve sapıtan, sapkın kimseler.

müflisan / müflisân

 • (Tekili: Müflis) İflas etmiş olanlar, müflisler. Parasız kalmış olan kimseler.

muhafızin / muhafızîn

 • (Tekili: Muhafız) Muhafızlar, bekçiler. Bir yeri koruyup bekleyen kimseler.

muhakkikin-i sofiye / muhakkikîn-i sofiye

 • Meseleleri delilleriyle araştırıp bilen tasavvuf erbabı kimseler.

muharremat / muharremât

 • Yapılması dînen yasaklanmış, haram olan işler, haramlar.
 • Nikâhlanılması (evlenilmesi) dînen haram kimseler. Nikâh düşmeyenler.

mühendisin / mühendisîn

 • (Tekili: Mühendis) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler.

muhtacin / muhtacîn

 • (Tekili: Muhtac) Muhtaç kimseler. İhtiyaç sâhibleri. Fakirler, yoksullar.

muhzır

 • (Huzur. dan) Eskiden şeriat mahkemelerinde mübâşir hizmetini gören kimse. Alâkalı kimseleri mahkemeye çağırmaya memur kişi.

mukarreb

 • (Kurb. dan) Yakınlaşmış. Yakınlaştırılmış. Yakın.
 • Büyük zât veya padişah gibi kimselere hizmette yaklaşmış olan.
 • Yakınlar, yakınlaşmış kimseler.

mukbilan

 • (Tekili: Mukbil) (Kabl. den) Mutlular, bahtiyarlar, mes'ud kimseler.

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

münadimin / münadimîn

 • (Tekili: Münadim) Nedimler. Bir büyüğün yakını olan kimseler.

müncibe

 • (Çoğulu: Müncibât) İyi kimseler doğuran kadın.

mürettebat

 • Bir iş için hazırlanan kimseler, personel.
 • Tertib edilmiş olanlar.
 • Bir iş için hazırlanmış kimseler.
 • Gemide çalışan şahıslar.

mürsel hadis / mürsel hadîs

 • Sahâbe-i kirâmın (Resûlullah efendimizin sohbetinde yetişen mübârek insanların) ismi söylenmeyip, Tâbiîn'den (Sahâbe-i kirâmı görüp, sohbetinde yetişen kimselerden) birinin, doğruca, Resûl-i ekrem buyurdu ki, diyerek bildirdiği hadîs-i şerîfler.

mürşidin / mürşidîn

 • (Tekili: Mürşid) Mürşidler, doğru ve selâmetli yolu gösteren kimseler.

mürtekibin / mürtekibîn

 • (Tekili: Mürtekib) İrtikâb edenler. Kötü iş yapan kimseler.
 • Rüşvet alan ve yiyen kişiler.

musaddak-gerde-i erbab-ı basiret / musaddak-gerde-i erbâb-ı basiret

 • Basiret erbabınca tasdik edilmiş; kalp gözü açık olan ileri görüşlü kimseler tarafından onaylanmış.

müsafirhane / müsafirhâne

 • Yolcu konağı, han, otel. (Farsça)
 • Misafir olarak geçen resmi kimselerin konaklıyacağı yer. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

müşat

 • (Tekili: Mâşi) Yayan yürüyen kimseler.

müşavere / müşâvere

 • Bir iş hususunda iki veya daha fazla kimseler arasındaki konuşma ve danışma. İstişare etme. (Bir kavim müşaverede bulundu mu rüşd ü salâha nâil olur. Hadis meâli)
 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimseler ile bir konu üzerinde konuşma, görüşme, danışma, meşveret etme, görüşüne baş vurma.

müşavirin / müşavirîn

 • (Tekili: Müşavir) Müşavirler. Kendisine danışılan kişiler. İstişare edilen kimseler.

müsellim

 • (Selm. den) Teslim eden, veren.
 • Tar: Eyalet valileriyle sancak mutasarrıflarının uhdelerinde bulunan yerlerin idaresine memuR edilen kimseler. Vali ve mutasarrıflardan uhdesine tevcih olunan iki yerden mühim olanında kendisi oturur, diğerini gönderdiği adam idare ederdi. Yine bunlar

müşkil-küşayan / müşkil-küşayân

 • Zorluğu gideren ve zor işleri halleden kimseler. (Farsça)

müsta'birin / müsta'birîn

 • (Tekili: Müsta'bir) Rüyâ tabir ettiren kimseler.

müstahfız

 • Tar: Yeniçeriliğin kaldırılmasından evvel, kale, hisar ve memleket muhafazasında bulunan kimseler hakkında kullanılan bir tabirdi. İlk zamanlardaki müstahfızlık, daim hizmet hâlinde olduğu için kendilerine timar verilirdi. Sonraki müstahfızlık ise, harp gibi lüzum görüldüğü zaman askerlik hizmetine

müstaiddan / müstaiddân

 • (Tekili: Müstaid) İstidatlı kimseler, müstaid kişiler.

müsteşhedat / müsteşhedât

 • (Tekili: Müsteşhed) şâhid olarak gösterilen kimseler. şâhid tutulan kişiler.

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

mutaassıbin / mutaassıbîn

 • (Tekili: Mutaassıb) (Asab. dan) Mutaassıb kimseler. Taassubu olan insanlar.

müteaffifin / müteaffifîn

 • (Tekili: Müteaffif) İffetli, namuslu ve şerefli kimseler. Müteaffifler.

müteahhidin / müteahhidîn

 • (Tekili: Müteahhid) (Ahd. dan) Taahhüd edenler. İşi üzerine alan kimseler.

müteayyinan / müteayyinân

 • (Tekili: Müteayyin) (Ayn. dan) Eşraftan olanlar, ileri gelen kimseler. (Farsça)
 • Belli ve meydanda olanlar. Taayyün edenler. (Farsça)
 • Karar verilmişler. (Farsça)

müteazzibin / müteazzibîn

 • (Tekili: Müteazzib) Evlenmeyenler, bekâr kimseler.

mütecavizin / mütecavizîn

 • (Tekili: Mütecaviz) Tecavüz edenler, sarkıntılık eden kimseler, saldıranlar.

mütecellidin / mütecellidîn

 • (Tekili: Mütecellid) Kahramanlar, yiğitler, celâdet gösteren kahraman kimseler.

mütefakkıhin / mütefakkıhîn

 • (Tekili: Mütefakkıh) Fıkıh âlimleri, fıkıh bilginleri. Fıkıhla uğraşan kimseler.

müteharimin / müteharimîn

 • (Tekili: Müteharim) Teharüm edenler, kendilerini ihtiyar gibi gösteren kimseler.

mütehayyirin

 • (Tekili: Mütehayyir) Şaşırmış olanlar. Şaşmış kimseler. Hayrette kalanlar.

mütekamilin / mütekâmilîn

 • Tekâmül etmiş olanlar. Kâmil ve olgun kimseler. Allah'ın emrine uygun şekilde hareketi alışkanlık hâline getirmiş olanlar.

mütekeddirin / mütekeddirîn

 • (Tekili: Mütekeddir) Kederlenenler, kederli ve hüzünlü olan kimseler.
 • Bulanık şeyler.

mütemehhirin / mütemehhirîn

 • (Tekili: Mütemehhir) Mâhir olan kimseler. Temehhür eden kişiler.

mütemeyyizin / mütemeyyizîn

 • (Tekili: Mütemeyyiz) Seçkin kişiler, seçilen kimseler, mütemeyyizler.

müteneffizan

 • (Tekili: Müteneffiz) Nüfuzlu ve hatırı sayılır kimseler. Sözü dinlenir kişiler. (Farsça)

mütesellim

 • (Selm. den) Teslim edilen şeyi alıp kabul eden.
 • Tanzimattan evvel vali ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan sancak ve kazâların idaresine memur edilen kimseler. Bunlara "voyvoda" denirdi.
 • Vergi tahsildarı.

müteşevvikin / müteşevvikîn

 • (Tekili: Müteşevvik) şevkliler, çok istekli olan kimseler.

müteseyyibin / müteseyyibîn

 • (Tekili: Müteseyyib) Aldırış etmeyenler, kayıtsız davranan kimseler.

mütevatir

 • Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat'i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber.

mütevatir hadis / mütevâtir hadîs

 • Birçok sahâbînin Resûl-i ekremden ve başka birçok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitaba yazılıncaya kadar, böyle hep, çok kimselerin haber verdiği hadîs-i şerîfler.

mütevaziin / mütevaziîn

 • (Tekili: Mütevazi) Alçakgönüllü kimseler, mütevazi insanlar, tevazu ehli olan kişiler.

müteveccihin / müteveccihîn

 • (Tekili: Müteveccih) Bir yana dönenler. Teveccüh edip yönelen kimseler.

müteverrimin / müteverrimîn

 • (Tekili: Müteverrim) Veremliler. Verem hastalığına tutulmuş kimseler.

muttaki

 • Allah'tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyan kimseler.

müzekki

 • (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden.
 • Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; "İyidir" den

na-kesan

 • (Tekili: Nâ-kes) Alçaklar, âdi insanlar, insaniyetsiz kimseler.
 • Cimriler, tamahkârlar, pintiler, hasis kişiler.

nafaka

 • Yiyecek parası. Geçim için lüzumlu olan şey.
 • Geçindirmeğe mecbur olduğu kimselere veya çocuklarına mahkeme karariyle verilen iaşe parası.

naharir

 • (Tekili: Nihrir) Bilgili, akıllı ve âlim kimseler. Fâzıl ve mâhir kişiler.

nam-averan / nam-âverân

 • (Tekili: Nam-âver) Namlı kişiler, ad salmış kimseler, ünlüler, meşhurlar.

namusiyye

 • Yatan kimselerin başkaları tarafından görülmemeleri için, yatağın etrafına çekilen perde.

nazaif

 • (Tekili: Nazif) Nazifler. Nazafetli, temiz kimseler.

nazar değmesi

 • Göz değmesi, bâzı kimselerin gözlerinden çıkan zararlı şuâların, canlı ve cansız bir şeye bakıp beğendikleri zaman bozulmalarına sebeb olması.

nazar-ı ehl-i dikkat

 • Dikkatli olan kimselerin gözü, bakışı, ilgisi.

necaib

 • (Tekili: Necib) Şerefli, necib, asil, temiz kimseler.

nevabig

 • (Tekili: Nâbiga) Şerefli ve ulu kimseler.
 • Sonradan şâir olan kişiler.

nihaf

 • (Tekili: Nahif) Cılız, zayıf kimseler.

nikan

 • (Tekili: Nik) İyiler, iyi kimseler. (Farsça)

nısf

 • Yarım, yarı. İslâm mîrâs hukûkunda eshâb-ı ferâiz adı verilen yâni Kur'ân-ı kerîmde payları bildirilenlerden bâzı kimselere verilen yarım hisse.

nübüvvet

 • Peygamberlik; insanları Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için Allahü teâlâ tarafından seçilmiş kimselere verilen peygamberlik vazîfesi.

nüceba

 • (Tekili: Necib) Necib kimseler. Nesli, soyu sopu temiz ve pâk olan kişiler.

perveran / perverân

 • (Tekili: Perver) Yetiştirenler, besleyenler, koruyup terbiye eden kimseler. (Farsça)

puhtegan / puhtegân

 • (Tekili: Puhte) Olgun kimseler, pişkin kişiler.

pür-dilan / pür-dilân

 • (Tekili: Pür-dil) Cesurlar, yürekli kimseler. (Farsça)

rabia-i adeviye

 • (Hi: 95 - 185) Basra'lı bir hatun. Bütün hayatını dine hizmet için vakfetmiş, zengin kimseler evlenmek teklifinde bulundukları halde; "Allah'ı anmaktan, dine hizmetten beni alıkor" fikri ile reddetmiş, fakirliği ve istiğnayı kabul edip dine hizmetten vaz geçmemiştir. Talebe okutmuş meşhur bir veliye

rafıziler / râfızîler

 • Şîanın kollarından. İmâm-ı Zeynel'âbidîn'in vefâtından sonra oğlu Zeyd'den ayrılarak, Eshâb-ı kirâm (Peygamber efendimizin arkadaşları) düşmanlığında taşkınlık gösteren, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer'in halîfeliklerini kabûl etmeyen kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. Terk edenler, ayrılanlar

raşidin / raşidîn

 • Hakka erişmiş olanlar. Kâmil ve çok ileri olgun kimseler. Akıllılar.

rastan

 • (Tekili: Râst) Doğru olanlar. Haklı kimseler.

raufe

 • Kuyuyu temizleyen kişinin üzerine oturması için kuyunun dibine konan taş.
 • Davarlarını sulayan veya su içen kimselerin oturması için kuyunun kenarına konan taş.

refik-i a'la / refîk-i a'lâ

 • Allahü teâlâ.
 • Peygamberlerin, evliyânın, şehidlerin ve sâlih (iyi) kimselerin rûhlarının bulunduğu yer.

rical

 • Erkekler, adamlar.
 • Yaya olanlar.
 • Rütbeli, mevki sahibi kimseler, hadis ravileri.
 • (Tekili: Recül) Erkekler, er kişiler.
 • Mevki sahibi kimseler, devlet adamları.
 • Yaya olanlar.

ruhaniyun / rûhâniyun

 • Gayb âlemine nüfuz eden nurânî ve ruhânî kimseler.

ruhban / ruhbân

 • Evlenmeden bekâr yaşamayı tercih eden, dünyâdan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, râhibler. Hıristiyanlıkta sâdece ibâdetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadık ları için bu ad verilmiştir.

ruhlet

 • Göçüp giden kimseler.

rüya-yı sadıka / rüya-yı sâdıka

 • Makbul ve muteber kimselerin gördükleri ve gördükleri gibi dünyada hakikatları zuhur eden sâdık rüya.

sabii / sabiî

 • İtaattan ayrılmakla bâtıla meyleden.
 • Yıldıza tapan sapkınlar veya yıldıza tapan ehl-i dalâlet kimselerden olanlar.

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

sabiiyyun / sâbiiyyun

 • Yıldızlara tapan kimseler.

saff-ı sahabe

 • Hz. Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş olan mü'min kimselerin oluşturduğu ilk insanlar.

sahabi / sahâbî

 • Peygamberimizi görerek îman eden hayırlı kimseler.

sahih hadis / sahîh hadîs

 • Âdil yâni yalancılıktan uzak, büyük günah işlemeyen ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, Resûlullah efendimize kadar, rivâyet edenlerden hiçbiri noksan olmayan ve mütevâtir yâni birçok Sahâbînin Resûl-i ekremden ve başka birçok kimselerin onla rdan naklettikleri hadîsler ve meşhûr, yâni ilk z

şahik-ul-cebel / şâhik-ul-cebel

 • Dağda, çölde veya baskı ve zulüm rejimleri altında yaşayıp da peygamberleri ve onların getirdikleri dinleri işitmemiş kimseler.

sai

 • Çalışan.
 • Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler.
 • Bir yere vâli olan.
 • Cemaat başı.
 • Yan yan giden.
 • Hızlı yürüyen.
 • Koğuculuk yapan.

saimin / saimîn

 • (Tekili: Sâim) Oruç tutan kimseler.

salihun / salihûn

 • Salih kimseler, günahkâr olmayanlar, salihler.

salikan / sâlikân

 • (Tekili: Sâlik) Sâlikler. Bir tarikata girmiş veya bir şeyhe bağlanmış kimseler.

şamil

 • Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan.
 • Çok şeye birden örtü ve zarf olan.
 • Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.

saray

 • (Seray) Büyük kimselerin veya padişahların oturduğu yüksek ve büyük bina. Büyük, muntazam ve tantanalı konak, ev. (Farsça)

sayarif

 • (Tekili: Sayrefî) Sarraflar.
 • Kurnaz ve işini bilir kimseler.

şecea

 • Küt ve kötürüm kimseler.

şefa'at / şefâ'at

 • Kıyâmet günü, Allahü teâlânın izni ile, başta Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem olmak üzere, diğer peygamberler, âlimler, şehîdler, sâlihler (iyi kimseler) ve küçük yaşta ölen müslüman çocuklar ve Allahü teâlânın izin verdiklerinin; gün ahkâr olan mü'minlerin günahlarının affedilip Ceh

sefele

 • (Tekili: Sâfil) Alçak kimseler. Aşağı kimseler. Alçaklar.

selefiyye

 • Selef-i sâlihînin (Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiînin) yolunda olduklarını iddiâ ettikleri hâlde, onların yolundan ayrılan bozuk îtikâdlı kimseler.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

şeraif

 • (Tekili: Şerife) Mutlular, kutlu kimseler.

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

serveran

 • (Tekili: Server) Başlar, başkanlar, serverler, reisler, ulu kimseler. (Farsça)

servet-i fünun

 • Fenlerin (ilimlerin) zenginliği mânasına gelen bu tabirde, 1891-1900 tarihleri arasında çıkmış olan bir mecmua ve bu mecmua etrafında toplanmış olan kimselerin 1895'den 1901'e kadar meydana getirmiş oldukları Edebiyat-ı Cedide denilen edebî çığıra verilen addır.

şeytan-ı ins ve cinni / şeytan-ı ins ve cinnî

 • Cinlerden ve insanlardan şeytanlık özelliği gösteren kimseler.

şia / şîa

 • Taraftar, yardımcılar. Hazret-i Ali'yi sevdiklerini söyleyip, diğer Eshâb-ı kirâmın (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kıymetini bilmeyen ve onları kötüleyen kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka.

şiba'

 • (Tekili: Şeb'ân) Karnı doymuş olanlar, tok kimseler.

sıdk erbabı

 • Doğru kimseler.

sifleperver

 • Alçak ve âdi kimseleri koruyan ve kullanan. (Farsça)

şifre

 • Gizli ve işaretle yazı usulü. (Fransızca)
 • Haberleşmede kullanılan belirli bazı işaretler. (Fransızca)
 • Herkesin anlayamadığı, bazı kimselere mahsus anlaşma usulü. (Fransızca)

sikat

 • (Tekili: Sika) İnanılır kimseler. İtimad edilen, kendilerine güvenilen kimseler.

silsile-name

 • Meşhur ve mühim kimselerin soyunu, silsilesini gösteren cetvel. (Farsça)

silsilename

 • Meşhur ve mühim kimselerin silsilesini, soyunu gösteren liste.

şirar

 • Ateş kıvılcımları.
 • Şerirler. Şerli kimseler.

sohbet

 • Konuşma, sevdiği kimselerle yapılan toplantı.
 • Birlikte oturup tatlı tatlı hakikat üzerine konuşmak.

süfeha / süfehâ

 • (Tekili: Sefih) Sefihler. İçkici, müsrif ve günahkâr kimseler.
 • Sefihler, günahkâr kimseler, ahmaklar.

süfliyat

 • Fâni dünya ile alâkalı işler. Nefsâni, heva ve hevese tabi olan kimselerin işleri.

süha

 • Bir yıldız ismi. Dübb-ü ekber (Büyük Ayı) yıldız kümesinden gözü kuvvetli olan kimselerin görebileceği en küçük yıldız.

şühud-i ehadiyet / şühûd-i ehadiyet

 • Tasavvuf yolunda çalışan kimselerin, mahlûklardaAllahü teâlânın sıfatlarını görmeleri hâli. Şühûd-i Vahdet.

sükala'

 • (Tekili: Sakil) Ağırlar. Kabalar. Çirkinler. Sözü sohbeti çekilmeyen kimseler.

suleha / sulehâ

 • Dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden sâlih kimseler.

ta'zir-i eşraf

 • Ümera, yüksek tüccar, köy a'yanı gibi şerefli kimseler hakkındaki ta'zirdi ki, ya bilvasıta ilâm suretiyle veya mahkemeye celbedilerek bilmuvacehe ihtar suretiyle yapılır.

ta'zir-i evsat

 • İçtimai mevkileri orta hâlde bulunan kimseler hakkındaki ta'zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilâm suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir.

tagun

 • Azgın kimseler.
 • Cenab-ı Hakk'ın emir ve kanunlarından gaflet edip haksızlık edenler, zulüm edenler.

tahtieci

 • "Doğru bir tanedir, fazla olmaz" diyerek muhataplarının görüşlerini hatâlı bulan kimselere metodoloji ilminde Tahtieci denir.

taife-i ehl-i hak

 • Hak ve doğru yolda olan kimseler.

tekfur

 • Tar: Bizans İmparatorluğunun valilik derecesindeki idarî hizmetlerinde bulunan kimseler.

tesmit

 • Aksıran kimselere: "Yerhamükâllah: Allah sana merhamet etsin" demek.

tevatür / tevâtür

 • Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan, her asırda güvenilen kimselerin hepsinin bir şeyi, bir haberi bildirmeleri.
 • Yalan söylemez kimselerin ittifakla verdikleri kuvvetli haber.

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

üdeba

 • (Tekili: Edib) Edibler, edebiyatçılar.
 • Edeb sâhibleri. Zarif kimseler.

ulema-i rüsum

 • Resmî, merasim âlimleri. Kendileri resmen âlim bilinen fakat hakiki âlim olmayan kimseler. (Zâhirî ulema da denir.)

ülinnüha

 • (Üli-n nühâ) Akıllı kimseler.

ülü'l-emr

 • Emir sâhibleri. Devlet başkanı ve onun vazîfe verdiği kimseler veya İslâmiyet'in emir ve yasaklarını insanlara öğreten ve anlatan âlimler.

ulü-n nüha

 • Akıllı kimseler.

ümena

 • Emin kimseler. Eminler. Emniyet sahibleri.

ümmet-i davet / ümmet-i dâvet

 • Kendilerine gönderilen peygambere inanmaya dâvet edilip de îmân etmeyen kimseler.

ümmet-i icabet / ümmet-i icâbet

 • Kendilerine gönderilen peygamberin dâvetini kabûl edip, ona inanan ve tâbi olan kimseler.

unat

 • (Tekili: Ani) Esirler.
 • Adi, bayağı ve aşağılık kimseler.

urefa

 • (Tekili: Ârif) İrfan sâhibi kimseler.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

vasi / vasî

 • Çocuk, yetim, hasta, deli gibi zayıf kimselerin mal ve işlerini idare eden görevli.

vasılun / vâsılûn

 • (Vâsılîn) Hakka, hakikata, marifete ermiş kimseler. Hakka erenler. Yetişenler.

vatavit

 • (Tekili: Vatvât) Korkak ve geveze olan kimseler.
 • Yarasalar.
 • Dağ kırlangıçları.

yezidiler / yezîdîler

 • Hazret-i Ali'ye düşman olan ve şeytana tapan kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. İbâdiyye fırkasının kurucusu Abdullah bin İbâd'ın adamlarından Yezîd bin Enîse'ye uydukları için bu adı almışlardır. Emevî halîfelerinden Yezîd'in bunlarla hiçbir ilgi si yoktur.

zabıt

 • Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı.
 • Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı.
 • Yazı varakası.
 • Birçok kimselerce imzalanan rapor.

zabıtname / zabıtnâme

 • Olay yerinde ilgili kimselerin olayın oluş şeklini kaydettikleri kâğıt.

zabt-name / zabt-nâme

 • Hâdise veya vak'a yerinde alâkalı kimselerin hâdisenin oluş şeklini imzâ altında kaydettikleri kâğıt. Zabıt tutulan kâğıt. (Farsça)

zaviye / zâviye

 • Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke.
 • Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.

zelilane / zelilâne

 • Alçakça. Hakir ve aşağılık kimselere yakışır şekilde. (Farsça)

zevat / zevât

 • (Tekili: Zât) Zatlar, şahıslar, kimseler.
 • Üzüm, buğday gibi şeylerin kabuğu.
 • Zatlar, kimseler.

zevat-ı aliye / zevât-ı âliye

 • Yüksek makama sahip zâtlar, kimseler.

zevat-ı ma'dude

 • Sayılı zevât. Sayılı kimseler.

zevil erham / zevil erhâm

 • İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz (farz hisse sâhibi) ve asabe denilen kimseler dışındaki yakın akrabâ.