LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kilin ifadesini içeren 172 kelime bulundu...

husuf namazı / husûf namazı

 • Ay tutulduğunda kılınan namaz.

mesbuk / mesbûk

 • Cemâatle namaz kılınırken imâma birinci rek'atte yetişemeyen yâni ilk rek'atin rükûundan sonra imâma uyan kimse.

ab-gine

 • Billur. (Fransızca)
 • Ayna. (Fransızca)
 • Kılınç. (Fransızca)
 • Göz yaşı. (Fransızca)
 • Şişe, sürahi, kadeh. (Fransızca)

ab-ı hufte

 • Durgun su.
 • Buz.
 • Billur.
 • Kınında bulunan kılınç.

abd-i mahsūs / عَبْدِ مَخْصُوصْ

 • Özel kılınmış kul.

acente

 • (Acenta) ing. Bir vapur şirketinin her iskeledeki memuru.
 • Bir şirket veya idarenin diğer memleketteki vekili.
 • Memur veya vekilin memuriyeti ve idarehanesi.

ahir zuhur / âhir zuhur

 • Cumâ namazının dört rekat son sünneti ile iki rekat vaktin sünneti arasında kılınan dört rekatlık namaz.

akl-ı feal / akl-ı feâl

 • İşrâkiyye (Yeni Eflâtunculuk) felsefesinde ukûl-ı aşerenin (on akılın) sonuncusu olup, yaşadığımız âlemle alâkalı akla verilen ad. Öldürme ve yaratma işlerine bakan mertebe.

alpaka

 • Güney Amerika'da yaşayan ve büyüklüğü keçi ile deve arasında olan bir hayvan.
 • Bu hayvanın kılından mamul bir cins ince yünlü kumaş.

asma'

 • Uyanık ve gözü açık (adam)
 • Keskin (kılınç).

aşr

 • On. Bir cemâat içerisinde ve daha çok cemâatle kılınan namazlardan sonra Kur'ân-ı kerîmden sesli olarak okunan on âyet veya bu mikdara yakın bir bölüm.

ateş-i ab-perver / ateş-i âb-perver

 • Mc: Hançer, kama, kılınç.

batıl

 • Hakikatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan. Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibadet ve muâmele. Meselâ: Bir özür bulunmaksızın taharetsiz kılınan namaz gibi.

beşerin ca'li

 • İnsanın yaratılması, halife kılınması.

bezre

 • Koltuk kılının az olması. Yüzük halkası.

cami / câmi

 • Toplayan, derleyen.
 • İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane.

cemaat hayrı

 • Namazın toplu olarak kılınmasıyla elde edilen sevap.

cum'a namazı / cum'â namazı

 • Cumâ günü öğle vaktinde câmilerde hutbeden sonra, cemâatle kılınan iki rek'atlik farz namaz.

dar-ı karar / dâr-ı karar

 • Karar kılınacak, durulacak yer.

defn

 • Cenâzenin yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra kabre konularak üzerinin toprakla örtülmesi.

duha namazı / duhâ namazı

 • Duhâ (kuşluk) vaktinde kılınan namaz, kuşluk namazı.

ecel-i kaza / ecel-i kazâ

 • Kazây-ı muallak, kesin olmayıp sebebe bağlı kılınan ecel.

eda' / edâ'

 • Yerine getirmek. Ödemek. Borcunu vermek. Vazifesini yapmak.
 • Tarz. Üslub.
 • Şive.
 • Tekebbür.
 • Fık: Namazı vaktinde kılmağa "Eda" ve vakit geçtikten sonra kılınan namaza da "Kaza" denir.

edbar-ün nücum

 • Fecirden evvel kılınan iki rek'at nafile namaz.

edbar-üs sücud

 • Akşam namazından sonra kılınan iki rek'at nafile namaz.

eşhür-ül hurum

 • İslâmiyetten evvel Arab kabileleri arasında vuruşmanın ve muharebenin haram kılındığı Zilka'de, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları.

evkat-ı hamse

 • Beş vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılındığı vakitler.

evvabin namazı / evvâbîn namazı

 • Akşam namazının farzından sonra kılınan altı rek'atlik namaz.

ezuz

 • Pek keskin olan kılınç veya hançer.

faite

 • Geçen. Fevt olan.
 • Vaktinde kılınmamış olan namaz.

farz

 • Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.)
 • Takdir veya beyan eylemek.
 • Bir şeyi delmek, gedik açmak.
 • Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
 • Addet

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

fevait

 • (Tekili: Fevt) Fevt olmuş şeyler.
 • Vaktinde kılınmamış namazlar.

gasl

 • Yıkamak, yıkanmak. Ölünün cenâze namazı kılınmadan ve kefenlenmeden önce teneşir tahtası üzerinde, ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırıp, göbeğinden dizlerine kadar bir örtü ile kapatılarak yıkanması.

hacet namazı / hâcet namazı

 • Maddî ve mânevî bir ihtiyaca, dileğe kavuşmak niyeti ile iki ve en fazla on iki rek'at olarak kılınan namaz.

hasredilme

 • Bir hüküm v.s. bir şeye ait kılınma, sınırlandırılma.

hikmet-i tahsis

 • Ait kılınmasının, özellikle seçilmesinin hikmeti, gayesi.

hikmet-i tahsisi

 • Ait kılınmasının hikmeti, gayesi.

hilafet-i kübra / hilâfet-i kübrâ

 • En büyük halifelik; insanların Allah tarafından bütün varlıkların üzerinde bir temsilci kılınması.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.

hıyar-ı vasf

 • Bir akitte vücudu şart kılınan veya örfen meşhud bulunan mergub bir vasfın mevcud olmaması sebebiyle âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir. (Sağılır diye satılan bir ineğin, sütten kesilmiş olması gibi.)

hukeşan

 • Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffak (Farsça)

husuf namazı

 • Ay tutulmasında kılınan namaz.

ibtal / ibtâl / ابطال

 • Geçersiz kılma, kaldırma, bozma. (Arapça)
 • İbtâl edilmek: Geçersiz kılınmak, kaldırılmak, bozulmak. (Arapça)
 • İbtâl etmek: Geçersiz kılmak, kaldırmak, bozmak. (Arapça)

icaplar

 • Gerekler, gerekli kılınanlar.

icra vekilleri hey'eti

 • Vekiller heyeti. Başvekilin riyaset ettiği bakanlardan meydana gelen hey'et.

iftitah tekbiri

 • Namaza başlarken alınan tekbir. Namaz, her nevi dünya meşguliyetinden alâkayı keserek kılındığı için, Allahü Ekber diye iftitah tekbirini alarak namaza başladıktan sonra ibadet esnasında dünya işi haram olup namazı bozar. Bu mâna için bu tekbire, tahrime adı da verilir.

ikindi namazı

 • İslâm'ın şartlarından biri olan beş vakit namazın üçüncüsü, öğle vakti ile akşam vakti arasında kılınan namaz.Gökten yere iner kamû (bütün) melekler, Meleklere müştâk olur (can atar) felekler, Kabûl olur anda bütün dilekler, İkindi namâzın kıldığın zaman.

isfar

 • Sabah namazının ortalık aydınlanırken kılınışı.

işhaz-ı seyf

 • Kılınç bileme.

işrak namazı / işrâk namazı

 • İşrâk vaktinde, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra kılınan namaz.

istinabe / istinâbe / اِسْتِنَابَه

 • Başka bir mahkemenin muâmeleye yetkili kılınması.

istiska namazı / istiskâ namazı

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, yağmur yağması için sahrâda kılınan namaz.

izn-i amm / izn-i âmm

 • Herkese müsaadeli olan.
 • Ist: Cum'a namazı kılınan cami kapısının kayıtsız şartsız her müslümana açık olması.

ka'kaa

 • Silâh çatırtısı. Kılınç veya süngü gibi silâhların birbirine çarpmasından çıkan ses.

kabza

 • Kılınç gibi şeylerin tutacak yeri. Sap.
 • El, pençe.
 • Bir tutam, bir avuç şey.

kabza-i tig / kabza-i tîg

 • Kılıncın kabzası, sapı.

kasr-ı namaz

 • Namazın kısaltılması; yolculukta 4 rekâtlık farz namazların 2 rekât olarak kılınması.

kaza / kazâ

 • Birdenbire olan musibet. Beklenmedik belâ.
 • Vaktinde kılınmayan namazı sonradan kılmak.
 • Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi.
 • Hâkimlik, hâkimin hükmü.
 • İstemeden yapılan zarar.
 • Hükmeylemek, hüküm.
 • Bir şeyi birbirine lâzım kılmak.
 • Vaktinden sonra kılınan namaz.

kaza etmek

 • Vaktinde kılınamayan namazı sonradan kılmak.

kaza namazı / kazâ namazı

 • Vakti çıktıktan sonra kılınan namaz.

kelimat-ı nahviye

 • Nahv ilmine âit kelimeler. Cümle teşkilinde mânâya tesir eden harfler ve kelimeler.

kıyam

 • Kalkma, ayakta durma, ayağa kalkma.
 • Namazın ayakta kılınan kısmı.
 • Bir işe kalkışma.
 • Karşı koyma, ayaklanma.

kuşluk namazı

 • Kuşluk vaktinde kılınan namaz.

küsuf namazı / küsûf namazı

 • Güneş tutulduğunda en az iki rek'at olarak cemâatle kılınan namaz.

küsuf ve husuf namazı

 • Güneş ve ay tutulmasında kılınan namaz.

kutb

 • İşlerin görülmesine veya insanların doğru yolu bulmasına vâsıta kılınan büyük zât. Dünyâ işleri ve madde âlemindeki olaylarla alâkalı olana medâr kutbu (kutb-ül-aktâb), din ve irşâd işi ile vazîfeli kılınana irşâd kutbu denir.

kutb-i irşad / kutb-i irşâd

 • İnsanların irşâdına (doğru yolu bulmasına) ve hidâyetine (saâdete ve kurtuluşa ermesine) vesîle kılınan zâtların reisi.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

kuud

 • Cülus. Oturmak.
 • Namazın oturarak kılınan kısmı. Secdede iken kalkıp oturmak.
 • Oturma, namazın oturarak kılınan kısmı.

lağv / لغو

 • Kaldırma. (Arapça)
 • Boşuna. (Arapça)
 • Lağvedilmek: (Arapça)
 • Kaldırılmak. (Arapça)
 • Hükümsüz kılınmak. (Arapça)
 • Lağvetmek: (Arapça)
 • Kaldırmak. (Arapça)
 • Hükümsüz kılmak. (Arapça)
 • Lağvolmak:< (Arapça)

lehviyat-ı muharreme / lehviyât-ı muharreme

 • Haram kılınmış eğlenceler.

ma'füvv

 • Suçu afvedilmiş. Bağışlanmış.
 • İstisnâ edilmiş, müstesnâ kılınmış, ayrı tutulmuş.

madrebe

 • Kılıncın ağzı.

mahamil

 • Deve üzerine konan oturulacak sepetler. Mahmiller.
 • Kılınç bağ askıları.
 • İhtimâller.

mahsun

 • İstihkâmlı. Kuvvetlendirilmiş. Sarp, sağlam ve metin kılınmış.

makar

 • Oturulan, karar kılınan yer; merkez; pâyitaht.

mansub

 • Nasbolunmuş, me'muriyete konulmuş.
 • Konulmuş, dikilmiş.
 • Gr: Sonu fetha (üstün) kılınmış kelime. Meftuh olan.

mansus

 • Nass ile sâbit kılınmış. Âyetle tesbit edilmiş. İzhar ve beyan edilmiş.
 • Kur'anda açıkça anlatılmış.

me'sur

 • Ecdaddan rivayet edilen.
 • Meşhur.
 • İtibarlı. Beğenilmiş olan.
 • Rivayet yolu ile öğretilmiş meşhur ve mühim haberler.
 • Bir kılınç ismi.

mec'ul

 • Yaratılmış, kılınmış.

mef'ul

 • İşlenmiş, yapılmış, kılınmış.
 • Tümleç.

meflul

 • Kınında bulunan kılınç.
 • Kapalı, kilitli.

megavil

 • (Tekili: Migvel) Hançerler. Ufak ve ince kılınçlar.

melek-i müekkel / مَلَكِ مُؤَكَّلْ

 • Vekil kılınan melek.

melzum

 • Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış.

memnun

 • (Minnet. den) Hoşnud. Razı. Minnet altında bulunan. İyiliğe nâil kılınmış. Çok muteber olan şey. Çok beğenilen. Ölçülü ve hesaplı olan.
 • Kesilmiş.

merkuz

 • (Rekz. den) Dikilmiş. Saplanmış. Batırılmış. Sâbit kılınmış.

mesacid / mesâcid

 • Namaz kılınan yerler.

mescid

 • Namaz kılınan yer.

mesed

 • Hurma lifi.
 • Liften yapılan ip.
 • Deve kılından ve yününden yapılan urgan.
 • Yemen diyarında biten bir ağacın adı.
 • Bağ.

meslul

 • Çekilmiş. Kınından çıkmış kılınç.
 • Din uğruna kendini fedâ eden kahraman.
 • Tıb: Verem.

meşrut olmak

 • Şarta bağlı olarak gelen, şart kılınan.

metrukat / metrûkât

 • Özürsüz, tembellikle kılınmayan, terk edilen namazlar.
 • Vefât eden kimsenin geriye bıraktığı şeyler. Mîrâslar, terikeler.

mevcub

 • Kendisine bir şey vâcib kılınmış.

meysur

 • Kolay. Kolay olmuş. Asan. Kolay kılınmış şey.

mir'ızza

 • Keçi kılının altında olan tiftik.

mizrak

 • (Çoğulu: Mezârık) Harbe, kısa kılınç.

muaraza-i bis-süyuf

 • Kılınçla, kuvvetle, silâhla mücadele etmek. Silâhla karşı koymak.

müdebber

 • Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.

müekkel / مُؤَكَّلْ

 • Vekil kılınan.

müekkil

 • Vekil tayin eden. İşine vekilini ikame eden. İşleri için başkasını yerine bırakan.

muharrem

 • Arabi ayların başı, birincisi.
 • Haram edilmiş olan.
 • Bu muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir.
 • Haram kılınmış, tahrim olunmuş.

muharremat

 • Haram kılınan şeyler.

muhassas

 • Birine âid kılınmış. Tahsis edilmiş. Has kılınmış. Ayrılmış. Tâyin edilmiş.

muhayyeb

 • Yoksun bırakılmış, mahrum kılınmış.

mühenned

 • Hint demirinden yapılmış kılınç. Keskin kılınç.

muhkem

 • Sağlam kılınmış, tahkîm edilmiş. İçinde hüküm bulunan, mânâsı açık olan âyet. Çoğulu muhkemâttır.

mukabele-i bissüyuf

 • Silâha, kılınca sarılmak suretiyle karşı koymak.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mukarreb / مُقَرَّبْ

 • Yakın kılınan.

münekker

 • Tenkir edilmiş, bilinmeyen, nekre kılınmış.
 • Belirli olmayan şeye delâlet eden.

münhasır / مُنْحَصِرْ

 • Mahsus kılınmış.

musalla / musallâ

 • Namaz kılınan yer.
 • Cami avlusunda cenaze namazı kılmaya aid yer.
 • Namaz kılmaya mahsus açık yer. Cami veya mezarlık civarında cenaze namazı kılınan yer.
 • Namaz kılınan yer. Namazgâh.

musalla taşı / musallâ taşı

 • Namazı kılınmak için cenazenin konulduğu yüksekçe taş.
 • Namazının kılınması için, cenâzelerin üzerine konduğu taş.

müşdak

 • Namaz kılınan yer. Namazgâh.

müsebbet

 • Sâbit kılınmış, tesbit olunmuş.

müstekar

 • Karar kılınacak, yerleşilecek yer.
 • Sâbit, hiç değişmeyen, yerleşmiş, değişmez.

müsteşar

 • (Meşveret. den) Kendine iş danışılan. Hükümetin vekilinden sonra en yüksek idare me'muru.

mutaf

 • (Muy-tâb. dan) Keçi kılından dokunmuş olan. (Farsça)
 • Kıldan yapılan at takımı. (Farsça)
 • Kıldan çul yapan, dokuyan veya satan. (Farsça)
 • Keçi kılından çul yapan, dokuyan veya satan.

mutahhar

 • Temiz. Pâk. Kudsi, pâklanmış. Tâhir kılınmış. Mübârek.
 • Peygamberimizin (A.S.M.) bir ismi.

mutatahhir

 • Pâk. Günah işlemekten teberri ve imtina eden, çekinen. Temiz kılınmış.

müteakkıl

 • (Çoğulu: Müteakkılîn) Biraz düşünerek anlayan.

müyesser / مُيَسَّرْ

 • Kolay(ca nasip) kılınan.

nafile / nâfile / نافله

 • Boşuna. (Arapça)
 • Nafile namazı, farz dışında kılınan namaz. (Arapça)

namazgah / namazgâh

 • Namaz kılınan yer.
 • Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır.
 • Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda ve fevkalâde günlerde kasaba ve civar köy
 • Namaz kılınan yer.

namisa

 • (Çoğulu: Namisât) Kadınları süsleyip yüzlerinin kılını yolan kadın.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

nemas

 • Kılın ince olması.

nevafil

 • (Tekili: Nâfile) Farz ve vâcib olandan başka ibadetler. Nâfile (yani sevab için kılınan) namaz veya tutulan oruçlar.

perend-aver

 • Çok keskin kılınç, pala veya hançer. (Farsça)

pereng

 • Suyu iyi verilmiş kılınç. (Farsça)

regaib nemazı / regâib nemazı

 • Receb ayının ilk Cumâ gecesi olan Regâib gecesinde kılınan nâfile namaz.

revatib

 • Vazifeler, maaşlar.
 • Farz namazından önce kılınan müekked sünnetler.

ruhsat

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini

sahbet

 • Şarabın kırmızı olması.
 • Saç kılının kırmızıya yakın olması.

sahib-üs seyf / sâhib-üs seyf

 • Kılınç sahibi. Maddeten kuvvetli olup, maddi cihad ile vazifeli olan.

salat-ı havf / salât-ı havf

 • Muharebeden evvel kılınan iki rekât namaz.

salat-ı istihare / salât-ı istihâre

 • İstihareden evvel kılınan iki rekât namaz.

salat-ı istiska / salât-ı istiska

 • Yağmur duasına çıkıldığı zaman kılınan namaz.

salat-ı sefer / salât-ı sefer

 • Yola çıkıldığı zaman kılınan iki rekât namaz.

seccade / seccâde

 • Yere serilip üzerinde namaz kılınan küçük halı, kilim, hasır, bez gibi temiz sergi, namazlık.

secdegah / secdegâh

 • Namaz kılınıp secde edilecek yer. İbadet yapılacak yer. (Farsça)
 • Namaz kılınıp secde edilecek yer, ibadet yapılacak yer.

seng-i musalla / seng-i musallâ

 • Musallâ taşı. Namaz kılınmak için cenaze konan taş.

şiare

 • (Çoğulu: Şeâyir) Hac amelleri.
 • Hac nişanları. İbadet için alem kılınan her nesne.

sübha namazı

 • Abdest aldıktan sonra Allah rızâsı için kılınan iki rek'at namaz.

suhriyen

 • (Sıhriyya) Musahhar kılınan, hizmette çalıştırılan.
 • Gülünç olan.

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

tahassus

 • (Husus. dan) Hususi ve mahsus olmak. Bir kimseye mahsus kılınmak.

tahiyyet-ül mescid

 • Bir mescide veya bir camiye girildiğinde, sevab niyetiyle, oturmadan evvel kılınan namaz.

tahrim

 • Haram kılma. Haram kılınma. Dince yasak edilme.
 • Kudsî sayarak yaklaşmayı yasak etme.

tahsis-i hikmet

 • Has kılınmanın hikmeti, namaza ait olmasının sırrı.

teheccüd

 • Gece sabah vaktinden önce kılınan namaz.

teheccüd namazı

 • Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra ve imsak vaktinden önce iki ile on iki rek'at arasında kılınan namaz.

teheccüt namazı

 • Gece sabah vaktinden önce kılınan namaz.

tehevvün

 • Hakir kılınma. Horlanma. Hakaret görme. Aşağılanma.

tehiyyet-ül-mescid

 • Mescide girince, oturmadan önce, mescidin sâhibine yâni Allahü teâlâya ta'zîm ve hürmet için kılınan iki rek'at nâfile namaz.

tehlib

 • Atın kuyruğunun kılını kesmek.

temin / temîn / تأمين

 • Gerçekleştirme, sağlama. (Arapça)
 • Gerçekleştirilme, sağlanma. (Arapça)
 • Emin kılma, güvence verme. (Arapça)
 • Temîn edilmek: (Arapça)
 • Sağlanmak, gerçekleştirilmek. (Arapça)
 • Güvenci verilmek, emin kılınmak. (Arapça)
 • Temîn etmek:(Arapça)

tensil

 • (Kuş ve diğer hayvan) tüylerini yeleklerini, yününü ve kılını döküp kavlamak.

teravih

 • Ramazan gecelerinde kılınan ve sünnet olan yirmi rek'atlık namaz.

teravih namazı / terâvih namazı

 • Ramazân ayında yatsı namazından sonra kılınan yirmi rek'atlik nâfile namaz.

tesbih namazı / tesbîh namazı

 • Hadîs-i şerîfte, af ve mağfiret olunmak için kılınması tavsiye buyrulan namazlardan biri.

teşevvüşat-ı akliye

 • Akılın karmakarışık olması, bulanması.

vekalet / vekâlet

 • Vekillik. Birisinin nâmına iş görme. Kendi nâmına hareket etme salâhiyetini başkasına verme. Nezâret, bakanlık.
 • Vekilin vazife gördüğü bina.

vitr

 • Tek olan şey. Çift olmayan. Tenha.
 • Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât namaz.
 • Kurban bayramından bir önceki gün.

vitr namazı

 • Yatsı namazından sonra kılınan üç rek'atlik vâcib namaz.

vücub / vücûb

 • Kesin olarak emredilme, farz kılınma.

vuhufet

 • Kılın yumuşak ve çok siyah olması.
 • Çok fazla kıllı oluş, çok kıllılık.

za'r

 • Bedende kılın az olması.

zevaid sünnet / zevâid sünnet

 • Farzla birlikte kılınması bildirilmeyen nâfile namazlar.
 • Peygamber efendimizin ibâdet olarak değil de, âdet olarak, devâmlı yaptığı şeyler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın