REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kesik ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

ahrab

 • Kulağı kesik.
 • Kulaktaki küpe deliği.

ahrem

 • Burnu kesik olan. Kesik burunlu.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlıyan oniki şekilden herbiri.
 • Tıb: Omuz ucu.

akla'

 • Eli kesik.

akta'

 • Eli kesik olan adam.

aslem

 • Kulağı kesik olan, kesik kulaklı.

bahire

 • Kulağı kesik deve.

begnek

 • Kuyruğu kesik hayvan. (Farsça)

betra

 • (Müz: Ebter) Çocuğu olmayan. Kısır.
 • Kuyruğu kesik dişi hayvan.

bi-fetret / bî-fetret

 • (Bilâ-fetret) Dâimâ, kesiksiz olarak.

bühre

 • Geniş yer, büyük mekân.
 • Kesik kesik soluyuş.
 • Dere içindeki sazlık ve çayırlık.

büride / bürîde / بریده

 • Kesik. (Farsça)

büride-ser

 • Başı kesik. (Farsça)

cerez

 • Suyu kesik olan.
 • Otsuz yer.

cezma

 • Kulağı kesik koyun.
 • Kulağı delik koyun.

düm-büride

 • Kuyruğu kesik. (Farsça)

ebter

 • Kuyruğu kesik hayvan.
 • Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan.
 • Ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Eksik, tamamlanmamış.
 • Güdük, kesik.

ecda'

 • Burnu kesik olan kimse.
 • Kulağı, eli ve dudağı kesik kimse.

eczem

 • (Cüzâm. dan) Cüzamlı, miskinlik illetine uğramış olan.
 • Parmakları veya eli kesik olan adam.

ekşem

 • Doğuştan kusurlu olan. Burnu, kulağı kesik veya noksan doğan (adam).
 • Pars denilen vahşi hayvan.

esekk

 • Tavşan.
 • Kulağı kesik olan.
 • Küçük kulaklı.
 • Kulağı işitmeyen. Sağır.

gayr-ı memnun

 • Devamlı. Kesiksiz.
 • Minnetsiz, sürekli.

gayr-ı münkatı'

 • Devamlı, fasılasız, kesiksiz.

harflerin taktii / harflerin taktîi

 • Harflerin kesik olması, harflere bölme.

huruf-u mukattáa

 • Arap harflerini heceler halinde kesik kesik yazmak (Yâsin, Elif Lâm Mim vb.).

huruf-ul mukattaa

 • Gr: Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında bulunan, kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı hafler. Elif Lâm Mim, Yâ Sin, Elif Lâm Râ... gibi. Bunlar İlahî birer şifre olup, mânalarını anlayanlar Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ve O'nun vârisleridir.

izafet-i maktu'

 • Kesik tamlama. Terkib-i izafet-i maktu'da denir. Esre'yi kaldırmağa da fekk-i izafet denir. Yani izafetin kaldırılması demektir. Meselâ: Câme-hâb : Yatak. Câme-i hâb : Uyku elbisesi. Ser-rişte : İp ucu, vesile, tutamak. Ser-i rişte : İpin ucu.

kalpak

 • Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

kasva

 • Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.

kıt'a

 • (Çoğulu: Kıtat) Dünyanın kara parçalarından her biri.
 • Memleket. Ülke.
 • Mat: Bir dairenin bir yayı ile onun çapı arasındaki kısım.
 • Tıb: Kesik organın vücudda kalan parçası.
 • Ask: Çok kalabalık olmayan askerî kuvvet.
 • Edb: En az iki beyitten yapılmış manzum

mahrut-u nakıs / mahrût-u nâkıs

 • Kesik koni şeklinde.

maktu / maktû / مقطوع

 • Kesilmiş, kesik. (Arapça)
 • Pazarlık yapılmaz. (Arapça)

me'yus

 • Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. Ümidi kesik.

mukattaa

 • (Kat'. dan) Bitişik olmayan. Kesik, ayrı.
 • Kesilmiş, kesik, ayrı.

mukattaat

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukattaat-ı huruf / mukattaât-ı huruf

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

münkati'

 • Kesilen, kesik arkası gelmeyen, son bulan, süreksiz.

mütekatı

 • Kesişmiş, kesik kesik.

mütekatı'

 • Kesik kesik.

mütekattı'

 • (Kat'. dan) Kesik. Biteviye olmayan.

mütemadi

 • Devamlı, kesiksiz, sürekli, daima.

nevatır

 • Kirişi kesik olan yay.

sebk-i mefsul

 • Edb: Ayrı ayrı, kesik kesik yazma tarzı.

sekte

 • Durma, kesiklik.
 • Durma, kısılma.
 • Kanın birdenbire durması.
 • Bir işin görülmesinde kesiklik, durgunluk hâsıl olmak.
 • Tecvidde: Kıraat esnasında nefes almadan sesi kesmeğe denir.

takti

 • Kesme, kesik kesik okuma.

vücud-u ebter

 • Kesik, sona ermiş varlık; kendisiyle Rabbi arasındaki bağı kesen varlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın