LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kesif ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

akıncı

 • Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır.

alem-i ma'na / âlem-i ma'na

 • Mâna âlemi, bazı ehline münkeşif olan âlem, mânen anlaşılan ve bilinen âlem.

alem-i mana / âlem-i mânâ

 • Mânâ âlemi; maddî gözle görünmeyen mânevî âlem; rüya ve keşif âlemi.

ayne'l-yakin / ayne'l-yakîn

 • Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.

ba'seret

 • Dikkatle teftiş etme.
 • Keşif ve istihrac etme.
 • Perâkende edip dağıtma.
 • İnkılâb. Karıştırma. Bulandırma.
 • Meydana çıkma.
 • Kirli leke.

bahr-i sükun / bahr-i sükûn

 • (Lût Denizi) Sularının kesif ve dalgasızlığından dolayı bu isim verilmiştir.

ecza-i meyyite-i hamide-i camide-i kesife / ecza-i meyyite-i hâmide-i camide-i kesife

 • Ölü, hissiz, camit ve kesif parçalar.

evran

 • Biçme, ölçü, mikyas, tahmin, keşif, biçim, endam, tenasüb.

hakk-ı keşf

 • Keşif hakkı.

ihtira'-kerde

 • Eşine rastlanmayan keşif. (Farsça)
 • Yaratılmamış olmak. (Farsça)

irşad-ı feth-i keşif / irşâd-ı feth-i keşif

 • Keşif ve fetih yolunu gösterme, keşfe başlarken rehberlik etme.

işrak / işrâk

 • Sezgi; keşif ve ilham ile insanı Allah'a götüren yolları bulmaya çalışmak.

istikşaf / istikşâf / استكشاف

 • Keşif çalışması yapma. (Arapça)

kesafet

 • Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak.
 • Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.

keşf / كشف

 • Keşif, bulma, ortaya çıkarma. (Arapça)

keşf-i kat'i / keşf-i kat'î

 • Kesin keşif, mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme ve ortaya çıkarma.

keşfi / keşfî

 • Keşifle alâkalı.

keşfiyat / keşfiyât

 • (Tekili: Keşf) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler.
 • Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur'ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin de
 • Keşifler, bazı hakikatleri ortaya çıkarma, keşfetme hâlleri.
 • Keşifler.

keşfiyat-ı fenniye

 • İlmi keşifler, buluşlar.
 • Fen ve ilmin keşifleri. (Telefon, radyo, uçak gibi.)

keşfiyat-ı kat'iye

 • Kesinliğinde şüphe olmayan keşifler; mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme.

keşfiyat-ı maneviye / keşfiyat-ı mâneviye

 • Mânevî keşifler.

keşfiyat-ı sadıka

 • Doğru keşifler; manevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme.

küduret

 • (Keder. den) Bulanıklık.
 • Koyuluk, kesiflik.
 • Kaygı. Tasa. Kederlilik.

küşuf / küşûf

 • Keşifler, mânevî âlemlere ait bazı hakikatleri görme işlemleri.
 • Keşifler, açmalar, bulmalar.

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

maddiyat-ı kesife

 • Kesif, şeffaf olmayan maddeler.

mükaşefe / mükâşefe

 • Gizli şeyleri birbirine açıp keşf ve izhar etmek, açığa çıkarmak. Meydana çıkarmak.
 • Bir hususu keşif yolu ile anlamak, bilmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın zât ve sıfatlarına ve sâir sırlarına vukufiyyet.

mükessif

 • (Kesâfet. den) Koyulaştıran, kesif hâle getiren.

mürtemi / mürtemî

 • Keşif kolu. Karakol.

müşahedat

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

mütecella

 • Münkeşif olup görünen, âşikâr olan.
 • Yükseğe çıkan. Yukarı havâle olan.

nagz

 • Devekuşunun erkeği.
 • Başını sallayıp depretmek.
 • Bulutun koyu ve kesif olması.

neşvat

 • (Tekili: Neşvet) Keşifler, neş'eler, sevinçler.

oran

 • Ölçü, mikyas.
 • Biçim, tenasüb, endam.
 • Tahmin, keşif.

şerh

 • Açma, genişletme.
 • Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme.
 • Bir şeyi dilim dilim kesme.
 • Bollaştırma.
 • Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme.
 • Açıklanmış yazı, risale.

sıyk

 • Kesif toz ve fena ter kokusu.

talia / talîa

 • Öncü kuvvet, keşif kolu.

tekasüf / tekâsüf

 • Kesifleşme. Yoğunlaşma. Sıklaşma.
 • Bir noktada toplanma.
 • Birbirinden ayrılan kimyevi maddelerin tekrar toplanarak birleşmeleri.

vakıa-i sadıka / vâkıa-i sâdıka

 • Doğruluğundan şüphe edilmeyen olay, doğru rüya, keşif.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın