LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kesb ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

asem

 • Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
 • Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
 • Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.

avarız-ı semaviye

 • Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbî ve ihtiyarî olmaksızın insana ârız olan şeyler.

ce'b

 • Kesbetmek, elde etmek, kazanmak.
 • Yaban eşeğinin büyüğü.
 • Kırmızı toprak boya.
 • Göbek.

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

ehemmiyyet / اهميت

 • Önem. (Arapça)
 • Ehemmiyet atfetmek: Önem vermek, önemsemek. (Arapça)
 • Ehemmiyet kesb eylemek: Önem kazanmak. (Arapça)

emr-i itibari / emr-i itibârî

 • Hakikatta, hariçte vücudu olmayıp, var kabul edilen emir, iş. (İnsanın fiilleri, kesbi gibi.)

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

harş

 • Kesbetmek, almak.
 • Tırmalamak.

hebş

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Kazanmak, kesbetmek.

hübaşe

 • (Çoğulu: Hübâşât) Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.

ihraz

 • Nail olmak. Erişmek.
 • Kazanmak. Kesbetmek.
 • Birisini güzel bir surette korumak.

iktiraf

 • Emek çekerek kesb ü kâr eylemek, kazanmak.
 • Günah kazanmak.

irtifad

 • Kazanma, kesbetme, kazanıp kâr etme.

istiksab

 • Kazanma, kesbetme.

itiyad / itiyâd / اعتياد

 • Alışkanlık. (Arapça)
 • İtiyâd kesb etmek: Alışkanlık kazanmak. (Arapça)

karih

 • (Çoğulu: Kuruh-Kavârih) Kesbedici, kazanan.
 • Dişleri tam olan davar.

karş

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek.

kasib / kâsib

 • Kazanç sahibi. Kazanmak için çalışan. Kesbeden. Marifet için çalışan.
 • Kesbeden, kazanan, kazanmak için çalışan, kazanç sahibi.

keramet-i kevniye

 • Kudret-i Rabbaniyenin ihsanı ile letâfet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü'minin bir sıkıntısı hâlinde Cenab-ı Hakk'a dua edip ind-i İlâhîde makbul bir zâttan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlâhi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerin

kesbi / kesbî

 • Kesble ilgili.

kesub

 • Çok kazanan ve kesbeden.

keth

 • Kesbetmek. Çalışmak, kazanmak. Amel ve sa'yetmek.

kisb

 • (Bak: Kesb)

kisbi / kisbî

 • Kazanılmış, kesbedilmiş. Kesb ile alâkalı.

kürsüb

 • Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.
 • Sert ve sağlam ağaç.

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

letafet

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.

makzi / makzî

 • Kaza olunmuş, ödenmiş, te'diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris.
 • Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına muhalif old

mekasib / mekâsib

 • (Tekili: Mekseb ve Meksib) Kazançlar. Kazanç yer ve araçları. Kesbedilen ve kazanılan yerler.

meksub

 • Kesbolunmuş. Kazanılmış.
 • Sonradan tahsil olunmuş, elde edilmiş.
 • Yüksekten dökülen.
 • Çağlayan.

meksube / meksûbe

 • Kesb edilen, irade dairesinde kazanılan şey.

meş'

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek. Davar sağmak.

mükessib

 • (Kesb. den) Teksib eden, kazandıran.

müktesib

 • (Müktesibe) (Kesb. den) Elde eden, edinen, kazanan.

mütecemmil

 • Cemal kesbeden, zinetlenen, süslenen, donanan.

müttesi'

 • Tevessü' eden, genişleyen, vüs'at kesbetmiş olan.

rakaha

 • Ticaret.
 • Kesb, kazanma.

takarrüş

 • Kesbetmek, almak, kazanmak.

tavazzuh

 • Açıklanmak. Aydınlanmak. Kesb-i vuzuh etmek.
 • Ruşenlik ve ayânlık peyda etmek.

teksib

 • (Kesb. den) Kazandırma.

teşeddüd

 • Sertleşme. Kuvvet ve dayanıklık kesbetme. Şiddetlenme. Çok şiddetli olma.
 • Keskinleşme.

ünsiyyet / انسيت

 • Alışma. (Arapça)
 • Ünsiyyet kesb etmek: Alışmak. (Arapça)