LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kendinden ifadesini içeren 127 kelime bulundu...

abdiyyet

 • Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden bilmemek.

ada

 • Gr : Kendinden sonra gelen ismi cerreder. Harf-i cerr'dir. "...den başka, ...den gayrı" mânasına gelir.

adem

 • Yokluk, varlığın zıddı.
 • Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

alem-i istiğrak ve sekir / âlem-i istiğrak ve sekir

 • Kendinden geçme ve mânâ alemindeki sarhoşluk âlemi.

aşüfte

 • Sevgiden kendinden geçen. Çıldırırcasına seven. (Farsça)
 • İffetsiz kadın. (Farsça)

atf

 • Bağlama, bağlaç; kendinden öncekiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı kuran edat.

ba-i cerre / bâ-i cerre

 • Arabçada kendinden sonraki kelimeyi "esre" okutan bâ. (Bismillâhi'deki gibi).

bast

 • Yayma, açma.
 • Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.

bedmest

 • Kendinden geçmiş derecede sarhoş. (Farsça)

bi-

 • Başına eklendiği kelimeyi "e" haline getirir. İle, için mânâlarını vererek Farsçadaki "be" edatıyla aynı vazifeyi görür. Harf-i cerdir. Yâni; kendinden sonraki kelimeyi esre ("İ" diye) okutur. Yemin için de kullanılır.

bi-hod / bî-hod

 • Çılgın, kendinden geçmiş olan, ne yaptığının farkında olmayan. (Farsça)
 • Bayılmış. (Farsça)

bihod / bîhod / بيخود

 • Baygın. (Farsça)
 • Kendine olmama, kendinden geçme. (Farsça)

car / câr

 • (Harf-i cer) Başına geldiği ismin sonunu esre okutarak kendinden önceki fiilin mânâsını, başına geldiği isme çekip bağlayan harf.

cevher

 • Bir şeyin özü, esası.
 • Kıymetli taş.
 • Çelik üzerindeki nakış.
 • Edb: Noktalı harf.
 • Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih.
 • Harflerin noktası.
 • Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muh

cezbe / جذبه / جَذْبَه

 • Allah sevgisiyle kendinden geçme hâli.
 • Tas: Meczubiyet, istiğrak. Allah'ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme.
 • Allah sevgisiyle kendinden geçme hâli.
 • Coşku. (Arapça)
 • Kendinden geçiş. (Arapça)
 • Coşup kendinden geçme.

cezbedarane / cezbedarâne / cezbedârâne

 • Allah sevgisiyle kendinden geçercesine.
 • Kendinden geçerek.

cezbekarane / cezbekârâne

 • Kendinden geçmiş olarak.

cezbeli

 • Allah sevgisiyle kendinden geçer bir hale gelen.

cümle-i müste'nefe

 • Kendinden önceki cümleden bağımsız, müstakil cümle.

delil-i ihtirai / delil-i ihtirâî

 • Kâinatta her bir varlığın kendinden beklenen neticeleri yerine getirebilecek şekilde kabiliyetlerine göre en üst derecede yoktan yaratılması.

ehl-i cezbe / اَهْلِ جَذْبَه

 • Coşup kendinden geçenler.

ehl-i cezbe ve ehl-i istiğrak

 • Tarikat ve tasavvuf ehlinden olup zikir ve ibadetle kendinden geçip dünyayı unutanlar.

ehl-i istiğrak

 • Mânevî bir coşku ve heyecan ile kendinden geçmiş hâle gelen zâtlar.
 • Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar.

ehl-i sekir

 • Tasavvuf yoluyla mânevî âlemleri temaşa edip aldıkları ruhî lezzetle kendinden geçenler.

ehl-i sekr

 • Aklı ile hareket edemeyip hissi ve zevki ile hareket eden, sarhoş. (Farsça)
 • Tas: İlâhî bir tecelli ile istiğrak halinde olanın kendinden geçmesi hali. (Farsça)

ellezi

 • Mânası kendinden sonra gelen cümle ile tamamlanan bir kelimedir.

enaniyet

 • (Enâniyyet) Benlik. Kendine güvenmek, gurur. Hodbinlik. Sadece kendine taraftarlık. Her yaptığı işi kendinden bilmek.

esma-i mevsule / esmâ-i mevsule

 • Mânâsı kendisinden sonra gelen cümle içinde açıklanan ve bu cümleyi kendinden sonra gelen cümleye bağlayan kelimelerdir.

esma-i müpheme / esmâ-i müpheme

 • Gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; yalnız başına müstakil bir mânâ taşımayan ancak kendinden sonra gelen cümle ile (sıla cümlesi) birlikte bir mânâ içeren isimler.

fani olma / fâni olma

 • Bir meseleye kendinden geçer derece kendini verme.

fena fillah makamı / fenâ fillâh makamı

 • Allah'ın varlığında tamamen yok olma makamı, Onun varlığına dalıp kendinden tamamen vazgeçme makamı.

fena-yı mutlak / fenâ-yı mutlak

 • Kendinden tamamiyle geçme.

gaşeyan

 • Kendinden geçmek. Kendini kaybetmek. Bayılmak. Gaşyolmak.

gaşy / غشى

 • Bayılma, kendinden geçme.
 • Kendinden geçme.
 • Bayılma, kendinden geçme. (Arapça)

gaşyet

 • Kendinden geçme, bayılma.
 • Örtmek.
 • Hayret.

gaşyolma

 • Kendinden geçme. Kendini bilemez hale gelmek.

halet-i istiğrakiye / hâlet-i istiğrakiye

 • Kendinden geçip dünyayı unutma hâli.

halet-i istiğrakkarane / hâlet-i istiğrakkârâne

 • Kendinden geçme hâli.

halet-i sahve / hâlet-i sahve

 • Kendinden geçme hâlinin sona ermesi.

half

 • Ardı. Arka. Kendinden sonra gelen. Arka taraf.

hamiyet / حَمِيَتْ

 • Kendinden başkası için gayret gösterme.

hareket-i cezbekarane / hareket-i cezbekârâne

 • Kendinden geçer bir şekilde hareket.

harf-i cer

 • Cer harfi; gr. cümlede kendinden önceki fiilin veya ismin mânâsını kendinden sonraki kelime veya kelime guruplarına taşıyan harfler "an, min, be" gibi.

harf-i medd

 • Kendinden evvel gelen harflerin uzun sesli okunmasına vesile olan "elif, vav, yâ" harfleri.

hayy-ı kayyum / hayy-ı kayyûm / حَيِّ قَيُّومْ

 • Dâimî hayat sâhibi olup, varlığı kendinden olan ve mahlûkātı varlıkta tutan (Allah).

huda / hudâ

 • Varlığı kendinden olup, başkasına muhtâc olmayan Allahü teâlâ.

humar-alud / humar-âlud

 • Süzgün ve baygın göz. (Farsça)
 • Kendinden geçmiş, şaşkın. (Farsça)

iftihar

 • Övünmek. Kendini beğenircesine kendinden ve yaptıklarından bahsetmek.
 • Başkasının iyi bir hali ile sevinmek.

igma'

 • Bayılma, baygınlık, kendinden geçme.

imtina-i hakiki

 • Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması. (Meselâ: Bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında: "Bu benim oğlumdur" diye iddia etse, dâvâsı dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen oğlu olması aklen muhaldir.)

ism-i mevsule

 • O şey ki, o kimse ki, mânâlarının yerine kullanılan, "Mâ, Men, Ellezi" gibi kelimelerdir. İki kelimeyi veya mânâyı birbirine birleştiren, mânâsı kendinden sonra gelen bir cümle ile tamamlanın bir kelimedir.

isti'tab

 • Kendinden razı, hoşnut etme.

istigrak

 • Gark olmak, dalmak.
 • Dalgınlık.
 • Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek.
 • Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek.
 • Gr: "El" harf-i ta'rifinin, isimleri umu

istiğrak / istiğrâk / استغراق

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.
 • İlâhî aşka dalıp coşarak kendinden geçme, esrime.
 • Dalma, gömülme. (Arapça)
 • Boğulma. (Arapça)
 • Kendinden geçme. (Arapça)

istiğrak-ı mutlak

 • Allah aşkı ile tamamen kendinden geçmek.

istiğrak-ı ruhani / istiğrak-ı ruhanî

 • Tasavvufta Allah aşkından dolayı ruhen kendinden geçme hali.

istiğraki / istiğrâkî

 • Allah aşkıyla kendinden geçme.

istigrakkar / istigrakkâr

 • Kendinden geçen, dalgın, müstağrak. Dalgın halde olan. (Farsça)

istiğrakkarane / istiğrakkârâne / istiğrâkkârâne

 • Allah aşkıyla kendinden geçercesine.
 • Kendinden geçercesine.

kayyum / kayyûm / قَيُّومْ

 • Varlığı kendinden olup, mahlûkātı varlıkta tutan (Allah).

kaziye-i salibe / kaziye-i sâlibe

 • Man: Mevzuun mahmulünden selbiyle hükmolunan, yâni; bir şeye nefi ile hükmeyleyen kaziyye'dir. "Kamerin ziyası kendinden değildir" gibi.

kemal-i vüsuk / kemâl-i vüsuk / kemâl-i vüsûk

 • Son derece kendinden emin.
 • Gayet mükemmel şekilde kendinden emin.

kemal-i vüsuk ile / kemâl-i vüsûk ile

 • Son derece kendinden emin olarak.

keyfiyet-i meczubane / keyfiyet-i meczubâne

 • Cezbeye kapılıp kendinden geçme hâli.

kimya-yı havas

 • Kendinden geçip Allaha tam teslim olmak ve dönmek.

kıyam bi nefsihi / kıyâm bi nefsihî

 • Allahü teâlânın zâtî (zâtına âit) sıfatlarından; varlığı kendinden olan, hiçbir şeye muhtâc olmayan.

kudret-i zatiye-i ezeliye / kudret-i zâtiye-i ezeliye

 • Sonsuz güç ve iktidarı bizzat kendinden olan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah.

li

 • Gr: Lâm harfinin esre ile okunuşu. Bir kelimenin başına geldiğinde, "için, dolayı, ötürü, yüzünden, sebebinden" gibi mânâlara gelir. Kendinden sonraki isimleri cerreder. Yerine göre muhtelif isimler alır. Lâm-üt-tahsis ve temellük gibi.

ma-hala

 • (Bir istisnâ edatıdır) Mâadâ mânasına gelir, kendinden sonraki kelimeyi nasb eder. (Allah'tan başka herşey fânidir) cümlesinde olduğu gibi.

ma-i mevsule / mâ-i mevsule

 • Buna ism-i mevsul de denir. Kendinden sonra gelecek küçük cümleyi daha önce geçen cümleye bağlar. (Ketebtu mâ kultü: Söylediğimi yazdım, ne söyledimse yazdım) cümlesinde olduğu gibi.

magşi

 • (Gaşy. den) Baygın. Gaşyolmuş. Kendinden geçmiş.

mahluk-u musahhar / mahlûk-u musahhar

 • Emir altında bulunan ve kendinden istenilen şeyleri yerine getiren yaratık, varlık.

mahv ve sekir

 • Fenafillâh makamında kendi varlığını hiç görmek ve bu mânevi hâlin zevk ve te'sirinden ruhi bir coşkunlukla kendinden geçme hâli.

mecnun / مَجْنُونْ

 • Deli, şiddetli aşkla kendinden geçmiş.

meczub / meczûb / مَجْذُوبْ

 • Başkasının te'siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş.
 • Deli. Divane. Mecnun.
 • Allahü teâlânın sevgisi ile kendinden geçmiş olan.
 • Cezbeye tutulmuş, çekilmiş tasavvuf yolcusu.
 • Coşarak kendinden geçen.

meczubane / meczubâne

 • Cezbeye gelenler gibi, kendinden geçerek.

meczup

 • Kendinden geçmiş.

medde

 • Uzatma; çekim harfleri; yazıldığı halde okunmayan, kendisi harekesiz olup, kendinden önceki harfi uzatan elif, vav, ye harfleri.

mefsud

 • Kendinden kan alınmış kimse.

meftunane

 • Meftuncasına, kendinden geçmiş olarak, tutkuncasına. Şaşarak, hayrancasına.

memlukane / memlukâne

 • Köleye yakışır hâlde. Kölece. (Farsça)
 • Eskiden çok defa bir büyüğe sunulan yazılarda, kendinden bahsederken kullanılırdı. (Farsça)

meşkuk

 • Şekli, şüpheli. Kendinden şüphe edilen.

meşküvv

 • Kendinden şikâyet olunan.

meşreb-i aşk ve istiğrak

 • Allah aşkıyla kendinden geçme yolu.

mest

 • Kendinden geçmiş.
 • Ayakkabı.
 • Sarhoş. Aklı başında olmayan. Kendinden geçercesine haz duymak mânasında "mest olmak" şeklinde kullanılır.
 • Ayakkabı, hazla kendinden geçen.

mest-i müstağrak

 • Dalarak kendinden geçme.

mevlevi-vari / mevlevi-vâri

 • Mevlevî tarikatı mensuplarının cezbe halinde, Allah aşkıyla kendinden geçerek dönmeleri gibi.

mu'temed

 • Kendine güvenilen. İtimad edilen kimse. Kendinden emin olunan. Ziyadesiyle doğru ve müstakim olan.

mucib-i muğis / mucîb-i muğîs

 • Yardıma muhtaç olan ve kendinden yardım dileyen varlıkların imdadına koşan, ihtiyaçlarına cevap veren, Allah.

murakabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.

müsfah

 • Erkeğinin kendinden başka iki karısı daha olan kadın.

müstağrak / مُسْتَغْرَقْ

 • Ma'nevi halle kendinden geçen.

mütegaşşi

 • (Gaşy. dan) Kendinden geçen, gaşyolan.
 • Bürünen, örtünen.

müteveccid

 • Kendinden geçecek derecede dalgınlık gösteren, vecde gelen.

müttehem

 • (Müttehim) (Vehm. den) Kendinden şüphe olunan, ittiham olunan şey. Töhmetli. Maznun. Zan ile kendine kabahat isnad edilen.

nebi

 • Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber.

resül

 • Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir.
 • Haberci

rüya / rüyâ

 • Düş. İnsanın kalbinin ve duyu organlarının dünyâ işleriyle olan meşgûliyetinin kısmen kesildiği, uyku, bayılma ve istiğrak (mânevî coşkunlukla kendinden geçme) gibi hallerde gördüğü şeyler.

sahv

 • Ayıklık; uyanıklık; tasavvufta kendinden geçme hâlinin sona ermesi.
 • Ayılma, ayıklık, aklı başında olmak.
 • Hastanın iyileşmesi.
 • Tas: Kendinden geçme hâlinin sona ermesi, his âlemine tekrar dönmek.
 • Uyanıklık.

şatahat

 • Mânevi sarhoşluk.
 • Kendinden geçer bir hâle gelmek ve böyle istiğrak hâlinde iken söylenen müvazenesiz sözler.

sekerat / sekerât

 • Ölüm hâli, kendinden geçmeler, esrimeler.

sekerat-ül mevt

 • Ölüm halindeki kimsenin kendinden geçmesi, can çekişmesi hali.

sekir

 • Sekr, kendinden geçme hâli, sarhoşluk, esrime.

sekr

 • Kendinden geçme hâli, sarhoşluk, esrime.

sermest

 • Başı dönmüş, kendinden geçmiş. (Farsça)
 • Başı dönmüş, kendinden geçmiş.
 • Kendinden geçmiş.

sermest-i cam-ı aşk / sermest-i câm-ı aşk

 • Allah aşkıyla kendinden geçmek.

sermest-i hayran

 • Hayranlıktan dolayı kendinden geçme.

sermest-i vahşet

 • Vahşilik. İslâmiyet ve insaniyet dışı zevkle kendinden geçme hali.

sermesti / sermestî

 • Sarhoşluk, kendinden geçiş.

şevk u cezbe

 • Şiddetli arzu ve istek ve kendinden geçme.

şeyda / şeydâ

 • Aşk ile kendinden geçen, coşan.

şiddet-i istiğrak

 • Şiddetli şekilde Allah aşkıyla kendinden geçme, derine dalma.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

şuurdarane / şuurdârâne

 • Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi. (Farsça)

tabi'

 • Birinin arkası sıra giden, ona uyan. Boyun eğen. İtaat eden.
 • Gr: Kendinden evvelki kelimeye göre hareke alan.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmüş olanları, ashabını görüp, onlardan hadis dinlemiş olan.

tagşiye

 • (Gışâ. dan) Örtmek, örtünmek. Bürünmek.
 • (Gaşi. den) Kendinden geçirilmek.

tarik-i istiğrakkarane / tarîk-i istiğrakkârâne

 • Allah aşkıyla kendinden geçme yolu.

tederdür

 • Katı deprenmek.
 • Gamdan ve korkudan dolayı kendinden geçmek.

tegaşşi

 • (Gışâe. den) Örtünme, bürünme.
 • (Gaşy. den) Kendinden geçme.

terk-i hesti / terk-i hestî

 • Kendinden geçmek, varlığını terketmek.

tezkiye-i nefs

 • Nefsi, İslâmiyet'in haram ettiği, beğenmediği şeylerden, kötü isteklerinden temizlemek.
 • Nefsini beğenme, insanın kendindeki nîmetleri, iyilikleri, kendinden bilip, Allahü teâlânın verdiğini düşünmemesi. Bu nîmetlerin Allahü teâlâdan geldiğini bilip, kendinin kusurlu olduğunu düşünmek

vaziyet-i bihuş / vaziyet-i bîhuş

 • Kendinden geçme hali.

vecd

 • Aşk, muhabbet. Kendinden geçecek, unutacak kadar İlâhî bir aşk hali.
 • Yüksek heyecan. İştiyakın galebesi.
 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.
 • İlâhî aşka dalarak kendinden geçme.
 • Aşk, muhabbet.
 • Kendinden geçmek, kendini unutacak kadar aşk hâli.

velayet-i meczubane / velâyet-i meczubâne

 • İlâhî aşkta kendinden geçmiş şekildeki evliyalık.

vicdan

 • İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevî his.
 • Kendinden geçme, dalma.
 • Bir şeyi bir halde görme, bulma.
 • Duyma, duygu.
 • İnanç.
 • Şuur.
 • Bâtın ile Hakkı tanımak.
 • Din.

vicdani / vicdanî

 • (Vicdaniyye) Vicdanla, kalbî his ile ilgili.
 • Kendinden geçip dalmakla ilgili.

zati / zâtî

 • Kendinden olma.