LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kele ifadesini içeren 235 kelime bulundu...

a'fet

 • En güç sey.
 • Pek akılsız.
 • Peltek konuşan. Kekeleyen.

abede-i esnam

 • Puta tapanlar. Putperestler. Heykele baş eğenler. (Farsça)

aborda

 • İtl. Deniz teknelerinin rıhtıma, iskeleye veya başka bir tekneye yanlamasına yanaşması.

abraş

 • Alaca benekli at.
 • Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı.

acente

 • (Acenta) ing. Bir vapur şirketinin her iskeledeki memuru.
 • Bir şirket veya idarenin diğer memleketteki vekili.
 • Memur veya vekilin memuriyeti ve idarehanesi.

adm

 • Gazap etmek, öfkelenmek.

adrefut

 • Kelerden büyük bir hayvan.

aftab-gerdek

 • Kaya keleri. (Farsça)
 • Ayçiçeği. (Farsça)

aftab-gerdiş

 • Yer yüzü. (Farsça)
 • Kaya keleri. (Farsça)
 • Devamlı güneş gören yer. (Farsça)

aglal

 • (Tekili: Gull) Boyna geçirilen zincirler.
 • Kelepçeler, pırangalar.

ahtar / ahtâr / اخطار

 • (Hıtar - Hatarat) Tehlikeler.
 • Tehlikeler. (Arapça)

alabanda

 • İtl. Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme kumandası.
 • Mc:Şiddetle kınama ve azarlama.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

alb

 • (Çoğulu: Ulub) Eser.
 • Yaşlı keler.

alem-i islam milletleri / âlem-i islâm milletleri

 • İslâm dünyası toplulukları, ülkeleri.

aristokrat

 • yun. Sınıf farkını kabul eden ülkelerde asil sayılan kimse. Asilzâde sınıfından olan.

aşevi

 • Yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane.
 • Para ile yemek yenilen yer, lokanta.
 • Düğün gibi toplantılarda, yemekleri hazırlamak için iğreti mutfak olarak kullanılan yer.
 • Bazı tekkelerde yemek pişirilen yer.

asfad

 • (Tekili: Safed) Suçluların el ve ayaklarına takılan kelepçeler.

astronot

 • yun. Feza yolculuğu yapan vasıtaları kullanan kişi. (Amerikada ve batıda astronot; Rusyada ve komünist ülkelerde kozmonot tâbiri kullanılmaktadır.)

atol

 • Mercan adası. Mercan iskeletlerinin birikmesiyle meydana gelmiş olan halka biçiminde ve ortasında bir göl bulunan adacık.

aza

 • (Çoğulu: Uzâ) Kertenkele.

azaye

 • (Çoğulu: Izâ-Izâyâ) Kertenkele.

baras

 • Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık.

baykal

 • Asya Türk ülkelerinde bulunan yaban kısrağı.

bender

 • (Çoğulu: Benâdir) Ticaret yeri, işlek ticaret iskelesi, büyük iskele.

benderek

 • Küçük iskele. (Farsça)
 • Boğaz ve liman ağızlarında yapılan küçük kale. Mendirek. (Farsça)

bendergah / bendergâh

 • İşlek iskele, liman, şehir. (Farsça)

betonarme

 • İskeleti demir çubuklardan yapılmış olan beton. (Fransızca)

beyt-i atik

 • Kâbe-i Muazzama. (Çok eskiden beri Cenab-ı Hak tarafından her türlü tehlikelerden korunduğu ve kurtarıldığı ve hiçbir kimsenin ona mâlik olmayıp aslının hür olduğundan kinaye olarak bu isim verilmiştir.)

bezaga

 • Kertenkele, keler. (Farsça)

bıka

 • (Tekili: Buka) Topraklar, memleketler, ülkeler.

bika'

 • (Tekili: Buk'a) Ülkeler, memleketler. Topraklar, yerler.

bilad / bilâd

 • Beldeler, ülkeler.

bilad-ı arab / bilâd-ı arab

 • Arap beldeleri, ülkeleri.

bilad-i arab / bilâd-i arab

 • Arab ülkeleri.

bilad-ı arap / bilâd-ı arap

 • Arap beldeleri, ülkeleri.

bilad-ı cesime / bilâd-ı cesime

 • Büyük ülkeler.

bilad-ı islamiye / bilâd-ı islâmiye

 • İslâm beldeleri, ülkeleri.

budizm

 • Hindistan'da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda'nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bozuk bir inanış. Bu inanışta olanlara Budist denir.

büjmeje

 • Kaya keleri, kertenkele. (Farsça)

büldan / büldân / بلدان

 • Beldeler, diyarlar, ülkeler. (Arapça)

cerib

 • İmparatorluk zamanında Arabistan ülkelerinde kullanılan takriben 216 litrelik bir hacim ölçüsü.
 • Dönüm.
 • Eni ve boyu 60 arşın olan arazi ölçüsü.

çımacı

 • Vapurda ve iskelede çımayı atıp tutmak vazifesiyle görevli tayfa.

cinas-ı muharref

 • Edb: Yalnız harflerde beraberlik, harekelerde ayrılık bulunan cinâs. (merd, mürd gibi.)

cinas-ı tamm

 • Edb: Lâfızda, harekelerde ve harflerde eksiklik ve ziyâdelik bulunmayan cinâs. Kır (kırmaktan emir), kır (çöl); yaz (yazmaktan emir), yaz (mevsim).

dabb / dâbb

 • (Çoğulu: Dıbâb-Edubb) Keler, kertenkele.
 • Yaraya merhem sürmek.
 • Akmak.
 • Süt sağmak.
 • Yere yapışmak.
 • Dudakta olan bir hastalık (çatlayıp kan akar).
 • Hurma çiçeği.
 • Kertenkele.

dabbe

 • (Çoğulu: Dıbâb) Dişi kertenkele.
 • Kapıya koyulan yassı enli demir.

damed

 • Hışım etmek, öfkelenmek, hiddetlenmek, kızmak.

dar-ül cihad / dâr-ül cihad

 • İslâm sınırlarının haricindeki ülkeler.

deccaliyet / deccâliyet

 • Din yıkıcı deccalın ilkeleriyle hareket edenlerin oluşturduğu mânevî şahsiyet.

demir kayıt

 • Kelepçe.

derekat / derekât

 • Derekeler, aşağı katlar.

desatir / desâtir

 • Düsturlar, ilkeler.

dil-germ

 • Öfkelenmiş hiddetlenmiş, gönlü kızmış. (Farsça)

dıntar

 • Çok yaşamış kertenkele.

dırs

 • (Çoğulu: Derâsa-Edrâs) Kertenkele, fare ve kedi gibi hayvanların eniği.

diyar-ı baide / diyar-ı baîde

 • Uzak diyarlar, ülkeler.

diyar-ı küfr

 • İslâm ülkelerinden hariç olan memleketler.

döviz

 • Yabancı devlet parası. (Fransızca)
 • Yabancı ülkelerde ecnebi paralarla ödenecek olan poliçe, çek gibi senetler. (Fransızca)

dudhar

 • Kelebek. (Farsça)
 • Aşçı, yemek pişiren kimse. (Farsça)
 • Külhancı. (Farsça)

ebced

 • Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir (Ebced), (Hevvez), (Hutti), (Kelemen),

eglal

 • (Tekili: Gull) Halkalar. Kelepçeler. Mahkemenin cezaya müstehak kılıp mahkum ettiği kimselerin boyun ve ayaklarına vurulan zincirler.
 • (Galel) Ağaçlar arasında korulukta akan sular.

ehl-i tekke

 • Tekkeye giden ve oradaki zikirleri yapan kişiler; Osmanlı döneminde, sadece tasavvuf ve tarikat eğitimi verilen tekkelerde mânevî ilim tahsil edenler.

ekalim / ekâlim / ekâlîm / اقاليم

 • İklimler, memleketler, ülkeler.
 • Ülkeler. (Arapça)
 • Büyük toprak parçaları. (Arapça)

ekalim-i harre / ekalim-i hârre

 • Sıcak iklimler, ülkeler.

enkal

 • İşkence âletleri. Bukağılar, kayıt ve kelepçeler.
 • Nefsin cismani alâkalara ve bedeni lezzetlere bağlanıp kalması.

enva-ı mehalik / enva-ı mehâlik

 • Çok çeşitli tehlikeler.

erdeb

 • Bir ağırlık ölçüsüdür. Arab ülkelerinde kullanılır. Miktarı, İstanbul kilesiyle dokuz kileyi karşıladığı gibi, kullanıldığı mahalle göre de değişir.

ergide

 • Hiddetlenmiş, kızmış, öfkelenmiş, asabileşmiş. (Farsça)

eşen

 • Karpuz ve kavun hamı, kelek. (Farsça)
 • Ters giyilmiş elbise. (Farsça)

esteh

 • Çekirdek. (Farsça)
 • Kemik. Vücud iskeletini meydana getiren nesne. (Farsça)

feraşe / ferâşe

 • Pervane denilen kelebek.
 • Kilit damağı.
 • Su gittikten sonra yer üstünde kalıp kuruyan balçık.
 • Az su.
 • Hafif kimse.
 • Pervane (gece kelebeği).

frengistan / frengistân

 • Batı ülkeleri.

fua

 • Keler, kertenkele.
 • Her nesnenin evveli.
 • şiddetli koku. Güzel koku.

gataye

 • Kertenkeleden büyük bir hayvan.

gaydak

 • Geniş.
 • Yumuşak.
 • Kerim kişi. İyi huylu kimse.
 • Keler yavrusu.
 • Büluğ çağına varmamış çocuk.

germ

 • Sıcak. Kızgın. (Farsça)
 • Çabuk öfkelenen. (Farsça)
 • Gayretli, hamiyetli. Tez meşreb. (Farsça)

gişe

 • Tren istasyonu, vapur iskelesi ve mağaza gibi yerlerde bilet veya paranın alınıp verildiği yer. (Fransızca)

gull

 • Kelepçe. Suçlunun boynuna veya ayaklarına takılan zincir, pranga.

halel

 • Halel gelmek: Bozulmak, lekelenmek, gölge düşmek.

hamele-i arş / حَمَلَۀِ عَرْشْ

 • Arşı taşıyan melâikeler.

hatarat / hatarât / خطرات

 • Tehlikeler. Akla gelen fikirler.
 • Tehlikeler. (Arapça)

havanık

 • (Tekili: Hânkah) Tekkeler.

havza

 • Bir hükümetin idaresi altında bulunan bütün ülkeler.

hayzerane

 • Gemi durak yeri, iskele, liman.

hem-matla'

 • Güneş ve ay gibi gök cisimlerinin ufakta doğdukları yerin veya zamanların aynı oluşu. Aynı meridyen üzerinde olup ay ve güneşi aynı saatlerde gören ülkeler.

hetepete

 • Kekeleme. Konuşurken şaşırıp tereddüd etme.

hiddet / حدت

 • Öfke. (Arapça)
 • Keskinlik. (Arapça)
 • Hiddetlenmek: Öfkelenmek. (Arapça)

hiddet et!

 • Öfkelen! kız!.

hırba

 • Bukalemun adı verilen keler cinsi.
 • Güneşin bulutlara aksetmesinden hasıl olan renkler.

hışım / خشم

 • Öfke. (Farsça)
 • Hışımlanmak: Öfkelenmek. (Farsça)

hisl

 • (Çoğulu: Husul) Yumurtasından yeni çıkmış olan kertenkele yavrusu.

hıtar

 • (Tekili: Hatar) Tehlikeler, hatalar.

hıtat / خطط

 • (Tekili: Hıtta) Ülkeler, memleketler, diyarlar.
 • Ülkeler, diyarlar. (Arapça)

hubbüşşehevat / hubbüşşehevât

 • Şehvetleri sevme, nefsin arzu ve istekelerinine aşırı düşkünlük.

hubük

 • (Tekili: Habîke ve Hibak) Habîkeler ve hibaklar.

i'rab

 • Düzgün konuşmak ve hakikatı açıklamak.
 • Gr: Kelime ve fiillerin sonunda bulunan harf veya harekelerin değişmesi ve bu değişikliği ve sebeblerini öğreten ilim.

icab ve kabul-ü şer'i / icab ve kabul-ü şer'î

 • Şeriata göre "verdim" ve "aldım" ifadesi, ilkeleri.

ifrac-ül bahire / ifrac-ül bâhire

 • Geminin kıyıdan veya iskeleden açılması.

igdab

 • Gadablandırmak, kızdırmak, öfkelendirmek.

iğdab / iğdâb

 • Öfkelendirme.
 • Öfke, öfkelendirmek.

igtiyaz

 • Gazaba gelme, kızma, öfkelenme.

igzab

 • (Gazab. dan) Gazaba getirme, hiddetlendirme, kızdırma, öfkelendirme.

ihan

 • (Tekili: İhnet) Kızgınlıklar, öfkeler, gazablar, dargınlıklar.

ihaş

 • Bir kimsenin namusuna dokunma, namusunu lekeleme.

ihlal / ihlâl / اخلال

 • Bozma, lekeleme, halel getirme. (Arapça)
 • İhlâl edilmek: Bozulmak, halel getirilmek. (Arapça)
 • İhlâl etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça)

ihtilaf-ı dar / ihtilaf-ı dâr

 • Huk: Mirası bırakan ile vâristen her birinin başka başka ülkeler ahâlisinden olması.

ilm-i nahv

 • Arabî cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içindeki yerlerini ve buna göre sonlarının aldığı durumlardan (harekelerden) bahseden ilim.

iltihat

 • Öfkelenme, kızma, gazaba gelme, hiddet etme.

in'amperver

 • Nimetlerle bezeyen, çok nimet veren. Tehlikelerden sâlim kılan. (Farsça)

ind

 • Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Baz

irtitac

 • Konuşurken kekelemeye başlama, dili tutulma.

isaf

 • Eseflendirmek. Esef vermek.
 • Hışım ve gadab etmek. Öfkelenmek.

ıskalariya

 • Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar.

iştibak / iştibâk

 • Şebekelenme, örgülenme.

istibvar

 • Hırslanma, hiddetlenme, kızma, öfkelenme.

istigzab

 • Öfkelendirme, kızdırma, gazaba getirme, hiddet ettirme.

istişat

 • (Şatt. dan) Çok kızma, öfkelenme, gazaba gelme.
 • Coşma, taşma.
 • (Kuş) hızla uçma.

itilafçılar / itilâfçılar

 • Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletinin karşısında yer alan düşman ülkeler.

kadid / kadîd

 • Kurutulmuş et.
 • Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan.
 • Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet.

kalanis / kalânis

 • Takkeler, külâhlar.

kale

 • Kumaş. (Farsça)
 • Ham kavun, kelek. (Farsça)

kayd

 • Kelepçe, bağ.
 • Bağlamak.
 • Bir şeyi bir yere yazmak.
 • Deftere geçirmek.
 • Sınırlamak.
 • Şart.

kayd-ı istibdat

 • Baskı ve despotluk bağı, kelepçesi.

kelepçe

 • (Bak: Kelebçe)

keler

 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.
 • Kertenkele.

kişverküşa / kişverküşâ / كشوركشا

 • Fatih, ülkeler alan. (Farsça)

kıtaat

 • (Tekili: Kıt'a) Bölümler, cüzler, parçalar.
 • Büyük kara parçaları.
 • Askeri birlikler.
 • Ülkeler, memleketler.

kızılhaç

 • Hristiyan ülkelerde Kızılay karşılığı olan yardım teşkilâtı.

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

kürnüb

 • Kelem dedikleri lahana.

kurs

 • Kelepçe.
 • Çevrik nesne.
 • Yuvarlak. Tekerlek şeklinde olan.

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

lekedar etme

 • Lekeleme, kirletme.

lekedar etmek

 • Lekelemek, karalamak.

lügeyza

 • Kertenkelenin bir yeri kazıp giderken bir tarafını da kazıp eğri çapraşık yollar yapması.

lüknet

 • Pelteklik, dil tutukluğu, kekeleme.

lüknunet

 • Kekeleme, pelteklik, dildeki tutukluk.

lükunet

 • Dildeki tutukluk, pelteklik, kekeleme.

ma-fi-l yed

 • Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.

maayib

 • Ayıplar. Lekeler. Kusurlar.

magzebe

 • Hiddetlenme, öfkelenme, kızma.
 • Hiddet ve gazabı icâb ettiren şey.

mahşuş / mahşûş

 • İçine girilmiş, lekelenmiş.

mavera-ün nehr

 • Ceyhun ırmağının doğusunda kalan ülkelere müslüman coğrafyacıların verdiği ad. Türklerin yaşadıkları bu ülkeler, Ceyhun ve Seyhun ırmaklarının havzalarını ihtiva ediyordu.
 • Dicle ile Fırat arası.

meakil

 • (Tekili: Me'kele) Yenilecek şeyler. Yemekler. Erzâk.

meayib

 • Kusurlar, ayıblar, lekeler.

mebadi / mebâdî / مبادی

 • Başlangıçlar, ilkeler.
 • İlkeler, prensipler. (Arapça)

mebadi-i zaruriye / mebâdi-i zaruriye

 • Zorunlu prensip ve ilkeler.

mehalik / mehâlik

 • (Tekili: Mehleke) Tehlikeler. Tehlikeli işler. Korkulan yerler.
 • Tehlikeler, tehlikeli işler, helâk eden işler.
 • Tehlikeler.

mehalik-i azime / mehâlik-i azîme

 • Büyük tehlikeler.

mekene

 • Kertenkele yumurtası.

melekat / melekât

 • (Tekili: Meleke) Melekeler. Tecrübe neticesi elde edilen alışılmış bilgiler. İsti'datlar.
 • Melekeler; tekrarla yapılan iş veya tecrübelerden sonra elde edilen bilgi ve beceriler.
 • Melekeler.

melekat-ı akliye / melekât-ı akliye

 • Aklî melekeler, yetenekler.

memalik / memâlik / ممالك

 • Ülkeler. (Arapça)
 • Topraklar, diyarlar. (Arapça)

memalik-i baride / memâlik-i bâride

 • Soğuk memleketler, ülkeler.

memalik-i islamiye ve osmaniye / memâlik-i islâmiye ve osmaniye

 • İslâm ve Osmanlı memleketleri, ülkeleri.

merfu'

 • Yükseltilmiş. Yüksekte. Terfi ettirilmiş. Ref' olunmuş.
 • Hükümsüz bırakılmış.
 • Gr: Zamme ile harekelenmiş harf. Yani: Harfin harekesi, ötre (mazmum) "u, ü, o, ö şeklinde" okunan harf.

merfuat / merfuât

 • Bir yerde kullanılmak için kaldırılan eski eşya.
 • Gr: Mazmum olan, zamme ile harekelenmiş kelimeler.

meşain

 • (Tekili: Şeyn) Kabahatler, ayıp ve lekeler.

meskukat / meskûkât / مسكوكات

 • Madenî paralar, sikkeler. (Arapça)

metrukat / metrûkât

 • Özürsüz, tembellikle kılınmayan, terk edilen namazlar.
 • Vefât eden kimsenin geriye bıraktığı şeyler. Mîrâslar, terikeler.

mezabbe

 • Keleri çok olan yer.

midmak

 • Binanın iskeleti.

mıktare

 • Kuş ayağına yapılan köstek.
 • Kelepçe.

misyonerlik

 • Propaganda yaparak belirli bir fikir ve inancı yayma işi. Dar anlamda, henüz hıristiyanlığı kabûl etmemiş ülkelerde veya hıristiyan ülkelerde çeşitli isimler altında hıristiyanlığı yayma ve hıristiyanlık propagandası yapma faâliyeti. Bu çalışmaları yürüten râhib, papaz ve din adamlarına misyoner, bu

mu'reb

 • Gr: Sonu her çeşit harekeyi alabilir olan. Mebni olmayan. İrablanmış. Sonu harekelenmiş olan kelime.

mudhikat / mudhikât

 • (Tekili: Mudhike) (Dıhk. den) Gülünecek şeyler. Mudhikeler.

muhaşşin

 • Öfkelendiren, kızdıran. Gücendiren.

muhatarat

 • (Tekili: Muhatara) Zararlar, ziyanlar, hasarlar.
 • Korkular. Tehlikeler.

mukayyed

 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.

mükvin

 • Yumurtası çok olan kertenkele.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

mülkıyat

 • İlham eden melâikeler.

mümaresat

 • Mümâreseler. Alıştırmalar, bir işi devamlı yapmakla alıştırmalar. Ustalıklar. Melekeler.

münhafız

 • İnhifaz eden, alçalan.
 • Kesre harekesiyle harekelenmiş harf.

müsta'merat / müsta'merât

 • (Tekili: Müstâ'mere) (Umrân. dan) Sömürgeler, müstemlekeler.

müstemlekat / müstemlekât

 • Müstemlekeler. Başka devletlerin emri ve idaresi altında olan yerler. Memleketler.

mütebekkim

 • (Bekem. den) Konuşurken kekeleyen, tutulup kalan.

müteberkı'

 • Peçelenen, maskelenen.

mütegayyiz

 • (Gayz. dan) Öfkelenen, kızan, tegayyüz eden, gazaba gelen. Kızgın, kızmış kimse.

mütegazzib

 • Hiddetlenen, öfkelenen, kızan, gazaba gelen.

mütehevvirane / mütehevvirâne

 • Birdenbire saldırarak. (Farsça)
 • Kızgınlıkla. Hiddetlice. Birden öfkelenir surette. (Farsça)

nafika

 • (Nüfeka) (Çoğulu: Nevâfık) Keler yuvalarından biri.

nahv ilmi

 • Cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden) bahseden ilim.

nefes

 • Soluk, üfürülen hava. Soluma, soluk verip alma.
 • Uzun söz.
 • Bolluk.
 • Hased etmek.
 • Edb: Bektaşi tekkelerinde okunan manzum söz.

orsa

 • Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli.
 • Geminin sol tarafı, iskele.

pervane / pervâne / پَرْوَانَه

 • Fırıldak çark. (Farsça)
 • Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. (Farsça)
 • Haberci, kılavuz. (Farsça)
 • Işık etrafında dönen küçük kelebek.
 • Kelebek.

pervanegan / pervanegân

 • (Tekili: Pervane) Gece kelebekleri.

pür-hatarkar / pür-hatarkâr

 • Tehlikelerle dolu, çok tehlikeli.

rampa

 • İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. (Fransızca)
 • Şose veya demiryolundaki yokuş. (Fransızca)
 • Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. (Fransızca)

ran

 • (Reyn. den fiil) Kalb katılaşması, lekelenmek. Kalbin kasavetlenmesi.
 • Pas, kir.

rekaket

 • Kekeleme, dil tutukluğu.
 • Sözün kusurlu oluşu. Belagattan mahrum olmak.
 • Zayıf ve ince olmak, yufka olmak.
 • El ile cismin hacmi ve cüssesini anlamak için yoklamak.
 • Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık.

şakız

 • Gözü değen kişi.
 • Gözüne uyku gelmeyen.
 • Daima güneş tarafına yönelen bir nevi büyük kertenkele.

sarf ve nahv ilmi

 • Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden)

şark

 • Doğu. Güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş ve güneşin aydınlığı.
 • Yarmak.
 • Parıldamak.
 • Avrupa kültürünün dışında kalan müslüman ülkeleri.

sehbel

 • Büyük, iri vücutlu, şişman deve.
 • Büyük ve geniş tuluk.
 • Büyük keler.

şevaib

 • (Tekili: Şâibe) Kusurlar, lekeler, noksanlar, ayıplar.
 • Şüpheler
 • Eserler, izler, nişânlar.

şibak

 • (Tekili: Şebeke) Kafesler, şebekeler, ağlar, tuzaklar.

sıbhal

 • Şişman, büyük keler.
 • Deve.
 • Kırba.
 • Câriye.

sikek

 • (Tekili: Sikke) Sikkeler.

şıkz

 • (Çoğulu: Şekazân) Keler eniği.

su'be

 • Yeşil başlı kertenkele.

suddad

 • (Çoğulu: Sadâyid) "Sâm-ı ebras" denilen kertenkele.
 • Suya varacak yol.

sum'

 • Pervane denilen kelebek.

susmar / sûsmâr / سوسمار

 • Kertenkele.
 • Kertenkele denen küçük bir hayvan. Keler. (Farsça)
 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.
 • Kertenkele. (Farsça)

tagyiz

 • (Gayz. dan) Hiddetlendirme, kızdırma, öfkelendirme.

tahlil

 • (Hall. den) Sirkeleştirme. Ekşitme.
 • Dişlerini hilâllamak. Gerçek yere yemin etmek.
 • Açmak.

tahşim

 • Öfkelendirme, kızdırma, gazablandırma.

tebertum

 • Büyüklük taslama.
 • Hiddetlenme, öfkelenme, kızma.

teeccüm

 • Öfkelenme.

tefa'

 • Hiddet ve gadap etmek, öfkelenmek, kızmak.

tegaddüb

 • (Gadab. dan) Hiddetlenme, öfkelenme, gazaba gelme, kızma.

tegayüz

 • (Çoğulu: Tegayüzât) Karşılıklı olarak kızışıp öfkelenme.

tegazzüb

 • (Gazâb. dan) Öfkelenme, hiddetlenme, gazaba gelme, kızma.

tehevvür / تَهَوُّرْ

 • Çok kızmak, çok öfkelenmek, sertlik; hilmin (yumuşaklığın) zıddı. Gadabın, kızmanın aşırısı. Atılganlık.
 • Sonunu düşünmeden öfkelenme.

tehlike-i maneviye / tehlike-i mâneviye

 • Mânevî tehlikeler; imanî noktalarda oluşacak kayıplar.

tekaya / tekâyâ / تكایا

 • Tekkeler.
 • Tekkeler. Tekkenin çoğulu.
 • Tekkeler. (Arapça)

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

terekat

 • (Tekili: Tereke) Ölen bir kimsenin bıraktığı şeyler, terekeler.

teşabük

 • Şebekelenme. Karışık, dolaşık hâl alma.

teşbik

 • (Şebeke. den) Şebekeleştirme, ağ biçimine koyma.

teşebbük

 • (Şebeke. den) Ağ şeklini alma. Şebekeleşme.
 • Parmaklarını birbirine giriştirmek.

tevrim

 • Gazaba getirme, öfkelendirme.
 • Verem etme, verem edilme.
 • Bedenin azâsını şişirip kabartmak.

tiyese

 • (Tekili: Teys) Erkek keçiler, tekeler.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


ukde-i lisan

 • Kekelemek. (Farsça)

ürne

 • Taze peynir.
 • Keler tuzağı olan yer.

verdane

 • Toplu oklava.
 • Koca başlı kertenkele.

verel

 • (Çoğulu: Vürelân - Evrâl) Kelere benzer bir canavardır. Kuyruğu keler kuyruğundan uzun olur.

veseniyye

 • Putperestlik, puta tapma inancı. Taştan yapılmış heykellere tapınma. Taştan yapılmış heykele vesen, bu heykele tapana vesenî denir.

vezega

 • Bir cins büyük keler.

zabb

 • Kertenkele, keler.

zahh

 • Hışım ve gadap etmek, öfkelenmek, kızmak.
 • Kovmak, def'etmek.

zevaya / zevâyâ / زوایا

 • Açılar. (Arapça)
 • Köşeler. (Arapça)
 • Küçük tekkeler, zaviyeler. (Arapça)

zıbab

 • (Tekili: Zabb) Kertenkeleler. Kelerler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın