LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kazan ifadesini içeren 362 kelime bulundu...

abdal

 • Evliyadan fazla nuraniyet kazanmış ve bir anda birkaç yerde görünebilen zâtlar.

adette bid'at / âdette bid'at

 • Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ve dört halîfesi zamânında olmayıp, ibâdet etmek ve sevâb kazanmak niyyeti ve kasdı olmaksızın sonradan meydana çıkarılan şeyler.

afv-i anilkat'

 • Huk: Azalarından biri kesilen bir şahsın, buna karşılık hak kazandığı diyet veya kısas davalarından vaz geçmesi.

ağda

 • Bir kapta karıştırılıp pişirilerek koyulaşmış ve lüzucet kazanmış her nevi şeker vesaire.

ahun-bür

 • Yer kazan, delik açan. Lağamcı. (Farsça)

ahz-ı mevki

 • Yer edinme, makam kazanma.

aidat

 • (Tekili: Aide) Gelirler, kazançlar.
 • Resim, vergi. İrad. Belirli sürelerde bir derneğe ödenmesi taahhüd edilen para.

aide / âide / عائده

 • (Çoğulu: Avâid - Aidat) Kâr, kazanç, fayda, gelir.
 • Kâr, kazanç, gelir. (Arapça)

akar / عقار

 • Kazanç sağlayan mülk. (Arapça)

akarat / akarât / عقرات

 • Kazanç sağlayan mülkler, akarlar. (Arapça)

akl-ı meaş / akl-ı meâş

 • Yemek, içmek, evlenmek, helâl, haram demeden kazanmak ve eğlenmek gibi hep bedenin râhatını ve nefsin menfaatini düşünüp, âhireti düşünmeyen akıl; akl-ı meâdın zıddı.

akont

 • Sonradan hesaplaşmak üzere bir borç veya kazanç hissesinden alacaklıya yapılan ödeme. (Fransızca)

akrebe

 • Dişi akrep.
 • Çevik ve zeki cariye.
 • Ayakkabı bağcığı.
 • Kazan, tencere gibi eşyaları ateş üzerine asmağa yarayan "S" şeklindeki kanca.

amatör

 • Bir işi para kazanma maksadıyla değil de, zevk için yapan kimse. (Fransızca)

amel-i uhreviye

 • Âhireti kazanmak için yapılan amel, iş.

ampirizm

 • (Deneyci felsefe) Her çeşit bilginin kaynağının duyu organlarının kullanılması sonucu kazanılan tecrübe olduğunu, duyu organlarının kullanılmadan hiçbir bilginin akılda yer alamıyacağını savunan felsefe. Akılcı felsefe gibi bu felsefenin de aşırı iddiasının yanlışlığını, tenkitçi felsefe ve psikoloj

arazi / arazî / عَرَض۪ي

 • Sonradan kazanılan.

arif / ârif

 • Bilen, tanıyan, ilim ve irfân sâhibi.
 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, O'ndan başkasının sevgisini kalbinden çıkarmış, tasavvufta yetişip, kemâle ermiş velî zât. Ârif-i billah da denir.
 • Mütehassıs olduğu ilmi, zorlanmadan tatbik eden, kullanabilen kimse.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

asar-ı mergube / âsâr-ı mergube

 • Muteber ve rağbet kazanmış olan eserler.

asem

 • Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
 • Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
 • Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.

aşere-i mübeşşere

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah'ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah'ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde b

asf

 • Zulüm. Haksızlık.
 • Can çekişme.
 • Emek çekip kâr kazanma.
 • Bir tarafa eğilme.
 • Sür'atle gitme.
 • Rüzgârın kuvvetle esmesi.
 • Taze ekin yaprağı.
 • Ekin taze iken biçme.

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

aşiret-i galip

 • Galip gelen, kazanan aşiret.

bakalorya

 • Lise tahsilinden sonra imtihan neticesi kazanılan olgunluk. Olgunluk imtihanı ve diploması. (Fransızca)

batıl / bâtıl

 • Fânî, geçici, devamlı olmayan, yok olan.
 • Abes, boş, boşuna, sebebsiz yere, yok yere.
 • Hırsızlık, gasb, kumar gibi dînin helâl etmediği, izin vermediği kazanç yolu.
 • Şirk, putlara tapmak.

bedr muharebesi

 • Bedir, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer olup; Hz. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci senesi orada Kureyşîlere karşı kazandıkları muzafferiyetle meşhurdur. Bedir, bir ovanın kenarında olup Mescid-ül Gamame isminde bir câmi ve Bedir muharebesinde şehid olan sahabelerden 1

bevval-i çeh-i zemzem / bevvâl-i çeh-i zemzem

 • Zemzem kuyusuna işeyen.
 • Mc: Yalnız şöhret kazanmak ve adı anılmak için uygunsuz iş yapan.

bezirgan / bezirgân

 • Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse, tüccar.

bikar / bîkâr

 • İşsiz, kazançsız.

burjuva

 • Hayatını emek vererek kazanmayan zengin kimse.

çağrışım

 • Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir. Bu bağıntı zaman ve mekânda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur. Sevap deyince günahın; abdest deyince namazın; Cennet deyince Cehennem'in de

carim

 • Cürüm ve kabahat sahibi. Suçlu.
 • Ailesinin maişetini kazanan.
 • Kesen.
 • Hurma toplayan.

ce'b

 • Kesbetmek, elde etmek, kazanmak.
 • Yaban eşeğinin büyüğü.
 • Kırmızı toprak boya.
 • Göbek.

ceda

 • Bol yağmur, rahmet.
 • Hediye, ihsan. İn'âm.
 • Avantaj, kazanç.

celb-i kulub / celb-i kulûb

 • Kalbleri çekme, kalbleri kazanma.

çem

 • Naz ve eda ile salınarak yürüme. (Farsça)
 • Ziynetli, süslü, düzgün. (Farsça)
 • Cürüm, kabahat, suç. (Farsça)
 • Taam, yemek. (Farsça)
 • Mâna. (Farsça)
 • Kazanılmış, toplanılmış. (Farsça)

cem'iyyet

 • (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey'et.
 • Bir yere cem' olma.
 • Mânevi birlik teşkil eden cemaat.
 • Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müstenid

cismani kur'an-ı kebir / cismânî kur'ân-ı kebîr

 • Maddî yapı kazanmış büyük Kur'ân, kâinat kitabı.

dava vekili

 • Baro teşkilatının olmadığı yerlerde kanunî izin ile vekil sıfatı kazanan ve dava takibine salâhiyeti olan kişi.

demagoji

 • yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze.

deramed / derâmed / در آمد

 • Kazanç, gelir. (Farsça)

ders-i amm

 • Bir medreseyi bitirdikten sonra, tâbi tutulan imtihan sonunda medrese talebelerine ders vermek salâhiyetini kazanan.
 • Asistan.
 • Herkese ders vermeğe salâhiyetli âlim.

dest-keş

 • Gözleri görmeyen bir kimseyi ellerinden tutup dolaştıran. (Farsça)
 • Kazanç. Kâr. (Farsça)
 • Yay gibi elde kolaylıkla idare olunabilen şey. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)
 • Bir işten vazgeçen. (Farsça)

dest-renc

 • El emeği. El ile yapılan iş. (Farsça)
 • Ücret, kazanç, kâr. (Farsça)

dinde bid'at

 • Peygamber efendimiz ve O'nun dört halîfesi zamânında olmayıp, dinde sonradan ortaya çıkarılan bozuk inanışlar, sevap kazanmak niyetiyle yapılan ibâdetler. Dinde yapılan her türlü değişiklikler, yenilikler ve reformlar.

ebdal

 • (Tekili: Bedil veya Bedel) Evliyâdan, ziyâde nuraniyyet kazanmış olanlar. Evliyâ zümresinden bir cemaat. Arapçada halkın lüzumlu işlerinin tasarrufuna memur bir cemaata denir.

ehass-ül havas / ehass-ül havâs

 • En hâlisin hâlisi. Şuhudi imân sahibleri olan evliyalar. Cenab-ı Hakk'a yakınlık kazananların en hâlisi olan enbiyâ ve evliya. Efdallerin efdali, sâlihlerin sâlihi.

ehemmiyyet / اهميت

 • Önem. (Arapça)
 • Ehemmiyet atfetmek: Önem vermek, önemsemek. (Arapça)
 • Ehemmiyet kesb eylemek: Önem kazanmak. (Arapça)

ekseriyet-i sülüsan

 • Ekseriyet kazanacak tarafın en az mevcudun sülüsânı (üçte ikisi) miktarında olması şartıyla olan ekseriyet.

eksper

 • Uzun tecrübe neticesi bir sahada ihtisas kazanan, meleke sahibi olan kimse. (Fransızca)

el-kasibü habibullah / el-kâsibü habibullah

 • Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ma'rifetini ve rızâsını kazanan onun habibidir, sevgili kuludur. (Hadis meâli)

emek-dar

 • Emeği geçmiş, kıdem ve mükafâta hak kazanmış memur, hizmetçi. Eski ve sadık hizmetçi. (Farsça)

enduhte

 • Biriktirmiş, biriktirilmiş. Kazanmış, kazanılmış, Hazırlanmış. (Farsça)
 • Ödenmiş. (Farsça)

enduz

 • Kazanan, elde eden, biriktiren, toplıyan mânalarına gelir ve kelimeleri sıfat yapar. (Farsça)

enes ibn-i malik

 • Ensardan ve Ashâb-ı Kiram'ın fakihlerindendir. Hicretin ibtidasından itibaren on sene Resul-i Ekrem Efendimizin (A.S.M.) hizmetinde bulunmakla şeref kazanmıştır.Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) 2630 Hadis-i Şerif rivâyet etmiştir. 100 yaşına kadar yaşamış, hicri 92 veya 94 senelerinde Basra'da ebedî hayat

erbah

 • (Tekili: Ribh) Ribhler, faydalar, kazançlar, kârlar, gelirler.
 • Faizler.

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

eshab-ı resulullah / eshâb-ı resulullah

 • Peygamberimizi görüp onun sohbetine erişme şerefini kazanmış mü'minler.

faide / fâide / فائده

 • (Çoğulu: Fevaid) Kazanç, kâr, nef', menfaat. İstifadeye sebeb. Yararlılık, işe yarama.
 • Yarar, kazanç, fayda. (Arapça)

faiz / fâiz / فائض

 • Taşan. (Arapça)
 • Faiz, paradan elde edilen kazanç. (Arapça)

favori

 • Sakalın kulak hizasından yanağa doğru inen kısmı. (Fransızca)
 • Bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan. (Fransızca)

fayda / فایده

 • Yarar, fayda, kazanç. (Arapça)

fazilet-i imaniye

 • İmanın kazandırdığı üstünlük.

fazilet-i islamiye / fazilet-i islâmiye

 • İslâmın insanlara kazandırdığı erdem, üstünlük.

fer'

 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

fettah

 • Zafer kazanmış, üstün gelmiş.
 • Fetheden, açan.
 • Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk.

fevaid / fevâid / فوائد

 • Faydalar, menfaatler, kârlar, kazançlar.
 • Yararlar, faydalar, kazançlar. (Arapça)

feyh

 • Sıcağın şiddetlenmesi.
 • Koku yayılmak.
 • Kazan kaynamak.
 • Yara kanamak.

gabn

 • Alışverişte hile ile çok kazanmak. Haram olan alışveriş.

ganimet / ganîmet / غنيمت

 • Savaşta düşmandan alınan her türlü eşya. (Arapça)
 • Bedelsiz kazanç. (Arapça)

ganimin / ganimîn

 • Harbe bizzat iştirak edip, ganimet almağa hak kazanan muzaffer mücahidler.

garr

 • Beyhude ve bâtıl şey.
 • Gafil adam.
 • Aldatan.
 • Kuyu kazan.

gur-ken

 • Mezarcı, mezar kazan. (Farsça)

haffar / haffâr

 • Çukur kazan, kuyu kazan.
 • (Kuyu vs.) kazan, kazıcı.

hafir / hâfir / حافر

 • Kazan, kazıcı, hafriyat yapan. Yerde çukur açan.
 • Kazan, kazıcı. (Arapça)

hafir-i bi'r / hâfir-i bi'r

 • Kuyu kazan.

hafir-i kabr / hâfir-i kabr

 • Mezar kazan, mezarcı.

hak / حق

 • Tanrı. (Arapça)
 • Doğru. (Arapça)
 • Pay. (Arapça)
 • Hak etmek: Kazanmak. (Arapça)

hal / hâl

 • Durum, vaziyet, tavır. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kalbine gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, arzu ve korku gibi mânâlar. Bunlar kulun gayreti ve çalışması olmadan kalbe gelir. Bu yönden makam ile arasında fark vardır. Makam, tasavvuf yolun da bulunan kimsenin çalışmakla kazandığı mânevî d

hars

 • Tarla sürmek.
 • Maarif.
 • Mal toplamak, kazanmak.
 • Teftiş ve tedbir eylemek.
 • Sürme, koruma, ekme, kazanma.

hasılat / hâsılat / حاصلات

 • Herhangi bir işten elde edilen şeyler, gelir, kazanç, kâr.
 • Gelirler. Kazançlar. Elde edilenler. Kâr. Mahsul. Îrad.
 • Kazanç, gelir. (Arapça)

hasılat-ı safiye / hâsılat-ı sâfiye

 • Sâfi kazanç. Net kâr. Bütün masraflar çıktıktan sonra kazanç olarak geri kalan hâsılat.

hasılat-ı seneviyye / hâsılat-ı seneviyye

 • Senelik kazançlar, yıllık gelirler.

havafir

 • (Tekili: Hâfir) Kazanlar, yeri kazıcılar.
 • Hayvan, dâbbe tırnakları.

hayrat / hayrât

 • Sevâb kazanmak için yapılan Allahü teâlânın beğendiği iyi işler, bütün iyilikler, hayırlar.

hazırlöp

 • Kabuğu içinde suda pişip katılaşmış yumurta.
 • Mc: Emek sarfetmeden elde edilen kazanç.

hebş

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Kazanmak, kesbetmek.

heytale

 • (Çoğulu: Heyâtıl) Helva kazanı.

hikmet-enduz

 • Hikmet kazanan.

hırs-ı sevap

 • Daha çok sevap kazanma hırsı.

hübaşe

 • (Çoğulu: Hübâşât) Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.

hudus / hudûs

 • Sonradan meydana gelme, yok iken sonradan varlık kazanma.
 • Sonradan meydana gelme, yok iken varlık kazanma.

hulk

 • Huy. Ahlâk. Tabiat. Yaratılıştan olan haslet. Seciyye. Cibilliyet.
 • İnsanın doğuştan veya sonradan kazandığı ruhî ve zihnî hâller.

hulul

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ

i'tizam

 • (İtizam) Büyüklük kazanmak. Azametlenmek. Büyüklenmek.

iade-i itibar

 • Ticarette iflâstan kurtulma.
 • Kaybedilen itibarı tekrar kazanma. Şerefini kurtarma.

ibka / ibkâ / ابقا

 • Devamlılık kazandırma. (Arapça)
 • Sınıfta bırakma. (Arapça)
 • İbkâ etmek: Devamlılık kazandırmak, yaşatmak. (Arapça)

ictirah

 • El emeği ile kazanılan para ile geçinme.

idman

 • Alıştırmak. Bir şeyde meleke kazanmak için tekrar tekrar hareket yapmak.
 • Beden terbiyesi. Jimnastik.

ifkad

 • Kaybettirme, kazandırmama.

ihraz / ihrâz / احراز / اَحْرَازْ

 • Nail olmak. Erişmek.
 • Kazanmak. Kesbetmek.
 • Birisini güzel bir surette korumak.
 • Kazanma, elde etme.
 • Nail olmak, kazanmak, almak.
 • Kazanma, erişme.
 • Kazanma, elde etme. (Arapça)
 • İhraz etmek: Kazanmak, elde etmek. (Arapça)
 • Kazanma, elde etme.

ihraz eden

 • Kazanan.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.
 • Haksız kazanç, aşırı kâr, vurgunculuk.
 • Hakarete katlanmak.

ihtisas

 • Özellik kazanma, uzmanlaşma.

ihya / ihyâ / احيا

 • Diriltme, yaşatma. (Arapça)
 • Canlılık kazandırma. (Arapça)
 • Geceyi ibadet ederek geçirme. (Arapça)
 • İhyâ olunmak: Yaşatılmak, canlandırılmak. (Arapça)

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

iktiraf

 • Emek çekerek kesb ü kâr eylemek, kazanmak.
 • Günah kazanmak.

iktisab / iktisâb / اكتساب

 • Kazanma.
 • Tahsil etme.
 • Elde etme.
 • Kazanmak. Tahsil etmek. Elde etmek.
 • Kazanma, edinme.
 • Kazanma, çalışarak kazanma. (Arapça)
 • İktisâb etmek: Kazanmak. (Arapça)
 • İktisâb eylemek: Kazanmak. (Arapça)

iktisab etmek

 • Kazanmak, edinmek.

iktisab-ı şan ü şöhret

 • Şan ve şöhret kazanma, meşhur olma.

iktisabat

 • (Tekili: İktisab): İktisablar, kazanmalar, elde etmeler ve edinmeler.

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

in'aş

 • Harekete getirme, canlılık kazandırma. Yukarı kaldırma.

irad / irâd / îrâd / ایراد

 • Varid kılmak. Getirmek. Söylemek.
 • Gelir. Kazanç. Bir mal veya mülkün getirdiği kazanç.
 • Gelir, kazanç.
 • Getirme, söyleme. (Arapça)
 • Gelir, kazanç. (Arapça)
 • Suâl îrad edilmek: Soru yöneltmek. (Arapça)

irbah

 • (Ribh. den) Fayda ve kazanç elde etme.
 • Fâize para verme.

irtifad

 • Kazanma, kesbetme, kazanıp kâr etme.

işhar

 • Ün alma, meşhur olma, şöhret kazanma.
 • Kadın, doğum yapacağı aya girme.

isti'dad / isti'dâd

 • Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil.
 • Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.
 • Bir şeyin alınmasına, elde edilmesine ve kazanılmasına olan yatkınlık, doğuştan gelen kâbiliyet, kavrayış, anlayış.

istifaza

 • Feyz alma, feyz bulma, feyizlenme. İlim, irfan ve mânevi zenginlik kazanma.

iştihar / iştihâr

 • Şöhret bulma, ün kazanma.

istihkak

 • Kazanılan şey, hak edilen.
 • Hakkını almak. Hakkını istemek.

istihvaz

 • Zafer kazanma, muzaffer ve muvaffak olma, galib gelme.

istiksab

 • Kazanma, kesbetme.

ıstılah / ıstılâh

 • Bir kelimenin belli bir ilim dalında kazandığı anlam, terim.

istim

 • Buharla işleyen makinaların kazanında birikip makinayı işleten buğu, buhar.

iştirak-i a'mal / iştirâk-i a'mâl

 • Sevap kazandıran işlerde ortaklık.

istisabe

 • Sevap kazanmak isteme.

istişhar

 • Şöhret sahibi olmak. Şöhret kazanmak.

itiyad / itiyâd / اعتياد

 • Alışkanlık. (Arapça)
 • İtiyâd kesb etmek: Alışkanlık kazanmak. (Arapça)

ittisa

 • Bollaşmak. Genişlik kazanmak. Genişlemek. Vüs'at.

kalb ilmi

 • Evliyâdan bir zâtın rehberliğinde kazanılan ilim.

kalender

 • İbâdetlerin görünmesine önem vermeyen, herkese tatlı söyleyerek kalb kazanmağa çalışan, farzları yapmaya dikkat eden ve dünyâya düşkün olmayan kimse.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kar / kâr

 • İş. Güç. Amel. Fiil. Temettü'. (Farsça)
 • Kazanç. (Farsça)
 • Para kazancı.

karih

 • (Çoğulu: Kuruh-Kavârih) Kesbedici, kazanan.
 • Dişleri tam olan davar.

karş

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek.

kasib / kâsib / كاسب

 • Kazanç sahibi. Kazanmak için çalışan. Kesbeden. Marifet için çalışan.
 • Kesbeden, kazanan, kazanmak için çalışan, kazanç sahibi.
 • Kazanmaya çalışan.
 • Kazanan. (Arapça)

kat'iyet kesb etme

 • Kesinlik kazanma.

kavişger / kâvişger

 • Kazıcı, eşici, kazan. (Farsça)

kazan kaldırmak

 • Yeniçerilerin isyanı münasebetiyle kullanılan bir tabirdi. Yeniçeriler isyan ettikleri zaman yemek pişirilen kazanlarını da, toplandıkları At Meydanı'na getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Sonradan da devlete karşı koymağa kalkanlar hakkında kullanılırdı. (Türkçe)

kazan-ı erzak

 • Erzak kazanı.

kazan-ı rahmani / kazan-ı rahmânî

 • Rahmanî kazan.

kedş

 • şiddetle sürmek.
 • Yırtmak.
 • Kazanmak.

ken

 • "Kazan, kazıcı, koparan, yıkan, söken." anlamlarına gelir ve kelimelere katılır. Meselâ: (Kuh-ken: Dağ deviren, tünel açan) gibi. (Farsça)

kesb / كسب / كَسْبْ

 • Kazanma.
 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.
 • Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu.
 • Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.
 • Kazanma, edinme, işleme.
 • Kazanma, kazanç, edinme.
 • Geçimi sağlama için kullanılan âlet veya iş.
 • Kazanma.
 • Çalışarak kazanma. (Arapça)
 • Kazanma.

kesb eden

 • Kazanan.

kesb etme

 • Kazanma.

kesb etmek

 • Kazanmak.

kesb-i imtiyaz

 • Üstünlük, ayrıcalık kazanmak.

kesb-i insani / kesb-i insanî

 • İnsanın çalışarak kazanması, elde etmesi.

kesb-i istihkak

 • Hak etmek, kazanmak.

kesb-i kudret

 • Kudret ve kuvvet kazanma.

kesb-i külliyet

 • Kapsamlılık, genellik özelliği kazanma.

kesb-i kuvvet

 • Kuvvet kazanma, kuvvetleşme.

kesb-i letafet

 • İncelik, nuraniyet kazanma.

kesb-i liyakat

 • Ehliyet kazanma, lâyık olma, hak etme.

kesb-i malumat / kesb-i malûmat

 • Bilgi sahibi olma, bilgi kazanma.

kesb-i medeniyet

 • Medeniyet kazanma.

kesb-i muarefe

 • Tanımak, alışkanlık kazanmak.

kesb-i servet

 • Para kazanma.

kesb-i şiddet

 • Şiddet kazanma, şiddetlenme.

kesb-i şöhret

 • Şöhret kazanma, ün yapma.

kesb-i teşahhus-u şöhret / كَسْبِ تَشَخُّصُ شُهْرَتْ

 • Kendine has şöhret kazanma.

kesb-i vukuf

 • Vukuf kazanmak, öğrenmek.

kesben

 • Çalışma ve kazanma olarak.

kesbetmek

 • Kazanmak.

kesbi / kesbî

 • Çalışmakla kazanılan. Sonradan elde edilen. Doğuştan olmayan. Vehbî olmayan.
 • Sonradan, kazanılarak olan.

kesbi olmadığını / kesbî olmadığını

 • Çalışarak kazanılmış olmadığını.

kesub

 • Çok kazanan ve kesbeden.

keth

 • Kesbetmek. Çalışmak, kazanmak. Amel ve sa'yetmek.

kett

 • Zayıf vücutlu kimse.
 • Mal kazanıp yığan.

kevzan / kevzân

 • (Bak: KAZAN)

kıdr

 • (Çoğulu: Kudur) Çömlek, tencere ve kazan gibi, yemek pişirmeye mahsus kaplar.

kimya-yı saadet

 • Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek.
 • İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

kınkın

 • Yol gösterici, kılavuz.
 • Bir cins çekirge.
 • Yer altındaki suyun miktarını bilip kazan kimse.

kisb

 • Çalışma, kazanma.
 • İşleme, edinme, kazanma.

kisb ü kar / kisb ü kâr

 • Kazanç, iş güç.

kisb-i teşahhus-u şöhret

 • Şöhretle şahsiyet kazanma.

kisbi / kisbî

 • Kazanılmış, kesbedilmiş. Kesb ile alâkalı.

kötü din adamı

 • İlmini dünyâ kazancına, mala, mevkîye kavuşmaya vâsıta eden, ilmi ile amel etmeyen, insanları ibâdete ve âhirete yönelmeye teşvik etmeyen din adamı.

kuhken

 • Dağ kazan, dağ deviren. (Farsça)

kültür

 • Bir milletin maddî ve mânevî varlıkları, yaşayış ve davranış şekli, kazanılan genel bilgi.

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.
 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kurb

 • Yakınlık. Yakında oluş. Yakın olmak. Yakınlık kazanmak. (Zamanda, mekânda, nisbette, hatvede ve kuvvette kullanılır.)
 • Tıb: Böğür. Karnın yumuşaklığına kadar olan yer.

kurban

 • Allah'ın rızasını kazanmağa sebep olan şey.
 • Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan.
 • Bir maksad uğrunda feda olma.
 • Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse.

kurbiyyet

 • Yakınlık kazanmak. Yakınlık. Bir şeye kendi gayretiyle yakınlaşmak.

kürsüb

 • Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.
 • Sert ve sağlam ağaç.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütt

 • Malı kazanıp yığan kimse.

letafet-i kalb / letâfet-i kalb

 • Kalbin nurluluk kazanması, maddî şeylerden soyutlanması.

levh-i kaza ve kader / levh-i kazâ ve kader

 • Kader ve kazanın levhası, yani: Olmuş ve olacak her bir şeyin ilm-i İlâhîdeki vücudları; yani, ilmen mevcudiyyetleri.

levid

 • Çok büyük tencere. Kazan. (Farsça)

ma'rifet

 • Bilme, bir şeyi cüz'i vecihle bilmek.
 • Hüner. Üstadlık. San'at.
 • Tuhaflık, garib hareket.
 • Vasıta, tavassut.
 • İlim ve fenlerle tahsil olunan mâlumat. İrfan kazanmak.

ma-bihi-l-imtiyaz

 • Kendisi ile imtiyaz kazanılan şey.

maaş

 • Kazanma yeri ve zamanı; dünya hayatı.

mahkumun-leh / mahkûmun-leh

 • Dâvayı kazanmış olan. Lehine hükmolunan.

makam / makâm

 • Yüksek dereceli me'mûriyet, me'mûrluk yeri, mevkî, mansıb.
 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin bu yolda ilerlerken kazandığı mânevî derecelerden her biri.

makam-ı mahbubiyet

 • Allah'ın sevgisini kazanma makamı, derecesi.

mal-i uhrevi / mal-i uhrevî

 • Âhiret için kazanılan sevap. Uhrevî mal.

mana / معنى

 • Anlam. (Arapça)
 • Manalandırmak: Anlam kazandırmak. (Arapça)

mansur / منصور

 • Tanrı'nın yardımıyla zafer kazanan. (Arapça)

me'cur

 • Karşılık almaya, mükâfata hak kazanmış kimse.
 • Kiraya verilen.

meberrat

 • (Tekili: Meberre) Sevab için, hayır kazanmak için yapılan işler.

meberre

 • (Çoğulu: Meberrât) Sevab için, hayır kazanmak için yapılan iş.

meclub

 • Celbolunmuş. Çekilmiş. Kapılmış.
 • Tarafdarlığı kazanılmış kimse.
 • Aşık. Tutkun.

medar-ı şeref / medâr-ı şeref

 • Şeref vesilesi, şeref kazandıran sebep.

medeniyet-i mahza

 • Tam bir medeniyet; bütün yönleriyle medenîlik özelliğini kazanma.

mehasin-i ubudiyet / mehâsin-i ubudiyet

 • İbadetin kazandırdığı iyilik ve güzellikler.

mehd

 • Beşik. Beslenilecek, büyüyecek yer.
 • Yeryüzü.
 • Yayıp döşemek.
 • Kâr kazanmak.
 • Hazırlanmak.

mehd-i uhuvvet

 • Uhuvvet beşiği. Kardeşlik kazanılan yer.

mekasib / mekâsib

 • (Tekili: Mekseb ve Meksib) Kazançlar. Kazanç yer ve araçları. Kesbedilen ve kazanılan yerler.

mekseb

 • (Çoğulu: Mekâsib) (Kisb. den) Kazanç, gelir.
 • Kazanç yeri. Kazanç vasıtası.

meksub / meksûb

 • Kesbolunmuş. Kazanılmış.
 • Sonradan tahsil olunmuş, elde edilmiş.
 • Yüksekten dökülen.
 • Çağlayan.
 • İrade ile elde edilmiş olan; kazanım, kazanç.
 • Kazanılmış.

meksube / meksûbe

 • Kesb edilen, irade dairesinde kazanılan şey.
 • Kazanılan.

melain

 • (Tekili: Mel'un) Herkesin nefretini kazanmış olanlar. La'netlenmiş olanlar.

melami / melâmî

 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmak için çalışan, bu yolda farzları yapıp, haramlardan sakınan, şöhretten kaçındıkları için nâfile ve sünnetleri gizli yapan kimse. Nefislerini kınadıkları için melâmî adı ile anılmışlardır.

meleke

 • Zihnin anlama, kavrama, hatırlama gibi özellikleri, tekrar tekrar yapmaktan dolayı kazanılan beceri.

menfur-u umumi / menfur-u umumî

 • Genelin nefretini kazanan.

merabih

 • (Ribh. den) Ticâretten elde edilen kazançlar.

meş'

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek. Davar sağmak.

meşhur

 • Şöhret kazanmış, tanınmış.

meşhurat

 • (Tekili: Meşhur) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler.

mihfar

 • Toprak kazan âlet. Kazma.

mircel

 • (Çoğulu: Merâcil) Kazan.

mirkat-ı cennet

 • Cenneti kazanmaya ve yükselmeye vesile olan anlamında Cennet merdiveni.

misvat

 • Kazan kepçesi.

mızfar

 • Zafer kazanan. Galib. olan. Asma çubuğuna sarmaşık gibi sarılan filiz.

mu'lat

 • (Çoğulu: Meâli) şeref kazanmak.
 • Yüksek derece.

mübzi'

 • Kârı ve kazancı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren.

mücessem lafz-ı manidar / mücessem lâfz-ı mânidâr

 • Cisimleşmiş, bir kimlik kazanmış anlamlı lâfız.

müfad

 • Sözün ifade ettiği mâna. İfade edilen.
 • Herhangi bir vesile ile kazanılmış menfaat. (Mefâd galattır)

mufahham

 • Büyüklük kazanmış, kerem sahibi, itibarlı, azim, büyük.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

muhaddis

 • Hadîs âlimi. Çok sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn'dir.

muhakkak

 • Kesin, kesinlik kazanmış.

muhlis

 • Hâlis olan. İhlâsı kazanmak için gayret gösteren, samimi ve itikadı doğru olan. Her hâli içten ve riyâsız olan. Katıksız.

muhrez

 • Kazanılmış, elde edilmiş.
 • Sudaki balık, av hayvanları v.s. gibi, kimsenin malı olmayıp herkesçe faydalanılan bir şeyin ele geçirilmesi.

muhriz

 • (İhraz. dan) Elde eden, kendi payına alan, kazanan.

mukaraza

 • Kazanca ortak olup zararı sermâyeye ait olmak üzere bir kimseye belirli bir miktar sermaye verme.

mukarrer

 • Kesinlik kazanmış; hakkında şüphe olmayan mesele.

mükatebe / mükâtebe

 • Yazışma. Mektuplaşma. Birbirine yazma.
 • Fık: Azâd edilmesi, bazı şartlara -mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye- bağlı olan köle veya câriye ve bu azad hususunda yapılan mukavele.

mükatib / mükâtib

 • Mektup yazan. Mektuplaşan.
 • Fık: Köle veyâ câriyesinin azâd edilmesini bir kazanca veya bir müddete bağlayan efendi.

mükessib

 • (Kesb. den) Teksib eden, kazandıran.

mükteseb / مكتسب

 • İktisab edilmiş. Kazanılmış. Elde edilmiş.
 • Kazanılmış.
 • Kazanılmış. (Arapça)

mükteseb hak

 • Kazanılmış, ele geçirilmiş, elde edilmiş hak.

müktesebat

 • Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

müktesebe / مكتسبه

 • Kazanılmış. (Arapça)

müktesib

 • (Müktesibe) (Kesb. den) Elde eden, edinen, kazanan.

mülk / ملك

 • Yurt. (Arapça)
 • Kazanç getiren taşınmaz. (Arapça)

mülk-i habis / mülk-i habîs

 • Helâl yolla kazanılan mal ile, haram yolla kazanılan malın karışmasından meydana gelen ve birbirinden kolayca ayrılamayan mülk.

mümarese

 • (Çoğulu: Mümaresat) Çalışarak meharet kazanmak, üstadlık etmek. Bir işe devam ederek ihtisas sahibi olmak.
 • Duruşmak.

müreccil

 • Kazancı.

muris

 • Getiren. Veren. Kazandıran.
 • Fık: Miras bırakan.

mürtefid

 • Kazanan, faydalanan, edinen.

musab

 • Sevab kazanmış olan. Ameline karşılık ecir kazanmış olan.

müsab

 • Sevab kazanan, ettiği iyiliğin Allah'tan karşılığını gören.

müşerref

 • Müşerref olmak: Şeref kazanmak.

müşir

 • Emreden, işaret eden, bildiren.
 • Mareşal. En büyük ünvanı taşıyan asker. Silâhlı kuvvetlerde, kaide olarak barış zamanında orgeneral rütbesine kadar terfi etmek mümkündür. Mareşal rütbesi, ancak muharebe sırasında ve bir meydan muharebesi kazanmış olan generallere verilir. Asıl vazife

müstahak / مستحق

 • Hak eden, hak etmiş.
 • Kendisi kazanmış.
 • Hak kazanmış. (Arapça)

müstahik

 • Hak etmiş, hak kazanmış, lâyık.

müstahikkin / müstahikkîn

 • Hak kazanmış olanlar, haketmiş olanlar.

müstebdı'

 • Kazancı, kârı kendine yani veren kişiye âit olmak üzere sermaye verilen kimse.

müstefad

 • (Feyd. den) Anlaşılıp istihrac olunan.
 • Kazanılmış olan, istifade edilmiş.
 • Mâna, mefhum.

müstefiz

 • (Feyz. den) İstifaze eden, feyz alan. Kazanç sâhibi olan.

mut'a

 • Geçici kazanç.
 • Şiilere mahsus süresi belirlenmiş nikah.

müt'a

 • Muvakkat kazanç.
 • Gayr-ı şer'i olan bir nikâh.
 • İntifa', faydalanma.

mütamettia

 • Kâr eden, kazanan, kârlı. (Doğrusu: Mütemettia)

müteazziz

 • Taazzüz eden, izzet, kuvvet, kudret kazanan.

müteeddibe

 • Edep kazanmış, terbiyeli.

mütelafi

 • Telafi eden. Kaybettiği bir şeye mukabil başka bir şey kazanan.

mütemetti'

 • (Mütu'. dan) Menfaatlenmiş, faydalanmış.
 • Umre ile hacc için ihram bağlanmış.
 • Kazanan, kâr eden.

mütesevvib

 • Farz namazdan sonra nâfile namaz kılan.
 • Sevab kazanan.

muttasıf

 • Sıfatlanan, özellik kazanan.

muzaffer / مُظَفَّرْ

 • Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan.
 • Zafer kazanmış, galip.
 • Zafer kazanmış.
 • Muzaffer olmak: Zafer kazanmak.
 • Zafer kazanan.

muzafferen

 • Zafer kazanmış olarak.
 • Zafer kazanarak.

muzafferiyet / مظفریت

 • Zafer kazanma.
 • Zafer kazanma.
 • Zafer kazanma. (Arapça)

muzafferiyet-i kalbiye

 • Kalple kazanılan mânevî zafer.

müzaraa

 • Ziraat üzerine yapılan işler, ekincilikle ilgili olarak yapılan işler.
 • Toprağa, çalışmağa ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket.

nakz

 • (Nakazân) (Çoğulu: Nevâkız) Sıçramak.
 • Talep etmek, istemek.

nam kazanma

 • Ün kazanma, ünlenme.

nefh

 • Nefh etmek: Nefes vermek, kazandırmak.

nefs-i mutmainne

 • İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hâl. İnsanı Allah'a yaklaştıran hâl. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlâk ile muttasıf olarak kurb-u İlâhiye itmi'nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin, Allah'ın emirler

nehhal

 • Toprak kazan, kazıcı.

niknam

 • İyi nam kazanmış, iyi ünlü. (Farsça)

peyda etmek / peydâ etmek

 • Kazanmak, elde etmek.

rabih

 • (Ribh. den) Kârlı, kazançlı, faydalı.

rakaha

 • Ticaret.
 • Kesb, kazanma.

resmiyet

 • Bk. resmiyyet.
 • Resmiyete dökmek: Resmîleştirmek, resmîlik kazandırmak.

revnak / رونق

 • Parlaklık. (Arapça)
 • Revnak vermek: Canlılık kazandırmak. (Arapça)

revnakbahş / رونق بخش

 • Parlaklık veren, canlılık kazandıran. (Arapça - Farsça)

ribah

 • (Tekili: Ribh) Kazançlar, kârlar, ticaretten elde edilen kârlar.

rıbh

 • Kâr, kazanç.

ribh

 • Kâr, kazanç.
 • Fâiz.
 • Kazanç, kâr.
 • Kazanç.

ribh-i ticari / ribh-i ticarî

 • Ticaret kazancı.

ruhaniyyun

 • (Tekili: Ruhanî) Ruh âlemine mensub olanlar. Âlem-i gayba nüfuz eden çok nuraniyet kazanmış zâtlar.

sahib-kıran

 • Her zaman muvaffak olan ve üstünlük kazanan hükümdar. (Farsça)

salih / sâlih

 • İyi insan. Dünyâya kıymet vermeyen, îtikâdı doğru olup, Allahü teâlânın rızâsını, sevgisini kazanmak için çalışan müslüman.

şart edatı

 • Arapça'da, Türkçe'deki "eğer, şayet, …se, …sa" kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan, kendi başına bir mânâsı olmadığı halde isim ve fiillerle birlikte mânâ kazanan edatlar, in, lev, emma gibi.

sebeb-i sür'at-i ef'al / sebeb-i sür'at-i ef'âl

 • Fiillerin sür'at kazanma ve hızlanması sebebi.

sebk

 • İleri geçme, ilerleme. Öne göçme.
 • Vâki olma.
 • Koşuda kazanan hayvan.

şehamet-i islamiye / şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen yiğitlik, İslâm'ın kazandırdığı akla ve zekâya dayanan cesaret.

şehid-i dünya / şehîd-i dünyâ

 • Allah rızâsı için cihâd etmeye, savaşmaya niyet etmeyip, dünyâ kazancı için harb eden kişi. Dünyâ şehîdi.

şekimet

 • (Çoğulu: Şekâim) Mukavemet, dayanma. Sebat.
 • Dizgin, gem.
 • Kazan ve çömlek kulpu.

şeref-yab

 • Şeref bulan, şeref kazanan. (Farsça)

şerefyab / şerefyâb

 • Şeref bulan, şeref kazanan.

sermaye

 • Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para. (Farsça)
 • Kazanılmış ilim. (Farsça)
 • Hayat. Ömür. (Farsça)

sermaye-i ticaret

 • Ticaretin kazandırdığı servet; manevî sermaye.

servet-i riba / servet-i ribâ

 • Faizle elde edilmiş servet, kazanç.

sevab

 • Hayır. Hayırlı iş. Allah (C.C.) tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı. Allah'ın (C.C.) rızasını kazanmağa mahsus iyi amel.

sevapdarane / sevapdârâne

 • Sevap kazandırarak.

şevk-i kesb

 • Bir kazanç elde etme şevk ve gayreti.

şıkz

 • (Çoğulu: Şekazân) Keler eniği.

sohbet-i irfaniye / sohbet-i irfâniye

 • İlim ve bilgi kazandıran sohbet; gerçeğe ulaştırıcı sohbet.

su'-i hal / sû'-i hâl

 • Kötü hal. Birini tezlîl için zahmetle etme iştigâl, Arkadaş kazanmaya, mâni sû'i hâl.

su-i kesb / sû-i kesb

 • Fiilin kötüye kullanılması, kötüyü kazanma, elde etme.

sud / sûd / سود

 • Kâr, faide, kazanç. (Farsça)
 • kâr, kazanç. (Farsça)
 • Yarar. (Farsça)

sudmend

 • Kazançlı, faydalı, kârlı. (Farsça)

tahami

 • İhraz etmek. Erişmek. Kazanmak.

tahayyüz

 • (Hayz. den) Yer tutmak, yer almak.
 • Ehemmiyet kazanmak.
 • Fiz: Herhangi bir cismin boşlukta yer alması.

tahsil

 • Elde etme, kazanma.

tahsil etmek

 • Elde etmek, kazanmak.

takarrüş

 • Kesbetmek, almak, kazanmak.

tarab-enduz

 • Ahenk kazanan.

tavla

 • Hayvan bağlanan ahır. (San'at Ansiklopedisinde "Tavla" maddesi: "Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve tâkat kazanması için beslendiği yer." şeklinde tarif edilmiştir.)

tebahhur

 • (Bahr. den) Bir şeyin içine dalma ve derinliğine varma. Bir ilimde derin ihtisas kazanma.

tecrübe-i ilmiye

 • İlmin kazandırdığı deneyim.

tefviz / tefvîz

 • Ismarlama, havâle etme.
 • Bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek.
 • Kadına kendini boşama hakkı vermek. Yâni kendini sen boşa demek. Buna Temlîk de denir.

tekessüb

 • Kazanmak.

tekeyyüf

 • Bir nitelik kazanma.
 • Nitelik kazanma.

teksib

 • (Kesb. den) Kazandırma.

temayüz / temâyüz / تمایز

 • Seçkinlik, üstünlük, ayrıcalık. (Arapça)
 • Temayüz etmek: Seçkinlik kazanmak, ayrıcalık kazanmak, dikkat çekmek. (Arapça)

temettü / تمتع

 • Kazanç, kâr. (Arapça)

temettu'

 • (Çoğulu: Temettuât) Kazanma, kâr etme.
 • Kâr, fayda, menfaat.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Mühlet vermek.
 • Yoldaş olmak.

temettuat / temettuât

 • (Tekili: Temettu') Kârlar, kazançlar, faydalar.

temeyyüz / تميز

 • Kendini gösterme, sivrilme, ayrıcalık kazanma. (Arapça)
 • Temeyyüz etmek: Kendini göstermek. (Arapça)

temlik

 • Mal sahibi etmek. Birine mülkü kazandırmak, sahib etmek.
 • Mülk olarak vermek.

tenebbüh

 • Uyanış; filizlenip hayat belirtisi kazanma.

terakku'

 • Sıkıntı ve emek ile kazanma.

terviç

 • Revaç kazandırma, değerini artırma.

teşahhus / تَشَخُّصْ

 • Kendine has kimlik kazanma.

teşahhusat-ı cüz'iye

 • Ferdî şahıslanma, bireysel kimlik ve yapı kazanma.

tesciye

 • (Seciye. den) Üstün ahlâk kazandırma.
 • Bir nesneyi örtmek.

tesevvüb

 • (Sevâb. dan) Sevap kazanma, sevaplanma.
 • Farz olan namazdan sonra nâfile namaz kılma.

teşhis / teşhîs / تشخيص

 • Ayırt etme. (Arapça)
 • Kişilik kazandırma. (Arapça)
 • Tanı. (Arapça)
 • Teşhîs edilmek: (Arapça)
 • Ayırt edilmek. (Arapça)
 • Tanı konulmak. (Arapça)
 • Teşhîs etmek: (Arapça)
 • Ayırt etmek. (Arapça)
 • Tanı koymak. (Arapça)

timsal-i müşahhas

 • Maddi yapı ve şahsiyet kazanmış nümune, somut örnek.

ücret-i kemal / ücret-i kemâl

 • Varlıkların değişip mükemmelleşerek bir tür ücret kazanması.

ulema-i rasihin / ulema-i râsihîn

 • Hak ve hakikat ilminde meleke kazanmış âlimler.

ulema-i su / ulemâ-i sû

 • Kötü âlimler; insanları doğru yoldan saptıran, ilmini dünyâ kazancına, mala ve mevkîye kavuşmaya vâsıta eden din adamları.

ülfet peyda etme

 • Alışkanlık kazanma.

üşabe

 • Irkı, nesebi karışık adam.
 • Karışık cemaat.
 • Rüşvet ve hırsızlık gibi yollarla elde edilen kazanç.

varidat / vâridât / واردات

 • Kazanç, gelir. (Arapça)

varis / vâris

 • Mîrasçı, akrabâlık veya başka yolla, vefât eden kimsenin bıraktığı mîrâs denen maldan almaya hak kazanan.
 • İlim ve ma'rifette mîrasçı.

vasıta-i ihlas / vasıta-i ihlâs

 • İhlâsı kazandıran araç.

vehbi / vehbî

 • Doğuştan. Allah vergisi. Çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın (C.C.) lütfu ile olan.
 • Doğuştan, Allah vergisi, çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın lütfu ile olan.

yakin-i hükmi / yakîn-i hükmî

 • İlimle kesinlik kazanmış husus, inanç, bilgi.

zafer / ظفر

 • Üstünlük kazanma. (Arapça)

zaferyab / zaferyâb / ظفریاب

 • Zafer kazanan.
 • Üstünlük kazanan, muzaffer olan. (Arapça - Farsça)
 • Zaferyâb olmak: Üstünlük kazanmak, muzaffer olmak. (Arapça - Farsça)

zer-enduz

 • Altun kazanan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın