LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kayi ifadesini içeren 265 kelime bulundu...

adem-i takayyüd

 • Kayıtsızlık, bağlı olmama.
 • Kayıtsızlık. Bir şeye bağlı olmayış. Kıymet vermemek. Üzerine almamak.

afsa

 • Boynuzu ardına kayık koyun.

ahma

 • (Tekili: Hamâ) Kayın biraderler.

akile / akîle

 • (Çoğulu: Akayil) Baba tarafından akraba.
 • Her şeyin en iyisi.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.

alamana

 • İtl. Küçük odun gemisi.
 • Büyük balıkçı kayığı.
 • Büyük balıkçı kayıklarına mahsus büyük ağ, ığrıp.

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

amir-i mutlak / âmir-i mutlak

 • Kayıtsız şartsız herşeye hâkim olan.

an mim amed

 • Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. (Farsça)

anarşilik

 • Hiçbir kayıt ve kural tanımama, kargaşa çıkarma.

anarşist

 • Hiçbir kayıt ve kural tanımayan, kanun ve düzen karşıtı.

arşiv

 • Eski ve tarihçe kıymetli olan resmi kayıt ve kâğıtların saklandığı yer. (Fransızca)
 • Bir mevzu hakkında toplanmış muhtelif vesikaların hepsi. (Fransızca)

ashar

 • (Tekili: Sıhr) Evlenme neticesinde akraba olan erkekler. (Kayınbiraderler, kayınpederler, güveyler.)

ayn-ı mutlak

 • Kayıtlı ve sınırlı olmayanın ta kendisi.

azade / âzâde

 • Bağlardan kurtulmuş. Serbest. Kayıtsız. Hür. Sâlim. Müberrâ. (Farsça)
 • Serbest, kayıtsız.
 • Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş.

azrar

 • (Tekili: Zarar) Zararlar, ziyanlar, kayıplar.

babur-name

 • Bâbur Şah'ın Vekayi ismindeki meşhur hatıra kitabı. (Farsça)

başid dağı / bâşid dağı

 • Van civarında bulunan ve yüksekliği 3750 m. olan bir dağdır, kayıtlarda "Başet Dağı" olarak anılır.

bedergah

 • Kapıya çıkma. (Farsça)
 • Tar: Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere, acemi ocağına ve ocak dışına verilen acemilerin, Yeniçeri Ocağı'na kayıt edilmeleri. (Farsça)

beri / berî

 • (Berâet. den) Kurtulmuş. Temiz. Kayıt ve hüküm altında olmayan. Zimmeti bulunmayan adam. Hiçbir karışıklık, kusur ve noksanı olmayan. Hastalıktan sâlim olan.

berkuk

 • Şeftali, kayısı, zerdali.

bi'at-ı rıdvan / bî'at-ı rıdvân

 • Hudeybiye'de Semûre ismindeki ağacın altında 400 Eshâb-ı kirâmın Peygamber efendimize, emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.

bi-gane / bî-gâne

 • Kayıtsız. Alâkasız.
 • Aldırışsız. Yabancı. Dünya ile alâkayı kesmiş olan.

bi-kayd / bî-kayd

 • Kayıtsız, şartsız.
 • Alâkasız, aldırmaz.

bila kayd ü şart / bilâ kayd ü şart

 • Kayıtsız şartsız.
 • Kayıtsız şartsız.

bila-kayd u şart / bilâ-kayd u şart

 • Kayıtsız şartsız.

bila-kayd ü şart / bilâ-kayd ü şart

 • Kayıtsız, şartsız.

bilakayd / bilâkayd

 • Kayıtsız.

bilakayd ü şart / bilâkayd ü şart

 • Her hangi bir kayıt ve şart altında olmaksızın, kesin olarak.

bilakaydüşart / bilâkaydüşart

 • Kayıtsız şartsız.

bilakayt / bilâkayt / بلاقيد

 • Kayıtsız şartsız, kesin. (Arapça)

bimübalat / bîmübâlât / بى مبالات

 • Kayıtsız, umursamaz. (Farsça - Arapça)

çağla

 • (Çağala) Badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi.

cilaz

 • Kamçının ucuna bağlanan kayış.

cir

 • Aşağı, alt. (Farsça)
 • Eldiven, kayış vs. gibi şeyler yapılabilen tabaklanmış deri. (Farsça)

dakaik

 • (Tekili: Dakayık) (Dakik) İncelikler. Anlaşılması çok dikkat isteyen incelikler. Çok ince. Anlaşılması dikkat isteyen keyfiyetler.

defterdar

 • Defter tutup kayıt işlemlerini yürüten.

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

dukak

 • (Çoğulu: Dekâyık) İnce nesne.
 • Un.
 • Zor, güç.

düval

 • Tasma, kayış. (Farsça)

engizisyon

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)

engizisyon mahkemeleri

 • Fransa'da 16. ve 17. yüzyıllarda Hristiyan Katolik Mezhebine ait kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenleri ağır işkence ve zor ölümlere mahkûm eden mahkemelere verilen isim.

enkal

 • İşkence âletleri. Bukağılar, kayıt ve kelepçeler.
 • Nefsin cismani alâkalara ve bedeni lezzetlere bağlanıp kalması.

esar

 • Esirlerin ellerini bağladıkları ince kayış.

fabrika-i kainat / fabrika-i kâinat

 • Bir fabrikayı andıran kâinat, evren.

favori

 • Sakalın kulak hizasından yanağa doğru inen kısmı. (Fransızca)
 • Bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan. (Fransızca)

fekk-i rabıta / fekk-i râbıta

 • Alâkayı kesme. Bağı koparma.

fena fiş-şeyh / fenâ fiş-şeyh

 • Tasavvuf ilminde talebenin velî olan hocasının arzû ve isteklerine tâbi olması, irâdesini isteğini onun eline bırakması. Ölü yıkayıcının elindeki meyyit (ölü) gibi olması. Ona hiç bir işinde muhâlefet etmemesi.

ferag-ı kat'i / ferag-ı kat'î

 • Kayıtsız şartsız yapılan ferag.

ferman-ı ezeli / fermân-ı ezelî

 • Ezelî buyruk, hükmü belli bir zamanla kayıtlı olmayan ferman.

feyyaz-ı müteal / feyyâz-ı müteâl

 • Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmadan çok bereket ve bolluk veren yüce Allah.

fıkdan / fıkdân

 • Yokluk, kayıp.

firzel

 • Demircilerin demir kestikleri alet. Kayıt.

fitrak

 • Atın terkisi, terki kayışı, eyerin ardındaki tasma. (Farsça)

fülk

 • Gemi, sandal, kayık.

gaib / غائب / gâib

 • Kayıp.
 • Bulunmayan, ortada görünmeyen, kayıp. (Arapça)

galib-i mutlak

 • Tam olarak galip. Kayıtsız şartsız hâkimiyet sahibi.

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.

garez

 • Kayıştan yapılan üzengi.
 • Ağaç üzengi.

gassal / gassâl / غسال

 • (Gasl. den) Ölü yıkayıcı.
 • Ölü yıkayıcı. (Arapça)

gayb / غایب

 • Gözle görülmeyen, gizli. (Arapça)
 • Kayıp. (Arapça)

gayr-ı mazbut

 • Sınırsız; sınır ve kayıt altına alınamayan.

gayr-ı mukayyed

 • Kayıt altına alınmayan.

güm

 • Yitik, kayıp, zâyi. (Farsça)

güsiste-mehar

 • (Güsisteinan) Yuları kopmuş.
 • Mc: Kayıtsız, mes'uliyetsiz, başıboş.

guyub

 • (Tekili: Gayb) Hazırda olmayanlar. Kayıplar.

hadd ü payanı olmayan / hadd ü pâyânı olmayan

 • Sonsuz ve kayıtsız olan.

hademe

 • Hizmetçiler, hâdimler.
 • (Çoğulu: Hıdâm) Halhal.
 • Devenin ayağını bağladıkları kayış.

hadeng

 • (Hadenk) Kayın ağacı. (Farsça)
 • Kayın ağacından yapılmış ok. (Farsça)

hakaik

 • (Tekili: Hakayık) (Hakikat) Hakikatler.

hali'

 • Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Hâlia'dır.)
 • İtaatsız, isyan eden, utanmaz, kayıtsız, hayasız.
 • Kovulmuş.
 • Soyulmuş.

hamail / hamâil / حمائل

 • (Tekili: Himâle) Tılsım, muska.
 • Kılıç kayışı, kılıcı bele bağlamaya yarayan kayış.
 • Kılıç kayışı. (Arapça)

hami / hamî

 • Himaye edici, himaye eden. Koruyucu, koruyan. Kayıran.

harim / harîm

 • Saygısız, çekinmez. Kayıtsız kimse.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

hefvan

 • Yanılma, yanlışlık.
 • Süratle gitme, hızla gitme.
 • Ayak kayıp sürçme.

hidam

 • (Tekili: Hizmet) Hizmetler. Vazifeler.
 • (Hademe) Devenin ayaklarına bağlanan halkalar, kayışlar. Ayak bilezikleri, ayak köstekleri.

himale

 • (Çoğulu: Hamayil). Kılıç kayışı.

himmet

 • Kayırma, yardım, emek.

hırvani / hırvanî

 • Tar: Düz yakalı önü ilikli bir çeşit elbisedir. Şehzade Abdülmecid'in okumağa başlamasından dolayı yapılan törende, yakınlarının bu elbiseyi giymeleri istenmiş ve bu husus, devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'de tebliğ edilmişti.

hürriyet-i mutlaka

 • Kayıtsız serbestiyet, sınırsız hürriyet.

hüsr

 • Ziyan, kayıp, zarar.

husran

 • Mahrumiyet. Kayıp. Çok büyük ziyan.

hüsran

 • Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan, kayıp.

iare-i mukayyede

 • Bir mülkün kayıd ve şartlarla birine ödünç olarak verilmesi.

ibtihal

 • Halktan alâkayı keserek Allaha tazarru' ve niyazda bulunmak.

içgüvey

 • (İçgüveyi, içgüveysi) Kayınpederinin evine alınan dâmat. Karısı tarafının evinde oturan dâmat. (Türkçe)

iftitah tekbiri

 • Namaza başlarken alınan tekbir. Namaz, her nevi dünya meşguliyetinden alâkayı keserek kılındığı için, Allahü Ekber diye iftitah tekbirini alarak namaza başladıktan sonra ibadet esnasında dünya işi haram olup namazı bozar. Bu mâna için bu tekbire, tahrime adı da verilir.

ihbariyye

 • Haber vermek işi.
 • Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para.

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

ikiçifte

 • Dört kürekli kayık. (Türkçe)

ilmiye kıyafeti

 • İlmiye mensublarının giyiniş tarzları. İlmiye kıyafeti; şalvar, cübbe ve sarıktı. Bununla birlikte ilmiye mensublarının kıyafetlerinde bazı değişiklikler de vardı. Orta derecedekiler cübbe ile sokağa çıktıkları halde üst tabakayı teşkil eden ricâl kısmı, lata yahut biniş giyerlerdi. Ayrıca ilmiyenin

iltimas / iltimâs / التماس / اِلْتِمَاسْ

 • Tavsiye. Rica. İstirham.
 • Kayırmak, tutmak, haksız olarak yardımda bulunmak.
 • Yapılmasını isteme.
 • Kayırma.
 • Kayırma. (Arapça)
 • Ricâ etme, kayırma.

iltimasat

 • (Tekili: İltimas) İltimaslar, tavsiyeler, ricalar.
 • Kayırmalar, tutmalar.

iltimasgerde

 • İltimas edilen, kayırılan. (Farsça)

iltimasname

 • İltimas mektubu. Kayırma yapılması için yazılan mektub. (Farsça)

iltizam

 • Kayırma, taraf tutma, gerekli bulma.

ince donanma

 • Tar: Hafif gemilerden meydana gelen donanma. Bunun yerine "Hafif Donanma" da denilir. Bunların en meşhurları: Uçurma, varna, beş çifteleri, karamürsel, aktarma, üstüaçık, çiftekayığı, brolik, celiyye, çamlıca, kütük, at kayığı, kancabaş, âyaska, işkampaviya, şahtur, çekelve, kırlangıç, firkate, kali

inhisar

 • Sınırlandırma, kayıt altına alma.

inşad

 • Edb: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme.
 • Arayıp soruşturma.
 • Birisini hicvetme.
 • Kayıp olan bir şeyi haber verme.

ıskarmoz

 • Kayık ve sandallarda kürek takılmak üzere yan kenarlara dikine sokulmuş tahta çiviler.
 • Bir cins küçük balık.

iskarmoz

 • Gemilerin kaburgalarını teşkil eden eğri ağaçlar.
 • Kayıklarda kürek takılıp çekilen ağaç çiviye de bu ad verilir.

işsa

 • (Teşsi') Ayakkabısına tasma takma, kayış geçirme.

ıtlak / ıtlâk

 • Kayıtsız, sınırsız, mutlak olma; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi.

ıtlakat / ıtlâkât

 • Mutlak bırakmalar; işaret ettiği fertlerden teklik, çokluk gibi belli bir mânâ ile kayıtlamama, serbest bırakma.

izn-i amm / izn-i âmm

 • Herkese müsaadeli olan.
 • Ist: Cum'a namazı kılınan cami kapısının kayıtsız şartsız her müslümana açık olması.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

karantina

 • İtl. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir.
 • Hastahanede yatması gereken hastaların kayıt ve kabul işlerinin yapıldığı yer.
 • Bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hast

karine-i mecaz

 • Mecaza ait işaret. Kelimenin mecaz olmasını gerektiren, hakiki mânasında alınmasına mâni olan kayıt. Buna Karine-i mânia da denir.

kasatura

 • Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak.

kassar

 • Leke çıkaran.
 • Çırpıcı, yıkayıcı.

kat'-ı alaka / kat'-ı alâka

 • Alâkayı kesme.

kat'-ı nazar

 • Bakmamak. İtibar etmemek.
 • Alâkayı kesmek.

katia

 • (Çoğulu: Katâi') Kesme, kat etme.
 • Kırılma.
 • Alâkayı kesme. Ahbaplığı kesme.
 • Vergi.
 • Arazi.

kayd / قيد

 • Bağ. (Arapça)
 • Zincir. (Arapça)
 • Kayıt. (Arapça)

kayd-ı maddiyat

 • Maddi kayıt, bağ.

kayınço

 • Kayın. Kayınbirader.

kaynata

 • Karı ve kocaya göre birbirlerinin babası.
 • Kayınpeder.

kaziye-i hamliyye

 • Man : Mahmulün (yâni, haberin), mevzua (yani mübtedaya) sübut veya nef'i ile hükmü hâvi olan kaziyye. Tabir-i diğerle: Mahmulün mevzua kayıtsız ve şartsız olarak isnad olunduğu kaziyyeye denir. "Dünya fânidir" gibi.

kefalet-i mutlaka

 • Huk: Bir kayıt ile bağlı olmıyan kefalet.

kelb

 • (Çoğulu: Ekâlib-Eklüb-Kilâb) Köpek, it.
 • Meşhur bir yıldız.
 • İki adım arasına koyarak dikilen kayış.
 • Yolcuların, yük üstünde azıklarını astıkları demir çengel.
 • Şiddet.
 • Hırs.

kemend

 • Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. (Farsça)
 • Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip. (Farsça)
 • Geyik ve benzeri hayvanların yuları. (Farsça)
 • Güzelin saçı. (Farsça)

kemerbend / كمربند

 • Bel kayışı. (Farsça)

kenare

 • Kıyı, kenar. (Farsça)
 • Kucak. (Farsça)
 • Kasap çengeli. Kayış asılan çengel. (Farsça)

kıdd

 • Kayış.

külbet

 • Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet.
 • İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.

külve

 • (Çoğulu: Külu-Külliyât) Dağarcık altına çepeçevre diktikleri deri.
 • Tirşe dedikleri kayış.

kumanya

 • ing. Bir gemi içinde bulunan kimselerin beslenmeleri için gemiye doldurulan erzak. Gemi zahiresi.
 • Eskiden piyade kayığının arka kısmındaki dolapçık.
 • Gemi kileri. Geminin erzak koymağa mahsus yeri.

künye

 • Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini gösteren kayıt.

kurzül

 • Kadınların başına örttükleri nesne.
 • Kayıt.
 • Kötü kimse.
 • At ismi.
 • Bel, sulb.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuyud / kuyûd / قيود

 • (Tekili: Kayd) Kayıtlar. Resmi muâmelelerin veya her hangi bir şeyin kayıtları, deftere geçirilmeleri, yazılmaları.
 • Kayıtlar, sınırlamalar.
 • Kayıtlar, bağlar.
 • Bağlar. (Arapça)
 • Kayıtlar. (Arapça)

kuyud-u ihtiraziye / kuyûd-u ihtiraziye

 • Bazı hakların kullanılabilmesi için öne sürülen şartlar ve çekinceler; tedbir ve çekince kayıtları.

kuyud-u ihtiraziyye

 • Korunmak için ilerisine âid tedbir kayıtları. Bazı hakları kullanabilme şartı.

kuyudat / kuyûdât / kuyûdat / قيودات

 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçaları, bütün unsurları.
 • Kayıtlar.
 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.
 • Kayıtlar. (Arapça)

kuyudat-ı atika

 • Eski kayıtlar.

kuyudat-ı kelam / kuyûdât-ı kelâm

 • Sözün kayıtları; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

labişartın

 • (Lâ bişartın) Kayıtsız şartsız. Bir şarta dayanmaksızın.

lagziş

 • Sürçme, kayma. (Farsça)
 • Kayış, sürçüş. (Farsça)

lakayd / lâkayd / لاقيد

 • Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen.
 • Kayıtsız, ilgisiz.
 • Kayıtsız, ilgisiz.
 • Kayıtsız. (Arapça)

lakaydane / lâkaydane

 • Kayıtsızca, ilgisizce.
 • Kayıtsız ve alâkasızca. Mühimsemiyerek.

lakaydi / lâkaydî / لاقيدی

 • Kayıtsızlık, ilgisizlik, alâkasızlık.
 • Kayıtsızlık. (Arapça)

lakayt / lâkayt

 • Kayıtsız, duyarsız, ilgisiz.

laubali / lâubali / لاابالى

 • Alâkasız, kayıtsız, hürmetsiz, dikkatsiz. Senli benli. ("Lâ" harfi ile" Ubâli" muzari fiilinden müteşekkildir.)
 • Kayıtsız, gamsız. (Arapça)

laubalilik / lâubalîlik

 • Kayıtsızlık, gamsızlık. (Arapça - Türkçe)

laubaliyane / lâubaliyane

 • Lâubalilikle. Kayıtsız, alâkasız, saygısız ve dikkatsiz bir şekilde. Senli benli olarak. (Farsça)

laübaliyane / lâübâliyâne

 • Vurdumduymaz bir tarzda, kayıtsız kalarak.

letafet

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

maune

 • Mavna. Yük taşıyan büyük kayık.

maye-i bekà / mâye-i bekà

 • Bekà mayası; bekàyı ve süreklilği sağlayan maya.

mecadif

 • (Tekili: Micdâf) Kayık veya sandal kürekleri.

mefkud / mefkûd / مفقود

 • Kaybolmuş. Olmayan. Yok. Gayr-ı mevcud.
 • Fık: Ölü veya diri olduğu bilinmeyen, kayıp kimse.
 • Yok olmayan, bilinmeyen.
 • Ölü veya diri olduğu bilinmeyen kayıp kimse.
 • Kayıp. (Arapça)
 • Yok olmuş. (Arapça)
 • Mefkûd olmak: (Arapça)
 • Kaybolmak. (Arapça)
 • Yok olmak. (Arapça)

mefkudiyet

 • Mefkudluk. Bulunmama, kayıplık, yokluk.

mefkut

 • Kayıp, bilinmeyen.

merakib

 • (Merâkibe) (Araba, at, kayık, vapur gibi) binecek vasıtalar. Merkebler.

merakib-i bahriye

 • Vapur, gemi, tekne, kayık vs. gibi deniz nakil vâsıtaları.

mi'ber

 • Suyu geçmeğe yarıyan kayık, sal gibi vâsıtalar.
 • Köprü. Su geçme geçidi.

mı'lak

 • (Çoğulu: Meâlik) Üzengi kayışı.
 • Üzüm hevneği.
 • Et ve üzüm asılan çengel.

micdaf

 • (Çoğulu: Mecâdif) Sandal, kayık küreği.

micerr

 • Gem çenberi.
 • Matkap kayışı.

mikyal

 • (Çoğulu: Mekâyil) (Keyl. den) Ölçek. Tahıl ölçeği.

mıkzaf

 • Kayık küreği.

misane

 • Dizgin kayışı.

mışmış

 • Zerdali, erik veya kayısı.

muamelat

 • İnsanların birbirine karşı tutum ve davranışları.
 • Resmî dairelerde yapılan evrak kayıt ve işlemleri.

muamele

 • Davranma, davranış.
 • Yol, iz.
 • Dairede yapılan kayıt vesaire.
 • Alışveriş, sarraflık, para işleri.

muaviye

 • (Mi: 603 - 682) Sahabe-i Kiramdan olup Şam'da yirmi seneden ziyade valilik yaptı, sonra hilâfetini ilân etti. Yirmi sene de halifelik yaptı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmın kayın biraderi ve vahiy kâtibi idi. Beni Ümeyye sülalesinden olan bu zattan itibaren İslâm Devletine, Emevi Devleti denm

mübalat

 • Kayırmak.
 • Dikkat etmek. İtina göstermek.

mücun

 • (Çoğulu: Meccân) Kim olursa olsun kayırmamak.
 • İnsanların sözünden hazer etmeyip derdi olmamak.

mugayyeb

 • (Çoğulu: Mugayyebât) (Gayb. dan) Kayıp. Kaybedilmiş.

mukayed

 • Kayıtlı, kaydedilmiş.

mukayyed / مقيد

 • Kayıtlanmış, bağlanmış; mutlak olmayan, bir sıfat, hâl, gâye veya şarta bağlı olan lafız (söz).
 • Kayıtlı, bağlı, bağlanmış.
 • Bir işe önem veren.
 • Kaybolmuş, deftere geçmiş.
 • Kayıtlı, sınırlı.
 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.
 • Kayıtlı, bağlı, sınırlı.
 • Bağlı, zincire vurulmuş. (Arapça)
 • Kayıtlı. (Arapça)

mukayyed su

 • Cinsi ve sıfatı birlikte söylenen ve herhangi bir şeyle kayıtlanmış sular.

mukayyet

 • Kayıtlı, sınırlı.

mukayyid

 • Kayd eden. Kayıt me'muru. Kayıt takan.

mukayyidin / mukayyidîn

 • (Tekili: Mukayyid) Kayıt memurları, mukayyidler.

mültemes

 • (Çoğulu: Mültemesât) (Lems. den) Kayırılan, iltimaslı.

mültemesat / mültemesât

 • (Tekili: Mültemes) Kayırılanlar, mültemesler, iltimaslılar.

mültemis

 • (Çoğulu: Mültemisin) (Lems. den) Kayıran, iltimas eden.

mültemisin / mültemisîn

 • (Tekili: Mültemis) İltimas edenler, kayıranlar. Biri için aracılık edip işinin görülmesini dileyenler.

mürdeşu

 • (Mürdeşuy) Ölü yıkayıcı. (Farsça)

müseccel

 • Sicilli, kayıtlı.

mutasaddık-un aleyh

 • Sadakayı kabul eden kimse.

mütehavin

 • (Hevn. den) İşinde gevşek ve kayıtsız olan. Bir işe ehemmiyet vermiyen, mühimsemiyen.

mütekayid / mütekâyid

 • (Çoğulu: Mütekâyidîn) Birbirine hile yapan.

mütekayidin / mütekâyidîn

 • (Tekili: Mütekâyid) Birbirlerine hile yapanlar, birbirlerini aldatanlar.

mütekayyidane / mütekayyidâne

 • Dikkatli davranarak, kayıtlı bulunarak. (Farsça)

mütekayyidin / mütekayyidîn

 • (Tekili: Mütekayyid) (Kayd. dan) Dikkatli davrananlar, kayıtlı bulunanlar.

müteseyyib

 • (Çoğulu: Müteseyyibîn) Aldırış etmiyen, kayıtsız davranan.

müteseyyibane / müteseyyibâne

 • Kayıtsız davranarak, aldırış etmiyerek, duymazdan gelerek. (Farsça)

müteseyyibin / müteseyyibîn

 • (Tekili: Müteseyyib) Aldırış etmeyenler, kayıtsız davranan kimseler.

mutlak

 • Kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi.
 • Kayıtsız, şartsız. Teklik, çokluk veya herhangi bir vasıf ile kayıtlı olmayan, delâlet ettiği (gösterdiği) fertlerden (şeylerden) her hangi birini ifâde eden lafız (söz).

mutlaka / مطلقا

 • Kesinlikle, zorunlu olarak, kayıtsız şartsız. (Arapça)

mutlakıyyet

 • Kayıtsız şartsız bir hükümdarın idaresi altında bulunan hükümet şekli.
 • Şartsız ve kayıtsız olarak bir hükümdarın emri ile bir hükümet, devlet veya bir topluluğun idare usulü.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

nakile

 • (Çoğulu: Nekâyil) Ayakkabıya yapılan yama.

nav / nâv / ناو

 • Küçük gemi. Sandal, kayık. (Farsça)
 • İçi oyuk şey. (Farsça)
 • Gemi. (Farsça)
 • Kayık. (Farsça)

nefsi nefsi / nefsî nefsî

 • "Benim nefsim", "nefsim nefsim" mânâsına yalnız kendini düşünmeyi ve kendisiyle olan alâkayı ifâde eden bir tâbir.

nu'man

 • (Tekili: Niam) Dört ayaklı hayvanlar.
 • Kan.
 • İmam-ı Azam Hazretlerinin adı.
 • Şakayık-ı nu'man denen bir lâle çiçeği.

paldüm

 • Hayvanın semerinin ileri geri kaymaması için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış. (Farsça)

payansız / pâyansız

 • Sınırsız, kayıtsız.

perva

 • Korku, çekinmek. (Farsça)
 • Alâka, ilgi, bağ. (Farsça)
 • Takat. (Farsça)
 • Durup dinlenmek. (Farsça)
 • Bilmek. (Farsça)
 • Vesvese. (Farsça)
 • Kayd. (Farsça)
 • Iztırab. (Farsça)
 • Terk, feragat. (Farsça)
 • Hayran, şaşmış. (Farsça)
 • Meyl, teveccüh, iltifat, kayırmak. (Farsça)
 • Gussalanmak. (Farsça)

piyade

 • Narin yapılı bir çeşit kayık adıdır. Eskiden ekseriyetle İstanbul ve civarında kullanılan bu kayıklar, pek makbul gezinti vasıtası idi.
 • Ask: Orduda tüfekle teçhiz edilmiş olan ve muharip sınıfların asli unsuru bulunan efrada da bu ad verilir. Yaya askeri.
 • Yaya.

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

rakamzen

 • Yazıcı, yazan. Kayıt ve işâret eden. (Farsça)

ref-i imtiyaz

 • Ayrımcılığın, kayırmacılığın kaldırılması.

rihat

 • Kayış yapımında kullanılan deri.

rububiyet-i mutlaka

 • Allah'ın herşeyi kuşatan, kayıtsız ve sınırsız egemenliği, yaratıcılığı, terbiyesi.

saka

 • Ordunun gerisi, ordunun gerisinde bulunan asker takımı.
 • Üzengi kayışı.

şakika

 • (Çoğulu: Şakayık) Yarım baş ağrısı.
 • Ana - baba bir olan kız kardeş. Öz kız kardeş.
 • Çatlak, yarık.

şart

 • Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey.
 • Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus.
 • Yemin.
 • Hal, vaziyet.
 • Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümley

sebeb-i hüsran

 • Zarar, kayıp sebebi.

şekerpare

 • Çok tatlı ve şekerli olan bir kayısı cinsi. (Farsça)
 • Bir nakış çeşiti. (Farsça)
 • Bir cins tatlı. (Farsça)

semi-i mutlak / semî-i mutlak

 • Herşeyi kayıtsız şartsız işiten Allah.

serbest / سربست

 • Kayıtsız. Başıboş. İstediği gibi hareket edebilen. (Farsça)
 • Sıkılmayan. (Farsça)
 • Engelsiz. (Farsça)
 • Özgür. (Farsça)
 • Kayıtsız. (Farsça)

serih

 • (Çoğulu: Serâyih) Nâlin kayışı.

sicil

 • Kayıt.

sicill / سجل

 • Kayıt kütüğü. (Arapça)

sıhre

 • Kaynana, kayınvâlide.

sıla-i rahim

 • Hısım akrabayı ve mü'minleri ziyaret etme, onlarla görüşme ve mektuplaşma; alâkayı devam ettirme.
 • Akrabanın kusurlarını affetme.

sıla-i rahm

 • Akrabayla ilişkiyi sürdürme; alâkayı devam ettirme.

sılairahim / sılâirahim

 • Akrabalarla alâkayı kesmeyip devam ettirmek.

şirak

 • (Çoğulu: Şürük) Nalbant kayışı.

şisı'

 • Büyük ve çok mal.
 • Dar yer. Bir yerin uç tarafı.
 • Nalın kayışı.
 • Bir malı dikkatle bekleyip koruyan.

şuayb aleyhisselam / şuayb aleyhisselâm

 • Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın, dînini insanlara tebliğ etti. İbrâhim aleyhisselâmın veya Sâlih aleyhisselâmın neslinden olduğu rivâyet edilir. İsminin Arabça Şuayb, Süryânicede Yesrûb olduğu bildirilmiştir. Mûsâ aleyhisselâmın kayınpederidir.

süha

 • Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldız; eskiden gözün keskinliği bu yıldızla denenirdi.

şüsu'

 • Uzak olma.
 • Ayakkabıya kayış tasma takma.

tahdid-i kayıt

 • Kayıt altına alınma.

tahlis-i giriban

 • Yakayı kurtarma, kurtarılma.

takayyüd

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.
 • Kayıt altında olma, sınırlılık.

takyid

 • (Kayd. dan) Kayıt ve şarta bağlanma. Şart koşma. Bağlama. Deftere yazmak.
 • Harfe nokta ve hareke koyma.

tanef

 • Kayış.
 • Dağ burnu. Dağ başı.
 • Kapı üstüne yapılan örtü.
 • Duvar üzerine yapılan saçak.

tarafdar

 • Birinin tarafını tutan, bir tarafı tutan, bir tarafı kayıran. (Farsça)

tarafdari / tarafdarî

 • Kayırıcılık, taraftarlık. (Farsça)

tasarruf-u mutlak

 • Kayıtsız, sınırsız tasarruf, dilediği şeyi dilediği gibi yapma.

tasme

 • Kayış halka. Tasma. (Farsça)

tathir

 • Temizlemek. Yıkayıp pâk etmek. Tâhir kılmak.
 • Temizlemek, yıkayıp pak etmek.

tebab

 • Ziyan, zarar, kayıp, hasar.

tebb

 • Zarar, ziyan, hasar, kayıp.

tehlike-i maneviye / tehlike-i mâneviye

 • Mânevî tehlikeler; imanî noktalarda oluşacak kayıplar.

telefat / telefât

 • (Tekili: Telef) Ölüm sebebiyle olan kayıplar.

tenşuy / tenşûy

 • Ölü yıkayıcı. (Farsça)
 • Teneşir. (Farsça)

tesamuh

 • Hoş görme. Hoş görürlük. Birbirine kolaylık gösterme. Kayıtsız olma. Gaflet etmek.
 • İhmal etmek.

tesamuhat

 • (Tekili: Tesâmuh) Hoş görmeler, müsâmahalar.
 • Dikkatsiz ve kayıtsız davranmalar.

tescil / tescîl / تسجيل

 • Kayıt defterine geçirme, sicile kaydetme. (Arapça)
 • Tescîl edilmek: Sicile kaydedilmek. (Arapça)
 • Tescîl etmek: Sicile kaydetmek. (Arapça)

teseyyüb

 • Üşenme, kayıtsızlık, tembellik.

teşeyyüb

 • (Çoğulu: Teşeyyübât) İhmalcilik, kayıtsızlık.

teseyyüp

 • İhmalcilik, kayıtsızlık, tembellik.

tulk

 • Mutlak. Bağlı ve kayıtlı olmayan.

uktua

 • Alâkayı kesmek gayesiyle gönderilen şey. İlgiyi kesmek üzere verilen şey.

uluhiyet-i mutlaka

 • Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlâhın mâbud oluşu.

uzub

 • Kayıp ve görünmez olmak.

vikaye / vikâye / وقایه

 • Koruma. Koruyuculuk. Sahib olma. Arka çıkma. Kayırma.
 • Tıb: Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma.
 • Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Vikâye etmek: Korumak, esirgemek, kayırmak. (Arapça)

zahme

 • Vurma, darbe. (Farsça)
 • Yara, ceriha. (Farsça)
 • Üzengi kayışı. (Farsça)

zapt

 • Kayıt, kayıt altına alma.

zapta geçme

 • Resmî kayıtlara geçme.

zarar

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.
 • Ziyan, eksiklik, kayıp.

zarar-dide

 • Zarar görmüş olan. Ziyana, kayıba, noksanlığa uğramış olan. (Farsça)

zayi' / zâyi' / ضَايِعْ

 • Kayıp.

zayi'at / zâyi'ât / ضایعات

 • Kayıplar. (Arapça)

zayiat / zayîât / zâyiat / zâyiât / ضَايِعَاتْ

 • Kayıplar, yitikler.
 • Kayıplar, zararlar.
 • Kayıplar, zararlar.
 • Kayıplar.

zevrak / زورق

 • Kayık, sandal.
 • Mekke'de yapılan ve içine zemzem koymaya mahsus olan kap, ibrik.
 • Kayık. (Arapça)

zevrakçe

 • Ufak kayık. Ufak sandal. (Farsça)

zevraksüvar / zevraksüvâr

 • Kayığa binen. Sandala binmiş olan. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın