LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kavram ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

ariş

 • Anlam, mânâ, kavram, mefhum. (Farsça)

bilhads

 • Derhal, süratle kavrama, sezme ve anlama.

derk

 • Anlama, kavrama.

derk etme

 • Algılama, kavrama.

derk-i dekaik

 • İnce ve dakik şeyleri iyice kavrama, anlama.

derketmek

 • Anlamak, kavramak.

dirayetli / dirâyetli

 • Bilgili ve kavrama yeteneği olan. (Arapça - Türkçe)

fehava

 • (Tekili: Fehavi) (Fehvâ) Mefhumlar, kavramlar, anlamlar, mânâlar.

fehmetme

 • Anlama, kavrama.

fehva / fehvâ / فَحْوَا

 • (Çoğulu: Fehâvi) Mefhum, kavram, anlam, mânâ.
 • Mânâ, kavram.
 • Mânâ, anlam, kavram.
 • Mânâ, anlam, mefhum, kavram, hüküm.
 • Anlam, ma'nâ, kavram.

hakke'l-yakin / hakke'l-yakîn

 • Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

hakku'l-yakin / hakku'l-yakîn

 • Hakke'l-yakîn. Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

havsala / حوصله

 • Zihnin bir şeyi kavrama derecesi. Anlayış. Akıl.
 • Tıb: Kuş kursağı. Karın boşluğu. Cevf.
 • Mide.
 • Kavrama kabiliyeti.
 • Kavrama gücü, havsala. (Arapça)

i'tifar

 • Yere vurma. Kavrayıp yere çarpma. Üzerine atılıp kavrama.

ibaha mezhebi / ibâha mezhebi

 • Dinî kuralları, ahlâk ve namus prensiplerini, şahsî mülkiyet kavramını tanımayan sözde özgürlükçü batıl bir akım.

ibtaş

 • Şiddetle tutma, kavrama.

ibtidad

 • İki kişinin bir şeyi bir tarafından tutup kavraması.

iddira'

 • Anlama, derketme, kavrama, fehmetme.
 • Hile ile aldatma.
 • (Kadın) saçını tarayıp salıverme.

idrak / idrâk / ادراک

 • Kavrama, anlama. (Arapça)
 • Erişme. (Arapça)
 • İdrâk edilmek: (Arapça)
 • Kavranmak, anlaşılmak. (Arapça)
 • Yaşanmak. (Arapça)
 • İdrak: Etmek (Arapça)
 • Kavramak, anlamak. (Arapça)
 • Yaşamak, görmek. (Arapça)

idrak etme / idrâk etme

 • Anlama, kavrama.

idrak etmek

 • Anlamak, kavramak.

idrak-i maali / idrak-i maâlî / idrâk-i maâlî

 • Büyük mes'eleleri ve sırları kavramak, akıl erdirmek.
 • Yüksek ve derin fikirleri kavrama.

iftiham

 • (Fehm. den) Kavrama, anlama. Fehmetme.

ihata / ihâta / احاطه

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.
 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)

intikal / intikâl / انتقال

 • Göçme, taşınma. (Arapça)
 • Kavrama. (Arapça)
 • Miras geçmesi. (Arapça)
 • İntikal etmek geçmek: (Arapça)

istiare-i temsiliye

 • Temsilî istiare; istiarenin, teşbih unsurlarından "benzetilen" ögesi ile yapılan, benzeyenin teferruatlı olarak tasvir edildiği istiare çeşididir. Temsilî istiarede anlatılan kavram bütün manzumeye veya yazıya işlenmiştir.

kabz / قبض

 • El ile tutma, avuç içine alma, kavrama.
 • Bir malı teslim alma.
 • Peklik, kabız.
 • Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak.
 • Tahsil etmek. Teslim almak.
 • Amelde zorluk çekmek.
 • Kuşun süratle uçması.
 • Mülk.
 • Tutma, kavrama. (Arapça)

kıyas-ı hafi-yi hadsiye / kıyas-ı hafî-yi hadsiye

 • Zihnin birşey hakkında, sezgi ve âni kavramayla yaptığı gizli kıyas. Meselâ "Eğer Ayın ışığı Güneşten gelmeseydi, durumu değiştikçe ışık yapısı değişmezdi" şeklinde zihne doğan gizli bir kıyasla aklın "O halde Ay ışığını Güneşten alır" şeklinde hükmetmesi.

külli / küllî / كُلّ۪ي

 • Bütün fertleri ihtiva eden genel kavram, genel, kapsamlı.
 • Lafzında ortaklığı kabûl eden kavram.

kuvve-i idrakiye / kuvve-i idrâkiye

 • Anlama, kavrama gücü.

lakn

 • Anlamak. Fehmetmek. Çabuk kavramak.

latife-i müdrike / lâtife-i müdrike

 • İdrâk etme duygusu, anlama ve kavrama hassesi.

mana-yı melaike / mânâ-yı melâike

 • "Melekler" kavramının ifade ettiği mânâ.

mazamin / mazamîn

 • (Tekili: Mazmun) Mânâlar, mefhumlar, kavramlar.
 • Ödenmesi gereken şeyler.
 • Cinaslı, nükteli sözler.

mazmun / مضمون / mazmûn / مَضْمُونْ

 • Kavram. (Arapça)
 • İnce söz. (Arapça)
 • Kavram, ince ma'nalı söz.

meal

 • Anlam, kavram.

mefahim / mefâhim

 • Mefhumlar, anlaşılan şeyler; kavramlar.
 • Mefhumlar, kavramlar.

mefhum / مفهوم / mefhûm / مَفْهُومْ

 • Anlaşılmış.
 • Sözden çıkarılan mânâ, kavram.
 • Kavram.
 • Kavram. (Arapça)
 • Mefhûm olmak: Anlaşılmak. (Arapça)
 • Kavram.

mefhum-u kıyasi / mefhum-u kıyasî

 • Kıyâsî kavram; bir ölçüye göre yapılmış kavram, kalıplaşmış kavram.

mektub-u azimü'l-mefhum / mektub-u azîmü'l-mefhum

 • Büyük mânâları ve kavramları içine alan mektup; Yirminci Mektup.

meleke

 • Zihnin anlama, kavrama, hatırlama gibi özellikleri, tekrar tekrar yapmaktan dolayı kazanılan beceri.

mezamin / mezâmin / مضامن

 • Kavramlar. (Arapça)
 • İncelikler. (Arapça)
 • Semboller. (Arapça)

mihaniki kıraet / mihanikî kıraet

 • Kelimeleri, terkibleri doğru telâffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuş gibi çabuk çabuk okumaktır. Böyle okuyuş dinleyene bir şey anlatmaz. Ancak okuyanın mevzuu kavramış olduğunu anlatır. Öyle kıraet bir makinanın duygusuz işlemesine benzetilir.

mücerred

 • Maddî varlıklardan ayrı olarak sadece zihinde düşünülen kavram, soyut

mücerredat

 • Cismî olmayan, soyut kavramlar.

mücerredat-ı sırfa

 • Esas mücerred olan, soyut kavramların ta kendisi.

müedda

 • (Edâ. dan) Mânâ, anlam, mefhum, kavram.
 • Eda olunmuş.

nazar-ı akıl

 • Akıl gözü; aklın görüşü, kavraması.

şiddet-i ihata / şiddet-i ihâta

 • Çok yüksek anlama ve kavrama gücü.

sür'at-i intikal

 • Çabuk anlayıp intikal etme. Kavrama çabukluğu.
 • Çabuk anlama ve kavrama.

tabassur

 • (Basar. dan) Dikkatle bakıp, esasını kavrama. Dikkatle gözetiş.

tevsi / tevsî

 • Genişletme, kuşatma, ihata etme, kavrama.

zabt / ضبط

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.
 • Sıkı tutma.
 • İdaresi altına alma, kendine mal etme.
 • Silah zoru ile bir yeri alma.
 • Anlama, kavrama.
 • Kaydetme, özetini yazma.
 • Tutma. (Arapça)
 • Ele geçirme. (Arapça)
 • Kavrama. (Arapça)
 • Zabt edilmek: Ele geçirilmek. (Arapça)
 • Zabt etmek: Ele geçirmek. (Arapça)

zekavet / zekâvet

 • Zeki oluş. Zeyreklik. Çabuk anlama ve kavrama. Keskin anlayış.