LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kararsız ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

adem-i sebat

 • Kararsızlık, sabit olmama.

bi-karar / bî-karar

 • Kararsız.

bikarar / bîkarar / bîkarâr / بى قرار

 • Kararsız.
 • Kararsız.
 • Rahatsız.
 • Kararsız, rahatsız.
 • Kararsız. (Farsça - Arapça)

bikarar eyler / bîkarar eyler

 • Kararsız eder, şaşkın yapar.

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

dü-dili / dü-dilî

 • Tereddüt, kararsızlık, neticeye varamamak. (Farsça)

gari / garî

 • Kararsız, sebatsız. (Farsça)

gıll u gış

 • Aklın muhtelif fikirler üzerinde kararsızlığı.
 • Gönül darlığı.
 • Kin ve hile. Hıyanet ve adavet.

gıll u gışş

 • Şüphe ve tereddüt, kararsızlık. Kin ve hile. Hiyanet ve düşmanlık.

hafif-ül mizac

 • Kararsız, hoppa, temkinsiz.

haysebeyse

 • Kararsızlık, karışıklık, darlık.

hercai / hercaî / hercâî / هرجائى

 • (Hercâyî) Her yerde bulunur, kendine mahsus belirli bir yeri bulunmayan. Serseri, derbeder.
 • Kararsız, sebatsız, vefasız, dönek, mütelevvin.
 • Şıpsevdi. (Farsça)
 • Kararsız. (Farsça)

imtira'

 • Çıkarma, ihrac etme, dışarı atma.
 • Şüphelenme, kuşkulanma.
 • Tereddüt, mütereddidlik, kararsızlık.

ıyaf

 • Gönül dönmek.
 • Mütereddit olmak, kararsızlık, tereddüt etmek.
 • Tiksinmek, iğrenmek.

kalak

 • Can sıkıntısı. Gönül darlığı. Kararsızlık.
 • Zahmet. Meşakkat.

keşakeş

 • Münâkaşa, çekişme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Sıkıntı, felâket, ıztırab. (Farsça)
 • Tereddüt, kararsızlık. (Farsça)
 • Pehlivanların birbirleriyle mücâdeleleri. (Farsça)
 • İki kişinin, bir şeyi birer uçlarından tutup, her birinin kendine doğru çekmesi. (Farsça)

keşmekeş

 • Kararsızlık. Karışıklık. Tereddüd. Kavga. Çekişme. (Farsça)

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

merec

 • Kararsız ve mütehayyir olma.
 • Mecburi olma.

mukalkal

 • Kararsız.
 • Şarap, hamr.

mütebeddil

 • (Bedel. den) Değişen, tebeddül eden, başka hâle giren. Bozulan.
 • Kararsız.

mütekalkıl

 • Kararsız, şüpheci, endişeli.

mütelevvin

 • Renkten renge giren. Halden hale geçen. Kararsız. Dönek.

mütereddid / مُتَرَدِّدْ

 • Kararsız, teredüdde kalan, karar veremeyen, cesaretsiz.
 • Bir yere gidip gelen.
 • Kararsız.

mütereddidane / mütereddidâne

 • Kararsızlıkla. Tereddüd ederek. (Farsça)
 • Bir yere gidip gelerek. (Farsça)

mütereddidin / mütereddidîn

 • (Tekili: Mütereddid) Karar veremeyenler, tereddüt edenler, kararsız kişiler.
 • Bir yere gidip gelenler.

mütereddit

 • Kararsız, şüpheye düşmüş.
 • Tereddüt eden, kararsız.

mütezebzib

 • Tezebzüb eden, kararsız, mütereddit.

na-paydar

 • Süreksiz, geçici. Sebatsız, kararsız, durmaz. (Farsça)

septisizm

 • Şüphecilik felsefesi, kararsızlık.

şühus

 • Yüksek olmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Gözünü bir yere dikip hareket ettirmeden ve kapağını açıp yummadan durmak.
 • Bir hâdisenin meydana gelmesinden dolayı acı çekip kararsız olmak.

teakkum

 • Tereddüt etmek, kararsız olmak.

televvün

 • (Levn. den) (Çoğulu: Televvünât) Renkten renge girme. Renk değiştirme.
 • Döneklik, kararsızlık.

temkin

 • Ağır başlılık, usluluk.
 • Ölçülü hareket sâhibi.
 • Vakar, izzet. İktidar, kudret.
 • Birini bir şeye muktedir kılmak.
 • Kararsızlıktan kurtulup huzur ve sükuna mazhar olmak.
 • Tedbir, ihtiyat.

tereddüd

 • Kararsızlık. Bir mes'ele hakkında karar veremiyerek şüphede kalmak.
 • Kararsızlık.

tezebzüb

 • Karışıklık. Mütereddit olmak. Kararsızlık.
 • Kararsızlık.