LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kani ifadesini içeren 199 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

adet zamanı / âdet zamânı

 • Kadında ve ergenlik çağına gelmiş olan kızlarda hayız (âdet) kanı görüldüğü andan kesilmesine kadar olan günlerin sayısı.

adl

 • Hakkaniyet. Adâlet üzere oluş. Cevr ve zulüm etmeyip nefislerde ve akıllarda istikameti kaim ve mâlum olan emir ve hâleti icra etmek. Doğruluk.
 • Her şeyi yerli yerince yapmak, beraber etmek.
 • Meyletmek.

adliye vekili

 • Adalet Bakanı.

ahdname / ahdnâme

 • Devlet başkanının emriyle, bâzı devlet, topluluk ve şahıslara özel haklar tanımak maksadıyle hazırlanan belge.

ahize / âhize

 • Fiz : Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren alet.

ahtapot

 • Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. (Fransızca)
 • Canlı yengece benzeyen bir çıban. (Fransızca)

ala-kadr-il-imkan / alâ-kadr-il-imkan

 • Olabildiği kadar. İmkânı nisbetinde.

andem

 • Tıb: Kanı durdurmak için kullanılan bir çeşit reçine.

arazi-i uşriyye / arâzi-i uşriyye

 • Mahsûlünden (ürününden) uşur denilen zekatın alındığı topraklar. Müslüman devletlerde harb ile alınıp gâzîlere (askerlere) taksim edilen veya isteyerek İslâm'ı kabûl edenlerin ellerinde bırakılan yâhut devlet reisinin (başkanının) izni ile müslümanlar tarafından işlenip faydalanılır hâle getirilen m

aşirat / âşirât

 • Dakikanın sâniye, sâlise gibi on birim küçüğü olan zaman dilimleri.

atardamar

 • Tıb: Kanın, kalbden vücudun her tarafına (akciğerlere de) gitmesine yarayan damar. Şiryan.

atme

 • Ateş kaynağı, volkanın tepesindeki lâvın çıktığı yer, krater.

attar

 • Itriyat dükkanı, güzel koku satan adam.

attari / attârî / عطاری

 • Attarlık. (Arapça - Farsça)
 • Attar dükkanı. (Arapça - Farsça)

aziz-i mısır

 • Mısır Mâliye Bakanı.

badia

 • Derisini ve etini yarıp kanatmış olan, fakat kanı çıkmayıp akmayan baş yarası.

baği / bâğî

 • Âsî. Haksız olarak devlet başkanına isyân eden. Çoğulu buğât'tır.

bahr-i ebyaz

 • "Beyaz Deniz" İskandinavya Yarımadasının doğusunda Kanin Yarımadasına kadar olan deniz.

batın / bâtın

 • Bütün varlıkların iç yüzünü ve özellikle canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratan ve işleten Allah.

berahin / berâhîn / براهين

 • Kesin deliller, güçlü kanıtlar.
 • Deliller, kanıtlar. (Arapça)

bere

 • Tıb: Ezilme veya kılcal damarların kopması sonunda kanın, dokular içinde birikmesi ve bundan dolayı meydana gelen morluk. (Türkçe)

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

burhan

 • Delil, kanıt.

bürhan / bürhân

 • Güçlü delil, sarsılmaz kanıt.

burhan / برهان

 • Kanıt, delil. (Arapça)

bürhan / bürhân / برهان

 • Kanıt. (Arapça)

burhan-ı bahire / burhan-ı bâhire

 • Çok açık olan kesin delil, sarsılmaz kanıt.

burhan-ı muazzam

 • Çok büyük kanıt, delil.

büruc

 • (Tekili: Burc) Burç, aslında âşikar şey mânasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şeklide zâhir olan yüksek köşk mânasına da kullanılmıştır.
 • Bunlara teşbihen veya zuhur mânâsıyla semâdaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi su

buyrultu

 • Sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi gibi devlet erkânının yazılı emirleri. (Türkçe)

cennetmekan / cennetmekân / جنت مكان

 • Mekanı cennet olan. (Arapça)

cevelan-ı dem / cevelân-ı dem

 • Kanın vücudda dolaşması.

ceyb

 • Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

cihan-salar / cihan-sâlâr

 • Cihanın başkanı, büyüğü ve kumandanı olan, padişah. (Farsça)

cisim

 • (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey.

cumhuriyet

 • Devlet başkanı yönetilenler tarafından seçilen yönetim biçimi.

cünüb

 • Cenabetlik. Şer'an yıkanıp temizlenmeye mecburiyet hâli.
 • Irak, uzak, baid.

dahiliye nazırı / dahiliye nâzırı

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

dahiliye vekili / dâhiliye vekîli / دَاخِلِيَه وَكِيلِ

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

damiye

 • Tıb: Kanı akan yara.

defn

 • Cenâzenin yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra kabre konularak üzerinin toprakla örtülmesi.

defterdar / defterdâr / دفتردار

 • İldeki en üst düzey maliye yetkilisi. (Arapça - Farsça)
 • Maliye bakanı. (Arapça - Farsça)

dekan

 • Lât. Üniversitelerde bir fakültenin başkanı.

delail / delâil / دلائل

 • Deliller, kanıtlar.
 • Kanıtlar, deliller. (Arapça)

delil / delîl / دليل

 • Kılavuz, yol gösterme.
 • Kanıt.
 • Yol gösterici, kanıt.
 • Kanıt. (Arapça)
 • Rehber. (Arapça)
 • Şahit. (Arapça)

demevi / demevî

 • Kana dâir, kana mensub ve müteallik.
 • Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç.

dena'

 • Arkanın yumru olması, kamburluk.

derahim

 • (Tekili: Dirhem) Dirhemler. Okkanın dörtyüzde birleri.
 • Akçeler, paralar.

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

dirhem

 • Okkanın dörtyüzde biri olan eski ağırlık ölçüsü.
 • Gümüş para.

dırre

 • (Çoğulu: Direr) Sütün çokluğu.
 • Sütün akanı.
 • Turra.
 • Kırbaç.

diyanet reisi

 • Diyanet İşleri Başkanı.

ebher

 • En bâhir, en âşikâr. En parlak, daha çok zâhir.
 • Temiz kanı yürekten bedene dağıtan büyük bir damar.

ebzün

 • Küvet, banyo.
 • İçinde yıkanılabilinen küçük havuz.

eczahane

 • Eczacı dükkanı. Ecza dolabı. İlaç satılan mağaza. (Farsça)

edille

 • Deliller, kanıtlar.

efsürde-mizac

 • Kanı soğuk, soğuk kanlı, mizâcı soğuk adam. (Farsça)

ehl-i hall ü akit

 • Bir ülkeyi yönetme, bir devlet başkanını seçme veya azletme yetkisine sahip kişiler, millet vekilleri.

ehl-i hall ve akd

 • Hükümet ve Cumhurbaşkanının seçme ve azletme yetkisine sahip olan meclis.

ekşef

 • Açık nesne.
 • Savaşta kalkanı olmayan kimse.

emir / emîr / امير

 • Bir kavmin, bir topluluğun başı, beyi, emredeni. Vâli, kumandan, devlet başkanı, melik.
 • Hazret-i Ali'nin lakabı.
 • Bey, emirlik başkanı, emir. (Arapça)

emir-ül-mü'minin / emîr-ül-mü'minîn

 • Müslümanların reîsi, devlet başkanı.

erkan-ı harb / erkân-ı harb

 • Harb için yetişmiş zâbit. Kurmay subay.
 • Harb işlerini idare eden kumandanlar. Harb erkânı.

erkan-ı harbiye-i umumiye reisi / erkân-ı harbiye-i umumiye reisi

 • Genelkurmay Başkanı.

erkan-ı harp reisi / erkân-ı harp reisi

 • Genel Kurmay Başkanı.

evride

 • (Tekili: Verid) Vücudun her tarafından kalbe kanın gitmesini temin eden damarlar. Siyah kan damarları.

fasid temizlik / fâsid temizlik

 • Sahîh olmayan temizlik.Kadınlarda hayız kanının kesilmesinden sonra on beş gün geçmeden önce kan görme hâli.

fetva emini / fetvâ emîni

 • Şeyhülislâmlıkta fetva işleriyle meşgul olan dairenin başkanı.

fevt-i fursat

 • Fırsat kaçırma. Fırsatı değerlendirememe. Ele geçen bir imkânı kullanamama.

habt

 • Yanlış hareket.
 • Maktulün kanının heder olması.
 • Bozma, ibtâl etme, muteberliğini kaybettirme.
 • Bir bahis veya münazarada karşısındakinin hatasını isbat ile onu ilzam edip susturma.

han

 • Yemek sofrası. Üstüne yemek konan tepsi. (Farsça)
 • Yemek, taam. (Farsça)
 • Ahçı dükkânı, lokanta. (Farsça)

hanadık

 • (Tekili: Handek) Hendekler. Bir mekânın etrafına kazılan geniş ve derin çukurlar.

haşem

 • Burun içinde olan bir illettir ve kokuyu değiştirir.
 • Genzin tıkanıp burnun koku almaması.
 • Etin kokması.

hasudane / hasûdâne

 • Kıskanırcasına.

haydariyye

 • Hırkanın altına giyilen kısa ve kolsuz elbise.

helva sohbetleri

 • Eskiden kış mevsiminin başlıca eğlencelerinden biriydi. Bu eğlenceler, her sınıf halk arasında rağbetteydi. Devlet erkânı, vükelâ, zengin konak sahibleri ve orta halli halk kendi imkânları ölçüsünde helva sohbetleri düzenler, eş ve ahbabına ziyafetler verirdi. Vükelânın düzenlediği sohbetler tantana

hey'et-i vekile

 • Vekiller hey'eti, icra vekileri hey'eti. Bakanlar Kurulu. Başbakanın riyaset ettiği heyet.

hey'et-i vekile reisi

 • Bakanlar kurulu başkanı, Başbakan.

heyet-i vekile reisi

 • Bakanlar Kurulu Başkanı, Başbakan.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

huccet / حجت

 • Delil, kanıt. (Arapça)

hükmi temizlik / hükmî temizlik

 • Kadının âdet bitiminden îtibâren on beş gün içinde kan gördüğü halde temiz kabûl edilmesi. Bu on beş gün içinde kan görülen bu kan fâsid kan yâni istihâza kanıdır.

hükümdar / hükümdâr

 • Hüküm sahibi, devlet başkanı.

hunnes-künnes

 • Hunnes, Hânis'in; Künnes de Kânis'in çoğuludur. Kânis, süpüren mânasınadır. Umumiyetle, akıp akıp yuvalarına giden veya aynı yollarında gidip gelen yıldızlar demektir. Bazılarınca gündüz gaib, gece zâhir olan yıldızlara denir. Ekseriyetle yedi seyyar yıldızlara denmiştir. (Zuhal, Müşteri, Merih, Züh

hüve'l-batın / hüve'l-bâtın

 • O Bâtındır; bütün varlıkların içyüzlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve herşeyin iç âlemine hükmeden Allah'tır.

icane

 • (Çoğulu: Ecanin) Hamam taşı.
 • İçinde bez ve kaftan yıkanılan kap.

ihaze

 • Kalkanın elle tutulacak olan yeri.
 • Timar. Hükümdarın verdiği arazi.

ihticac / ihticâc / احتجاج

 • Kanıt gösterme. (Arapça)

ihtikan-ı dem

 • Vücudun bir tarafına kanın hücum etmesi.

ihtilaf-dar

 • Huk: Mirasçı ile miras bırakanın ayrı ayrı memleketler halkından olması. (Farsça)

iksar

 • Bir şeyi yapmak imkânı varken yapmama.

ıksat

 • Hakkâniyet, doğruluk gösterme.

iksat

 • Doğruluk ve hakkaniyet gösterme.

imam-ı gazali / imam-ı gazalî

 • Ahirete irtihâli Hi: 505 dir. "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Muhammed Gazalî" diye anılır. O zamanın felsefesinin bâtıl akidelerini red ve cerh ederek Kur'anın eşsizliğini ve hakkaniyet ve mu'cizeliğini isbat etmiş pek çok eserler vermiştir. (K.S.)

indi / indî / عندی

 • Kişisel, kişinin kendi kanısına dayanan. (Arapça)

inşihab-ı dem

 • Kanın fışkırması.

intibak

 • Bir mekânın yükselmesi.
 • Bir kavmin şerre yönelmesi.

irtikaz

 • Çocuğun, ana karnında kımıldaması.
 • Çalkanıp durma.
 • Acı çekme, ıztırâb duyma.

isbat / isbât / اثبات

 • Kanıtlama. (Arapça)

ism-i batın / ism-i bâtın

 • Allah'ın, bütün varlıkların iç yüzünü ve özellikle canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işlettiğini gösteren ismi.

ispat

 • Kanıt göstererek birşeyin gerçek yönünü ortaya çıkarma.

istibahat

 • Mübah ve helâl sayma.
 • Bir çok kimsenin kanını dökmeğe izin verme.

istibhas

 • Bir şeyin doğruluk ve hakkâniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme.

istihaza / istihâza

 • Kadın âdet görürken fazla kan gelmesi. (Rahimden değil de hastalıktan dolayı bir damardan gelip, tenâsül cihazı yolu ile akan kokusuz bir kandır. Buna "istihâza veya özür kanı" dendiği gibi, böyle bir kadına da "müstahâza" denir.)
 • Âdet kanı.

istimrar / istimrâr

 • Kadından âdet hâlinde gelen kanın devâm etmesi.

istişhad / istişhâd / استشهاد

 • Kanıt gösterme. (Arapça)
 • Örnek verme. (Arapça)
 • İstişhâd yapmak örnek: Vermek. (Arapça)

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kağıthane

 • Kâğıt fabrikası.
 • İstanbul'da vaktiyle böyle bir fabrikanın bulunduğu yerdeki mesire.

kani / kâni / قانع

 • Yetinen, kanaat eden. (Arapça)
 • Kâni etmek: İkna etmek. (Arapça)
 • Kâni olmak: İkna olmak. (Arapça)

kantin

 • Kışla, fabrika, mekteb gibi yerlerde bakkal veya aşcı dükkânı. (Fransızca)

katil-i ma'fuv

 • Can ve ırzını korumak için, tecavüze kalkanı öldüren kimse.

kemal-i hakkaniyet / kemâl-i hakkaniyet

 • Tam ve mükemmel bir hakkaniyet, gerçeklik.

kene

 • Hayvanın etine yapışıp kanını emen küçük bir böcek.

künat

 • (Tekili: Kâni) Kinâyeciler. Kinâye söyliyenler.

künnes

 • (Tekili: Kânis) Yuvasında ve yatağında olan geyikler.
 • Gündüzün gizlenen, gece görünen seyyar yıldızlar.

küreyvat-ı hamra

 • Kırmızı kan kürecikleri. Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücrecikler olup kanın her mm.küpünde beş milyon kadar bulunurlar, beden hücrelerine erzak dağıtırlar ve bir kanun-u İlâhî ile hücrelere erzak yetiştirirler. (Tüccar ve erzak memurları gibi)

ledün

 • İnd kelimesi gibi, zaman ve mekân zarfıdır.Hel-i istifhâmiye mânasına geldiği de vaki'dir. Kamus Müellifine göre ledün ile leda, aynı şeydir. Başkaları ise tefrik etmişlerdir. Demişlerdir ki: Ledün kelimesi zaman ve mekânın evvel ve ibtidasından muteberdir. Onun için ekseri harf-i cer olan "min" kel

lenf

 • (Lenfâ) Tıb: İnce damarların içinde dolaşan beyaz kan. Kanın esasını teşkil eden sıvı.
 • Eski tıbba göre; ahlât-ı erbaa'dan birisi.

leyyin-ül canib / leyyin-ül cânib

 • Görüşülmesi kolay, mütevâzi, kibirsiz kimse. Kanı sıcak insan.

ma'den

 • Maden.
 • Bir haslet veya hususiyetin kaynağı.
 • Herşeyin aslî mekânı, menbâ ve me'hazı olan yer.
 • Toprak, taş, kum gibi maddelerle karışık demir vesairelerin vaziyetlerine de maden denir.

maarif nazırı

 • Milli Eğitim Bakanı.

maarif vekili / maârif vekîli / مَعَارِفْ وَك۪يلِي

 • Milli Eğitim Bakanı.
 • Eğitim bakanı.

madde-i musavvire

 • Tıb: Kanın küreciklerinden başka gıda maddesinden olup, azot ve sair maddeleri içine alan sulu cisim. Canlı hücrelerin vücudunu teşkil eden ve içinde çoğunun çekirdek bulunan albüminli madde. Protoplazma.

magasil

 • (Tekili: Magsel ve Magsil) Gusülhâneler, yıkanılacak yerler.

magrib

 • (Mağrib) Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye'ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı.

mahbez

 • (Çoğulu: Mahâbiz) Ekmekçi dükkânı. Ekmekçi fırını.

mahluk / mahlûk

 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.

mahsud / mahsûd / مَحْسُودْ

 • Kendine hased edilen. Kıskanılan kimse.
 • Kendisine hased edilen, kıskanılan.
 • Kendisine hased edilen, kıskanılan.
 • Kıskanılan.
 • Hased edilen, kıskanılan.

masl-üd dem

 • Kanın sulu kısmı.

matahir

 • (Tekili: Mathare) Mataralar, su kapları.
 • Gusülhâneler. İçinde yıkanılıp temizlenilecek yerler.

mathare

 • (Çoğulu: Matâhir) Gusülhâne. İçinde yıkanılıp temizlenilecek yer.
 • Su kabı, matara.

medlul / medlûl / مدلول

 • Kanıt olarak gösterilen. (Arapça)

memkur / memkûr

 • (Çoğulu: Memâkir) Av kanıyla kirlenmiş.
 • Kızıla boyanmış.

mihanikiyet

 • Hareket kabiliyeti, mekanik özellik.

mihanikiyyet / mihânikiyyet

 • Mekaniklik.

mihrap

 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer; bir mekânın en şerefli ve en kıymetli yeri.

mıkna'

 • (Mıknaa) (Çoğulu: Mekani') Başörtüsü.

mıkneb

 • (Çoğulu: Mekanib) Otuz kırk kadar olan at sürüsü.
 • Avcılar torbası.

monarşi

 • Hâkimiyetin kaynağı birtek şahısta (Kral, padişah, han v.s.) olduğu kabul edilen devlet şeklidir. Bu şahsın, yani devlet başkanının yanında bir meclis (parlamento) olursa; meşruti monarşi; olmazsa; mutlak monarşi ismini alır. Ayrıca devlet başkanının iş başına gelmesi şekline göre, irsi veya seçimli (Fransızca)

mu'cize

 • İnsanların, yapmasında âciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberlere nasib olan hârika. Kerametten yüksek, fevkalâde hâdise.
 • Mu'cize, Halik-ı Kâinat tarafından peygamberlerin hakkaniyetine ait bir tasdiktir. Sahih hadislerle mu'cizeler haber verilmiş ve tesbit edilmiştir.

müstedlel

 • Delillendirilmiş, kanıtlı.

mütearife / müteârife / متعارفه

 • Kanıtlanmak gerektirmeyecek kadar açık. (Arapça)

na'ar

 • Fesad ve fitneye çalışan.
 • Kanı kaçmış olup sâbit olmayan damar.

nafıa / nâfıa / نافعه

 • Bayındırlık işleri. (Arapça)
 • Nâfıa müdüriyeti: Bayındırlık müdürlüğü. (Arapça)
 • Nâfıa nâzırı: Bayındırlık bakanı. (Arapça)
 • Nâfıa nezareti: Bayındırlık bakanlığı. (Arapça)
 • Nâfıa vekâleti: (Arapça)

nafıka

 • (Çoğulu: Nevâfık- Nüfeka) Arab tavşanının (diğer adı; tarla fâresi dedikleri hayvanın) iki yuvasından gizli olanın adıdır. Bu hayvan, bunun tavanını yeryüzüne çok yakın yapar. Belirli olan kasia dedikleri yuvasında tehlike hissederse hemen nâfıkanın tavanını delerek kaçar. Münafıklar buna benzediği

nakib / nakîb

 • Vekil, bir kavim veya kabilenin başkanı veya vekili.
 • Halkın hayırlısı.
 • Müfettiş.

nakli delil / naklî delil

 • Şer'î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur

naknaka

 • (Çoğulu: Nekanık) Kurbağanın ötmesi. Tavuğun gıdaklaması.
 • Ses.

nasfet

 • (Nasafet) İnsaf. Haklılık. Bir şeyin yarısını almak. Hakkaniyet. İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları te'min ve ifasına zorlayan fotri adâlet hissi.

naur

 • Kanı durmayan damar.
 • Değirmen kanadı.
 • Döndükçe gıcırdayan dolap.

padişah / pâdişah

 • Ülkeyi idare eden devlet başkanı.

reis-i cumhur

 • Cumhurbaşkanı.

reis-i hükumet / reis-i hükûmet

 • Hükümet başkanı, başbakan.

reis-i ulema

 • Âlimlerin reisi, başkanı.

reis-ül küttab

 • Eskiden Hâriciye Nâzırı, Dışişleri Bakanı.

reisicumhur

 • Cumhurbaşkanı.
 • Cumhurbaşkanı.

rektör

 • Üniversitenin başkanı. (Fransızca)

reşk

 • Kıskanma. Kıskanmayı uyandıran. Kıskanılmış. Hased ve gıpta veren.

robot

 • Elektrikle veya mekanik yollarla hareket ettirilerek çeşitli işler yaptırılabilen otomatik cihaz. (Fransızca)

sabit / sâbit / ثابت

 • İspatlanmış, kanıtlanmış.
 • Değişmeyen.
 • Kanıtlanmış. (Arapça)
 • Yerinde duran. (Arapça)

sadr-ı ali / sadr-ı âli

 • Vezirlerin veya vekillerin başkanı. Sadrâzam.

sadrazam / sadrâzam

 • Osmanlı Devletinde hükümet başkanı, başbakan.

saniye

 • Dakikanın altmışta birisi. Çok kısa bir zaman.
 • Dakikanın altmışta biri.

şehremini

 • Belediye başkanı. (Farsça - Arapça - Türkçe)

sekte

 • Durma, kısılma.
 • Kanın birdenbire durması.
 • Bir işin görülmesinde kesiklik, durgunluk hâsıl olmak.
 • Tecvidde: Kıraat esnasında nefes almadan sesi kesmeğe denir.

selaman

 • Bir mekânın adı.
 • Büyük ağaç.

şerarat-ı neyyirane

 • Parlak kıvılcımlar, ışık saçan şerareler. (Farsça)
 • Mc: İslâmiyetin kuvvet ve hakkaniyetinden gelen parlaklık. (Farsça)

serasker / سرعسكر

 • Ordu kumandanı. Komutan. (Farsça)
 • Harbiye nâzırı, milli savunma bakanı. (Farsça)
 • Başkomutan. (Farsça - Arapça)
 • Savunma bakanı, harbiye nazırı. (Farsça - Arapça)

şerh-i sadr

 • Peygamber efendimizin çocukluğunda ve peygamberliği sırasında (mîrâc gecesinde) mübârek göğsünün açılarak kalbinin çıkarılması ve yıkanıp ilim, hikmet ve mârifet ile doldurulduktan sonra yerine konması hâdisesi.
 • Göğsün yâni kalbin ilâhî nûr, ilim, hikmet ve mârifet ve sekîne (ferahlı

silahdar

 • Tar: Sarayın ileri gelen erkânından birinin ünvanıdır. "Silahdar-ı şehriyarî" de denilirse de mâruf olan "Silahdar Ağa"dır.

silsile-i aliyye

 • Yüksek silsile. Peygamber efendimizden hazret-i Ebû Bekr yoluyla ilim ve feyz alarak gelen büyük âlimler silsilesi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, Ebû Bekr-i Sıddîk, Selmân-ı Fârisî, Kâsım bin Muhammed, Ca'fer-i Sâdık, Bâyezîd-i Bistâmî, Ebü l-Hasen Harkânî, Ebû Ali Farmedî, Yûsuf-i Hemedân

sımame

 • Kan damarlarında tıkanıklık yapan kan pıhtısı.

sü'b

 • Akıl geri gelmek.
 • Gittikten sonra yine eski yerine dönmek, mekânına gelmek.

sübut / sübût / ثبوت

 • Sabitleşme. (Arapça)
 • Gerçekleşme. (Arapça)
 • Kanıtlanma. (Arapça)
 • Sübût bulmak: Gerçekleşmek, olmak. (Arapça)

suizan / sûizan / سوء ظن

 • Kötü kanıya düşme. (Arapça - Farsça)

sultan-üd dem

 • Vücutta kanın galeyanı.

tahassür

 • Pıhtılaşmak. Kanın pıhtılaşması.

tahassür-i dem

 • Kanın pıhtılaşması.

talef

 • Fazl. Atâ, hediye, bahşiş, hibe.
 • Kanı heder olmak.

tansiyon

 • Tıb: Kanın damarlara içerden yaptığı tazyik, basınç. (Fransızca)

tayy-ı mekan / tayy-ı mekân

 • Mekânı atlama; Allah'ın yardımıyla uzun bir mesafeyi kısa bir zamanda aşmak, kat'etmek.

tayy-i mekan / tayy-i mekân

 • Mekânı ortadan kaldırmak. Bir şahsın bir anda muhtelif yerlerde görünmesi.
 • Mekânı, mesâfeyi katetme, geçme, mesâfelerin dürülmesi. Allahü teâlânın izniyle az zamanda çok uzak yerlere gitme.

teayyün-i imkani / teayyün-i imkânî

 • İnsanın hakîkati olan teayyün-i vücûbîsinin zılli yâni görüntüsü. Ehlullah (evliyâ) kendi yaratılışlarına, güçlerine göre tasavvuf mertebelerine kavuşmakta birbirlerinden çok ayrıdırlar. Evliyâ arasında Allahü teâlânın ismine kavuşanlar pek azdır. Ço ğu bu ismin teayyün-i imkânîsine kavuşmuştur. (İm

techiz-i meyyit

 • Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçları tedarik edilerek hazırlanması.

temevvüc

 • (Çoğulu: Temevvücât) Dalgalanmak. Çalkanıp dalga dalga olmak.

temeyyüh-i dem

 • Kanın sulanması.

tenezzül

 • (Çoğulu: Tenezzülât) İnme, düşme. Aşağılama.
 • Gönül alçaklığı. Karşısındakinin seviyesine göre tevâzu ile konuşmak.
 • Yavaş yavaş inmek. Mekânını yukarıdan aşağıya nakletmek.

tesbit / tesbît / تثبيت

 • Sağlamlaştırma, tutturma. (Arapça)
 • Kanıtlama. (Arapça)
 • Tesbît edilmek: (Arapça)
 • Tutturulmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlenmek. (Arapça)
 • Tesbît etmek: (Arapça)
 • Tutturmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlemek. (Arapça)

teslis

 • Üçleme. Hristiyanların sonradan uydurdukları ve dinlerinin esasında olmayan bir akidedir ki; bazılarının hâşâ, Cenab-ı Hakk Üçdür, bazıları da Üçü birdir diyerek, Allah'a şerik ve ortak tanımaları. Cenab-ı Hakk'ı Üç Unsurdur diye tevehhüm etmeleri. (Ekanim-i selâse de denir.)
 • Üçleme, ekanim-i selâse, Allah'ı üç olarak kabul eden ve sonradan uydurulan hıristiyan inancı.

uknum / uknûm

 • (Çoğulu: Ekanim) Asıl.
 • Hıristiyanların kabûl ettiği teslis (üç tanrı) inancındaki üç asıl veya üç esas varlıktan her birine verilen ad. Üçüne birden üç uknum mânâsına ekânim-i selâse denir.

ülü'l-emr

 • Emir sâhibleri. Devlet başkanı ve onun vazîfe verdiği kimseler veya İslâmiyet'in emir ve yasaklarını insanlara öğreten ve anlatan âlimler.

vekil-i dahiliye

 • İçişleri Bakanı.

yalmend

 • Aile reisi. Aile başkanı. (Farsça)

zama

 • Diş etinin kanının az olması.

zamya

 • Yufka dudaklı.
 • Yufka kapaklı.
 • Dişinin etleri boz olup kanı az olan kimse.

zari / zarî

 • Kanı durmayan damar.

zemberekvari / zemberekvâri

 • Bir mekanizmanın güç merkezi gibi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın