LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kalbi ifadesini içeren 250 kelime bulundu...

agah / agâh

 • (Ageh) Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen. (Farsça)

amin / âmin

 • (Emn. den) Gönlü müsterih, kalbinde korku bulunmayan.
 • Emniyet ver.

amine / âmine

 • Emin olan. Kalbinde korku olmayan kadın.
 • Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın öz annesinin adı. Yirmi sene yaşamıştır. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâmın dini üzere idi. (R. Aleyha)

an-samim-il kalb

 • Derûn ve kalbden, riyâdan âri ve hâli olarak. Kalbin samimiyyeti ile.

arif / ârif

 • Bilen, tanıyan, ilim ve irfân sâhibi.
 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, O'ndan başkasının sevgisini kalbinden çıkarmış, tasavvufta yetişip, kemâle ermiş velî zât. Ârif-i billah da denir.
 • Mütehassıs olduğu ilmi, zorlanmadan tatbik eden, kullanabilen kimse.

arif-i münevver / ârif-i münevver

 • Nurlanmış ve mesleğinin mütehassısı olmuş ve aklı ile beraber kalbi de nurlanmış âlim. Arif-i Billâh.

arzu-yu kalbi

 • Kalbin arzu ve isteği.

aydın

 • Aydınlık.
 • Açık, âşikâr, açıkça görünen.
 • Mübârek, mesut. Bilgili, okumuş, görgülü.Bugün bazı çevrelerde batı ilim ve felsefesini tahsil edip benimseyenlere de "aydın" denilmektedir. Aklı gözüne inmiş, yani herşeyi maddi ölçülerle yorumlamaya alışmış, kalbi maddeci felsefe ile

azari / azarî

 • Muzırlık. Küfürbazlık. (Farsça)
 • Fenalık görmüş, kalbi kırılmış, incitilmiş olma. (Farsça)

azizan / azîzan

 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

azürde

 • Azar görmüş, incinmiş, gücenmiş. Kalbi kırılmış, üzülmüş. (Farsça)

azürde-dil

 • Kalbi kırık. Müteessir.

basar-ı basiret / basar-ı basîret

 • Basiret gözü, feraset; kalbin, hakikati anlayan gözü.

basiret

 • Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Ferâset. İm'ân-ı dikkat.
 • İbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet.
 • Bir evin iki tarafının arası.
 • Yer üstündeki kan.

basit / bâsit

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından bâzısına rızkı az, bâzısına çok veren, sadakaları kabûl edip sevâb veren. Bâzısının rûhunu kabzeden (alan) bâzısının ömrünü uzatan, bâzısının kalbini daraltıp hayırlara (iyiliklere) rağbetsiz, bâzısınınkini ise geniş yapıp, hayırla

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

batın-ı kalb / bâtın-ı kalb

 • Kalbin içi.
 • Kalbin içi. Kalbdeki hisler.

bazgeşt / bâzgeşt

 • Nakşibendiyye yolunda on bir temel esastan biri. Sâlik'in (tasavvuf yolcusunun) Kelime-i tevîhdden sonra kalbinden; "İlâhî! Maksûdum Sensin. Matlûbum (maksadım) Senin rızândır."demesi.

bedgüher / بدگهر

 • Kalbi bozuk, mayası bozuk. (Farsça)

bevadih / bevâdih

 • Tasavvufta, insan kalbine gayb âleminden âniden gelen şeyler.

beyhan

 • Sır saklamıyan, aklında ve kalbinde olanları söyleyen kimse. Boşboğaz.

beyt-ül makdis

 • Mukaddes ev. Beyt-ül Mukaddes de denir. Çok eskiden Peygamberlerin inşâ ettikleri kudsî mâbet. Bir ismi de Mescid-ül Aksâdır.
 • İnsanın, Cenab-ı Hak'tan başka kimse ile tatmin olmayan kalbine de aynı isim verilir.

beytullah

 • Allah'ın evi, Kâbe, insan kalbi.

bi-dad / bî-dad

 • Zâlimlik. Zulüm. İşkence. Adaletsizlik.Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hakikat.Çalış, kalbi kaldır muktedirsen âdemiyyetten.

bina-dil

 • Basiretli. Kalbi hakikatı kavrayan. (Farsça)

buğz

 • Sevmeme. Birisi hakkında gizli ve kalbi düşmanlık hissetme. Kin, husûmet.

cam-ı zerrin

 • Altın kadeh. (Farsça)
 • Tas: Allah âşıkının kalbi. (Farsça)
 • Bir kasaba adı. (Farsça)
 • Bir şarab adı. (Farsça)

can ü gönülden

 • Candan, gönülden, kalbin bütün samimiyetiyle.

canperver

 • Kalbi ferahlandıran. Ruha hoş gelen. (Farsça)

cenani / cenanî

 • Kalbe âit ve müteallik olan. Kalben duyulan. (Arabça müfred, birinci şahıs sigası ile "kalbim" mânasınadır.)

ceva'

 • Geniş.
 • Hasta.
 • Kokmuş su.
 • Aşktan, gamdan veya tasadan dolayı kalbin yanması.

dacr

 • Darlık, kalbin sıkıntılı olması.

daraban-ı kalb

 • Kalb çarpıntısı, kalbin vuruşu.

derviş / dervîş

 • Allahü teâlâdan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün âzâsıyla İslâm dîninin emir ve yasaklarına uyan, dünyâ malına gönül bağlamayan kimse.

dil-agah / dil-âgâh

 • Kalbi uyanık. Akıllı, bilgili, görgülü. Gönül anlar. (Farsça)

dil-ara / dil-ârâ

 • Kalbi süsleyen, gönlü zinetlendiren. (Farsça)

dil-aşub

 • Kalbi sıkan, yüreğe sıkıntı veren, gönle eza veren. (Farsça)
 • Kalbi meftun eden güzel. (Farsça)

dil-asude

 • Kalbi rahat. (Farsça)

dil-azurde

 • İncinmiş. Gönlü, kalbi kırılmış. (Farsça)

dil-ber

 • Gönül alan, kalbi çeken. Güzel, dilber. (Farsça)

dil-beste

 • Kalbi bağlı, âşık. (Farsça)

dil-dar

 • Kalbi hükmü altında tutan. Sevgili, mâşuk. (Farsça)

dil-efruz

 • (Dilfiruz) Kalbi yakan, gönül parlatıcı. (Farsça)

dil-hun

 • Kalbi yaralı, yüreği kanlı. Mükedder, mağmum. (Farsça)

dil-keş

 • Gönlü çeken, kalbi cezbedici. (Farsça)

dil-mürde

 • Duygusuz, kalbi ölmüş. (Farsça)

dil-riş

 • Dertli, kalbi yaralı, gönlü yaralı. (Farsça)

dil-şad

 • Sevinmiş. Kalbi hoş olmuş. (Farsça)

dil-şikeste

 • Kalbi kırık, gönlü kırılmış olan. (Farsça)

dil-teşne

 • Kalbi susamış. Gönlü çok istekli, çok özlemiş. (Farsça)

dilazürde / dilâzürde / دل آزرده

 • Kalbi kırık. (Farsça)

dilşikeste / دل شكسته

 • Kalbi kırık. (Farsça)

dünya / dünyâ

 • Yer küresi.
 • Ölümden önce olan her şey.
 • Kalbi Allahü teâlâdan gâfil eden, O'nu unutturan her şey.
 • Allahü teâlânın haram (yasak) ettikleri ile Resûlullah efendimizin mekrûh dediği şeyler.

dünya sevgisi / dünyâ sevgisi

 • Kalbin dünyâ malını ve mülkünü çok sevmesi.

ebü'l-vakt

 • Tasavvufta kalb makâmından yukarı çıkıp, kalbin sâhibine varan, hallerden kurtulup, halleri verene ulaşan. Bunlara Erbâb-üt-temkîn de denir.

ef'al-i kulub / ef'âl-i kulûb

 • Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça'da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi)

efsürde-dil

 • Kalbi hissizleşmiş. Donuk gibi olmuş kalb. (Farsça)

ehl-i dil

 • (Ehl-i kalb) Kalbi uyanık, basireti ziyade olan. Gönül ehli. Mâneviyata çok kıymet veren, kalben Cenab-ı Hakk'a çok yakınlık hissedip çok hikmetlerden anlayan zât.

ehl-i islam / ehl-i islâm

 • Müslümanlar. Peygamber efendimizin bildirdiklerinin hepsini beğenen, kalbiyle inanıp, diliyle söyleyen müslüman.

ehl-i kalb

 • Kalb ehli, mânevî gerçekleri kalbiyle sezenler.

ehl-i kalb ve fikir

 • Hem kalbi, hem aklı aydınlanmış olan.

ehl-i kalb ve iman

 • Kalp ve iman ehli olanlar, kalbiyle mânevî olarak terakkide bulunanlar.

ehl-i keşf

 • His ve akılla anlaşılamayan şeylerin, kalbine doğduğu velî zâtlar.

ehl-i tasavvuf

 • Tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler.

ehlivelayet / ehlivelâyet

 • Velîler, erenler, kalbi nurlanmış müminler.

emin

 • Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz.
 • Kendisinden korkulmayan.
 • Kendine inanılan. İtimat edilen.
 • İnanan, güvenen.
 • Çok iyi bilen, şüphe etmeyen.

evliya / evliyâ

 • Kalbi nurlu müminler, erenler, velîler.

fena fi'l-maksat

 • Maksadında fâni olma; bütün kalbiyle maksadına yönelme.

fena fillah / fenâ fillah

 • Kalbin yalnız Allahü teâlâyı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yâni O'nun sevdiklerini sevmek O'nun sevdiklerini kendi için sevgili bilmek.

fena-i kalb / fenâ-i kalb

 • Mahlûkların (yaratılmışların) varlığını, sevgisini kalbden çıkarmak. Kalbin Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi, unutması.

feyz

 • Akma. Peygamber efendimizin mübârek kalbinden, evliyânın kalbleri vâsıtasıyle akıp gelen mânevî bilgiler.

fitne

 • İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey.
 • Muhârebe.
 • Azdırma.
 • Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu.
 • Küfr. Fikir ihtilâfı.
 • Şikak. Kavga.
 • Delilik.
 • Mihnet ve beliye.
 • Mal ve evlâd.
 • Potada altın v

füsürde dil

 • Kalbi donmuş. Hissiz. Kalbi katılaşmış.

gamgama

 • Haykırma. Muharebe edenlerin bağırtısı.
 • Kalb dinlendiğinde işitilen ses.
 • Sözü, belirsiz söylemek.
 • Kalbin bulunduğu yer.

gaybet

 • Tasavvufta, kalbin kendisine gelen mânâlarla meşgul ve onlara dalmış olarak, kendisinden ve halkın işlerinden, etrâfında olan şeylerden habersiz olması.

gibet / gîbet

 • Bir kimsenin, yüzüne karşı söylendiği zaman hoşlanmayacağı, kalbinin kırılacağı bir sözünü, hâlini veya hareketini, arkasından, bulunmadığı yerde söylemek, hareketiyle göstermek veya îmâ etmek. Dedi-kodu.

gıda

 • Besleyici madde. Vücuda lâzım olan yenecek ve içilecek şeyler.
 • Kuşluk vakti yenen yemek.
 • Zihni ve kalbi olgunlaştıracak Kur'an ve iman ilmi ve Allah'a ibadet ve taat.

gıda-i kalb

 • Kalbin gıdası.

habbe-i kalb

 • Kalbin tohumu, çekirdeği.

hadis-i müftera / hadîs-i müfterâ

 • Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbiyle inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

hads-i kalbi / hads-i kalbî

 • Kalbin güçlü sezişi.

hakir kalb / hakîr kalb

 • Bir tevazu ifadesi olarak, bu fakirin ehemmiyetsiz, kıymetsiz kalbi mânâsında kullanılan bir deyim.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet, tavır. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kalbine gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, arzu ve korku gibi mânâlar. Bunlar kulun gayreti ve çalışması olmadan kalbe gelir. Bu yönden makam ile arasında fark vardır. Makam, tasavvuf yolun da bulunan kimsenin çalışmakla kazandığı mânevî d

halecan / halecân

 • Kalbin çarpıntısı.

hamata

 • Katılık.
 • Yanmak.
 • Boğaz ağrısı.
 • Darı samanı.
 • Kalbin ortası.

harekat-ı kalbiye / harekât-ı kalbiye

 • Kalbî hareketler, gelişmeler.

hassasiyet-i kalbiye

 • Kalbî hassasiyet, duyarlılık.

hatır-ı melekani / hâtır-ı melekânî

 • İbâdete, tâate rağbet etmeye dâir insanın kalbine melek tarafından getirilen düşünce. Buna ilhâm da denir.

hatır-ı rahmani / hatır-ı rahmanî

 • Tasavvuf ehlinin kalbinde, Allah'ın cemal-i vahdetinin tecellisiyle tam bir sükûnet olması. Buna muhabbetullah da denir.

hatır-mande

 • Gücenmiş, kalbi incinmiş, hatırı kırılmış. (Farsça)

hatırazürde / hâtırâzürde / خاطر آزرده

 • Kalbi kırık. (Arapça - Farsça)

havatır / havâtır

 • İnsanın kalbine gelen düşünceler.

hicab-ı kalb

 • Kalbin boşlukları arasındaki zarların her biri.

hidayet / hidâyet

 • Doğru yolu gösterme, doğru, Allahü teâlânın râzı olduğu yolda bulunma.
 • Cenâb-ı Hakk'ın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsân etmesi ve kulun rızâsını kendi kazâ ve kaderine tâbi eylem

hıkd

 • Başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemek.

himmet

 • Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.
 • Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi.
 • Tabiî şevk ve meyil ve heves.
 • Lütuf, yardım.
 • Kast, irâde, kuvvetli istek, arzu. Allahü teâlânın velî kullarından bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurup, başka bir şeyi kalbine getirmemesi ve Allahü teâlâdan o işin olmasını dileyerek, bu şekilde mânevî yardımda bulunması. Evliyânın himmeti, yaktı beni kül eyledi Sofi

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hubb-ısiva / hubb-ısivâ

 • Allahü teâlâdan başka şeylerin sevgisi.Olup nâdim elim çektim hevâdan, Pâk ettim kalbimi hubb-ı sivâdan. Yüzüm dergâhına döndüm ilâhî, Kapundan etme red, bu pür günâhı.

humhane

 • Meyhane. (Farsça)
 • Şarap küplerinin konulduğu yer. (Farsça)
 • Tas: Âşığın kalbi. (Farsça)

hurremgah / hurremgâh

 • Kalbi ferahlandıran yer. (Farsça)

hüsn-ü mahfi / hüsn-ü mahfî

 • (Hüsn-i mahfî) Gizli güzellik.
 • Kalbî ve ruhî güzellik.

ibn-ül-vakt

 • Kalbi halden hâle değişen velî. Tasavvuf yolunda ilerlerken halleri değişen, her zaman başka türlü olan, bâzan şuurlu, bâzan şuursuz (kendilerinden geçen, kendilerini unutan) kimseler. Bunlara erbâb-ı kulûb da denir.

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

ıdgan

 • Kalbinde bir kimseye kin ve adavet olmak.

ihlas

 • (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık.
 • Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve

ihvan-ı basafa / ihvan-ı bâsafa

 • Mevlevi tabirlerindendir. Saf, yani kalbinde gıll u gış bulunmayan kardeşler mânâsınadır.

ilham / ilhâm

 • Allah tarafından insanın kalbine indirilen mânâ.
 • Peygamberlerin kalblerine, uyanık iken, melek görünmeden ilâhî vahyin bırakılması.
 • Sâlihlerin, iyi kimselerin kalbine gelen İslâmiyet'e uygun mânâlar.
 • Allahü teâlânın bildirmesi. Sevk-i tabîî. Bugün buna içgüdü denilmektedir.

ilham-ı evliya

 • Evliyanın kalbine doğan mânâ.

ilka-ı külli / ilka-ı küllî

 • Allah tarafından bir kişinin kalbine geniş mânâların verilmesi.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

in'ikas

 • Tasavvufta bir büyüğün kalbindeki feyz denilen mânevî ilimlerin talebenin kalbine yansıması.

inkişaf-ı kalbi / inkişaf-ı kalbî

 • Kalbin gelişmesi, açılması.

inkisar / inkisâr

 • Kırıklık, kırılma. Allahü teâlânın huzûrunda kalbin kırık olması.

insan-ı himmetperver

 • Gayretli, himmetli insan; kalbin bütün kuvvetiyle mukaddes şeylere yönelen insan.

intibah-ı kalbi / intibah-ı kalbî

 • Kalbi uyanış.

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

itmi'nan / itmi'nân

 • Emin olma, güvenme. Kalbin mutmain olması. Gönülden inanma.

itmi'nan-ı kalb / itmi'nân-ı kalb

 • Yürekten inanma, kalbinde şüphe ve vesvese bulunmaksızın tam bir kanaatla inanma.

iz'an-ı kalb / iz'ân-ı kalb

 • Kalbin kabul ve tasdîki.

izzet

 • Üstünlük, yücelik, azîz olma.
 • Hürmet, saygı. Çünkü bildin mü'minin kalbinde bir Allah var, Niçin izzet etmedin ol beyte kim Allah var.

kabbe / kâbbe

 • Hüzünden ve gamdan dolayı, hali kötü ve kalbi kırık olmak.

kalb gözü

 • Kin, hased, kibir gibi mânevî hastalıklardan kurtulup, her an Allahü teâlâyı anan kimsenin kalbinde meydana gelen, işlerin iç yüzünü görme kuvveti, basîret.

kalb hastalığı

 • Kalbin Allahü teâlâdan başkasına bağlanması.

kalb huzuru / kalb huzûru

 • İç rahatlığı, gönül hoşluğu. Kalbin Allahü teâlâdan başkası ile olmaması; Allah'tan başkasına bağlanmaması.

kalb selameti / kalb selâmeti

 • Kalbin kibir, riyâ, kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi kötü düşüncelerden kurtulup, iyi ahlâk ile ahlâklanması.

kalb tasdiki / kalb tasdîki

 • Dinden olduğu sözbirliği ile bildirilmiş olan şeylere, kalbin inanması.

kalb tasfiyesi

 • Kalbi, İslâmiyet'in beğenmediği şeylerden, günâhlardan, kötü düşüncelerden kurtarmak, temizlemek.

kalb temizliği

 • Kalbin İslâmiyet'e uymayan şeylerden, dünyâya düşkünlükten, kötü düşünceden kurtulması.

kalb toparlanması

 • Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmaktan kurtulması.

kalb-i acizi / kalb-i âcizî

 • Bu âcizin kalbi anlamında, tevazu için kullanılan ifade.

kalb-i bendeleri / kalb-i bendelerî

 • Size bağlı kalbim, sizin köleniz olan kalbim.

kalb-i beşer

 • İnsan kalbi.

kalb-i fasık / kalb-i fâsık

 • Günahkâr insanın kalbi.

kalb-i insan

 • İnsan kalbi.

kalb-i insani / kalb-i insanî

 • İnsan kalbi.

kalb-i islam / kalb-i islâm

 • İslâm'ın kalbi.

kalb-i kainat / kalb-i kâinat

 • Kâinatın kalbi.

kalb-i millet

 • Milletin kalbi.

kalb-i salih

 • Dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden insanın kalbi.

kalb-i sema / kalb-i semâ

 • Gökyüzünün kalbi, merkezi.

kalb-i umumi-i müşterek-i millet / kalb-i umumî-i müşterek-i millet

 • Milletin genel olarak kalbi.

kalb-i üstad

 • Üstadın kalbi.

kalben terketme

 • Kalbini bağlamama.

kanaat-i kalbiye

 • Kalbî kanaat, kalben tatmin olma.

kemal-i rahat-ı kalb / kemâl-i rahat-ı kalb

 • Kalbin tam rahatlığı.

kemal-i sadakat / kemâl-i sadakat

 • Tam ve mükemmel bağlılık; sağlam ve sarsılmaz kalbî bağlılık.

keşf

 • Açmak, gizli bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak. Bir şeyin üzerindeki kapalılığı kaldırmak.
 • Evliyânın, his ve akılla anlaşılmayan şeyleri, kalbine gelen ilhâm yoluyla bilmesi.

kuddise sirruhu

 • Kalbi mukaddes olsun, sırrı temiz olsun.

küfr-i nifaki / küfr-i nifâkî

 • Diliyle îmân ettiğini söyleyip, kalbiyle inkâr etmek. İnanmamak

laic

 • (Çoğulu: Levaic) Kalbini aşk ateşi saran kimse.

latife-i rabbaniye

 • İnsanın kalbine bağlı ve bütün duygularının sultanı olan ince bir duygudur ki, İlâhî hakikatlar onunla hissedilip zevkedilir.

lehfan

 • Kalbi yanık, hasret çeken. Özleyen.

letafet-i kalb / letâfet-i kalb

 • Kalbin nurluluk kazanması, maddî şeylerden soyutlanması.

ma'nevi temizlik / ma'nevî temizlik

 • İnsanın iç temizliği, kalb temizliği; kalbini her türlü bozuk inanış ve düşüncelerden fenâ huylardan arındırmak.

ma'rifetullah

 • Masnuat-ı İlâhiyeyi ve Kur'âni hakikatleri tefekkür ve tahsil ile veya lütf-i İlâhi ile kalbi inkişâf ve basirete sâhib olmak. Esmâ-i İlâhiyyeyi tanımak. İlâhi hakikatlara vukufiyet. Her işte Allah rızâsına en uygun hareket tarzını bilip amel etmek.

maglata-i şeytaniye

 • İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi.

maraz-ı kalb

 • Kalbî hastalık.

maraz-ı kalbi / maraz-ı kalbî

 • Kalb hastalığı, bozuk îtikâd; kibir, hased (kıskançlık), kin ve riyâ (gösteriş) gibi kalb hastalıkları. Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere tutulması.

mazhar-ı ilham / mazhar-ı ilhâm

 • Kendine ilhâm olunan. (Arı, hayvan ve insanlara olduğu gibi) Kalbine ilhâm gelen zât.

mecmece

 • Yazının karışık olması.
 • Kalbinde olanı demek isteyip, yine demeyip gizlemek.

merkez-i kalb

 • Kalbin merkezi.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.

mevacid

 • Vecd hâlleri. Kalbî zevk veren istiğrak halleri.

mezaret

 • Kalbin şiddeti.

mü'min

 • Allahü teâlânın Esmâ-ül-hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Her türlü emân ve emniyet (güven) veren.
 • Îmân eden, Resûl-i ekremin bildirdiklerinin hepsini kalbi ile kabûl edip, dili ile söyleyen.

mü'min-i kalb-hüşyar

 • Kalbi uyanık mü'min.

mü'min-i kalb-i hüşyar

 • Kalbi uyanık mü'min.

mübtehic-ül kalb

 • Kalbi mesrur olan. Sevinçli, memnun.

müftera hadis / müfterâ hadîs

 • Peygamberlik iddiâsında bulunan Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbi ile inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

mühr-i nübüvvet

 • Peygamberlik mührü; Peygamber efendimizin mübârek sırtı ortasında, sol küreğine yakın kalbi hizâsında bulunan nübüvvet mührü. Gümüş teninde, letâfet vardı, İrice Mühr-i nübüvvet vardı. Sırtında idi, Mühr-i nübüvvet, Sağ tarafına yakındı elbet. Bildirdi bize edenler ta'rîf, Bir büyük ben idi, mühr-i

mukarreb

 • Yakınlaştırılmış.
 • Cennette dereceleri en yüksek olan.
 • Tasavvufta, nefslerinin sevgisinden kurtulmuş, kalbinde Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan, yalnız Allahü teâlâyı isteyen.

münevver

 • Kalbi aydınlanmış, mânevî kirlerden ve paslardan temizlenmiş.

münkesir-ül kalb

 • Kalbi kırılmış. İncitilmiş, gücenmiş.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.

mürebbi-i dil / mürebbî-i dil

 • Kalbi ıslah ve terbiye eden.
 • Kalbi, gönlü terbiye eden.

müstehlik evliya / müstehlik evliyâ

 • Nihâyete erdikten, maksada kavuştuktan sonra sebepler âlemine indirilmeyen, geri döndürülmeyen evliyâ. Kalbi hep Allahü teâlâya dönük olup, O'ndan başkası ile meşgul olmayan zâtlar.

mutasavvıf

 • Tasavvuf ehli olan, kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimse.

mutbein

 • Çukur yer.
 • Kalbi karar etmiş kişi, mutmain.

mütesavvıf

 • Gafletten uzak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allahü teâlâdan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu cenâb-ı Hakk'ın zikri ile (anmakla) süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibi. Çoğulu mütesa vvifûn, mütesavvifîn ve mütesavvife'dir.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

nakıd

 • Bir şeyin iyisini kötüsünden veya bozuğundan ayıran.
 • Tenkidci, ayarcı. Paranın kalbını anlayan.
 • Dinar, dirhem.

nakkad

 • (Bak: Nekkad) Nakd eden. Paranın kalbını, sağlamını ayıran.
 • Tenkidci, bir şeyin iyisini kötüsünü ayıran.
 • İmam, hatib.

neyt

 • Cenaze.
 • Ölüm.
 • Duâda tazarru etmek.
 • Tıb: Kalbin asılı olduğu damar.
 • Derinliği adam boyu miktarı olan kuyu.

nifak / nifâk

 • Münâfıklık; kalbiyle, îmân etmediği hâlde inanmış görünmek; için dışa uymaması, kâfir.
 • Dışı içine uymayan, iki yüzlü.

niyet

 • Kasd. Kalbin bir şeye yönelmesi.
 • Fık: Yapılan bir vazife ile Cenab-ı Hakk'a taatta bulunmayı ve O'na mânen yaklaşmayı kasdetmektir.
 • Kalbin bir işe yönelmesi.

niyyet

 • Kasd etme, kalbin bir şeye yönelmesi. İbâdetleri, emre itâat ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için yaptığını kalbinden geçirmek.

nokta-i istimdad

 • Yardım isteme noktası. İnsanın kalbindeki sonsuz emel ve arzuların yerine getirilmesine olan ihtiyaç.

nur-u kalb / nûr-u kalb

 • Kalbin nuru, kalb aydınlığı.

rabıta / râbıta

 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rabıta-i kalbiye

 • Kalbî bağ, kalp bağı.

rahat-ı kalb

 • Kalb rahatlığı, kalbin huzurlu ve tasasız oluşu.

ran

 • (Reyn. den fiil) Kalb katılaşması, lekelenmek. Kalbin kasavetlenmesi.
 • Pas, kir.

ribatet

 • Kalb kuvveti.
 • Tahammül, sabır.
 • Kalbi sağlam olma.

ruşendil

 • Kalbi nurlanmış. Kâmil ve çok temiz dindar.

ruşenzamir

 • Hakikatları bilen. Kalbi, gönlü hakikatlara vakıf olan.

rüya / rüyâ

 • Düş. İnsanın kalbinin ve duyu organlarının dünyâ işleriyle olan meşgûliyetinin kısmen kesildiği, uyku, bayılma ve istiğrak (mânevî coşkunlukla kendinden geçme) gibi hallerde gördüğü şeyler.

sadakat

 • (Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk.
 • Dostlukta sebat, vefadarlık.

sade-dil / سَادَه دِلْ

 • Kalbi safi olan.

safa-yı kalb

 • Kalbin safiliği, temizliği.

safa-yı sadr

 • Gönül şenliği, kalbin itmi'nan ve sevinç içerisinde olması, meserret üzere olmak. (Farsça)

safderunan

 • (Tekili: Safderun) Kalbi temiz, içi saf olanlar. (Farsça)

safderunane

 • Kalbi safi olanlara ve kolay aldananlara yakışır surette. (Farsça)

safdil / sâfdil

 • Gönlü saf, kalbi temiz.

safdilane / sâfdilâne

 • Kalbi saf biri gibi, safça.

safiyy-ül kalb

 • Kalbi temiz.

safvet-i kalb

 • Kalbin saflığı, temizliği.

said-i hüşyar / said-i hüşyâr

 • (Kalbi ve aklı) Uyanık Said.

samim-ül kalb

 • Kalbin içi.

şeaf

 • Hırs.
 • Mübâlağa.
 • Kalbin aşktan yanması.

seken

 • Ev ahâlisi.
 • Mesken, ev.
 • Kalbin teskin olduğu nesne.

sekinet / sekînet

 • Sakinlik, gönül huzuru, kalbin rahat olması.

sekte-i kalb

 • Kalbin durması. Kalbin sekteye uğraması.

şerh-i sadr

 • Peygamber efendimizin çocukluğunda ve peygamberliği sırasında (mîrâc gecesinde) mübârek göğsünün açılarak kalbinin çıkarılması ve yıkanıp ilim, hikmet ve mârifet ile doldurulduktan sonra yerine konması hâdisesi.
 • Göğsün yâni kalbin ilâhî nûr, ilim, hikmet ve mârifet ve sekîne (ferahlı

sevad-ül kalb

 • Kalbin ortasında var olduğu farzedilen kara leke.

seyr-i kalbi / seyr-i kalbî

 • Kalbin seyahati, dolaşması.

sıba'

 • Tulu etmek, doğmak.
 • Kalbin meyli.

sinepüryan

 • (Sinebiryan) Kalbi yanmış, sinebiryan olmuş, çok hasret çekmiş.

sır

 • Gizlilik, gizli bilgi, kalbî bir his.

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

şuhud-u kalbi / şuhud-u kalbî

 • Kalbin görmesi.

süveyda

 • Kalbin siyah noktası; kalpteki basiret ve idrak merkezi, İlâhî aşkın tecelli ettiği yer.

süveyda hücresi

 • Kalbin ortasında bulunduğuna inanılan küçük siyah nokta; İlâhi aşkın tecelli ettiği yer.

süveyda-i kalb / süveydâ-i kalb

 • Kalbin ortasındaki siyah nokta.

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

süveyda-yı kalb / süveydâ-yı kalb / سُوَيْدَايِ قَلْبْ

 • Kalbin gözbebeği hükmündeki siyah nokta.

tasavvuf

 • Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak.
 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ
 • Kalbi dünyadan arındırma yolu, tarikat.

tasfiye

 • Temizleme, parlatma. Kalbi iyi hasletlerle süsleme.

tasfiye-i kalb

 • Kalbini temizleme, yüreğini temizleme.

tatmin

 • İkna etmek. Kandırmak.
 • İnsanın kalbini emin etmek. Rahatlandırmak.

tavr-ı kalb

 • Kalbin merkezi.

tebsir

 • İnsanın gözünü açacak şekilde tarif ve izah etmek ve kalbine basiret vermek.

tecelli

 • Görünme. Bilinme.
 • Kader.
 • Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama.
 • İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.

telvin / telvîn

 • Tasavvuf yolundaki talebenin kalbinde meydana gelen değişik haller.

temayülat-ı kalbiye / temâyülât-ı kalbiye

 • Kalbin meyilleri, eğilimleri.

tenevvür-ü kalb

 • Kalbin nurlanması.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

teşeffi

 • İntikam alma, kalbi buz gibi olma.

teselli-i kalp

 • Kalbin tesellisi, rahatı.

teslim-i kalb ve vicdan

 • Kalbin ve vicdanın teslim oluşu.

tevekkül

 • Allahü teâlâya teslim olma. Bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra O'na güvenme; kalbin, her işte Allahü teâlâya îtimâd etmesi, güvenmesi.

tevhid / tevhîd

 • Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak, O'na kimseyi ortak etmemek. Yâni Lâ ilâhe illallah (Allahü teâlâdan başka ibâdete lâyık bir ilâh yoktur. O'nun ortağı benzeri yoktur) sözünü, mânâsına inanarak söylemek.
 • Tasavvufta kalbi Allahü teâlâdan başka şeylere bağlılıktan kurtarmak.

tezkiye

 • Pâk ve temiz etmek, kalbi temizlemek.

tiredil

 • Fena kalbli, kalbi kara. (Farsça)

va'z

 • Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

vahdet

 • Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.)
 • Edb: İfade esnasında mevzuun haricine çıkılmaması, maksad ne ise yalnız ondan bahsedilmesi, sözün dallandırılıp budaklandırılmaması.
 • Tas: Allah'a yakınlık. Gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul etme hali.

vahdet-ül vücud

 • (Vahdet-üş şuhud) Her yerde ve herşeyde kalbini yalnız Allah ile meşgul etme hali ve yaşayışıdır.

vecd

 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.

vehm

 • İnsanın kalbinde bir şey hakkında iki ihtimâlden az, zayıf olanı.

vicdan-ı beşer

 • Kalbî hislerin mazharı ve aynası olan insan vicdanı.

vicdani / vicdanî

 • (Vicdaniyye) Vicdanla, kalbî his ile ilgili.
 • Kendinden geçip dalmakla ilgili.