LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kaç ifadesini içeren 373 kelime bulundu...

a'şa

 • Gözleri dumanlı olan adam.
 • Çeşitli yüzyıllarda yaşamış olan birkaç Arap şairinin adı.
 • Gece vakti gözleri görmeyen kimse.

abdal

 • Evliyadan fazla nuraniyet kazanmış ve bir anda birkaç yerde görünebilen zâtlar.

abık

 • Sebebsiz olarak sahibi yanından kaçan köle.
 • Civa. (Hg)

akrostiş

 • yun. Edb: Mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okununca manalı bir kelime veya has isim çıkacak şekilde düzenlenmiş manzume.

aniye

 • (Tekili: İnâ) Yemek kapları, tabaklar, kap-kacaklar.

aram-rüba / arâm-rüba

 • Sıkıntı veren, istirahatı bozan, rahatı kaçıran. (Farsça)

avani

 • Kapkacak, yemek takımları.
 • "Beni koru, hıfzeyle" meâlinde dua.

avend

 • Sicim, ip. (Farsça)
 • Senet, delil. (Farsça)
 • Kapkacak. (Farsça)
 • Taht, yüksek mertebe. (Farsça)
 • Satranç oyunu. (Farsça)
 • Evvel, önce, ilk. (Farsça)

azimet / azîmet

 • Takvâ ile günahlardan şiddetle kaçınma.

bakteri

 • Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevî (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaş (Fransızca)

baskı

 • t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.
 • Basan, ağırlık veren şey.
 • Kalıp, damga.
 • Bir eserin yeni basılışlarının her seferi.
 • Bir basmanın bir def'ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir.

baskül

 • Büyük ağırlıkları, küçük bir ağırlık yardımıyla tartmayı sağlamak üzere birkaç kaldıracın uygun bir tarzda birleştirilmesiyle meydana getirilmiş âlet. (Fransızca)

baziguş / bazigûş

 • Lâtifeci, şakacı, şen kimse. (Farsça)

belva-yı am / belvâ-yı âm

 • Umûmî sıkıntı, meşakkat, kaçınılması mümkün olmayan zorluk.

benes

 • Kötülükden, fenalıkdan ve iyi olmayan şeylerden çekinme ve kaçınma.

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

betul / betûl

 • (Betâl) Erkekten kaçınan nâmuslu kadın.
 • Hz. Fatımatüzzehra ve Hz. Meryem'in sıfatı.

bev

 • Deve yavrusunun derisi. (Bunu samanla doldurup anasına gösterirler. tâ ki sağılmaktan kaçmasın diye.)

bevs

 • Acele, ileri geçme, ileri gitme.
 • Bıktırıncaya kadar israr etme.
 • Bir kimseden kaçıp gizlenme.
 • Bir şeyin rengi.

bezbeze

 • Şiddetle sarsma, depretme.
 • Sür'atli yürüme. Kaçma.

bezle-baz / bezle-bâz

 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)

bezlegu / bezlegû / بذله گو

 • Şakacı. (Arapça - Farsça)

bid'

 • Birden dokuza kadar veya üçten ona; yahut da onikiden yirmiye kadar olan sayılar. Birkaç.
 • Gecenin bir kısmı.

bilaz

 • Kaçkın kimse.
 • Yemeği doyana kadar yiyen.
 • Kısa boylu adam.

budala

 • Zekâca geri, salak.

bürhan-üt temanü' / bürhan-üt temânü'

 • İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder.

celu

 • Şakacı, lâtifeci kimse. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)

çend / چند

 • Kaç tâne? Ne kadar? (Farsça)
 • Birkaç. Üç-beş gibi adet. (Farsça)
 • Herhangi bir şeyin yüzde biri. (Farsça)
 • Kaç. (Farsça)
 • Birkaç. (Farsça)
 • Ne zamana kadar. (Farsça)

çendin

 • Kaç, kadar, ne kadar, bu kadar. (Farsça)

cesten

 • Atlamak, sıçramak. Kaçmak, kurtulmak. Atılmak. (Farsça)

cinas-ı nakıs / cinas-ı nâkıs

 • Edb: Cinaslı kelimelerin birinde veya birkaç harfin ziyade olması suretiyle yapılan cinas. (dem, âdem gibi.)

cindarlık

 • Cincilik, afsunculuk, muskacılık. (Arapça - Farsça - Türkçe)

çubek / çûbek / چوبك

 • Tokmak, tokaç. (Farsça)
 • Çomak. (Farsça)

cümmel

 • (Cümel) Harflerin, sayı kıymetine göre hesaplanması. Ebced.
 • Bir kaç urganın birleştirilmesinden meydana gelmiş olan çok kalın gemi halatı.

dabbet-ül-erd / dâbbet-ül-erd

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın çıkacak olan bir hayvan.

dalle / dâlle

 • Âdet hâlinin kaç gün olduğunu unutan veya kaç gün olduğunu bilip ayın başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunu kestiremeyen kadın.

deccal / deccâl / دَجَّالْ

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Kıyâmete yakın çıkacağı bildirilen ve Îsâ aleyhisselâm ile hazret-i Mehdî tarafından öldürülecek olan zâlim.
 • Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.
 • Kıyâmete yakın çıkacak, yalancı, dini tahrîb edecek şahıs.

def-i mefasid

 • Bozgunculuk yapacak fiil ve sözlerden çekinme; fesatlıklardan kaçınma.

dehşet

 • Korkup kaçılacak şey. Ürkmek, şaşmak. Korku ve telâş içinde olmak.

derece

 • (Çoğulu: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak.
 • Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar.
 • Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye.
 • Miktar, rütbe.

derkaa

 • Kaçmak, firar.

devr

 • Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek sûretiyle yapılan muâmele.

devre

 • (Çoğulu: Devrât) Dönüş dönme, dönem.
 • Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.
 • Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.

dıhye

 • Çok yakışıklı Medineli bir Sahabî; Hz. Cebrâil Peygamberimize birkaç defa onun şeklinde gelmiştir.

disam

 • Şişe ağzına konulan tıpa.
 • Yaraya bağlanan bez.
 • Kulak içine sokulan şey.
 • Yarık ve delik tıkamada kullanılan tıkaç.

divane / divâne

 • Aklı tam olmayan, kaçık.

dünyayı terketmek / dünyâyı terketmek

 • Bütün haram olan şeyler ile berâber, mübâhları da, yâni günâh olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp, yaşamak için zarûrî olan miktârını kullanmak.
 • Harâm ve şüpheli şeylerden kaçıp mübâhları kullanmak.

dur etme / dûr etme

 • Uzaklaştırma, kaçırma.

dur etmeme / dûr etmeme

 • Uzaklaştırmama, kaçırmama.

ebbaz

 • Kaçma, ürkme.
 • Sıçrayıp atlayan karınca.

ebr

 • Ürkmek. Kaçmak.

ebuk

 • Kaçmış köle.

ebz

 • Ürkme, korkma. Kaçma, kaçış.
 • Aniden, birdenbire ölmek.

ecel-i mübrem

 • Kaçınılmaz olan ecel.
 • Elinden kurtulunması mümkün olmayan, kaçınılmaz olan ecel.

eferr

 • Çok koşan, pek çok kaçan.

efk

 • (Ufuk) Yalan söyleme.
 • Kaçmak. Bir işten sapmak.

emr-i ademi / emr-i ademî

 • Olması mümkün olan birşeyin sebeblerinden bir veya birkaçını yapmamakla o şeyin olmamasına sebep olmak.

etime

 • (Çoğulu: Etâyim) Ateş yakacak yer.

evani

 • Kapkacaklar, kaplar.

evend

 • Kap. Kabkacak. (Farsça)

evliya-i abdaliye

 • Bir anda birkaç yerde görülebilen veliler.

eyne'l-meferr

 • 'Nereye kaçayım?' mânâsına gelen korku ifadesi.

eynel mefer

 • (Eyn-el mefer) Nereye gidilebilir? Nereye kaçılabilir? Kaçacak yer var mı?

eynelmefer

 • Nereye kaçmalı?

ezan-ı cavk / ezân-ı cavk

 • Bir kaç müezzinin bir ezânı birlikte okumaları.

faite / fâite

 • Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni

fariza / farîza

 • Kaçınılmaz ödev, boyun borcu.

federasyon

 • Bir kaç devletin bir devlet meydana getirecek şekilde birleşmesi. (Fransızca)
 • Aynı çeşitten bir çok kurulların meydana getirdiği birlik. (Fransızca)

fekahet / fekâhet / فكاحت

 • Lâtifecilik, şakacılık.
 • Şakacılık, muziplik. (Arapça)

fer

 • (Ferr) Geri çekilme, kaçma, firar.

ferr

 • Kaçmak. Firar etmek.
 • Davarın yaşını anlamak için dişini görmek.

festival

 • Çeşitli sebeplerle yapılan ve birkaç gün süren şenlik. (Fransızca)

fevait / fevâit

 • Kasten, bilerek terketmekle olmayıp, dînin kabûl ettiği herhangi bir sebeble, özürle kaçırılmış farz veya vâcib namazlar. Fâitenin çoğuludur.

fevt

 • Ölüm, mevt.
 • Kaybetme. Elden çıkarma. Kaçırma. Bir şeyin bir daha ele geçmiyecek şekilde elden çıkması.
 • Bir daha ele geçmemek üzere kaybetmek, elden çıkarma, kaçırma,
 • Ölüm.

fevt-i fursat

 • Fırsat kaçırma. Fırsatı değerlendirememe. Ele geçen bir imkânı kullanamama.

fevziye

 • Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine II.Sultan Mahmud tarafından eski odalar mevkiine verilen isimdir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması esnasında, yeni odalar Kara Cehennem'in attığı yağlı paçavralarla yanmış, eski odalar da ocağın ilgasından birkaç gün sonra yıktırılmıştır. Gerek yanan ve gerekse

filo

 • Birkaç savaş gemisinden mürekkep donanma parçası. Donanmanın bir kısım ve bölüğü.

firar / firâr / فرار

 • Kaçma.
 • Kaçmak. Kaçış.
 • Kaçma.
 • Kaçış, kaçma. (Arapça)
 • Firâr etmek: Kaçmak. (Arapça)

firar eden

 • Kaçan.

firar ettirmek

 • Kaçırmak.

firari / firarî / firârî / فراری

 • Kaçkın, kaçak.
 • Kaçak.
 • Kaçak. (Arapça)

firari seyahat / firarî seyahat

 • Kaçmak için yapılan seyahat.

firudest

 • Birkaç hânendenin hep bir ağızdan usûlüne uygun olarak söyledikleri nağme. (Farsça)

fistan

 • Kadınların bellerinden aşağı giydikleri geniş ve uzun elbise. Ayrıca Arnavutlarla Rumların, dizlerine kadar giydikleri kırmalı elbiseye de bu ad verilir.
 • Direklerin güverte ıskaçalarını sudan muhafaza için üzerine kalın bırandadan çevrilen kılıf.

forsa

 • Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri, daha çok cürüm ve cinayet erba

fursat

 • Müsait an, elverişli durum, uygun zaman, elden kaçırılmayacak faydalı hâl veya vakit. Nöbet.

gadirsiz

 • Zulümden kaçınarak, âdaletli davranarak.

gazal

 • (Çoğulu: Gazale-Gazelân) Ceylân. Geyik, âhu. Geyik yavrusu.
 • Şarkıcı, mızıkacı.
 • Güzel göz.

girizgah / girizgâh

 • Kaçacak yer, melce,
 • Giriş.

grafik

 • yun. Bir hâdisenin gidişatını göstermek, birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgi ve şekillerle yapılan rakamlı cetvel.

gulat / gulât / غلات

 • Dinde aşırıya kaçanlar. (Arapça)

gürihte

 • Kaçkın, kaçmış, kaçak. (Farsça)

güriz / گریز

 • Kaçma. (Farsça)
 • Kaçan. (Farsça)
 • Edb: Kasidelerde mevzuya girmeden evvel söylenen beyit. (Farsça)
 • Kaçış. (Farsça)

gürizan / gürîzân / گریزان

 • Kaçan, kaçıcı. (Farsça)
 • Kaçan. (Farsça)

gürizende

 • (Çoğulu: Gürizendegân) Kaçan, kaçıcı. (Farsça)

gürizgah / gürizgâh

 • (Girizgâh) Kaçacak yer. (Farsça)
 • Edb: Bir bahisten diğer bahse, mukaddimeden maksada intikal için bir münasebet te'sis eden söz. Nedim'in:Bu şehr-i stanbul ki, bîmisl ü behadırBir sengine yekpâre Acem mülkü fedadırmatla'lı kasidesindeki:İstanbul'un evsafını mümkün mü beyan hiç Maksad hemen sa (Farsça)

habs

 • Bir kaç şeyi birden karıştırmak.

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

hadis-i mu'allak / hadîs-i mu'allak

 • Baştan bir veya birkaç râvîsi(rivâyet edeni, nakledeni) veya hiçbir râvîsi belli olmayan hadîs-i şerîfler.

hadis-i muallak / hadîs-i muallak

 • Senedinin yalnız ibtidasından bir veya birkaç ravisi hazf edilmiş olan hadistir. Meselâ: Bir zat kendi şeyhini ve şeyhinin şeyhini zikr etmeksizin onların fevkindeki râvilerden itibaren senedi zikr etse ta'likte bulunmuş olur. (Ist. Fık.K.)

hadis-i müsned-i münkatı' / hadîs-i müsned-i münkatı'

 • Sahâbîden başka bir veya birkaç râvîsi (nakledeni) bildirilmeyen hadîs-i şerîfler.

hakkak

 • Hokkacı, kutucu.

halet-i nez' / hâlet-i nez'

 • Ölürken rûhun çıkacağı an.

hannas

 • (El-Hannâs) (Hunus. dan) Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen. Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan.

harib / hârib / هارب

 • Kaçan, firar eden.
 • Kaçan. (Arapça)

hark

 • Yarma. Yırtma.
 • Su akacak yarık yer.

harut

 • Mukaddes kimse.
 • İpini sahibi elinden çekip kaçan davar.

hasıl-ı cem' / hâsıl-ı cem'

 • Mat: Toplam. Bir kaç sayının birlikte toplanmasından meydana gelen yekûn.

hattaf

 • Kırlangıç kuşu.
 • Kapıp kaçıran, kapıp aşıran.

haya

 • Hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahtan kaçınmak.
 • Utanma, sıkılma.
 • Ar, namus, edeb.
 • Günahtan kaçınma.

hayretefza / hayretefzâ

 • Hayret içinde bırakacak şekilde; hayret saçan.

hazab

 • Odun.
 • Yakacak nesne.

hazer

 • Çekinme. Zarar verebilecek şeyden kaçınma. Korunma.
 • Sakınma, kaçınma, korunma, çekinme.

heba / hebâ / هبا

 • Boş. (Arapça)
 • Hebâ etmek: Yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak. (Arapça)
 • Hebâ olmak: Yitmek, yazık olmak, yok olmak. (Arapça)
 • Hebâya gitmek: Boşa gitmek, yazık olmak. (Arapça)

heca

 • (Hece) Dilin ve ağzın bir hareketi ile çıkan bir veya birkaç harf. Harflerin sesi. Harflerin seslendirilmesi.
 • Elif-bâ sırasına göre dizili harfler. Bir sözü harfleri ile söylemek.
 • Şekil. Kıyâfet.
 • Yemek.
 • Sükut etmek, susmak.

hece

 • (Hecâ) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 • Harfleri birer birer söyleyerek okuma.

herab

 • Kaçmak, firar etmek.

hereb

 • Kaçma, firar.
 • şiddetli üzüntü, keder.

hezl-gu / hezl-gû

 • Şakacı. Lâtifeci, mizahlı söz söyleyen.

hezlgu / hezlgû / هزل گو

 • Şakacı. (Arapça - Farsça)

hıkmık etmek

 • Bir işten veyahut bir suale cevap vermekten kaçınmak için esassız bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Tereddütlü davranmak. (Türkçe)

his / hîs

 • Ürkmek.
 • Kaçmak, firar.

hisse-i şayia / hisse-i şâyia

 • Fık: Müşterek bir malın her bir cüz'üne sirayet eden hisse, pay.
 • Ortaklar arasında taksim edilmemiş olan müşterek mal. Meselâ: Bir kitaba, bir kaç kişi ortak ve taksim de mümkün değil ise; her hissedarın kitabın umumuna sahip olması.

hizem / hîzem

 • Yakacak odun. Yakıt olarak kullanılan odun. (Farsça)

hükm-i müleffak

 • Helâl ve haram, emir ve yasak, ibâdet ve tâatte, belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, birkaç mezhebin hükümlerini karıştırarak kolayına geleni seçtiği hüküm.

hulul

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ

huml

 • Kaçmak.
 • Korkmak.

hünkar mahfili / hünkâr mahfili

 • Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu.

hususa

 • Ayrıca, hususen, başkaca.

hususen

 • Bilhassa. Ayrıca. Başkaca. Buna mahsus olarak.

i'cazkarane / i'cazkârane

 • Herkesi yarışmada âciz bırakacak yolda. (Farsça)

i'cazlı / i'câzlı

 • Bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakacak şekilde mucizeli.

iba' / ibâ' / اباء

 • Çekinme, uzak durma, kaçınma. (Arapça)
 • İbâ' etmek: Çekinmek, uzak durmak, kaçınmak. (Arapça)

ibadet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.

ibadetullah

 • Allah'a ibadet etme, Ona kullukta bulunma; emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınma.

ibak

 • Bir esirin, bir köle veya câriyenin sebepsiz olarak, sahibini bırakıp kaçması.

ibare

 • Bir fikri anlatan bir veya birkaç cümlelik yazı. Parağraf.
 • İbretli ders veren söz.

ictinab / ictinâb / اجتناب

 • İçtinap, sakınma, kaçınma.
 • Kaçınma, uzak durma, çekinme. (Arapça)
 • İctinâb etmek: Kaçınmak, uzak durmak, çekinmek. (Arapça)

içtinab-ı kebair / içtinab-ı kebâir

 • Büyük günahlardan kaçınmak, sakınmak.

içtinaben

 • Sakınarak, kaçınarak.

ictinap

 • Kaçınma, sakınma.

içtinap

 • Kaçınma, çekinme.

içtinap etmek

 • Kaçınmak.

iddifan

 • Kölenin, efendisinin yanından kaçması.

ifate

 • (Fevt. den) Kaybetme, kaçırma, elden çıkarma.

ifate-i fırsat

 • Fırsatı kaçırma. Fırsatı değerlendirememe.

iffet

 • Namus. Temizlik. Perhizkârlık. Nefsi behimî temayüllerden men etmek. Helâla razı olup haramdan kaçınmak.

ifla'

 • Sütten ayırma, memeden kesme.
 • Yabana kaçma.

iflat

 • Kement veya bağdan kurtulup kaçma.

ifrar

 • Kaçırmak. Kaçırılmak. Firara mecbur etmek.

ifrat / ifrât / افراط

 • Aşırıya kaçma. (Arapça)

ifratkar / ifrâtkâr / افراطكار

 • Aşırıya kaçan. (Arapça - Farsça)

ifratkarane / ifratkârâne

 • Aşırıya kaçacak şekilde.

ifratperver

 • Aşırılığa kaçan.

ihbariyye

 • Haber vermek işi.
 • Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para.

ihrab

 • Kaçma zorunda bırakma.
 • Çalışma, azmetme, didinme.

ıhtilas

 • Hırsızlık için gelip bir şey alıp kaçmak.

ihtima'

 • (Himye. den) Perhiz.
 • Kaçınma, ictinâb etme.
 • Sığınma, himâyesine girme.

ihtimal-i küfri / ihtimal-i küfrî

 • "Ya yoksa" diye ihtimal vererek iman ve inançtan kaçmak.

ihtiras

 • (Hiraset. den) Kaçınmak, kendini korumak, muhafaza etmek.
 • Kesmek.

ihtiraz / ihtirâz / احتراز

 • Sakınmak, çekinmek, kaçınmak.
 • Kaçınma, çekinme, uzak durma, geri durma. (Arapça)
 • İhtirâz etmek: Kaçınmak, çekinmek, uzak durmak, geri durmak. (Arapça)

iktisad / iktisâd

 • Tutum, biriktirme. Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak.
 • Edb: Beyit veya kasideyi birbirine vasl ile uzatmak.
 • Tutum, harcamada aşırıya kaçmama, ekonomi.

iktisat / اقتصاد

 • İsraftan kaçınma.

iman-ı kamil / îmân-ı kâmil

 • Olgun îmân. Mü'minlerin ibâdet ederek Allahü teâlânın emirlerini yapıp, haramlardan kaçınmak sûretiyle, parlayan, kuvvetli ve olgun îmânı. En üstün derecedeki îmân.

imparator

 • Lât. Büyük kral. Birkaç devlete hükmünü geçiren büyük hükümdar. Tahta çıkan kadın olursa ona imparatoriçe denir.

imtina / imtinâ / امتناع

 • Kaçınma. (Arapça)
 • İmtinâ etmek: Kaçınmak, geri durmak. (Arapça)

ina'

 • Kap-kacak, tencere gibi lüzumlu ev eşyası.
 • Bir şeyin vakti gelip çatmak.

intihaz

 • Fırsat bilip kaçırmamak. Fırsat gözlemek.

irhab

 • Korkutma veya korkutulma.
 • Kaçırma.

irtihaş

 • Rahatsız olma, huzuru kaçma. Sıkıntı ve ıztırâb içinde bulunma.

isfirar-ı şems vakti / isfirâr-ı şems vakti

 • Güneşin sararması vakti. Tozsuz, dumansız, berrak bir havada güneş ışığının geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başlamasından (güneşin alt kenarının görünen ufuktan bir mızrak boyu yükseklikte olduğu vakitten) güneş batıncaya kadar geçen zaman. İslâm astronomi âlimleri, bir mızr

ismet / عصمت

 • Günahsızlık, mâsumluk. Günahlardan kaçınmak melekesine sâhib olmak. Suçsuzluk.
 • Peygamberlik vasıflarından birisidir. Peygamberler (A.S.), hiç bir zaman gizli, âşikâr herhangi bir ma'siyete yaklaşmazlar; bütün kusur ve hatâlardan ve şâibelerden müberrâdırlar.
 • Masumluk. (Arapça)
 • Haramdan kaçınma. (Arapça)

ısparmaca

 • Deniz içinde birkaç zincirin birbirine karışması.

istifrar

 • Firar etme, gizlice kaçma, savuşma.

istiğna etme / istiğnâ etme

 • Kaçınma, ihtiyaç duymama.

istiğna etmek / istiğnâ etmek

 • Kaçınmak, ihtiyaç duymamak.

iştikak

 • Türemek. Bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münâsebetleri, meydana gelişleri.
 • Çatallaşmak. Yarılmış bir şeyin bir şıkkını almak.
 • Edb: Aynı kökten türemiş olan birkaç kelimeyi bir araya getirme sanatı. Misaller:(Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i

istiktab

 • Söyleyip yazdırma. Dikte ettirme.
 • Yazısını kontrol etmek için bir kimseye bir kaç satır yazı yazdırma.

itidal / itidâl

 • Her konuda orta yolu tutma, aşırıya kaçmama.

kabadayı

 • Mc: Cesur, kahraman, cengâver. Eskiden kabadayılar ağırbaşlı, fenalıktan kaçınır, iyiliği sever insanlar oldukları için muhitlerinde hürmet görürlerdi.
 • Kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kar-nüma / kâr-nüma

 • Menfaat gösteren. (Farsça)
 • Usta çıkacak olan çırakların, ustalıklarını göstermek için yaptıkları örneklik iş. (Farsça)

karname / kârname

 • Usta çıkacak kişilerin ustalıklarını göstermek için yaptıkları iş örneği. (Farsça)

kem

 • Gr: Ne kadar? Kaç? (Mikdar için soru ifâdesinde kullanılır.) (Farsçada: Çend)

kemal-i zühd / kemâl-i zühd

 • Allah korkusuyla tam olarak günahlardan kaçınıp kendini ibadete verme.

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

kerr u fer / كَرُّ و فَرْ

 • Vur kaç.

kerrüfer harbi

 • Vur-kaç tekniği ile yapılan savaş.

ketibe

 • Asker bölüğü. Ordudan ayrılmış toplu alay. Düşmana çapul eden birkaçyüz kişilik süvari kolu.

kibrit

 • Kükürt.
 • Kırmızı, yakut, altun.
 • Ucu kibritlenmiş yakacak madde.

kinaye lafızlar / kinâye lafızlar

 • Birkaç mânâda kullanılan kelimeler. Hem boşamada hem de başka yerde kullanılan sözler.

kişaf

 • Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu.
 • Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.

kısmet

 • Nasîb. Allahü teâlânın ezelde (sonsuz öncelerde) herkes için dilediği şey.
 • Birkaç kimsenin bir şeydeki hisse-i şâyialarını (ayrılmamış hisselerini) kile, terâzî, arşın gibi bir ölçü âleti ile tâyin ve tahsis etme, belli etme, ayırma.

köle

 • Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (Türkçe)

küfv

 • Eş, denk. Evlenecek kız ile erkeğin din bilgileri, takvâ (haramlardan kaçmak), neseb (soy), mevki ve servet bakımından denk olması.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

küvr

 • (Çoğulu: Ekvâr-Ekvür-Kirân) Deve palanı.
 • İz.
 • Ateş yakacak yer.
 • Arı kovanı.

küvre

 • (Çoğulu: Küvr-Kirân) Ateş yakacak yer.
 • Düz nâhiye.
 • şehir.

kuvve-i an-il-merkeziye

 • Merkezkaç kuvvet. Cisimlerin kendi mihveri üzerine hareketi zamanında merkezinde hâsıl olan kuvvete denilir. Merkezde dönen bir tekerleğin etrafında yapışık veyahut üstünde taşıdığı cisimlerin etrafa yayılıp dağılmasıyla bu kuvvetin mevcudiyyeti anlaşılır.

lafziye

 • Sözde ve yazıda görülen ve çok defa tasannua kaçan kelime süsleri.

lakit / lakît

 • Geçim sıkıntısı veya nâmus korkusu (zinâ ithamlarından kaçınmak) için terkedilmiş, bir yere bırakılmış çocuk.

latifegu / latifegû / لطيفه گو

 • Lâtifeci, şakacı. Lâtife söyliyen. (Farsça)
 • Şakacı. (Arapça - Farsça)

latifeperdaz

 • Şakacı, lâtifeci. Lâtife yapan. (Farsça)

latifeperdazan

 • (Tekili: Lâtifeperdâz) Şakacılar, lâtifeciler. (Farsça)

lecz

 • Köpeğin kab kacak yalaması.

leff-ü neşr

 • Sarıp bağlama ve çözüp yayma. Birkaç isim yazdıktan sonra onların her birine ait özellik veya görevleri ayrıca sıralama. Bu sıralama isimlerin sırasına uygun sırada olursa "mürettep" adını alır. Olmazsa "müşevveş" adını alır.

live / lîve

 • Aldatıcı, dolandırıcı. (Farsça)
 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)
 • Çevik, atılgan. (Farsça)

loca

 • İtl. Bazı toplantı yerlerinde bir veya birkaç seyirciye mahsus hususi odacıklar.
 • Hücre, küçük bölme.
 • Masonların toplandıkları yeri.

ma'l

 • Evmek, acele etmek, tez tez gitmek.
 • Alıp kaçmak.

ma'nevi huzur / ma'nevî huzûr

 • Allahü teâlâyı anarak emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmak sûretiyle kalbde meydana gelen rahatlık.

ma'rec

 • Çıkacak yer, merdiven.

ma-fi-l yed

 • Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.

maharic

 • Çıkacak yerler. Huruc edecek yerler.

mahaz

 • Su akacak yer.
 • Tıb: Doğum ağrısı. Doğum esnalarında gelen sancı.

mahdem

 • Baldırın köstek takacak yeri.

mahis / mahîs

 • Kaçacak yer. Kaçamak.
 • Kurtulmak.

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v
 • Dışarı çıkacak, çıkılacak kapı.
 • Ağızdan harflerin çıktığı yer.

mahrukat / mahrûkat / محروقات

 • Yakacak. (Arapça)

manga

 • Ask. Tek bir kumandanın kolaylıkla sevk ve idare edebileceği kadar erden kurulu küçük askerî birlik. (Yaklaşık olarak on erden kurulabilecek olan mangada birkaç makinalı tüfek veya tabanca ile avcı erleri bulunur.)
 • Savaş gemilerinde erlerin yattığı koğuş.

masaid

 • (Tekili: Mas'ad) Yukarı çıkacak yerler.

mecnun

 • Deli. Çılgın.
 • İnsanlara çok hususta uymayan.
 • Birini çok fazla sevip aklını kaçıran. Âşık.

meferr

 • Kaçılacak yer.

mefis / mefîs

 • Kaçacak yer.

meharic

 • (Tekili: Mahrec) Mahreçler. Dışarı çıkacak şeyler.

mehaz

 • Su akacak yer, su mecrası.
 • Gebe kadının ağrısının tutması.
 • Gebe deve.

mehreb

 • Sığınılacak yer.
 • Ürküp kaçma.

mektumat

 • (Tekili: Mektume) Hükümetten kaçırılarak gizlenmiş ve yazdırılmamış nüfus, mal veya gelir.

melami / melâmî

 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmak için çalışan, bu yolda farzları yapıp, haramlardan sakınan, şöhretten kaçındıkları için nâfile ve sünnetleri gizli yapan kimse. Nefislerini kınadıkları için melâmî adı ile anılmışlardır.

menfer

 • Geri kaçılacak yer. Nefret edilecek, sevilmeyecek yer.

merdümgiriz / مرمگریز

 • İnsanlardan kaçan. (Farsça)

mergam

 • (Çoğulu: Merâgım) Girecek ve kaçacak yer.

merheb

 • (Çoğulu: Merahib) Kaçacak yer.

merhub

 • Korkulan ve kendisinden kaçılan şey.
 • Aslan.

mesih / mesîh

 • Îsâ aleyhisselâmın isimlerinden.
 • Kıyâmete yakın yeryüzünde çıkacağı bildirilen, son derece kıvırcık saçlı, gözü dışarı fırlamış kâfir bir genç olan Deccâl'e verilen isim.

mesil

 • Su yatağı. Suyun akacak olduğu yer, boru.

mezneb

 • (Çoğulu: Mezânib) Kepçe.
 • Suyun akacak olduğu yer.

mezzah

 • Lâtifeci, şakacı.

mı'sam

 • (Çoğulu: Meâsım) Kolun bilezik takacak yeri.

mihzac

 • Çamaşır tokacı.

minkaş

 • (Minkaşe) Cımbız, kıskaç.
 • Demir kalem.

muazere

 • İnadlaşmak.
 • Yardımlaşmak.
 • Birbirinden kaçmak.
 • Ekin kuvvetlenmek.

mübrem / مبرم

 • Kaçınılmaz olan. Vazgeçilmez olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.
 • Kaçınılmaz, vazgeçilmez.
 • Kaçınılmaz, vazgeçilmez.
 • Kaçınılmaz, zorunlu. (Arapça)

mübremleşmek

 • Kaçınılmaz bir hal almak.

mücanebet

 • Kaçınma, uzak durma.

mücanib

 • Çekinen. Sakınan. Kaçan.

müctenibane / müctenibâne

 • Kaçınırcasına, sakınırcasına.

müfreze

 • Bir kaç alaydan müteşekkil. Ordudan ayrılmış bir kol asker.
 • Ayrılmış, ordudan ayrılmış birkaç müfreze.

müfrit

 • Aşırıya kaçan.

müfritane / müfritâne

 • Çok aşırıya kaçarak.

muhalese

 • Bir şeyi alıp kaçmak.

müharebe

 • Kaçmak, firar.

muhteriz / محترز

 • Kaçınan, uzak duran. (Arapça)

mülatıf

 • Lâtife eden, şakacı, lâtifeci.

münaferet

 • Birbirinden kaçıp nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk.
 • Adâvet, hased ve şeref cihetinde hakeme müracaat eylemek.
 • Birbiri ile müfahere eylemek.

münselib

 • (Selb. den) Kaçırılmış, kalmamış, kaldırılmış. (Bu tâbir; huzur, asayiş, emniyet ve rahat hakkında kullanılır.)

müntehiz

 • (Nehz. den) Vakit ve fırsatı kaçırmayan.

mürekkeb / مُرَكَّبْ

 • (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış.
 • Yazı yazmaya mahsus boya terkibi.
 • Karışmış, muhtelit.
 • Bitecek yer, münbit.
 • Asıl, esas.
 • Birkaç şeyden oluşturulan.

mürekkebat / mürekkebât

 • Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan.

mürtedi'

 • Yasak olan şeyleri yapmayan, onlardan kaçınan.

müsevver

 • Etrafı sur ile çevrilmiş olan.
 • Kaplanmış. İhâta olunmuş.
 • Kolun bilezik takacak yeri.

müslim

 • Mûteber ve güvenilir olduğu bütün İslâm âlimleri tarafından kabul edilen, Kütüb-i sitte denilen altı hadîs kitâbının ikincisi.
 • Allahü teâlânın, peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla gönderdiklerine îmân edip, O'nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse.

müsliman

 • Allahü teâlânın, peygamberleri vâsıtasıyla gönderdiklerine ve Muhammed aleyhisselâma îmân edip, Allahü teâlânın emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse.

müstenfir

 • Ayaklandırma. Ürkme, kaçma.

müstenkif

 • İstinkâf eden, geri duran. Kaçınan, çekimser.
 • Kaçınan, çekimser.
 • Çekimser, kaçınan.

müteaddid

 • Birçok, birkaç, adetli, sayılı.

mütecennib

 • Sakınan, içtinab eden, korunan, kaçınan.

mutedil

 • Ölçülü, aşırıya kaçmayan.

mütehaşiyane / mütehaşiyâne

 • Çekingenlikle, sakınganlıkla, kaçınırcasına. (Farsça)

müteneffir

 • Nefret eden, tiksinen, sevmeyen. Aslâ hazmetmeyip çekinip kaçınan.

mütezevvik

 • (Zevk. den) Zevk ve safâ eden.
 • Tadına bakan. Birkaç defa tadan.

mutmainne

 • İtmînân bulan, rahatlayan, huzur ve sükûna kavuşan.
 • İslâmiyet'in emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınarak ve Allahü teâlâyı zikrederek itminana huzur ve sükûna kavuşan, şüphe ve tereddütlerden kurtulan nefis.

mutref

 • (Çoğulu: Metârif) Haz kumaşından dokunmuş bir kaç alemli Arap kaftanı.
 • Başı ve kuyruğu beyaz veya siyah olup, vücudu başka renk olan at.

muvaneset

 • (Üns. den) Birbirine alışıp berâber yaşama. Ünsiyet peydâ etme.
 • İnsana alışma, insandan kaçmayış.

muvanis

 • (Üns. den) İnsana alışık, insandan kaçmayan.
 • Ünsiyet peydâ eden, birbirine alışıp birlikte yaşıyan.

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

na'ar

 • Fesad ve fitneye çalışan.
 • Kanı kaçmış olup sâbit olmayan damar.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

nafıka

 • (Çoğulu: Nevâfık- Nüfeka) Arab tavşanının (diğer adı; tarla fâresi dedikleri hayvanın) iki yuvasından gizli olanın adıdır. Bu hayvan, bunun tavanını yeryüzüne çok yakın yapar. Belirli olan kasia dedikleri yuvasında tehlike hissederse hemen nâfıkanın tavanını delerek kaçar. Münafıklar buna benzediği

nakil

 • Vazgeçen, cayan, dönen.
 • Çekinen, kaçınan.

naşize / nâşize

 • Kocasının izni olmaksızın evinden kaçan ve kendisini beyinden haksız yere men eden kadın.

nazariyye

 • Bir veya birkaç hipotez (faraziye) ile, birçok hâdiseleri îzâh ederek ve bunlardan yeni hâdiselere vararak ve bu hâdiseleri tecrübe ile inceleyerek görülen hipotez. Hipotez, aynı sebeblerle îzâh edilen çeşitli hâdiselerin hepsini birden îzâh edebilec ek umûmî bir fikirdir.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

nedd

 • Gitmek.
 • Kaçmak.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

nefret

 • Tiksinmek, ürküp kaçmak.
 • Birisinin yakını ve akrabası.
 • Tiksinmek, ürküp kaçmak.
 • Ürküp kaçma.
 • İğrenç bulup tiksinme.

nefur

 • Ürken, ürküp kaçan.
 • Herkese iyiliği dokunan kimse.

neks

 • Çok çekinmek, kaçınmak.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

nifar

 • İntikal etmek, göçmek.
 • Dağılıp kaçmak.
 • Ürkme, korkma, çekinme.
 • Nefret gösterme.

niyet-i içtinab

 • Kaçınma, sakınma niyeti.

nüfur

 • Ürküp kaçma, dağılma, firar etme.
 • İntikal etme.
 • Hacıların Mina'dan Mekke'ye doğru gitmeleri.

nüşuz

 • Yüksek olmak, yücelmek.
 • Kadının, erkeğinden kaçıp nefret etmesi.

nüşuze

 • Kadının, kocasından nefret edip kaçması.
 • Fık: Kocasına karşı üstünlük iddia eden kadın.

oba

 • Ev biçimi, birkaç direkli, uzun bölüntülü keçeden yapılmış göçebe çadırı.
 • Çadırlardan müteşekkil küçük topluluk.
 • Göçebe ailesi. Çadır halkı.

özr

 • Abdesti bozan bir şeyin bir namaz vakti durdurulamayıp, devâm etmesi. İdrârını tutamama, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması, yaradan kan, sarı su akması, ağrı ile göz yaşı akması birer özür olup, özürlü erkeğe mâzûr, kadına ma'zûre denir.
 • Mâzeret. Af talebi, engel.

parule

 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)
 • Yonga. (Farsça)
 • Hayırsız ve işe yaramaz kişi. (Farsça)

rafıza

 • Şii fırkalarından bir tâife. Hak mezhepten ayrılmış, namazsız, itikadı bozuk kimse.
 • Asker kaçağı güruhu.
 • Düstur, akide ve nizam kabul edilen esaslardan ayrılanlar.

rakkas / رقاص

 • Dans eden, sarkaç.
 • Dansçı. (Arapça)
 • Sarkaç. (Arapça)

recül-i siyasi / recül-i siyasî / رجل سياسى

 • Politikacı.

rehide

 • Sıkıntı ve dertten kaçmış olan. (Farsça)

rekz

 • Harıl harıl ayak ile tepmek. Hayvana tekme ile vurmak. Kakıvermek.
 • Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
 • Hicret. Gaza.

ric'at

 • Geri dönme, çekilme, kaçma, vazgeçme.

ricat

 • Geri dönme, kaçma.

ru'z

 • (Çoğulu: Erâz) Okun, demirini sokacak yeri.

sahabe / sahâbe

 • Peygamber efendimizi sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında bir an gören, eğer âmâ ise (gözü görmüyorsa), bir an konuşan, îmân etmiş büyük-küçük mü'minlerin birkaç tânesine veya daha fazlasına verilen isim. Sâhib kelimesinin çokluk şeklidir. Hürmet ve saygı için, "Resûlullah'ın kıymetli ve mübârek a

sahib-i zühd ve takva / sahib-i zühd ve takvâ

 • Zühd ve takva sahibi; her türlü nefsanî arzulara karşı koyarak kendini ibadete veren ve Allah korkusuyla dinin yasaklarından kaçınan kimse.

sahih kan / sahîh kan

 • Sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yâhut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son dakikasından îtibâren tam temizlik (on beş gün) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve Hanefî mezhebine göre, en az üç gün (ye tmiş iki saat) devâm eden kan; hayız ve aybaşı ka

santrifüj

 • yun. Merkezden uzaklaşan kuvvet. Merkezkaç kuvvet.
 • Merkezkaç kuvveti.

sarfınazar

 • Gözden kaçan.

seddad / seddâd / سداد

 • Tıkaç. (Arapça)
 • Tampon. (Arapça)

sema' / semâ'

 • Bir veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz okudukları, dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren ilâhî, mevlid, kasîde ve şiirleri dinlemek.

serbestiyet-i nisvan

 • Kadınların serbestliği; özgürlükte aşırıya kaçmaları.

şiftegi / şiftegî

 • Kaçıklık, tutkunluk, meftuniyet. (Farsça)

silis-ül-bevl

 • Devamlı idrar kaçırmak. İdrârını tutamamak.

sima' / simâ'

 • Bir kişinin veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz ve müzik perdelerine uydurmadan okudukları dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren şiirleri, kasîdeleri, ilâhileri ve mevlidleri dinlemek.

şirad

 • Dağılmak.
 • Kaçmak.

siyasi / siyasî / سياسى

 • Siyasal. (Arapça)
 • Politikacı. (Arapça)

siyasiyun / siyasiyûn / سياسيون

 • Siyasiler, politikacılar.
 • Siyasetçiler, politikacılar. (Arapça)

siyasiyunlar

 • Siyasiler, politikacılar.

siyasiyyun / siyasiyyûn

 • Politikacılar, siyasetçiler. Devlet idaresine çalışanlar.
 • Politikacılar.
 • Siyasiler, politikacılar.

süfyan / süfyân / سُفْيَانْ

 • Müslümanlar içinde çıkacak yalancı dinsiz şahıs.

süfyani deccal / süfyanî deccal

 • Müslümanlar arasında çıkacak olan İslâm Deccalı.

sure / sûre

 • Kur'ân-ı kerîmin en az üç âyetten meydana gelen bölümlerinden her biri. Çokluk şekli süverdir. Kur'ân-ı kerîmde 114 sûre olup, bâzı sûrelerin birkaç ismi vardır. Bekara sûresinden Berâe sûresine kadar olan yedi sûreye es-Seb'ut-tıvâl (uzun sûreler), Fâtiha'ya ve âyetleri yüzden az olan sûrelere mesâ

ta'fir

 • Tozlu ve topraklı yapmak.
 • Ağartmak, beyazlatmak.
 • Kirletmek. Mülevves etmek.
 • Oğlan kaçsın diye kadının, emziğine toprak sürmesi.
 • Güneşte et kurutmak. (O kurumuş ete "afir" derler.)

ta'rid

 • Kaçmak.
 • Gitmek.

taaddüd-ü zevcat

 • Bir kaç kadınla evlilik hali.

taaffüf

 • İffetli olma. İffetli görünme.
 • Tekellüfle salihlik yapma. Ahlâk dışı şeylerden kaçınma.
 • İstemekten uzak durma.

taallül

 • (İllet. den) Vesile ve bahane arama. Bir işten kaçınma.
 • Mâzeret.
 • Bahane arayarak işten kaçınma.

taat / tâat

 • İtaat, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınma.

taharrüm

 • (Haram. dan) Haramdan sakınma. Kaçınma, sakınma, çekinme.

tahattur

 • Hatırlamak.
 • Muhatara ve tehlikeden kaçıp uzaklaşmak.

tahfil

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

takva / takvâ / تقوا

 • "Vikâye"den. Allah'ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmak.
 • Haramdan kaçınma. (Arapça)

tasmim

 • Bir şeyi önceden iyice kararlaştırmak. Azimet-i sadıka ile kastetmek.
 • Muhkem kılmak.
 • İnkâr etmek.
 • Endişe edip kaçınmamak.

tasriye

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tecbib

 • Ürkmek. Kaçmak.
 • Davarın ön ayaklarının dizlerine kadar beyaz olması.

tefrir

 • Ürkütmek. Kaçırmak.

tefvit

 • (Fevt. den) Geçirme, kaçırma.

tefvit-i salat / tefvit-i salât

 • Namaz vaktini geçirme veya kaçırma.

tegayüb

 • Birkaç kişinin topluca kaybolması.

tehazül

 • Muhârebeden kaçıp geri dönme.

tehrib

 • Kaçırma. Kaçırılma. Firar ettirme.

tekarüm / tekârüm

 • Ayıp ve kusur olacak şeylerden kaçınma.

tekrarat

 • Tekrarlamalar. Aynı şeyi bir kaç defa yapma.

temyiz / temyîz

 • İyiyi kötüden ayırt etme. Bir kimsenin (meselâ çocuğun), satın alınan malın mülk olacağını ve satınca mülkten çıkacağını anlaması. İyiyi kötüden ayırt edebilene mümeyyiz denir.

tenafür

 • Birbirinden kaçmak. Ürkmek.
 • Uzağa çekilmek.
 • Bir mes'elenin halli için hâkime başvurmak.
 • Edb: Kulağa hoş gelmeyen hece veya kelimelerin bir arada bulunması.

teneffür

 • Çekinme. Kaçınma. Nefret etme. İğrenme.

tensik

 • Nizam üzere dizmek. Nizâma koymak.
 • Edb: Bir ibârede zikredilecek birkaç şeyi sırasıyla irad eylemek. Sıra tertibi ile mânâ yükselirse tensik-i irtifâî, alçalırsa tensik-i inhitatî denir.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terekküb / تَرَكُّبْ

 • Birleşmek. Karışmak. İmtizac etmek.
 • Bir şeyin birkaç parçadan meydana gelmesi.
 • Birkaç şeyden meydana gelme.

terkib

 • Birkaç şeyin beraber olması. Birkaç şeyin karıştırılması ile meydana getirilmek.
 • Birbirine karıştırılmış maddeler.
 • Gr: Terkib-i nâkıs ve terkib-i tam olarak iki kısma ayrılır. Terkib-i nâkıs: Cümle kadar olmayan terkiblerdir. Terkib-i tam ise; bir cümleden ibarettir. Birbirin

terkib-i bend

 • Edb: Birkaç bendden meydana getirilmiş manzumenin hususan gazel şekli olup müteaddit manzumeler birer beytle birbirine bağlanmıştır.

terkibat

 • (Tekili: Terkib) Terkipler. Birkaç şeyin karıştırılmasıyla meydana gelen şeyler.

terkipsiz

 • Müstakil, birkaç şeyin bileşiminden oluşmayan.

teşrid

 • Ayırma, dağıtma. Dilim yapıp kesmek.
 • Nefyetme, kovalama.
 • Belâya atma. Ürkütüp kaçırma. Sevketme.
 • Birisinin ayıbını teşhir eylemek.

tevahhuş

 • Korkmak. Ürkmek. Kaçmak.
 • Hâli, tenhâ ve ıssız olmak.

tevhid

 • Birkaç şeyi bir etme, birleştirme.
 • Birliğine inanma, bir sayma.
 • Lâ ilâhe sözünü tekrarlama.

tevhiş

 • Ürkütme, kaçırma, korkutma.
 • Ürkütüp kaçırma.

tevhişat / tevhişât

 • (Tekili: Tevhiş) Ürküp kaçmasına sebep olmalar, ürkütmeler.

tevriye

 • Örtüp gizlemek.
 • Sözünü veya bir haberi izah etmeyip gizlemek.
 • Edb: Birkaç mânası olan bir kelimenin en uzak mânasını kasdetmek.

tezekkür

 • Unuttuktan sonra hatıra getirmek. Zikretmek.
 • Bir şeyi ders gibi tekrar ile ezbere almak.
 • Birkaç kişi toplanıp iş üzerine görüşmek.
 • Akla getirme, hatırlama, anımsama.
 • Birkaç kişinin toplanarak bir işi konuşması, görüşme, müzakere etme.

üfuk

 • (Efk) Yalan söylemek.
 • Kaçmak.
 • Bir işten sapmak.

umumü'l-belva / umûmü'l-belvâ

 • Umuma yayılmış, genelleşmiş belâ; kaçınılması mümkün olmayan umumî problem.

vahş

 • (Çoğulu: Vuhuş - Vahşân) İnsandan kaçan, yabani ve ürkek hayvan.
 • Tenha ve ıssız yer.

vahşi

 • Medeni olmayan. İnsanlardan kaçan. Alışık ve ehlî olmayan.
 • Merhametsiz, duygusuz.
 • Ürkek, korkak.

vera / verâ

 • Günahtan şiddetle kaçınma hâli.

veri'

 • Haramdan kaçınan kişi.

yengeç

 • Çok ayaklı ve yan yan yürüyen, başının iki tarafında iki kıskacı olan deniz veya durgun sularda yaşayan bir küçük hayvan. (Türkçe)

zamin / zâmin

 • Kefil, birisinden belli bir veya birkaç kimsenin istedikleri bir şeyi, kendisinin de ödeyeceğine söz veren kimse. Dâmin.

zarar-ı hass

 • Bir veya bir kaç şahsa âit olan zarar.

zat-ül matali' / zât-ül matâli'

 • Birkaç matlâı bulunan akaside.